PROVIHCIALE ZEEUWSE CQURAKT Grotewohl wil de 14 punten van Bonn wel aanvaarden De R.T.M.-moeilijkheden op Schouwen en Duiveland 06 BILT Kantlijn H Oostenrijkse graaf eist teruggave van een Vermeer 175 millioen gulden uit Marshall-pot Chocoladefabriek te Schiedam uitgebrand Koffiebon aangewezen EGYPTE EISTEERST ENGELSEN UIT KANAALZONE EN DE SOEDAN Vandaag 194e Jaargang - No.240 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintljn. Pl. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, f 4.55 p. kw., fr. p. p. i 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 11 Oct. '51 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie* (max. 8 regel») van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adre» Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlisslngen Walstr. 5860, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Maurltsstr. 12, tel. 102; Temeuzcn Brouwerljstr. 2; Zlerikzee N. Bogerdstr. C 160. tel. 2>, PROPAGANDA OF NIET? Geen nieuwe perspectieven zegt het Westen De Oost-Duitse eerste minister Otto Grotewohl heeft in een speciale ver gadering van het Oost-Duitse parlement verklaard, dat het merendeel van de 14 punten van het West-Duitse parlement voor verkiezingen in geheel Duitsland aanvaardbaar zijn. Enkele punten dienen eehter nader besproken te worden, met name het punt aangaande internationaal toezicht op de ver kiezingen. Tot elke prys moest worden verhinderd, dat de regering van Adenauer haar besprekingen met de Westelijke geallieerden over de her bewapening van West-Duitsland zou voortzetten. Grotewohl wilde, dat het Opst- Duitse parlement het West-Duitse parlement zou verzoeken Adenauer te gelasten, onmiddellijk de huidige onderhandelingen met de geallieerde Hoge Commissarissen, die ten doel hadden West-Duitsland in de Atlan tische organisatie op te nemen en tot een Europees leger te laten toetre den, af te breken. Hij stelde verder voor, de West-Duitse Bondsdag op nieuw uit te nodigen voor besprekin gen over twee kwesties: le vrije en geheime verkiezingen om te komen tot de vorming van een verenigd, de mocratisch en vredelievend Duitsland en 2e. de spoedige sluiting van een vredesverdrag met Duitsland en de terugtrekking van alle bezettings troepen. De Volkskamer heeft de West- Duitse bondsdag twee vragen ge- et communistische Waarheid, dat 1 waarheid gewoonlijk niet al te dagblad De het met steld: „gaat gij er mee actoord, dat vertegenwoordigers van Oost- en West-Duitsland de belangrijkste vra gen met betrekking tot ons land be spreken en stemt gij er mede in, dat zij spreken over vrije verkiezingen voor geheel Duitsland en het sluiten van een Duits vredesverdrag, ge volgd door de terugtrekking van alle bezettingstroepen". Wij wachten op een snel, duidelijk en volledig ant woord, aldus Grotewohl. Het antwoord van Grotewohl heeft geen verrassing gewekt. In regerings kringen in Bonn ziet men er geen nieuwe perspectieven voor het herstel der Duitse eenheid in. Van de zijde der sociaal-democratische oppositie werd verklaard, dat voorstellen voor Duitse besprekingen onwezenlijk zijn, zo lang er geen besluit van de Grote Vier tot herstel der eenheid daarach ter staat. Van Britse zijde werd verklaard, dat Grotewohls rede niet de indruk wekt dat de Russen bereid zijn „een hoge prijs te betalen". Volgens Britse opvatting versterkt de rede de indruk, dat Moskou aan Grotewohl geen opdracht heeft ge geven op realistische grondslag voor het herstel der eenheid te wer ken, doch dat de gehele campagne slechts bedoeld is om het Washington- se