PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Besprekingen begonnen over de Unie en Nieuw-Guinea Getroffen door drie kogels sjouwde Holman voort BILT TREIN MET 226 INZITTENDEN IN SNEEUWSTORM GESTRAND Vandaag 195e Jaargang - No. 13 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. Pi. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 16 Jan. '52 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 2.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties max. 8 regels; van 1—5 regels f L—iedere regel meer 20 cent. grieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—50, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, teL 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr 12, tel. 102; Terneuzen Brouwerljatr 2; Zterikzee N Bogerdsti C i Mr. BLOM MOEILIJKE TAAK WACHT. Nederland wil streven naar positieve resultaten Dinsdagavond is in D.en Haag de eerste voltallige vergadering gehou den van de leden en adviseurs der door de Indonesische regering aan gewezen missie onder leiding van prof. Soepomo en de door dr. Drees in gestelde departementale commissie onder leiding van de Staatssecreta rissen mr. N. S. Blom en L. Götzen. Bij de aanvang der besprekingen werden redevoeringen uitgesproken door Staatssecretaris Blom en prof. Soepomo. Mr. Blom gaf in zijn rede een over zicht over de aanloopperiode der be sprekingen en zei dat het geen zin had te verbloemen, dat de redenen, welke tot de verlate aanvang van de ze besprekingen hebben geleid op één of andere wijze verband houden met het Nieuw-Guineaprobleem. Het is steeds de Nederlandse politiek ge weest en het is dat nog, om al het mogelijke te doen om een goede sa menwerking tussen beide landen te bevorderen. „Wij zien daarin wel degelijk ook een Nederlands belang en in die over tuiging willen wij ook thans naar po sitieve resultaten streven. Ons wacht een omvangrijk werk programma en moeilijkheden zullen ons niet bespaard blijven". Het zal zo besloot mr. Blom zijn rede geen kleinigheid zijn te zoeken naar een principieel andere basis van de betrekkingen tussen beide landen. Prof. Soepomo zei in zijn ant- woordrede, dat de Indonesische mis sie in Den Haag ongeveer een maand Engeland niet in, maai* naast Europees leger. Churchill wil toch alies doen om Europese plannen te doen slagen. Churchill heeft aan een diner te Ottawa een toespraak gehouden, waarin hij o.m. zeide, dat Groot-Brit- tannië van geen enkele maatregel zou terugschrikken, nodig voor het herstel van het vertrouwen in het land en de handhaving van de solva biliteit. De moeilijke tyd voor Brit- tannië zal zwaar en niet van korte tijd zijn. Het wenst niet op zijn vrienden en verwanten te teren, maar in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Van het Atlantische Pact zeide Churchill, dat dit de zekerste garan tie vormde, niet slechts voor de handhaving van de vrede, maar ook voor het'behalen van de overwinning, indien de hoop op de vrede de bodem ingeslagen mocht worden. De vrije landen dienen alles in het werk te stellen voor een Verenigd Europa en de vorming van een Euro pees leger, waaraan ook Duitsland zou deelnemen. Churchill zeide, dat Engeland alles wil doen wat in zijn macht ligt om de plannen hiertoe te doen slagen. Dit betekent echter niet, dat Engeland een deel van een Euro pese federatie zal worden, noch dat zgn leger, dat reeds op het vaste land paraat staat en nog steeds groeiende is, op een dergelijke wijze zal worden opgenomen, dat het zijn identiteit verliest. Wij staan tezamen met Amerika schouder aan schouder naast het Europese leger en zijn Duitse elementen onder het opperbe vel van de N.A.T.O., teneinde iedere agressie, die