Tot levenslang veroordeelde schreef drama over eigen leven Nederlandse invloed in Australië steeds meer merkbaar DE ZEEUWSE BELANGEN BIJ DE SCHELDE-RIJN VERBINDING ZATERDAG 6 OCTOBER 1951. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ER IS VEEL VERANDFRD Eerste toneeluitvoering in grootste tuchthuis van Berlijn (Van. onze coiTespondent). Berlin. October Vrijwel vlak op de grens van de Sowjef-Russische en Westelijke sectoren, maar nog op het gebied van West-Berlijn verheft zich het grootste tuchthuis van de voormalige Duitse hoofdstad. Duizenden reizigers, die van de S-baan gebruik maken, komen er dagelijks aan voor bij en kijken met beklemd hart naar de hoge gele muren, de vierkante uit kijktorens en de armdikke tralies voor de talloze matglazen vensters. Wie die poort binnengaat, denken velen, late alle hoop varen. Dat is het einde. En Inderdaad, de aanblik van dit tuchthuis is verre van aantrekkelijk. Maar ondanks dit alles, ziet men het gevangenisleven bij nadere ken nismaking toch niet meer als een troosteloos bestaan zonder hoop of een sprankje vreugde. Hier sleept men zich niet apatisch naar het ein de van een mislukt leven. Er is heel wat veranderd, sinds de meeste voor schriften van het nationaal-socialisti- sche strafwezen werden afgeschaft. Geestelijken zijn vast aan de gevan genis verbonden en hebben 't recht op elk tijdstip de veroordeelden, waaron der velen tot levenslang, te bezoeken. De gevangenen blijven niet meer eenzaam in hun cellen opgesloten. 's Morgens om acht uur begint voor hen de werkdag. Er zijn tuinders, schoenmakers, zakjesplakkers, lood- fieters, schrijnwerkers en kleerma- ers, mensen dikwijls uit alle rang en stand en van talloze nationalitei ten. De kleermaker, die zo'n prach tig costuum kan maken, is een Rus, veroordeeld wegens mensenroof. Aan de tafel, waar motzakken worden vervaardigd, werken twee speelse Spanjaarden, bx'oers, van het blauwe legioen rechtstreeks in de Berlijnse onderwereld verhuisd. Bij de eerste de beste gelegenheid zullen zij op transport worden gesteld naar het land der gouden granaatappels. De Joegoslaaf, die zo trots de schoen toont, welke hij van hak tot teen ge heel zelf heeft vervaardigd, heeft by een roofoverval twee mensen van het leven beroofd. En dan is daar de Bul gaar, die tomaten kweekt en zgn er de talrijke Duitsers, allen „zware jongens", die men hun misdadig ver leden meestal echter niet zou aanzien. Deze tuchthuisbewoners hebben iets onbevangens in hun vreugde, hun lach, al verraden de soms zo sluwe ogen, dat in deze gemoederen ook een ander vuur kan branden, fel oplaai end en alles verwoestend, wat onder zijn bereik komt. Er zijn zwakkelingen bij, onbe heerste naturen, die dag en nacht er over nadenken, hoe zij deze misdaad konden begaan, en het maar steeds niet begrijpen. Zij zijn dikwijls emo tioneel, vallen van de ene stemming in de andere, echte zorgenkinderen voor de bewakers en geestelijke ver zorgers. Een loodgieter zit troosteloos voor zijn werkbank. Van het weinige geld, dat hij in de gevangenis ver diende, heeft hg in de cantine cho colade gekocht en deze aan zijn vrouw gestuurd.