PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ver. Naties hechtten goedkeuring aan Westelijk veiligheidsplan De groeiende productie van Zeeuwsch-Vlaamse vlasindustrie BILT ENGELS SCHIP BIJ DE HOEK MUURVAST AAN DE GROND 195e Jaargang - No. 11 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. S. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balüntijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 cL per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 14 Jan. 1952 ADVERTENTIEPRIJS Zt Ct per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regelsi van 1—5 regels t I.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 5860, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, teL 2475 (b.g.g. 1 Oostburg Pr. Mauritsstr 12, tel 102; Terneuzen Brouwerljstr 2; Zlerikzee N Bogerdatr C KSO tel 26 WYSJINSKI HAD LAST VAN DE SCHIJNWERPERS. Russen dienden nieuw voorstel tot verbod van atoomwapens in De algemene vergadering van de Ver. Naties heeft Zaterdag haar de finitieve goedkeuring gehecht aan een door het Westen gesteund plan dat ten doel heeft aan een toekomstige agressie, waar ook ter wereld, liet hoofd te bieden. De resolutie, ingediend door de Ver. Staten, Enge land, Frankrijk en acht andere landen, werd aangenomen met 51 tegen 5 stemmen, by drie onthoudingen. Zij was tevoren reeds in de politieke commissie aangenomen. De resolutie verzoekt de leden van de Ver. Naties speciaal geoefende en uitgeruste eenheden beschikbaar te stellen voor gebruik door de we reldorganisatie en een raad van militaire deskundigen op te richten om behulpzaam te zyn bij het opleiden, organiseren en uitrusten van het ,,schaduwleger." Een in de politieke commissie door amendementen van Arabische en Wes telijke landen drastisch gewijzigd Russisch voorstel tot een bijeenkomst van de Veiligheidsraad „op het hoogste niveau" om te spreken over een ver mindering van de spanning in de we reld wanneer de raad de tijd voor zulk een bijeenkomst rijp achtte, werd aan genomen met 57 tegen 0 stemmen, bij twee onthoudingen. GEEN NIEUWE LASTEN. Voorts werd met 30 tegen 16 stem men een besluit van de economische commissie geratificeerd, waarin ver zocht werd om plannen voor nieuwe financiële hulp aan in ontwikkeling ten achter gebleven landen. Tegen stemden o.a. de Ver. Staten, Engeland, Frankrijk en de Beneluxlanden. De Ver. Staten, Engeland, Canada en Australië hadden te kennen gegeven, dat zij geen nieuwe lasten op zich konden nemen. In de politieke commissie heeft Wysjinsky voorgesteld, dat zou wor den besloten tot een verbod van atoomwapens zodra er een internatio naal controlesysteem bestaat, door middel waarvan op de handhaving van het verbod kan worden toegezien. Dit is een afwijking van de vroegere Rus sische eis dat eerst de atoombom wordt verboden en onmiddellijk daar na een controlestelsel in het leven wordt geroepen. Bij het indienen van dit nieuwe .vredesplan" zeide Wysjinsky, dat zijn voorstel diende om enige meningsver schillen tussen Oost en West uit de weg te ruimen. Andere belangrijke punten in de nieuwe Russische resolutie zijn; lo. Aan leden van de Ver. Naties moet worden verboden deel te nemen aan het Atlantische blok en oorlogsba ses te hebben op buitenlands grondge bied. 2o.De oorlog op Korea moet onmid dellijk beëindigd worden, de strijd krachten moeten binnen tien dagen van de 38ste breedtegraad worden te ruggeroepen en alle buitenlandse troe pen moeten Korea binnen drie maan den verlaten. 3o. De ontwapeningscommissie zal niet later dan 1 Juni een ontwerp- conventie opstellen betreffende het verbod van atoomwapens, de vernieti ging van bestaande voorraden dezer wapens en de instelling van een strik te internationale controle. 