f Sütuur CITAX M.ZANDEE 3475 1575 VROOM DREE^MMM E. J. SINHE DE GRAAG Houd goede gewoonten hoog! Maak Uw maaltijd dubbel zo lekker met roomboter., de gezonde tractatie! PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 OCTOBER 1951, *^en vlot japonnetje, een modieuze en warme mantel, een aardige blouse met bijpassend rokje of een gezellige peignoir. Een zeer uit gebreide collectie hiervan en veel goedkoper dan U had gedacht dat Uchgt 1/&D Flaosch velours Dames mantel. gch. gevoerd. Maten 38-44. In diverse nieuwe naiaarstinten. regen en wind, be-; schermt U zich volkomen met onze „Nowaline" regenkleding In rubberjassen, jekkers en pijpen solide kwaliteiten. Rubberlaarzen div, merken. Schoenhandel J. STURM, Veere, Telefoon K 1181-281. REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper L. WONDERGEM, Korte Delft 37, Middelburg. V.T.V. Er wordt weer gestart met de afdeling Heren Veteranen Sr. Aanmelding hiervoor bij het secretariaat W. J. KESTE- LOO, Walstr. 31 en aan de zaal. Ook voor niet-turners een goede gelegenheid om fit te blijven. Er wordt geoefend op Maandagavond. Opleiding Dokteri- en Tandartsassistente Vigoreu» deux-pieces met chique fluweelgar nering, 5 Modekleuren Maten 38-44 Kamgaren damesrok, nieuw model, in grijs, zwart en bruin. Ma ten 38-46 MIDDELBURG - VLISSINGEN Ten overstaan van Nota ris J. MIJS te Oostburg, zal op Zaterdag 13 October a.s. en niet zoals reeds werd geadverteerd op Zaterdag 6 Oct. a.s.), des namiddags 17 uur, ten verzoeke van de Erven v. d. Sllkkede Graaf, in het café van Mej. d. Hooft, Markt, Bier vliet, in één zitting publiek worden verkocht: een huis (dubbele wo ning) met tuin, aan de Hoogstraat 124 te Bier vliet, kad. Sectie D, nr. 2618, groot 5.40 Aren. De helft van de dubbele woning is vrij van huur, de wederhelft wordt aanvaard onder gestanddoening van de lopende huur. Aanvaarding bij betaling kooppenningen één maand na toewijzing. Lasten voor rekening ko per vanaf 1 Jan. 1952. Meerdere inlichtingen ten kantore van voorn, notaris. Inmiddels uit de hand te koop. Voor een goede verzorging van uw SPIEGELS en MEUBELGLAS MIJNSBERGEN's spiegelfabricage 's-H. Hendrikskinderenstr. 9 Telefoon 2980 Goes. Flanellen nachthemden vanaf 8.75, keper flanel 10.60. Ruime keuze nylons in alle prijzen. Wol in ver schillende soorten. Van 4 tot 10 October 10 korting. S. Holiebrandse, Nieuwend(jk 37, Vlissingen. Het adres voor moderne wagens Telefoon 2565 Middelburgsestraat 1 GOES. WEGENS VACANTIE GESLOTEN vanaf 13 October tot en met 26 October a.s. HOTEL SANDERS—DE PAUW, SLUIS BEZOEKT de Maranaiha-Samenkomsten (uitg. v. ,,Het Zoeklicht", Red. Joh. de Heer) die D.V. zullen worden gehouden te BRESKENS, op Donderdag 11 October a.s. te 19.30 uur in de Ned. Herv. Kerk. Onderw,„Gods Boodschap aan een wereld in nood". WATERLANDKERKJE, op Vrijdag 12 Oct. a.s. te 19.30 uur in de Ned. Herv. Kerk (of het schoolgebouw). Onderw.„Toenemend© spanning in liet we reldgebeuren". Sprekers voor beide plaatsen: Evangelist J. KITS te Doorn en Ds. J. SERVAAS te Gent (België). Toegang vrij! Komt zelf en brengt anderen mee! CREMATIE IN NEDERLAND D* juist* wjjze ran dodenbezorging >3 Crematie. De juiste wijze van uitvoering waarborgt het lidmaatschap der Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding, eigena resse ran het Crematorium te Veisen. Gezinscontr. I 3.- per jaar. Toetreding tot ons CremaUefonds (individuele en gezins- rerzekering) voorkomt kosten bij overlijden. Alle inlichtingen: Klamwstr. ISA, Tel. 554797, VGravcahage Desgewenst niet aanslui tend practisch gedeelte. f'raagt gratis prospectus I. Me. Vo. Baljuwenlaan 22 Amsterdam-Zuid H STERRENPARADE JU, je eenmui 2ee0.dee.nm bennvmW"1'""5 iï5 d,t 10 gekomen JA* VOGEL, vermaard door 00 „dio. legde eiel. ,00e en hij d5 volgende conclusie: hel is f een «ind-ciking. Jc spccU mui .001 de belfe eelt i .ndere helft is hei —eik van jc I'. accordeon. Tenminste: als P S eenScandaUibeait-WsjilSesO" 'dalli laat jc spelen. Hij maakt jc accordeonist. Want Scandalli, een Italiaans product van "s werelds grootst* «ccordeonfabriek, staat seder* *«n kwart mow aan de top. Technisch superieur, onge ëvenaard in toonkwaliteü en geluidivolume, Scandalli een kostbaar