PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Egyptisch parlement verwierp Westelijke voorstellen Een verbitterde Fonteijn stond wederom terecht BILT Kantlijn Vandaag OLIE-INDUSTRIE DROEG NIETS BIJ TOT WELVAART VAN PERZIE 194e Jaargang-No. 244 Óagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwae Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W, de Pagter. Hoofdred. G. Ballintyn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, f 435 p. kw., fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummert 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 16 Oct. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie l 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—3 regels f 1.- Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 350300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. VUasingen Walstr. 58-50, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2881 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 0475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102: Terneuzen Brouwerijstr. 2; Zlerikzee N. Bogerdstr C 160. teL 2-, IN STRIJD MET DE NATIONALE ASPIRATIES Opzegging van verdragen met Engeland bekrachtigd Beide kamers van het Egyptische parlement hebben Maandag haar goed keuring gehecht aan het regeringsvoorstel tot opzeggen van het Brits Egyptisch verdrag van 1986 en het verdrag betreffende de Soedan, dat reeds van 1889 dateert. Bovendien werd door de minister van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt, dat Egypte de voorstellen van de Ver. Staten, En geland, Frankrijk en Turkije betreffende de defensie van liet midden oosten van de hand w^jst. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade had tevoren reeds verklaard, dat men een verwerpen van het voorstel als „zeer ongelukkig" zou beschouwen. In Egyptische kringen werd er op gewezen, dat de gealli eerde voorstellen niet in overeenstemming z\jn met de nationale aspiraties van Egypte, welke een onmiddellijke evacuatie van de Britse troepen in het Suez-gebied en het tot stand komen van de eenheid van de Nyldelta onder Egyptische kroon eisen. Beide Kamers keurden in principe de besluiten aangaande een nieuwe Sondwet voor de Soedan en het ver- len van de titel van Koning van Egypte en de Soedan aan Koning Faroek goed. De opzeggingsbesluiten verkregen in de Kamer 283 stemmen. Er waren 36 afgevaardigden afwezig. In de Senaat verkregen zij 180 stemmen; 39 senatoren waren afwezig. De op zeggingsbesluiten zullen door ko ning Faroek worden getekend en ver volgens in de Staatscourant worden gepubliceerd. Hierna zullen beide Kamers stemmen over andere rege ringsbesluiten. DE SOEDAN Ook het Engelse plan voor de Soedan (zie ons vorig nummer) werd ver worpen. De Gouverneur-Generaal van de Soedan, Sir Robert Howe, heeft een bespreking gevoerd met twee van de belangrijkste Soedanese leiders. Mir- ghani en Mahdi. De beide leiders, die tot nu toe onverzoenlijke tegenstan- Nederland is het dichtst bevolkte land ter wereld geworden; het Centraal Bureau voor de Sta tistiek heeft het onthuld. Er is een tijd geweest, waarin dit feit de Nederlanders met trots had kunnen vervullen. Dat was de tyd, waarin Nederland niet alleen een der dichtst bevolkte, maar ook een der welvarendste landen ter wereld was. Helaas. Er heeft een tweede we reldoorlog gewoed. Zy maakte Neder land tot een straatarm land. In de nasleep van deze oorlog verloren wij Indië en het moge ons tot gerechte troost zijn, dat wij niet het enige in een stortende wereldrijk zijn. En toen wij desondanks bezig waren er weer boven op te komen, toen kwam Korea en wierp scheepsladingen roet in het eten. Nederland is niet meer een der welvarendste landen ter wereld. Het moet worstelen om het naakte be staan. En onder deze omstandigheden kan het feit, dat het het dichtst bevolkte land ter wereld is geworden, de Ne derlanders alleen maar met diepe zorg vervullen. Want hoe geven we al die Nederlanders arbeid en brood zonder dat wij expansiemogelijkheden hebben in een totaal ontwrichte we reld Hoe zullen wij ooit een sluiten de handelsbalans