PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nieuwe veerboot voor N. Beveland Nederland zag voor het eerst de eigen televisie BILT Kanilijn Schildpad had heimwee. Churchill beschuldigt Labour vanlompe woordbreuk". Operatie „Combine" begint vandaag. Vandaag BEMIDDELING VAN VER. NATIES IN PERZISCH OLIE-GESCHIL? WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 194e Jaargang - No. 233 Dagblad uitgave vmn d« firma Provincial* Zeeuwse Courant. Directie r. yan de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Boashardt. ABONNEMENTSPRIJS SI et, per week, t 4.35 p. kw., tr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. Bur. Vllsalngen Walatr. 58-00. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 210O).M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg Pr. Mauritsttr. 12, tel. 102; Temeuzen Brouwcrljstr. 2; Zlcrlkxee N. Bogerdstr^^CJC^tebJt. Woensdag 3 Oct. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. Inf. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regels i van 1—5 regels £1.—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven oi adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. STAATSSECRETARIS CALS „MOOI, MAAR GEVAARLIJK In Amsterdam versperden enthousiaste kijkers de straten Nederland heeft officieel zjjn televisie. Dinsdagavond om kwart over acht gingen de eerste beelden vanuit de studio te Bussum de lucht in. In de meeste plaatsen van ons land werd de televisie over het algemeen goed ontvangen. Het programma werd ingeleid met toespraken van de Staats secretaris van Ondenvys, Kunsten en Wetenschappen, mr. J. M. L. Th. Cals en de voorzitter van de Nederlandse Televisie Stichting, prof. dr. J. B. Kors. In de hoofdstad was de belangstelling hier en daar zo groot voor de televisie-uitzending, dat de politie in moest grijpen. Voor de winkels van handelaren in televisietoestellen, die een apparaat in hun étalage hadden gezet, verdrongen zich lang voor de uitzending drommen mensen. In de café's, die over een toestel beschikten, was van 's middags vier uur af geen tafeltje meer onbezet. De drukte in Amsterdam was op de avond zó groot, dat het tramverkeer lamgelegd werd en de politie de radiohandelaren moest vragen de uitzending te stoppen. Hotel De Rozenboom te Bussum was gisteravond de aangewézen plaats om de genodigden voor de eerste Nederlandse televisie uitzen ding te ontvangen wegens gebrek aan ruimte in de studio, die vlak tegen over het hotel is gelegen. Om half acht stroomden de vele genodigden binnen. In twee zalen van het hotel stonden 12 ontvangtoestellen opge steld. Onder de genodigden bevonden zich onder meer de ministers F. G. C. J. M. Teulings, vice-premier, prof. dr. F. J. Th. Rutten, minister van O., K. en W., mr. H. Mulderije mi nister van Justitie, de secretaris generaal van Verkeer en Waterstaat Zelden hebben de Provinciale Sta ten van Zeeland zulk een een stemmig geluid laten horen, als Dinsdagmorgen bij de behandeiing van het voorstel van Gedeputeerde Staten om een nieuw veerschip te doen bouwen ten behoieve van Noord- Beveland. Algemeen werd ingezien, dat er een noodtoestand heerst, en dat ingrijpen dringend noodzakelijk is. Evenmin bestond er meningsverschil over het feit, dat Noord Baveland met deze boot niet geholpen is, althans niet de finitief. Er zal zo spoedig mogelijk een vaste o ververbinding moeten ko men in de vorm van een brug of een dam. Helaas: d«s financiën laten de bouw of aanleg op dit moment niet toe. Gedeputeerden, beloofden echter de zaak grondig onder ogen te zien en binnen een jaar te komen met een overzicht van mogelijke oplossingen met daarbij een kostenbegroting. Voorlopig evenwel zal Noord-Beve land het met de nieuwe boot moeten doen. Het is in ieder geval voor het eiland en voor het actieve brugcomité een succes. Er is vooruitgang. Ook is het nuttig, dat Gedeputeerden met het bovengenoemd rapport zullen komen. Dan wordt het namelijk mogelijk om een principiële keuze te doen