PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Veiligheidsraad besloot oliegeschil in behandeling te nemen Zeeuwse vrijwilligers keerden uit Korea terug Vandaag 0E BILT Kantlijn BEZWAREN TEGEN CONTROLE OP WESTDUITSE INDUSTRIE 194e Jaargang - No. 232 15agt>lad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. O. BallintJjn. PL ver v.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 8f ct. per week, 1 4.55 p. kw„ fr. p. p. t 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 2 October '51 ADVERTENTIEPRIJS d ptt mm. Minimum p. advertentie 13.—. Inr. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f Ir-. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven o! adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen Walstr. 58—50. teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 28G1 of 2160).M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 cn 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen Brouwerljstr. 2; Zicrlkzee N. Bogerdstr. CM60^teL_>5 SOWJET-UNIE EN JOEGO-SLAV1E STEMDEN TEGEN. Perzië wil debat tien dagen uitstellen De 300 Britse technici te Abadan worden Woensdag geëvacueerd. De Veiligheidsraad heeft zich Maandag bevoegd verklaard het oliege schil tussen Perzië en Engeland in behandeling te nemen. Tegenstemmers waren de Sovjet-Unie en Joegoslavië. De Raad was bijeengeroepen door de Engelse regering. Onmiddellijk na de opening maakte de Russische afge vaardigde. bezwaar tegen de behandeling. Hij zeide, dat niets in het Hand vest de Verenigde Naties rechtvaardigde in te grijpen in deze kwestie. Maar de Raad besloot na een uitvoerig debat het oliegeschil toch op de agenda te plaatsen. Toen de zitting een aanvang nam was de zaal van de Veiligheidsraad overvol. Velen konden geen zitplaats vinden. De opening werd gefilmd en de schijnwerpers, aldus Reuter, wekten herinneringen aan Hollywood. Enkele uren voor de Veiligheidsraad de zitting begon, had de Perzische af gevaardigde tegenover verslaggevers verklaard, dat Perzië de Veiligheids raad zou verzoeken het debat over de ollekwestie tien dagen uit te stellen. Perzië wilde dit uitstel „om een hoge Perzische functionaris" gelegenheid te geven naar New York te komen om het woord voor zijn land te voeren. Nederland en Frankrijk achtten de Raad competent om de kwestie te behandelen, evenais Amerika bij mon de van Warren Austin- De juridische procedure van het internationaal gerechtshof alleen al was voor de Raad voldoende om de stelling, dat het hier een uitsluitend binnenlandse aangelegenheid betrof, te verwerpen. De kwestie was van algemeen be lang, omdat de zaak van de vrede er bij betrokken was. De vertegenwoordiger van India zeide, dat de Raad niet voldoende van de feiten op de hoogte was. Hij had Als men de Belgische bladen mag geloven, dan dreigt er tussen Nederland en België niets meer of minder, dan een wateroorlog. De Benelux ten spijt! De Rijnvaart via Antwerpen brok kelt af. De cijfers wijzen het uit. De Belgen zien dat niet alleen met lede ogen, maar zinnen begrijpelijkerwijs tevens op middelen om in die toestand verandering te brengen. Het meest voor de hand liggende middel is, dat Antwerpen de Rijn vaar tp'remies zou verhogen en wel, in verband met de gestegen kosten, tot het drievoudige van vóór de oor log. Daardoor zouden dan de kosten voor schepen, die via Antwerpen gaan, even hoog worden, als voor schepen, die via Rotterdam varen. Reeds in de afgelopen week zou den Belgische ministers naar Neder land zijn gekomen om deze maatre gel aan te kondigen, maar in ver band met de afwezigheid van minis ter Stikker is hun bezoek uitgesteld tot deze week. Slagen de Belgen erin, de Nederlanders te bewegen om toe te stemmen in de wederinvoering der sedert de bevrijding niet meer uitbe taalde Rrjnvaartpremies, dan zal 