zich tegen ons mocht richten, het hoofd te bieden". Twee wereldoorlogen hebben de economische machtsbalans van de oude wereld naar de nieuwe doen doorslaan. Europa zou de toestand niet te boven gekomen zijn zonder de materiële en morele steun van Cana da en Amerika. Sneller en groter schip inplaats van de „Flying Enterprise". De Amerikaanse maritieme raad heeft besloten de „Halaula Vlctoriy", gebouwd in 1945 en metende 7,607 ton, aan de „Isbrantsen" te verhu ren in plaats van de „Flying Enter prise". De „Flying Enterprise" werd in 1944 gebouwd en mat 6,711 ton; het schip was ook niet zo snel als het aangebodene. Vice-admiraal Co chrane van de federale maritieme raad noemde het „meer dan verheu gend" indien kapitein Carlsen het be vel over het nieuwe schip zou krij gen. LLOYDS MEDAILLE. Kapitein Carlsen van de „Flying Enterprise" is in de zaal Lloyds, waar in het midden de Lutine-klok hangt welke bij het verloren gaan van een schip geluid wordt, gedeco reerd met de zilveren Lloyds-medail- le. Carlsen zelf wist niets anders te zeggen, dan dat hij maar moeilijk kon begrijpen wat er eigenlijk gaan de was. „Ik heb alleen geprobeerd om, als zeeman, te laten zien wat van een zeeman verwacht wordt", zo zeide hij. De Lloyds-medaille werd voor het eerst in 1893 geslagen. In 58 jaar werd zij uitgereikt aan plm. 400 2 lieden, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hadden gemaakt voor net behoud van schip of lading. in onzekerheid heeft verkeerd of de IndonesischNederlandse besprekin gen al of niet zouden doorgaan. Dit heeft ons in een pijnlijke situa tie gebracht, aldus Soepomo. „De Indonesische regering rekent er op, dat indien de besprekingen tot positieve resultaten mochten leiden, over deze resultaten zo snel mogelijk door beide regeringen een beslissing zal worden genomen". Prof. Soepomo gaf uiting aan de bewuste wil van de Indonesische re gering tot een zo groot mogelijke sa menwerking. Hij hoopte, dat de be sprekingen tot vruchtbare resultaten zouden mogen leiden. Waar praalten Churchill en St. Lauren* over Verslaggevers op het balcon in de dinerzaal te Ottawa hoorden tijdens de eerste gang tot hun verbazing een tafelgesprek tussen Churchill en zijn Cana dese ambtsgenoot St. Laurent. Per abuis waren de voor de redevoeringen bestemde micro phones reeds ingeschakeld. De politie verbrak de verbinding, toen het ontdekt werd, en ae secretaris van de Canadese minister-president haastte zich naar de perstribune met de ern stige waarschuwing, dat iede re correspondent, die het ge sprek zou publiceren, geen toe gang meer zou hebben tot de perstribune in het parlement en tot de regeringsdiners. Geen geheimpjes tussen Truman en Churchill Zeventien republikeinse senatoren hebben een resolutie ingediend, waar in zij vragen om „volledige bekend making" van de aangelegenheden, die vorige week door Truman en Churchill zijn besproken. Zij wensen zekerheid te hebben, dat „geen af spraken worden gemaakt op grond waarvan Amerika later eventueel voor financiële en andere verplich tingen kan komen te staan". CHURCHILL VERTROKKEN. Na een verblijf van vijf dagen is de Britse premier Churchill Dinsdag uit Ottawa naar Washington ver trokken. Noodtoestand afgekondigd in Cairo. Nieuwe schietpartijen in kanaalzone. Britse troepen hebben in de Suez- kanaalzóne voor het eerst veldgeschut gebruikt. In Cairo is Dinsdag de noodtoestand afgekondigd, omdat 500 studenten en scholieren van middelbare scholen de monstraties hielden. De betogers eisten onmiddellijke evacuatie van de Brit se troepen uit de Suez-kanaalzöne. Zij wierpen een tramwagen omver en poogden deze in brand te stekep. De politie verdreef de demonstranten