4o. Vermindering met een derde van bewapening der „Grote Vijf" bin nen één jaar. 5o. Eén maand nadat de atoomwa pens zijn verboden en de bewapening van de Grote Vijf met een derde is verminderd, moeten alle staten zich onderwerpen aan een wapentelling. 6o. Instelling van een internationaal orgaan voor toezicht op het atoomwa penverbod, de vermindering der bewa pening en de wapentelling. Nieuwe Engelse voorstellen aan Egypte De Parijse correspondent van het Arabische blad „Al Ahram" heeft ge meld, dat Engeland binnenkort Egypte nieuwe voorstellen zou doen toeko men. De voorstellen zouden een gevolg zijn van de besprekingen te Washing ton tussen Eden en zijn Amerikaanse ambtgenoot Acheson. Hulp gevraagd voor het Suez-kanaal. Ook aan Nederland. Nederland, de Ver. Staten en Noor wegen hebben een verzoek van de Britse regering ontvangen om hulp bij het instandhouden van de normale scheepvaart door het Suez-kanaal. Het gaat hier om niet-militaire hulp. Geruchten over verloving van Prinses Margaret. Londense bladen menen allerlei aanduidingen te zien voor een spoe dige verloving tussen prinses Mar garet en de 28-jarige Earl van Dal- keth, zoon van de hertog van Buc- cleuch. De graaf heeft zich naar Sandring- ham begeven waar de prinses Zater dag na een afgebroken vacantie in Schotland arriveerde. Noch op het landgoed van de her tog noch op het koninklijk paleis was bevestiging van de geruchten te ver krijgen. De graaf van Dalkeith is een Schot 7o. Het bijeenroepen van een we reldconferentie, niet later dan 15 Juli, ter bespreking van de vermindering van wapens en strijdkrachten en het verbod van atoomwapens. 8o. De Grote Vijf dienen onder elkaar een vredespact te sluiten en andere staten uit te nodigen daaraan deel te nemen. NIET LACHEN... De Amerikaanse afgevaardigde Er- nest Gross beloofde, dat zijn delega tie, wanneer zij de resolutie onder ogen krijgt, niet de gehele nacht was- ker zal blijven van het lachen. Gross zag in Wysjinsky's woorden echter weinig tekenen van vooruitgang. Zijn delegatie zou zich verzetten tegen elke poging, opnieuw kwesties aan de orde te brengen, waarover de commissie in „Watervlugge' Churchill. Van het ogenblik af, dat Churchill de Amerikaanse bo dem betrad, loerden de foto grafen al op een gelegenheid le Britse minister-president te fotograferen met een glas jhampagne in de hand, doch :ot nog toe tevergeefs. Tijdens een intieme plechtig- aeid in de wandelgangen ach ter de perstribune van het parlement te Ottawa, meenden zy hun kans schoon te zien. Aan het buffet werd Churchill een glas champagne aangebo den, dat hij dankbaar aan vaardde. „Nu zal ik U een on gewoon schouwspel bieden", zei Churchill en hief het glas op. Maar vlak voordat de foto grafen de lens konden openen, had Churchill met een wonder baarlijke snelheid en handig heid zijn glas champagne voor een glas water verwisseld. Toen de foto genomen was. zette Churchill met een olijk gezicht het glas water neer en dronk, vergenoegd over de poets, die hij de fotopers had gebakken, het glas champagne in één teug leeg. haar imidige zitting reeds een besluit had genomen. Tweemaal onderbrak Wysjinsky zijn rede om te protesteren tegen de schijn werpers van de televisietoestellen: „Ik kan niet behoorlijk denken of spreken, wanneer mijn ogen door deze lichten worden verblind. Wij zijn geen filmspelers". De voorzitter zorgde er voor, dat de televisietoestellen werden uitgescha keld. Van Houtte Belgisch Kabinetsformateur Koning Boudewijn aanvaardde ontslag van Pholien. Koning Boudewij'n van België heeft Jean van Houtte, van de C.V.P. en minister van financiën in het