PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vandaag „Russisch antwoord" op door Bonn gestelde voorwaarden De Zeeuwse garnalenvissers varen niet meer uit INDONESIË VERKEERT IN ALLE OPZICHTEN IN EEN CRISIS H Vandaag M BILT Kantlijn Ruim 94 milliard voor Amerikaanse defensie. Poging om oliebesprekingen weer op gang te brengen. V Fel protest van Schumacher tegen Washingtonse besluiten „Piper" landde op top van Mont Blanc. Wilde jacht op gepantserde smokkelauto. 194e Jaargang - No.236 Dagblad uitgave van de flrma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. do Pagter. Hooidred. G. Balllntljr». PL. verv.: W. Leertouwer en H. A. Boss hardt. ABONNIMENTSPRIJ8 37 et. per week. i 4.53 p. kw„ fir. p. p. t 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 6 Oct. 1951 ADVERTENTIEPRIJS et. per mm. Minimum p. advertentie t 3.—. Ing. mededelingen driemaal Uriel. Kleine advertenties (max. 8 regelsi van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 350300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-80, tel. 235S 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160).M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 83. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen Brouwerijstr. 2: Zicrikzee N. Bogerdstr. Cjeo^tch^ DE HERENIGING VAN DUITSLAND. Adenauer en Grotewohl voor de microfoon De Westduitse Bondskanselier, dr. Adenauer, zal hedenmiddag op een massa-vergadering in Berlijn ztfn programma van 14 punten voor verkie zingen in geheel Duitsland uiteenzetten. Enige uren daarna zal de minister-president van Oost-Duitsland, Grote wohl, het woord voeren. Zowel Oost- als Westberiynse radiostations zullen de beide redevoeringen uitzenden. Men verwaeht van Grotewohl het „Russische antwoord" op de door Bonn gestelde voorwaarden voor een eenheidsverkiezing. Politieke kringen in Bonn ztjn van mening, dat het antwoord niet afwijzend zal zyn, maar dat Grotewohl by wyze van een compromis toezicht op de verkiezingen door de Grote Vier zal voorstellen. Vooreerst worden in Bonn de reële kansen op liet tot stand komen van een beraad tussen beide regeringen, verkiezingen zelf nog daargelaten, zeer laag geschat De Russische actie wordt slechts beschouwd als een po ging tot storing van de inschakeling van West-Duitsland in een militair systeem. Men verwacht, dat in het taaie pokerspel de Sowjets nog niet bereid zullen zijn de kaarten open te leggen. De vraag is slechts of Moskou uiteindelijk bereid zou zijn de hoge prijs van een loslaten van Oost-Duits- land te betalen in ruil voor een ver hindering der herbewapening in het Westen. De Westelijke toeleg daarbij is de Russen niet de kans te bieden het spel te rekken, doch hen terstond te dwin gen kleur te bekennen. De Westduitse regering heeft er geen twijfel aan laten bestaan, dat haar concept van een herenigd Duits land geheel anders is dan dat wat naar men aanneemt in Moskou is opgesteld. Men wil volgens het door de Bondsdag aanvaarde besluit slechts een verenigd Duitsland, dat zijn plaats zal kunnen nemen in een verenigd Europa. Dat betekent dat men minstens politiek en economisch geen neutralisatie wenst. Over de vraag of een militaire neutralisering lean worden aanvaard zijn de menin gen verdeeld. Dr. Adenauer heeft her haaldelijk verklaard dat hij de risico's daarvan te groot acht, doch voor het brede front der tegenstanders van een herbewapening liggen de zaken natuurlijk anders. In beide helften van Duitsland wordt de discussie over Menige lezer zal zich de ogen heb ben uitgewreven bij het lezen van het nieuws over de toe stand, waarin de fuik voor de veerbo ten te Breskens verkeert. Met de drukste veerdienst in Zeeland is het zodanig gesteld, dat het op- en afrij den van auto's gevaar medebrengt voor de inzittenden. Met uitzondering van de bestuurder, die