Schatzoekers op Robinson-eiland JIMMY BROWN, sportheld Klanken uii de aether VERRASSENDE ONTDEKKINGEN IN AUSTRALIË ONZE BETALINGSBALANS ZIET ER WAT VRIENDELIJKER UIT ■ATERDAG 6 OCTOBER 19C1. PRO COURANT 11 ZONDAG 1 OCTOBER 1951. HILVERSUM I. 402 m. 8.00 NCRV. 8.30 IKOR. 9.30 KRO. 17X10 NCRV. 19.45—24.00 KRO. NCRV: 8.00 Nieuws- en weerberichten. &.15 Gram. muziek. IKOR: 8.30 Morgen gebed. KRO: 9.30 Nieuws en waterstan den. *9.49 Gram. muriek. 9.55 Hoogmis. 1U30 Gram. muziek.' 1140 Kamerorkest en solist 12.15 Apologie 12.35 Gram. mu ziek. 12.40 Lichte muziek. 12.55 ,,De Pot- tebaas". 13.00 Nieuws, weerberichten en kath. nieuws. 13.10 Lunchconcert. 13.45 „Uit het Boek der Boeken". 14.00 Viool en piano. 1420 Koorconcert. 14.50 Residen tieorkest en solist. 15.40 Kamermuziek. 16.15 Sport. 16.30 Vespers. NCRV: 17.00 Geref. kerkdienst. 18.30 Strijkkwartet en bariton. 18.45 Gram. muziek. 19,00 Ka merkoor. 19.15 ,J)e man uit Anathoth en zijn woord", causerie. 19.30 Nieuws, weer berichten en sportuitslagen. KRO: 19.45 Huldiging Stijn Streuvels te Brussel. 19.52 Boekbespr. 20.05 De gewone man zegt er 't zijne van". 20.12 Gevarieerd program ma. 22.45 Avondgebed en liturgische ka lender. 23.00 Nieuws. 23.1524.00 Gram. muziek. HILVERSUM IL 298 m. 8.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.30 IKOR. 12.00 AVRO. lï.OO VPRO. 17.30 VARA. 20.00—24.00 AVRO. VARA: 8.00 Nieuws- en weerberichten. 8.18 Orgelconcert. 8.35 Veiligheidspraalje. 8.45 Orgelconcert. 9.02 Sportmededelingen. 9.05 Gram. muziek. 9.45 „Geestelijk le ven", causerie VPRO: 10 00 „Geef het door", causerie. 10.05 Zondagshalfuur. IKOR: 12.00 Gevarieerd amateur-pro gramma. 1250 Voor de Jeugd. 1350 Nws. 13.05 „New York calling". 13.10 Medede lingen of gram. muziek. 13.15 Musette-or- kest. 1350 ..Even afrekenen, Heren". 14.00 Gram. muziek. 14.05 Boekbespreking. 14.30 Franse chansons 14.45 Orgelconcert. 15.10 Me2zo-sopraan en plano. 15.30 Film- praatje. 15.45 Orgelconcert. 16.00 Disco gram. 16.30 Sportrevue. VPRO: 17.00 „Ge sprekken met luisteraars". 1720 „Een kerklied", muzikale causerie. VARA: 17.30 Voor de kinderen. 17.50 Sport. 18.15 Nws.- en sportuitslagen. 18.30 Voor de Jeugd. 19.00 Lichte muziek. 1920 Radiolymffu». Pseudo-vogelpest door onvoorzichtigheid. Wederom heeft de pseudo-vogelpest in Noord-Holland talrijke slachtof fers gemaakt onder de pluimveesta pel. In de loop van Donderdag werden gevallen van deze ziekte gemeld in Enkhuizen, Middenmeer, Wormer, Velsen en Beverwijk. In deze laatste plaats moesten kippen van niet min der dan zes bedrijven worden vernie tigd. Naar wh van bevoegde züde verne men zijn al deze gevallen te wijten aan onvoorzichtigheid bij het kopen van kippen. Gebleken is namelijk, dat al deze dieren door de pseudo-vo gelpest aangetaste dieren op de markt waren gekocht van een niet» bonafide handelaar. AVRO: 20J>0 Nieuws. 20.05 Weekoverzicht. 2020 „Mlgnon", opera. 21.30 „Versnelling", causerie. 21.35 .Paul Vlaanderen en het Vandyke-Mysterie", hoorspel. 22.15 Amu sementsmuziek. 23.00 Nieuws. 23.15 Voor dracht. 23.20 Dansmuziek. 2350—24.00 Gr. muziek. MAANDAG 8 OCTOBER 1951. HILVERSUM L 402 m. 7.00—24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.18 Gewijde mu ziek. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nieuws- en weerberichten. 8.10 Sportuit slagen. 820 Gram. muziek. 9.00 Voor de zieken. 9.30 Waterstanden. 9.35 Herhaling Familie Competitie. 10.10 Orgelconcert. 10.30 Morgendienst. ll.:00 Mezzo-sopraan en plano. 11.25 Lichte muziek. 1225 Voor boer en tuinder. 12.30 Land- en tulnbouw- mededelingen. 12.33 Orgelconcert. 1259 Klokgelui. 13.00 Nieuws. 13.15 Vocaal dub- belkwartet. 13.45 Gram. muziek. 14.00 Schoolradio. 14.35 Gram. muziek. 