NIEUWS UIT ZEELAND PREDIKBEURTEN MARKTBERICHTEN De „Vlisto" 1951 trekt druk bezoek. WALCHEREN COöP. LANDBOUWVERENIGING ..EILAND WALCHEREN" ZATERDAG 6 OCTOBER 1951. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 6 De 1000ste bezoeker kreeg vele geschenken. Het was Vrijdagavond bijzonder druk op de Vlisto 1951 in bet Concertge bouw te Vlissingen. Het was er op de spitsuren een gedrang van belang en voor sommige stands moest men op de tenen gaan staan om er iets van te kunnen zien. Zeer snel steeg het aantal bezoekers tot 1950 en men verwachtte nog. dat de 2000 gehaald zouden worden, maar dat gebeurde toch niet. De 1000ste bezoeker trof het bq- zonder gelukkig. Hij werd volgestopt met allerlei lekkernijen en had be slist belde handen nodig om de ge hele voorraad mee naar huis te dra gen Aan de 2000ste was een japon beloofd. Wie zal de gelukkige wor- den' DE VRAAGTEKENMAN. De P.Z.Ct.-vraagtekenman, die ook al bij de opening van de Vlisto zijn opwachting maakte, zal vandaag door Vlissingen wandelen als een le vende reclame voor de Vlissingse middenstands tentoonstelling. Deze keurige en tegelijk potster- lijk uitgedoste vraagtekerman heeft een zak vol guldens bq zich en een deel daarvan kan in uw bezit komen. Wat te doen? Alleen de vraagte kenman eens goed bekhken en de étalages van onze adverteerders nauwkeurig nagaan. In de étalages prijken kaarten soms wel eens wat verscholen om het niet al te gemak kelijk te maken en hierop staat- een zqner kledingstukken of andere attributen vermeld. U noteert deze ijverig en wq zorgen voor de rest. Let dus op dit merkwaardige man netje! NAJAUtSPROPAGANDA-VER GADERING EN VAN HET C.N.V. Ook dit jaar zal het Chr. Nat. Vakverbond in de maanden October en November weer grote propagan da vergaderingen houden, waarbq de Chr. Besturenbonden zijn ingescha keld. Aan deze vergaderingen in Zee land wordt behalve door één of twee sprekers van het C. N. V., medege werkt door muziek- en zangvereni gingen, declamatie of toneelgroepen. KINDERVERLAMMING IN ZEELAND. Blijkens de in de Staatscourant voorkomende opgave van het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 23 tot en met 29 September, werden in die periode in Nederland 28 gevallen van kin derverlamming aangegeven, waarvan één in Zeeland en wel te Noordgou- we. DE PERENPRIJZEN. Naar het Centraal Bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland me dedeelt blqkt, dat over de periode van 28 September tot 5 October de aanvoer van peren zijn hoogtepunt heeft bereikt. De soort Beurre Hardy bracht in Zeeland zelfs tot 95 cent per k.g. op, terwijl in overig Neder land de prijs niet hoger kwam dan 70 ct. per k.g. AANBESTEDING. Door het architectenbureau van Cruijningen en Risseeuw werd te Cadzand in het openbaar aanbesteed de herbouw van een boerdery voor de heer J. Kools te Cadzand. De uitslag was als volgt: W. Focke te Zuidzande 44.340; A Focke te Cadzand 44.024; A. Mabelis te Cadzand 43 835; fa. wed. P. R. Toussaint te Cadzand 42.845; P. Simpelaar te Oostburg 42.400; fa. Snoeren te Zuidzande 34.987; J. de Reu te Nieuwvliet 34.560. RAAD VROUWENPOLDER. Beplanting van het zomerwoning terrein. De raad van de gemeente Vrouwen polder kwam in openbare vergade ring bijeen onder leiding van burge meester W. N. van Liere. Van de A. N.W.B. was een brief ontvangen over de kosten van opknappen en ver plaatsen van wegwijzers. Besloten werd een gespecificeerde nota te vra gen. De heer De Vos informeerde naar de mogelijkheid tot plaatsen van een wegwijzer in de wijk Gapinge voor de Schellachse weg. Vastgesteld werden de pensioengrondslagen, een begrotingswijziging 1950 en erfpacht contracten inzake huur van bouw per celen op het zomerwoningterrein. Een voorstel van B. en W. om een bijdra ge van f 200 voor het tijdvak 1952 t.m. 1954 te geven