PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Churchill vraagt militaire steun in de Suez-kanaalzöne Voortgang Abdijrestauratie te Middelburg BILT Kantlijn Vandaag ZEGETOCHT VAN CARLSEN DOOR NEW YORK'S STRATEN DE VOORSPELT: 195e Jaargang - No. 15 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 18 Jan. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 Ct per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax b regelsj van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent „Brieven ot adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walrtr. 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 cl 2160) M'burg Londen.e Kaa. 28. lel. 2077 en 2924; Goes L. VorsUtr 63. tel 2475 (O.g.g 22281, Ooitburg Pr Klauriuslr 12. Ie] 103) rerneuren Brouiuenjsl. 2: dierllnee B .e. V- REDE VAN BRITSE PREMIER IN 46 TALEN UITGEZONDEN. Vastberaden houding van Engeland en Amerika bij bestandbreking in Korea Donderdag heeft de Britse premier, Winston Churchill, in een gemeen schappelijke vergadering van het Amerikaanse Congres verklaard, dat het Engeland tot steun zou zyn, als zelfs maar symbolische eenheden van andere mogendheden van het voorgestelde pact voor het Midden-Oosten in de zone van het Suez-kanaal zouden worden gelegerd. Suez was meer „een internationale, dan een nationale aangelegenheid geworden". En geland handhaafde niet 50.000 Britse soldaten in de zóne ter meerdere glorie van zichzelf, aldus Churchill. „Wij trachten niet meesters van Egypte te worden, doch zijn daar als dienaren en beschermers van de wereldhandel." Over andere belangrijke vraag stukken zei Churchill: Korea: Engeland en de Verenigde Staten zijn het er over eens, dat als een bestand in Korea zou worden ge broken het antwoord van Engeland en Amerika kortaf, vastberaden en doelmatig zal zijn. Atoombom: het doelmatigste wa pen tegen een derde wereldoorlog was eerder de dappere vastberaden heid van een goedgewapend interna tionaal leger dan het vreselijk ge- helm, dat aan de natuur ontworsteld was. Churchill voegde hieraan toe: „Gij dient er voor te zorgen geen ato- misch wapen te gebruiken, totdat gij er zeker ên meer dan zeker van zijt, dat geen ander middel om de vrede te bewaren in uw handen is". China: het was geenszins zeker, dat China generaties lang in „com munistische greep" zou blijven. „En geland staat aan de zijde van de Het is al weer enige tijd geleden, dat op deze plaats melding werd gemaakt van klachten van tele- foonaoonné's, die er rotsvast van overtuigd waren, dat de telefoonadmi- nistratie hen meer liet betalen, dan zij verschuldigd waren en dat zij daarom zonder het te willen mede werkten aan de prachtige bedrijfsuit- komsten van de P.T.T. Sedertdien hebben wij in enkele rei portages de berekening van de tele foonkosten beschreven en de lezer zal daaruit voor zichzelf reeds de conclu sie hebben getrokken, dat de telefoon administratie de grootst mogelijke nauwkeurigheid betracht en er in ie der geval niet op uit is om op oneer lijke wijze winst te maken. Het is evenwel niet meer dan billijk, dat zulks ook op deze plaats geconsta teerd wordt en dat wij hier vast stel len, dat hoewel fouten niet uitgeslo ten zijn en ook bij herhaling door de P.T.T. worden toegegeven, er van een streven naar oneerlijke winst geen sprake is. Het aantal klachten is trouwens gering. Per twee maanden zijn het er enkele tientallen. En die zijn dan veelal nog van geringe betekenis. Nu wij het toch over de P.T.T. had den, heeft men er eigenlijk enig besef van, hoeveel er getelefo neerd wordt? In twee maanden tyds werden in Goes en Middelburg geregistreerd 111.788 interlocale „handgesprekken" en 377.219 automatische gesprekken feregisteerd (2.960.525 eenheden a cent). In totaal dus byna 490 dui zend gesprekken, waarvan 77 au tomatisch was en 23 over de telefo niste liep. Dat waren dus gemiddeld per maand 245.000 gesprekken of ruim 8000 per dag! En dat alleen voor Walcheren en Beveland! Het is een verbluffend cijfer! En om ten slotte maar bij de P.T.T. te blijven: Er is dezer dagen voor de Kantonrechter te Schiedam een merkwaardige zaak behandeld. Daarbij ging het