't na tuurlek voor Amsterdam en Rotter dam een schadepost zqn. Maar meer en meer blijkt, dat de Belgen, al weer: de Benelux ten spijt, genoeg krijgen van het geharrewar over de waterwegen. Men ergert er zich in België aan, dat het verslag van de commis sie van Cauwelaert-Steenberghe al weer enige maanden oud is en er sedertdien desondanks weinig voor uitgang valt te bespeuren. Men geeft wel toe, dat er ten aanzien van de zeesluis van Terneuzen enig uitzicht ls op verbetering en dat ten aanzien van de stop van Ternaayen ook 'wel licht een oplossing mogelijk zal blij ken. Maar omdat men het wachten moede is, overweegt men om voor Gent en Luik andere oplossingen door te voeren, die dan een zuiver Belgisch karakter zouden dragen. Voor Gent overweegt men dan met name een kanaal, groot genoeg voor zeeschepen tussen Zeebrugge en Zei- zate. Dit zou dan aan Gent een dub bele verbinding met de zee geven via Zeebrugge en via Terneuzen. Het kanaal zou volledig op Belgisch ge bied gegraven kunnen worden, de Belgische nijverheid zou ervan profi teren en de grote werken, die in Ter neuzen nodig zijn, zouden er door ach terwege kunnen blijven. Zo op het oog ziet deze oplossing er nog al logisch uit. In werke lijkheid achten wy de kans dat het kanaal Zelzaete-Zeebrugge er komt, nog al dubieus. Maar daar staat tegenover, dat men de gedachte van de samenwer king in Beneluxverband althans ten opzichte van ae waterwegen zou la ten vallen als de Belgen zich in ernst op andere oplossingen zouden werpen. Men zou terugkeren tot de min of meer vijandelijke stemming, die er vóór de oorlog heerste in verband met de waterwegen. Mocht dat ge schieden, dan komt de gehele Bene lux ook hierdoor in gevaar, een ge vaar te meer bij de vele, die haar reeds bedreigen. De Belgen zeggen deze mogelijk- heid te betreuren. Zij zeggen te ho pen, dat de werkelijke geest van sa menwerking zal zegevieren. Maar men zal moeten toegeven dat de ontwikkeling, zoals zü zich thans manifesteert, bedenkelijk is. vernomen, dat premier Mossadeq het plan had zijn zaak persoonlijk in de Raad te verdedigen. Slechts na het horen van beide partijen kon de Raad een besluit over de competentie ne men. „ZELFMOORD-ACTIE". Na de stemming over het al dan niet opnemen der Britse klacht op de agenda, zeide de Engelse afge vaardigde, sir Gladwyn Jebb, dat er helemaal geen reden was. dat men, zelfs met een minimum aan goede wil, niet spoedig tot een voor beide par tijen volledig bevredigende oplossing zou komen. Zulks was echter onmoge lijk 'als Perzië niet van zijn „zelf moord-actie" afgebracht werd. Door voor de resolutie te stemmen zou de Raad handelen „uit naam van de intelligente vooruitgang tegen onin telligente reactie". Bovendien zou een mijlpaal geslagen worden langs „de weg naar een bevestiging van vrede lievende betrekkingen tussen het vlij tige Westen en het oude Oosten". De juiste werking van de ..Anglo Iranian" was niet slechts van belang voor Engeland en Perzië, doch voor de gehele „vrije wereld". De Perzische regering bracht de maatschappij ech ter tot stilstand. „Tenzij dit proces tegengehouden wordt, zal de gehele vrije wereld veel armer en zwakker zijn, het misleide Perzische volk zelf inbegrepen". In kort gezegd was de Britse regering van oordeel, dat het onduldbaar was, dat een partij in een zaak voor het internationaal gerechts hof toegestaan zou worden de bevin dingen van het hof te bespotten en unilateraal haar wil door te drijven. De Perzische gedelegeerde verzocht de Raad het debat tien dagen uit te stellen. De Perzische regering was weliswaar van mening, dat de kwes tie niet tot-de bevoegdheid van de Raad behoorde, doch zq had besloten aan het debat deel te nemen. De Veiligheidsraad verdaagde het debat echter tot een door de voorzit ter nader vast te stellen