14.45 Voor de vrouw 15.15 Gram. muziek. 16.W) Bijbellezing. 16.30 Jongenskoor. 16.45 Gr. muziek, 17.00 Voor de kleuters. 17.15 Lich te muziek. 17.45 Voor de jeugd. 18.00 Nieuws. 18.15 Sport. 1825 „Voor de man nen ln grijs, groen en blauw". 18.30 Ver- zoeKprogramma. 19.00 „Volk en Staat", causerie, 19.15 Engelse les. 19.30 Gram. muziek. 19.40 Radiokrant. 20.00 Nieuws. 20.10 „Vijf minuten". 20.15 Radio Phllh. orkest en soliste. 20.40 „Laterveer wil het rechte weten", hoorspel. 21.30 Melodieuse klanken. 21,55 „Wie waren Uw voor ouders". 22.05 Orgelconcert. 22.40 Gram. muziek. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Gram. muziek. HILVERSUM H. 298 m. 7.00—24 00 AVRO. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgym nastiek. 7.30 Gram. muziek. 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. muziek. 9.00 Morgenwijding. 915 Gram. muziek, 925 De Groenteman. 9.30 Gram. muziek. ll.:00 „Op de Uit kijk", causerie. 11.15 Kamerorkest. 12.00 Orgel en z&ng 12.30 Land- en tuinbouw- mededelingen. 12.33 In t spionnetje. 12.38 Pianospel. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelin gen of gram., muziek. 1320 Dansmuziek. 14.00 „Wat gaat er om in de wereld?", causerie. 1420 Gram. muziek. 14.30 Voor dracht met harpspel. 14.45 Gram. muziek, 15.15 Voor de vrouw. 16.15 Walsmuziek 16.45 Musicalcnder. 1720 Voor de pad vinders. 17A5 Regeringsuitzending: Prof. Dr. R. van Dijk: „De Chinese volksplan ting in Kalimanten Barat". 18.00 Nieuws. 18.15 Causerie over Korea. 1825 Orkest- concert. 19.00 Muzikale causerie. 19.15 Viool en piano. 19.45 Regeringsuitzending: Dr. Ir. H. J. Frankena: „Graslandverzor- ging". 20.00 Nieuws. 20.05 AVRO-Allerlet. 20.10 Radioscoop 22.45 Gram. muziek. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Gram. muziek. ZON EN MAAN. 7 October. Zon: op 6.49 onder 18.06 Maan: op' 15.06 onder 21.46 8 October. Zon: op 6.51 Maan: op 15.46 onder 18.04 ender 23.11 HOOG WATER LAAG WATER 7 October Vllssingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge 8 October Vlissingen Terneuzen Hansweert ZIerikzce Wemeldinge U.+NAP U.+NAP u—NAP u.—NAP 5.39 1.96 18.10 2.00 12.00 1.72 6.10 2.12 18.39 2.18 0.10 2.06 12.37 1.92 6.47 2.18 19.16 2.25 082 2.22 13.15 2.07 7-06 1.43 19.34 1.54 0.23 1.44 12.53 1.33 7.26 1.64 19.51 1.74 0.42 1.70 13.04 1.58 6.39 1.81 19.24 1.86 0.27 1.63 12.58 1.57 7.10 1.99 19.54 2.05 1.03 1.83 13.33 1.77 7.44 2.06 20.28 2.12 1.43 1.98 14.11 1.92 8.00 1.35 20.42 1.48 1.25 1.25 14.02 1.22 8.22 1-54 20.59 1.67 1.36 1.49 14.03 1.46 VIJFTIG PROCENT VOOR DE REGERING Chileens millionnair speurt naar de schatten van Engels zeerover (Van onze correspondent) Sao Paulo, October De regering van de Republiek Chili «11 zich in geen geval de haar wettelijk toekomende 50 procent van alle in haar na tionaal territorium gevonden schatten laten ontgaan. Met een snelle ma rine-boot stuurde ze een inspecteur van de belastingen naar het Robinson- eiland Mès a Tierra in de Stille Zuidzee. Enige dagen tevoren hadden de gouvernementsambtenaren van de eilandengroep Juin-Fernandez geseind: „Cousino-expeditie heeft goud gevonden". Intussen is uitgelekt, dat de moderne Engelse toestellen voor het ont dekken van mijnen en goud, die de schatgravers hebben meegebracht, ein delijk in de gewenste richting beginnen uit te slaan. Senor Lulz Cousino, hoofdinspirator en financier van de schatgraver^ op M&s a Tierra, staat aan de vooravond van het grootste succes van zijn leven. Eigenlijk heeft Cousino het hele maal niet nodig naar schatten te gra ven. De thans 53-jarige is millionnair en een van de rijkste mannen van Chili. Uit liefhebberij snuffelde hij jarenlang in Engelse en Franse ar chieven om onbekende documenten uit de