PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wilde tonelen speelden zich af in de straten van Teheran Uitbreiding met weg- en M.T.S. Vlissingen waterbouwkunde BILT Kantlij n OORLOGSGEVAAR MINDER GROOT DAN DRIE JAAR GELEDEN Vanc/aag PROF. DR. L. J. M. BEEL MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN DE VOORSPELT: 194e Jaargang-No. 289 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, f 4.55 p. kw., fr. p. p. 't 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 7 Dec. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p advertentie I 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarleL Kleine advertenties tmax. 8 regels) van 1—3 regelt 11.- Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C- Middelburg. Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 5 l of 2160) M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorstetr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr 12. tel. 102: Temeuzen BrouwerUstr.^^terlkMeJ4^BogerdsU^M6^e^6 MET KNUPPELS EN MESSEN GEWAPEND. Veldslag tussen tegenstanders van Mossadeq en politietroepen Tussen tegenstanders van minister-president Mossadeq en politietroe pen is het Donderdag in de straten van Teheran tot een ernstige botsing gekomen. De rust kon pas worden hersteld nadat militaire versterkin gen met zware mitrailleurs waren ontboden en waarschuwingsschoten waren gelost. Het Perzische Kabinet kwam in spoedige zitting bijeen om de toestand onder het oog te zien. De gevangenis te Teheran icon de gearresteerden niet bergen. Ook de ziekenhuizen waren overvol. Onder de gewonden bevonden zich vele meis jesstudenten. Woensdag hadden de betogers (zij zich weer snel. Zij poogden zich voor het merendeel studenten de een weg te banen naar het plein bevolking opgeroepen om Donderdag voor het parlement waar zij een gro te demonstreren tegen het „schande"^ lijke en onbeschaafde" optreden van de hoofdstedelijke politie. Daardoor gealarmeerd hadden politieagenten en miiltairen Donderdagmorgen vroeg reeds de straten die naar de universiteit voeren, afgezet. Toen de betogers zich door deze maatregelen niet lieten weerhouden, richtte de politie brandslangen op hen. Een ware veldslag brak los toen de demonstranten stenen gingen gooien en de politie steun kreeg van aanhangers van Mossadeq, die ge wapend met knuppels en messen de studenten aanvielen. De betogers werden uit elkaar ge slagen, maar 's middags verzamelden Het gaat economisch met Neder land de laatste tijd gelukkig weer beter, maar mag men zeggendat we er reeds zijn? „De Nederlandse Industrie" (Werk gevers), hoewel verheugd over de gunstige ontwikkeling van onze de- viezenpositie. van onze positie in de Europese betalingsunie en van het dekkingspercentage voor de invoer, waarschuwt tegen een te groot opti misme het economisch evenwicht is immers nog lang niet hervonden en er zijn nog teveel toevallige factoren in het spel: „De duidelijkst waarneembare fac tor is de devaluatievrees t.a.v. enkele belangrijke buitenlandse munten, die er toe geleid heeft, dat men saldi in deze valuta's zo snel mogelijk af stoot. Deze zelfde devaluatievrees leidt er via her-export e.d. toe, dat men, zoveel als op grond van de be perkingen van het internationale goederen- en betalingsverkeer nog mogelyk is, uit deze valuta's vlucht. Verder heeft de regering bewust haar graan-importen beperkt, er zijn overtollige suikervoorraden naar het buitenland verkocht, Duitsland heeft een deel van zijn oude schuld ver vroegd afgelost, enz. Dit alles heeft de positie van de gulden internatio naal relatief verbeterd, doch is aller minst een blijvend werkzame kracht in de voor ons goede richting! De gunstige ontwikkeling van het dekkingspercentage van de invoer kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan het uiteenlopen van de binnenlandse en de „interna tionale" conjunctuur)- De afzetmoei- lijkheden in het binnenland, gedeelte lijk gevolg van de regeringspolitiek, leiden tot een grotere exportdrang, die, omdat deze afzetstoornissen zich elders (nog) niet of in mindere mate voordoen, inderdaad het handhaven, resp. opvoeren van onze export mo gelijk maken. De