aan de Stichting „Nieuw Walcheren" voor het onder houd van beplanting op het zomer woningterrein, werd aangenomen. Op 3 November a.s. zal er een begin ge maakt worden met de beplanting van dit terrein. Dat zal met enige plech tigheid geschieden. Aan het schoolbe stuur Vrouwenpolder zal een nader gespecificeerd overzicht worden ge vraagd, terwijl een commissie uit de raad, bestaande uit de heren A. P. Wouters, S. de Visser en S. Maas, deze rekening zal nazien. Bij de rondvraag vroeg de heer A. Sturm naar de be strating vóór de nieuwe woningen en naar de afvoer voor de riolering. De heer Maas wees eveneens op de riole ringsmoeilijkheden. De burgemeester zal de kwestie nader opnemen. FILMS VAN OF WEFK Kinderen van Montmartre. Een Franse film ontroerend en charmant, draait dit weekend in Electro te Middelburg. „Boefjes van Montmartre" van de regisseur Ro bert Vernay is een film voor men sen, die van kinderen houden èn voor mensen die van Parijs houden. En daar men allicht toch wel aan een van deze twee zijn hart verpand zal hebben zeer velen natuurlijk aan beide! mag men toch wel belang stelling voor deze rolprent verwach ten. De sfeer van Montmartre is uit stekend getroffen en het verhaal van de acht boefjes, die op een overi gens wel wat erg wonderlijke wijze de weldoeners van de allerarmste bevolking van deze Parijse buurt willen worden, kenmerkt zich door een weldadige warmte, gekruid met typisch Franse humor. Een goede beurt! In de Schouwburg-bioscoop ont moeten Abbott en Costello deze week Boris Karloff en men zal begrijpen, dat zulks niet zonder verwikkelingen kan aflopen. Het is een uitstekende film van de Amerikaanse regisseur Charles Barton, waarin de „misdaad op z'n vrolijkst" als hoofdthema voor een uurtje van amusante ontspan ning zorgt. „Shockproof", die in het Vlissing se Alhambra-theater draait, is een film van een geheel ander gehalte dan de beide vorige. Het is een dra matisch verhaal, dat op uitstekendé wjjze verfilmd werd en waarin Cor nel Wilde en vooral de knappe in dubbele betekenis actrice Patri cia Knight de hoofdrollen op aangrij pende wijze vervullen. Voor liefheb bers van het meer dramatische genre een uitstekende gelegenheid voor een goede avond. Te? s,°tte kan men ln het Luxor- tlieater Paula Wessely weer eens be wonderen. Velen hebben in het ver leden reeds genoten van haar vaak uitstekende films en ook in „Haar grootste offer" zal men getroffen worden door de uitzonderlijke kwa liteiten van deze actrice. De film brengt het verhaal van twee men sen in beeld, die bereid en sterk ge noeg bleken om him eigen geluk te offeren voor de genezing van duizen den medemensen. Iets wat helaas te zelden voorkomt. Mede om het zeer goede spel van Paula en haar me despelers en speelsters, is deze film voor hen, die van dit genre houden, een gang naar het theater zeker Waard. Vlissingen GESLAAGD Te Vlissingen slaagde voor het examen 3e stuurman grote handels vaart, de heer G. G- C. Janssen te Vlissingen, leerling der „De Ruyter- school. Middelburg BILJARTWEDSTRIJD In de koffiekamer van het P.Z.E.M.- kantoorgebouw werd Donderdag avond de derde wedstrijd gespeeld van de biljartcompetitie tussen de biljartvereniging T.O-P. van de Amb tenaren- en Bazenvereniging der Kon. My „De Schelde" en de biljartvereni ging der P.Z.E.M. Van de vier ge speelde wedstrqden werden er door elk twee gewonnen, waardoor T.O.P. zijn voorsprong van 2 punten heeft behouden. De stand luidt thans T.O.P. 16 punten en P.Z.E.M. 14 punten. De eerste helft van de competitie is hier mede geëindigd; de overige wedstrij den zullen in het Scheldekwartier te VHssingerf worden gespeeld. DIERENDAG COLLECTE. De collecte ten bate van de afdeling Zeeland-Noord van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Die ren, gehouden te Middelburg op Don