CHIEF WHIP Watertoren voor Terneuzen Waarom tienduizenden meer genieten Huldiging burgemeester van St Laurens. Twee buisleidingen worden onder spoordijk geperst. I kortom in alle opzichten is CHIEF WHIP KLOKKEN- EN ORGELKLANKEN IN VLISSINGEN OP 3 NOVEMBER Schoolkinderen gedupeerd op Schouwen. BURGERLIJKE VERDEDIGING VAN WALCHERSE GEMEENTEN PROVINCIALS ZULUWNL COURANT ZATERDAG 6 OCTOBER xvoL GEEN NIEUW STADHUIS. MAAR WEL .- De woningbouw stagneert door hoge bouwprijzen Terneuzen moge dan voor de oorlogsverwoesting grotendeels gespaard j*Q 8®kl®ven en sinds de bevrijding met een paar nieuwe woonwijken zijn uitgebreid, do woningnood in deze snelgroeiende gemeente is er niet min der om en Inplaats van af te nemen, blijkt het nijpende tekort aan huizen ondanks het flinke aantal, dat gedurende de laatste jaren werd gebouwd, momenteel zelfs weer groter te worden. Zo bedroeg in Juli van dit jaar het woningtekort voor de kom der ge meente en Sluiskil tezamen 320 wo ningen. Op 1 October j.l. was dit tekort echter, ofschoon 18 in de Azalea straat in aanbouw zijnde woningen bij de huizenvoorraad werden meege teld, aangegroeid tot 326 woningen en wel 273 voor de kom en 53 voor Sluiskil. Het aantal woningzoekenden is na tuurlijk nog veel groter. Dat bedraagt voor de kom der gemeente 460 en voor Sluiskil 70. Daaronder is begre pen een aantal gezinnen, dat wel over een vrye woning beschikt, maar die woning is door bepaalde omstandig heden (kindertal enz.) te klein. Voor de inwonende gezinnen, waar- vim er in Sluiskil 23 zijn en in de kom nog 124, en voor de gescheiden wo nende gezinnen, voor Sluiskil 19 en de kom 105, vormt het huizentekort nog steeds een groot probleem. Terwyl ook voor de trouwlustigen van wie er in de kom 23 aanvragen voor een woning zijn de huidige si tuatie alles behalve hoopvol is. Burgemeester mr. P. H. W. F. Tel- legen, die ons deze cijfers verstrekte, toonde zich ten aanzien van een spoe dige oplossing van het woningvraag stuk voor zijn gemeente niet optimis tisch gestemd. MOEILIJKE FINANCIERING. Temeer niet, nu het bijvoorbeeld met de bouw van een 26 tal huizen voor de plaatseiyke woningbouwver eniging „Werkmansbelang* niet wil vlotten. De aanbesteding daarvan werd de zer dagen gehouden, maar de bedra gen, waarvoor werd ingeschreven wa ren dusdanig hoog, en zover boven de raming, dat zeker betwijfeld moet worden of onder deze omstandigheden goedkeuring voor de bouw zal wor den verkregen. De heer' Tellegen vroeg zich af of de aannemers, die in schreven voor deze woningen, zich wel voldoende hebben laten leiden 'door de werkeiyke bouwkosten daarvan. Wat de bouw van een nieuw ge meentehuis aan het Oosteiyk bolwerk betreft, ook daarover «kon de heer Tohegen nog weinig bemoedigend nieuws geven, omdat thans vrijwel al het beschikbare bouwvolume bestemd is voor woningbouw. DE WATERTOREN. Wel echter kan verwacht worden, uat de bouw van een watertoren, waaraan grote behoefte bestaat, aan dit bolwerk niet lang meer op zich zal laten wachten en dat daarmede waarschyniyk nog dit jaar zal worden begonnen. - De moeilijkheid, waardoor deze zaak stagneerde en die besprekingen nodig jpaakte, welke vier jaren duur de, lag in het feit, dat zich in dit bol werk het schietterrein bevindt. Rijk, gemeente en polder moesten eerst tot overeenstemming komen over de aan- le» van een nieuw schietterrein. Ingevolge dezer dagen ontvangen mededelingen van het ministerie is het thans mogelijk met de voorberei dende arbeid voor de aanleg van dit schietterrein in de Nieuw Neuzenpol- der te beginnen. DE AXELSE STRAAT. De verbetering van - de Axelse straat, een der voornaamste toe gangswegen tot Terneuzen, waarvoor op de gemeentebegroting van dit jaar een bedrag werd uitgetrokken, wacht nog