President Auriol wil niet een Hindenburg in Frankrijk worden citizen Spori Pick-upjes j j= De vraagteken-man Let op hem, want U kunt j geld aan hem verdienen M DAMPO OLIE-STOKEN Van Vrouw ioi Vrouw U kunt meer HET EERSTE HOORNAARNEST OP Z.-BEVELAND GEVONDEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 OCTOBER Iff] MORGEN VERKIEZINGEN IN FRANKRIJK. Hij zal van De Gaulle geen Hitier maken (Van onze correspondent) Parijs, October De president van de Franse Republiek, Vineent Auriol, heeft dezer dagen in een geheime zitting van het kabinet mot klem ver klaard, dat h(j er niet over dacht generaal De Gaulle ffer consultatie op het Elysée te ontbieden. Ik wil niet, aldus do president, de Hindenburg van de Vierde Franse Republiek worden. De uiterst gematigde Vincent Auriol heeft in dit geval De Gaulle dus met Hitier vergeleken, aangezien het Hin denburg geweest is, die Hitlers machtspositie mogel\Jk gemaakt heeft. Wat heeft de presidc.it van de Republiek met deze verklaring, die In Frankryk veel opzien gebaard heeft, bedoeld? Om dit uiteen te zetten is het goed er aan te herinneren, dat Iets minder dan de helft van het Franse volk Zondag weer naar de stembus wil gaan om de helft van de" kantonale raden te vernieuwen. Dat wil dus ongeveer zeggen, dat wat wij in Neder land de provinciale staten noemen, voor de helft vernieuwd zullen worden. Op. zichzelf is dat natuurlijk niet zo bijster belangrijk. Die kantonale raden houden zich met regionale za ken bezig, die plaatselijk heel ge wichtig kunnen zijn, maar die de al gemene politiek van het land toch niet of nauwelijks raken. Deze ver kiezingen z(jn echter zo belangrijk, omdat ze zullen uitmaken wat het Franse volk wil op een moment, waarop het land niet op een enigs zins comfortabele parlementaire meerderheid kan steunen. Sinds korte De besprekingen over de Rijnvaart-premies. De besprekingen van Belgische en Nederlandse ministers a.s. Dinsdag in het ministerie van Buitenlandse ^Sa- ken over Rönvaartpremies informeel karakter dragen. zullen Van Nederlandse zydo zal hieraan worden deelgenomen door de minis ters Stikker, Wemmers en van den Brink. Van Belgische zijde door de ministers Meurice en Segers. Advertentie. zija onze bontmantel: steeds in hoge mate, omdat zij door mode-experts met larenlange ervaring en verfijnde smm vooi moderne lijnen worden ontworpen. Slechts specialisten werken bij Spiciaalhuu in Pelterijen Drie Brabantse wielrenners zullen starten in de laatste wegwedstrijd )n Frankrijk, ParijsTours. Het zijn: Wim van Est, Wout Wagtmans en Hans Dek kers. Men verwacht een felle strijd, waar aan vermoedelijk alle -wielercracks, die aan de wereldkampioenschappen te Mi laan deelnamen, met uitzondering van Fausto Coppi, zullen deelnemen. Als favo rieten worden beschouwd Ferdinand Kü- bler en Hugo Koblet, welke laatste vóór 15 October eveneetu een aanval dogn op liet werelduurrecord, dat met 45.798 km. ten name staat van Fausto Coppi. In Friesland is een nieuwe sport mo de geworden: touwtrekken. In verschil lende plaatsen houdt men thans wedstrij den. Bij de$ wedstrijd te Berllkum, die. 1800 toeschouwers trok, werd getrokken om prijzen van honderd, zestig en veertig gulden. Voor de komende internationale wed strijden van België, waarvan de eerste op 14 October te Brussel tegen Oosten rijk gaat, zijn de volgende spelers in cen trale training gegaan: Doel: Bogaerts, Geyzen. Seghers. Achter: Anoul, H. Di- ricx, Saeren, Vaillant en Van Brandt. Midden: Blaise, Carré, Mees, Valetr Van der Auwera, Van Kerckhoven en Van Pottelberghe. Voor: Bensch, Chaves; Cop- pens (Beerschot), De Hert. Huysmans, Lemberechts, Mermans, Moes. Sermon, Van Gestel. Van Steelant en Verbruggen. Rle Meert zehoort niet tot de