Ex-Koning Zogoe van Albanië uit Egypte verjaagd Op 'i Matje I ACHT KEER SPINAZIE VAN DEZELFDE GROND IN EEN JAAR „Overblüvers" TAAK DER HUISVROUW KAN AANZIENLIJK WORDEN VERLICHT VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1951 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 SECRETARISSEN ALS APOLLO'S Hij speelde te veel de „Vaderlijke vriend" van Koning Faroek (Van onze correspondent) Cairo, Sept. Enver Hodseha, de dictator van de kleinste satellietstaat van de Sowjet-TJnie, kan in het vervolg met één zorg minder gaan slapen: van de pretendent Achmed Zogoe, die tot dusver van Cairo uit een groep emigranten leidde en de dictator daardoor nog al eens in ongelegenheid bracht, zal hy voortaan niets meer te vrezen hebben. Koning Zogoe werd op Goede Vrijdag In het jaar 1989 door Mussolini afgezet; hy vond asyl in de Egyptische hoofdstad. Daaruit is hy nu ver dwenen. Koning Faroek heeft hem aangeraden zyn koffers te pakken. Deze raad kwam neer op een bevel en de zestigjarige koning heeft er dan ook zonder tegenpruttelen gevolg aan gegegen. Met zyn 38-jarige, nog altyd knappe vrouw Geraldine, een Hongaarse gravin, zyn elfjarige zoon Leka, die als twee druppels water op de jeugdige Bulgaarse ex-koning Simeon Hjkt en zyn bedienden lieeft Zogoe het vliegtuig naar Amerika genomen. Daar heeft hij een landgoed gekocht om er in de toekomst verder als here- boer z|Jn spruitjes, zijn kool en zyn boontjes te kweken. vergeven hebben, wanneer daarbij maar niet gezinspeeld was op de be kende voorliefde des konings voor nachtlokalen en speelhuizen De druppel, die de emmer deed overlopen, kwam echter van een an dere kant. Zogoe had een secretaris, een zeer goed uitziende jongeman, die de dochter van een voorname familie in Alexandrië in vervoering had gebracht. Haar verwanten dien den bg de koning him beklag in en op een morgen werd de secretaris uit Zogoe's villa gehaald, op een schip gezet en naar Beiroet gebracht. Niettegenstaande Zogoe's hard nekkige tussenkomst bleef Faroek bg zijn uitwyzingsbevel. Het ergste was, dat dit geval zich herhaalde met de secretaris van ko ningin Geraldinë, Iskander Vila. die als „schoon als Apollo, gecultiveerd, veeltallig en uitstekend bridgespe- ler" afgeschilderd werd. Hij verloor zyn hart aan zijn vrouwelijke brid- gepartner, die ongelukkig voor Iskander de vrouw van een neef van Faroek was. Het schandaal werd algemeen bekend, toen Iskander Vila naar Frankryk reisde en de prinses hem op de voet volgde. Daarmede was Faroeks toegevend heid uitgeput; hij wees zijn koninklij ke gast die by de keuze van zyn onmiddellijke medewerkers zo" onge lukkig had gefaald, kort en bondig de deur. Welke politieke achtergronden deze gebeurtenissen hebben, onttrekt zich tot dusver aan de waarneming. In zekere kringen fluistert men, dat een boodschap van de Sovjet-Unie aan Cairo niet geheel vreemd is aan het onvrywillige vertrek van koning Zogoe. Aan de nodige middelen ontbreekt het hem in elk geval niet. Toen Zo goe indertyd inzag, dat de zaak te gen Italië verloren was, verliet hy met zyn vrouw en zijn pas drie da gen oude zoon zyn land, doch niet dan nadat hij de goudreserve van de Albanese Nationale Bank bij zich gestoken had. Hy bereisde eerst Zwe den, Turkije en Engeland en liet zich tenslotte als Mohammedaan door zijn geloofsgenoot Koning Faroek met open armen in. Alexandrië ont vangen. In Egypyte vertoefden nog andere onttroonde vorsten en Zogoe, die geen haatdragend karakter schijnt te bezitten, vond er het gezelschap van de Koning van Italië, Victor Emanuel, wiens troepen hem eens uit zyn land verdreven hadden. De Egyptische regering was buitenge woon