PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Oprichting van Europees leger kan niet langer wachten Moet tuinbouw-teeltregeling worden gehandhaafd? 0E BILT Kantlijn NOORDELIJKEN MOETEN HEDEN OP ULTIMATUM ANTWOORDEN Vandaag r 194e Jaargang-No. 292 Dagblad uitgave van ae firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B. den Boer. Acij. W. de Pagter. Hoofdred G. Ballinttfn. PL verv.: W. Leertouwer en H A Bosshardt, ABONNEMENTSPRIJS 3? ct. per week, f 4.55 p kw.. fr p. p. f 4.8Ö per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE» GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 11 Dec. 1251 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct per mm Minimum p advertentie I 3.—. Ir.g. mededelingen driemaal tarief. Kleme aaverlcnUci imax regeltl van 1—5 regels t 1.- Iedere regel 'meer 20 cent „Brieven ol adres Bureau van dit Blad 25 cent meer. Giro nr 359300 P-Z C. Middelburg. Bur VUssingen Walstr 58-60. tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 21601 MTiurg Londen»* Kaal 28. tel 2077 en 2824: Goea L. Vorotstr 6». tel 2475 (b^.g 2228): Ocwtburg Pr Mauritsatr 12. tel. 102; Terneuzen BrouwerljsU. 2; Zicrlkzec N Bogerdsir C 160 tel. 26 MORGEN KAN HET TE LAAT ZIJN Nog steeds verschil van mening over politiek gezagsorgaan De ministers van buitenlandse zaken van Frankrijk, West-Duitsland, Italië en België hebben Maandag in de raadgevende vergadering van de Raad van Europa allen de nadrnk gelegd op de dringende noodzaak van oprich ting van een Europees leger. De ministers van de drie eerstgenoemde landen verschilden echter met de Belgische minister Van Zeeland over de vorm van het politieke lichaam, dat het leger zou moeten beheren. Robert Schaman (Frankrijk), Kon rad Adenauer (West-Duitsland) en Al- cide dc Gasperi (Italië) achtten een bovennationaal politiek orgaan In Europa noodzakelijk, maar Van Zeeland (België) zei dat een zware bo venbouw gevaarlijk voor Europa zou kunnen zijn. Hij meende, dat de uit eindelijke verantwoordelijkheid voor een Europees leger moest berusten bij een raad van ministers, handelende „met al bun eigen autoriteit en met die van hun regeringen". Op een persconferentie heeft minister Van Zeeland later nog verklaard, een compromis zeer wel mogelijk te ach ten. men van een bondgenootschap en een volledige samensmelting van de strijd krachten der deelnemende landen. Ër zal bovendien één enkele Europese politiek moeten worden uitgestippeld, die in overeenstemming met de Noord- Atlantische verdragsorganisatie moet worden vastgesteld. Het instellen van een boven-nati onaal gezagsorgaan zou tot twijfel 'en verwarring, leiden en Van Zeeland zag alleen een oplossing in het instel len van een orgaan, dat door het volk zelf gekozen werd èi in een orgaan, dat zou bestaan 'uit ministérs, die aan hun nationale volksvertegenwoordi gingen verantwoording schuldig zou den zijn. Alle intërnationale organisa ties zouden uiteindelijk onder het ge zag moetenvallen van een Europese wetgevende-vergadering. Ook Schuman wees er op, dat. men het spoedig eens zal moeten worden. Hij verklaarde zich voorstander van plaatsing van het leger onder een mi nister-comité, dat bij eenvoudige meer- Tijdens de debatten wees De Gas peri er op, dat men de strijdkrachten der verschillende staten wil samen brengen in een organisatie, die tot taak zou hebben „het grote vaderland" te verdedigen. Dit kan echter pas wan neer dit vaderland een zichtbare en levensvatbare werkelijkheid is gewor den. Van Zeeland achtte het noodzakelijk, dat op korte termijn begonnen wordt met de oprichting van het Europese leger. Onze verantwoordelijkheid is zwaar, aldus de Belgische minister. Wij moeten slagen en zelfs vlug! Van Zeeland meende, dat een middenweg móet worden gezocht tussen het vor- By'na vier jaar is het