afgetre den kabinet-Pholien, opdracht gege ven een nieuw kabinet te vormen. Vervolgens ontbood de Koning Pho lien bij zich en deelde hem mede, dat zijn verzoek om ontslag als minister president was aanvaard. Hij verzocht Pholien de lopende zaken te blijven behartigen. Van Houtte heeft de opdracht aan vaard en is onmiddellijk met de be sprekingen begonnen. Van Houtte heeft tegenover jour nalisten verklaard, dat hij zich bij zijn Zondag gehouden besprekingen voor namelijk had bezig gehouden met de opstelling van een regeringsprogram ma, waarbij de nadruk werd gelegd op de internationale en binnenlandse eco nomische problemen. De samenstelling van zijn nieuwe kabinet zal hij met als basis dit nieuwe programma van daag ter hand nemen. De heer Van Houtte zou nog Zondagavond rapport uitbrengen aan de Koning. Reorganisatie van de Atlantische gemeenschap? Geheime besprekingen lussen Churchill en de Canadese premier Churchill is Zondag geheime bespre kingen met de Canadese premier Louis St. Laurent, begonnen. Churchill bracht verslag uit over zijn te Washington gehouden besprekingen. Ook zouden de staatslieden overleg hebben gepleegd over het geheime plan voor een reorganisatie van de Noord-Atlantische verdragsorganisatie, welk plan naar verluidt voorstellen inhoudt om de raad van ministers der N.A.T.O. te maken tot een lichaam, dat besluiten mag nemen voor de At lantische gemeenschap. Ds. Niemöller, president van de Evangelische Kerk van Hessen (links) vertelt aartsbisschop Boris van de Russische Orthodoxe Kerk In Duits land (rechts) enthousiast van zijn zesdaags bezoek aan Moskou, van waar hy dezer dagen is teruggekeerd. Ds. Niemöller bleek erg verbaasd te horen welk een opwinding zijn reis naar Rusland veroorzaakt had. Compromis over kwestie Wesi-lrian Onder toezicht van 5 landen. De Djakartaanse correspondent van het in Soerabaja verschijnende bJa'l „Soeara Rakjat" meldt aan zijn blad. dat in sommige kringen in Dja karta de laatste dagen de mogelijk heid wordt overwogen om als voorlo pige oplossing voor de kwestie-West- lrian een compromis tc bereiken. Men denkt daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om het betwiste ge bied te plaatsen onder toezicht van 5 landen, waaronder Indonesië en Ne derland, die leder een ander land zul len aanwijzen, terwijl het vijfde land mogelijk een land zal zyn. dat bijzon dere belangen heeft in dc pacific, bij voorbeeld de Verenigde Staten. Men zou in deze kringen reeds ver onderstellen. dat Nederland Austra lië zal aanwijzen, terwijl Indonesië India zal kiezen, aldus de correspon dent. Prins Bernhard niet naar Zuid-Amerika. Het secretariaat van Z.K.H. Prins Bernhard heeft de berichten tegen gesproken over een door dc Prins in Augustus te ondernemen reis naar enkele Zuid-Amerikaanse landen. Koffie van de bon. Maximumprijs vervalt De rantsoenering van koffie is met ingang van vandaag opgeheven, waarmede dus tevens een einde is ge komen aan de levensmiddelendistri butie, aldus een mededeling van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Na opheffing van het Centraal Dis tributiekantoor maakte het bedrijfs- schap voor granen, zaden en peul vruchten voor de distributie van kof fie gebruik van het restant van de oude bonkaarten. De nadelen, verbon den aan het gebruik van deze bon kaarten, die reeds twee en een half jaar geleden zijn uitgereikt, zijn te groot geworden. De bonkaarten wor den thans overbodig en kunnen wor den vernietigd. De overheid verwacht geen groter verbruik van koffie, aangezien gedu rende de laatste tijd onder de rant soenering ongeveer tien procent van de consumentenbonnen en toewijzin gen aan Horecabedryven e.d.. niet