uitverko renen. Givard kwam wegens een blessu re niet ln aanmerking. Tengevolge van een ontploffing in de gasfabriek van Beckton in Essex is een persoon gedood en werden twintig per sonen gewond. Het Oost-Duitse ministerie van volks ontwikkeling heeft bepaald, dat in de toekomst leder, die een staatsexamen doet, moet bewijzen dat hij Russisch kent. tijd heeft men namelijk gezien dat de socialisten, die niet In het kabi net vertegenwoordigd z(jn, maar die wel beloofd hadden de regering te steunen, in feite in de oppositie zyn .aan. De Gaullisten en de commu- ten zijn al in de oppositie. Het re sultaat is, dat communisten en Gaull isten en socialisten op ieder gewenst ogenblik de regering onderste boven kunnen gooien, omdat zij gezamenlijk over de meerderheid in de Kamer beschikken. De positie van de heer Pleven, de bijzondere knappe Franse minister-px'esident, is dus zo wankel, dat het regeren steeds moeilijker wordt. Het parlement is nu met vacantie en de neer Pleven heeft dus even rust. Van die rust maakt hij gebruik om te trachten de socialisten over te halen de fegeringspolitiek te gaan steunen. Maar de socialisten aarze len. Zij willen liever de uitslag van de verkiezingen afwachten. VERDERE VERSCHUIVING NAAR RECHTS Het ziet er naar uit, dat die ver kiezingen echter eerder een succes zullen worden voor de kleinere recht se partijen#die achter de naam ,,On- afhankelijken" schuil gaan. Men ver wacht dat De Gaulle vooral heel wat stemmen aan deze partijen zal verlie zen, De toestand zal daardoor echter nog ingewikkelder worden. Er kan een rechtse meerderheid ontstaan, on der voorwaarde, dat de rechtse par tijen met De Gaulle en zijn R.P.F. samen gaan. De Gaulle la bovendien de enige sterke figuur, waarom die kleine rechtse partijen zich zouden kunnen groeperen. In dit geval ware een rechtse regering met De Gaulle als minister-president mogelijk. Maar afgezien van het, feit, dat de lange generaal verschillende malen ver klaard heeft niet met andere partijen samen te willen regeren, blijkt nu, dat president Auriol, die de mlnister- Sresidenten moet uitkiezen, besloten eeft onder geen enkele omstandig heid De Gaulle een kans te bieden do leiding van een Frans kabinet op zich te nemen. De steeds verdere ver schuiving van het Franse kiezers corps naar de rechtse partijen brengt dus automatisch de byna onoplosba re moeilijkheid met zich mee dat er met die rechtse meerderheid toch geen regering valt te vormen. Wat de linkse partijen aangaat! kan hetzelfde gezegd worden, aange zien die niet' met de communisten willen of kunnen samenwerken. Wat dan? Voorlopig zal men nog wel kunnen blijven laveren tussen uiterst rechts en uiterst links. Wan neer de socialisten inzien, dat van hun houding het lot van de Vierde Republiek kan afhangen, dan is het waarschijnlijk, dat de radicale veran deringen, die volgens bepaalde krin gen voor de deur staan, nog wel even op zich zullen laten wachten. (Nadruk verboden) DE BALLPOINT, DIE U NOOIT IN DE STEEK LAAT Houders naar keuze: rood, blauw, grijs, zwart of gevlamd. Vullingen me» rode, groene, blauwe of zwarte inkt. De vraagteken-man" zal voor de P.Z.C. gedurende de „Vlisto"-week =5 in Vllssingen en dus ook' op de Tentoonstelling zijn. Hoe zult U vragen; wel heel een- voudig nJ.: EE Wij vragen aan U: Van wie ls zyn ff H hoed, costuumt snor, bril, neus, tas, paraplu, sigaar en sleutel. SS Het antwoord op deze negen vra- =T" gen vindt U vex-meld' op een kaart -= in de etalages of op de stands van SS de Tentoonstelling van die zaken in Vllssingen, welke op 3 October g in de P.Z.C. adverteerden. -~- Let op de „vraagteken-man" en bckHk aJle etalages en stands van H de Vlisstngse adverteerders in de krant van 3 October. ""Ij IT" Als U goed oplet en geen etalage —S of stand overslaat, heeft U een kans op een onzer px-ijzen, n.l.: 1 prijs van 1 pr(js van 2 prijzen van 4 prijzen van 40.