steeds op uitvoering, omdat een groot deel van dit werk moet worden bekostigd door de provincie en bq de provincie de financiën een grote rol spelen. EEN BUSSTATION. Een ander moeliyk probleem voor Terneuzen, dat reeds veel hoofdbre kens kostte, namelijk de standplaats voor de autobussen der Z.V.T.M., zal vermoedelijk nog in de loop van dit jaar worden opgelost. De autobussen zullen dan niet meer op de Markt aankomen en vertrekken maar bij het vroegere tramstation aan de Schoolweg. Voor de De-Jonge- straat wordt dan eenrichtingsverkeer van kracht en deze straat zaidan nog slechts van de Herengracht af inge reden mogen worden. Voor bepaalde busdiensten zal ech ter op de Markt een halte blijven be staan. Geringe werkloosheid in Zeeland. De maand September 1951 vertoon de by het werkloosheidscyfer de ge- bruikeiyke September-daling. Het zakte van 71.339 werkloze mannen tot 69.586. Het aantal werkloze vrouwen steeg van 7688 tot 9468. Zeeland had eind September 1951 precies 900 werklozen. De relfttieve werkloosheid was het hoogst in Noord-Brabant met 34, het laagst in Zeeland met 10 werklozen per 1000 manneiyke beroepsbeoëfena- ren, terwyi het rijksgemiddelde 23 bedroeg. In de gemeente Sint Laurens heeft zich een comité gevormd met het doel burgemeester J. W. van 't Hoff bij zijn afscheid op 31 October a.s. namens de burgerij een huldebiyk aan te bieden, als uiting van waardering voor zijn arbeid in het belang van de gemeen te. Er zal een inzameling gehouden worden. In het comité, dat uit 17 personen bestaat vervullen de heren W. David- se en C. Joosse, respectievelijk de functie van voorzitter en penning meester, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door mej. A. E. Roose. Nieuwe kleuterschool te Terneuzen. Op het in aanbouw zijnde gebouw van de neutrale kleuterschool aan de Molendijk te Terneuzen wapperde Vrijdag de driekleur, toen daar de laatste gording van het dak was aan gebracht. Men hoopt met de bouw van de onder meer uit twee lesloka len cn een speellokaal bestaande 'school, rond het einde van dit jaar gereed te- zijn. Interessant experiment te Hoedekenskerke. fey de gemeentehaven te Hoede kenskerke is momenteel een interes sante karwei aan de gang. In het kader van het nieuwe ontwaterings plan voor het Waterschap Hoede kenskerke moeten twee buisleidingen onder de spoordijk worden gelegd. De spoorwegen stellen echter de eis dat niet gegraven mag worden. Ex- moest dus naar een anaex-e oplossing worden gezocht om de buisleidingen van resp. 12 en 8 meter aan te bren- m. En juist de wijze waarop dit ans geschiedt, is een interessant experiment. Donderdag is n.l. een Bredase aannemer begonnen om de eerste leiding, welke een diameter van 1.20 m. heeft, met oliedruk door de dijk te persen. De buizen welke van een speciale betonconstructie zyn, worden als het ware in het grondprofiel gedrukt. De grond komt dan in het mwendige van de buis, waar een of twee mannen deze moe ten verwijderen. Vrijdagavond waren reeds twee buizen van elk 3 meter op deze wijze de grond ingedreven. Daar bq deze methode geen onder breking mogeiyk is, moet dag en nacht worden doorgewerkt. Men ver wachtte nog tot Zondag te moeten persen om ae eerste leiding op haar plaats te kunnen krqgen. De tweede leiding zal in de nabq- heid van de hoofdweg naar Goes worden gelegd. Woningbouw te Kapelle met eigen financiering. Dat er in Kapelle nog steeds grote behoefte bestaat aan woningen, bleek uit de grote belangstelling, voor de bespreking, die in het gemeentehuis werd gehouden over het bouwen van een aantal woningen. Nadat de burgemeester H. G. van Suylekom de mogelijkheden voor het bouwen van woningen uiteengezet had, waarbij hq er vooral op wees dat de gemeente thans niet voor de finan- ciëring