- Sinds weken heeft 103 Van Keizer Karei de Grote zullen de meeste onzer zich niet zo erg veel meer herinneren. We hebben het Roe- lant's lied en de Middeleeuwse Karei romans te zijner gedachtenis be waard en bij Nijmegen staat nog een brok ruïne, het Valkhof, waar hij, vol gens de schoolboekjes „gaarne ver bleef". Maar dit is allemaal nogal vaag en legendarisch en is niet in staat ons- een scherp omlijnd beeld van deze grote heerser te schenken. Dat is jammer, want de goede man verdien de beter. Te zijnen nadele moet ech ter worden aangevoerd, dat zijn werk- j zaamheid van héél lang geleden da teert en dat het de gemiddelde man van vandaag niet kwalijk kan worden genomen wanneer hij zich niet meer precies herinnert wat er nam 1100 jaar geleden is gepasseerd. Karei de Grote was behalve een uit nemende vechtjas, ook een man die gevoel had voor cultuur en bescha ving. Als opvolger van het Romeinse (Westelijke) keizerrijk voelde hij zich geroepen om zijn volken de weten schap van die dagen deelachtig te doen worden. Dat was geen gemak- kelijke taak. De keizer zelf was niei bijster ontwikkeld en zijn onderhori gen waren stuk voor stuk handiger met de knots dan met de pen! De voor delen van ontwikkeling en beschaving waren voor het gezonde verstand van Karei de Grote echter zó evident, dat hij van heinde en ver de geleerden naar Frankenland deed komen om het onderwijs en de wetenschappen ter hand te nemen. En velen van ons zul len zich nu ineens dit zinnetje van de schoolbanken weer herinneren: „Hij deed vele kloosters stichten en bevor derde krachtdadig het onderwijs". Maar omdat het Latijn de taal der Kerk én van de wetenschappelijke we reld was, bleek het niet zo eenvoudig om het volk de zegeningen der cultuur deelachtig te doen worden. Als voor beeld hiervan diene de tijdrekening, welke van de Romeinen was overge nomen. Daarvoor waren de Romeinse namen Januari, genoemd naar de god Janus, Februari, genoemd naar „febru- atto" (schulddelging of verzoening), enz., in gebruik. Voor de ontwikkel den, die het Latijn als wetenschappe lijke voertaal gebruikten, waren deze namen uiteraard geen bezwaar, maar het volk wilde daar moeilijk aan. Om zijn volk nu meer wezenlijk deel te laten nemen aan de tijdrekening, liet Karei de Grote de maanden Germaan se namen geven, welke in volgorde al dus luidden: Wintarmanoth, Hornung (moddermaand)Lentzinmanoth, Ost- ermanoth (Paasmaand), Winnemanoth maand der genietingen), Bracmanoth maand van het akkerwerk), Heuvi- manoth (hooimaand), Aranmanoth oogstmaandWitumanoth (wind- maand), Windumemanoth (wijn- 7, Tr}£aJl&)i\Herbitsmanoth (herfst- w»! Heiligmanoth (heilige maand), tieiaas bleef deze poging tot taalzuive ring zonder uitwerking, want de nieu- nf vn<Wn^ zVn vrijwel niet gebruikt. *ïng begreep de betekenis der namen uiteraard uitstekend, want het was hun eigen taalmaar zij stonden op een nog zo lage trap van ontwik- ZXJ een dergelijke indeling Xi 3aar "lct nodig hadden. De kalender was iets, dat enkel door ge leerden werd gehanteerd! w.v, die onze tijd vaak weken en wX van te voren hebben inge deeld, kunnen ons een Europese sa menleving zonder kalender nauwelijks indenken. Voor een normale function- de* gemeenschap is dit hulp- ™',det welhaast even noodzakelijk als zuurstof voor het lichaam. 7n.iL zYurst°f gesproken: een parel- wel drie minuten onder water blyuen, terwijl U al één minuut aan het verdrinken bent. Toch kan die ni«4 Jonger zonder zuurstof le ven dan U. Hoe zit dat? Hierover later. SAKARI TUOMIOJA, de nieuwe Finse minister van buitenlandse zaken zij hem echter al niet geschreven. Daarover piekert hg bij zjjn werk en meer nog s avonds, als hg in de een zaamheid van zijn cel is teruggekeerd. De wreedheid of ongevoeligheid van hen, die nog in de vrijheid leven, treft hen dikwgls harder dan de eentonige 1 regelmaat, de strenge tucht en het gevoel opgesloten te zijn van het tuchthuisleven. Ontspanning kan hier dikwgls veel ten goede bewerkstelligen. In het tuchthuis van Berlijn heeft men zich onlangs aan een. tenminste voor Duitsland, geheel nieuw experiment gewaagd. Men heeft