derdag 4 October j.l. (Dierendag) heeft opgebracht f 463.72. Serooskerke GOUDEN BRUILOFT Dinsdag a.s. hoopt het echtpaar P. VermeulenN. VermeulenHolle- brandse te Serooskerke (W.) zijn 50- jarig huwelqksfeest te herdenken. BAZAR WIT-GELE KRUIS. Het zaaltje van het R.K. Vereni gingsgebouw aan de Beursstraat te Vlissingen is sinds gisteravond ver anderd in een bazarlokaal, waar langs de wanden speeltafels, een rad van avontuur, een prikbord enz. zyn opgesteld De bazar wordt gehouden ten bate van het Wit-Gele Kruis. De voorzitter van de Provinciale Bond van het Wit-Gele Kruis, de heer D. Schelfhout uit Kloosterzande, zei in zqn openingswoord, dat het Wit-Gele Kruis gevolg heeft gege ven aan het devies van De Ruyter om aan te pakken, vol te houden en door te zetten. Onze instelling, aldus spreker, is over het dode punt heen en beleeft thans weer een frisse op gang. Wij mogen, zo zei de heer Schelfhout, de heer J. v. d. Vate dan ook dankbaar zqn voor de arbeid, die hq aan de voorbereiding van deze bazar heeft besteed. Na de inleiding van de heer Schelf hout sprak pastoor C. A. Ouwen- dijk van Vlissingen een propagandis tisch woord. „Gaat met Uw beurs naar de Beursstraat!", aldus pastoor. Spr. wekte de aanwezigen op het werk van het Wit-Gele Kruis te steunen, '.UiD-BEVELAND Goes L. J. G. en ZJP.M. VERGADERDEN TE GOES. Vrijdagavond kwamen in het Schuttershof te Goes de afdelingen Zuid-Beveland van de LJ.G. en de Z.P.M. voor een contact-avond bijeen. De heer Joh. Mol uit Wolfaartsdijk sprak als voorzitter der L. J. G. een inleidend woord, waarbij hij wees op de bedoeling van deze avond, n.L om zich nader te bezinnen op het as- winterprogramma. Voor de L. J. G bestaan plannen om deze winter door middel van zgn. praatavonden, urgen te problemen te bespreken. Uitgeno digd zijn o.a. een assistent van de landbouw voorlichtingsdienst, men sen uit kringen van de coöperatie en vrije handeL Voor de Z.P.M. zullen praatavonden worden georganiseerd waarbij meer vrouwelijke onderwer pen, zoals behandeling van kamer planten, alsmede de binnenhuis- en tuinarchitectuur, aan de orde komen. Hierna werd de avond verder ge zellig doorgebracht met zang, mu ziek en voordr. De afdelingen Nisse en 's Heer Abtskerke voerden o.a. een schimmenspel met linnendans op. ter wijl het Zuid Bevelands L. J. G.-or- kest voor de muzikale omlijsting van deze geslaagde contact-avond zorgde. Aardenburg's nieuwe raadhuis bijna gereed. De gemeenteraad van Aardenburg heeft besloten de beplanting op de Markt te wqzigen. Nu het nieuwe gemeentehuis zijn voltooiing nadert acht men het ge wenst dat dit bouwwerk goed tot zyn recht komt. Door de bestaande beplanting is het nieuwe gebouw van de straatweg nauwelijks zichtbaar. Besloten werd daarom de beplanting geheel te wyzigen. De z.g. Wilhelmi- naboom zal worden gerooid. Uit ge voelsoverwegingen zal men enkele stekken en loten van deze boom ne men, om een nieuwe boom afkom stig van de historische Wilhelmina- boom te kweken. Voor het gemeen tehuis zal een bassin worden aange legd met een eenvoudig fonteintje, zo mogelqk een rotstuintje en ban ken. Burgemeester J. van Dongen deel de in dit verband nog mede dat de gemeente-secretarie begin November van het tijdelqk gemeentehuis op de Elderschans naar het nieuwe gemeen tehuis zal worden overgebracht. In de eerste helft van November kan dan de officiële opening geschieden. R.K. school te Schoondijke. In de Vrydag gehouden raadszit ting te Schoondijke werd medege deeld. dat Gedep. Staten het raadsbe sluit vernietigden, waarbq de raad zqn medewerking onthield aan de stichting van een R.K. school. Aan de orde kwam een verzoek van het R.K. Kerkbestuur voor een stuk grond ten behoeve van de nieuw te bouwen school. In een volgende ver gadering zal een beslissing worden genomen. Er zal uit twee beschikba re stukken grond een keuze gedaan moeten worden. Biezelinge VRACHTAUTO STOND IN BRAND By werkzaamheden in de boom gaard van de fruitkweker fa. C. W. en Zn te Biezelinge, ontstond brand in de motor van een vrachtauto. Direct trachtte men de brand te blus-1 sen, doch zonder resultaat. De motor van de vrachtauto brandde geheel uit. De oorzaak wordt gezocht in het overspringen van een vonk. 