— 20 10— f 5— m krijgt esteden by y on- Voor deze bedrag waardebonnen, te ze adverteerders. Inzendingen vóór 16 October aan het kantoor P.Z.C., Walstraat 58- 60, Vlissingen. Op enveloppe vermelden: „Vraag teken-man". Advertentie Beproefd* hulp bi| verkoudheid voor V». Illlllllllll lliliiiiiililliiiiiiillllliliiiiiilllliiiiiiiiiu illLiiii Keeshond op laffe wijze afgemaakt. Een veehouder te Schalkwijk, dis op 15 Mei op laffe wijze een keeshond afmaakte, is door de politierechter tt Utrecht tot zes weken gevangenis, straf veroordeeld. Drie jongens, die als getuigen wa- ren gedagvaérd, hadden gezien, dal de man een witte keeshond wilde vet* drinken in de Schalkwijker Wetering dicht bij zyn erf, aldus De Telegram Het dier was in een zak gewikkeld, waaraan zich twee bakstenen bevon. den. Daar echter het water niet die; genoeg was, leverde deze wijze va: verdrinking moeilijkheden op. De vee. houder hield daarom het dier met et: schop op de zak enige tyd onde- water. Toen ook dit niet hielp, haalde hs de zak weer uit het water, sneed dezl open en diende het dier met een mest. schop een hevige klap op de kop toe Opnieuw greep htj het dier en slin gerde het met de kop tegen ee boom Tenslotte bewerkte hy het dier nogmaals met de schop om daarop het zieltogende beest in een kuil te werpen en met een laag aarde van 6Ü cm dikte te bedekken. Op dat moment was het dier nog niet dood. Val van 16 meter. De 26-jarige huisschilder W. L uit 's Gravenhage, die bezig was me', het schilderen van een gasstookln, richting aan de gemeentelijke gash. briek in Den Haag, gleed van zijn ladder en stortte van 16 meter om- laag. Met zware Inwendige kneuzin gen werd hij overgebracht naar hot ziekenhuis westeinde. INSTALLATIES VOOR J. r OLDERMAN - GOES VOETBAL WIJZIGING VOETBALPROGRAMMA Voor het a.s. weekend werden de volgende voetbalwedstrijden in de afd. eZeland uitgesteld of afgelast. Zaterdag, 2e klasse B.: VCK 2 Krabbendyke 2. 2e klasse C: Kapelle 3—Kloetinge 3. Groep B VI". Junio ren: Steen B IHontenisse B I; Hulst B I—Ria (W) B I. Zondag, 2e klasse A: Kruiningen 2RCS 3; Noormannen 2Hansw. Boys 2; Kwadendamme I'Volharding '32 2. 3a klasse C: Zuiddox-pe 2Graauw 2. uitgesteld. Ingelast werden voor Zondag in de 2e kl. A; Kruiningen 2—Volhar- ding 2{ Noormannen 2—RCS 3; Kwa dendammeHansw. Boys I. Advertentie Al-enige toeken ligt een brief mij met gefronste wenkbrauwen aan te staren, en het wordt tijd dat ik mij eens bezin op het antwoord, waarop dat verwij tend epistel recht heeft. Saskia pleegde, in een ietwat droefgeestige bui, een railleren de aanval op de inhoud van het door$nee-damesblad, dat voor vele vrouwen heden ten dage het enig geestelijk voedsel uitmaakt. Die aanval tracht de briefschrijver met loffelijk ge vóel voor rechtvaardigheid te pareren, en in haar drie kant jes prötest zegt zij zo het een. en ander 'dat waard is om. er een kolom aan te besteden. Ondertussen: het is toch wel een veeg teken dat haar protest het enige bleefdat ik tot nu toe ontving. Wie zwijgt, stemt toe: luie niet toestemt, neemt de pen op om een brief te schrijven. De bewuste raillerie over dife damesblaadjes was, eerlijk ge zegd, een heel klein ondeugend steentje dat ik ..in de stille vij ver vart de lezerCssenkrlng wierp om te zien of het èrg grote kringen zou veroorzaken. - Maar de vijver rimpelde niet eens. De vijver zei, wijs en be rustend: Weten wij óók wel, Saskia, Wat doe je er aan? 