krijgen met onze beperkte industrialisatie-mogelijkhe den en naast ons staten en volkeren, clie in de allereerste plaats op hun eigen belangen bedacht zijn Steeds meer zorgen en geen trots. De industrialisatie geldt intussen nog steeds als een redplank voor Nederland. Maar het vlot met die industrialisatie nog altijd niet naar wens. En bovendien: wij moeten grondstoffen en machines kopen in het buitenland en markten verove renMen kan nu wel praten over productieverhoging en exporteren. Maar het moet ook mogelijk zijn. En dat het mogelijk is, heeft nog nie mand aangetoond. Helaas. Er komt nog iets bij. Men prikkelt ten onzent de mensen niet tot ver hoogde krachtsinspanning. De „Handels- en Transport Cou rant" betreurt het, zeer terecht, dat bij de propaganda voor productiever hoging zo weinig aandacht aan de mens wordt besteed: in een zo ver mogelijk doorgevoerde beloning naar prestatie zou nog heel wat te vinden zijn, want de prikkel van het eigen belang is onmisbaar bn het streven naar een hogere productie en daarom moeten er voor de werknemers ook steeds voldoende promotiekansen aanwezig zijn; „Tegenwoordig wordt het belo- ningsvraagstuk meer en meer opge vangen in collectieve arbeidsover eenkomsten. Ongetwijfeld zijn hier voordelen aan verbonden, maar speci aal ten aanzien van de promotiekan sen schuilt in dit systeem, vooral als het te veel gaat in de richting van een zeker perfectionisme, toch ook een groot gevaar. Vaak immers hangen de loons- en salarisverhogingen niet af van de geleverde prestaties, maar van factoren, die niets met de arbeids prestaties te maken hebben, zoals de leeftijd of het aantal dienstjaren. Vooral nadelig Is deze gang van za ken als daarbij, zoals bijna steeds het geval is, ook een maximum is gesteld. Dan krijgt men de situatie, dat groe pen werknemers, zoals dat heet, „op hun maximum staan". Als er dan niet in zeer ruime mate promotiekansen bestaan, betekent dit, dat vele werk nemers nimmer door betere presta ties in maatschappelijk betere om standigheden kunnen komen te ver ders waren, sloten een overeenkomst met de gouverneur en keurden het plan om de Soedan geheel onafhan kelijk te maken goed, evenals dat voor het houden van verkiezingen voor een constituante. De verkiezin gen zouden onder internationale con trole moeten staan. Mirghani is leider van de beweging die een unie met Egypte gunstig ge zind is. Mahdi is leider aer bewe ging, die naar onafhankelijkheid streeft. Hij wordt algemeen als „de man voor de Engelsen" beschouwd. In politieke kringen is n^en verrast over deze overeenstemming. Men ziet hierin de eerste positieve Britse daad tegen Egypte. ENGELAND BLIJFT OP ZIJN STANDPUNT STAAN Engeland zal op zijn verdragsrech ten blijven staan, ondanks de Egypti sche afwijzing van de viermogendhe- den-voorstellen aangaande de defen sie van het midden-Oosten, aldus heeft een woordvoerder van het Brit se ministerie van Buitenlandse Zaken te kennen gegeven. In diplomatieke kringen te Londen is men van me ning, dat deze verklaring inhoudt, dat Engeland zijn huidige garnizoen in de Suez-kanaalzöne zal handhaven en 't huidige bestuur over de Soedan onder de Britse gouverneur-generaal, Sir Robert Howe, zal voortzetten. De woordvoerder zei verder, dat Engeland zich door Egypte's afwij zing om deel te nemen aan het toe komstige commando voor het midden- Oosten niet zal laten afhouden van zijn voornemen óm" de defensie van het midden-Oosten te organiseren. Een van de gevolgen van de Egypti sche afwijzing zal zijn, dat overwe ging van het deelnemen van andere mogelijke candidaten aan het voorge stelde commando gestimuleerd zal worden. Men denkt hierbij o.m. aan Irak en Israël. Men meent te weten, dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Herbert Morrison, reeds alle noodza kelijke stappen heeft genomen om de veiligheid van het Britse garnizoen in de Suez-kanaalzöne te verzekeren. Terwijl steeds meer geijverd wordt voor een Verenigd Europa, is in de afgelopen weken langs de Nederland se-Duitse grens by Vaals een „IJze ren Gordijn" opgericht. Om de leven