bedrijven of be drijfstakken, die practisch geheel ge oriënteerd zijn op de binnenlandse markt, zijn zeer voorzichtig bij hun inkooppolitiek, waaruit een druk op de invoer resulteert. Voor zover de ontwikkeling van de binnenlandse conjunctuur gevolg is van het rege ringsprogramma en de regerings maatregelen, gericht op het herstel len van het evenwicht in de betalings balans, kan men de gunstige werking daarvan niet ontkennen. Een telkens opnieuw actueel pro bleem is dat der adoptiegeval- len. Het lot van geadopteerde kinderen is in geheel Europa gere geld, behalve in Portugal enNe derland en onze burgerlijke kinder wetgeving biedt niet voldoende waar borgen. De Groene Amsterdammer (links rad.) heeft zich weer eens in deze materie verdiept en zegt o.m. het volgende: „Wat voor waarborgen zijn er dan nodig? Wel, het gebeurt dat kinderen van ongehuwde moeders door een pleeggezin worden opgenomen. Daar komt dan vaak de belofte van de bloedeigen moeder bij: als jullie goed voor het kind zorgen, zul je van mij geen last hebben. Maar de practijk leert, dat de bloedeigen familie wel lastig wordt, niet zelden uit plagerij, om van afpersing maar te zwijgen. Het pleeggezin leeft dan in angst en vrees, dat het kind zal worden weg gehaald ;niet geschaakt, maar offi cieel weggehaald. Voor het kind, dat zich in het pleeggezin heeft genesteld en er zjjn bindingen heeft gemaakt, betekent zo iets een ernstige schok, voor de pleegouders is het een ver driet dat waarlijk niet minder is dan het verdriet van ouders, die hun kind door de dood verliezen. Zijn er waar borgen genoeg, zoals van regerings zijde wordt beweerd? Zeker, er zijn waarborgen. Maar in de practijk zijn ze niet waterdicht. Het beste bewijs is wel het feit, dat er verleden jaar een Nederlandse vereniging van pleegouders is opgericht, die o.m. te vergadering wilden houden. Alle wegen naar het parlement waren echter afgezet. De politie was ver sterkt met 5000 militairen. Velen werden onder de voet gelo pen toen dè menigte week voor een charge van de politie. Inmiddels vielen ongeveer 1000 aanhangers van Mossadeq de „De mocratische club" aan, een commu nistische jeugdcentrum. Het gebouw werd geplunderd en later in brand gestoken. De demonstranten namen portretten van Stalin mee en riepen „Mossadeq heeft de Britse leeuw ver trapt, nu zal hij het embleem van hamer en sikkel vertrappen." Later op de dag slaagde de politie er in, bijgestaan door militairen, de toestand meester te worden. Volgens berichten zou een politie agent zy'n gedood en ruim 150 per sonen gewond. Hibok eist weer 500 doden. De vulkaan Hlbok op het eiland Camlquin (Phllippljnen) Is Donder dag opnieuw tot uitbarsting geko men. Er zouden alweer 500 slachtoffers zjjn te betreuren. Een dorp is door de lava geheel van de rest van het eiland afgeslo ten. Het gehele eiland is gehuld in een reusachtig gordijn van rook. Er heerst een verstikkende hitte. Libye binnenkort onafhankelijk. Een woordvoerder van de V. N. heeft Donderdag te Parys meege deeld, dat volgens het door de com missaris der V. N. in Libye, de Ne derlander Adriaan Pelt, opgestelde tijdschema dit gebied op 15 Decem ber onafhankelijk zal worden. Naar men verwacht zal de nieuwe Libysche regering dan om toelating tot de Verenigde Naties verzoeken. De nieuwe staat zal bestaan uit de vroegere Italiaanse gebieden Cyre- naica, Tripolitanië en Fezzan. Franse treiler bij Balearen gezonken. Volgens een radiobericht is de Franse treiler „Glycine" by Kaap San Antonio (Balearen) gezonken. CHURCHILL IN LAGERHUIS Engeland zal niet deelnemen aan Europees leger De Britse eerste minister, Winston ChurclllU, heeft Donderdag in het Lagerhuis bevestigd, dat Engeland niet van plan is aan een Europees leger deel te nemen. Er zou echter wel nauw worden samengewerkt tus sen de Britse troepen en de Europese strydkrachten. Churchill achtte het gevaar voor oorlog thans geringer dan drie jaar geleden, ten tyde van de Beriynse luchtbrug. noodzakelijkheid van een dergelijke benoeming. Het vraagstuk van de nationaliteit van deze opperbevelheb ber kwam zyns inziens eerst in de tweede plaats. Wat de atoombom betrof verklaar de