kan zorg dragen, kreeg de ge meentearchitect, de heer M. J. Ie Clerq, de gelegenheid aan de hand van verschillende tekeningen, het mo del van de woningen, die men zou kunnen bouwen en de indeling daar van, nader toe te lichten. Vervolgens heeft de heer Ribbens, inspecteur van een bouwkas uiteenge zet op welke wijze een hypotheekre geling kan worden getroffen ter finan ciering van de bouw dezer woningen. De burgemeester deed voorts nog de mededeling, dat degene die interesse hebben voor het bouwen van een wo ning, Maandagmorgen een tekening op de gemeente-secretarie kunnen halen. Nadat nog door enkele aanwezigen verschillende vragen werden gesteld, die door de sprekers op duidelijke wij ze werden beantwoord, sloot de bur gemeester de vergadering. NAJAARSBLOEI Uit Souburg kwam het bericht, dat aldaar in een tuin crocussen ln volle bloei staan. Zelf meldde ik reeds late bloei van vlier bq Spui en aan de spoorlqn naby station Goes kan men nog brem zien groei en. ZWERFMANS. KUNST ml I Tienduizenden van alle standen kennen I opnieuw maar één sigaret—CHIEF WHIP. un ro°kgenot is oneindig veel groter, want in kwaliteit, smaak, zuiverheid j ideaal en bovendien is het de beste \M^A\ j sigaret voor ieders gezondheid Ook U kunt veel meer genieten—ga over J op de "enige" sigaret De beste sigaret voor Uw gezondheid Bovenstaande WINTERMANTEL van lanUsie-velours zeer speciale aanbieding 59. WINTERMANTELS in prachtige kwaliteit zuiver wollen Teddy »Q'* Uitgelezen collectie DAMESJAPONNEN wol mef rayon. in leuke kleurcombinatie» U»-*3 Zuiver wollen DAMESJAPONNEN zeer aparte modellen De grote mod*! gei ver wollen YERSEY JAPONNEN pracht kwaliteit in exclusieve modellen 3"» COCKTAIL-JAPONNEN taH-moiré, In 40 7S de nieuwste modetinlen *7. t DAMES REGENMANTELS Egyptisch katoen, geheel dubbel 37.'» 29.78 J DE NIEUWE BEIAARD. Staf Nees, Flor Peeters en Ferdinand Timmermans zijn de solisten. Dc nieuwe Vlissingse beiaard zal op Zaterdag 8 November In gebruik worden genomen met een aantal concerten, die ongetwijfeld in brede kring de aandacht zullen trekken. Het gemeentebestuur heeft nameljjk de toe zegging ontvangen van de beiaardiers Staf Nees uit Mechelen en Ferdi nand Timmermans uit Rotterdam, dat zij bereid zqn op 3 November in Vlissingen te komen spelen, terwql bovendien de vermaarde Belgische orga nist Flor Peeters een orgelconcert in de St. Jacobskerk zal geven. Terecht heeft het gemeentebestuur i gemeend, dat de ingebruikneming van het nieuwe carillon niet zonder meer mocht voorbqgaan. Een klok kenspel is immers een instrument, waarvoor de gehele bevolking be langstelling toont en dat als het goed is tot in lengte van jaren, ja zelfs van eeuwen, tot de inwoners van de stad spreekt. Bovendien kan men de ingebruikneming van deze bei aard op één lijn stellen met de onthul ling van een groots monument, om dat dit klokkenspel in feite een prach tig monument is: het herinnert aan de moeilijke jaren van de bezetting en het spreekt van de wederopbouw, die in vlissingen met grote inspan ning tot stand werd en wordt ge bracht. Voordat op Zaterdag 8 November de beiaard zal worden bespeeld door de beiaardiers Staf Nees, Ferdinand Timmermans en Piet Broerse, zullen eerst de grote klokken.in de St. Ja- cobstoren lulden. Een waardiger in gebruikneming is moeilijk denkbaar. De klokken, die acht jaren niet ge hoord werden, zullen hun bronzen stemmen over de stede laten klinken in een plechtige cadans. Dan is de t|jd aangebroken om de gehele bel. aard te doen spreken en volgt tinke lende torenmuziek. Voor de muziekliefhebbers is het bovendien interessant, dat zowel Staf Nees als Ferdinand Timmer mans concerten zullen geven, omdat Staf Nees een vertegenwoordiger is van de Vlaamse beiaardschool, ter wijl