tegemoetkomend tegenover Zo goe. Hy mocht zyn landgenoten om zich verzamelen; zij stroomden ten slotte in zo groten getale toe, dat hij een neven-regering kon samen stellen. Egypte erkende deze rege- ring-tn-de-verbanning, behandelde Zo goe volledig als koning en verleen de het ministerie speciale voorrech ten De schaduwregering gaf zelfs geldige paspoorten af. Overigens boerde Zogoe zakelijk zo gelukkig, dat zyn goudreserve niet in het minst werd aangetast. MOOIE SECRETARISSEN. De Albanese emigrantenkolonie en haar regering zouden zich nog lang ongestoord hebben kunnen handha ven, indien niet enige onprettige ge beurtenissen de tot dan toe uitste kende verhouding tussen Zogoe en Faroek snel hadden vertroebeld. Vooreerst schijnt de Albanees gaar ne als vaderlijke vriend van de jon ge koning Faroek opgetreden te zijn en het Vt>or nuttig gehouden te heb ben de "„jonge nog onervaren mo narch" voor zekere, zogenaamd on betrouwbare lieden uit zyn omgeving te waarschuwen. Deze bemoeiingen zou koning Faroek misschien nog I Groot industrieel research instituut naar Europa Misschien in Nederland. (Van onze Haagse redacteur). Het ligt ln de bedoeling om in dit najaar in Europa een Internationaal industrieel research Instituut op te. richten ln het belang van de Europe se economie. Er worden thans po gingen aangewend om dit Instituut in Nederland gevestigd te krygen. Het zal de naam voeren van Ba- telle Internationale Institute. De op richter, het „Batelle institute", Co lumbus, Ohio in de Verenigde Staten, is de grootste industriële research- stichting ter wereld. Volgens de heer Clyde Williams, directeur van Batel le, is de opzet de Europese industrie door middel van wetenschap en tech niek te bevoordelen waarbij het niet de bedoeling is enige winst te ma ken. Het instituut zal onderzoekingen verrichten in reeds bestaande Euro pese universiteiten en technische scholen; het zal ook eigen laboratoria op het vasteland in werking stellen. Zoals het geval is by de top-orga- nlsatie, zal financiële steun voor deze werkzaamheden worden verkregen van deelnemers uit industriële krin gen, giften en uit inkomsten van patenten, die in het bezit van Batel le zyn. Het researchwerk zal liggen op het terrein van toegepaste schei-, natuur- en mijnbouwkunde, brand stoffen, aardewerk, electronen, theo retische en toegepaste werktuigkun de, machinebouw en landbouw. Nabestaanden van posthuum benoemde ridders M.W.O. ontvangen versierselen. H. M. de Koningin zal vandaag in het paleis op de Dam te Amsterdam aan de nabestaanden van een post huum benoemde commandeur en vijf posthuum benoemde ridders M.W.O. de versierselen, behorende bij deze onderscheiding, uitreiken. Het betreft hier wijlen generaal S. H. Spoor en wylen generaal-majoor R. T. Overakker, beiden wegens hun optreden in Indonesië; wijlen luite nant-kolonel M. P. A. den Ouden en wijlen soldaat J. F. Ketting Olivier, beiden wegens hun optreden op Ko rea; wijlen res. Ie luit. J. A. van Bij- nen en wijlen de heer T. Dobbe, beiden wegens verzetswerk. Wijlen generaal Spoor werd be noemd tot commandeur M.W.O., waarbij tevens tot uitdrukking kwam de erkenning van de uitstekende da den van de onder zijn bevel staande troepen. De overigen werden be noemd tot ridder M.W.O. 4 e klasse. Evenals in Nederland zyn ook Zweedse geleerden op het ogenblik bezig de groei van do planten te bevorderen door een speciale belichting. In Zweden heeft men reeds opmerkelijke resultaten bereikt. Assistent Gösta Caroli van het Landbouwkundig Instituut in Landskrona by zyn troetel kinderen. BESTRALING VAN PLANTEN Zweedse landbouwkundigen nemen proeven. (Van onze correspondent) STOCKHOLM, September