geleden, dat Zeeland afscheid nam van zijn toenmalige Commissaris der Ko ningin, jhr. mr. J. W. Quarles van Uf- ford, die toen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zjjn functie had neergelegd. Thans komt de tijding, dat jhr. mr. Quarles van Ufford te Oostkapelle, waar hij de laatste jaren woonde, is overleden. In de gehele provincie zal dit be richt met ontroering worden verno men. Want jhr. mr. Quarles van Uf ford heeft in Zeeland een wel zeer eigen plaats bekleed en de herinne ring aan zijn persoon en werk was levend gebleven. Indien ooit het „uit het oog uit het hart" niet gegolden heeft, dan wel ten opzichte van deze Commissaris der Koningin. Jhr. Quarles van Ufford is langer dan één ander Commissaris der Koningin in Zeeland geweest. Hij bekleedde die functie van 1921 tot 1948. En hij bekleedde haar met ere. Hij was een magistraat van nobele allure. Hij leidde dè zittingen der Provinciale Staten schijnbaar onbe wogen, hoog boven de partijen tro nend. Maar in waarhefd dirigeerde hg menige scherpe discussie op meester lijke wijze, ieders overtuiging eerbie digend, steeds het belang van Zee land naar beste weten nastrevend. Jhr. Quarles van Ufford was een onkreukbaar en kloekmoedig magi straat, wiens menselijke bewogenheid telkens weer heenbrak door het scherm der teruggetrokkenheid, waarachter zij zich verborg. Hg heeft Zeeland geleid in een periode, die buitengewoon moeilijk was en zijn weigering om zich te buigen voor de bezetter is oorzaak geweest, dat hem van 12 September 1940 tot aan de bevrijding van het Zuiden het ver blijf in zijn geliefde Zeeland werd ont zegd. Zodra de bevrijding een feit was, keerde jhr. Quarles van Ufford op Zijn post terug. Maar welk een ander Zeeland vond hij toen! Walcheren een prooi der golven, West Zeeuwsch- Vlaanderen een puinhoop, Schouwen en Tholen geïnundeerd, de verbindin gen verbroken, de wegen vernield, de vruchtbare grond onvruchtbaar ge worden, de schoonheid zwaar ge schonden Deze huiveringwekkende verande ring moet de terugkerende Commis saris zwaar hebben getroffen. Want was niet zeer veel van alles, waarop Zeeland trots mocht zgn, tot stand gekomen tijdens zijn langdurige be wind? Zgn levenswerk scheen onher stelbaar beschadigd. Thr. Quarles van Ufford is het voor- I recht beschoren geweest de moei- zame strijd voor herstel en weder opbouw te kunnen aanvangen, te kun nen leiden en tot een goed einde te kunnen brengen. Toen hij 0p 1 Februari 1948 af scheid nam, was het ergste leed ge leden, was overal het herstel in volle gang. De wetenschap ook daartoe in belangrijke mate te hebben bijgedra gen, moet voor de toenmalige Com missaris der Koningin een grote troost zijn geweest bg het neerleggen van zgn functie, die hem zeer hef was. Nu Is de dood gekomen en heeft aan dit werkzame leven een einde gemaakt. Sedert geruime thd was jhr. Quarles van Ufford reeds hart patiënt Maandag brak zijn levens draad af. In dit uur evenwel herinnert Zee land zich wederom zijn figuur, niet alleen als Commissaris der Koningin, •maar ook als mens. En voor de laat ste maal brengt het hem eerbiedig de hulde en dank, die een man verdient, die in de moeilijkste uren niet ver saagde, maar door levenshouding en arbeidzaamheid een lichtend voor beeld waa. derheid beslissingen zou moeten ne men. Een deel van-de souvereiniteit van elk land zou dan opgeofferd moe ten worden. Omdat, dit niet in over eenstemming zou zijn met de nationa le grondwetten, zouden er tevens een gemeenschappelijk parlement en ge meenschappelijke hulpbronnen moeten zijn. DE TIJD DRINGT. Adenauer meende ten slotte, dat het feit, dat Engeland zich nog niet wil aansluiten, voor de andere landen geen reden mag zijn zich eveneens afzijdig te houden. West-Duitsland wil een actieve en concrete Europese poli tiek voeren en het acht