program voor de inschakeling van West-Duitsland in de verdediging te verhinderen. Een woordvoerder van het Franse ministerie van buitenlandse zaken zei- de dat Frankrijk evenals voorheen een verenigd Duitsland voorstaat, mits dit het resultaat is van vrije verkiezin gen en de op deze wijze gekozen re gering eveneens vrij is. Indien Grote wohl en Adenauer overeenstemming konden bereiken over het houden van verkiezingen, zo voegde hij er aan toe, zou een overeenkomst tussen de vier bezettende mogendheden de vol gende noodzakelijke stap zijn. nauw pleegt te nemen, heeft een spe ciale verslaggever naar Zeeland ge zonden en de goede man heeft zowaar bijna een pagina over ons gewest vol geschreven. En in zijn artikelen gaat het van dik hout zaagt men planken! De Walcherse boeren willen weg. De oorlog heeft hun het bestaan on mogelijk gemaakt. Dat de Walcherse boeren het ook voor de oorlog al met konden bolwerken op hun te kleine bedrijven en dat men daarom de inun datienasleep benut heeft om het eiland te herverkavelen en de land bouw te saneren, is tot de Waarheid man niet doorgedrongen. Vlissingen heeft een nieuw station en de Waarheidman vindt dat eigen lijk weggesmeten geld. Hij ontdekt, dat de vergoeding der materiële oor logsschade de mensen niet heeft te ruggegeven wat zij verloren en schreeuwt ach en wee. Dat Zeeland daartegen tot in den treure geprotes teerd heeft en dat het geld voor het Vlissingse station voor oorlogsscha devergoeding een druppel op een gloeiende plaat zou zijn geweest, ont snapt echter aan zijn aandacht. Tot zijn ontsteltenis zag de Waar- heidverslaggever in Vlissingen oorlogsbodems liggen. Zijn ha ren rezen te berge en hij ontdekte, dat ons blad er zijn voldoening over heeft uitgesproken, dat Vlissingen weez een marinestad werd. Foei! roept hij uit en hij vergeet, dat de mede dank zij de Sowjet-Unie onmisbare marine voor Vlissingen en zijn bevolking een welvaartsbron van de allereerste grootte is. De verslaggever is dicht bij de Heemskerck en de Flores geweest, want hij hoorde met eigen oren hoe de matrozen van de opleiding door de officieren worden afgesnauwd. Merk waardig, dat geen enkele Vlissinger dat nog gehoord heeft. Allemaal wat jes in de oren? De Schelde bouwt oorlogsbodems. Foei! roept de Waarheidman. Had die millioenen maar aan woningen be steed. De Schelde bouwt ook vracht schepen voor Rusland, maar daar praten ze in Vlissingen niet over, zegt de Waarheidman. En hij vraagt waarom de Nederlandse regering het Sowjetvoorbeeld niet volgt en even eens alleen maar vrachtschepen laat bouwen. Dat ze dat in Moskou maar wat graag zouden zien, de Waarheid man verklapt het niet. De communisten hebben, zoals men weet een vredesbeweging. Zij werkt ook in Zeeland. Driehon derd en vijftig handtekeningen zijn er al in Vlissingen verzameld. Dat is na tuurlijk weinig, vindt een normaal mens en de Waarheidman vertelt er niet eens bij, hoeveel mensen teken den zonder te weten, dat het hier een communistische actie is. De Waarheidman somt op hoeveel woningen in Zeeuwsch-Vlaanderen nog gebouwd moeten worden en con stateert. dat in Middelburg de Lange Jan nog altijd in de steigers staat. Hij weent er dikke tranen om. Dat er niet vlugger gebouwd wordt, omdat de noodzakelijke bewapening milliar- den verslindt, dank zij Ruslands dwarsdrijven, hij verklapt het niet, evenmin als hij vertelt, dat de Mid delburgers dankbaar zijn, dat er eerst woningen en winkels werden gebouwd en dat desondanks de Lange Jan nu al in de steigers staat En zo gaat het maar voort. De cijfers