PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Commissaris der Koningin opende tuinbouwtentoonstelIingTemeuzen Militaire opstand in Argentinië werd snel onderdrukt D£BILT Kantlijn Inbrekers plunderden brandkas! ENGELAND DOET EEN BEROEP OP DE VEILIGHEIDSRAAD Er zou geen geweld gebruikt worden Commandant Nederlandse Korea-troepen gewond Churchill maakte zijn programma bekend. FELLE BRAND IN ROTTERDAMS HAVENBEDRIJF Bezoek van Adenauer aan Londen uitgesteld. 194e Jaargang - No. 230 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintyn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, f 4J5 p. kw„ fr. p. p. i 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 29 Sept. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 Ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels» van 1-8 regels f 1.-. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 23 cent meer. Giro nr. 339300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, teL 2473 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Maurltsstr. 12. teL 102; Terneuzen BrouweriJstr. 2; Zlcrlkze^UJloga-^tr^ HET LEGER TEGEN EVA Aanslag op het leven President Péron van In Argentinië heeft zich Vrijdag een opstand voorgedaan, ontketend door enige leidende functionarissen van het Argentijnse leger, die naar men aanneemt zyn oorzaak vond in de ontevredenheid over de inmiddels reeds ingetrokken candidatuur van mevrouw Eva Peron voor het vice-prcsident- schap der republiek. De opstand werd snel onderdrukt en in een radiotoe spraak tot het volk kon president Peron mededelen, dat ook een aanslag op zijn leven was mislukt. De rust in het land was hersteld. Het Algemeen Vakverbond van Argentinië, dat aan de zijde van Peron staat, proclameerde onmiddellijk een algemene staking met opdracht aan de arbeiders zich onmiddellijk naar het paleis van de president te begeven om diens leven zo nodig te beschermen. In een regeringsdecreet werd be kend gemaakt, dat alle leger-officieren, die zich bij de opstandelingen zou den aansluiten, onmiddellijk zouden worden doodgeschoten. De opstand is ontstaan bij het 8ste cavalerie-regiment en de cavalerieschool van het gar nizoen te Buenos Aires. Volgens de Argentijnse radio werd de opstand geleid door twee gene raals, Benjamin Menendez en Arturo Rawson. Alfredo Palacios, „de vader van het Argentijnse socialisme", zou gearresteerd zijn. Generaal Menendez zou in een proclamatie leger, vloot en luchtmacht „uit naam van het land"' Terwijl de gehele wereld in span ning het conflict tussen Enge land en Perzië volgt, juichen de besturen van de Haagse speelclubs. De rechter doet hen niets! Men zal zich herinneren, dat in het begin van dit jaar door de politie verbalen werden opgemaakt en door de justitie vervolgingen werden in gesteld tegen een zevental bestuur ders van Haagse amusementsvereni gingen", die gelegenheid gaven tot het beoefenen van geluksspelen in clubverband. Nergens staat in de Ne derlandse wet, dat zulks verboden was, maar niet ten onrechte stelde de justitie zich op het standpunt, dat het met dat clubverband eigenaardig gesteld was. Lid wordt men voor en kele guldens en het schijnt in sommi ge gevallen niet meer dan een paar minuten te kosten om lid te worden. Dus, meende de ambtenaar van het O.M., de „clubs" zijn wassen neuzen. In werkelijkheid zijn zij een bedrijf, uitgeoefend door de clubbestuurders en dusstrafbaar. Er werd een vervolging ingesteld en hangende de uitspraak in hoogste instantie werd deze zomer een actie ingesteld in verscheidene plaatsen van ons land tegen de speelclubs, die ook daar een bloeiend bestaan leiden. Het Haagse gerechtshof heeft zich thans evenwel op een ander standpunt geplaatst. Het meent, dat niet aan toonbaar is, dat de clubs geen echte clubs zijn, de amusementsverenigin- gen geen echte verenigingen. Dus kunnen de speelclubs rustig hun gang gaan. Voorlopig zijn zij weer buiten schot. Wel heeft het Haagse hof een aan tal