uit de mogelijkheden. En als die er eenmaal is, kan men weer verder zien! Een goede verbinding zü Noord- Beveland van harte toegewenst! Nederland heeft nu dan toch offi cieel televisie en ook al zal er, zeker in Zeeland, voorlopig heus nog geen sprake van zijn, dat „huis aan huis" de gezinnen zich om het te levisie-toestel zullen scharen, mag op dit voor Nederland gedenkwaardige moment in de ontwikkeling van het menselijk kunnen toch wel even ook in deze rubriek de aandacht geves tigd worden. Dat de televisie vooruit gang betekent, daaraan twijfelt waarschijnlijk niemand. Maar zij brengt ook gevaren met zich mede. Gevaren, waarop staatssecretaris Cal» in zijn officiële openingsrede vol komen terecht heeft gewezen. Radio en televisie zijn immers niet alleen producten van menselijk ver nuft, maar ook uitingen van een stre ven naar massale bevrediging in ove rigens volkomen te billijken behoef ten. Beide zullen ongetwijfeld mede Heiden tot vervlakking van de mense lijke geest. Daaraan te ontkomen is voor ieder van ons alleen mogelijk, wanneer hij zich steeds voor ogen houdt, dat het alleen de geest is, die werkelijk waarde heeft. Alleen wan neer zij, die de uitzendingen via mi crofoon en televisie-camera verzor gen, èn allen, die de uitzendingen ont vangen zich dit voortdurend bewust blijven, kunnen radio en televisie werkelijk waardevol bezit voor de mensheid zijn. De pachtprijzen zijn te laag, men heeft het in de vergadering van de polder Walcheren Zaterdag nog kunnen horen. Niet alleen daar echter betoogt men dit. Ook „Else- viers Weekblad" (lib.) zegt, dat 't huidige pachtpeil te laag ligt en op een liquidatie van het particulier grondbezit zal uitlopen; zulks wordt verklaard uit de mening van velen, dat inkomen uit bezit moet worden achtergesteld bij inkomen uit arbeid, maar het gevolg is dat voor het mo nopolie der grondeigenaren het mono polie der zittende pachters in de P u13 Setreden; de pachtprijs is echter een zo gering onderdeel van de productiekosten geworden, dat de so ciale consequenties nu ook niet kon den uitblijven; „De oude boeren hebben van jongs- af geleerd dat men zijn spaargelden het beste kon steken in eigen grond om op het einde van zijn leven uit de ▼«rpochting van het eigen bedrijf te mr. D. G. W. Spitzen, de directeur- generaal van de P.T.T., de heer L. Neher, Kamerleden enz. REDE VAN MR. CALS. De Staatssecretaris van O., K. en W., mr. J. M. L. Th. Cals, zeidé in zijn toespraak verheugd te zijn over deze nieuwe vooruitgang van de techniek, die een nieuwe overwinning betekent van de menselijke geest op de mate rie, maar zo vervolgde mr. Cals er is evenzeer alle aanleiding om ons juist op dit ogenblik te bezinnen en ons af te vragen of deze nieuwe verworvenheid inderdaad een over winning des geestes betekent. Na de massa-arbeid is het nu de massa-re- creatie, die de menselijke persoonlijk heid belaagt en die eigen activiteit en initiatief, die elke eigen inspan ning op geestelijk en cultureel gebied dreigt te doen plaats maken voor passiviteit en grauwe vervlakking. Wanneer deze dreiging niet duide lijk wordt onderkend, aldus mr. Cals, zal de techniek eens symbool van de overwinning van de menselijke geest op de stof zelf meester en tyran geworden. de geest, die alleen levend kan maken, doden. IN DIENST VAN DE CULTUUR. Wij zullen er voor moeten waken, aldus do Staatssecretaris, dat de techniek nooit doel gaat worden, maar slechts als middel wordt aan gewend. In dienst gesteld van de cultuur kan zy dan een uiterst mach tig en in de moderne tijd onmisbaar middel vormen. Met deze richtlijnen voor ogen zo besloot mr. Cals zijn rede zal de televisie niet tot cultuur-afbraak, maar tot cultuur-opbouw kunnen medewerken. UITSTEKENDE PROGRAMMA'S. De voorzitter van de Nederlandse Televisie Stichting, prof. dr. J. B. Kors, die hierna het woord voerde, was van mening, dat de uitzendin gen in de eerste tijd niet in alle op zichten geslaagd zullen zijn, maar sprak