hij, dat er reeds veel gedaan is om de bom ook in Engeland te kun nen fabriceren. Het Britse Lagerhuis besloot Vrij dag op Kerstreces te gaan. Het Huis zal 29 Januari weer bijeenkomen. De premier maakte voorts melding van de „geweldige stap" van de La- bourregering in 1948 om een „grote luchtbasis voor Amerikaanse atoom bommenwerpers" in Oost-Engeland in te richten. „Wij moeten wel be seffen, dat dit ons in de voorste frontlinie plaatst ingeval van een derde wereldoorlog", aldus Churchill. Oud-premier Attlee protesteerde hierop met te zeggen, dat zyn tege- ring weliswaar er in had toegestemd op grond van het Atlantische Ver drag Amerikaanse bommenwerpers in Engeland te stationneren, maar dat er nooit bij was gezegd, dat het een basis zou zijn voor het gebruik van de atoombom tegen Rusland. Churchill antwoordde, dat het geen zin had „de ogen te sluiten voor de grote werkelijkheid, die aan de toe stand ten grondslag ligt." Ten aanzien van het verschil van mening over de benoeming van een opperbevelhebber over de vlootstrijd- krachten in de Atlantische Oceaan, verklaarde de Premier, dat hij in het geheel niet overtuigd was van de Scheidsrechter werd door 100 man bedreigd Woedende supporters van de Weense voetbalploeg „Rapid Wien" hebben tijdens de plaat selijke wedstrijd RapidVien na bijna de scheidsrechter, Herrn Franz Grill, „gelyncht", nadat hij een strafschop had toegestaan, die „Rapid" de over winning kostte. „Ik vraag mij af of er één scheidsrechter op ons terrein een strafschop zou dur ven toestaan, als jullie zo hard schreeuwen", had manager Pes- ser tegen de supporters gezegd. Toen de strafschop omgezet was en de uitslag 22 luidde, wer den 5 politieagenten eenvoudig door een hondertal woedende supporters onder de voet gelo pen. Zij stormden het veld op en de „vrienden van Rapid" dreigden de arme arbiter aan te vallen, die even later in een po- litie-auto het terrein verliet. voor een wettelijk geregelde adoptie wil strijden. Daar komt nog iets by: pleegou ders wensen vaak om practische en ideële redenen, dat hun pleegkind volkomen, dus ook juridisch, de sta tus van eigen kind heeft. Dat kan nu eenvoudigweg niet Omdat de mi nister niet ja en niet neen zegt. Wat de Nederlandse pleeggezinnen nodig hebben is adoptie volgens een met voldoende waarborgen omgeven pro cedure. Maar daar moet de wetgever aan te pas komen. En dan te be denken, dat er pleeggezinnen zijn, die btj wijze van spreken geen dag en geen uur kunnen wachten!" De volgende morgen, by daglicht, neemt de politie de afmetingen en fo to's van de plek, waar zich het tragische busongeluk in Chatam. Kent, heeft voorgedaan. Drieëntwintig marinecadetten werden omver gereden en gedood door een dubbeldekautobus; bovendien werden negentien jon gens gewond. De bus reed op de rijen marcherende jongens in, die op weg waren naar een bokswedstrijd. Het is het ernstigste wegongelnk dat Engeland ooit gekend heeft. ....is het 10 jaar geleden, dat lapan een onverhoedse aanval deed op Pearl Harbour, tenge volge waarvan de Ver. Staten actief aan de Tweede Wereld oorlog deelnamen; is het 20 jaar geleden, dat ret K.L.M.-toestel Ooievaar bij de start te Bangkok veronge lukte, waardoor vijf van de ze ven inzittenden het leven ver- loren. Koninklijke familie naar Sankt Anton. H. M. Koningin Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard zijn voornemens ook dit jaar in de Kerstvacantie met de drie oudste prinsessen de wintersport plaats Sankt Anton in Oostenrijk te bezoeken. Het vertrek is voorlopig vastgesteld op Donderdag 27 Decem ber a.s. Conferentie over Europees leger. Donderdag heeft een functionaris van de Raad van Europa bekendge maakt. dat Dinsdag en Woensdag a.s. de ministers van buitenlandse za ken van Frankrijk. West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxem burg te Straatsburg besprekingen zullen voeren over het voorgestelde Europese leger. Chili en Pakistan in V-Raad. Chili en Pakistan zijn Donderdag bij eerste stemming tot lid van de Veiligheidsraad der V. N. gekozen. Griekenland noch Wit-Rusland kon echter de vereiste tweederde meer derheid in de Assemblée behalen. Amerikanen eisen uitlevering