overtredingen van de drankwet naar de kantonrechter verwezen. Maar dat zullen de amusementsver enigingen wel niet al te erg vinden... Ergens in Nederland is een vrijwil lig verkeersexamen afgelegd door bromfietsers. Het resultaat wasmeer dan bedroevend. Zij bleken van hun voertuig practisch niets te weten, dan hoe zij er op en af moesten komen. Zij bleken van de verkeersregels minder begrip te heb ben dan het schoolkind dat een Veilig Verkeersexamen waagt. Zij bleken van negen van de tien verkeersborden niet te weten wat zjj betekenden Als er iets pleit voor het instellen van een bewijs van rijvaardigheid voor bromfietsers, dan is het wel dit. Want het aantal bromfietsers neemt zienderogen toe. Zij zullen binnen en kele jaren de fietsers tot een schame le minderheid maken. En zonder be hoorlijke kennis van verkeersregels en verkeersborden zullen zij in toene mende mate een gevaar op de weg worden. Zij zijn het al, voor zichzelf en voor anderen. De noodlottige ge volgen zullen niet uitblijven. Na de oorlog zijn de Nederlanders een graag feestend volk geble ken. Geen stad, die ergens een herinneringsdatum kon opsnorren, liet de kans ongebruikt om „weer eens wat leven in de brouwerij te brengen" en al moet men toegeven, dat menig feit herdacht werd, dat in derdaad de herdenking waard was, niemand zal zich toch wel hebben kunnen onttrekken aan de indruk, dat men het feest belangrijker vond, dan de herdenking. Daarom is het goed, dat de heer J. J. Bouman in het weekblad De Neder landse Gemeente al deze feestvierin gen eens onder de loupe neemt. Tal van gemeenten komen er daarbij kaal af, zij vierden feest terwijl er geen enkele steekhoudende rede was. Ook de Zeeuwse gemeenten, die feest ten of nog willen gaan feesten, moes ten een veer laten. In verband met de noodzaak van soberheid niet zonder nut Ook met goede bedoelingen kun nen overheidsorganen soms in conflict komen met de wet. Het Haagse gemeentebestuur heeft dezer dagen zelfs een beschikking uitge vaardigd, welke lijnrecht in strijd is met niets minder dan onze onaan tastbare, alle andere wetten, veror deningen en beschikkingen overheer sende grondwet! Het gemeentebestuur verbood na- aangespoord hebben de regering om ver te werpen en „de normale toe stand te herstellen". Generaal Menendez en enkele an dere leiders der opstandelingen zou den gearresteerd zijn. Men neemt aan, dat de opstand is uitgebroken naar aanleiding van het oorspronkelijke plan om Evita Peron candidaat te stellen voor het vice-pre- sidentschap. Vooral het leger, was hiertegen gekant. Hoewel de candi datuur ingetrokken was, zou men het huidige tijdstip het gunstigst geacht hebben voor een opstand. 11 Novem ber worden in Argentinië algemene verkiezingen gehouden. Het uitbreken van de opstand viel samen met een plechtigheid, waarbij de president een nieuwe vlag zou heb ben aangeboden aan het stadsgarni- zoen. Peron gaf bij zijn toespraak tot het volk geen bijzonderheden over de aanslag, doch verklaarde alleen, dat deze gepleegd was voor de ingang van het stadsgarnizoen op de Campo de Mayo. Peron verzocht zijn aanhan gers rustig naar huis te gaan en „vrouw en kinderen een kus te geven de kus van de bevrijde republiek" Hij bracht het leger dank voor de trouw en toewijding. De band tussen volk en leger is thans definitief be zegeld. Een vlootcommuniqué maakte be kend, dat vlootstrijdkrachten zijn ge mobiliseerd om zich naar de vloot- basis Punta del Indio te begeven, waar onderdelen nog in opstand zijn. Enige Argentijnen, die aan de op stand hebben deelgenomen, zijn aan boord van drie bommenwerpers en een jachtvliegtuig op het vliegveld van Carrasco in Uruguay geland. Zij zijn daar door de militaire autoriteiten ge ïnterneerd. Dr. Paz, wiens blad „La Prensa" in dertijd in beslag werd genomen, heeft te Chicago verklaard dat de burger oorlog „door ieder verwacht werd". 