Timmermans wel wordt aange- LANGE NOORDSTRAAT 8-10 MIDDELBURG Stagnatie bij het veer Vlissingen-Breskens. Tengevolge van een defect heeft de veerboot .Prins Bemhard", die de verbinding VlissingenBreskens on derhoudt, Vrijdag 2Vs uur stilgelegen, waardoor bij de afvaartpunten een verkeersopstopping, ontstond.. Des middags kon de boot de dienst her vatten. merkt als 't voorbeeld van de Noord- Nederlandse beiaardier. ORGELCONCERT. De naam van Flor Peeters is in de orgelwereld een begrip geworden. Zijn faam is gelijk aan die van Mar cel Dupré en Fritz Heitmann. Hq verwierf zich grote bekendheid als vertolker van de zestiende en zeven tiende orgelmeesters en maakte tal van concertreizen o.a. door de Ver enigde Staten. Zo zal de ingebruikneming van het Vlissingse carillon een culturele ma nifestatie van de eerste orde worden. Vermelden wij tenslotte nog, dat de Koninklijke Harmonie „Ons Genoe gen" eveneens medewerking geeft met een concert van passende mu ziek. RADIOREPORTAGE OVER MATROZEXOPLEIDING VLISSINGEN. In het programma voor Burger en Militair bracht de radio Donder dagavond een aardige reportage van de matrozenopleiding te Vlissingen. De radio-ieporter kwam aan boord van de kruiser Heemskerck, waar hq door de commandant werd ontvan gen en vervolgens met velen een praatje maakte en beschreef, wat hy zoal zag van de matrozenopleiding. De luisteraars hoorden hoe de Jan tjes loden leren, touwsplitsen en -knopen, en hoe ze exerceren. Ook de lessen in krijgstucht wer den niet vergeten. De reporter interviewde nog een der matrozen, die verzekerde, dat het hem ln Vlissingen best beviel, want hy was daar op het water en daar hoort de marine thuis. Ook de bootsman was voor de re porter een dankbaar „onderwerp' want hij blies de fluitsignalen, waar op de matrozen reageren zonder dat er een woord gesproken behoeft te worden. Het was een levendige, aantrekke- ïyke reportage, die ongetwijfeld door velen met belangstelling is gevolgd. Gedwongen per iram te reizen op ongunstige tijden. Schouwen van wie kinderen scholen bezoeken in Zlerikzee. Tot nog toe voorzag een particu liere busdienst in het vervoer van deze kinderen naar Zierikzee en dat geschiedde op tyden, welke bij de schooluren waren aangepast. Nu de R.T.M. het vervoersmonopo- lie op Schouwen en Duiveland kreeg toegewezen zal de R.T.M. voor het vervoer van de kinderen moeten zor gen. De R.T.M. stelt zich voor dat ver voer per tram te laten geschieden en op tijden die voor de kinderen zeer ongunstig zqn. Een ouder-comité had daarom een protestvergadering in Haamstede be legd. Er waren ouders aanwezig uit Westenschouwen, Burgh, Haamste de. Renesse en Noordweile. Na een levendige bespreking be sloten de aanwezigen unaniem tot het zenden van een telegram aan de directie van de R.T.M. te Rotterdam. .Verzoeke dringend bericht of nor male busdienst en tariefregeling voor schoolkinderen op Westelijk Schou wen gehandhaafd blijft." Afschriften van dit telegram wer den telegrafisch gezonden aan het ministerie van verkeer en het mini sterie van onderwqs. De aanwezige orders tekenden een lijst, waarop verklaard werd, dat zij in geen geval hun kinderen per tram naar Zierikzee wilden laten vervoe ren. De kans is dus groot, dat Maan dag a.s. als de R.T.M. haar nieuwe dienstregeling invoert, nagenoeg geen schoolkinderen van buiten Zierikzee op de scholen in deze stad aanwe zig zullen zqn. In de byeenkomst werd cr ook be zwaar tegen gemaakt, dat by een bespreking, die kort geleden ten stad- hulze van Zierikzee wend gehouden met de R.T.M.