natuurlijk niet gemist kan worden, moeten zij te voet gaan. Valt er dan een auto in het water, dan blijft het aantal slachtoffers althans beperkt. Men kan uit hetgeen gisteren gepu bliceerd werd en uit de aanplakbiljet ten, die zijn opgehangen, zelfs met de beste wil van de wereld niets anders opmaken. Nu kan men natuurlijk zeggen, dat het zo'n vaart niet zal lopen en ook wij zullen zonder al te veel zorgen de boot in Breskens op- en afrijden. Een ernstig ongeval mag onwaarschijnlijk genoemd worden. Maar in orde is de zaak niet. Wij kunnen ons indenken, dat het rijk, gezien zijn benarde kaspositie, op een of ander onbelangrijk veerpontje, dat derde-rangs-wegen verbindt, een ge vaarlijke toestand tijdelijk laat voort bestaan. Op een veerdienst, waarvan per jaar 176.000 auto's gebruik ma ken, lijkt ons dit echter in hoge mate ongewenst. Want het betekent, dat 176.000 Nederlanders door de staat willens en wetens aan gevaar bloot worden gesteld per jaar. Dat risico mag geen staat zijn burgers opleg gen. Geen geld we weten het. Maar dat lied wordt niet sedert vandaag of gisteren gezongen, maar reeds ver scheidene jaren. In de loop van ver scheidene jaren had er, als men op departement van Waterstaat ge wild had, geid gevonden kunnen wor den. Wij nemen aan, dat het vinden van een oplossing moeilijk is. Maar ^>even nlet meer in 1946, doch in i®51 en straks 1952. De moeilijkheden naaaen overwonnen kunnen zijn. Nu willen wy niet zo ver gaan als sommigen, die de biljetten, die bij de veerdienst VlissingenBreskens te zien zyn, beschouwen als een aan klacht tegen de ryksinstantie, die deze toestand laat voortbestaan, als een aanklacht en een blamage. Maar er .fr£ens iets niet klopt, dat kun nen wij moeilyk bestrijden. En voor de rest wachten we maar weer gedul dig, tot er verbetering komt Er gebeuren in de wereld merk waardige dingen en er heersen merkwaardige toestanden. West- Europa heeft een verbitterde oorlog gevoerd tegen Duitsland, Italië en Japan. Maar ziet: de Duitsers, Itali anen en Japanners zijn onze bondge noten geworden, wij hebben hen als makkers in de gemeenschappelijke stryd te accepteren. Op het Duitse departement van buitenlandse zaken ■welen ai weer tientallen ambtena- de eenheid met intense belangstelling gevolgd. De Oostduitse vice-premier en hoofd van de Christelijk-Democrati- sche. Unie, Otto Nuschke, heeft Vrij dag aan dr. Adenauer 14 vragen ge steld. Nuschke betoogde dat vele Oost- en West-Duitsers in Adenauers redevoering tot de bondsdag op 27 September de zeer eenvoudige verkla ring, dat Adenauer bereid was zyn kabinet en de Bondsdag te bewegen, onmiddellijk onderhandelingen te be ginnen met Oostduitse vertegenwoor digers, gemist hadden. Zijn vragen, die Vrijdagavond door het Oostduitse persbureau zyn gepubliceerd, worden gezien als een poging om Adenauer er toe te brengen. Zaterdag duidelijk te verklaren, of hy bereid is deel te nemen aan besprekingen tussen Oost en West-Duitsland over een hereni ging van Duitsland. „Geen gemakkelijke weg naar de vrede". Vrydag heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de defen siebegroting ten bedrage van 57 mil liard dollar goedgekeurd, waardoor voor het komende jaar voor de ver dediging In totaal ruim 94 milliard dollar beschikbaar wordt gesteld. Het wetsontwerp gaat nu naar de Senaat. De voorzitter van de subcommis sie voor de verdediging van de toe- wyzingscommissie van het Huis, Ma- hon, verklaarde in het debat, dat de verklaringen over fantastische nieu we wapens „te fantastisch zijn" en dat „er geen gemakkelyke en goed kope weg naar de vrede is." Spinnerijen in Twenthe gaan korter werken. De Twentse textielindustrie ziet zich voor moeilijkheden geplaatst. Onder andere in Almelo, Hengelo, Borne, Losser en Enschede is de werktyd verkort. In enkele spinne rijen