kloppen niet de straatnamen worden ver keerd opgegeven, het krioelt van de onnauwkeurigheden. En dat noemt De Waarheid voorlichting en waarheid Wij vonden intussen deze soort waarheid te belangwekkend om het artikel onvermeld te laten. Men weet nu tenminste weer eens, wat men van De Waarheid verwachten kan. Na afloop van een vergadering van de Kon. Noord- en Zuid Hollandse Reddingmaatschappy te Amsterdam werd aan Mees Toxopeus, voormalig schipper van de reddingboot „Insu- llnde" de medaille van de Kon. Noord en Zuid Hollandse Reddlngmaat- schappy uitgereikt De oud-schip per met de zojuist ontvangen onder scheiding. Hij zou he* onder pressie aan Hitier verkocht hebben Het schilderij „Het Schildersate lier" van Johannes Vermeer is thans het voorwerp van een geding tussen graaf Czemin en de Oostenrijkse re gering. Het stuk was namelyk in het bezit van de graaf doch werd tijdens de oorlog door deze, onder bemidde ling van de fotograaf Heinrich Hoff man, aan Hitier verkocht voor een bedrag dat nog geen vijfde gedeelte beloopt van de waarde van ongeveer 1.400.000 gulden waarop het thans geschat wordt. Graaf Czemin voert nu aan, dat hij het schilderij onder pressie verkocht heeft en heeft Hoffman, destijds Hit- Iers lijffotograaf, opgeroepen om voor hem te getuigen. Hoffman, die geen reis door de Sowjetrussische zóne van Oostenrijk naar Wenen durfde te wagen om voor het Weense gerecht te getuigen, zal nu Zaterdag aan staande te Salzburg onder ede ge hoord worden. He't omstreden stuk bevindt zich in Hoffmanns studio. Tijdens de oorlog was het ondergebracht in een zout mijn in Salzkammergut. De Amerika nen droegen het na de ooi-log over aan de Oostenrijkse regering. Czenün eist thans teruggave van het stuk. Voor vervaardigen van duizenden leger-trucks De Amerikaanse regering heeft thans haar toestemming verleend een bedrag van 175 millioen gulden uit de tegenwaarderekening der Marshall- gelden te besteden voor onze militaire productie in ons land. Het betreft hier de productie van materieel voor het Nederlands leger. Verwacht wordt, dat de order voor het vervaardigen van duizenden trucks voor het leger zal worden ge plaatst bij Van Doöme's automobiel fabriek te Eindhoven, welke fabriek daarvoor een belangrijke uitbreiding zal moeten ondergaan. Met de uitvoering van deze order zullen een aantal jaren gemoeid zijn. Onder enorme belangstelling is Woensdagmiddag het stoffelijk overschot van dr. A. F. Philips op de Algemene Begraafplaats te Eindhoven ter aarde besteld. Aan de groeve. Mevrouw de weduwe Philips legt bloemen op het graf. Links naast haar de zoon van wylen dr. Philips, ir. F. Philips. Achter ir. Philips staat dr. de Graaf, secretaris van Prins Bernhard, die namens de Koningin en Prins Bernhard een krans legde. Schade loopt in de millioenen In de nacht van Dinsdag op Woens- dag heeft een grote brand gewoed in de chocoladefabriek „De Baronie" te Schiedam. Drie uur lang hebben de brandweren uit Schiedam en Rotter dam de loeiende vuurhaard bestre den. In „De Baronie", waarin onge veer «00 personen voornamelyk vrouwen werk vinden, zal voorlopig niet kunnen worden gewerkt. Alle voorraden en de vormachines zijn ver loren gegaan. De schade, die door verzekering wordt gedekt, loont vol gens de ramingen in de millioenen guldens. De brand werd ontdekt om kwart over vier en pas om zeven uur kon het sein „brand meester", worden ge geven. Door te weinig druk op de wa terleiding stonden ae brandweerlie den bij hun blussingswerk aanvanke lijk machteloos, maar later kon het benodigde water