werd opgenomen. De opheffing der rantsoenering behoeft dus niet tot groter koffieverbruik en daarmede tot besteding van meer deviezen te leiden. Met ingang van vandaag vervalt de maximumprijs voor koffie, mede, onidat ook de centrale aankoop voor koffie door de overheid zal worden beëindigd. Men dient er wel rekening mede te houden, dat-bij voortzetting van de rantsoenering de maximumprijs zou zfjn verhoogd tengevolge van de om standigheid, dat de voorraden koffie van de oude prijs uitgeput zijn, zo dat de binnenlandse prijs thans moet worden gebaseerd op de hogere we reldmarktprijs. HET JAAR 19S1 WAS REDELIJK. Gerekend mag worden op de bouw van minstens 50 nieuwe rootbakken Wanneer men de gang van zaken by de Zeeuwsch Vlaamse vlasindustrie gedurende het jaar 1951 overziet, dan kan als eindconclusie gelden, dat ook het afgelopen jaar over het algemeen voor deze industrie niet slecht is geweest. Al dient daaraan echter onmiddellijk te worden toegevoegd, dat de werkeiyite winsten aanmerkelyk lager waren dan bijvoorbeeld in 1950. In 1951 heeft zich aanvankelijk een geweldige prijsstyging gemanifes teerd voor wat betreft het vlaslint, liet eindproduct. Dit had tot gevolg, dat op de voorraden strovlas, die gekocht werden uit de oogst 1950, flin ke winsten werden gemaakt. Nog voor het aanbreken van de oogst 1951 bleek echter reeds in de maand April, aan de hand van de huurprijzen, dat een aanmerkelijke prijsstijging van het strovlas (de grondstof) zou ontstaan. Deze ver wachting werd bewaarheid, want pryzen van meer dan 50 cent per kg. voor strovlas waren geen zeld zaamheid. De hoge prijs en daar naast de slechte kwaliteit van de grondstof hebben er toe geleid, dat de bedrijfsresultaten gedurende de tweede helft van 1951 voor de vlas sers niet erg gunstig waren. Voor wat betreft de byproducten, zoals lijnzaad en lokken, konden in doorsnee vaste en hoge prijzen gel den. ONTWIKKELING INDUSTRIE. Ook het afgelopen jaar toonde een verdere overschakeling van het dauwroot-naar het warmwaterroot- systeem. In Oost- en West Z. VI. werden tesamen ongeveer 50 nieuwe root bakken gebouwd, waarmede het stro vlas van circa 1600 ha. vlasland ge root kan worden. De totale rootca- paciteit bedraagt momenteel In Z. Vlaanderen ongeveer 120 rootbakken, voldoende voor het roten van onge veer 3800 ha. vlas. Aangenomen wordt, dat de Z. VI. vlasindustrie circa 5500 ha. vlas per jaar bewerkt, zodat thans nog ongeveer 1700 ha. gedauwroot wordt. Algemeen verwacht men, dat ook deze laatste hoeveelheid binnen enige jaren zal worden verwerkt in warm- waterrootproductie. Zonder uitbrei ding van de totale productiecapaci teit, zouden daarvoor nog een 50-tal rootbakken bijgeplaatst moeten wor den. Het blijkt echter, dat by het ge bruik maken van warmwaterroten, de omloopsnelheid van het bedrijfs kapitaal toeneemt, hetgeen een prik kel tot productieverhoging is. De verwachting is dan ook gerecht vaardigd dat in de nabye toekomst zeker meer dan 50 rootbakken ge bouwd zullen worden. PROBLEMEN. Gedurende 1951 zijn belangrijke problemen aan de orde geweest op het gebied van de roterijen. Bij de oprichting van nieuwe ro terijen ontstond enerzijds het pro bleem van de voorziening der fabriek met bedryfswater en anderzijds dat van de afvalwaterlozing. Uit onderzoekingen van het Ned. Vlasinstituut is gebleken, dat aan het bedrijfswater zo hoge eisen gesteld moeten worden, wil de kwaliteit van het eindproduct niet achteruit gaan, dat zij practisch geheel overeenstem men met de eisen, welke de Water leiding Mij. moet stellen aan behoor lijk drinkwater. Helaas bestaat er in Z. Vlaanderen een zeer groot te kort aan zoet water. AFVALWATER. Daarnaast