om de vraag of de eigenaar van een radiotoestel wel verplicht is om radiobelasting te be talen. De meesten onzer zullen deze vraag zonder meer bevestigend be antwoorden. Niet aldus echter een inwoner van Vlaardingen. Deze voerde aan, dat de Nederlandse regering in Londen in 1944 een beschikking had uitgevaar digd, waarbij werd bepaald, dat ieder, die een radiotoestel gebruikte of zou gebruiken, twee maanden na de be vrijding, hiervoor radiobelasting zou moeten betalen. Op 10 Oct. 1945 werd echter, aldus mr. Scheer, in het Staatsblad een wijziging op deze be schikking gepubliceerd, waarbij de datum van inwerkingtreding van de ze wijziging niet werd opgenomen. Tot op dit moment zoekt men, tot nog toe tevergeefs, naar enig stuk, waaruit blijkt, dat de radio-belasting op enige nader bepaalde datum in het verleden is ingegaan. Het hoofd van de afdeling Radio van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. A. W. Schade van Westrum. kon ter zit ting van de Kantonrechter niet aan tonen, dat deze datum wel ergens was vastgesteld. Mien zal moeten toegeven, dat dit er allermerkwaardigst uitziet en dat er belangwekkende problemen ontstaan als de radiobelasting jaren lang onwettig zou zijn geheven. Krijgt iedereen dan zijn radiobelas ting terug? Wij zijn benieuwd naar. de Kanton- rechterlijke uitspraak. Maar dat men zijn radiobelasting terug zal krijgen, neen. dat aeloven wü niet. Verenigde Staten tegen Chinese com munistische agressie". Europa: wat er het meest op aan komt was niet de vorm van fusie, doch het aantal divisies en de groot te van de luchtmacht. Churchill kon „van niemand" het geringste verwijt aanvaarden over wat Engeland op dit punt doet, omdat het Britse ge menebest niet bereid is een staat of groep van staten te worden in enige continentaal stelsel aan een van bei de zijden van de Atlantische Oceaan. Churchill deelde het Congres me de, dat hjj niet naar de Verenigde Staten was gekomen om geld of goud te vragen om het leven voor het Britse volk aangenamer of gemakke lijker te maken, doch dat hjj kwam vragen om staal en uitrusting. In geheel Amerika is de rede van Churchill door de televisie en de ra dio uitgezonden. Het televisie-verslag van de ontvangst van kapitein Carl- sen in New York was ten behoeve van de uitzending van Churchills re- Helgoland terug aan West-Duitsland. Volgens een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zal Engeland het eiland Hel goland op 1 Maart aan de Westduitse regering teruggeven. Sinds het einde van de oorlog is het eiland gebruikt als doelwit voor oefenbombardemen ten van de R.A.F. is het 275 jaar geleden, dat de Nederlandse kolonisator van Zuid-Afrika Jan A. van Rie- beeck te Batavia overleed. wordt de Amerikaanse filmkomiek Oliver Hardy 60 jaar. MORGEN viert Prinses Margriet haar 9e verjaardag. de komen te vervallen. De „Stem van Amerika" heeft de rede van Chur chill in 46 talen over de gehele we reld uitgzonden. CHURCHILL KEEK OVER ZIJN BRIL. Toen Churchill ongeveer de helft van zijn rede had uitgesproken, viel met luid geraas een telescopische lens van een televisiecamera naar bene- den. Enige ogenblikken staarde Churchill over zijn bril in de richting van het lawaai, waarna hij zijn rede weer hervatte. Fauré tot premier gekozen Voor Europees 'eger, maar zonder risico van oplevend Duits militarisme. De Franse Nationale Vergadering heeft Donderdag Fauré tot premier ge kozen. Fauré kreeg volgens de niet-officiële telling 400 stemmen. Hij had er 314 nodig om gekozen te worden. De voornaamste punten van de po litiek van Fauré zijn een krachtige strijd tegen de inflatie en het nakomen van Frankrijks verplichtingen op het gebied van de defensie. „Wij zullen blijven werken voor de oprichting van een Europees legei waarbij alleen het voorbehoud za! worden gemaakt, dat een Duitse deel neming elk risico van een opleving van het militarisme in dat land moet uitsluiten", aldus Fauré. 