uit de Wester- en Nieuwe Haven worden opgepompt. Een hevige vonkenregen daalde op de daken van belendende huizen neer en de brandweren hadden de grootste moeite om deze voor brand te behoe den. Een dreigende ontploffing van een benzinetank in de fabriek kon voor komen worden. De chocoladefabriek is zo goed als geheel uitgebrand. In de fabriek lagen reeds grote voorraden opgeslagen voor Sint-Nico- laas. Deze zijn alle verbrand. De ca- cao-opslagplaats die zich in een an der gedeelte van de stad bevindt, is echter gespaard. Manus Oly in hoger beroep Manus Oly, die onlangs door de Zutphense rechtbank veroordeeld werd tot een gevangenisstraf voor de tijd van 4 jaar met aftrek van voor arrest en ter beschikkingstelling van de regering, heeft thans tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend. Bon 508 algemeen (A- en B-kaar- teu) en bon 516 algemeen (D-kaart) zyn aangewezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bonnen kunnen met ingang van Vrydag 12 October 1951 worden gebruikt en blijven gel dig voor het kopen van koffie bij de detaillist tot en met 27 October 1951. Het rantsoen moet dienen voor zes weken. De eerstvolgende bonaanwrj- zing zal op 22 November 1951 ge schieden. Korea-vrijwilligers scheepten zich in Woensdagmorgen hebben zich te Rotterdam 66 vrijwilligers, die onder commando staan van de eerste luite nant F. Erik de Njjs, ingescheept op het Amerikaanse troepentransport schip General W. C. Langfitt. In de koffiekamer van de Kon. Rott. Lloyd werden zij toegesproken door generaal-majoor mr. W. J. van Dijk, chef van het Kabinet van de minister van Oorlog, die namens deze sprak en uitdrukldng gaf aan zijn grote waardering, dat deze mannén zich vrijwillig hebben aangemeld voor de strijd op Korea. Onder opgewekte marsen van de Kon. Militaire kapel scheepten de vrijwilligers zich in, on der wie zich zuster Koopmans be vond, die voor de tweede maal naar Korea gaat. ALS ER ERGENS DEINING ONTSTAAT Kan de regering dwingende voorschriften geven? Als er ergens deining ontstaat, weet men nooit tevoren, wat het woelige water aan de oppervlakte zal brengen. Dit blykt in deze dagen, nu op Wes- fcelyk Schouwen het conflict is ontsta an tussen de ouders van in Zlerikzee schoolgaande kinderen en de Rotterdamse Tramwegmaatschappy. De ou ders zyn het beu, zich door de R.T.M. de wet voor te laten schrijven. Zy ver langen, dat de R.T.M., welke zich by iedere klacht sterk voelt door haar langdurige concessie, de bezwaren nu eens niet meer naast ziekeneer zal leggen, maar met die klachten rekening zal houden, zoals iedere vervoers. onderneming zou moeten doen. Bovendien speelt in de grieven, die men tegen de R.T.M. koestert, ook het veer Anna JacobapolderZype een rol, dat zoals bekend een voordurende steen des aanstoots is. Door dit conflict rijst hy sommigen logischerwys de vraag, of de Rotter damse Tramweg Maatschappij nu inderdaad wel zo sterk staat met haar concessie, als zy steeds heeft willen doen voorkomen. Wij hebben, om die vraag te kun nen beantwoorden, de overeenkomst uit het jaar 1909 nog eens nagelezen, die werd aangegaan door de Staat der Nederlanden en de R.T.M. Wh' achtten namelijk de mogelijkheid niet uitgesloten, dat niemand der direct belanghebbenden buiten de R.T.M. deze overeenkomst ooit goed zou heb ben gelezen en dtet dus slechts aan weinigen bekend zou zijn, wat daarin wordt overeengekomen. DE INHOUD. Welnu, artikel 1 eerste lid bevat de mededeling, dat aan de Rotterdamse Tramweg Maatschappij concessie wordt verleend tot het aanleggen en