van vliegtuig. De Amerikaanse zaakgelastigde te Boedapest heeft de Hongaarse plaatsvervangende minister van bui tenlandse zaken een nota overhan digd, waarin officieel de uitlevering van het Amerikaanse vliegtuig en zijn bemanning wórdt verzocht. Het vliegtuig werd kort geleden boven Hongaars gebied tot landen gedwon gen. De nota vormt een antwoord op het Hongaarse protest van Maan dag. Geen accoord tussen Grote Vier De vertegenwoordigers der Grote Vier hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de belangrijk ste punten in de ontwapeningsvoor stellen. Dit is door de voorzitter van de subcommissie voor ontwapening, Padilla Nervo, medegedeeld. Donder dag heeft de Commissie het onder zoek naar de werkelijke resolutie over de ontwapening en de Sowjet- amendementen hierop beëindigd. De vertegenwoordigers der Grote Vier kwamen Donderdag tweemaal byeen. Het secretariaat van de subcom missie zal een rapport opstellen van de besprekingen en dat de Ader afge vaardigden Vrijdagmiddag aanbieden. BENOEMINGSBESLUIT GETEKEND. Gezwicht voor de aandrang, welke op hem werd geoefend. De Regeringsvoorlichtingsdienst deelt mede: Aangezien de minister van Binnenlandse Zaken ad interim, mr. F. G. C. J. M. Teulings, het niet wenselyk acht gedurende langere tyd naast de taak, die reeds op hem rustte, het beheer over het departement van Binnenlandse Zaken te bly- ven voeren, is besloten tot een definitieve voorziening in de vacature, welke door het overlyden van minister mr. J. H. van Maarseveen op dit departement is ontstaan. Prof. dr. L. J. M. Beel, hoogleraar aan de R.K, Universiteit te Nyme- gen is bereid gevonden de portefeuille van Binnenlandse Zaken te aan vaarden. Het benoemingsbesluit is Donderdag door H. M. de Koningin getekend. de aandrang, welke' op hem wérd uitgeoefend. Hy zal nu zijn werk als buitengewoon hoogleraar te Njjme- gen en te Tilburg tijdelijk opzij zet ten. Zijn bedoeling is, na afloop van de regeringsperiode weer hoogleraar te worden. Prof. Beel zeide nog te hopen de grondwetsherziening met de Kamers te kunnen behandelen, benevens de begroting in de Eerste Kamer. Hij blijft in Nijmegen, waar hij zich in het begin van dit jaar vestigde. Prof. Beel heeft zowel in het tweede ministerie-Gerbrandy als in het ministerie Schermerhofn-Drees (1945-1946) het beheer over het de partement van Binnenlandse Zaken gevoerd. Van 19461948 trad hij op als minister-president. De nieuw benoemde minister maakt deel uit van de Staatscommissie tot herziening van de grondwet. De des betreffende wetsontwerpen tot wij ziging zullen, zoals bekend, het vol gend jaar door de Staten-Generaal in openbare behandeling worden ge nomen en de minister van Binnen landse Zaken zal bij de verdediging van deze ontwerpen een belangryke taak hebben te vervullen. In een personderhoud verklaarde prof. Beel, dat hij is gezwicht voor HET TECHNISCH ONDERWIJS IN ZEELAND. De behoefte aan M.T.S.-ers in onze provincie onmiskenbaar Gemeenteraad Vlissingen staat voor belangrijk besluit. In zyn eerstkomende vergadering zal de gemeenteraad van Vlissingen een voor geheel Zeeland zeer belangryk besluit moeten nemen. Tot deze raad is namelijk het verzoek gericht om de wenselijkheid uit te spreken, dat aan dc Middelbare Technische School in Vlissingen een afdeling Weg- en Waterbouwkunde zal worden verbonden. Tot dusver werd er alleen Werktuigbouwkunde onderwezen. Door de uitbreiding' met een afde ling Weg- en Waterbouwkunde zou de Vlissingse M.T.S. dus een aanzien lijke uitbreiding ondergaan en een onderwijsinstelling worden, die voor de provincie van zeer grote beteke nis is. Dit te meer omdat in een pro vincie als Zeeland met zijn vele dij ken en polderwegen weg- en water bouwkunde byna als een specifiek Zeeuws vak kunnen worden be schouwd. Uitbreiding van de Vlis singse M.T.S. met een afdeling Weg en Waterbouwkunde zou dus aan de ze school een in wezen Zeeuws ka rakter geven, zoals de Enschedese Hogere Textielschool een Twents ka rakter heeft. Geeft de gemeenteraad van Vlissingen deze verklaring, dan schijnt het dat de perspectieven voor de M.T.S. aldaar buitengewoon gun stig zijn en zal vermoedelijk