zijn vertrouwen uit, dat de te levisie in Nederland, hoe onvolmaakt begonnen, na verloop van tijd zeker in staat zal zijn, uitstekende pro gramma's aan te bieden. De vice-premier, minister Teuling, die wij nog even zyn mening vroe gen, vond de televisie-ontvangst bui tengewoon goed geslaagd. Hij had nog nimmer kennis gemaakt met de televisie. REACTIES UIT HET LAND. In Rotterdam, dat volgens de be rekening een beetje aan het randge bied zou liggen, was de ontvangst beslist goed te noemen. De toestellen vertoonden een gaaf en helder beeld en de geluidsontvangst was prima. In Leeuwarden was de ontvangst by de radiohandelaren ook goed, evenals in Assen en Arnhem. In Den Helder had men last van „lichte sneeuwbui" op de achter grond van de beelden. In Maastricht werd het beeld af en toe gestoord, waarschijnlijk tengevolge van het verkeer, maar op hoog gelegen pun ten had men hiervan geen last. De eerste televisie-uitzending heeft in het Zuiden van ons land een gun stige indruk gemaakt. Een groep Nederlandse en buiten landse journalisten, die in Den Haag de uitzending volgde, heeft in de pauze een telegram gezonden aan de Nederlandse Televisie Stichting. Hier in werd de ongestoorde ontvangst gemeld. De omroepster in de studio las dit telegram even later „van het scherm" voor. De uitzending van de eerste offi ciële televisie-uitzending via de Phi lips' zender te Eindhoven is uitste kend verlopen. In het Eindhovense zenderbedrijf deed zich geen enkele moeilijkheid voor. De ontvangst by toeschouwers en luisteraars in de huiskamers was uitstekend en was practisch van gelijke kwaliteit als bij de experimentele uitzendingen de Philips' zender. Het dier legde 1100 k.m. in drie jaar af. Een Zuid-Afrikaanse dokter was in 1948 uit Port Elizabeth naar het 1100 kilometer verder gelegen Jo hannesburg verhuisd. De dokter be zat een schildpad, die de verhuizing medemaakte. Zijn naam was op haar schild vermeld. Korte tijd nadat de schildpad in haar nieuwe verblijf plaats was aangekomen, werd zij vermist. Dinsdag is zjj weer opgedo ken in haar oude tuin in Port Eli zabeth. Het dier is drie jaar onder weg geweest, waarbij het een kilo meter per dag aflegde. Hólicoptèr moest landen door voetbal. Een zich voor reclame-doel einden in de lucht bevindend hefschroefvliegtuig vloog bo ven een voetbalveld in Zuid- Frankrijk, waar voetballers aan het oefenen waren. Bij het overvliegen werd de hefschroef door de bal getroffen, waardoor het hefschroefvliegtuig een noodlanding moest maken. kunnen bestaan. Dit werd algemeen mogelijk, redelijk en normaal geacht. Thans kan daarvan geen sprake meer zijn. Wèl kan men natuurlijk aan eigen kinderen verpachten tegen door de Grondkamer toegelaten prij zen, terwijl niemand hun kan belet ten een overeenkomst aan te gaan, waarbjj de kinderen zich verplichten hun ouders op andere wijze te steu nen. Het verpachten aan vreemden is echter aan vele oude eigenaren-ge bruikers niet mogelijk tegen de huidi ge pachtprijzen, zodat zij genoodzaakt zijn het nedrijf zo goed en zo kwaad dit gaat, zelf voort te zetten, tenge volge waarvan jonge boeren niet aan do slag kunnen komen. Er is verder tegenover de klachten over de lage pachtprijzen in artikelèn van politie ke strekking wel eens aangevoerd, dat het pachtpeil feitelijk veel hoger ligt dan bekend is, omdat sommige pachters op him kosten onderhouds werken doen uitvoeren, waartoe zij in het geheel niet verplicht zyn. Dit is nog slechts een halve waarheid; die pachters doen zelfs datgene waartoe zij de verpachters zouden kunnen verplichten!" Verkiezingsrede te Liverpool. Winston Churchill, de leider van de Britse Conservatieven, heeft in een verkiezingsrede te Liverpool ver klaard, dat de regering door haar be sluit om de Britse technici uit Aba- dan terug te trekken de plechtige be loften, die zij het parlement begin Au gustus gedaan had, gebroken had. Churchill zeide, zich geen enkel ge val te kunnen herinneren, waarin staatslieden hun