-directie, wel twee di recteuren van scholen aanwezig wa ren, maar geen vertegenwoordigers van de belanghebbende ouders. KUNSTMATIGE INSEMINATIE VOOR GEITEN De vereniging ter verbetering van het geitenras in Zeeland, neemt thans proeven met het kunstmatig insemi- neren van geiten. Dit houdt de mogeiykheid in, dat in de toekomst het houden van dek- bokken sterk zal kunnen worden be perkt. Met het oog hierop zijn thans een tweetal bokken geplaatst op het cen traal stierenstation te 's Heer Hen drikskinderen. Alsmaar granaten te Eede. In een sloot te Eede (Aardenburg) werden wederom enkele granaten gevonden, waarvan er een waar schijnlijk nog op scherp gesteld stond. De politie heeft de nodige maatre gelen getroffen om ongelukken te voorkomen, terwql ook de mqnop- ruimingsdienst direct werd gewaar schuwd, JUBILEUMCONCERT EN BOOTDIENST. Men verzoekt ons onder de aan dacht te brengen, dat de laatste boot naar Zeeuwsch-Vlaanderen niet ein deloos op de bezoekers van het jubi leum-concert van Eduard Flipse zal wachten, maar zo nodig ongeveer 10 minuten later zal vertrekken dan normaal. ZEELAND IN DE AETHER. In de uitzending van 21.20 uur ..Klanken uit de Nederlandse Zilver vloot" over Hilversum I, 402 meter, op Vrijdag 12 October a.s., wordt als eerste nummer uitgevoerd het Schouws Volkslied van de bekende Ouwerkerkse musicus G. A. Swenne. De plaats van Eduard Flipte in de Nederlandse toonkunst VANAVOND wordt Eduard Flip. se in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg gehuldigd in verband met zyn zilveren jubileum als dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en ongetwqfeld en terecht zal men daarby met grote waardering gewagen van zqn vele verdiensten voor de toonkunst in Nederland. Flipse neemt immers onder de Ne- derlansde dirigenten een geheel eigen plaats in niet alleen door zyn car rière, die vrqwel parallel loopt met de ontwikkeling van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, maar vooral ook door zijn pionierswerk voor de moderne Nederlandse muziek. Het is wellicht goed om hierop de aandacht te vestigen, omdat Flipse's jubileum niet betekent, dat hy vqf en twintig jaar dirigent zonder meer is geweest. Neen, dit jubileum wil zeggen, dat een Zeeuw een kwart eeuw lang er onder meer voor heeft gezorgd, dat de Nederlandse componisten niet ge heel versaagden! De waardering van de Nederlandse orkestleiders voor eigentijdse Neder landse muziek is na de oorlog in gunstige zin gewijzigd, al zullen de verbeten voorvechters voor deze toon kunst er op blqven wqzen, dat de huidige situatie nog verre van ideaal is. Niettemin zqn de mogelqkheden voor de Nederlandse toondichters van thans groter dan voor 1940. En juist in die vooroorlogse periode, toen de orkesten in ons land een weinig vooruitstrevende programma-politiek voerden en een Nederlands compo nist slechts bij uitzondering een kans kreeg, was daar Eduard Flipse met zyn ambitieus orkest, die het aan durfde muziek van eigen bodem uit te voeren ook al was zy niet al- tqd strelend voor het gehoor. „Een Nederlands componist be hoort in Nederland te kunnen le ven" schreef Willem Pyper in 1927, „niet als rentenier, als gesubsidieer de, maar als Hollander F' In deze geest trachtte Flipse de Nederlandse toonkunst te steunen en het is op- merkeiyk, dat dit gebeurde in Rot terdam, een havenplaats, waarvan in cultureel opzicht minder werd ver wacht dan van andere grote steden in ons land. Kwam het wellicht, om dat Flipse de geest van deze levende stad, waar de bedryvlgheid groter is dan waar ook, zo goed begreep? Hn heeft in elk geval en zqn pad zal ongetwijfeld niet over rozen gegaan zijn de Nederlandse muziek op krachtige wqze gesteund en gediend, Vele componisten zqn hem daarvoor van harte dankbaar. Zo schreef Os car van Hemel in 1941 voor hem het werk „Resurrectio", waai'in hij de figuur van deze diligent na het bom bardement van 1940. toen instru menten en bibliotheek van het Rot terdams Philharmonisch