er een toneeluit voering gegeven, waarvoor 'n tot le venslang veroordeelde journalist het stuk schreef. Vjjf andere eveneens le venslangen vertolkten de hoofdrollen in een drama, dat het leven van een moordenaar tot onderwerp had. Een soldaat keert uit krijgsgevan genschap terug. Ouders f-n verloof de zijn omgekomen. Alleen twee vxienden wachten nog op hem. De een, Lucius, is de verpersoonlijking van het kwaad, de ander, Christiaan, van het goede. De uit zijn evenwicht geslagen soldaat kiest Lucius en gaat met hem de weg op, die in doodslag zal eindigen. Als hij dan zelf op zijn sterfbed ligt en in koortsdromen ge kweld wordt door de geesten van hen. die hij om het leven bracht, roept hij uit vertwijfeling en wanhoop om Christiaan. Deze verschijnt hem als een tweede Christus. Lucius ver liest alle macht over hem. De druk kende last van zijn verleden wordt weggenomen en hij sterft met een ge bed op de lippen. In ademloze stilte volgden de ge vangenen dit drama, het drama van hun eigen leven. Zij zaten gehurkt op de wenteltrappen of hingen over de balustrade. Iedere handeling begre pen zjj; De verbittering, het lang zaam afglijden van de goede weg, de magnetische aantrekkingskracht van het kwaad, het schuldbesef, deze knagende 'pijn, dit telkens terugke rend zelfverwijt, niets was hen in hun eigen bestaan vreemd gebleven. Al leen zij wachtten nog op de verlos sing in het gebed, op het geloof in het goede, dat de zegepraal behaalt en heri, zoals de soldaat, uit de greep van het kwaad bevrijdt. Deze opvoe ring was een groot succes. Naden kend keerden de gevangenen des avonds in hun cel terug. Zhadden hun eigen leven op het toneel aan schouwd en in het voorbeeld van de soldaat gezien, dat ook voor hén, deze tijdelijke of voor altijd uitgesto tenen, nog redding mogelijk was. j w Op de Vbsto 1951burgemeester mr. B. Kolff maakte met de genodigden na de officiële opening van de tentoonstelling een rondgang langs de stand* Boerderij en villa afgebrand Vrijdagavond is de boerderij „Oud Gelkenhorst" van de 80-jarige P. van Harten te Varneveld een prooi der vlammen geworden. De inboedel, twee hooibergen en de. schuren waar in de oogst geborgen was, gingen ver loren. Het vee, dat reeds binnen was, kon echter worden gered. De oorzaak van de brand moet ge zocht worden in de ontploffing van een Buta-gasstel. In het villapark te Vught, brandde een huis, bewoond door ir. Van Kleef, af. In een ommezien stond het rieten dak in vlammen. De brandweer, die met 8 stralen het vuur aanpakte, kon niet verhindex-en, dat het huis verlo ren ging. NEP. COMITÉ WATERWEGEN. Een landelijk studie-comité De Rotterdamse Kamer van Koophandel beeft enige tjjd geleden het initiatief genomen om te komen tot vorming van een landelQk comité ter behartiging van de Nederlandse belangen, die verband houden met de Schelde-Rijn-verhindlng. Dit comité, dat kortheidshalve „Nederlands comi té waterwegen" werd genoemd, draagt een landelijk karakter. De initiatiefnemers stellen zich voor. dat dit comité een uitvoerige studie zal maken van de oplossing der waterwegen-kwestie, die thans tussen Nederland en België hangende is. Daarbij zal in het bijzonder worden rfagegaan, welke Nederlandse belan gen zijn betrokken bij deze kwestie en hoe deze belangen afgewogen die nen te worden in verband met bepaal de oplossingen, die van Belgische en van Nederlandse zijde zijn of worden voorgesteld. Ook Zeeuwse belangen zijn nauw bij de kwestie der Belgisch-Neder landse waterwegen betrokken, en daarom heeft het „Nederlands comi té waterwegen" een kleine uitbreiding ondergaan. Toegetreden tot het comité zijn