datum, wel ke echter niet later dan elf October zou mogen vallen. Den Haag juicht herziening Italiaans Vredesverdrag toe. De Nederlandse regering heeft het initiatief van de Grote Drie om het Italiaanse vredesverdrag te herzien, waardoor Italië zich als een gelijk waardig lid van de gemeenschap van democratische volken kan beschou wen, met instemming begroet, zo wordt van officiële zijde medegedeeld. Nederland werkt met Italië samen in de O.E.E.C., in de N.A.T.O. en in de Raad van Europa. De volledige ont plooiing van samenwerking met Ita lië in deze Europese en Atlantische organisatie wordt door sommige be palingen uit het vredesverdrag met Italië belemmerd. De Nederlandse regering is dan ook voornemens om over de herzie ning van deze bepalingen ten spoedig ste met Italië in overleg te treden, zodra haar een hiertoe strekkend ver zoek van de zijde van de Italiaanse regering zal hebben bereikt. Dr. Hirschfeld in commissie van N.-Atlantische Raad. De Nederlandse regering heeft als haar vertegenwoordiger in de com missie van de Noord-Atlantische Raad van twaalf landen benoemd de heer dr. H. M. Hirschfeld. Deze commissie zal zich in het bij zonder bezig moeten houden met de vraag, op welke wijze de militaire be hoeften van de landen van het Atlan tisch Pact in overeenstemming kun nen worden gebracht met de financi ële en economische mogelijkheden, welke deze landen ten dienste staan. Uitvoerend militair orgaan der V.N. voorgesteld. Een subcommissie van de Ver. Na ties heeft aanbevolen, dat de V.N. in geval van agressie een „uitvoerend militair orgaan" zullen instellen, dat militaire operaties zou moeten coör dineren en leiden. Dit orgaan zou worden gevormd door een staat of een groep van staten, die gemachtigd zou worden namens de V.N. op te tre den, overeenkomstig de politiek der internationale organisatie. De subcommissie stelde verder voor, dat de leden-staten uit hun wetten alle bepalingen schrappen, welke onmiddellijke steun aan een actie der V.N. tegen inbreuk op de vrede of een daad van agressie zou den kunnen vertragen. De driehonderd Engelsen van de olieraffinaderij te Abadan, die van de Perzische regering bevel hebben ge kregen het land te verlaten, zullen zich Woensdag aan boord begeven van Engelse oorlogsschepen, die in de buurt van de raffinaderij liggen, al dus heeft de directeur van de „Anglo- Iranian", Alec Mason, Maandag op een persconferentie te Abadan* mee gedeeld. De „Mauritius" en de ..Ar mada" zullen hen ruim zestig kilo meter de rivier op naar Basrah bren gen, vanwaar zij naar Engeland zul len vertrekken. Een beroep op Mossadeq om de uitwijzing op te schorten is door de Perzische premier van de hand ge wezen. Peron beschuldigt Voormalige Amerikaanse ambassadeur zou opstand hebben voorbereid. President Peron van Argentinië heeft Maandag op een persconferen tie te Buenos Aires, die uitsluitend door Argentijnse journalisten mocht worden bijgewoond, verklaard, dat de voormalige Amerikaanse ambassa deur bij zijn regering, Braden, „de eigenlijke aanstichter van de opstand is". Braden zou ook de revolutie van 1945 hebben voorbereid. De rust in Argentinië is weerge keerd, maar de staat van beleg blijft nog van kracht. Koning George blijft vooruitgaan. In het Maftndag uitgegeven bulle tin over de gezondheidstoestand van Koning George wordt verklaard: „Er is een verdere verbetering in de toestand van de koning geweest in de afgelopen 24 uur". Van snauwen was geen sprake. Ir. Staf antwoordt op vragen over bezoek van Hasselman aan ..Counterthrust". Van het uitdelen van snauwen aan dodelijk vermoeide officieren door de luitenant-generaal Hasselman tijdens zi|n bezoek aan de geallieerde ma noeuvres „Counterthrust" is geen sprake geweest. Wel ls een luitenant, die tegen zijn ondergeschikten een on behoorlijke