'Alleen die éne brief, als. een sputterend golfje, kwam' voor mijn voeten rollen Vx prote&r teerde: „Waarom moet de ge- middeldevrouw met weinig an dere belangstelling dan voor jumpers breien en koekjes bak ken het ontgelden? Moeten het allemaal strijdsters voor een ho ger levensplan zijn? Kijk eens naar de mannen, zijn -die zo veel beter? Zij lezen anders niet da» de sportberichten en-poli tiek, waarover ze hard. mee- zwetsen en doen voorts niét veel meer dan 's avonds naar de ra dio luisteren of in.slaap vallen, Van zulke mannen wordt nooit -Aeis gezegd, dus waarom wel van die vrouwen?" Om met dat laatste ie beginnen, mevrouw: omdat de.vrouwen in de samenleving de grootste ver. antwoordelijkheid aragen. En dus moeten wij ons in deze ko lom voortdurend op die verant woordelijkheid bezinnen, en ■.niet vervallen in een houding van: och, laat ze maar,,zo is het nu .eenmaal en wat steekt daar eigenlijk voor kwaad tri? Vrouwen, dat weet u tóch, be zitten een macht en invloed die veel verder reiken dan de mu ren van haar huls. Komt een man vooruit in de wereld: zie eens naar zijn vrouw, aan haar dankt hij Waarschijnlijkhet grootste deel van zijh succes. Valt een jongen op door uitste kend gedrag of wil hij niet deu gen? Ga eens na wat voor moe der hij' heeft: dat zal waar schijnlijk veel verklaren. Treft u ergens een bijzonCer hartelijk gezinsleven? Eén van de echte lieden heeft stellig een voortref felijke moeder. Zo kunnen wij talloze voorbeel den uit de practijk halen: de geestelijke kracht en het mo reel van een volk worden voor al bepaald door de vrouw. En het is gelukkig nog niet zo, dal belangstelling voor geestelijke dingen maar bij een paar uit zonderlijke vrouwep voorkomt integendeel. Maar de meeste damesbladen scheren al wal vrouw is eenvoudig over één. kam met akelig grove tanden en willen ons kalmweg de sug- -ft#*********#***- dan denkt gestie inhameren, dat het ge middelde peil niet hoger komt dan het kruippakje en het gar- nalenslaatje. En dat. mevrouw, is ten enenmale onwaar. Want ik weet het van talloze spreekbeurten en vele dikke brieven: er schuilt onder de Ne derlandse vrouwen, en dat zon der aanzien des persoons wat betreft maat schappelijke stand of ontwikkeling, veel en veel meer geestelijke belangstelling dan u en vele anderen zouden geloven. Kijkt u maar eens goed óm u heen, luistert u eens naar wat radio en krant u daarover in weliswaar saaie, maar veel zeggende cijfers vertellen. Over 't algemeen lezen vrouwen veel meer dan mannen, en zij lezen vaak aandachtig en critisch, ge lui -- -- - rv uu.1 buuv.11 ,iy c» I i-o w tj yc- ipe het feit, dat een békend radio-commentator meedeelde: driekwart van de brieven die na zijn boekbesprekingen binnen komen zijn van vrouwen. Be zoek een tentoonstelling; of er schilderijen, beeldhouwwerken, meubels of manuscripten te zien zijn, drommen vrouwen wandelen er rond met ernstige gezichten, prevelend over een catalogus. Bij een concert, een toneelvoorstelling, een bijzonde re film trof mij vaak hetzelfde: zoveel heel gewone huisvrou wen, die luisteren en kijken en genieten met diepe en stille aan dacht. De kleine enquête, die wij in deze kolom gehouden hebben over vrouwelijke liefhebberijen bracht een stroom van verras sende brieven binnen, en hoe- vele daarvan zongen niet de lof- van een of andere geestelijke bezigheid? Zingen, musiceren, lezen, gedichten verzamelen, opmerkelijke krantenartikelen inplakken, het vormen van een •bibliotheekje, lezingen en voor drachten bijwonen. Bijna uit sluitend eenvoudige vrouwen waren het, die voor deze dingen de tijd vonden naast het ver stellen en breien en wassen en kokkerellen, en die- daaraan haar intense vreugde beleefden Elke vrouw: ik zeg met nadruk: elke vrouw, kdn veel meer dan zij zelf vermoedt. In eik mens schuilt de behoefte aan geestelijk leven, aan iets dat bo ven de noodzakelijke, maar