50.000 verdwenen uit belastingkantoor. In de nacht van Donderdag op Vrij dag is ingebroken in het kantoor van de directe belastingen te Leiden. De inbrekers, van wie ieder spoor ont breekt. sneden een brandkast open en maakten zich meester van de inhoud, bestaande uit f 50.000. HET BRITS-PERZISCH OLIE-GESCHIL De Britse regering heeft Vrijdagavond na een nieuwe kabinetszitting me degedeeld, dat zij besloten heeft het Perzische oliegeschil voor de Veilig heidsraad der Ver. Naties te brengen. Engeland zou tezelfdertijd „alle uit voerbare stappen nemen" om Perzië te verhinderen olie van de zuidelijke olievelden aan derden te leveren. Alles wijst erop, dat de Britse regering geen geweld zal gebruiken om de raffinaderij te Abadan in Engelse handen te honden. President Tnunan heeft premier Attlee in een speciale boodschap verzocht geen troepen te zenden. De raffinaderij is thans geheel door Perzische troepen bezet. Van gewoonlijk betrouwbare zijde werd Vrijdagavond te Londen vernc* men dat Sir Gladwyn Jebb, hoofd der Britse delegatie bij de Ver. Na ties, zich dit weekeinde per vliegtuig naar New York zal begeven, daar wordt geacht dat de Veiligheidsraad binnen enkele dagen een spoedbijeen- komst zal houden ter bespreking van het Perzische oliegeschil. Jebb zal aanvoeren dat de Perzische uitwij zingsorder voor de technici van de olie-raffinaderij der Anglo-Iranian te Abadan een in gevaar brengen van de vrede kan betekenen. NIEUWE STAP VAN TRUMAN Van gewoonlijk welingelichte zijde te Teheran is Vrijdagavond verno men dat president Truman deze week voor de tweede maal heeft ge poogd een crisis in het Perzische oliegeschil af té wenden, deze keer door het zenden van een persoonlijke boodschap aan de Sjah van Perzië. De Britse ambassadeur in Perzië heeft Donderdag een onderhoud ge had met de sjah. Men neemt aan, dat hij een beroep van Londen op de Sjah heeft overgebracht. DE REGERINGSVERKLARING In de Engelse regeringsverklaring wordt gezegd, dat Engeland alles heeft gedaan om de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof te 's-Gravenhage na te komen. Het Ge rechtshof bepaalde in Juli, dat geen van beide partijen enige actie moch ten ondernemen, die het normaal functionneren van de olievelden zou verhinderen. Het thans door de Perzische regering tegen de rest van het Britse personeel uitgevaardigde bevel het land te verlaten, vormt een laatste aanfluiting van de uitspraak van het hof. Het uitwijzingsbevel wordt in strijd geacht met de elementaire beginse- meljjk het verkopen en uitstallen van propagandistische lectuur van politieke partijen op de algemene markt en de boekenmarkt. En onze Grondwet geeft in artikel 7 aan iede re Nederlander het uitdrukkelijke recht om zonder voorafgaand verlof door de drukpers gedachten en ge voelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dit laatste houdt in, dat men geen zedekwetsende, of tot ordever storing aanleiding gevende lectuur zou mogen verkopen. Maar politieke propagandalectuur? Dat wordt te dwaas om van te praten. Men mag dan ook verwachten, dat de beschikking van B. en W. van Den Haag met bekwame spoed zal worden ingetrokken. len van het internationale gewoonte recht. Daardoor is een toestand ge schapen, in welke men wel het ge bruik van geweld om Britse rechten en belangen te beschermen, gerecht vaardigd zou kunnen achten. De En gelse, regering schroomt echter een actie te ondernemen, die tot verzwak king van ett gezag der V. N. zou kunnen leiden. Daarom lieeft zjj be sloten de zaak met spoed voor de Veiligheidsraad te brengen. Koning George's toestand bevredigend. In een Woensdagavond gepubliceerd bulletin over de toestand van Koning George wordt gezegd, dat de Koning gestadig vooruit gaat. Hij heeft weer een goede nacht gehad. Bij verkeersongeval. Toen het Nederlandse Detachement Ver. Naties in Noordelijke richting werd verplaatst om deel te nemen aan militaire oefeningen, werd de jeep. waarin zich de luitenant-kolonels Christan en Eekhout bevonden, aange reden door een Koreaanse