18 doden in Californië door sneeuw en overstromingen. Tengevolge van een zware storm, die Nevada en Calif ornië tot diep in het Zuiden heeft geteisterd, zijn ten minste dertien personen om het leven gekomen. Het spoorweg- en autover keer is ontwricht en verscheidene steden in de met sneeuw overdekte Sierra Nevada zijn van de buitenwe reld afgesloten. Er is in de laatste tientallen jaren in het genoemde ge bied niet zoveel sneeuw gevallen, als thans het geval is. In Zuid-Californië zijn tengevolge van overstromingen al vijf personen om het leven gekomen. Stoffelijk overschot van De Laitre naar zijn geboorteplaats. Donderdag is het stoffelijk over schot van maarschalk De Lattre de Tassigny van Parijs naar de geboor teplaats van de overledene, Mouille- ron-en-Pareds in de Vendee, overge bracht. Hij zal rusten naast zijn eni ge zoon Bernard, die bij gevechten in Indo-China het leven liet. Een bericht als zou het machine geweeronderstel, waarop het stoffe lijk overschot van de maarschalk werd vervoerd, in brand zijn gevlo gen, wordt door het Franse ministe rie ontkend. Er zou een stang zijn gebroken. Weg Caïro-Suez voor Britten gesloten Onderzoek naar gevechten bij Tel el Kebir. De Egyptische regering heeft de weg van Caïro naar Suez voor alle Britse verkeer gesloten, met inbegrip van diplomatieke voertuigen, zo heeft een woordvoerder van de Britse am bassade te Caïro medegedeeld. )e Egyptische minister van Bin nenlandse Zaken heeft de opdracht gekregen met spoed een onderzoek in te stellen naar de gevechten tussen de Egyptenaren en de Britten bij Tel el Kebir. Déze gevechten zouden de hevigste zijn in de kanaal-zóne sedert het opzeggen van het verdrag van 1936 door Egypte. Na het onderzoek zal de Egypti sche regering beslissen, of er reden is de kwestie voor een internationale instantie te brengen. H.K.H. Prinses Margriet, die morgen haar negende verjaardag viert- BROADWAY STROOIDE CONFETTI. ;>Eerst een weinig rust en dan weer naar zee". Gezagvoerder Kurt Carlsen van de „Flying Enterprise" heeft Donder dag zyn triomfale intocht in New York gedaan. Omgeven door leden van zyn bemanning en andere zeelieden liep hij aan het hoofd van een stoet, ter sterkte van ongeveer tweeduizend man. Boven Broadway werd een dichte regen van confetti uitgestrooid en een dichte menigte, die alle ramen langs do marsroute in beslag had genomen en op de trottoirs tot aan de straat stond, hield niet op de koene zeeman toe te juichen. Donderdagmorgen vroeg kwam Carlsen aan op het vliegveld Idle- wild bij New York, waar hy werd verwelkomd door zyn vrouw en twee dochters. Hij omhelsde hen veie ma len en zwaaide met zyn pet naar de menigte. Mevrouw Carlsen, die een uur voor de aankomst van het vliegtuig op het vliegveld was aangekomen, bood haar man een bouquet rozen aan. Tevoren had zij tegenover journa listen verklaard: ..Het eerste maal, dat ik voor hem klaar maak, zal be staan uit een grote „Hamburger" (runderkarbonade) met uien; Daar houdt hij zo van." Carlsen dankte geroerd voor de Aardgas in Giethoorn aangeboord. Tijdens de voortgezette onderzoe kingen van de aardlagen in de Giet- hoornse polder is Donderdag op een diepte van ongeveer 1500 meter aard gas aangeboord. TUSSEN TWEE BINNENPLAATSEN De bouw van nieuw onderkomen voor de Prov. Bibliotheek aanbesteed Naar wy vernemen kan waarschynlijk zeer binnenkort begonnen wor den met de restauratie van het gedeelte der Middelburgse Abdy, waarin d,e Provinciale Bibliotheek van Zeeland wordt ondergebracht. Woensdag is het werk in Den Haag aanbesteed en de gunning zal vermoedelylt eer daags volgen; het is te verwachten, dat de aannemer daarna zó spoedig mogelyk aan de slag zal gaan. Met de bouwwerkzaamheden is een klein jaar gemoeid. Begin 1953 zal dus wederom een fragment van het unieke Abdy-complex in volle luister zyn hersteld en zal de Provinciale Bibliotheek na dertien moei- lyke jaren eindelyk weer een onderkomen bezitten, dat deze prachtige instelling volkomen waardig is. Het wordt hoog tijd, dat zij bevryd wordt van de knellende banden, die reeds zo lang haar groei belem meren. Natuurlijk kan men het in sommige opzichten een gelukkig ver schijnsel noemen, dat men na de brand van Middelburg, waarbij hon derdduizend boeken verloren gingen, nu al weer zo ver is, dat men niet weet, waar de lectuurschat te ber gen (de voorraad