bexit En tevens een veilig bexit, dank zij de perfect georganiseerde nScandal!i-Service Holland" Daarom kiezen kenners: SCANDALLI Muziek handel G. WAGENVOORT, L. Delft 8. Tel. 8331, Middelburg. Coöperatie „De Broeder band" u.a. Vlissingen-Mid- delburg, vraagt voor Mid delburg een nette broodbezorger leeftijd 1819 jaar. Spoe dig© indiensttreding ge wenst. Bekendheid met het bakkersvak geeft voorkeur. Schriftelijke sollicitaties te lichten aan kantoor, Korte Geere 66, Middelburg. Ook k> deze eeuw ven sportieve kleding rijn w gelegenheden waarvoor U zich elegant wdl Meden. D« beë U goed el anei peer geklede TIMTUR'S: cocktail schoen»*. puipa «I corsetmollères, welk* Laatste Uw rati bovuniRew veilige bescherming bieden tegen ons natte en koude klimaat. Divers* modellen ie de beroemde Lestea- uitvoering. Lastea sluit heerlijk om de voet en geeft mee bq *1 Uw voetbeweging**. Alleenstaande boerendoch ter met eigen boerderij op Walcheren, vraagt per 15 November a.s. ECHTPAAR zonder kinderen.,.Brieven te richten onder lett. R 22, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Erv. loo naxlmlnistrateor stelt zich ter beschikking van H.H. aannemers, voor het opmaken van loonlijs ten en bijkomstigh. Accu raat werk. Brieven onder no. 889, Bur. P.Z.C., Mid delburg. Pluche Schoorsteenloper, per m. f 5.55. Eiken Crapaud- stel, rondom terra pluche, f 235.Schuiftafel f 37.50. Eiken Theemeubel f 49.75. Kapstok f 16.90. Zes Stoelen met leer f 90.Huiskamer compleet (4 stoelen, 2 arm stoelen, schuiftafel, dressoir), terra pluche en veren, f 250.Holtap Karpet, 3 x 4, f 42.50. Dames Haard- fauteuil f 35.Ligstoel, compleet met kussens, f 45. 3-delig Bed plus 2 Itussens f 55.1-persoons f 39.75. 2-persoons Engels Ledikant f 49.75. l.persoons Divan- bed f 37.50. Stromatrassen voor ledikant en bedstede f 16.50 per paar. 2-pers. binnenverend Bed, gebloemde tl)k, f 98.—; 1-persoons f 75. MEUBELMAGAZIJN KLOKSTRAAT 7 GOES TELEFOON 2527 DOOR GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS f', Gevraagd voor moderne villa tussen Sluis en Knocke (België) een MEISJE, kunnende naaien en bereid in de huishouding te hel pen, (Holl. meisje aanwe zig), voor dag en nacht. Br. letter H 17, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het Bestuur roept gegadisrden op voor de binnenkort open vallende betrekking van INWONENDE CONCIERGE, op nader overeen te komen voorwaarden. Bij voorkeur gepensionneerden beneden 58 jaar. Sollicitaties te rich ten Wagenaarstraat 1, Middelburg. N.B. Geen bezoek dan na oproeping. 50 garantiezegels van de verpakking I geven recht op een I Zilmeta paplepel I Bij inschrijving te koop: woonhuis met tuin, Koudekerkseweg 96, Mid delburg. Aldaar te bezichti gen a.s. Dinsdag tussen 9 en 12 uur. Br. lett. L 19, Bur. P.Z.C., ITissin gen. Notaris R. BATTEN te Middelburg is voornemens by inschrijving te verkopen: het huis met tuin, aan de Noordweg 65 te Se- rooskerke, groot 2.50 Aren, terstond te aanvaarden, be zichtiging op Zaterdag 13 October a.s. van 1417 uur. Inschryvingsbiljetten leveren uiterlijk 15 October a.s., ten kantore van ge noemde notaris, Pijpstraat 1 te Middelburg, alwaar na dere inlichtingen worden verstrekt. Wegens huwelijk van het tegenwoordige, MEISJE gevraagd, zelfstandig kun- nende werken. Mevr. BE, Groenewoud 06, singen. VEILING te KOUDEKERKE. Mr. P. LOEFF, Notaris te Middelburg zal Vrijdag 19 October 1951, om half 2 in Hotel Walcheren veilen: 1. WINKEL- en WOON HUIS met grote SCHUUR, Varkenshok, Erf en Tuin aan het Dorpsplein, de Mid- delb.straat en de Welle te Koudekerke, groot 930 c.a. 2. HUIS met SCHUUR, Erf en Tuin aan de Vliss. straatweg B 251 bij Moes bosch te Koudekerke, groot 742 c.a., beide terstond te aanvaarden. Daarna aan perc. 2, HUIS RAAD: Tafels, Stoelen, Le dikanten, Spiegel, Meelkis- ten, Spekstander," Baktrog, Keulse Potten, Oude Schil derijen en Boeken, Haard kachel, Theekast, Verenbed met Peluw, Matrassen, Kap stok, Barometer, Cocoslo- pers, Lampen, Stofzuiger, el. Strijkijzer, Kastje, Hor ren, Trap, Vat met 50 1 Pe troleum, Trekrijf, Planken, Bonenst'okken, Brandhout, BBf- Qfljtouwen te zien lö Oct. •.li u. en 19 Oct. 10—12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 10