koloniale tijd van Zuid-Ameri- ka te ontdekken. Zodoende vond hij in het Britse Museum een reisver slag van de Engelse zeeroverskapi tein en latere eerste Zeelord George Anson. Sindsdien laat Cousino het zich niet uit het hoofd praten, dat kapitein Anson op het Robinson- eiland in de Stille Zuidzee, 620 kilo meter voor de Chileense kust, grote schatten begraven heeft,. Ongeluk op onbewaakte overweg liep goed af. Vrijdagmorgen is door de dikke mist èen vrachtwagen van de melkrij der E. R., die bij Alkmaar een onbe waakte overweg passeerde, door een uit de richting Anna Paulowna ko mende personentrein, aan de achter zijde gegrepen en tegen een ijzeren hek geworpen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De auto werd ernstig be schadigd en er gingen 80 liter melk verloren. Vandalen vernielden 700 dakpannen. Desastreuse gevolgen had het „op treden" van een zevental jongelui tussen de 15 en 17 jaar. die op een terrein te Rijswijk elkander bekogel den met dakpannen. 700 dakpannen, afkomstig van daken der omliggende huizen, vielen ten offer aan dit van dalisme. De Haagse recherche heeft de heren ingerekend. ZIJN KONING BEDROGEN? In 1740 voer Anson met een zeil- galjoen van Engeland uit om voor de Zuid-Amerikaanse kust Spaanse goudschepen op te vangen. Van zijn uit 961 koppen bestaande bemanning bracht hij maar een dei'de levend om Kaap Hoorn heen. Op het Robinson- eiland Mès a Tierra, waar van 1704 tot 1709 het Robinson Crusoe-voor- beeld, Alexander Selkirk, geleefd had, gunde hij schip en bemanning enige maanden rust. Een jaar later kaperde Anson voor Acapulco twee zwaar met goud beladen Spaanse schatschepen. Tweeëndertig ossenwa gens met goud leverde Anson aan zijn koning George II in Londen af. De waarde van de afgeleverde schat zou, volgens Cousino's bereke ningen. tegenwoordig 2,5 millioen dollar bedragen. Hij zweert er echter op( dat Anson minstens het dubbele buitgemaakt had, dat hij in 1743 naar Mas a Tierra teruggezeild is, in de baai van Cumberland voor anker gegaan is en ongetwijfeld de helft van zijn buit op het toen onbewoonde Robinson-eiland begraven heeft. Uit oude documenten beweert Cousino opgemaakt te hebben, dat Anson nooit gelegenheid heeft geh'ad zijn schat later weer op te graven. DE INBOORLINGEN PROFITEREN" Intussen wonen er nu negenhon derd mensen op het zeer vruchtbare eiland Mès a Tierra. In normale tij den vangen ze langousten en ver bouwen maïs en groente. Maar sinds de schatgravers geland zijn doen ze met de vreemdelingen veel betere za ken. Zestig eilandbewoners zijn in dienst van het schatgraversgezel schap, andere leveren levensmiddelen tegen fantastische prijzen, verhuren hun hutten en boten. De rest kijkt toe RIJKER DAN DE TENNESSEE-VALLEI Grote vruchtbare gebieden wachten nog steeds op exploitatie. (Van onze correspondent) Sydney, October Wanneer men de krant opslaat en men leest, dat cr ergens een nieuw vruchtbaar gebied „ontdekt" is, dan denkt men onwil lekeurig aan een stukje uit donker Afrika of een onbekende vallei ln de Himalaya. Maar dan ziet men plotseling, dat het helemaal geen bericht over een ontdekkingsreiziger in het oerwoud van het zwarte werelddeel betreft, maar een hele gewone meneer J. A. Ballantyne van het departement van landbouw, die blij is thuisgekomen met het bericht dat hy in de Nandewar- heuvels langs de Narrabri rivier altyd nog in de Australische staat Nieuw Zuid-Wales (op Victoria na de dichtstbevolkte staat een wel haast onbegrensd gebied „ontdekt" heeft, dat gewoon schreeuwt om de groente- en fruitkwekers. Dit kan in dit werelddeel nog al tijd voorkomen. En dan behoeft men niet eens naar de haast onbevolkte „Noordelijke Gebieden" te trekken. Er is overal zoveel