exploiteren van een spoorlijn (in dit geval tramlijn) van Brouwershaven naar Zype, van Willempolder naar Steenbergen en, van Brouwershaven naar Burgh. In het tweede lid van. hetzelfde ar tikel staat voorts, dat de Rotterdam se Tramweg Maatschappy zich ver bindt tot het exploiteren van een WÊÊÊvolgens artikel 1 der overeenkomst van 1909 niet op de veerboot, het onderhouden van de veerdienst is een verplichting welke de R.TJM. destijds op zich heeft genomen. Artikel 2 van de overeenkomst maakt dan verder een uitdrukkelijk onderscheid tussen concessie en ver gunning. De concessie zou dus kunnen slaan op de spooriyn en dus ook op de tramlyn, de vergunning op de veerdienst en het is duidelijk, dat waar een concessie is verleend voor een bepaald aantal jaren, en bezwaar lijk kan worden ingetrokken, het er met een vergunning heel anders voor staat. Een vergunning, kan worden ingetrokken Bovendien heeft artikel 23 van de overeenkomst een belangwekkende inhoud, omdat het aan de minister het recht toekent om omtrent de wij ze, waarop de veerdienst dient te wor den onderhouden, voorschriften te ge ven aan de R.T.M. Moeilijk kan men uit artikel 23 iets anders lezen, dan dat de minister aan de Rotterdamse Tramweg Maat schappy opdracht zou kunnen geven om byvoorbeeld de veerdienst Anna Jacobapolder (Willempolder)Zype uit te voeren met boten met kopla- ding, iets waarnaar Schouwen en Dui veland nu reeds lange tijd hunkeren. GROTE CONSEQUENTIES. Zyn wy wel ingelicht, dan zou ook op Schouwen en Duiveland de over eenkomst tussen R.T.M. en Staat thans bestudeerd worden in verband met de tegenwoordige moeilijkheden. Het zou dus wel eens kunnen zijn, dat het schoolconflict op Westelijk Schouwen geheel andere consequen ties met zich mede zou brengen, dan de R.T.M. gedacht heeft. In ieder geval wordt nagegaan, of de mogelijkheid inderdaad aanwezig is, dat van regeringszijde aan de R.T. M. de opdracht wordt gegeven om de veerdienst Anna JacobapolderZype op zodanige wijze te exploiteren, dat zy beantwoordt aan redelyke, door de belanghebbenden gestelde eisen. Daarby vergeleken is natuurlijk het conflict omtrent het leerlingenver voer een kleinigheid. Met dat leerlin genvervoer is wellicht een bedrag ge moeid van enkele duizenden guldens per jaar. Met de veerdienst Zijpe zul len geheel andere bedragen gemoeid aqjn. HET MIDDEN-OOSTEN Parlementaire commissie keurt de voorstellen „in beginsel" goed „Egypte zou deelneming aan een organisatie voor het Midden-Oosten, zoals de instelling van een opperbevel, enz., slechts overwegen, wanneer de Engelsen al hun strijdkrachten uit de kanaalzone en de Soedan terug trekken". Dit verklaarde de Egyptische minister van buitenlandse zaken in een interview met een Amerikaans journalist. Op de vraag, of de Egyptische re gering bereid is door middel van een blokkade de Britten in de kanaalzone uit te hongeren, antwoordde de mi nister: „Ik geloof, dat een dergelijke stap geheel binnen onze rechten ligt". De minister geloofde niet, dat Egyp te alleen het kanaal tegen iedere aan valler zou kunnen verdedigen, doch het land hield zich in de eerste plaats bezig met het verwyderen van de feitelijke aanval op zijn rechten en met het terugdrijven van het onmid- dellyk dreigende gevaar. Hy zei, dat de Amerikaanse hou ding van steun aan Israël en de Brit se bezetting van Egypte, het Egyp tische volk er niet toe heeft gebracht de Amerikaanse regering te beschou wen als een voorvechtster van de de mocratische rechten, waarover zoveel wordt gesproken. „Wij zijn niet zo zeer bezorgd