dige smokkelhandel en de illegale grensoverschrijding tegen te gaan hebben de Duitsers een bijna 8 meter hoge, ijzeren afrastering gemaakt, welke duizenden marken heeft ge kost. Waar vroeger nog Nederlandse en Duitse kindertjes vredig met elkaar speelden, zijn twee volkeren thans door een „IJzeren Gordijn" ge. scheiden. keren. Waar dit het geval is zijn po gingen tot opvoering van de produc tie welhaast bij voorbaat tot misluk ken gedoemd". De Handels- en Transportcourant slaat hier een spijker op de kop. Al te zeer wordt door de collec tieve arbeidsovereenkomsten de prik kel tot inspanning weggenomen, al te veel wordt een aantal dienstjaren en leeftijd tot promotiereden en reden tot salarisverhoging gemaakt. In- plaats van de prestaties. En zo ziet men enerzijds een aan banden gelegd bedrijfsleven, dat de hoge lasten niet kan dragen, ander zijds een aan banden gelegde klasse van werknemers, die geen prikkel meer hebben, omdat meer inspanning, langere werktijd, loon naar prestatie onmogelijk worden gemaakt. En dat alles in een hopeloos over bevolkt land,.,^^» Truman over Rusland en het behoud van de vrede. In een toespraak ter gelegenheid van de eerste steen-legging voor het Wake Forest-College in de Ameri kaanse staat Nortn-Carolina heeft president Truman er opnieuw de na druk op gelegd, dat 't enige doel van zy'n regering vrede is. Haar politiek is gegrondvest op de hoop. dat het mogelijk zal zijn met de Russen in vrede te leven. Dit kan, indien de vrije landen sterk genoeg zijn. In de dagen van Hitier heeft de wereld ge zien hoe dwaas het is zwak te z|jn. Nu weten wij, dat wij ons moeten kunnen verdedigen indien een staat aanvalsneigingen vertoont. De president meende niet, dat de bewapening zal leiden tot een mo ment, waarop de tegenstelling .uit gevochten" moet worden. Als wy sterk genoeg zijn is het tijdstip aan gebroken om door onderhandelingen met de Russen tot daden te komen. Grote schade door wervelstorm in Japan. Als gevolg van de wervelstorm in Japan zijn 358 personen om het le ven gekomen en 937 zwaar gewond. 267 personen worden nog vermist. Er zijn bijna 30.000 huizen verwoest en 100.000 staan onder water. Een Japans schip met enkele hon derden troepen der Ver. Naties is ter hoogte van Nagasaki op een rif ge lopen ten gevolge van de storm. Opnieuw gevallen van waanzin door moederkoren. Gedurende het week-einde hebben zich in Pont Saint Esprit, het dorp in Zuid-Frankrijk waar een molenaar in voorarrest zit wegens het verko pen van door moederkoren vergiftig de tarwe, opnieuw gevallen van waanzin voorgedaan. Een 13-jarige jongen begon thuis het meubilair te vernielen, een vrouw gilde onophoudelijk dat zij door vlam men was omringd fen moest in een ziekenhuis worden opgenomen. Openbare mening voor één West-Europees leger. Het Nipo heeft een opinie-onder zoek over het plan van de Franse minister president Pléven voltooid De helft van de Nederlanders boven de ouderdom van 23 jaar (nl. 49%) heeft daarvan wel eens gehoord. Op de vraag „dit plan wil één West-Europees leger vormen met soldaten uit alle West-Europese lan den onder één opperbevelhebber. Bent U daarvoor of daartegen?" ant woordde 45% vóór en 16% tegen, terwyl 39% geen oordeel had of geen antwoord gaf. Vooral de aanhangers der P. v. d. A. (50%), de K.V.P. (49%) en de V. V. D, 48% zijn vóór het plan. Dirigent breekt dijbeen. De 66-jarige dirigent Otto Klemperer heeft een dijbeen gebroken toen hij in Montreal bij het verlaten van het vliegtuig van de trap viel. Het optre den van Klemperer als gastdirigent bij het Concertgebouworkest zal nu waar schijnlijk niet doorgaan. Vrouw redde baby uit reeds brandende wieg. Noodwoning ging in vlammen op. In Apeldoorn ls een noodwoning, bestaande uit twee kleine vertrekjes, aangebracht In een verbouwd kippen hok en bewoond door het gezin M. F. B., Maandag een prooi der vlammen Eeworden. Een kindje van zes weken i daarbij ternauwernood aan het vuur ontkomen. De moedér, die bij haar ouders aan de overzijde van de weg vertoefde, zag omstreeks 9 uur tot haar grote ontsteltenis plotseling een zware