ruimte, dat nie mand zich ooit wat heeft aangetrok ken van die beboste heuvels en ber gen langs de Narrabi Rivier, Nu men begonnen is er het zo begeerde timmerhout te gaan halen, heeft men plotseling een enorm gebied met een zeer vruchtbare, diepe laag vulkanische aarde ontdekt maag delijke aarde die met een plaatselijke regenval van 10.0 centimeter per jaar een waar paradijs voor groente- en ooftkwekers is. Alleen is het een beetje ver van de grote stad en het aanleggen van nieuwe .wegen en nieu we spoorlijnen is in dit werelddeel met zijn geweldig tekort aan ar beidskrachten en bouwmaterialen nu ook weer niet zo eenvoudig. De heer J. A. Ballantyne is overigens niet de enige, die zojuist aan het ont dekken is geweest. De op bezoek zijn de Britse professor Holford, profes sor in de stedenbouw aan de Londen- se Universiteit, heeft zojuist ontdekt dat minstens zestien Australische ri vieren veel grotere potentiële rijk dommen bergen dan de befaamde Amerikaanse Tennessee Vallei. Geen enkel rivierdal ln Europa, zo zei professor Holford kan ook maar tip pen aan de potentiële rijkdommen van deze Australische dalen. Slechts grote Aziatische rivierdalen zouden er mee te vergelijken kunnen zijn. Zo ziet men weer dat er in Austra lië nog heel wat te doen is voor vele millioenen, altlians wanneer de loop der gebeurtenissen op het wereld- front Australië en de Australiërs hiertoe de tijd laten. by het zoeken naar de schat. Sommi gen zyn voor eigen rekening aan het graven gegkan. Maar alleen Cousino en zijn beide zoons-deelgenoten heb ben een officiële vergunning van de regering van Chili in hun zak. „Ondanks onze moderne toestellen zullen we nog maandenlang moeten zoeken", verklaarde Cousino onlangs in Santiago, waar hy boodschappen deed. Doch kort na zyn terugkeer naar Més a Tierra werden de eerste goudstukken gevonden: Spaans goud uit de munt van de vice-koningen van Peru. Maar niemand weet tot nog toe, of dit werkelijk uit de schat van An son afkomstig is. De talrijke Zuid- Amerikaanse schatgravers tussen Santiago en Rio, die op zoek zyn naar het goud van Atlantis en de schatten van de Jezuïtenstaat van Paraguay, vragen zich af: heeft Luiz Cousino enige goudstukken „ontdekt", die hy zelf begraven heeft, om daarmede zijn gezicht te bewaren, of tracht hy zijn regering beet te nemen, zoals Lord Anson dit eens gedaan zou heb ben? (Nadruk verboden) Het West-Duitse scheepsbouw» programma. Het West-Duitse scheepsbouwpro- gramma voor de jaren 1952-1954 om vat nieuwbouw voor een totaal van 500 millioen mark aldus heeft de Hamburgse prof. Schiller verklaard. Het ligt in de bedoeling door dit bouwprogramma de Duitse zeevloot per einde 1954 op te voeren tot 1,7 1,8 millioen brt. Meer dan helft van het beschikbare bedrag zal worden besteed door de grote rederijen als de Hapag. de Norddeutsche Lloyd, de Hansa en de Deutsche Afrikalijn, die tezamen nieuwbouw van 168.000 brt. op het programma hebben. Voor de middelgrote rederyen zullen 230 mil lioen mark beschikbaar zyn. De te genwoordige tonnage van de Duitse zeevloot bedraagt 1.14 millioen brt. De regering heeft toegezegd meer staal beschikbaar te zullen stellen voor de scheepswerven, waarvan er onlangs enkele de productie hebben moeten beperken wegens materiaal- schaarste. Engels marinevliegtuig in 2ee gestort. Een jager van de Britse vloot is bg Laridsena in zee gestort. In het toe stel bevond zich een inzittende. Vier vliegtuigen, een reddingsboot en vis sersvaartuigen zoeken de omgeving af. UPS EN DOWNS IN DE ECONOMIE Engeland gaat een harde (en koude winter tegemoet. (Van onze economische medewerker). Het ziet er met Nederlands economie gelukkig een tikje beter uit ilan enige maanden geleden en dat alles door een allerwegc gunstig ontvangen begroting voor 1952 en de verbetering van onze betalingsbalans. Zowel in Augustus als in September was er een overschot op onze rekening in de Economische Betalings Unie, hetgeen tot gevolg had, dat ons deviezenbe- it (inclusief het goud) op 1 October kon stijgen tot 1180 millioen. Als w|j nu weten, dat op 23 Juli het diepste punt was bereikt met 895 millioen, dan kunnen wij toch werkelijk wel van een verbetering spreken. Het voordeel is bovendien, dat wjj, indien er de volgende maand een te kort op de E.B.U.