woord „op een der gelijke lompe manier" hadden gebro ken. „Wij zijn van het slagveld ge vlucht, nog voor de onderhandelingen afgesloten waren". aldus Churchill, die er aan toevoegde, dat dr. Mos- sadeq een grote overwinning had behaald, ook al zou deze nadelige ge volgen voor het Perzische volk heb ben. De Conservatieven wijzen elke ver antwoordelijkheid voor het gebeurde af. Het allereerste Nederlandse televisieprogramma, van de Nederlandse tele visie-stichting is Dinsdagavond uitgezonden. Foto: De kleine Louis Bouw meester, tezamen met Albert van Dalsum, voor de televisiecamera's in de studio's te Bussum. Grootste geallieerde oefening van na de oorlog. Vandaag beginnen in dc Noorde lijke hplft van de Amerikaanse be zettingszone in West-DuiIsland de grootste geallieerde oefeningen van na de oorlog. Er wordt aan deelge nomen door 160.000 man Amerikaan se, Britse cn Franse troepen. De naam der oefening is „Combi ne". Z(j zal acht dagen duren. Et- wordt uitgegaan van een aanval op zeer grote schaal uit het Oosten, die moet worden opgevangen, totdat tijd is gevonden een verdedigingslinie langs de Ryn te organiseren. De oefening „Combine" zal zeer realistisch zijn. In Oost-Duitsland treffen zes Rus sische veldlegers voorbereidingen voor oefeningen op grote schaal die, naar verwachting, later in October zullen worden gehouden. Deze Rus sische troepen zijn in de gehele af gelopen zomer te velde geoefend. Zij zouden over twee h drie weken hun winterkwartieren moeten betrekken. is het zeven jaar geleden, dat de Westkappelse Zeedijk door vliegtuigen van de Royal Air Force werd vernield. Reeds na enkele dagen stond van Wal cheren nog slechts een kleine strook gronds rond Domburg, alsmede de stadscentra van Middelburg en Vlissingen boven water; viert de jeugd te Breukc- len de jaarlijkse hutspotdag, daartoe in de gelegenheid ge steld door een legaat van L. C. Dudok de Wit, genaamd „Kees de Tippelaar", die op die dag in 1843 werd geboren. f Toestand van Koning George bevredigend. Koning George van Engeland heeft een goede nacht gehad en zijn al gemene toestand is bevredigend, al dus het bulletin van Dinsdag. Beul van Frankrijk overleden. De staatsbeul van Frankrijk, Julien Desfourneaux. is op 74-jarige leeftijd te Parijs overleden. Desfourneaux en zijn schoonvader Anatole Deibier hebben de afgelopen zeventig jaar honderden men sen onthoofd. Zweden wenst neutraal te blijven. Een nieuwe Zweedse regering heeft de traditionele buitenlandse politiek van Zweden bevestigd, door te ver klaren, dat Zweden zich niet zal aan sluiten bij militaire allianties, welke tegenstellingen tussen Zweden en an dere landen of blokken van landen tot gevolg zouden kunnen hebben. Een krachtige nationale verdedi ging moet worden gehandhaafd om onafhankelijkheid en democratie te waarborgen, aldus de verklaring van de nieuwe regering. ZONDER PRESTIGE-VERL1ES Mossadeq Zaterdag of Zondag naar de Ver. Staten. Gemeld wordt dat de Amerikaanse delegatie b\j de Ver. Naties Dinsdag andere delegaties raadpleegde over een compromis-oplossing voor het Perzische oliegeschil, welke zou voorzien In bemiddeling, waarschijnlijk door een door de Veiligheidsraad te benoemen bemiddelaar. Een Ameri kaanse woordvoerder verklaarde dat uit het Maandag lu de Veiligheids raad gehouden debat- Is gebleken dat er geen minimum van zeven raads leden is, ilat de Britse resolutie zou willen steunen. In kringen der Ver. Naties wordt gemeend dat Perzië en Engeland gemakkelijker via be middeling door de Ver. Naties tot overeenstemming zullen komen, daar het aanvaarden van een compromis-oplossing voor hen dan geen verlies van gezag zou inhouden. In deze kringen wordt thans niet- officieel gesproicen over een plan om de raffinaderij der Anglo-Iranian te Abadan onder Perzische contróle te plaatsen, doch haar in bedrijf te doen houden door Britse technici, die on der leiding van een neutrale direc teur zouden komen te staan. Van officiële 2ijde te Teheran