het scheppen van een Europees parlement onver mijdelijk voor beslissingen over het gebruik van het leger en over de geld middelen voor de defensie. .De tijd dringt, morgen kan het te laat zijn.. Aldus besloot de West-Duitse kanse lier zijn met applaus beantwoorde re de. In een persconferentie verklaarde Adenauer later nog, dat hij een over- gangsoplossiDg nodig acht vooraleer een politiek orgaan in werking zou kunnen treden. Ook in deze over gangstijd zouden volgens hem de re geringen niet meer in de gelegenheid mogen zijn om het recht van veto uit te oefenen. Juwelendief gearresteerd Zaterdagnacht is een 27-jarige Amster dammer van zijn bed gelicht, die ër van verdacht wordt in de avond van de 21e November, j.l. bij een bankier aan de Oranje Nassaulaan te Amster dam te hebben ingebroken. De buit bestand uit juwelen en sieraden ter waarde van ongeveer 15.000 gulden. „MEER ACTIE" AAN KOREAANSE FRONT Nog geen overeenstemming over naleving wapen stilstand Maandagmorgen hebben de geallieerde onderhandel» ars op de 44e bijeen komst te Pan Moen Djon, de communisten tot vanochtend de tijd gegeven om te antwoorden op het voorstel Voor een tweede sub-commissie om be sprekingen over uitwisseling van krijgsgevangenen In Korea te bespoe digen. Generaal-Majoor Turner, de Amerikaanse afgevaardigde, zei dat de communisten zeven dagen voorbjj hadden laten gaan, zonder antwoord te geven op dit voorstel. Hij deelde de communisten- mee, dat een V.N.-afgevaar'digde voor een dér- gelgke sub-commissié gereed zou zijn om besprekingen te beginnen. Ver bindingsofficieren zgn in Pan Moen Djon aanwezig om het communisti sche antwoord in ontvangst te nemen. De bijeenkomst van Maandag van de sub-commissie voor punt drie van de agenda (maatregelen voor nale ving van een wapenstilstand)duurde 35 minuten. De communistische afge vaardigden stonden er op, dat de V.N. eerst antwoord geven op het communistische voorstel voor toe zicht op het bestand, door- neutrale waarnemers vóór verder gesproken kan worden over het punt „naleving van de wapenstilstand'-'. Vandaag komt de commissie weer bijeen. MEER ACTIE Zondag hebben op Okinawa gesta- tionneerde Amerikaanse Superforten aanvallen uitgevoerd op rangeerter reinen bij Koennoeri en Tsjongjoe. Amerikaanse jacht-bommenwerpers hebben frontstellingen gebombar deerd en beschoten. Zij zouden de communistische troepen zware vérlie zen hebben toegebracht. Het Amerikaanse achtste leger meldt, dat er aan. het gehele front „meer actie" is. GÜERELLASTRIJD Een woordvoerder van het Zuid-Ko- reaanse leger hééft verklaard, dat de Zuid-Koreaanse strijdkrachten tot nog toe 150 guerillastrgders in Zuid- Korea hadden gedood en 1143 gevan gen genomen. Steeds meer guerilla- Op Midden-Java werd hevig gevochten TALRIJKE DODEN EN GEWONDEN. Naar aanleiding van de incidenten op Midden-Java, deelt een woord voerder van de divisie „Diponegoro" mede, dat vrijwel het gehele bataljon 426 in verzet is gekomen. De opstan delingen in Koedoes verloren 22 do den, 69 werden er gevangen geno men. De Apri had 12 doden en 53 ge wonden. Een verzetsgroep uit Magelang brak Zondag uit en trok naar Moen- tilan, waar Maandagochtend hevige gevechten werden geleverd. Koedoes was Zaterdag uitgestor ven, maar Zondag was alles vrijwel normaal. Het verkeer tussen Sema- rang en Djokja by Moentilan is ge stremd. De wegen worden scherp ge controleerd, aangezien een aantal opstandelingen zich in.burgerkleding bevindt. strijders geven zich over, aldus de woordvoerder. In een Noord-Koreaans bericht wordt daarentegen gezegd: „Onze guerillastrijders in Zuid-Korea dóen tegenaanvallen. Dagelgks voegen zich verscheidene honderden Zuid-Ko reaanse burgers by hen". Wat gebeurt er in Korea na 27 December? Hoop cp wapenstilstand neemt af President Truman heeft Maandag gedurende