-rekening zou komen, 40 in goud moeten betalenWij zaten thans In de credietbranche van 60 goudbetaling. De komende maanden ziet men daarenboven met enig optimisme te gemoet, aangezien de laatste vier maanden van het jaar zich altijd ple gen te kenmerken door grotere ex porten. Voegen wij daarbg" de grote kans, dat de invoeren door de rege ringsmaatregelen (hoge belastingen en minder credieten) wel zullen te ruglopen, dan ligt het voor de hand dat het verschil tussen in- en uitvoer in de naaste toekomst wel kleiner zal worden en de druk op de betalingsba lans voorlopig ook geringer. Dit geeft ons tenminste wat lucht tot Januari 1952. Het nadeel is echter, om dat zo te noemen, dat de deflatoire (prijsda- lende) druk nu tevens verdwijnt. Als n.l, de importen groot zijn en op cre- diet worden verkregen, dan betekent dat, dat er geld terugvloeit via de banken (de kopers betalen de buiten landse goederen met guldens naar De Nederlandsche Bank. Dit was dan ook de reden, dat onze geldcirculatie daalde, in elk geval niet steeg. Minder invoer wil dus zeggen, dat er minder geld naar de circulatiebank terugstroomt. Zou het rgk-daarnaast doorgaan met het onderbrengen van schatkistpapier by die circulatiebank, dan zal onze circulatie langzaam maar zeker stijgen en zal er een in flatoir (dus prijsstggend) effect ont staan. Bovendien stggt door een gro tere export de geldcirculatie, omdat de exporteurs door de verkoop van de verdiende deviezen guldens ontvan- gerU MET ZORG Ondanks het afnemen van de de flatoire krachten, kunnen wij toch blij zijn, dat de betalingsbalans er wat vriendelijker uitziet, hetgeen uit eindelijk onze economische positie ten opzichte van het buitenland verste vigt. Het opmerkelijke is nu echter, dat daarentegen Engeland, dat het steeds zo goed ging en dat in de E. B. U. schuldeiser was, thans met zorg de toekomst inkgkt. Toen de grondstoffenprgzen (tin, wol, rubber) nog zo hoog waren la-eeg het Verenigde Koninkrijk veel deviezen binnen. De prgzen zakten echter in het begin van 1951 en die deviezenbron werd dus ook minder. Hiertegenover staat, dat de bewape- ningseisen Engeland dwingen veel grondstoffen (metalen b.v.) in het buitenland te kopen; het importsaldo (invoer minus uitvoer) wordt dan ook steeds groter en men schat dit deficit even hoog als in het „ramp- Jaar" 1947. Intern zyn er bovendien spannin gen, omdat de steenkoolproductie het dreigt af te leggen tegen de stggende consumptie hetgeen weer zgn invloed uitoefent op de gas- en electriciteits- productie en de staalproductie, die overigens al gehandicapt wordt door 'n gebrek aan grondstoffen en te lage arbeidsproductiviteit. Ronduit erkent men, dat Engeland een harde (en koude) winter tegemoet gaat. DEVALUATIE VAN DE FRANK Ook in Frankrgk beginnen zich aan de economische hemel donkere wolken af te tekenen. Daar lopen in- en uitvoer ook steeds meer uit elkaar, bestaat een groot begrotingstekort en is het al prijs- en loonstijging, wat de klok slaat. Als de prgzen over de gehele linie stggen, dan wordt uiteraard de waarde van de frank minder: men kan er immers minder voor kopen. Wy zien dan ook al, dat de koers van de dollar