omvat momenteel bijna 70.000 werken), maar voor de bibliothecaris en zijn assistent brengt het enorm ruimtegebrek bijna onover- komelijke moeilijkheden met zich mee. Het herenhuis aan de Dam, waarin de bibliotheek thans is ge vestigd, zit berstensvol boeken en talrijke werken, waar weinig of geen vraag naar is en die men ook niet dagelyks bij de hand behoeft te heb ben, zijn opgeborgen op de zolder van het kantoor van de Provinciale Waterstaat, boven de Statenzaal en in enige vertrekken van een gemeen tewoning aan de Dam, maar nog weet men zich geen raad. Geen wonder, dat men soms met weemoed terugdenkt aan die oude bibliotheek in de Lange Delft, dat kapitale pand met die rijkversierde, laat-zeventiende-eeuwse gevel. De Middelburgers weten, dat het vuur deze buitengewoon fraaie gevel ge spaard heeft en dat hij gerestaureerd kan worden, zij weten echter ook, dat hy niet meer als fagade van de Prov. Bibliotheek zal dienen, omdat nog niet zo lang geleden werd be sloten een gedeelte van de Abdy voor deze instelling te reserveren. Voor de gemeente Middelburg is deze oplossing niet zo prettig, om dat zy nu een nieuwe gegadigde theek gaat er echter niet op achter uit, daar zy nu in een wel zeer passende omgeving komt. Men kan zelfs sprekën van een terugkeer: ook in de jaren 18591898 was zy in de Abdijgebouwen gehuisvest, toen even wel aan de zyde van de Balans. Thans komt de bibliotheek tussen de z.g. eerste binnenplaats, aan twee zyden afgesloten door de vleugels van het Rykswaterstaat-kantoor en de tweede (Kloostergang en Munt plein). Op die plek ziet men nu nog de muren van de oude Kapittelzaal welke in oude stijl gerestaureerd wordt en de bestemming krijgt van leeszaal der bibliotheek. Een fraaie bestemming, wanneer men bedenkt, dat dit deel van de Abdij in de loop der eeuwen zeer ontluisterd werd: de zaal, waar in een grijs verleden het kapittel der kanunniken verga derde, werd later kapel van de bis schop en degradeerde tenslotte tot... paardenstal Omstreeks 1900 werd zij in de oorspronkelyke staat her steld, doch de vlammen van 17 Mei 1940 lieten er weinig meer van over. OP DE KELDER. In dit gedeelte van de Abdy is de kelder gebouwd van waaruit de kan toorgebouwen en de beide kerken zullen worden verwarmd. Op deze kelder wordt een gebouw opgetrok ken, waarin men te zyner tyd de uit leenbibliotheek, het kantoortje voor de bibliothecaris en het zeer royale boekenmagazyn (één grote ruimte) zal aantreffen. Het restauratieschema vermeldt na de Prov. Bibliotheek nog de gebou wen voor de Provinciale Griffie. Daarvoor is echter thans geen geld beschikbaar. Inmiddels vordert men goed met de restauratie van de vleu gels, waarin de bureaux komen van Rykswaterstaat; ook heeft men moet vinden voor het open terrein de gewelven van de kloostergang, aan de vrijwel weer geheel herbouw- die dreigden in te storten, moeten de winkelstraat, de Prov. Biblio- stutten warme ontvangst en zeide, dat hij niet anders dan zyn plicht had ge daan. Tegenover verslaggevers ver klaarde hij zich wat ouder te voelen en zeide „eert Weinig rust te nemen en dan weer naar zee te gaan." Op het stadhuis van New York heeft kapitein Carlsen uit handen van burgemeester Impelliteri de ere medaille van de stad ontvangen. Nederlandse vlieger in Amerika verongelukt. De korporaal-leerling-vlieger van de Nederlandse luchtmacht, C. C. Ver steeg. die in de Ver. Staten een oplei ding tot vlieger volgde, is Woensdag middag in de nabijheid van Eloij (Ari zona) bij een vliegongeluk met een „Shooting Star" om het leven geko men. Korporaal Versteeg werd 20 Jul 1930 geboren. Op 5 Januari 1951 ver trok hij met een groep leerling-vlie gers naar de Ver. Staten. Hij was ge plaatst op „Williams Airforce base". Houding van Churchill en Eden in Nederland geprezen In kringen van het ministerie van buitenlandse zaken toonde men zicb zeer ingenomen met de nadrukkelijke instemming, die zowel door de Britse minister van buitenlandse zaken, Eden. als door de eerste minister, Churchill, in hun recente redevoeringen in Ame rika is betoond met de gedachte, da: de toekomstige Europese gemeenschap een deel zal uitmaken