uitdrukking bezigde, op duidelijke wijze terechtgewezen. Dit heeft de minister van Oorlog, ir. Staf, geantwoord op vragen, die de heer Vorrink naar aanleiding van een persverslag had gesteld. Het bezoek van de chef van de ge nerale staf had uiteraard niet ten doel een „show" te geven, doch een onderzoek In te stellen naar de ge vechtsvaardigheid van de gevechts groep en in het bijzonder naar de wij- zh waarop de commandanten voor hun taak waren berekend. Nodige aanmerkingen zijn op gepaste toon femaakt, aldus ir. Staf, die betreurt, at de betrokken correspondent op lichtvaardige wijze een verslag heeft gegeven. Mijnwerkers in Britse mijn ingesloten. Volgens Reuter is Maandag een tot nog toe onbekend aantal mijnwerkers door gas ingesloten in een Engelse mijn in Northumberland. Zes mijn werkers zouden door verstikking om het leven zijn gekomen. IN BONN WERD MEN HET NIET EENS. Verdediging van Europa kost de Duitsers meer dan de huidige bezetting. De Wcstduitse Bondskanselier dr. Adenauer en de drie Westerse geallieer de Hoge Commissarissen hebben Maandag beraadslaagd over het verlenen van sonverelnitelt aan West-Dultsland. Na afloop is een communiqué uit gegeven, waarin slechts is medegedeeld, dat de besprekingen vandaag ten huize van de Amerikaanse Hoge Commissaris McCloy voortgezet zullen worden. Van gewoonlijk betrouwbare Wcstduitse zijde wordt echter vernomen, dat Adenauer en de Hoge Commissarissen verschil van mening hebben ge had over de door de Westerse geallieerden na opheffing van het bezet tingsstatuut nog op de Westduitse Industrie uit te oefenen contröle. Er zal geen Westduitse wapenin dustrie mogen komen. Er zullen geen werkstukken op het gebied der kern splitsing, geen militaire vliegtuigen, geen oorlogsschepen van grotere af metingen dan patrouillevaartuigen en vooral geen onderzeeboten mogen worden gebouwd. De Nederlandse luchtmacht had een groot aandeel in de luchtmachtoefe- ning t,Cirrus". Op alle afdelingen van de Nederlandse luchtmacht werd onder hoogspanning gewerkt. In de „operatiekamer" worden de posities van de vliegtuigen nauwkeurig op de piottafel aangegeven door de vrouwelijke leden van de staf, die telefonisch aanwijzingen ontvangen. Luxe jacht bleek dodenschip. Enige levende wezen aan boord was een kind. Aan boord van een luxe-jacht, dat In de haven van Lowestoft, in het En gelse graafschap Suffolk, voor anker lag, werden Zondagmiddag de lijken i vier opvarenden aangetroffen. Het enige levende wezen aan boord was een klein kind, dat huilend op de vloer van het tollet lag. Het jacht is Zaterdagmiddag 1.1. de haven van Lowestoft binnengelopen. Sindsdien bleek uit niets, dat zich mensen aan boord bevonden, zodat de havenmeester Maandag besloot zelf aan boord van het jacht te gaan. Hier trof hjj twee vrouwenlijken onder een tafel aan, het stoffelijk overschot van een man op dezelfde tafel en het lijk van een andere man in een bed. 1 De overledenen bleken afkomstig te zqn uit Doncaster, in Yorkshire. Het waren een echtpaar, een vrouw en een man. Beschonken mannen mishandelden portier. In het Tehuis voor Onbehuisden te 's Gravenhage, is het in de nacht van Zaterdag op Zondag heet toege gaan. Na het middernachtelijk uur poog de een viertal, onder de invloed van sterke drank verkerende mannen, het tehuis binnen te komen. De 61-jarige pbrtier B. J. F. vertelde hen echter, dat het tegen de regels van het huis was om iemand na 12 uur binnen te laten en zij dus maar moesten pro beren elders onder dak te komen. Ogenschijnlijk blies het viertal toen de aftocht, maar wist via de achter deur toch binnen te komen. De por tier werd daarop door hen dermate mishandeld, dat hij met een hersen schudding, en ernstige hoofdwonden in een ziekenhuis moest worden op genomen. Generaal Bradley in Korea Generaal