vaak dodende routine var het dage lijks bedrijf uitgaat. Als de vrouwenbladen eens wat meer durfden te geven in die richting, als zij niet zo bang waren voor Je moeilijk" of „niet populair genoeg", dan zouden zij zelf versteld staan van de weer klank, die 'zij zouden wekken. Als ik n vertel dat ik onlangs een jong meisje bij mij op be zoek heb gehad, een aardig ding met een gewone schoolopleiding uit een gewoon milieu, die mij „.met een kleurtje bekende, dat zij het dikke boek van Will Du- rarit „van Socrates tot Berg- son" gelezen had en speciaal onder de indruk was gekomen van het werk en de persoon van Voltaire! Het is niet Omdat ik neerzie op de doorsnee-vrouw, mijn waar de briefschrijfster, dat ik spot piet alles wat op vrouwengebied middelmatig en oppervlakkig is. Neen, het is juist omdat ik van de Nederlandse vrouw zo'n hoge dunk heb, dat ik tnij erger over haar laffe geestelijk voedsel. „Moeten het allemaal strijdsteri voor een hoger levensplan zijn'." Ja mevrouw, dat moeten zij. geen enkele uitgezonderd. Want wij mogen niet en nooit verge ten, dat wij in een gevaarlijke tijd leven, waarin het uiteinde lijk gaat om een strijd, der gees ten. En laat de mannen dan (zij wor den nóóit wijzer) als vanouds met sabels rinkelen en grote kelen opzetten: Wij hebben lek ker een véél gevaarlijker bom: de taak van de vrouw ligt in geestelijke weerbaarheid. En die kon wel eens, voor de zo veelste keer, de beste verdedi ging blijken. SASKIA. ONDER DE WESPEN. Uit het leven van een „groot" insect. Met enkele bijzonder mooie dagen nam de zomer afscheid en liet daarna de herfst het terrein vry om zijn intrede te doen. De herfst, uit hoffelijk heid tegenover deze schone geste vervrolijkte zjjn komst eveneens met zon neschijn, zodat niemand over de seizoenwisseling mocht mopperen. Misschien i» er wèl gemopperd over de vele wespen, die juist om de tj/ van deze wisseling zich verzamelden om bet rjjpe fruit of trachtten hun portie te verkrijgen van de restjes limonade, die vóór de winter moesten worden opgemaakt. Er waren inderdaad veel wespen. Dat zy in opvallend groot aantal juiat tegen de intrede van do herfst verschynen ls te wijten aan de gewone ortf wikkelingsgang in wespennesten. Als de koningin in April haar kleine nestje bouwt, waarin enkele eieren worden gelegd, heeft bijna niemand erg in dit bescheiden begin van een geheel wespenvolk. Gaandeweg breiden de nesten zich uit, de bevolking wordt groter, zodat de wespen steeds meer hun nestplaat sen gaan verraden, het in- en uitvlie gen kan slechts verborgen blijven op eenzame plaatsen. Er zijn een zevental wespensoorten in ons land, die een staat vormen: met zekerheid werden ze alle op Zuid-Be veland aangetroffen, behalve die van één soort: de hoornaar. Wat een wonder, dat Zwerfmans, toen hij een tip kreeg via een lezer van ons blad, dat zich onder 's-Gra- venpolder een nest bevond van ge weldig grote wespen, gelegenheid zocht daar eens te gaan kijken. De hoornaar is nl. „groot" onder zijn soortgenoten. Zijn verschijning heeft menigmaal grote schrik teweegge bracht. Stel nu een wesp van pl.m 3 cm lengte (de afbeelding werd ge tekend op ware gi-ootte) en de ril lingen lopen reeds bij voorbaat over uw rug. ALLEEN GEVANGEN. Nu waren reeds eerder hoornaars geconstateerd in Goes, Kloetlnge, Wil- helminadorp, Biezelinge en Kapelle. en uiteindelijk bij Zwerfmans terecht gekomen. Het ging echter steeds over alleen-gevangen exemplaren. Eén de zer was uit de grond opgegraven in 't vroege voorjaar (overwinteringsge- val) van 1949. In 1950 werd o.m. een werkster gevangen in dezelfde omge ving als vanwaar later mij een konin gin werd gezonden. Dat wees op het bestaan van een nest 'aldaar, dat ech ter niet werd