ruim één uur geconfereerd met zijn voornaamste politieke en mi litaire adviseurs. Na de bijeenkomst is medegedeeld, dat geen politieke besluiten zijn ge nomen. Reuters correspondent wijst er op, dat de hoop snel afneemt, dat de Ko reaanse oorlog tot stilstand zal komen vóór 27 December. De vraag is nu, op welke wijze de Strijd na deze datum voortgezet zal worden als de wapen stilstandsbesprekingen definitief mis lukken. De Amerikaanse openbare mening is geschokt door de berichten dat de Amerikaanse luchtmacht in Korea slechts 75 van de modernste jagers van het type ..Sabre Jet" heeft, terwijl de Noordelijken de beschikking hebben over 700 straaljagers, die in sommige opzichten beter zijn dan de Ameri kaanse toestellen. Men kan verwach ten, dat. als de gevechten na de 27ste weer op volle schaal worden hervat, krachtige druk op de president zal worden uitgeoefend om toestemming te geven tot het bombarderen van de lucht bases in Mandsioerije, van waar uit dë Noordelijke, toestellen, opereren. Schoot zuiger „Kinhem" onnodig lichtkogels af? Vermist Nederlands motorschip terecht De Nederlandse hopperzuiger „Kin- hem", die voor de Deense kust in moeilijkheden kwam, ligt nog steeds voor anker. Aan boord van het Deen se bérgingsvaartuig „Miïner". dat zou trachten de zuiger haar Esbjerg te slepen, meent men dat de noodtoe stand is veroorzaakt, door gebrek aan kolen. De bevolking van het.'plaatsje Hui- desahde is verontwaardigd over het feit, dat de „Kinhem" lichtkogels af schoot, hóewei het schip slechts een sleepboot nodig had en alles verder geheel in orde was. Men zegt. dat het pltvareh van dë reddingsboot, waarbg zoals bekend vijf bemanningsleden Verdronken, geheel onnodig was. Naar de oorzaak van de ramp, die de gro.otstp in de peënsë historie van het réddingwezën is, zal een règerings- onderzoek worden ingesteld. De eige naar, van de zuiger heeft nog geen berichten ontvangen over de moei lijkheden, maar het is welhaast ze ker, dat gebrek aan kolen niet de oor zaak van het uitzenden der noodsei nen is geweest. Het Nederlandse motorschip „Ad miraal de Ruyter", dat sinds 6 De cember werd verinist. is Maandag avond om zeven uur voor IJmuiden aangekomen en heeft daar een loods aan boord genomen. De sleepboot „Zwarte Zee" bracht Maandagavond omstreeks kwart over elf het Duitse vaartuig „Bern- hard Howaldt" in Hoek van Hólland binnen. Volgens dê laatste berichten neemt de storm boven de Noordzee, die een orkaanachtig karakter had, aanzien- ïyk af. De „Sibajak" wordt in de nacht van Dinsdag op Woensdag a.s. uit Indonès'ië te Rotterdam verwacht. De ontscheping begint Woensdagmorgen om acht uur. is het 15 jaar geleden dat Eduard VIII (hertog van Windsor) als koning van En geland werd opgevolgd door zgn broer, de hertog van York. die sindsdien George VI is ge heten. Perzië wil zijn olie ruilen Vroegere elnemers hebben de voorkeur Mossadeq heeft een plan goedge- i keurd om olie te ruilen voor goede- ren waaraan Perzië dringend behoef- te heeft. De diplomatieke vertegen- i woordigers van Perzië in het buiten land hebben opdracht gekregen de voormalige, afnemers van de Brits- Perzische oliemaatschappg van het nieuwe plan in kennis te stellen. De overeenkomsten moeten binnen 10 dagen ondertekend worden, daar an ders Perzië de olie met andere gega digden wil ruilen. Egyptisch protest bij V.N. tegen Brits optreden De Egyptische ministerraad heeft besloten bij de Ver. Naties een protest in te dienen tegen bet Britse optreden in de zóne van het Suez-kanaal tij dens het afgelopen weekeinde. De Egyptische minister van buiten landse zaken heeft meegedeeld, dat het protest rondgestuurd zal worden aan alle delegaties, die zich op het ogenblik te Parijs bevinden, doch dat hij niet voornemens is om plaatsing op de agenda van de huidige zitting te