heeft de vlasindustrie in het afgelopen jaar grote moeilijk heden ondervonden met de lozing van het afvalwater. Er is namelijk we tenschappelijk vastgesteld, dat het root proces het chloor- en het ijzer gehalte, alsmede de hardheidsgraad van het water, ongunstig beïnvloedt, zodat een ondoordachte afvloeiing van het rootwater een gevaar be tekent van verontreiniging voor die gebieden, waar zich nog zoet water bevindt. Ter bestudering van deze kwestie zijn door het Provinciaal Bestuur twee afzonderlijke commis sies in het leven geroepen. Voor wat betreft een scheikundi ge en bacteriologische zuivering van het rootwater, waarover reeds eer der berichten verschenen, dienen vooraleer men zich daarover een oordeel kan vormen, eerst de bevin dingen der deskundigen te worden afgewacht. DE ARBEIDSMARKT. Zoals algemeen voor het bedrijfs leven in Zeeuwsch Vlaanderen geldt, ondervond ook de vlasindustrie moei lijkheen door het ontbreken van een behoorlijke arbeidsreserve. Dit kwam in het afgelopen jaar tot uiting bij de loonvorming, waar door meer dan eens conflicten ont stonden met de controle-instanties. Vooralsnog ziet men ln vlasserskrin gen voor deze moeilykheid geen op lossing. De Ver. Staten hebben Groot-Brit- tannië de levering van een miUioen ton staal toegezegd.. DRONKENSCHAP AAN BOORD Radmarvoer verkeerde koers Het Engelse s.s. „Radmar" is Zaterdagavond omstreeks kwart voor tien bij Hoek van Holland aan de grond gelopen- Het schip zit muurvast op de Maasplaat en maakt lichte slagzij. Door het ruwe weer is een deel van de brug vernield en een aantal hutten maakt water. Zondag moest één der vuren worden gedoofd, omdat het water ook op de stookplaat kwam te staan. Pogingen om het schip vlot te slepen mislukten. De „Radmar" voer Zaterdagavond de Nieuwe Waterweg uit en ging, hoewel de koers Noordwest voorlag toch om de Zuid. De seinpost van Hoek van Holland bemerkte onmid dellijk, dat er iets niet in de haak was en seindevoortdurend met een lamp, dat de „Radmar" niet om de Zuid moest gaan, daar het schip dan gevaar zou lopen op de beruchte plaat, genaamd „Maasvlakte", aan de grond te lopen. Ondanks deze waarschuwingen veranderde de „Radmar" niet haar verkéerde koers en kwam zij toch op dc „Maasvlak te" vast te zitten. Merkwaardig is. dat de „Radmar", die 3600 ton meet en naar aangenomen mag worden, aan een vaarwaterdiepte van 7,5 me ter voldoende heeft, vastgelopen is toen er 7,5 meter water op de „Maas vlakte" stond. Dit zou er op kunnen wijzen, dat het schip vrij diep is geladen. Onmiddellijk voeren de sleepboten „Blankenburg", „Ganges" en „Maas" van L. Smit en Co's internationale sleepdienst ter assistentie uit. De po gingen van deze schepen om de „Rad mar" vlot te krygen mislukten ech ter. Aan boord van de „Radmar" be vinden zich 37 personen. DRONKENSCHAP AAN BOORD? Toen het schip was gestrand, heb ben drie van de vier zich aan boord bevindende Nederlanders een red dingsboot vun het schip gestreken. Zy vertrouwden de zaak niet. Deze mannen zyn later overgenomen door de reddingsboot „President Jan Leis", die ze aan wal heeft gebracht. De drie Nederlandse opvarenden vertel den aan de politie, dat verscheidene 29 koeien in de vlammen omgekomen. Zware boerderijbrand op Voorne en Putten. Zaterdagavond zijn bij een grote boerderijbrand te Abbenbroek op het eiland Voorne en Putten 29 koeien omgekomen. Rijkspolitie en brand weer haalden zes koeien uit de bran dende stallen. De eigenaar redde zyn negen paarden. De brand brak uit in de kapitale boerdery van de heer W. Kwak te Abbenbroek. De stallen stonden in een ommezien in lichter laaie. Direct was de rijkspolitie van Abbenbroek. Zuidland en