's Heer Abtskerke WONINGBOUW. Deze week werden te 's-Heer Abts kerke de 4 woningen, door de gemeen te gebouwd met rqkssteun voor huis vesting van 3 gerepatrieerde gezinnen en een woningzoekende, in gebruik genomen. Het blok van vier hulzen staat aan de Polderweg naast „Irene", is ge bouwd door ae architect Le Qlerq te Kruiningen en vormt een geheel met de naastgelegen nieuwbouw. De collecte voor de kankerbestrijding bracht te Colijnsplaat 226.03 op. Scheepvaartberichtcn Vlissingen aangekomen. 4 Oct.: Mar- cella van Rotterdam. Marius van Walkom. Dione van Calais. 5 Oct.: Emergo van Hansweert. Vlissingen vertrokken. 4 Oct.: Marcella Dlone naar Helsinki, Marius naar Hel sinki. Marius naar Sharpness. Gepasseerd naar Antwerpen, 4 Oct.-. Deni van Denemarken. Nigerstroom van Amsterdam. 5 Oct.: Irene van Rotterdam. Prins Alexander van Brede. Hilda van Ipswich. Gepasseerd van Antwerpen, 4 Oct.: He ron naar Londen van Gent. Edam naar Rotterdam. Zeus naar Ipswich. Neeltje B naar Gothenburg. 5 Oct.: Arnoudspolder naar Lissabon. Vijf vliegtuigen in Engeland verongelukt. Door het verongelukken van vyf vliegtuigen zyn in Engeland drie vliegers om het leven gekomen. Twee andere vliegers werden Vrijdagavond nog vermist. By mist zqn twee meteoor-straalja gers op de 100 m hoge klippen aan de kust van Yorkshire by Flambo- rough Head te pletter gevlogen. Een derde vliegtuig van de formatie vloog net over ae rotsen heen. Op acht km. van een luchtbasis in Noord-Ierland zijn op een heuvel tussen de wrakstukken van hun „Firefly" de ïyken van twee officie ren gevonden. Bq het zoeken naar een „Seafury" van de marine, die Donderdag bij Lands End in zee is gestort, is Vrq- dag een andere „Seafury" in zee ge stort. De vlieger kon worden gered. Ontheemde in Brussel verdwenen Van officiële zijde ls bekend gewor den, dat in de wetstraat van Brus sel, het regeringscentrum, recher cheurs in burger dienst gedaan heb ben. De politiemannen werden met auto's in de buurt van de straat afge zet. Het Sowjet-consulaat bevindt zich in de nabijheid. Er gaan geruch ten over de verdwijning van een Oe- krainse ontheemde, die was verdwe nen, nadat hy een bezoek gebracht had aan het Sowjet-consulaat. De min.-president of de minister van buitenlandse zaken van Turkije wordt binnenkort in Egypte verwacht voor het voeren van voorbereidende besprekingen over de voorgestelde oprichting van een defensie-commando voor het Midden oosten. Aantal leden op 1 Mei 1951 bedroeg 987. Het gaat de Coöperatieve Land- bouwvereniging „Eiland Walcheren" goed. Dit bleek uit het 35e jaarver slag, dat ook werd besproken in de algemene ledenvergadering, die de vereniging gistermiddag in de Bo- gardzaai te Middelburg hield. In zijn openingswoord bracht de voorzitter, de heer A. W. Cevaal, nog even het 35-jarig jubileum in herinnering, dat in Juni j.L werd ge vierd Bij de aanbieding van de ba lans en verlies- en winstrekening over het boekjaar 1950-1951 werd medegedeeld dat het batig saldo, ten bedrage van 2546,60 voor de algemene reserve zou worden be stemd. De totale omzet van de aankoop afdeling bedroeg 1.302.919,57 van de exploitatierekeningen 61.359,18 en van de afzet-afdeflng 2.683.917. Het totaal généraal over het »>oek- jaar 1950-1951 bedroeg 3.948.185.75, terwijl het totaal generaal over 1949- 1950 een bedrag van 3.317.693,82 5 af te zien. Het aantal leden per 1 lei 1951 bedroeg 987. Bq