vrachtauto. Luitenant-kolonel G. H. Clnistan liep een arm- en beenbreuk op en zal on geveer zes weken in een militair hos pitaal ,moeten verblijven alvorens het commando over het detachement op zich te kunnen nemen. Luitenant-kolonel W. D. H. Eek hout kreeg slechts lichte verwondin gen. Hij zal het detachement blijven commanderen totdat overste Christan het bevel kan overnemen. Surplus-winstbelasting zou gehandhaafd blijven. Vrijdag is bet verkiezingsmanifest van de Engelse Conservatieve Parlij. ondertekend door Winston Churchill, uitgegeven. Vooral de aankondiging hierin, dat de Conservatieve Partij, wanneer zij weer aan de macht zou komen bij de a.s. verkiezingen, gedu rende de uitvoering van het Britse her bewapeningsprogram een ^prplus- winstbelasting zal handbaveif. heeft opzien'verwekt. Men beschouwt dit als een antwoord op de uitlatingen van de zijde der Labourpartij, dat een Conservatieve regering zou zwichten voor de grote zakenlieden. Verder zegt Churchil in het mani fest, dat h\j nog steeds een tijdperk van vriendschap met Rusland moge lijk acht. Het programma van Churchill be vat voorts o.m. de volgende punten: Uitvoering van het herbewapenings plan van Labour, reorganisatie van de genationaliseerde spoorwegen en het wegverkeer op regionale basis, handhaving van de nationalisatie van de steenkoolindustrie, geen verder voortzètting van nationalisatieplannen, een bouwprogramma van 300.000 wo ningen per jaar, en voorlopige hand having van de subsidies op voedings middelen. Wereldtentoonstelling in Brussel Naar verluidt bestaan plannen om in 1956 in Brussel een wereldtentoon stelling te houden. Een desbetreffend besluit zou spoedig genomen worden. De regering zou een dergelijk plan welwillend gunstig beoordelen. Overwegwachter vergat de bomen neer te laten. Vrijdagavond reed de stoomtrein, die om 17.00 uur het station Leeuwar den verlaat, bij Jellum-Boxum door de bewaakte overweg. Door een ver zuim waren de bomen echter niet neergelaten. Op het ogenblik van het passeren was er gelukkig geen ver keer, zodat ongelukken uitbleven. De overwegwachter werd direct geschorst. Brandweerlieden vochten tegen rook en vlammen. Een enorme brund is Vrijdagmiddag omstreeks twaalf uur uitgebroken in een pand van Thomsons Havenbedrijf te Rotterdam. In dit P1"1^ zyn grote hoeveelheden parafïne en andere goederen opgeslagen, waarschyniyK ook salpeterzuur. Hoewel de Rotterdamse brandweer met drie motorspuiten en enige diub- boten uitrukte, was de brand omstreek» middernacht nog steeds niet be dwongen. De brandweerlieden hadden een buitengewoon zware strjjd te voeren, niet alleen tegen het vuur, maar vooral ook tegen de verstikken de rook. cUe hun werk buitengewoon bentoellukte. In de loop van de dag geraakten niet minder dan acht brandweerlieden bedwelmd. Zij werden naar Rotterdamse ziekenhuizen overgebracht, doch verschillende van hen konden later hulsw uarts keren. Naar gisteravond laat werd medegedeeld, zjjn in het brandende pand goe deren opgeslagen ter waarde van plm. 10 millioen gulden. Geschat werd, dat voor trn bodrac van 1' a 2 mlllloon vulden door de brand verloren zou gaan, ongerekend nog de schade aan het gebouw zelf. De brand woedde in het z.g. Keile- pand, dat uit vier afdelingen bestaat, waartussen brandmuren. Doordat een branddeur heeft opengestaan, kon de brand zich tot een tweede afde ling uitbreiden. De publieke belangstelling voor deze brand, die vooral door ae ster ke rookontwikkeling reeds van verre de aandacht trok, was enorm. Dui zenden volgden gespannen het werk van de brandweerlieden, die het vuur met niet minder dan veertig stralen water bestreden. Het geheel bood een lugubere aanblik: flitsende hel men, natte, uitgeputte mannen en massale waterstralen tegen een zwaar rokende en stinkende achtergrond. Het plafond van het brandende pand boog tegen middernacht zwaar door en ae branddeuren naar andere afde lingen geraakten door de herige hitte Op de