vragen. Het conflict in de Anna-kliniek ARBITRAAL ONDERZOEK Het comité van patiënten en oud- atiënten van dr. Van Nes. ortho pedisch chirurg te Leiden, deelt ons nede, dat dit comité zich heeft ge- .vend tot het bestuur van de Anna- klinïek te Leiden met het verzoek om een arbitraal onderzoek te doen instellen naar de controverse tussen dit bestuur en dr. Van -Nes. De tien opvarenden van ile 499 ton metende Nederlandse kustvaarder „Westkust", die Zondagavond bij Bridlington voor de Engelse kust in moeilijkheden geraakte en zinkende was, zijn gered en in Bridlington aan land gebracht. Een bemanningslid van één der drie reddingsboten die het scliip in nood te hulp kwamen, 1» hierby om het leven gekomen. De reddingsbrigade helpt de opvarenden van de „Westkust" aan wal. Atmosfeer bij Grote Vier hartelijk en oprecht" RAPPORT SUBCOMMISSIE VOOR ONTWAPENING GEREED. De subcommissie voor de ontwa pening, waarin de vier grote mogend heden zijn vertegenwoordigd, is het met algemene stemmen eens gewor den óver een rapport aan de Ver. Na ties over de mogelijkheden van ont wapening. Dit rapport toont enkele punten van overeenstemming, doch belangrijke kwesties zgn nog onop gelost, aldus deelde voorzitter Nervo mee. Nervo zei, dat de atmosfeer bg de Grote Vier „hartelgk, bereidwillig en oprecht" was. Hij was er zeker van, dat het rapport „grote gevolgen" zou hebben. PRO EN CONTRA Belangwekkende inleidingen op tuinbouwmiddag te Goes De grote belangstelling, welke Maandag in de „Prins van Oranje" te Goes werd getoond voor de door de tulnbouwcommlssie der Z.LM. belegde tuinbouwmiddag, bewees wel, dat ook in Zeeland de vraag of de tuinbouw- teeltregeling gehandhaafd of afgeschaft moet worden, alsmede de vraag, of een teeltregeiing voor de fruitteelt gewenst is, de volle aandacht heeft. Drie vooraanstaande figuren uit de tuinbouwwereld gaven hun visie op deze vraagstukken. Hoewel allen voo rstanders van een vrije ontwikkeling, bleek de heer W. J. van Kampen, voorzitter van de afd. tuinbouw van het K.N.L.C. Ie Voorburg, vóór handhaving der regeling te zjjn uit- realltelts- overwegingen. De heer M. Prins, voorzitter van het Centraal Bureau van de tuinbouwveilingen te Den Haag, pleitte voor afschaffing en. de heer C. Boudewijn, voorzitter van de Ned. Fruittelers Organisatie wenste geen re geling voor de fruitteelt, daar dezen liever de verantwoordeiykheid in handen van de telers zelf wensen. In zyn openingswoord kon de voor zitter van de tuinbouwcommissie der Z.L.M., de heer P. J. J. Dekker o.m. welkom heten dr. ir. G. dë Bakker als vertegenwoordiger van de directeur van de Landbouw, ir. C. S. Knottne- rus en ir. M. A. Geuze, resp. voorzit ter en vice-voorzitter van het K.N.L. G„ de heren P. Scheele en mr. J. F. G. Schlingemann, vice-voorzitter en secretaris der Z.L.M. en de heer P. de Kam, secretaris van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland. Voorts gewaagde hy van de onmisbare sa menwerking tussen de standsorgani saties en de vak-technische organisa ties. Hierna kreeg de heer Van Kampen het woord om het behoud van de tuinbouwteeltregeling te verdedigen. In principe voorstander van een vrye economie, stelde hg vast dat de Euro pese cconosaia met haar stelsel van invoerrechten en contigenteringen nog zeer gecompliceerd is. Daarom moet rekening worden gehouden met de toestand van vandaag en dan kan volgens spr. een tuinbouwteeltrege ling niet worden losgelaten. Wanneer de liberalisatie een feit mocht wor den, dan zal Nederland met een teelt regeling nog haar plaats kunnen in nemen. Immers de laatste jaren moest 100.000 ton bladgroente wor den doorgedraaid en duizenden ton nen werden rond de minimumprijs afgezet. Het is nog de vraag of na li beralisatie plaats voor die 100.000 ton kan wórden gevonden. Misschien is het voor de