op korte termijn de nieuwe afdeling aan de school verbonden kunnen worden. ER IS BEHOEFTE AAN. Men kan natuurlijk de vraag stel len, of er in Zeeland behoefte bestaat aan middelbaar technisch onderwijs in weg- en waterbouwkunde. Deze vraag stellen is haar dan tevens be antwoorden en wel in bevestigende zin. Het Zeeuws Technisch Instituut in Goes was tot dusver de enige in stelling die weg- en waterbouwkunde onderwees. Dit instituut mag de eer niet worden onthouden, dat het goed onderwijs geeft, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in liet feit, dat het diploma van het Z.T.I. door de Provinciale Waterstaat aanvaard werd voor hel verkrijgen van de functie van weg- en waterbouwkun dig opzichter. Een Middelbare Tech nische School was dit Z.T.I. echter niet en het zal dit ook niet worden. Bovendien zou met het eventueel op heffen van deze particuliere instel ling dit onderwijs voortaan ontbreken in Zeeland. Ook naast het Z.TX evenwel is middelbaar technisch onderwijs in weg- en waterbouwkunde in Zeeland zeer gewenst. HET OPICHTERSCORPS By de Rijkswaterstaat zijn volgens de Provinciale Almanak elf weg- en waterbouwkundige opzichters in dienst, by de Provinciale Waterstaat 18, bij de Polders en Waterschappen 62. Dij de Herverkaveling 6. Bij infor matie bleek ons, dat ook verschillen de gemeenten weg- en waterbouw kundige opzichters in dienst hebben. Rekent men dan de opzichters en hoofdzichters bij particuliere bedrij ven nog mede, dan komt men tot een aantal van 175. De behoefte in Zeeland aan weg en waterbouwkundigen is dus onmis kenbaar en bovendien groeiende. De inpoldering van de Braakman, de waterstaatkundige werken by Het Vrije van Sluis de inpoldering van het verdronken land van Saeftinge en het Noord-Sloe, het Drie Eilanden plan, zij zullen stuk voor stuk de behoefte aan weg- en waterbouwkun digen doen toenemen. VAN BUITEN Zeeland was verplicht deze krach ten van buiten aan te trekken, in sterkere mate zelfs dan in één an dere Nederlandse provincie het ge val was. Dat was dikwijls moeilyk. omdat de in „Holland" opgeleide krachten er vaak de voorkeur aan gaven om in „Holland" te blyven. Mag dus reeds uit deze gezichts hoek de uitbreiding van de Vlissing se M.T.S. als van grote waarde wor den beschouwd, Zeeland is als pro vincie evenzeer daarmede gebaat, omdat het voor zyn inwoners de gele genheid uitbreidt om dicht bij huis aan hun kinderen een Middelbare Technische opleiding te geven, een mogelijkheid, die er voor die tyd niet was. Komt dus de Vlissingse gemeente raad voor een belangryk besluit te staan, het lijdt ons inziens geen twij fel in welke zin dit besluit zal wor den genomen. Met het oog op de Zeeuwse en evenzeer de specifieke Vlissingse belangen, die hier in het geding zijn, zal de raad het verzoek van het bestuur der M.T.S. om de wenselijkheid van de stichting van een opleiding weg- en waterbouw kunde zeker vhn harte ondersteu nen! Prof. dr. L. J. M. Beel. Minister Lieftinck naar de V.S. Naar het Handelsblad verneemt, zal minister LieftiDck zich zeer spoedig voor het voeren van besprekingen in verband met verscheidene hangende financiële kwesties, die niet langer kunnen worden uitgesteld, naar de Verenigde Staten begeven. In verband hiermede zou de open bare behandeling van het wetsont werp Toezicht Credietwezen in de Eerste Kamer worden uitgesteld tot 15 Januari. Churchill en Eden ook naar Parijs De Britse premier, Winston Chur chill en zijn minister van buitenland se zaken, Anthony Eden zullen vol gens hardnekkige geruchten eerst een bezoek aan Parijs brengen alvo rens naar Washington te reizen. Nader verneemt Reuter uit be trouwbare bron, dat Cnurchiil en Eden op Maandag 17 en Dinsdag IS December een bezoek aan Parijs zui len brengen. Naar verluidt zullen zij de Franse regering op de hoogte brengen van de onderwerpen, waar over gedurende hun aanstaande be zoek aan Washington zal worden ge sproken. ENKELE OPKLARINGEN. Verspreide opklaringen maar hier en daar ook enkele buien. Overwe gend matige wind uit Westelijke richtingen. Ongeveer dezelfde raid- dagtemperaturen als Donderdag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1