zolder bevond zich c-en partij olienoten en een hoeveelheid lompen. Naast het pand bevindt zich een opslagplaats van de Vacuum-Oli- Company, waaruit men veiligheids halve een groot aantal der aanwezi ge vaten olie naar elders heeft over gebracht. De oorzaak van de brand is nog steeds onbekend. CHURCHILL: Als wjj aan de macht konien Het bezoek van de West-Duitse kan selier Adenauer aan Londen, dat op 8 October was bepaald, is met het oog op de Britse verkiezingen voor onbe paalde tijd uitgesteld, zo wordt te Lon den uit gewoonlijk betrouwbare bron vernomen. Inmiddels zijn nog enige Oost-Duit se reacties op Adenauers verklaring bekend geworden. De semi-officiële Berliner Zeitung zegt, dat de kwestie ondanks Adenauers onbevredigend antwoord, niet als afgedaan kan wor den beschouwd. Alle pogingen om de Duitsers aan één tafel te krijgen moeten volgens het blad worden voortgezet. Adenauer wordt er van beschuldigd de belang rijkste beslissing van het Duitse volk in buitenlandse handen te willen leg gen. Ook tal van andere Oost-Duitse or ganen laten zich afkeurend over de verklaring van Adenauer uit. REEDS NU EEN SUCCES Fraaie expositie toont wat Zeeuwsch- Vlaanderen op dit gebied presteert Indien men het welslagen van de tuinbouwtentoonstelling in Terneuzcn, die Vrijdagmiddag geopend werd, moet afmeten naar de belangstelling, die deze reeds tydens de middag ondervond, dan kan zeker nu reeds van een groot succes gesproken worden. Het dient echter te worden gezegd, dat een bezoek aan deze voor Zeeuwsch Vlaanderen unieke expositie, dan ook alleszins gerechtvaardigd is, niet alleen omdat men hierdoor een indruk kan krygen van al datgene wat Zeeuwsch Vlaanderen op het gebied van de fruitteelt presteert, doch zeker ook omdat kwaliteitsfruit hier op een aan. trekkeïyke, suggestieve en werkelijk imponerende wjjze geexposeerd Is, waarby een door de heer H. M. Velders van het Centraal Bureau ingerich te stand van groenten en fruit een juweeltje op zichzelf vormt. Trouwens ook de handel en de voorlichtingsdiensten tonen zich van hun beste ztyde en geven de talrijke smaalvol, ingerichte stands aan deze tentoonstelling een bijzonder attractief karakter. De officiële opening werd na een kort welkomstwoord van de voorzit ter van het tentoonstellingscomité, de heer A. H. Dekker, door de Com missaris der Koningin in de provin cie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, verricht. Aanwezig wa ren daarbij o.m. burgemeester van Terneuzen, mr. P. H. W, F. Telle- gen en diens echtgenote, de beide wethouders, de heren N. de Vos en J. den Hamer, de rijkslandbouwcon- sulent, de heer L. v. Dijk, de rijks- tuinbouwconsulent voor Zeeland en West Noord-Brabant, ir. W. van Soest en de heer J. Q. Lenshoek van de Z.L.M. Jhr. mr. A. F. C. de Casembroot wees er op, dat ofschoon in Zeeuwsch Vlaanderen de fruitteelt nog in op komst is, men er toch reeds In ge slaagd is, uitstekend fruit te kwe ken, waaraan een groot deel naar België wordt geëxporteerd, hetgeen ons deviezenarme land ten goede komt. Het deed de commissaris ge noegen, dat de veiling zich ln een groeiende belangstelling mag verheu gen, wat zeker bijdraagt tot de wel vaart van het gewest. Met het uitspreken van de wens, dat de tentoonstelling naast een ver hoogd bezoek aan Terneuzen ook een toename van de belangstelling voor Zeeuwsch-Vlaanderen en het daar geteelde fruit tot gevolg zal hebben, verklaarde hij deze voor geopend. REDE BURGEMEESTER Burgemeester Tellegen sprak na mens het gemeentebestuur zijn blijd schap uit over de totstandkoming^ van de tentoonstelling. Uit de stich-^ ting van het veilinggebouw, dat reeds met een kistenlooos kon worden uit gebreid en het initiatief voor het or ganiseren Vein deze tentoonstelling is gebleken dat men het niet by woorden laat, maar ook tot daden komt. Na jeugdherinneringen aan de ap- ?