met behulp van traangas en gummi stokken. Er werd hevig geschoten tussen Britse troepen en Egyptische verzets strijders nabij Tel el Kebir. De En gelsen brachten na geruime tijd het vuren van de Egyptenaren tot zwij gen. Amerikaanse hulp aan Perzië opgeschort De Ver. Staten hebben de militai re hulp aan Perzië opgeschort, om dat de regering van Mossadeq een overeenkomst op grond van de wet op dé wederzijdse beveiliging niet heeft getekend. De woordvoerder, Michael McDer- mott, zei dat de Amerikaanse am bassadeur Lord Henderson bespre kingen voert met Perzische leiders en dat de leveranties misschien later worden hervat. Hij wilde niet zeggen, waarom de Perzische regering de overeenkomst nog niet had getekend. Toch devaluatie vau het pond De plaatsvervangende leider van de oppositie in Australië, Calwell, heeft Maandag verklaard dat op de conferentie van ministers van finan ciën van het Gemenebest, die giste ren in Londen begon, waarschijn lijk zal worden besloten het pond sterling en het Nieuw-Zeelandse pond te devalueren tot het peil van het Australische pond. Hierdoor zou de koers van alle geld in de ster- linggebieden komen op 2,24 dollar voor een pond. De laatste devaluatie van het pond sterling tegenover de dollar vond 18 September 1949 plaats, toen de koers daalde tot 2.80 dollar. TEGENSPRAAK. Een woordvoerder van het Engelse ministerie van financiën heeft de voor spellingen, dat op de conferentie van de ministers van financiën van het Britse gemeenebest tot devaluatie van het Engelse pond besloten zou worden „fantastisch en onverantwoordelijk' genoemd. Hij verklaarde, dat verster king van de positie van het pond sterling het streven van de regeringen van het gemenebest en het doel van de conferentie der ministers van finan ciën is. Argentinië zou Perzische olie willen invoeren. Argentinië zou volgens berichten in de bladen te Buenos Aires het plan hebben om zijn olietekort te verlichten door olie uit Perzië in zfln eigen tankschepen te importeren. Er zouden onderhandelingen gaande zyn over de ruil van Argentijnse land bouwproducten voor Perzische olie. Russisch ontwapeningsplan komt in studie. De eerste politieke commissie van de V.N. heeft Dinsdag het Russische ontwapeningsvoorstel besproken. De leider der Britse delegatie, Sel- wyn Lloyd deelde mede, dat de Wes terse mogendheden het Russische plan zullen bestuderen. Zij achten het wenselijk de ontwapeningsvoorstellen te doen bestuderen door de ontwa peningscommissie, waarin twaalf staten vertegenwoordigd zijn. De speciale politieke commissie van de V.N. heeft Dinsdag besloten dat de verzoeningscommissie voor Palestina zal blijven bestaan en dat het aantal leden van drie op zeven zal worden gebracht. NOODWEER IN DE SIERRA NEVADA. Vele plaatsen van de buitenwereld afgesneden. Reddingsploegen van het Amerikaanse leger stellen pogingen in het werk om 226 personen, die in fret Sierra Nevadagcbergte met de luxe trein „City of San Francisco" door noodweer gestrand zijn, uit hun iso lement te verlossen. De legerconvooien hebben voedsel voor 2000 maal tijden bij zich. De trein, die op weg was naar het Westen, is het slachtoffer geworden van een zware sneeuwstorm, die aan de Westkust van Canada tot aan Mexico heeft gewoed. Vele plaatsen zijn van de buitenwereld afgesneden Minstens drie personen zijn door la wines gedood. De schade zal vermoe delijk in de millioenen dollars lopen. De reddingsploegen reizen met twee treinen, die voorzien zijn van sneeuwploegen. Maandagavond heeft een jeep op rupsbanden de gestrande trein reeds bereikt met 160 kg. voedsel, dekens en medicamenten. In de Lairessezaal te Den Haag werd Dinsdagmiddag een vergadering