als nog de heren H. A. A. baron Collot d'Escury te Kloosterzande, voorzit ter van de Eerste Nederlandse Coö- Sïratieve Suikerfabriek te Sas van ent en ondervoorziter van de Ka mer van Koophandel te Temeuzen, G. H. E. M. van Waes te Westdorpe, voorzitter van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland en burgemees ter van Westdorpe, C. A. Kammeraad te Middelburg, voorzitter van de Ka mer van Koophandel te Middelburg en J. H. Bal te Tholen, directeur van de Oesterkwekerjj „Bona Fides" en lid van de Kamer van Koophandel te Middelburg voor de visserijbelangen. Geen huwelijksbootje, maar de cel. Een inwoner uit Purmerend, die over enkele dagen zou trou wen. stal uit een weiland in de Purmer een koe. Hij wilde het beest op de markt verhandelen, maar de eigenaar herkende het dier. De jongeman werd gear resteerd en zit nu in de cel in- plaats van ln het huwelijks bootje. „DE ZWARTE TULP" Nederlandse beschuit en Indische kroepoek (Van onze correspondent) Sydney September. Wanneer men ln een stad als Sydney de ogen de kost geeft en nog meer wanneer men door de advertentiepagina's bladert van het tot nu toe verschenen officiële „Nederlandse Nieuws" dat dezer dagen vervangen zal worden door het particuliere weekblad „The Dutch Australian Weekly", staat men versteld over het aantal Nederlandse pro ducten en Nederlandse firma's, die hier in zo'n korte t(jd vaste voet ge kregen hebben. Wanneer men daarbij bedenkt, dat de werkelijke immigratie vanuit Ne derland naar Australië eerst in December 1948 met de eerste immigratie- reis van de „Volendam" begon en dat eerst het afgelopen jaar van werke lijk grootscheepse immigratie sprake is geweest, moet men nog meer be wondering hebben voor de ondernemingsgeest en het vakmanschap, waar over een belangrijk deel van de nieuwelingen nit Nederland blijken te be schikken. Een van de eerste typische Neder landse producten, welke hier plaatse lijk gemaakt werd en op de markt gebracht, was de hier totaal onbe kende Nederlandse beschuit. Onder de namen „Holland Rusk" en Dutch Rusk" genieten thans talloze Neder landers van dit vertrouwde en Australiërs van dit voor hen nieuwe gerecht. Dat het vaak nog moeilijk is bij de Zaterdagse inkopen een rolletje ech te Nederlandse beschuit te krijgen (Nederlandse ontbijtkoek van dezelf de Nederlandse bakkers is nog moei lijker) is alleen te wijten aan de enorme vraag, welke de plaatselijke iroducenten op geen stukken na :unnen bijbenen. Ook typisch Nederlandse baksels als roggebrood, boterjanhagel, zoute bolletjes voor bij de borrel (voor bij de borrel maakt een andere Neder landse firma Indische gamalen-kroe- poek) en „allerhande", beginnen hun weg naar de Australische thee- en borreltafels te vinden; Talrijke Nederlandse import- en exportzaken welke hier sinds de oor log zijn opgericht, hebben het hunne ertoe bijgedragen, dat de Nederlandse sigaretten en de Nederlandse jenever steeds populairder worden, dat meer en meer mensen echte Nederlandse sigaren gaan roken en de Nederlandse textiel gaan waarderen. Rolmops en zure haring genieten eveneens een groeiende bekendheid.