de verkiezing van een bestuurs lid werd het aftredende bestuurslid B. C. Janse met algemene stemmen en één blanco herkozen. Gekozen tot leden der commissie van toezicht werden voor de dorps kring Biggekerke: P. Polderman; dorpskring Gapinge: J. Looise Sr. en W. Louwerse; dorpskring Koudeker- ke: A. de Lange; dorpskring Melis- WALCHEREN ZONDAG 7 OCTOBER Ned. Herv. Kerk: Aagtekerke 10 en 2.30 ds Theunissen; Araemuiden 10 en 6 dhr Smit 2.30 ds Otte; Bigge kerke 10 en 2 (H.D.) ds Witteveen; Domburg 10 en 7 ds van Willens- waard; Gapinge 10 ds de Boer; Grypskerke 10 en 2.30 ds v. Winters- wijx: Kleverskerke 2 ds v. Woerden; Koudekerke 10 ds Enker, 2.30 ds v. Dijl, 10 Jeugdkerk; 't Zand 10 ds v. Dij'l, 7 ds Enker, 10.15 Jeugdkerk; Meliskerke 10 en 2.30 dhr Barnard; ds Bakker. Oostkapelle 9.30 en 2.30 ds Veldkamp (HA). Serooskerke 10 en 2.30 ds v. Wouwe. St. Laurens 10 ds Boon, 2.30 v. d. Schaaf. Veere 10 (voorb. HA) en 2.30 ds Streefkerk. Vlissingen 9.30 en 5 ds v. d. Schaaf. Vrouwenpolder 9.30 leesd., 2 ds Boon. Westkapelle 9.30 ds Pontier, 2.30 leesd. Geref. Kerk (onderh. art. .31 K.O.) Souburg 9.45 en 2.30 ds Raven. Vlis singen 8 en 4.45 ds Raven. Geref. Gem. Aagtekerke 9.30, 2 en 6 leesd. Arnemuiden 9.30, 2 en 6 lees- dienst. Zaterdag 6 Oct. 7 ds Bel. Me- iUC11Dnunc AU w liskerke 9.30, 2.30 en 7 leesd. Middel- Middelburg Oostkerk 10 ds v. Woer-" burg 9.30, 2 en 6.30 ds Rqkse. Oost- TT -r-r n J_ oit... 1 Irorvslln 1A an O 3fl loocl VlicCÏTia-ori den (H.D.l, 7 ds Smits; Concertzaal 10 ds v. Voorst Vader; Engelse kerk 9.45 ds Don (Jeugdkerk); Nieuw- en St. Joosland 10 en 2.30 ds Pynacker, Hordqk; Oost- en West-Souburg 9.30 ds Spqkerboer (bev. lidm.) 11 ds de Stoppelaar (H.D.) 7 ds Wagenaar (Jeugdd.): Oostkapelle 10 ds Richard, 2.30 ds Theunissen; Ritthem 10 en 2.30 ds Muller (HA.)Serooskerke 9.30 en 2.30 ds v. d. Wind (H.A. en Dankz.); St. Laurens 10 en 2.30 ds Kalkman; Veere 10 ds Otte; Vlissin gen St. Jacobskerk, 10 ds Sickesz, 5 ds Maas; Engelse kerk 9.30, geen kerk voor jongeren; Nieuwe Kerk 10 ds Maas (JeugdcL); Havendorp 10 dhr v. Sabben: Noorderkapel 9.30 (H. D.) en 10.45 ds Sneller; Vrouwenpol der 2 ds de Boer; Westkapelle 9.30 en 2.30 ds Oosthoek; Zoutelande 9.30 ds Wagener, 2.30 ds de Stoppelaar. Geref. Kerk. Arnemuiden 10 en 2.3Q ds Veldhuyzen. Domburg 10 leescL 2.30 ds Pontier, Gapinge 9-30 en 2 ds Spoelstra. Grijpskerke 10 en 2.30 ds Goumare (voorb. HA). Koudekerke 9.30 en 2.30 ds Elshout. Meliskerke 9.30 en 2.30 ds v. Nes. Middelburg (Hofplein) 9.30 ds Kuiper. 2.30 ds. v. Til (voorb. HA). (Noorderkerk) 9.30 ds v. Til (voorb. HA), 5 ds Kuiper, (Luth. Kerk) 7.15 ds Veldhuyzen. Oost- en West-Souburg 9-30 en 2.30 VEILING „WALCHEREN". 5 October. Appels: Cox's Orange Pippin 2745. Goudreinet 2210. Allington Pip pin 26. Glorie v. Holland 33. Groninger Kroon 19—27. Zoete Ribben 29—30. Ap pels val en kroet 4—26. Goudreinet val 16—23. Tomaten 12—38. Bramen 79. Druiven. Alioant 7798. Frankenthaler 66—96. Golden Champions 110119. Peren: Bon ne Louise d' Avranches 4752. Confe rence 2641. Maagdeperen 32. Zwijndr. Wijnpeer 27. Peren val en kroet 634. Meloenen: Netmeloenen 6—22. Ananas meloenen 545. Suikermeloenen 1119. Aardappels: Bintjes 7-5'08.60. Koop- mans Blauwe 1010.90. Bevelanders 7.40. Furore 8. Blauwe Eigenheimers 8.50. Groenten: Sla 26. Andijvie 5—16. Bloemkool A 10—37. id. B 8—19. id. C 813. id. D 89.Komkommers A 811. id. B 8—11. id. C 8—9. Spinazie 9—35. Koolrapen 5—11. Augurken 467. Zilver- uien 43. Witlof 18—29. Spruiten 2640. Dubbele Princessen 2456. Stokprinces- sen 26—64. Pronkbonen 22—36. Snijbonen 20—79. Wagenaars 36—37. Saxa's 34—38. Postelein 20—31. Savoye kool 5—12. Ro de kool 5—17. Witte kool 4—6. Chinese kool 8—8. Prei 15—19. Uien 6—18. Bos- peen 1040. Boskroot 1420. Bos ramme nas 47. VEILING KKABBENDIJKE. 