gehouden van de volledige Nederlandse en Indonesische commissie om trent het Uniestatuut en Nieuw Guinea- V.I.n.r.: dr. R. T. Djumhana Wiriaatmadja, plv. Hoge Commissaris; prof. dr. Raden Soepomo, ambas sadeur van Bijzondere Missies; mr. N. S. Blom, staatssecretaris van Bui tenlandse Zaken (voorzitter van de vergadering); de heer L. Götzen, staatssecretaris van Uniezaken en mr. G. E. baron Van Ittersum, van Buitenlandse Zaken. Compleet reddingstaLion cadeau aan Noordwijk Onbekend industrieel onder indruk van Carlsen's moed. Een Nederlands industrieel, die on bekend wenst te blijven, heeft de Kon. Noord- en Zuid-Hollandse Redding- Mij. verblijd met een gift, bestemd voor de uitrusting van een compleet reddingstatiom te Noordwijk aan Zee. t.w. boothuis. motorstrandreddingboot met daarbij behorende wagen en wa terdichte tractor. De nieuwe reddingboot krijgt de naam van de kapitein van de „Flying Enterprise", Kurt Carlsen. Dank zij deze prachtige schenking is de Kon. N.Z.H.R.M. thans in staat gesteld haar laatste daarvoor in aanmerking komend reddingstation met modern reddingmaterieel uit te rusten. VETERAAN VAN DRIE FRONTEN Nu een decoratie, wat grijze haren meer en weer thuis Op 21 Juli 1951 vertrok de sergeant le kl. C. F. Holman naar het strijd toneel in Korea en Maandagavond om tien uur keerde hij, gewond jnaar opgewekt, terug in zyn woning te Goes. Het werd een wat onverwachte thuiskomst; zijn vrouw had namelyk officieel bericht ontvangen, dat haar man naar het hospitaal in Utrecht vervoerd zou worden en dies was mevrouw Holman naar de Domstad getogen. Het werd voor haar een vergeefse reis, want sergeant Holman liet het hospitaal even wachten en kwam Maandagavond nog per auto van het vliegveld Valkenburg naar Goes. Zyn echtgenote keerde eerst in de loop van Dinsdag uit Utrecht terug Maar gisteren was het gezin Hol man dan na maanden van enerveren de scheiding herenigd. De toestand van de Korea-strijder is momenteel goed. Bij de gevechten werd Holman door drie kogels getroffen, waarvan er twee te Tokio operatief konden worden verwijderd. Voor het derde projectiel zal Holman binnenkort in een Nederlands hospitaal in behande ling worden genomen. De kogels, zo vertelde deze gebo ren militair ons, waren afkomstig uit een z.g. „Brubgun"; een geaucht vuurwapen van de N.-Koreanen, dat maar liefst 75 kogels binnen enkele seconden verspreidt. Dat funeste wa pen was op 10 October in handen van een Chinees, die deel uitmaakte van een peleton, dat de „Bloody Ridge" (Bloedige Heuvelrug) verdedigde. De eenheid waarbij sergeant Hol man was Ingedeeld voerde een bajo net-aanval nit, ln de mening verke rend, dat de heuvelrug door slechts enkele tientallen N.-Koreanen verde digd werd. Het bleken er honderden te zijnDe V.N.-aanval werd af geslagen en binnen een kwartier wa ren er 12 doden en 83 gewonden te betreuren. Van die drie en tachtig was Holman er een. „BRENG MITRAILLEUR MEE „Ik merkte er nog niets van", ver telde Holman. Zijn commandant gaf hem nog opdracht een mitrailleur mee te nemen en sergeant Holman voerde de opdracht uit. Hij heeft er nog drie kilometer mee afgelegd. Toen volgde de onvermijdelijke in storting en eerst in de middag van de lie October kwam hij in een hospi taal te Tokio tot bewustzijn. Intus sen was bloedtransfusie op hem toe gepast en had men twee kogels ope ratief verwijderd. Met nog vier ge wonden had men hem per helicoptere van de le naar de 2e frontsector ver voerd en vandaar naar het V.N.