is opnieuw verklaard, dat premier Mos sadeq de Perzische delegatie op de Overschot van f 190 millioen in de E.B.U. DEVIEZENBEZIT GESTEGEN MET BIJNA j 80 MILLIOEN. De rekening van Nederland in de Europese Betalings Unie zal over de maand September een surplus van omstreeks 190 millioen te zien ge ven. Over Augustus werd een over schot van bijna 98 millioen bereikt, zodat de ontwikkeling de laatste twee maanden niet onaanzienlijk is verbeterd. Het deviezenbezit is gestegen met bijna 80 millioen. Binnen een jaar deskundigen-rapport over definitieve oplossing Nieuwe boot is thans het enig mogelijke. In de Dinsdag geopende tweede ge wone zitting der Provinciale Staten van Zeeland is het voorstel van Gedeputeerde Staten om 410.000 uit te trekken voor de bouw van een nieuwe veerboot zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. De Staten constateerden met nadruk, dat de hulp, die daardoor aan Noord Beveland geboden wordt, geen definitieve oplossing is. Er zal ge streefd worden naar een zo snel mogelijk tot stand te brengen vaste oeververbinding. Binnen een jaar zal door Ged. Staten rapport worden uitgebracht over de mogelijke oplossingen en de kosten daarvan. De vergadering stond onder leiding van het lid van Gedeputeerde Staten C. Philipse, zulks wegens afwezig heid wegens ziekte van de Commis saris der Koningin. Na afdoening van enkele hamer stukken werden de afdelingen als volgt getrokken: Eerste afdeling: Mevr. E. J. v. d. Broecke-de Man, J. M. A. C. van Don gen. A. J. Cambier, ir. G. P. M. Di- kötter, C. Boender, E. F. Poppe, D. Dekker. D. W. Lindenbergh. D. Im- mig, M. v. d. Himst, C. Verdonk, A. P. Bil. mr. A. J. v. d. Weel. A. Schout. Tweede afdeling: mr. W. F. E. ba ron v. d. Feltz. P. Meliefste, P. Ver- cauteren, H. Flikweert, J. N. Vis- scher, M. den Boer. A. H. Vermeu- len.L. P. van Oorschot L. F. du Bois, P. Boudeling. D. Kodde. mr. dr. A. J. J. M. Mes, C. Hamelink. Derde afdeling: J. de Kruyter, M. A. H. Govaert. A. S. Wisse, mr. H. B. Bouwman. J. L. J. Bruynzeel, J. Hom mes. J. L. Verhagen, C. A. Kaan, Jhr. mr. T. A. J. W. Schorer. A. Ver- maire, A. A. v. Eeten. A. L. S. Locke* feer, C. Philipse. VOORZITTERSBENOEMING. Hierna stelde de voorzitter voor, dat een der afdelingsvoorzitters voor zitter zou worden van het comité ge neraal, dat gehouden diende te wor den over het voorstel tot het doen bouwen van een veerboot ten behoe ve van het veer Wolfaartsdijk Kortgene en de vaststelling van het Streekplan. Dit voorstel werd verworpen met 35 tegen 5 stemmen. Dit betekende, dat de heer Philipse ook voorzitter werd van het comité-generaal. Het voorstel van Ged. Staten in zake de lectuurvoorziening ten plat. telande werd vervolgens verwezen naar de afdelingen. Hierna werd in de afdelingen be handeld het voorstel van Ged. Staten tot het doen bouwen van de boven genoemde veerboot en daarvoor een bedrag uit te trekken van f 410.000. Daarna werd de vergadering her opend. DE OPENBARE BEHANDELING. De heer VAN DER FELTZ (CH) zeide, dat alle Statenleden ervan overtuigd zijn, dat er zo spoedig mo gelijk èen vaste verbinding moet ko men, maar dit onmiddellijk niet mogelijk is. Toch zou het goed zijn als Ged. Staten dit ook openlyk ver klaarden. Er is nu een soort nood toestand ontstaan. Maar dat mag geen beletsel zijn om een definitieve oplossing, dus een vaste verbinding, na te streven. Spr. zou een commissie wensen, die alle mogelijkheden zou bekijken en een kostenbegroting zou maken voor alle plannen. Spr. merkte op. dat een vaste oever verbinding in verband met het ver drag met België van 1839 7 meter boven de waterspiegel zou moeten liggen. België heeft echter bij dit deel van de Zandkreek niet zo veel belang meer, maar overleg zal toch noodzakelijk zijn. Ook de heer J. L. J. BRUYNZEEL (CH) drong op een kostenberekening van een brug of een dam in verband met het Drie Eilandenplan aan. Zijn rede was op de persplaatsen onver staanbaar. De heer A. VERMAIRE (Middenst. partij) betoogde, dat Noord Beveland dringend geholpen moet worden. Komt er een commissie van onder zoek, laat het dan een commissie van gezond verstand zijn, met ook deskun digen als leden. De heer J. L. VERHAGEN (WD) betreurde het geringe optimisme, dat Ged. Staten in de stukken aan den dag leggen ten opzichte van de vaste oeververbinding. De bevolking van Noord-Beveland zou graag een bere kening hebben voor een vaste oever verbinding. Gaarne zou Noord-Beve land door middel van een tolheffing zijn bijdrage willen leveren. Voor de oorlog was er al een brug aanbesteed van goede breedte, maar die is voor deze tijd te luxueus. Waarom geen brug van 3 meter met éénrichting- verkeer? Spr. meende, dat een brug een grote kostenbesparing zou beteke nen vergeleken bij een veerdienst. Het Brug-comité heeft reeds verleden jaar om een desbetreffende kostenbe rekening gevraagd. Ged. St. hebben toen medegedeeld zich tot de Water staat te zullen wenden. Wat is er van die kostenberekening terecht geko men Ook deze spr. vroeg van Ged. Staten een studiecommissie en betoogde ten slotte, dat z-i. een brug het uitvoeren van het Drie-Eilanden-Plan niet in de veg zal staan. Het i nieuwe schip zal een stap in de goede richting betekenen. Het voorstel tot de bouw ervan had eigenlijk al eerder moeten komen. Daarom zal sprekers fractie het onderhavige voor stel gaarne steunen. (Vervolg op pag. 2). komende bijeenkomst van de Veilig heidsraad die voor hoogstens 10 dagen is uitgesteld zal leiden. De datum van het vertrek van de de legatie zal echter eerst op het laat ste ogenblik worden bekend gemaakt om eventuele ongeregeldheden op het vliegveld te voorkomen. Men ver moedt dat het Zaterdag of Zondag zal zyn. Voor zijn vertrek naar New York zal Mossadeq een recie in het parle ment houden, waarbij hy de nieuwe ministers voor de nog onbezette de partementen (justitie, economie, ver keer en P.T.T.) zal voorstellen. Bij een onderhoud tussen Mossadeq en de Russische ambassadeur te Tehe ran, Sadtsjikof, over de clearing- overeenkomst tussen Perzië en de Sowjet-Unie, zou de premier de Rus sische ambassadeur hebben bedankt voor de houding van Rusland ln de Veiligheidsraad. De Britse ambassadeur te Tehe ran, Sir Francis Shepherd, heeft Dinsdag op een persconferentie mee gedeeld, dat de Britse consul-gene raal in de Zuid-Perzische provincie Choozistan, major Francis Capper, Perzië Woensdag tezamen met de uitgewezen Britse olietechnici zal ver laten. De Perzische regering had de Britse ambassade meegedeeld, dat zij bezwaar maakte tegen Capper's aanwezigheid, zulks naar aanleiding van uitlatingen van de consul-gene raal op een persconferentie. OPPOSITIE DRAAIT BIJ. De laatste belangrijke tegenstan der van premier Mossadeq. Ali Sjoestari, heeft Dinsdag verklaard voortaan het beleid van de regering te zullen steunen. Elf andere afge vaardigden van de oppositie, die tot dezelfde groep behoorden, zegden de premier Maandag hun steun toe, na dat deze had meegedeeld de Perzi sche delegatie naar de Veiligheids raad te zullen leiden. Sjoestari had vorige week zijn toevlucht in het parlementsgebouw gezocht, nadat hij een brief van het fanatieke Moham medaanse „moordcomité" had ont vangen. waarin hij een verrader werd genoemd. Twee gevallen van typhus te Dokkum. In Dokkum is bij twee vrouwen, van wie de een de andere heeft ver pleegd .typhus geconstateerd. De pa tiënten zijn naar de barak voor be smettelijke ziekten te Leeuwarden overgebracht. Russisch officier gearresteerd in tuin van Nederlands gezantschap te Wenen. In de tuin van het Nederlandse ge zantschap te Wenen is een Sowjet-Russi- sche officier gearresteerd, die een politie agent met een revolver bedreigde en ver volgens op de vlucht ging. DE VOORSPELT: AANHOUDEND DROOG. Droog en op dc meeste plaatsen zonnig weer, maar ook nog enkele plaatselijke wolkenbanken. Matige wind uit Oostelijke richtingen. Dezelf de of iets lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1