rook uit de woning komen. Zy snelde naar huis, waar de toegang tot de deur reeds door het vuur was versperd. De vrouw sloeg een ruit in en wist zo naar binnen te komen en haar baby uit de reeds brandende wieg te red den. De houten noodwoning en een na- bijstaand schuurtje brandden vrijwel tot de grond af. ,is het 150 jaar geleden, dut ondanks veel tegenstand een herziening van ae staatsrege ling in de Bataafse Republiek in werking trad, waarbij een uit 12 personen bestaand „staatsbewind" werd ingesteld, dat vele bevoegdheden kreeg en o.m. het recht had wetten voor te dragen aan het uit 35 leden bestaand wetgevend lichaam, dat slechts stemrecht over de wetsontwerpen bezat. Naar eerst thans bekend wordt is Vrijdag jl. op de vliegbasis Gilze-nijcn, een ongeluk gebeurd, dat aan de diensi plichtige sergeant J. van B.. uit Heerlen, het leven heeft gekost. Van B. zou in aanrkaing zijn gekomen met de draaiende propelior van een Harvard-toestel. MOSSADEQ IN DE VEILIGHEIDSRAAD. Volgende week hervatting van het werk in Abadan Dr. Mohammed Mossadeq, de Perzische eerste minister, heeft Maandag avond in de Veiligheidsraad verklaard, dat deze niet bevoegd was de Brit se klacht inzake het oliegeschil in behandeling te nemen. Mossadeq gal evenwel toe, dat de V.N. het hoogste orgaun waren, dat verantwoordelijk heid zou kunnen aanvaarden voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. De Raad kon zijn grote taak niet vervullen en de kleine landen zouden hem niet als hun toevlucht kunnen beschouwen, tenzjj de grote mogendheden de beginselen, voor de belichaming waarvan de raad in het leven geroepen is, zouden eerbiedigen. gewyzigd sinds de Veiligheidsraad de kwestie het laatst besprak. Inmid dels zy'n immers de Britse technici uit Abadan verdreven. Een beroep op Perzie zich aan de uitspraak van het Haagse Hof te houden, heeft thans weinig zin meer. Daarom stelt de Britse resolutie nu voor de onder handelingen zo spoedig mogelijk te hervatten en het geschil op te lossen in overeenstemming met de door het Hof aanbevolen, maatregelen. Dit be tekent, dat Engeland niet per sé staat op herstel van de status van vóór 1 Mei. De Britse premier was door een achteringang het New Yorkse ge bouw, waar de Veiligheidsraad ver gaderde, binnengeloodst, zo meldde Reuter. Terwjjl ny achter in., zfln ze tel leunde om naar Sir Gladwyn Jebb te luisteren, maakte hij een rustige indruk. GAAT ABADAN WEER DRAAIEN Mossadeq zeide voorts, dat de twee de wereldoorlog de kaart van de we reld gewyzigd heeft. „In de buurt van mijn land hebben honderden milli- oenen Aziaten, na eeuwen van kolo niale exploitatie, hun onafhankelijk heid en vrijheid teruggewonnen". Per zië. aldus Mossadeq, verwacht van de Veiligheidsraad en de grote mogend heden hulp om eveneens zijn econo mische onafhankelijkheid teherwinnen de sociale welvaart van zyn volk te verkrijgen en zodoende zyn politiek autonomie te verzekeren.. Zoals zH tot dusver was georgani seerd heelt de olieindustrie nagenoeg niets bijgedragen tot de welvaart van de bevolking of tot de technische vooruitgang en industriële ontwikke ling van Perzië. Als bewys hiervan voerde Mossadeq aan, dat na 50 jaar exploitatie door een buitenlandse maatschappij, Perzië nog steeds niet over voldoende technici beschikte en een beroep moest doen op buitenland se deskundigen. Om enig idee te ge ven van de voordelen, die Engeland uit deze geweldige industrie heeft be haald, zeide Mossadeq, dat in 1948, volgens de boeken van de voormalige Anglo Iranian de netto-inkomsten 61 millioen pond sterling beliepen. Per zië heeft hiervan slecnts 9 millioen ontvangen, hoewel 8 millioen pond al leen al aan winstbelasting in de Brit se schatkist was gevloeid. De Perzische premier hoopte, dat de Veiligheidsraad zich zou onthouden van enigerlei aanbeveling, die de ver vulling van de Perzische taak zou kunnen uitstellen. GEWIJZIGDE SITUATIE Mossadeq hield zijn toespraak na een rede van de Britse afgevaardig de, Sir Gadwyn Jebb, die er op wees, dat de situatie zich drastisch heeft „Mogelijk zal de raffinaderij Abadan de volgende