-hos- pitaal te Tokio. Na de behandeling in het hospitaal voelde deze vechtjas zich weer een hele Piet en hij wist het gedaan te krijgen, weer naar Korea te worden teruggebracht! Die „pret" heeft even wel niet lang geduurd, want men kwam spoedig tot de ontdekking, dat de sergeant le klasse Holman zich groter voordeed, dan hij kon en op 18 December vorig jaar werd hij uitge nodigd zich aan boord van het troe penschip te begeven, dat hem naar Athene heeft gebracht. Van Athene ging het per vliegtuig via Frankfort naar België en vandaar per Neder landse Dakota naar Valkenburg. En nu zit deze veteraan uit de oorlog tegen de Japanners, uit de guerilla- strijd in Indonesië en nu dan ook uit de strijd op Korea, weer thuis. Een decoratie en wat grijze haren meer. Noch aan het een (naast de M.W.O. pryken er verscheidene op zijn tuniek), noch aan het ander was overigens gebrek BURGEMEESTER FELICITEERT. Dinsdagavond om zes uur kwam burgemeester mr. W. C. ten Kate, ver gezeld van de directeur van gemeen tewerken, de heer J, Oranje, de inge zetene van zijn stad persoonlijk ge lukwensen met diens behouden thuis komst. In de loop van de avond zul len ongetwijfeld* nog vele bekenden van de familie Holman hun felicita ties hebben aangeboden en de man, die aan drie fronten heeft gestreden, zal dit ongetwijfeld waarderen. „Ik heb altijd gesloft", vertrouwde hij ons nog toe Dinsdagmiddag arriveerden nog acht gewonde Korea-strijders op het vliegveld Valkenburg, waaronder de soldaat F. de Rijcke uit Sint Jan steen. Ook soldaat De Rijcke heeft dus „gesloft". Stemming van achterdocht te Pan Moen Djon. NIEUWE BESCHULDIGING DER NOORDELIJKEN. Bij de voortzetting van de bespre kingen te Pan Moen Djon hebben de Noordelijken verklaard, dat gealli eerde vliegtuigen 'n gevangenenkamp in Noord-Korea hebben gebombar deerd, waardoor tien krygsgevange- nen der Verbondenen om het leven kwamen en tien gewond werden. In het kamp zouden zich practisch al leen Zuid-Koreanen bevinden. Het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde luchtmacht heeft Dinsdagavond de Noordelyke beschuldiging tegen gesproken. In deze zitting heerste er een ge laden stemming van achterdocht. 'Beide partijen venveten elkaar de kwesties te ontwijken, die aan het bereiken van resultaat der bespre kingen in de weg staan. Vrijlating van drie door de Russen gearresteerde Britten gevraagd. De Britse commandant te Berlijn, generaal-majoor Charles Coleman. heeft de stafchef van het Russische leger in Oost-Duitsland, generaal Iva- nof, verzocht drie Britten vrij te la ten, die afgelopen Zaterdag zijn ge arresteerd. De drie mannen de „producer" bij het gezelschap van Gracie Fields, dat een tournee door West-Duitsland maakt, een medewerker van Radio- Luxemburg en hun militaire chauffeur waren met een auto op weg van Berlijn naar West-Duitsland, maar zouden onderweg zijn verdwaald. is het 40 jaar geleden, dat de Engelse Zuidpoolreiziger, Falcon Scott, met vier tochtge noten de Zuidpool bereikte, waar hij ontdekte, dat Amund sen hem juist een maand was voorgeweest. Op de terugweg verongelukte het vijftal tenge volge van de zeer slechte weers omstandigheden. Vuurgloed was kilometers ver te zien. HOUTOPSLAGPLAATS UITGEBRAND. Een grote uitslaande brand, waar van de vuurgloed kilometers ver te zien moet zijn geweest, heeft Dins dagavond een meubelfabriek in voor malig Overschie geteisterd en de houtopslagplaats daarvan volkomen vernietigd. In dehoutopslagplaats bevond zich een grote party hout bestemd voor de vervaardiging van meubelen. De schade is zeer aanzienlijk. Dit jaar zullen twee belangrijke ge beurtenissen in het middelpunt van het kerkelijk leven in Duitsland staan de vergadering van de Lutherse Wereldbond van eind Juli tot begin Augustus in Han. nover en Kirchentag 1952 te Stuttgart. Slechts enkele passagiers waren ziek. De trein bevindt zich 240 km. ten N.O. van San Francisco. Vier reizigers, die per hefschroef- vliegtuig uit dc gestrande trein zijn gehaald, hebben verklaard dat velen van de passagiers van kolendamp te lijden hebben gehad en dat 27 hun ner in ernstige toestand verkeren. De trein is geheel ingesneeuwd. De „Radmar" nog steeds aan de grond. ENGELSE OPVARENDE GEWOND. Dinsdagochtend hebben de sleep boten „Blankenburg" en „Ganges" een poging om het Engelse s.s. „Rad- mar" vlot te slepen moeten opgeven wegens de ruwe zee. 