5 October. Grote veiling: Goudreinet- ten AAA 47.30, AA 46.10, A 43.10, B 33.10. C 29. I grof 39, I fijn 32.10. H 18.60, fa briek 21.70, verpakt 37—56. Glorie van Holland AA 38.80. A 37.80, B 33.10, C 26. I grof 33.70, I fijn 27.90, verpakt 30—43. Laxton Superbe AA en A 38, BC 36.10. I 32, 11 13. Sterappel I grof 52.20, I ftjn 35.10, verpakt 38—70. Cox's Orange AAA 6550, AA 6550, A 64.90, B 63, C 28. I grof 54.70. 1 42.20. Beurré Lucas AAA 51, AA 52, A 51. B 49.60, C 47.10. I grof 45.10 47.20, I 39.10—48.10, II 28. Doyenne du Cornice AA 107.20, A 106.40, B 95.10, C 85. I grof 92.60, 1 81.80, H 56. Legipont AA 56.10, A 45.20, BS 43.10, I 42. Con ference A 55.40, BC 43.10. I grof 44. H 23 Zwijndr. wijnpeer A 38. B 38, C 38.20, 1 3250, H 18.80. Emile d' Heyst A en B 3750. Nouveau Poiteau 1 gr. 28. I 26. Kleine veiling: Goudreinetten 11—27. Cox's 6—52. Sterappels 3—37. Laxton Su perbe 12—20. Glorie van Holland 13—31. verpakt 3841. Ellisons Orange 1039. Bonne Louise 1438. Nouveau Poiteau 8— 23. Clairgeau 1315. Beurré Lucas 18 28. Conference 2645. Zwijndr. wijnpeer 925. Legipont 2434. Beurré Dilly 17— 38. Druiven 62. Bonen 15—29. VEILING KAPELLE. 5 October. Grote veiling: Bramen 80.05. Goudreinetten A 45.3046. BC 3450, 34.20—3850, II 18.30, grof 21.80—22.40, fa briek 17.30, val 17.7018.10. Sterappel A 56.40-60, BC 42—42.80, 1 40—43, II 17.60. val 11.50. Cox's Orange A 66.60-67, BC 62.20—62.50, I 58—5850. II 19.80. Glorie van Holland A 40. BC 32.80, I 28, H 1850. Bramley Seedling I 26.30, II 19.70, grof 22. —30. Franse reinette I 21.40-25.80. II 17.80. Ellisons Orange II 31.90. Transpa rante de Croncel I 26.1030.05. Notaris appel A 28.10, BC 24.90, I 23.80, H 16.60. Laxton Superbe A 3750, BC 3750, I 32.40. n 16. Groninger Kroon I 26.80. Prince Albert I 20. Pater v. d. Elsen A 27.70, BC 20.85. I 20.95. Lemoenappel I 24.3029. 18.10. Hondsmuil I 19.90, H 15. D. Belle fleur I 2550. Zwijndr. wijnpeer A 41.10 —41.70, BC 36.40—36.70, I 33.60—34.10, 21.20—2150. Nouveau Poiteau A 30.05, BC 22.70—23, I 22—26.30, II 15. Legipont 51.80, BC 47.90, I 45.40, II 25.40. Doyenne du Commice A 108—108.40, BC 96.80, 9598.10, II 62.70. Beurré Alex Lucas A 5550. BC 53.30, I 45.10—4550. II 26.40. Sol- dat Laboureur A 36, I 36. Beurré Lebrun I 38. Emile d' Heyst A 45. BC 42.30, I 37.30. II 22.70.. Bonne Louise A 63. BC 49.10, II 28.10. Beurré Durondeau BC 35.70. Conference A 52.70, BC 47.80, I 44.10, II 30. Beurré Dilly 1 33.10, II 20. Maagdepeer I 28.80. Beurré Clairgeau A 5050. BCS 46.20, I 40.01—4650, H 25.70. Kleine veiling: Groninger kroon 18, Keswick 812. Cox's Pomona 1420. El lisons Orange 1220. Goudreinetten 15 40, Franse reinette 14—24. Glorie van Holland 12—28. Sterappel 14—29. Cox's Orange Pippin 838. Lemoenappel 20 Nouveau Poiteau 7—23. Legipont 1433. Doyenne du Commice 2565. Beurré Alex Lucas 1910. Bonne Louise 1554. Beur- Lebrun 833. Conference 735. Zwijndr. wijnpeer 833. Triumph de Vienne 46, Maagdepeer 30—33. Emile d' Heyst 2125. Pondspeer 2733. Beurré Clairgeau 533. Groene noten 35—40. Druiven 71100. Bramen 5688. Perzi ken 79. Vijgen 250. Noten 2—250. Aard appels 750—8. Andijvie 5. Augurken 52 Tomaten 2945. Prei 15. Uien 68. Rode kool 9—14. Snijbonen 22. Dubb. Prlnces- sebonen 2034. Kropsla 36. Bloemkool 8—26. Komkommers 11. EIERNOTEBING GOES. Prijs voor verse kippeneieren 2.73 per kg. Voor vuilschalige en gewassen eieren %vordt 2 ct. per stuk minder uitbetaald. kapelle 10 en 230 leesd. Vlissingen 9.30, 2.30 en 6.30 dhr. Cabaret. West kapelle 9.30, 2 en 6 stud. Honkoop. Chr. Geref. Kerk. Middelburg 10 en 3 ds Kraan. Vlissingen 9.30 en 5 ds Westerterp. Ver. Vrijzin. Herv. Middelburg 7 ds Blom. Vlissingen 10.45 dhr. Schou- wink. Evang. Luth. Kerk. Middelburg 5 ds Johannes. Vlissingen 10 ds Johan nes. Doopsgez. Gein- Middelburg 10.15 