week haar werk zaamheden hervatten", zo heeft de Perzische onder-minister van finan ciën en plaatsvervanger van de minis ter in de par lementaire oliecommissie Kazem Hassibi, verklaard. Hij voeg de er aan toe. dat de raffinaderij haar activiteit hervatte om de voorraden voor het binnenlandse gebruik aan te vullen. VERKLARING VAN FATEMI Op een persconferentie te New York heeft de vice-permier van Per zië Fatemi verklaard, dat zijn land de deur voor verdere onderhandelin gen met Engeland als gesloten be schouwd, behalve voor zover het be treft de kwestie van schadeloosstel ling en toekomstige verkoop van olie aan Engeland. LEVEH VAN EEN ZEEUW WERD EEN DRAMA Wegens smaadschrift bevestiging van beroepen vonnis geëist In de geruchtmakende zaak tegen de uit Zeeland afkomstige 52-jarige ex-sergeant-konstabel der Kon. Marine A. H. F. Fonteyn, thans wonende te Amsterdam, die twee met name genoemde artsen ten onreehte van vals heid in geschrifte zou hebben beschuldigd, heeft de procureur-generaal by het Amsterdams Gerechtshof, mr. H. Kist, Maandagmiddag bjj de behande ling in hoger beroep bevestiging gevraagd van het rechtbank-vonnis. Zyn eis luidde dus: 100.— boete of 1 maand en 2 maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. De verdachte is betrokken geweest bij de Zeven Provinciën"-affaire en werd absusievelijk onder de muiters gerangschikt. Later bleek echter, dat hij in tegendeel een belangrijk aan deel haa gehad in de achtervolging van het schip en een der eersten is geweest, die zich aan boord begaf, toen daarop door een Nederlands vliegtuig een bom was geworpen. Fonteyn stelt het thans zelf voor (en niemand heeft hem hierin tegenge sproken), dat over deze vergissing onenigheid is ontstaan tussen hem en diverse superieuren. Hij werd zenuw ziek. In zyn conduite-boekje staat echter vermeld, dat hy enige tyd in Indië voor asthma werd behandeld. Fonteijn heeft 16 jaar lang volgehou den, dat deze gegevens onjuist zijn. Toen hy eind 1934 in Den Helder te rugkwam, werd hij daar door een keurings- en herkeuringscommissie afgekeurd wegens asthma. Onmiddel lijk liet hy zich daarna door 10 ande re artsen onderzoeken, die schriftelijk verklaarden geen enkele lichamelijke afwyking bij hem te hebben kunnen constateren. Naar verdachte's mening is hij dus ten onrechte afgekeurd. Toen hij zich geen recht kon ver schaffen, ging hij er twee jaar gele den toe over een pamflet te laten drukken, waarin hy twee Helderse artsen van valsheid in geschrifte be schuldigde. De doktoren lieten daar op een vervolging instellen. VALSE DIAGNOSE UITGESLOTEN Maandagmiddag hoorde het Hof één dezer artsen, W. Reilingh die zich van het geval weinig zeide te herinneren. Hy erkende de mogelijk heid, dat hy zich had vergist, maar noemde het uitgesloten, dat hy een valse diagnose had gesteld. Er is een vorm van asthma, die zich alleen in een speciaal klimaat openbaart en korte tyd later niet meer kan worden geconstateerd. Verdachte stelde hier tegenover, dat de keuringscommissie geheel is afgegaan op het volgens hem vervalste conduite-boekje. Mr. Kist noemde verdachte een ge vaarlijke querulant. Het is onaanne melijk, dat de doktoren, wanneer zy, zoals Fonteyn suggereert, opdracht hadden ontvangen om hem af te keu ren, daaraan voldaan zouden hebben. In zyn laatste woord vroeg ver dachte wegens „onregelmatigheden in strijd met de wet op de zitting van de rechtbank" vernietiging van het in eerste instantie gewezen vonnis. Hy wees er op. dat de tweede getui ge, de kapitein-luitenant-ter zee en arts W. A. Borghart uit Den Haag, in de zittingszaal aanwezig was, toen de eerste (dokter Reilingh) door de rechtbank werd verhoord. HEVIG PROTESTEREND Daarna kwam hy telkens in debat met de president over zyn afkeuring, over medische problemen en over zijn recht aan te tonen dat de artsen valsheid in geschrifte zouden hebben gepleegd. „Ik kan bewijzen, dat het conduiteboekje vervalst is", riep hy uit, t,en ik heb dit de keuringscom missie 16 jaar geleden voorgehouden, maar zij hebben my toch zonder zich zelf te overtuigen zonder meer afge