Bradley, voorzitter van de Amerikaanse commissie van staf chefs, heeft Maandag met generaal Ridgway een inspectiereis gemaakt aan het front in Korea. MET KLOKGELUI EN SERENADES. Hartelijke begroeting van dappere militairen In het ene dorp klokgelui, in het andere felle koperklanken van opge wekte muziek, in het derde een eenvoudig, hartelijk woord van een bur gemeester. Zo was de ontvangst van een aantal Korea-strijders, die Maan dag terugkeerden in Zeeland. Maar zo was toch niet de ontvangst voor al len en dat was jammer, want allen hadden ze hun leven ingezet voor de vryheids-idealen van de Westerse democratie en dus hadden ze ook recht op gelijke waardering. De vlag wapperde van het gemeen tehuis; opgewektheid heerste in de woning van zijn familie. Als aandenken van het gemeente bestuur bood burgemeester Vermeu len hem een fraaie kleurenfoto van het gemeentehuis aanr DE KLOKKEN* GELUID. Het buurtschap Terhole in Oost- Zeeuwsch Vlaanderen ontving ook een Korea-stryder. Dat was de in fanterist Alphonse Freyser. Terhole is maar een buurtschap en het heeft dus geen burgemeester, maar de pastoor liet de klokken luiden en de fanfare graf een klinkende serenade weg voor het ouderlijk huis van de soldaat. De pastoor en de voorzitter van de fanfare hielden hartelijke toespraken en de gehele buurt juich te de teruggekeerde toe. 't Is een zware tijd geweest, zei Alphonse. maar het ergst was toch de moeilijkheid met de taal je kon de mensen niet verstaan. Alphons is een oud-oorlogsvrijwil- Dreischor bereidde aan de eerste luitenant J. J. Mol een hartelijk wel kom. Als zoon van wijlen de oud burgemeester, kenden alle dorpelin gen hem en men was er trots op ge weest, toen hij in 1945 als een der eerste oorlogsvrijwilligers naar En geland ging. Hij vervulde daarna zijn plicht in Indië, hij deed ook zijn plicht in Korea. Gedurende 9 maanden was hij compagniescommandant aan het Ko reaanse front. Toen burgemeester A. H. Vermeu len van Dreischor, die hem namens het gemeentebestuur verwelkomde, naar zijn Korea-ervaring vroeg, was zijn eerste woord een uiting van waardering voor zijn mannen, die dank zij him goede geest belangrijk werk hadden verricht en moeilijke opdrachten tot een goed einde had den gebracht. Luitenant Mol liep in Korea enke le lichte verwondingen op, maar was er overigens goed afgekomen en hij stelde zich voor zijn carrière als be roepsofficier thans in Nederland .voort te zetten. ligcr uit. 1945 en als hq het vader lijk beroep zou kiezen en in de vee handel zou gaandan mogen de koeien voor hem wel in het gelid gaan staan om de overgang wat ge makkelijker te maken! EEN SERENADE. Ritthem maakte er een dorpsfeest van toen korporaal P. Roelse Maan dagavond om 6 uur thuis kwam. In het dorp wapperden vele vlaggen. Het ouderlijk huis was door vrien denhanden versierd met groen en er was een electrische feestverlichting aangebracht. Vele bloemenmanden stonden in de huiskamerbloe men van de plaatselijke Rode Kruis- afdeling, van de sportvereniging At las zelfs uit Korea schreef Roel se regelmatig in het clubblad!! en van vele ingezetenen. Burgemeester P. Danlëlse, sprak de teruggekeerde hartelijk toe, kor poraal Roelse had vele handen te drukken en toen des avonds te acht uur de muziekvereniging Onda bo vendien nog een serenade bracht, waarna de secretaris van Onda, de heer J. J. Schout Jr. een klinkende speech hieldtoen was Roelse ontroerd en hij dankte bewogen voor de hartelijke begroeting in zijn ge boortedorp. ZO NODIG OPNIEUW! Ontroerd was ook soldaat le kl. Cornelius Adriaan van Strien uit Zierikzee geweest door het indruk wekkende welkom op de kade ln Rotterdam en door het bez-oek, dat burgemeester jhr. mr. J. Schuur- beque Boeije hem had gebracht di rect na zijn aankomst in Zierikzee. Van Strien deed in Korea