mej. dr. Bakker. Vlissingen 10 ds de Boer. Herat. Apost. Zend-gem. Vlissingen Bakkersgang 10 en 4.30 dienst Leger des Heils. Middelburg 10 heil. dienst, 44 openl. samenk., 7.30 Ver- loss. samenk., Vlissingen 10 heil- dienst, 3.30 openl. samenk., 7-30 ver- loss.samenk. o.Lv. kapt. Ranselaar. Het Kruisleger. Middelburg 10 wy- dingsdienst, 12 Zondagsschool, 7 Evang. samenk. o.l.v. kapitein Maan- sti'a. ZONDAGSDIENST DOKTOREN. Voor spoedgevallen is te Middel burg te bereiken mevrouw Pel, arts, Rouaanse kade 11, telefoon 2585; te Vlissingen, de heer J. Vader, arts. Badhuisstraat 88, telefoon 2472; te Veere. Serooskerke en Oostka pelle: de heer P. J. Bom. arts te Oost kapelle, teL K 1188—276; te Zoutelande, Westkapelle en Kou dekerke: de heer M. Huygens. arts te Br—jj~ a Wiezel" Westkapelle, K 1188—316. „De teL APOTHEKEN. Middelburg: Apotheek van Pien- broek, Markt 69, tel. 2134. Vlissingen: Apotheek J. M. H. van de Sande. Badhuisstraat 22, telefoon 2066. SCHEPEN DOOR HET KANAAL VAN ZCID-BEVELAND. Gepasseerd 4 October 1951. Patria, Feen- stra. Corjo, van Weel. Onderneming. Broeken. Ansa, de Graaf. Gerjo, Dubbel man. Westkust 3, Boom. Telegraaf 8. Lindhout. Telegraaf 17, Snoek. Transport 35. Neehrings. Anja. van Vijven, allen naar Rotterdam. Hendrika, 'v. d. Adel. £1- wi. Biemans. Mannelsteln. Senger. Haut- vïllers, Derivaux, allen naar Dordrecht. Maria, v. d. Kolk. Stad Amsterdam 6, Du- rlnck. Stad Amsterdam 7, Korstanje. Zee land, Roete, allen naar Amsterdam, Elo- die. van Zanten. Louis, de Kunder, bei den naar Kerkdriel. Dacapo, Leininga, naar Lemmer. Johanna, Leeman. Neljo, Leeman. Franklin, Walraven, allen naar Gennep. Mathilde, Maes, naar Roermond. Elvire, van Zanten, naar Rossum. Corrie. de Vrij, naar Groningen. Carolina. Weerts. naar Zuilen. Marjo, Luijken, naar Arn hem. 2 Gebroeders, Houtsma. naar Hans- weert. Dirk Hendrik, Schutter, naar Vlaardingen. Magdalena, v. d. Berg, naar Alkmaar. Tessy. Verstraeten. Rhenus 26 Hinze. Urie, Ploegaart. Sar.cerres, Hiet- brink. Nelwi, de Geus. Bastiaan Willem, Touw. Nautilus 13, Hermans. Rijn Schei- de 4. Beekman. Tankmotor 2, Gomans Rupel, van Kauteren, allen naar Duits land. Medoc, Janssen, naar Straatsburg. Hlbernla. v. d. Beemt. Soldanella, Ver- schure. Navexmotor 1, Blomraaert. allen naar Basel. Spera, Snijders. Lloyd XI. Höfling. Eliza. Kerkhof. Rliefnfahrt 139. Fluch. Casablanca, Muller. Victor Hugo. Grassmann. Chinon, Vaeth. Volharding. Wemmenhoven. Jacobus, Gouverneur WTAG 145, Cantzler. Chopin, van Meel. Hansa 5. Gomille. Valata. Rebsamen. Val- cava, Bosch. Edmond About, Henne. Han sen Neuerburg 16, Schrab. Vouray. Krob- bach. Lucia, Stoop. Zeelands Luister 2. Dane. Manheim 224, Veith. Richebourg, August. Markomannia, v. d. Made. Ex press 21, Fröhlich. Isala 4, Bokslag. Eli sabeth, den Boer. Leendert Pieter, van j Groezen. Gga, Raukema. Centrust 5. Bruynsma. Roelfina, v. d. Klei. Spes Salutis, Verboom. I kerke: W. de Buck; dorpskring Mid delburg: J. Geertse en dorp.^kring Veere: A. P. Kasse. Tot lid der fi nanciële commissie werd gekozen H. J. Volkers. By monde van de heer H. J. Ik- kink, directeur van dc Coöp. Land- bouwver. „Eiland Walcheren" werd nog medegedeeld, dat op het indu strieterrein van de vereniging bij de graanloods een buiteninstort is gereed gekomen, waardoor het mo- gciyk is met een jacobsladder de granen naar binnen te transporteren. De heer J. v. 