is deze zelfs teruggebracht tot 24 uur per week. Vooral in de spin nerijen, die garens leveren aan de tricotage industrie, waarin het op het ogenblik slap is, hebben zich moei lijkheden geopenbaard. De export van deze spinnerijen is steeds aanzienlyk geweest, doch de stijging van de ka- toenprijzen heeft de concurrentiemo gelijkheden aanzienlyk verminderd. SOEK ARNO TOT HET VOLK Beschermende taak van het leger. „De overgangsproblemen, waarvoor Indonesië sedert de erkenuing van de souvereinlteit is gesteld, hebben een dergelyke hoeveelheid moeiiykhe- den veroorzaakt, dat ik verplicht ben te zeggen, dat wy thans in feite een crisis doormaken", zo zeide president Soekarno in een redevoering, die hy als opperbevelhebber van de Indonesische strijdkrachten ter gelegenheid van de zesde legerdag heeft gehouden. Er is niet uitsluitend sprake van een morele crisis, maar ook van een op politiek terrein, een crisis die de staatsapparatuur betreft, „een crisis in onze denkwijzen". Thans moet de vraag worden ge steld, of de politieke partijen in staat zullen zyn haar zwakheden te over winnen en haar verlangens te beper ken, opdat er een hernieuwde hoop voor de mogelijkheid van een demo cratische ontwikkeling in ons land ontstaat. „Onze keus is: to be or not to be. De crisis, waartegenover wij staan, is in essentie de vraag, of wij vertrou wen hebben in onszelf. Om de huidi ge moeilijkheden door eigen kracht te overwinnen. Deze vraag moet niet ergens in de toekomst, maar nu wor den beantwoord". Soekarno zeide, dat de strijdidealen en het geloof in eigen kracht nog sterk zijn bij de strijdkrachten. Voortgaande zei hij, dat „de we reld verwonderd zal zijn over de voor uitgang in de volgende jaren, indien wij de crisis hebben overwonnen". Daarna besprak de president het aandeel van de strijdkrachten in de vrijheidsstrijd. Soekarno besloot zyn rede tot het leger met te zeggen, dat mede dank zij de strijdkrachten, „de nationale vlag thans over geheel In donesië wappert, behalve over Irian. Maar rondom ons zijn ruïnes en ar ren, die er ook onder Ribbentrop ze telden. Maar in Nederland zitten nog mas sa's politieke delinquenten in de ge vangenissen. Er komen voor de rechtbanken nog altijd zaken in be handeling, die uit de oorlogsjaren da teren. Zouden wij daar, gezien onze nieu we bondgenootschappen, maar niet eens een streep onder zetten? et wil, zoals bekend, met de wo ningbouw in Nederland niet vlotten. Ook hier: geen geld! De regering overweegt om de wo ningbouw te stimuleren door middel van een premielening, maar in de pro testantse partyen rijst tegen dit plan verzet, ondanks het goede doel. Per soonlijk hebben wy tegen het plan bezwaren, omdat de goedkoopste cou pure van zo'n lening 25 zal kosten. Te veel dus voor een smalle beurs. Juist de mensen, die een voordeeltje het beste kunnen gebruiken, worden er van verstoken. Een Haags blad komt nu met een denkbeeld, dat waarlijk overweging verdient. Het stelt voor, dat alle werkkrach ten in Nederland een bepaald aantal uren zullen overwerken en dat de ba ten daarvan in een soort enorme spaarpot voor de woningbouw zullen worden gestopt. Een nationaal offer dus, niet in geld, maar in tijd, voor een verheven doel. Kan men zich eigenlijk een betere oplossing denken om de woningnood te bestrijden? moede, door benden in brand gesto ken hutten en vrees onder de bevol king. Daarvoor hebben wij niet ge vochten en geofferd. Daarom dienen de strijdkrachten de werkelijke behoe ders van de nationale veiligheid te worden, de behoeders van de fabrie ken, die voor het volk produceren, be hoeders van ondernemingen, waar ons volk met geestdrift werkt, over de velden met de rijpende rijst .over dor pen, waar men de goede dingen des levens kent, over de schepen, die de oceanen bevaren en over de scholen, waar