en van het goud regelmatig stggen en wij horen steeds meer mompelen over een devaluatie van de frank, hetgeen dus zou betekenen, dat men officieel de waarde van deze valuta aan de werkeiyke verhoudingen zou aanpas sen: de invoer zou hierdoor duurder worden. Gaat het in Engeland en Frank- ryk min of meer slechts, in de V.S. is er nog steeds een hoogconjunctuur, welke gevoed wordt door de enorme bewapeningsdrukte. Doch werkeiyke r ijkdom betekent dit niet, omdat alle bewapening nu eenmaal improduc tief is. Die extra drukte brengt nu wel weer geld in circulatie maar het is voor de Amerikaanse regering het grote probleem om te voorkomen, dat de zwellende circulatie tot een inflatie uitdyt. Al met al zien wy dus wel, dat de spanningen de wereld nog niet uit zijn. (Nadruk verboden) Geen belangstelling voor concerten in Londen. Festival Hall" te tonden la deze week voor de derde maai een concert afgezegd. De con certen die Maandag en rSnsdaJ door het nationale orkest van Belgie zou- w°rden gegeven, werden afge- we&ensgebrek aan belangstel- iPJ' om ^elfde reden ging het concert van Vrijdagavond niet door. int laatste zou worden gegeven door het Londens Philharmonisch orkest £2. ,Jeldin£ van Willem van Otter- Li Woensdagavond was de con certzaal stampvol bg een concert, ge geven door het Philharmonisch Or kest onder leiding van Guido Cantel- lo. Donderdag heeft de minister van Oorlog en van Marine, ir. C. Staf. in een besloten bijeenkomst op het departement van oorlog, geïnstalleerd het auratorium defensie Studie Centrum, wttrra* 2.KH. Prins Bernhard het voorzittataehap T kleedt. 87. „Het ergste werk zit er nu op", mompelde Jimmy Brown, terwijl hy links en rechts rondkeek of hg nog andere gevluchte dieren kon ontwaren. „Toch zal het noodzakeiyk zyn ook die twee an dere oproerkraaisters zo gauw mogelijk in te re kenen, want zolang die Trien en die Toos nog vrg rondlopen, kunnen er nog de gekste dingen ge beuren". Het was echter niet een der chimpansees, die Jimmy het eerste tegen het lgf liep, maar Ger- rit de Giraffe, die in de Kruisboogdwarsstraat bezig was uit een raam van een derde étage een bloeiende bladbegonia naar buiten te sleuren. Gerrit was dol op bladbegonia's en dit was al de zevende, welke hg had kaal gevreten. Hy was zó verdiept in het verorberen van zyn maaltijd, dat hg niet in de gaten had dat Jimmy een tijdlang woedend naar hem had staan kijken „Gérritül" schreeuwde Jimmy eensklaps, „wat heeft dat te betekenen? Krgg je in de dierentuin niet genoeg te eten, dat je hier langs de huizen loopt te schooieren?" Gerrit schrok verschrikke lijk van deze onverwachte woede-uitval van Jim my en hy verslikte zich byna ln een stuk blad. „Vooruit!" gilde Jimmy, terwyi hy Gerrit een stevige duw tegen een van ztjn steltbenen gaf. „Maak dat je weg komt. Ik beveel je onmiddel lijk naar de dierentuin terug te keren en als je dat niet uit eigener beweging doet, laat ik de brand spuit op je zettenGerrit de Giraffe was heel erg bang voor water, dat wist Jimmy en het verwonderde hem dan ook niets, dat Gerrit met een op een drafje naar de dierentuin koers zette. „Ik ga al. baas, Ik ga al!" riep hjj angstig. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Zwitserse Volksdrach tenvereniging werd in Luzern een groot volksdrachtenfeest gevierd, waar aan meer dan tienduizend personen uit alle delen van het land hebben deelgenomen. Klederdrachten In alle verscheidenheid, alsmede voorstellin gen van oude volksgebruiken werden in een kleurrijke stoet, welke uren duurde, aan het publiek getoond. De wiegendraagstors uit Isérables (kanton Wallis) trokken wel zeer de aandacht van dc talloze toeschouwers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 9