over de veronderstelde Russische dreiging, als wel over de bestaande bezetting van ons grondge bied door Engeland en de onmiddelij- ke dreiging van Israël". HET PARLEMENT De speciale commissie van de Egyp tische tweede kamer, waarin alle par tyen zyn vertegenwoordigd en die wordt Prinses Joséphine Charlotte van België 24 jaar. wordt luitenant-admiraal b.d. C. E. L. Helfrich, oud-be velhebber der zeestrydkraeh- ten, 65 jaar. Wy zyn benieuwd, of de Schouwe- i te betrekken. naren met de tekst van de overeen komst in hun hand vaste grond onder de voeten zullen krijgen en zo ja, of de regering dan bereid zal blyken om desbetreffende voorschriften aan de R.T.M. te verstrekken. Er zou dan in de roman der R.T.M.- moeilijkheden op Schouwen een wel zeer verrassende wending komen, die de Schouwenaren in een aanzienlijk betere positie zou plaatsen tegenover deze vervoersmaatschappy. BEMIDDELING G. S. In de vergadering van de Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen op Schouwen en Duiveland is wat betreft de kwestie van het vervoer der school kinderen door de E.TJW. besloten de bemiddeling van de Ged. Staten van Zeeland in te roepen. Voorts is het initiatief genomen tot het instellen van een commissie, die haar activiteit zal richten op alle klachten over deze vervoersmaatschappy in de ruimste zin des woords voor wat betreft Schouwen en Duiveland. De vereniging is voornemens ook j personen uit het bedrijfsleven daarbij werd gevormd om de wetsontwerpen betreffende opzegging van het En- fels-Egyptische verdrag van 1936 en e uitroeping van koning Faroek tot koning van de Soedan tè bestuderen, heeft deze ontwerpen met algemene stemmen „in beginsel" goedgekeurd. De betogingen te Cairo en Alexan- drië zijn in hevigheid toegenomen. De politiebewakingen van Engelse ambassades en consulaten zyn ver scherpt. VERKLARING VAN ACHESON De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Dean Acheson, heeft Woensdagavond op zijn wekelykse persconferentie Egypte's voorgeno men opzegging van het Brits-Egypti sche verdrag afgekeurd. Acheson verklaarde, dat de V.S. eenzijdige actie veroordelen en aan dringen op „gepaste eerbied voor in ternationale verplichtingen". Slachtoffers van het roulettespel De 39-jarige boekhouder N. uit Rotterdam had de verleiding van het roulettespel niet kunnen weerstaan. Hij leed tenslotte zulke grote verlie zen, dat hij zich vergreep aan een kistje met 9000 gulden om zijn speel schuld van 14.000.enigszins weg te werken. Dit bedrag had hij betaald uit gelden van ziektenverzekeringen, die hij onder zyn beheer had. Wegens verduistering had de Rotterdamse rechtbank N. veroordeeld tot 1 jaar en drie maanden. Woensdag eiste de procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof bevestiging van dit von nis. De schoonvader van R. uit Amster dam, had bij de roulette 3000. verloren. R. wilde nu met een vriend een deel van dit geld terughalen. Het gesprek met de bewoner van het pand, waarin de roulette was opge steld, liep tenslotte uit op een forme le. vechtpartij. Tegen R. werd hier voor een maand voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en een boete van 100 subs. 10 dagen ge- eist. Te Makkum zijn dezer dagen "s nachts z.g. „aalkaren" opengezet, waardoor de daarin opgeslagen palingen voor een groot deel konden ontsnappen. De scha de wordt geschat op ongeveer f 1400. VOORSPELT: ZONNIG HERFSTWEER. Geldig tot Donderdagavond. Droog en zonnig weer met een zwakke tot matige wind tussen Zuid en Noord. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1