millioenen van onze kinderen zich voorbereiden voor de dienst van hun land". Datum van bijeenkomst V-Raad nog niet vastgesteld. De Engelse minister van buiten landse zaken Morrison, heeft Vrijdag een onderhoud gehad met de Ame rikaanse ambassadeur in Engeland. In dit onderhoud zou de ambassa deur Morrison hebben voorgesteld zyn goede diensten aan te bieden om de besprekingen tussen Engeland en Perzie over net oliegeschil weer op gang te brengen. Reuter verneemt in New York, dat nog geen datum is vastgesteld voor de volgende zitting van de Veilig heidsraad. Functionarissen van de V.N. hebben verklaard, dat gewacht wordt op de aankomst van de Per zische premier, Mossadeq. Zuid-Koreaanse postzegels ter ere van Nederlandse militairen. Zuid-Korea heeft twee post zegels uitgegeven, als erken ning van de verdiensten van de Nederlandse militairen, die met de strydkrachten der Ver enigde Naties strijden tegen de communistische agressie op Korea. Beide zegels hebben een waarde van 500 won. Het ene is lichtgroen, het andere lichtblauw. Op beiden ziet men links de Nederlandse, rechts Je Zuid-Koreaanse vlag, daar tussen op de groene postzegel iet Amerikaanse vryheidsbeeld, op de blauwe postzegel het ^Uno-embleem. Beroep op Duitsers om „resoluut neen" te zeggen Dr. Kurt Schumacher, de duitse sociaal-democratische West- 4BBL_.leider, heeft Vrijdag een beroep gedaan op de Duitsers „resoluut neen" te zeg gen op de besluiten van de minis ters van buitenlandse zaken der Wes terse Grote Drie in Washington over de toekomst van West-Duitsland. In een toespraak voor de Hessische ra dio zeide Schumacher, dat de beslui ten geen basis waren voor de orga nisatie van een Verenigd Europa. Slechts een beslist neen van het Duitse volk zou de geallieerden kun nen aansporen hun politiek ten op zichte van Duitsland te wijzigen. Schumacher verklaarde, dat bonds kanselier A/denauer „zonder machti ging van zijn volk" alles op één kaart had gezet. Adenauer had moe ten weten, dat deze kaart geen troef was. Volgens Schumacher was het verkeerd te spreken van Duitse sou- vereiniteit, zolang de bevoegdheid om beslissingen te nemen nog steeds by de geallieerden berustte. De be sluiten van Washington veranderden in feite, niets. De geallieerden zouden belangryke productiebeperkingen handhaven, met name wat betreft de scheepsbouw. De Duitse activa in het buitenland zouden verloren zyn. Dr. Schumacher protesteerde tegen het behoud van het recht der gealli eerden, zich te mengen in de politiek van West-Duitsland met betreltking tot het Oosten. Hij beschuldigde de V. S. er van een Fi-ansgezinde po litiek in Europa te voeren. „Een anti-Europees nationalisme onder een Europese dekmantel". Op de lange duur zou de Sowjet-Unie van deze politiek profiteren, zo meende dr. Schumacher. I)e burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff, sprak het openingswoord voor de Vlissingse Middenstandstentoonstelling In het Concertgebouw te Vlissingen. Georges André Zehr. een 25-jarige Zwitserse amateur-vlieger, is Vrijdag met een Piper vliegtuig van 65 PK. op de Mont Blanc geland op een hoogte van 4330 meter. Vier Zwitserse en twee Franse gidsen hadden een landingstrip gereed gemaakt. Volgens een van het observatorium van de Mont Blanc in Genève ont vangen telefonisch bericht is de „Pi per" tijdens de landing door een windvlaag gegrepen en vernield. Hierbij werd de metgezel van Zehr gewond. Zijn verwonding schijnt evenwel, niet van ernstige aard te zijn, want het tweetal is van plan te voet in de richting van Chamoix af te dalen. ...is het 300 jaar geleden, dat Goes een nieuwe haven kreeg; ...is het 60 jaar geleden, dat de Ierse vrijheidsstryder Ch. S. Parnell te Brighton overleed. MORGEN' ...is het 375 jaar geleden, dat Oud-Vossemeer'door de Staat- sen werd in brand gestoken. Bestuurder