ïl te hebben opgehaald, sprak mr. ellegen de hoop uit, dat het gebruik van fruit in Zeeuwsch-Vlaanderen zal toenemen en dat ook buiten het gewest de belangstelling ervoor zal groeien. Hierna hij over tot het be kendmaken van de prijswinnaars on der de exposerenden. UITSLAGEN De uitslag luidt als volgt: Afdeling groenten, le prijs médail le van Prins Bemhard P. Jansen, Axel; 2e prys, médaille gemeente Terneuzen, J. Vereecken, Klooster- zande; 3e prijs, beker, van de ENCK, Vlaardingen, J. Pladdet, Terneuzen. Afdeling fruit, le prijs, médaille van H. M. de Koningin, P. Vereecken Stoppeldijk: 2e prijs, médaille van minister Mansnolt; E. Volleman, Stoppeldijk; 3e prys, médaille veiling Terneuzen, J. Rammeloo, Philippine; 4e prys: médaille ir. M. A. Geuze kinderen Michielsen, Stoppeldijk; -5e prijs, médaille J. Aers, van Meile Van Dijk, Breskens. Vervolgens voerden nog het woord de voorzitter van de veiling, de heer E. F. de Koning, die het doel der tentoonstelling uiteenzette. De heer A. H. Dekker sprak ten- KORTE PREDICATIE Want Gij alleen, o Heer, doet mij veilig iconen. Wie heejt er tegenwoordig nog het ge voel dat h\j veilig woont?; rustig, ze ker, zonder zorgen? Hoeveel kan ons niet dwars zitten, zo dat we er slapeloze nachten van heb ben? Wat kunnen we worden veront rust, als ziekte ons lichaam aantast of wanneer wij er in onze omgeving mee in aanraking komen. Wat kunnen mensen ons hinderen en ons een gevoel geven van onveiligheid, door hun altijd durende jaloersheid en door hun nooit ophoudend geplaag. Wat kunnen we ook ons zelf in de weg zitten. Wie zit er wel eens niet met zijn lot, waarin we ons zo moeilijk kunnen voegen. Nog al eens dikwijls zijn het de kleine dingen, die ons het meest hinderen. Veilig wonen'. Wie kan daaraan nog denken in deze tijd waarin wij voort gejaagd en voortgezweept worden tot daar, waar we niet willen zijn en waar het internationaal zo dreigt? Alles wat we zo meemaken is juist het tegen overgestelde van veilig wonen. De dichter van Psalm 4 weet waarlijk ook wel van al deze dingen. Hij kent benauwdheid en weet dat anderen voortdurend trachten hem te schande te maken. Er is genoeg beroering over hem heengegaan en toch zingt hij vqn veilig wonen. Gij alleen, O Heer, doet mij veilig wo nen. Dit veilig wonen hangt niet sa men met allerlei veiligheidsgaranties die anderen ons geven of die wij ons zelf proberen te verschaffen, maar met het geloof in de onzichtbare God, die onze Vader is in Christus Jezus, op Wiens trouw wij vertrouwen, aan Wiens wijsheid wij ons overgeven, op Wiens vergeving toy hopen, aan Wiens genade en barmhartigheid wij ons toevertrouwen. Dit geloof geeft vreugde in het hart, meer dan wanneer brood en wijn er overvloedig zijn (vers 8). En al zijn er nog zoveel machten die onze slaap bedreigen, „in vrede kan ik mij ter ruste begeven en aanstonds inslapen", want, Gij o Heer, mijn schild en wapen, schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. H. slotte nog een kort woord, waarbij hij o.m. wees op de vele moeilijkhe den. die bij de inrichting der tentoon stelling te overwinnen waren en op het feit, dat het ook de groenten- kweker gelukt is iets moois tot stand te brengen. Hierna werd een rondgang door het tentoonstellingsgebouw gehouden, waarna in de afmijnzaal een kleuren film over de fruitteelt in Zeeuwsch- Vlaanderen werd vertoond, waaraan de heer D. But, die hiervoor appara ten belangeloos ter beschikking stel de, zijn medewerking verleende en de assistent van de tuinbouwvoor- lichtingsdienst, de heer P. Klaassen een deskundige toelichting gaf. Vermeld zij tenslotte nog dat de versieringen met planten in het ten toonstellingsgebouw het werk zijn van de lieer C. Lammerinck, ge meenteopzichter te Terneuzen. VOORSPELT: DROOG WEER. Geldig tot Zaterdagavond. Gedurende de eerste uren van de ochtend op vele plaatsen nevel of mist en vrij koud. Overigens droog weer met flinke opklaringen en iets warmer dan gisteren. Zwakke tot ma tige Zuid-Westelijke wind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1