Oudenhoorn ter plaatse. De wachtmeester der rijkspolitie Priem uit Oudenhoorn rende de brandende stallen in en maakte vijf van de 34 zich in de stallen bevinden de koeien, die aan leren halsbanden en koptouwen vastgebonden stonden, los, en bracht de dieren naar buiten. Toen de brandweer van Ouden hoorn het eerst de strijd aanbond te gen de vuurzee, klonk uit de stal het angstig geloei van de 29 koeien. Niemand kon de dieren meer bena deren. Verschillende pogingen werden ondernomen, doch zonder resultaat. Inmiddels was de brandweer van Zuidland en Abbenbroek gearriveerd waardoor het vuur met elf stralen water kon worden bestreden. Hulpe loos moest men aanzien, dat de koei en in de vlammen omkwamen. Toen het vuur minderde gelukte het aan een tweetal politiemannen de stallen binnen te dringen. Twee dieren leefden nog. De politiemannen konden niets anders doen dan de wildgeworden dieren afmaken. De gehele landbouwschuur ging verloren, aismede het hooi, wat in de schuur was opgetast. Het woonhuis kon behouden blijven. officieren van de „Radmar" dronken waren. Deze verklaringen worden door de autoriteiten met terughoudendheid beschouwd. Het is immers mogelyk, dat de drie mannen een motief heb ben willen vinden om het veriaten van het schip, dat niet in direct ge vaar verkeert, aanvaardbaar te ma ken. Maar ook aan boord van de sle per „Blankenburg" heeft men de in druk gekregen, dat aan boord van de „Radmar" de zaak niet pluis was. Zaterdagnacht werd bij het overbren gen van de tros zo onhandig en onze ker geholpen, dat de tros tenslotte in de schroef van de sleepboot terecht kwam. Een nader onderzoek zal moeten uitmaken, in hoeverre de ver klaring der Nederlandse schepelin gen, die de „Radmar" verlieten, juist is. RELAAS VAN DE STRANDING Een redacteur van het A.N.P. heeft met één van de Nederlandse opva renden een praatje gemaakt over de stranding. Deze zat in zijn hut te lezen, toen hij plotseling een hevige schok voel de. Direct werd „volle kracht achter uit" gegeven, doch enig resultaat had dit niet. De „Radmar" zat vast. De loods was toen ongeveer 10 minuten van boord. .Het schip maakte geen water, hoewel er wel golven over heen sloegen. Hy was daarop naar boven gegaan en had gevraagd waar de zwemvesten waren. Op de brug, zo was hem geantwoord. Hij was gaan kijken en had er volgens zijn zeggen twee gevonden: één zonder en één met touwtjes. Volgens deze opvarende zou nie mand zyn plaats in de sloepen heb ben geweten en ook zou de lijst van de sloepenrol hebben ontbroken. Hedenochtend zou een nieuwe po ging worden ondernomen om de „Radmar" vlot te trekken. NOG MEER SCHEPEN AAN DE GROND Zondagavond seinde het Franse schip „Agen", dat het ten Zuiden van de Goodwin Sands aan de grond was gelopen. Ook het Panamese schip „Sovac Radiant" is Zondagavond bij Zuid-Foreland (Kent) aan de grond gelopen. Koninklijke familie uit Sankt Anton vertrokken. Koningin Juliana is Zondagavond in gezelschap van haar drie oudste dochters uit Sankt Anton naar Arl- berg vertrokken. Vandaar zullen zij met een speciale trein naar Neder land doorreizen. Prins Bernhard ver trok even later naar Zürich. Hij zal de terugreis per vliegtuig maken. Koningin Juliana en de prinsesjes waren overladen met bloemen toen zij de trein in stapten. DE VOORSPELT: LATER OPKLARINGEN. Geldig tot Maandagavond. Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige regen of natte sneeuw en krach tige, in het N.W. van het land harde Z.W. wind. Later wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien en over wegend matige wind ruimend naar West of Noord-West. Weinig veran dering van temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1