van een zicb ontwikkelende, grotere Atlantische ge meenschap. Dit wordt door de Neder landse regering beschouwd als een be langrijke voorwaarde voor de verster king van de vrije, Westerse samen werking. „Het is zeer verheugend", aldus een zegsman van het ministerie, „dat de beide Britse staatslieden ter gelegen heid van het bezoek aan het Ameri kaanse continent op zo onomwonden wijze te kennen hebben gegeven, zich sterk bewust te zijn van de nauwe en blijvende lotsverbondenheid van het West-Europese continent, Engeland en de Noord-Amerikaanse democratieën. Pan Moen Djon: geen vorderingen. Wel nieuwe Noordelijke beschuldiging. In Korea zijn ook Donderdag geen vorderingen gemaakt om te komen tot een wapenstilstand en evenmin is men het eens kunnen worden over de kwestie van de krijgsgevangenen. De twee vertegenwoordigers van het Rode Kruis hebben besloten hun pogingen te staken om een persoon- lyke boodschap aan de Noord-Kore- aanse premier te brengen. Wel wisten zy aan de Noord-Koreaanse afge vaardigde generaal Lee een envelop pe te overhandigen, welke deze zou doorzenden naar premier Kim II Soerig en de Chinese generaal Peng teh Hoeai. De Noordelyken kwamen gisteren met een nieuwe beschuldiging. Nu zou een vliegtuig van de Verbondenen een bom hebben laten vallen in. de neutrale zóne van Kaesong Een on derzoek is ingesteld. Premie voor werkloosheids verzekering wordt 2.8 procent. Naar wij vernemen, heeft de staats secretaris van sociale zaken, de pre mie voor de werkloosheidsverzekering krachten de Werkloosheidswet, vast gesteld op 2.8 pet- van het loon, dat krachtens het bepaalde ïn die. wet (art. 9) voor premiebetaling in aan merking komt. De Werkloosheidswet regelt de wachtgeld- en de werkloosheidsverze kering. Voor de wachtge'.dverzekering worden de premies bedrijfstakgewij- ze vastgesteld. De premie voor de werkloosheidsverzekering is uniform. Het rijk betaalt de helft en het be drijfsleven de andere helft. Van deze laatste betalen werkgevers en werk nemers in casu ieder 0.7 pet. Drama in Donltse chocolaterie. Twee- doden. In een Dordtse chocolaterie heeft de politie de ontzielde lichamen aan getroffen van een 51-jarige weduwe en de eigenaar van de zaak. de 60-ja- rige F. de G. Aangenomen wordt, dat De G. eerst de weduwe, die enige tyd huishoudster by hem was geweest, met messteken van het leven heeft beroofd, om daarna zichzelf door ver stikking om het leven te brengen. De doodslag is waarschynlijk enkele da gen geleden reeds gepleegd. Amerikaans ere-doctoraat voor dr. Drees Aan de minister-president, dr. W. Drees, zal voor zijn terugreis uit de Ver. Staten naar Nederland het ere doctoraat van de universiteit van Ma ryland worden aangeboden. In een artikel van de New York Ti mes, gewijd aan het bezoek van dr. Drees, word ojn. gezegd: „Wij kun nen niet over het hoofd zien hoe snel de Nederlandse regering de Ver. Na ties steun gaf, toen de invasie in Ko rea begon". Na te hebben vermeld, dat dr. Drees één jaar in Buchenwald doorbracht, zegt de New York Times dan verder, dat „deze voormalige ste nograaf behoorde tot de groep onder grondse werkers, die besloot de geest van verzet tegen de Nazi-tirannie na de oorlog om te schakelen in een stre ven naar herstel". Na Ford thans Citroen. Ontslag aan 30 arbeiders. De N.V. Citroën Automobiles te Amsterdam, waar de geïmporteerde wagens worden ontvangen en gereed worden gemaakt voor de verkoop, heeft een ontslagvergunning by het gewestelijk arbeidsbureau aange vraagd voor ongeveer dertig arbei ders. Het aantal reparaties, dat de laatste maanden sterk is achteruit gegaan, is de reden voor dit verzoek. Honderdjarige overleed op zijn verjaardag. De heer J. J. Wehrens. die Donder dag zijn honderdste verjaardag vierde, is op zijn geboortedag omstreeks twee uur in het ziekenhuis te Sittard over leden. Hij kreeg tijdens de Kerstda gen een hersenbloeding en werd toen naar het ziekenhuis gebracht. GUUR WEER. Guur weer met wisselende bewol king en nu en dan regen, sneeuw- of hagelbuien. Krachtige tot stormach tige Noord-Westelyke tot Noordelij ke wind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1