Orkest ver loren gingen, in klanken uitbeeldde: de onverzettelijke Zeeuw, die zich door de omstandigheden niet liet dwingen, maar onmiddeyyk zyn or kest zqn levenswerk opnieuw formeerde. De verdiensten van Flipse voor de Nederlandse muziek zyn in het afge lopen jaar en ook daarvoor vele malen en dikwqls door eminente figuren uit de Nederlandse kunstwe reld naar voren jrebracht. ïn. 19tt bood byvoorbeeld de regering, als blqk van haar waardering voor het werk van dirigent en orkest voor de moderne muziek, aan de gemeen te Rotterdam het borstbeeld van Al- phons Diepenbrock aan. Ook op deze ~ilaats moet worden gewezen op deze >elangrijke arbeid, die onder leiding van een Zeeuw werd verricht. Daarnaast echter moet gememo reerd worden, dat Flipse vqf en twin tig jaar lang duizenden in binnen- en buitenland in direct contact bracht met de toonkunst en er daarby voor zorgde, dat de muziek ook begrepen werd. Als jongen liep hy met zyn fiets op de schouder over de bemod- derde en onverlichte Noordbeveland- se wegen om toch maar in Middel burg een concert van Cleuver te kun nen bijwonen. Toen hy zelf eenmaal dirigent was, kende hy geen groter genoegen dan ouderen en jongeren met woord en toon binnen te lelden in het land, dat hq zelf, dikwqls met grote opofferingen^ had veroverd. Het moet voor Flipse vandaag een gedenkwaardige dag zijn: concerteren en gehuldigd worden in de zaal, waar hq als opgroeiende jongen ademloos luisterde naar datgene, wat Cleuver in klanken vertelde. Maar ook voor Zeeland is deze dag bijzon der het mag een Zeeuw huldigen met grote artistieke verdiensten, een man bovendien, die nooit zyn provincie vergat! de K Gemeenschappelijke regeling aanvaard. De Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen op Walcheren kwam byeen in hotel „De Burg" te Middelburg, onder leiding van de heer J. L. Drogmans, burgemeester van Koude-kerke en Biggekerke. In zqn openingswoord memoreerde de voorzitter het 30-jarig jubileum van burgemeester D. Kodde van Zoutelande. Spr. wenste de jubilaris geluk en dankte hem voor de vele nuttige arbeid, die hy in het belang van de vereniging verrichtte. Daarby wees de voorzitter op de scherpe opmer kingsgave van burgemeester Kodde. Als hoofdpunt stond op de agenda de vaststelling van de gemeenschap- pelqke regeling voor de burgeriyke verdediging (luchtbescherming, enz.) op Walcheren. Deze gemeenschappe lijke regeling zal omvatten de stad Middelburg en de Walcherse dorpen. Vlissingen valt niet onder deze rege ling, omdat het in een aparte geva- renklasse is ingedeeld. De oesterafzet. Nu de cyfers van de oesterafzet over Augustus 1951 bekend zyn, blijkt dat er niet veel is verkocht. Het binnenland nam totaal 5946 stuks af. Geëxporteerd werd er in Augustus nog niet. Vorig jaar Au gustus bedroeg de verzending naar het binnenland 5462 stuks, naar Bel gië 32.165 en naar Duitsland 3800, dus totaal 41.427 stuks. De regeling werd artikelsgewqze behandeld en goedgekeurd. Zq voor ziet in een verdeling van de kosten naar rato van het inwonertal en stelt een kringraad in, waarin alle burge meesters zitting hebben. Voorzitter wordt de burgemeester van Middelburg en bestuursleden de burgemeesters van Souburg, Dom burg en Koudekerke. De regeling zal aan Gedep. Sta ten voorgelegd worden ter goedkeu ring. Voor de uitvoering dient gewacht te worden op de richtiynen, die nog door het Ryk vastgesteld moeten worden voor geheel Nederland en die ook zullen aangeven welk aandeel het Rjjk draagt in de kosten. In elk geval is thans de mogelijk heid voor Walcheren geopend om met de opbouw van de organisatie te be ginnen en de functionarissen, die ds organisatie moeten leiden te zijner tya te benoemen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 2