't Hof, secretaris penningmeester van het Landbouw coöperatie Centrum, sprak tenslotte nog over het doel van dit centrum, dat beoogt het voeren van propagan da ten bate van de verschillende landbouworganisaties en het geven van voorlichting aan de gewestciyke coöperaties. KERKNIEUWS. DS. M. A. J. DE ZWAAN 40 JAAR PREDIKANT. Maandag 3 October a.s. zal het 40 jaar zijn geleden, dat ds. M. A. J. de Zwaan, emeritus predikant van El- lecom en wonende aldaar, het predik ambt in de Ned. Herv. kerk aan vaardde. Ds. De Zwaan werd 13 Maart 1883 te 's Gravenhage geboren, bezocht het gymnasium in zijn geboorteplaats en studeerde vervolgens aan dc Rijks Universiteit te Leiden. Nadat cand. De Zwaan in 1910 door het Provinci aal Kerkbestuur van Zeeland was toc- Selaten tot de Evangeliebediening in e Ned. Herv. kerk, verbond hij zich 8 October van het daaropvolgend jaar, na vooraf te zijn bevestigd door wij len ds. J. Steehouwer van Wijchen, aan zijn eerste gemeente Batenburg (classis Nijmegen). In 1917 verwissel de de jubilaris deze gemeente met die van Groede, vanwaar hij in 1920 naar Wamel (classis Nijmegen) vertrok. 3 Maart 1935 verbond ds. De Zwaan zich aan zyn vierde cn laatste ge meente Ellecom, welke hij diende tot 1 October 1948, toen hem op ruim 65- jarige leeftijd emeritaat werd ver leend. PROTESTSCHRMVEN AAN DE OPPOSANTEN DEK NIEUWE KERKORDE. De classicale vergadering van Breu- kelen heeft aan de groep „opposan ten". welke een proces heeft aanhan gig gemaakt tegen de generale syno de der Ner. Herv. Kerk een schrijven gezonden, waarin zq haar veront waardiging uitspreekt over deze han delwijze. Het komt de classicale ver gadering voor, dat een dergelnke hou ding als die van de opposanten tot spot voor de wereld en tot bescha ming voor de kerk is. Hoewel de clas sicale vergadering van Breukclen niet overtuigd is van de volmaakt heid van de nieuwe kerkorde, meer.t zy, dat daarin toch een kans ligt voor de kerk tot inneriyke reforma tie. NED. HERV. KERK Beroepen te Renesse-Noordwelle: A. J. Hendriks, cand. te Maarn. 75 landen uitgenodigd. 75 landen zyn uitgenodigd deel te nemen aan de Olympische Spelen te Helsinki, waarvan er 33 de Invita tie reeds hebben aanvaard, verklaar de Erick von Frenckell, voorzitter van het organisatiecomité te Londen. Tot nu toe heeft geen enkel l?nd de uitnodiging geweigerd. Rusland heeft de invitatie nog niet geaccepteerd, maar verscheidene tekenen wijzen er op, dat dit zal gebeuren. Volgens Von Frenckell zou ook een voetbal elftal van Sovjet-Rusland aan het tournooi deelnemen. IJSHOCKEY De competitie om de West-Europa-beker. Dezer dagen is te Amsterdam onder voorzitterschap van mr. J. A. C. Bierehbroodspot voorzitter van het organisatiecomité en president van de Ned. IJshockeybond, een bqeenkomst gehouden, waarin in be ginsel besloten werd om ook in het aanstaand seizoen een competitie om de West-Europabeker te organiseren. Naar het A.N.P. verneemt zullen door de Belgische IJshockey Bond nog enkele organisatorische moeilijk heden uit de weg moeten worden geruimd wil de competitie definitief doorgaan. Acht ploegen zullen deel nemen, t.w. HHYC (Den Haag); Ijs vogels (Amsterdam)Dusseldorf (DusseldorfKrefelder Eislauf Ver- ein (Krefeld); Francais Volants (Pa- rijs); Cercle de Patinage Lieggeois (Luik); Saint Sauveur (Brussel) en Brabo (Antwerpen). De mogelqkheid ls niet uitgeslo ten, dat ook de Tilburgse IJshockey Club meespeelt. WANDELSPORT Prins Bernhard beschermheer NB.v.L.O. Z.K.H, Prins Bernhard heeft het beschermheerschap aanvaard van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Ëoeding. welke bond o.m. de jaar- e internationale vierdaagse af- dsmarsen te Nymegen organi seert en mede werkzaam ls op het terrein der wandelsport ih binnen- en buitenland. «OORD BEVELAND Kamperland N.C.V.B. De afd. Kamperland van de N.C.V. B. heeft vergaderd. Een Inleiding werd gehouden door mevr. Klap Breel. die sprak over het boek ..Ver donkerd Goud" van mevr. Jongejan- de Groot. Het was een goede en leer zame avond. NaKekomen advertentie. Gezocht te Vlissingen: ge meubileerde zit- en slaapka mer, met gebruik van keu ken. Brieven onder no. A 261, Bur. P.Z.C.. Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 3