strooide spijkers op de weg. Na een wilde jacht door het Bel gische plaatsje Arendonck bij de Bel gischNederlandse grens, zijn Bel gische douanen er in geslaagd een uit Nederland komende vrachtauto aan te houden. In de auto werden negen levende kalveren aangetroffen. De vrachtauto, waarvan de zijden met pantserplaten waren versterkt, reed door de grensversperring heen. De bestuurder gooide spijkers op de weg om te pogen de achtervolgende auto's van de douane tot staan te brengen. Verscheidene autobussen kregen op de met spijkers bedekte wegen opont houd door lekke banden. GEEN DROOG BROOD TE VERDIENEN. Vele schepen liggen stil in Vlissingen, Breskens en Veere In de vissers havens van Vlissingen, Veere en Breskens heerst stilte. Vry- dag lagen vele scheepjes aan de kade en hoogopgetrokken hingen de netten aan de masten. Een ongewoon gezicht, want meestal zijn die scheepjes des ochtends voor daglicht de haven al uit en komen ze eerst in de namiddag binnen, waarop de drukte van de visverkoop volgt en het boeten van de netten begint. De garnalenvissers van Zeeland zUn echter Vrjjdag niet uitgevaren, om dat. ze er geen neil meer inzagen. In Breskens liggen 28 schepen stil, in Veere 27 en in Vlissingen 11. De schippers zyn namelyk tot de bittere slotsom gekomen, dat voor de huidige garnalenpryzen niet meer te werken valt. De uitgaven voor het onderhoud van vissersschepen zyn hoog, de net ten zyn peperduur en het risico van beschadiging is altijd aanwezig. De vissers zitten dus op hoge la*- ten en nu is deze week de garnalen- prys gekelderd tot 14 17 cent per kilogram op de veilingen. HET GING NIET LANGER Daarvoor kan niet meer gevist wor den. Er moet geld by en daarom be sloten de schippers om Vrijdag niet meer uit te varen en eerst eens af te wachten hoe de gamalenmarkt zich ontwikkelt. De garnalenvangsten zijn dit na jaar heel groot. De markt wordt dus D overstroomd met garnalen. Uiter- ryk verliep deze zomer nog vry vlot, aard is bij grote vangst een redelyke prijsdaling alleszins verklaarbaar, maar er zijn grenzen aan een prijs- daling en die grenzen zyn thans overschreden. REGELING OPGEHEVEN. Deskundigen op het gebied van de vissery hebben deze ontwrichting van de gamalenmarkt zien aanko men. Dit voorjaar is namelyk de re- feling opgeheven, die een zekere bo em Ln de gamalenmarkt legde. Er was een binnenlandse prijs voor garnalen en voor wat de export be- *eft werkte men op bestelling. Het Aan- en Verkoopkantoor te 's Gravenhage gaf de export-bestel lingen door en dan kon op bepaalde dagen voor de export worden gevist om deze orders uit te voeren. Dit kantoor is opgeheven. Er is ook geen binnenlandse prys meer en iede re visser is vry zoveel garnalen te vangen en aan te bieden als hy maar leveren kan. De levering naar België en Frank- maar daar is het garnalenverkoop- seizoen nu practisch achter de rug. Bovendien brengen Franse en Bel gische vissers, nu de garnalen zo overvloedig zyn, ook heel wat garna len op de markt en is men dus minder op aankoop in het buitenland aange wezen. HOE LANG Zo moest dus wel in Nederland by een inkrimpende exportmarkt en een sterk toenemende vangst een cata strophe op de gamalenmarkt ont staan. Hoelang deze toestand zal duren, laat zich moeilyk. voorspellen. Garnalenyoorraden plegen spoedig te verdwijnen en de markt zou zien dan kunnen herstellen. Maar het is de vraag wat de vissers in het Noor den van Nederland doen. Blyven zij doorvissen en de markt opproppen met hun grote vangsten, dan ziet net er voor de komende weken niet roos kleurig uit en dan zullen de garna lenvissers van Zeeland een kwade tijd hebben. Sommigen zyn van me ning, dat het afschaffen van de ex portregeling en van de binnenlandse prijszetting toch wel heel sombere ge volgen heeft gehad, hoewel aanvan- kelyk de grote meerderheid van de vissers voor algehele vrijheid was ge porteerd. Een terugkeer tot een zeke re beheersing van de markt zal ech ter wel heel moeilyk zijn en wordt daarom ook niet direct verwacht. Nieuw vrouwelijk' lid der Tweede Kamer. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft in de vacature- Schermerhorn tot lid der Tweede Ka mer benoemd verklaard mevrouw A. C. Ploeg, geboren Ploeg te Utrecht (P.v.dJL). Douane nam 30.000 sigaretten van militairen in beslag. Op last van de Kon. Marechaussee heeft de douane te Nijmegen van een onderdeel van de Nederlandse troe pen, dat deelgenomen heeft aan de manoeuvres in Duitsland, ongeveer 30.000 sigaretten in beslag genomen. De douane liet aan elke militair 100 sigaretten vrij, omdat dit aantal zonder belasting mag worden inge voerd. De in beslag genomen siga retten waren ongebanderolleerd en kostten voor de soldaten in Duitsland 30 cent per pakje, terwijl zij in Hol land de waarde hebben van 75 cent. Het is gebleken, dat duizenden siga retten in Duitsland tegen hoge prijzen verkocht werden. V.N.-functionaris in Indonesië legt zijn post neer. Het hoofd van de missie voor tech nische bijstand der Verenigde Naties in Indonesië, sir Mirza Ismail, die zeer onaangenaam getroffen is door het gedrag van de heer Keenleysidc, zal zijn post neerleggen en begin vol gende maand naar India terugkeren. Sir Mirza deelde met betrekking tot het incident rond Schacht mede. dat de heer Keenleyside voor zichzelf sprak en uiteraard niet kon spreken voor functionarissen van de V.N. in Indonesië. KORTE PREDICATIE „Hebt dan de waarheid en de vrede lief". (Zacharia 8 19b) Dit is een opdracht om ons onderling verkeer te regelen, om ons gesprek en onze samenleving binnen de perken te houden. Maar dan niet de „waar heid" als een getraliede kooi en niet de vrede als de rust van het kerkhof. Waarheid en vrede als helpers, die we liefhebben. Deze opdracht hebben we nodig, om dat toe liever elkaar om de tuin lei den en ruzie maken. Waarheid én vrede Geen vrede ten koste van de waar heid. Dal is een valse vrede. En de waarheids m a n i a k is óf een inner lijk ontevreden mens óf een eigenge rechtigde ruziemaker. De opdracht is een onmogelijke. Maar we vergaten één ding. Het woordje: dan. De opdracht is een con clusie uit het voorafgaande. Zacharia boodschapt aan het uit de balling schap verloste Israël de toil van God: De vastendagen uit de ballingschap zullen worden tot vreugdedagen in de bevrijding. Maar opdat men niet ge makkelijk en piëteitsloos zal zeggen: laten we die ellende van vroeger nu maar vergeten, daarom volgt er op: hebt dan de waarheid en de vrede lief. Uit de belofte springt het bevel op. Uit het Evangelie volgt de wet. De bevrijding door Jezus Christus is voor ons de vrolijke hoogtij, daar de droefheid om de nood, waarin onze zonde de wereld gestort heeft, veran derd is in vreugde. God heeft ons in Christus opgezocht. Hieruit volgt de opdracht: hebt dan de waarheid en de vrede lief. Verbondenheid onder elkaar is alleen mogelijk door gebondenheid aan de waarheid. Jezus zegt: ,Jk ben de waarheid niemand komt tot den Vader dan door Mij". Jezus is de waarheid, dat God ons lief heeft, opzoekt, de zonden vergeeft en van de dood, het geweld des duivels, verlost. Mét de gave van de Zoon is ons de opdracht gegeven de waarheid en de vrede lief te hebben. En ook de tno- gelijkheid. Bij Christus komt God op de weg van de mens, komen de wegen der mensen samen, of toy blijven ver van God en ver van elkaar. Wa?tt Jezus is gezet tot een val en opstanding. St. Laurens IV. A. Kalkman. VOORSPEL!i AANHOUDEND FRAAI HERFST WEER. In de ochtend hier en daar nevel of mist. overigens droog en zonnig weer. Overwegend matige wind uit Oostelijke richtingen. Weinig veran dering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1