dienst als radiotelegrafist bij een mitrailleur- peloton en hijq gaf hoog op van de kameraadschap en van de prima ver houding tussen officieren en man schappen. „Als het nodig is," zo zei hij, „ben ik weer bereid als soldaat mijn leven te stellen voor de vrijheid der volkeren." De Westerse geallieerden wensen verscheidene commissies in te stellen, die or op zouden moeten toezien dat de Westduitsers zich hieraan houden. De Westduitsers hebben hiertegen echter bezwaar gemaakt, daar zij dit in strijd achten met het te Washing ton genomen besluit om West-Duita- land gelijkheid van rechten toe te kennen. Er is Maandag ook nog langdurig gesproken over de vraag hoe groot de ijdrage van West-Duitsland ln geld aan de verdediging van West-Europa zal zijn en welke hulp de Verenigde Staten het in deze zullen verlenen. Volgens geallieerde functionarissen zullen de Westduitsers het voor hen onpleizierige feit onder ogen moeten zien, dat zij bij deelneming aan de verdediging van West-Europa, meer zullen moeten betalen dan de huidige bezettingskosten, die ruim 6 milliard mark bedragen. is het 100 jaar geleden, dat de beroemde Franse maar schalk F. Foch, die in de eer ste wereldoorlog als opperbe velhebber der geallieerde strijdkrachten, op alle fronten de eindoverwinning bevocht, te Tarbes werd geboren. is het 25 jaar geleden dat het oudemannenhuis aan dc Baan te Rotterdam, door een zware brand werd geteisterd. t Adelaar viel 4-jarig kind aan. De elfjarige Armand Lacaze heeft zqn vierjarig nichtje van een adelaar gered. Toen de adelaar aanviel stort te Armand zich op het dier en wist dit na een worsteling, waarbij hij ge wond werd en hem de kleren van het lijf werden gerukt, met een steen te doden. De vlucht van de arend be droeg 1,64 meter. Een en ander speel de zich af ln de nabijheid van Tou louse. Zwolle leent een millioen van de burgerij. De inwoners van Zwolle hebben reeds ongeveer drie millioen gulden ter beschikking van de gemeente ge steld in hun hoedanigheid als bcleg- geis bij de gemeentelijke stortings- dienst Deze gelden zqn Zwolle uiter aard als kasgeld verstrekt. Maar in de practqk kan de gemeente steeds over een groot deel van dit bedrag beschikken daar de inleggingen in de regel de terugbetalingen overtreffen. De btj de stortingsdienst gedeponeer de gelden zijn blijkbaar verkregen uit de lopende besparingen van de ge meenschap. In dit verband achten B. en W. van Zwolle het verantwoord, dat een derde deel (een millioen gul den) van deze inleggingen definitief wordt belegd in een langlopende Je ning van de gemeente. Want slechts op deze wijze kan de uitvoering van het woningprogramma weer tot een maximum "van een millioen voort gang vinden. Prins Bernhard half October naar Amerika. Prins Bernhard zal omstreeks half October voor particuliere zaken een onofficieel bezoek aan de Verenigde Staten brengen. De Prins zal van de ze gelegenheid tevens gebruik maken om in zijn hoedanigheid van Inspec teur-generaal van de Koninklijke Ma rine een bezoek te brengen aan enke le Amerikaanse marine etablissemen ten. Brandend petroleumtoestel viel om 2 boerderijen in de as. Maandag om twee uur is door het omvallen van 'n brandend petroleum stel brand ontstaan in een boerde rijtje te Opmeer in Noord-Holland. De plaatselijke brandweer was spoe dig aanwezag, doch kon niet verhin deren, dat hetpand totaal in de as werd gelegd. Het vuur sloeg over naar een aangrenzende kapitale hoe ve. die eveneens in vlammen opging. VOORSPELT: MEER ZONNESCHIJN. Droog weer met enkele overdrijven de wolkenvelden, voornamelijk in de Zuidelijke helft van het land. Matige tot vrij krachtige en langs de Wad- denkust tijdelijk krachtige Oostelijke - wind. Weinig verandering in tempe- (Vervolg op pag. 2).ratuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1