jongeren daarom wel be ter, dat zg geen teeltvergunning ont vangen. De enerige in de tuinbouw zal volgens spr. met behoud van een teeltregeling niet beknot worden. Nederland telt 40.000 jonge boeren, die moeten emigreren of een ander bestaan zoeken. - De tuinbouw mag echter geen asyl voor agrarische dak lozen worden. De fiscale politiek sluit de mogelgkhèid uit, dat de tuinbouw zich beschermt voor moeilijke jaren. Bg volkomen vrgheid zou de tuinbou wer geen recht van spreken hebben en het slachtoffer worden. De finan ciële Joestand in de tuinbouw is reeds achteruitgelopen. Zolang de geleide economie blijft, zal men daarom moe ten vastbgten aan bescherming van de tuinbouwer, door middel van een teeltregeling. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. De heer Prins pleitte voor afschaf fing van de teeltregeling. In verge- lgking met de dertiger jaren is een vrg normaal handelsverkeer thans mogelgk, zodat op grond van de toen geldende motieven handhaving niet meer te verdedigen is. De situatie van de oorlogsjaren, toen gestaakt moest j worden voor een ongezonde uitbrei ding als gevolg van de goede prgzen, behoort ook tot het verleden. Na de oorlog is door intrekking van het tg- delgk teeltrecht het evenwicht tus- i sen vraag en productie weer hersteld. I Alleen" door goed en goedkoop te I produceren in vrgheid, zal de Neder- landse tuinbouw zgn plaats kunnen I behouden. Met de uitbreiding zal het volgens de heer Prins wel meevallen. Een opheffing van de teeltregeling behoeft niet catastrophaal te zgn, indien aan de akkerbouw enige be perkende bepalingen wordt opgelegd t.a.v. de teelt van tuinbouwproduc ten. De eigen verantwoordelgkheid noemde spr. de enige basis voor een gezond bedrijfsleven. (Vervolg op pag. 2) Verongelukte verstekeling geïdentificeerd 17-jarige leerling-monteur uit Aschaffenburg (D-) Het stoffelijk overschot van een Duitse jongeman, dat een boeren knecht vorige week ontdekte in een weiland aan de rand van Amsterdam, is thans geïdentificeerd. Het is de 17- jarige leerling-monteur Gerhard Hol- schuh uit Aschaffenburg bij Frank fort a.d. Main. De jongeman was op 3 December zgn. normaal naar zijn werk gegaan. Sedertdien had men echter niets meer van hem vernomen. Op het lichaam werden onder meer een briefje van een wasserij in Aschaffenburg en een dienstregeling van de Pan American World Airways gevonden, waarin de vertrektgd van een Stratoclipper die avond naar New York onderstreept was en op het routekaartje was de route Frankfort AmsterdamGlasgow—New York overgetrokken. De indruk, dat de jongeman zich in de ruimte van het landingsgestel had verborgen, door de koude bevangen was geraakt en toen in de nabijheid van Schiphol het landingsgesteld werd uitgeklapt, naar beneden was gevallen,- blgkt nu wel juist te zijn. Bovendien was het klokje van de jongeman door de schok op ongeveer 22.18 stil blijven staan en het toestel landde om 22.24 uur op Schiphol. Eden ziet iiever een goede voetbalwedstrijd Op een. lunch van de Cana dese Kamer van Koophandel heeft de Britse minister van buitenlandse zaken. Eden, ver klaard. dat men op internationa le conferenties te veel propa ganda maakt voor de eigen ide ologie in plaats van te streven naar vermindering van de span ning. Hij zag liever een goede voetbalwedstrijd. „Op een internationale confe rentie moet men bij de ander de indruk wekken, dat hij zijn zin krijgt, terwijl men in wer kelijkheid zijn eigen wil door drijft. Dat is het geheim van de diplomatie", aldus Eden. VOORSPELT: WEINIG BEWOLKING. Geldig tot hedenavond. Licht tot half bewolkt en droog weer. Matige tot zwakke wind, aan- vankelgk tussen West en Noord, la ter veranderlgk. Koude ochtend, maar ongeveer dezelfde middagtemperatu- rea als Ma®r-*iag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1