's Middags zijn de sleepboten „Ganges" en „Witte Zee" uitgevaren om te trachten het schip vlot te brengen, maar tot he den zijn alle pogingen mislukt. Een lid van de bemanning van de „Radmar" is in aanraking gekomen met een winch en moest ernstig ge wond aan land worden gebracht. Gisterochtend liep het Griekse s.s, ,Anna" te Rotterdam bij het Ant werpse hoofd aan de grond, maar het schip werd in de namiddag door drie sleepboten vlot gebracht. Gaat postzegel van tien, twaalf cent kosten Ter ere van het 50-jarig jubileum der Staatsmijnen in Mei van dit jaar zal een speciale postzegel worden uit gegeven. Het ontwerp van deze zegel is reeds gereed en vertoont o.m. een porto- waarde van 12 cent. Zolang nog geen officiële voorstellen zijn gedaan tot verhoging van de posttarieven, mag hieruit evenwel nog niet worden ge concludeerd dat de normale briefport verhoogd zal worden van 10 tot 12 cent, zo werd van P.T.T.-zijde verze kerd. Het is echter niet uitgesloten, dat zulks het geval zal zijn. Duitsland wil Europa's kolentekort helpen dekken. West-Duitsland heeft zich bereid verklaard het grootste aandeel op zich te nemen van de gemeenschap pelijke inspanningen der Europese kolenproducerende landen tot dek king van het Europese kolente kort. Het heeft de organisatie voor Europese Economische Samenwer king de toezegging gedaan, dat het tot 1956 de West-Duitse kolenpro- ductie van 118,6 millioen ton in 1951 zal vergroten tot 150 millioen ton. Volgens de berekeningen van deskun digen van de C.E.E.S. moet Europa zyn kolenproductie tot 1956 met min stens 80 millioen ton vergroten. Het voorlopige plan bereikt dit doel vooreerst niet. Volgens dat plan zul len de Europese kolenproducenten tegen 1956 een gezamenlijke produc tie van 515 millioen ton bereiken, het geen slechts 64 millioen ton meer is dan de tegenwoordige productie. Raadslid te Utrecht in arrest. Een lid van de Utrechtse gemeente raad, mr. J. W. A. van Eijkelenburg, is gearresteerd onder verdenking van schuldbeling. De heer Van Eijkelenburg heeft zich in het verleden reeds meermalen moe ten verantwoorden tegenover de De ken of bij de Raad van Toezicht van de Utrechtse balie. Hij is o.m. be stuurslid van de vereniging Koningin nedag te Utrecht. Hongarije voortaan door een zaakgelastigde vertegenwoordigd. De Hongaarse volksrepubliek zal voortaan door een zaakgelastigde in ons land worden vertegenwoordigd. De heer Andras Moczi, die tijdens de lan ge afwezigheid van dr. Georges Boe- loeni, de Hongaarse gezant bij ons hof, als zaakgelastigde ad interim op trad, is tot Hongaars zaakgelastigde benoemd. AGRARISCH CONGRES VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID. De Partij van de Arbeid zal op 1 en 2 Februari aA. in samenwerking met de sectie „agrarische vraagstukken" van de Dr. Wiardi Beekman-stichting haar jaarlijkse agrarische congres hou den, ditmaal in Apeldoorn. DE VOORSPELT: MINDER ZACHT. Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Matige en langs de kust krachtige Westelijke wind. Veranderlijke be wolking met hoofdzakelijk in de Noor delijke provincies enkele buien. Iets kouder dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1