(Mmil minder ndian C. de Leeuw, Metoren, Middelburg PRINSESSENKALENDER 1952 98 Prijsverlaging De nieuwste voor f1895.- PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 OCTOBER 1951. "M Zo de Heere wil en zjj j leven hopen onze ge- liefde Ouders, Behuwd- en Grootouders P. VERMEULEN. N. VERMEULEN— HOLLEBRANDSE, op Dinsdag 9 Oct. a.s. J hun 50-jarlg huwelijks- feest te herdenken. Dat ztJ nog lang ge- spaard mogen blgven, is de wens van hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkin- deren. Serooskerke (W.), Noordweg 72. jjj Op 13 October a.s. hopen onze lieve Ou- J ders en a.s. Schoon- sjt ouders, A. A. C. S. CORVELEYN nr. GO j*. A. CORVELEYN— J LEYNSE, hun 25-jarige Echtver- eniging te herdenken. Hun dankbare Kin- deren, GUUS - TINY ANTON Gelegenheid tot feli- citeren van 45 uur, Nieuwstraat 17, Oost- Souburg. Voor de vele bljjken van belangstelling bfl ons 25-ja- rlg Huwelijksfeest ontvan gen, betuigen wij onze har telijke dank. D. WIEIEMAKER. N. WIELEMAKER KESTELOO. Koudekerke, Oct. 1951. Voor de vele bljjken van belangstelling b'rj hun 25-ja- rige Echtvereniging, zeggen D. VAN LEU\TERDEN A. VAN LEUVERDEN— WIELEMAKER, ook namens hun Kinderen, hartelijk dank. Koudekerke, October 1951. Vlissingsestraat B 321. Degene, die op Donderdag 27 September 1951 ten kan tore van de Ontvanger der directe belastingen te Vlis- singen, Zeilmarkt 8, belas ting terug heeft ontvangen en abusievelijk de door hem (haar) v. kwitantie onder tekende beschikking heeft meegenomen, wordt ver zocht deze aan bovenge noemd kantoor terug te ba- zorgen. De Ontvanger, D. B. G. v. d. HEIDE. Zeeuwsche Coöp. Kunstmestfabriek G.A. TCN BATE VAN HET BEDREIGDE KIND K«Nna»rxltt Pro Juveniule. Willom do ZwIJoerlaen Kb-Gravenhage, Tol. 55.t4.73 TE KOOP TE VLISSINGEN Negen nieuwe ééngezinswoningen met tuin, centrum v. d. stad. Vrij van huur te aan vaarden. Zeer geschikt voor geldbelegging of woning bouwvereniging. Ook afzonderlek te koop. Te bevragen ten kantore van notaris Mr. P. LOEFF, Houtkaai 11, Middelburg. OPENBARE AANBESTEDING. Burgemeester en Wethou ders van Schoondijke zullen op Maandag 22 Oct. 1951 aanbesteden, het vernieuwen van de dakbedekking van noodwoningen te Schoondjjke. Het bestek is 1.50 ver- krijgbaar ter gemeente-se cretarie. Burgemeester en Wet houders voornoemd. KOOP BIJ IN GROTE MATENI Het goede groeit gestadig! MEUWSEN SINDS 1884 18 FILIALEN IN NEDERLAND IN VLISSINGEN WALSTRAAT 66. van alle aandeelhouders van het district Walcheren op Zaterdag 20 Oct. a.s., des namiddags 2 uur: Neder lands Koffiehuis, Markt te Middelburg. Namens het Bestuur, F. J. CASTEL, Voorz, en waarnemend Secr. van de groep Veere der Z.C. K. op Dondei'dag 11 Oct. a.s. des avonds 7 uur in het Café „De Vriendschap" van de heer M. L. HU YB RECHT SE te Veere. Zeeuwsch-Ylaamsche Tramweg-Maatschappij N.Vj Terneuzen. Met ingang van Zondag 7 October 1951 wordt de Winterdienst- regeling van de autobusdiensten in gevoerd. De Directeur. Mevr. DE JAGER, Wil- helminastraat 11, Goes, vraagt tegen 1 Nov. een nette huishoudster, boven de dertig jaar, gene gen alle werkzaamheden te verrichten. OSIRIS HAARKIEURHERSTELLER Door nieuwe vinding na ook vetvrij. Geeft Uw haren zonder verven de natuurlijke kleor te rug. Eenv. en goedk. behande ling. Yetkr.b. bg parfumerie zaken, kappen en drogirfe*. f/fe verieker dat er geen f betere mediclnaU pepermunt l* dan VC>' g/lM zel\ proeven'. De P.Z.C. is het meest verspreide en gelezen dagblad van ZEELAND Zuiver als :1i goud Grossier JAN OLIJSLAGHB, L, Geere 19—SI, LEEUWA806N RECTIFICATIE HANDWEEF voor gordijnen, rood met beige gebl., bruin met beige gestreept 2.98 Winkelweek Kapelle dé gelegenheid om uw inkopen te doen bij firma H BLOK ZN. OOGJES LUIERS Zachte kwaliteit, grote maat VlIWINCEN van f 2895.- Het allernieuwste op motorrijwiel-gebied. Profiteert hiervanI De aanvoer is beperkt! Vliss.str. 39-41 - Tel. 2923, na 6 uur 3204. Nr' leggen. Uu vloerbedekking Haken Uu lopers pasklaar Zorgen, voor Uu gordijnen EN U HEEFT KEUS UIT DE nOOIETE WONINGTEXTIEL EN VLOERBEDEKKINGEN Fa. H. BLOK ZONEN KAPELLE (Z.B.) TeL 200 (K 1102). Gevraagd pakhuisknechts. N.V. Zeeuwsche Voeder en Kunstmesthandel. Aan-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 4