- WONTN GBUREAUX Verscheidene Nederlandse woning en werkverschaffingsbureaux span nen zich in de volksgenoten te helpen bij het vinden van woningen en ge schikte betrekkingen. Verschillende van deze bureaux gaan in him „ser vice" nog veel verder, helpen nieuwe firma's die nog niet over kantooi*- ruimte en andere faciliteiten beschik ken, met het aannemen van post en orders en het bestellen van verkochte goederen. Deze bureaux krjjgen ook hoe langer hoe meer Australische clientèle, aangezien de spreekwoorde lijke Nederlandse zindelijkheid er meer families toe beweegt Neder lands dienst-personeel te zoeken. Twee der leidende banken hebben Nederlanders in dienst op al hun gro te kantoren om met de nieuwelingen uit Nederland te onderhandelen, ter wijl ook welhaast alle leidende ver- zekerings- en assurantiebedrjjven Ne derlanders in dienst hebben geno men. Tot voor kort kon men in de „Tulp" en „Zwarte Tulp" restaurants Nederlandse maaltijden of iets fwat althans dicht bij een Nederlands maal stond krggen. Helaas is „De Tulp" uitgekocht door een fir ma die het gebouw nodig had, doch de „Zwarte Tulp" zal zeker niet lang het enige Nederlandse restaurant in Sydney bljjven. Voor verhuizingen en ander trans- portwerk kan men eveneens bij ver schillende Nederlandse firma's te recht. Wil men bouwen, dan zijn er verscheidene Nederlandse bouwfir- ma's, grotere zowel als kleinere ook al hebben zij in dit werelddeel van woningtekort de handen meer dan vol. Gaat men het zelf aanpakken, dan kan men bjj Nederlandse firma's terecht voor zijn hout. Heeft men een tuin, dan kan men Nederlandse kwekers opbellen voor bomen en planten, en is men zover dat men een auto kan kopen, dan zgn er Nederlandse autorij-scholen die U de kunst bijbrengen of U de kneepjes van het Australische ver keer leren. Een Nederlandse boekhandel im porteert Nederlandse boeken en tijd schriften, de zojuist opgerichte Ne derlands-Australische uitgevers-firma die het eerste particuliere Nederland se weekblad in Australië zal verzor gen, hoopt zich later ook op veel ruimer schaal op de Nederlandse uit geverij in Australië toe te leggen. Zelfs een Nederlandse dames-con fectiezaak maakt het de vrouwen der nieuwelingen erg gemakkelijk bij het doen van hun keuze op damesmode gebied. GROTE BEDRIJVEN En nu hebben wij het alleen nog maar gehad over de kleinere bedrij ven welke het laatste jaar of zo door Nederlandse ondernemingslust tot stand zijn gekomen. Grote bedrijven als Philips, de K.L.M. en de Neder landse scheepvaart-lijnen hebben na tuurlijk al lang de Nederlandse drie kleur in het vijfde werelddeel ge voerd. Daarnaast zijn echter ook nieuwe grote Nederlandse bedrijven druk be zig zich een uitstekende naam te verschaffen. Een half dozijn grote bouwbedrijven helpen in verschillenc staten ba het lenieen :ende der woning- Atoomwapens nu sterk genoeg voor elke aanval. Verklaring van Amerikaans deskundige. De voorzitter van de Amerikaanse commissie voor de atoomenergie, Gor don Dean, heeft op een bijeenkomst ter herdenking van de oprichting van de Zuid-Californische universiteit te Los Angeles voorspeld, dat het ver mogen van de Ver. Staten om aan een gegeven oorlogssituatie het hoofd te Dieden met een atoomwapen, dat te gen deze situatie is opgewassen, steeds groter wordt. „Dank zij de grote vooruitgang op technisch gebied komen wij nu in een tijdvak, waarin de ons ter beschikking staande hoeveel heden atoomwapens zo groot zgn en de soorten zo verschil lend, dat wg deze op verschillende manieren kunnen gebruiken, waar voor tot nog toe geen mogelijkheid bestond. De oorspronkelijke ontwer pen voor een atoomoorlog moeten tengevolge van de jongste Ameri kaanse ontwikkelingen een ingrijpen de wnzlging ondergaan", aldus Dean. „Wg zouden thans tegen de aanvaller op de plaats van zim aan val de vruchten van onze technische vermogens kunnen richten en het aanvallende leger te velde met een dergelijke vuurmacht kunnen besto ken. dat elk mog, deel zou worden uitgeschakeld. Wan- numeriek voor neer zich een situatie voordoet, waar in op grond van een weloverwogen oordeel het gebruik van elk soort van