keurd. Door het pamflet uit te ge ven kon ik in het openbaar worden gehoord; ik heb er dit proces mee uitgelokt". Hierna brak de president, mr. Nep- perus, de verdediging af. Hevig pro testerend dat hy „opnieuw geen ge legenheid kreeg te bewyzen, dat hy in het algemeen belang handelde" verliet verdachte de zaal. Bü Charleroi zyn twee trams in de mist in volle vaart tegen elkaar opgere den. 75 mensen werden gewond, van wie acht naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Chinezen vervoerden 25 kg. opium. De politie te Schiedam heeft 25 kg. opium in beslag genomen en vjjf Chi nezen van een Nederlandse tanker gearresteerd, die probeerden de opium per taxi ons land in tc smok kelen. Vermoedelijk Ls de opium in de Perzische Golf aan boord geko men van het schip. Amsterdammers plunderden horlogewinkel in Antwerpen. Twee mannen, die op uiterst ge raffineerde wijze in Antwerpen een party horloges hadden gestolen, zijn door de Amsterdamse recherche ge arresteerd. Het zijn een 66-1arige bed denmaker en 'n 32-jarige lompensor teerder, die begin October naar Ant werpen reisden met het doel een hor logewinkel te plunderen. Eén hunner ging een zaak binnen en vroeg een aantal horloges van een bepaalde soort. Toen kwam de tweede binnen en stak een mat in brand. De bedoeling was van de ver warring gebruik te maken om met de horloges te verdwijnen, maar om dat de bestelde soort niet aanwezig was, viel niets in de zak te steken. Zeer brutaal stapte de man een uur later opnieuw de zaak binnen en vroeg of de bestelde horloges inmid dels gevonden waren. Dit was het geval. Terwyl de „koper" de voor raad bekeek, riep hij eensklaps: „Daar loopt de man, die de mat ln brand stak. Ik zal hem pakken". Weer ontstond verwarring en nu raakte de zaak inderdaad de horlo ges kwijt. Toen de dieven zich echter op het Waterlooplein te Amsterdam van de buit wilden ontdoen, werden zy opgepakt. De 69-jarige koning Gustaaf VI van Zweden houdt van tennissen, hoe wel misschien niet zóveel als wijlen zyn vader. Zondag speelde hij in 90 minuten vier sets achtereen met de Britse tennisspeler Fred Perry. Na de wedstrijd staat hij met Fred Perry te praten op de Koninklijke tennis banen te Stockholm. Circusdirecteur voor de rechter: boete 100. De Haarlemse politierechter heeft Maandag de circusdirecteur J. H. H. M. veroordeeld tot 100 gulden boete. Hem was ten laste gelegd, dat hy de schrijver van circusboeken en voor zitter van de club van circusvrienden, de heer H. J. Leynsen, zou hebben uit gescholden voor schoft, bandiet en ploert. Tijdens de behandeling van de zaak bleek, dat de aanleiding tot de beledi ging moet worden gezocht in een ar tikel, dat verschenen was in het blad der circusvrienden „De Piste", waar in de heer L. melding had gemaakt van een klacht over de behandeling van panters in circus Mullens. De heer M. was daarover boos geworden temeer omdat hij vermoedde, dat er nog een concurrerend circus ook ach ter zat. De verdachte gaf de beledi ging toe en zei er spyt van te hebben. Piper-toeste) weer van de Mont Blanc opgestegen. Het is de Zwitserse vliegenier en journalist Georges André Zehr. die elf dagen geleden met zijn Piper-toe- stel op een hoogte van 4.300 meter op de Mont Blanc was geland. Maandag gelukt op te sty gen. Het toestel was by de landing beschadigd. De Piper werd gerepareerd en vervolgens door een katapult, die speciaal hiervoor was gemaakt, weggeschoten. Korte tyd daarna landde Zehr op het vlieg veld van Sïon in het kanton Wallis. Massa-ontslag dooi brand. Tengevolge van de brand by de coöp. aardappelmeelfabriek Mused- kanaal is met ingang van heden aan meer dan 100 arbeiders ontslag aan gezegd. Op grond van een onderlin ie afspraak van de fabrieken worden le voor deze fabriek bestemde" aard appelen nu vermalen door andere fa brieken. DE VOORSPELT: PLAATSELIJK OCHTENDMIST Weersverwachting geldig tot he denavond: Koude ochtend met ver spreide mistvelden. Overigens droog en zonnig weer met zwakke wind. Over het algemeen iets lagere mid dagtempera turen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1