gevonden. De tip over een nest van kolossale wespen (hoewel niet onverwacht) was dus bijzonder welkom. Nog voor de herfst begon werd de tocht onderno men; de boomgaard, waarin het nest zich moest bevinden daagde spoedig aan de horizon en daarbinnen vond Zwerfmans enkele bezige mensen, zo verdiept in hun werk, dat van de ko mende zwerver slechts vluchtige noti tie werd genomen. Eindelijk scheen het moment geschikt de bezige stilte te onderbreken. Enkel het woord „wes pennest" bleek voldoende om de situa tie geheel te doen veranderen. In druk gesprek gewikkeld naderden een paar [eïnteresseerde mensen de holle appel- )oom, waarin het nest was gebouwd, dat inderdaad werd bewoond door ko lossale hoornaars. De insecten vlogen af en aan, ze keurden de bewonde raars geen blik waardig, wat natuur lijk zeer werd gewaardeerd! HET NEST Prachtig, die rechtstreekse vlucht naar het vlieggat, dat was overgela ten in de overigens met zelfgemaakt hout-papier geblindeerde holte van de boom. Vlak voor de ingang van het nest bedekte een laagje houtmolm de bo dem, een zeker teken, dat de weapon i de holte daarbinnen behoorlijk moei ten hebben vergroot. Zo nu en dan verschenen een paar dreigende gele gezichten voor de in gang, schijnbaar om poolshoogte te ne men. Maar het bleef bij deze vermeen de dreiging. Jammer genoeg kon de boom niet worden geopend om een idee te krijgen van de bouw van het nest, dat zich in de nauwe holte zon der afwijkingen in de bouw niet kon ontwikkelen. We moesten genoegen nemen met het bewonderen van de plezierige ijver, waarmee de dieren af- en aanvlogen. Later nam Zwerfmans nog waar, hoe de wespen zorgden voor de lucht verversing in hun bijna geheel van de buitenlucht afgesloten woning. Ze plaatsten zich aan de buitenzijde op de afsluiting bij het vlieggat en be wogen de vleugels zo snel, dat ze vleu gelloos schenen. Een wonderlijk ge zicht. Op die wijze zuigen ze als le vende ventilatoren de bedorven lucht uit het nest, die door verse wordt ver vangen. NIET UITGEROEID. Mijn zegsman Verzekerde dat het nest niet zou worden uitgeroeid. Als modern tuinbouwer was hij niet on kundig van het nut der werkzaamheid dezer dieren, die tot diep in de nacht jagen op vliegen en allerlei vlinderig schadelijk gedierte. Zwerfmans ver raste ze vaak met een zaklantaarn in het pikke-donker, als ze hoorbaar een nachtvlinder als voedsel voor hun jon gen „klein" maakten. Die vlinders kwamen af op een pereboom, waar van de bast „bloedde" (d.i. uit een wond zoete stof afscheidde) en de hoornaars sloegen daar him slag. Zo was dan eindelijk een nest van de hoornaar op Zuid-Beveland gevon den. Misschien waren ze er reeds eer der en herkennen de lezers de dieren uit de schets. De opvallend grote wesp nestelt, behalve in holle bomen, ook ln schuren, op zolders in nestkastjes en op andere beschutte plaatsen, waar de nesten soms in hun geheel zicht baar zijn. Ze vallen op door hun bruin gele kleur van de bouw. Weet men zulk een nest, dan kan men het bin nenkort geheel leeg vinden. Het wordt midden- tot eind October verlaten en kan dan zonder gevaar worden afge nomen. Pas op, het hulsel is zeer broos. Voor mededelingen is Zwerfmans ditmaal bijzonder erkentelijk, nog meer voor het nest zelf, eventueel ook voor andere soorten wespennesten. BAREND ZWERFMANS. Noot. Van een lezer in 's-H. Hen drikskinderen ontving ik een prachtig en gaaf nest van de „middelste wesp" Vespa media, dat was gebouwd in dc top van een appelboom. Een niet zeer algemeen voorkomende wespensoort, die veel in bomen en struiken nestelt. Ondanks de stijging der kosten zal er geen verandering worden gebracht Ia de transatlantische scheépsvrachttari* ven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 8