wapen gerechtvaardigd is, bevinden wij ons thans in de omstandigheid, dat wg het gebruik van een atoom wapen in ernstige overweging moe ten nemen, mits dit van militair standpunt bezien op doelmatige wij ze gebruikt kan worden en dat 't niet meer vernielingen te weeg brengt dan noodzakelijk is in de gegeven bij zondere situatie", aldus Dean. nood. Een groot en gel derlanders uitgevoerd ba| elieel door Ne- aaggerwerk is al sinds enige tfld in Williamstown bg Melbourne aan de gang. Nu zgn daarb|j echter ook gróte havenwer ken in de industriestad Newcastle en in de havenplaats Albany in West Australië aan Nederlandse bedrijven gegund. De reis welke een aantal leden van het Bouwcentrum, deskundigen op 't gebied van huizenbouw zowel als van haven-, wegen, en vliegveldbouw, zojuist door het gehele werelddeel gemaakt heeft, zal ongetwijfeld tot nog groter Nederlandse activiteit op dit gebied leiden. In West Australië is reeds een Ne derlandse scheepsfirma, in Tasmanië is een Nederlander afgevaardigde voor de liberale part|j in zijn plaats, Nederlandse vakmensen hebben reeds leidénde posities' in hun vakvereni ging verworven, Nederlandse gla zenwassers handhaven de Nederland se traditie van schoonheid en zinde lijkheid. En zo zouden w|j nog wel. kolom men kunnen voortgaan. Mocht U, waarde lezer het bedrijf an een uwer vrienden m Australië in deze opsomming niet aantreffen, :aat dan geen boze brief aan e redactie van uw blad schrijven. Ik vlei mij zeker niet met het idee volledig te z|jn geweest, maar ik heb alleen een indruk willen geven van wat in zo korte t|jd door het nieu we Nederlandse deel van de Austra lische samenleving op verschillend gebied reeds bereikt is. Het wereldgebeuren Geen stap verder gekomen Het waren nog steeds Perzië, En geland, Duitsland en Korea, '.be fn de achter ons liggende week ln de eerste plaats onze aandacht vroegen en we kuionen helaas ook niet "zeggen, dat .men op al deze pui ten veel verder Is gekomen. De En gelsen hebben weliswaar inderdaad hun laatste 300 employé's uit Abn- dan geëvacueerd en dat heeft wel licht de spanning althans voorlopig enigszins aoen afnemen, maar net probleem is daarmede volstrekt nog niet uit de wereld. De Britten hebben een nieuwe ontwerp-resolutie voor de Veiligheidsraad aangekondigd en de Perzen, wier eerste minister geduren de dit weekend via Zweden naar New York zal vliegen, verkondigden, dat zij er niet aan denken van de natio nalisatie van de olie-industrie in hun land ook maar iets prijs te geven, wat de Veiligheidsraad ook zou be sluiten. Het ziet er dus wel naar uit, dat de komende dagen nog heel wat harde noten gekraakt moeten wor den. Dezelfde kwestie doet echter ook in Engeland zelf harde woorden vallen. Daar s|aat men Immers aan het be gin van de grote verkiezingsstrijd en nog steeds hanteren de Conservatie ven met veel misbaar het optreden van de Labour-regering in de Perzi sche kwestie als wapen in de strjjd om de macht. Maar zou het met Churchill of een van zgn politieke vrienden in Downingstreet werkelijk zo heel anders z|jn gelopen? Het wis de tegenwoordige minister van bui tenlandse zaken Morrison, die Chur- chilJ enkele dagen geleden de vraag stelde of deze voor Perzië nu werke lijk een oorlog had willen ontketenen. Op deze vraag heeft Churchill nog niet geantwoord. Adenauer maakt het de drie geal lieerde Hoge Commissarissser:. met wie hij deze week over t|e toekomstige positie van West-Duits- land onderhandelde, niet bepaald ge makkelijk. Geen tweede rangs-souve- reiniteit, zo luidt zijn eis, maar een volkomen gel|jk-berechtigde positie, wanneer men althans wil, dat West- Duitsland ook z|jn deel draagt in de inspanningen voor de verdediging van West-Europa. Adenauer voelt zich bij de huidige spanningen tussen de Wes terse wereld en Sovjet-Rusland blijk baar sterk en meent eisen te kunnen stellen. Voor velen, die in Duitsland toch alt|jd nog de voormalige vijand zien, klinkt zijn toon echter toch wel wat tè aanmatigend. Inmiddels heeft de Duitse eerste minister bljjkbaar ook een verkic- zingsactie ingezet tegen zijn binnen landse tegenstanders. Het is in elk geval niet onwaarschijnlijk, dat men de campagne tegen Schumacher in verband met de beweerde uitlevering van geheime documenten aan de oppo sitie en de Franse autoriteiten als zo danig moet interpreteren. Maar men mag toch evenmin vergeten, dat er nooit rook Is zonder dat er ergens een vuurtje smeult De reacties van Schu macher en vooral diens beroep op zijn parlementaire onschendbaarheid wij zen er toch wel op. dat er met die do cumenten tenminste iéts aan de hand is. Vandaag houdt Adenauer over de Westberljjnse zender een rede, waar in hg zijn programma van 14 punten voor verkiezingen in geheel Duitsland nog eens nader zal uiteenzetten. Als vaststaand mag worden aangenomen, dat de Bondskanselier niet zal afwij ken van zijn programma, waarin als eis is gesteld, dat de verkiezingen on der geallieerd toezicht zullen moeten staan. Hoe Grotewohl. die enkele uren na Adenauer het woord voert over de Oostberljjnse zender, hierop zal rea geren staat eveneens bij' voorbaat, vast. H|j zal ongetwijfeld het voorstel van Adenauer verwerpen, maar met nieuwe voorstellen komen. En die voorstellen zullen we! zo geformu leerd zijn, dat aan Rusland een vin ger in de pap wordt gelaten. Bij de „onderhandelingen over de hervatting der onderhandelin gen" in Korea is men nog geen stap verder gekomen. De Noordelij ken houden voor de plaats der be sprekingen hardnekkig vast aan Kae- en generaal Ridgway heeft enige malen nadrukkelijk te verstaan gegeven, dat hij Kaesong daarvoor uitermate ongeschikt acht. Nieuwe incidenten en schendingen van de neutraliteit zullen daar beslist niet uitblijven, zo meent hjj. En intus sen woedt de strijd om Korea voort en worden dagelijks honderden men senlevens vernietigd. Het is een treu rige wereld, waarin men er bljjkbaar maar niet in kan slagen het over fu tiliteiten als een punt van samen komst eens te worden, ook als er dui zenden mensenlevens op het spel staan. Of wil men het soms niet eens worden en betekenen al die mooie woorden over vrede en vrijheid toch niets meer dan een camouflage- scherm voor minder oirbare bedoelin gen? Men zou althans geneigd z|jn iet te gaan denken als men telkens moet constateren, dat de communis ten een betere atmosfeer om resulta ten te bereiken blijkbaar schuwen. Manus Oly veroordeeld tot vier jaar. De eis was 5 jaar. De Zutphense rechtbank heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen Ma nus Oly. De bekende in- en uitbreker werd veroordeeld tot vier jaar ge vangenisstraf met aftrek van preven tieve hechtenis en ter beschikking stelling van de regering na het beëin digen van de straf. Hij had terecht gestaan wegens diefstallen te Hat- tem en te Heerde. doch aan de dag vaarding waren ad informandum 25 andere gevallen toegevoegd, zodat alle strafbare feiten, in het afgelopen jaar door Oly gepleegd, in deze straf zijn verdisconteerd. De eis van de officier van justitie was vijf iaar met aftrek en ter beschikkingstelling. Het aantal aangegeven radio-ont vangtoestellen in Nederland bedroeg op 1 October 1-590.555 tegen 1.578.788 op 1 Sep tember.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 5