Sinds enkele jaren houdt men zich ln het bekende Zweedse landbouwkundig instituut WelMllsholm te Landskrona bezig met de Invloed van clectrisch licht op planten. Hoewel het onderzoek nog niet is afgesloten, was de leider, dr. OIov E. V. Gelin, gaarne bereid, ons over de behaalde successen in te lichten. De wetenschap staat voor niets. Een paar geleerde Zweden heeft bet klaar gespeeld, acht keer per Jaar van één en dezelfde grond spinazie te oogsten. Tomaten en komkommers groeien onder hun toezicht al even bard. En dat In een land, waar deze producten kostbaarder zyn dan vlees. En toch toveren wy niet, lichtte de leider van deze experimenten, dr. OIov E. V. Gelln ons ln. We werken met licht, electrlsch licht. Dit is niet nieuw, maar de wyze waarop wy dit doen, is waarschyniyk origineel. Om te beginnen moest de meest geschikte lamp worden gevonden. Gewone gloeilampen gaven te veel hitte en neon-buizen waren veel te duur. Ook waren met dit licht reeds proeven genomen. Wy kozen toen vier verschillende soorten van 40 W en gemengd-licht-lampen. Dit mate riaal werd ons welwillend ter be schikking gesteld door de Svenska Philips A. B„ de haast meerderjarige dochter van de Nederlandse Philips My. Reeds de eerste proeven, die wy in 1948/'49 met haver, erwten en sla namen, werden met succes bekroond. Het kleedje. De schuwe weduwe, Gerdina B., ge boren P., die voor de rechter trad met een gestolen kleedje op haar schuldi ge ziel, leek wel iets op Mossadeq, die oliepers met de duidelijke neus. Maar ze had heel wat minder babbels, dat moet gezegd. Het was een zotte opera. Ziehier de decors: Mina van nummer zeven had 'n ongeregeld grensconflict met Bar bara van nummer negen en dat ging over een drankschuld van een feest uit het jaar zeven en veertig, toen Bassie en CorneliS nog met elkaar vreje, U voelt wel: dit is maar een slappe achtergrond, die ik even in zachte tonen uit de blote hand op het doek werp. Maar nu had er op de drooglijn van Mina een kleedje gehangen en de on getrouwde zus van d'r man had op he terdaad vanuit een bovenraam aan schouwd, dat de verdachte het weg pikte. U erkent de diefstal te hebben gepleegd?, vroeg de rechter aan het brok leyenssmart voor zijn tafel. Als schavergoeding. Maar ik voel, dat 't niet voegt. Be belijd dat. Ik hoop op uw medelijden met een arme, be drogen weduwvrouw. De rechter wilde weten, wat ze be doelde met schadevergoeding, maar Gerdina zei: daarover is 't woord wel aan Barbara. Daarop riep de rechter deze getuige, nietsvermoedend, voor het hekje en hij haalde een waterval in z'n huis. Zoals deze vette vrouw kakelen kon.... nee, dat sloeg alles. Gerdina was in de jongste oorlog een stralende engel van milde goed heid geweest voor de familie-Mina. „Uit de honger en uit de luizen heeft deze Dame die Vuillik gehaald. De kwijlebabbel heeft er nog nooit één cent voor betaald, edelmogendheid, dat weet de hele buurt...." Maar de rechter floot het af. Dat was allemaal geen reden om de kleedjes van de drooglynen te halen bij wijze van betaling achteraf. Stel je voor: dan mochten we wel weer veertig millioen voor een nieuw Beheersin stituut voteren en Lieftinck melkt toch al in een mandje. Mynheer de officier vroeg een week eenzame bezinning. Gelukkig voor Gerdina waren er een blanco straf lijst, een vlotte bekentenis en een on verdund berouw met verzachtende omstandigheden. Het werd zestig gul den en een week voorwaardelijk. Ik dank u helemaal uit m'n hart, sprak de veroordeelde met een gepas- sionneerde knik naar de rechter. Maar die zat allang met zijn hoofd ln het volgende dossier. As de durpsschole d'r op zat, was d'r vo'n deel van de buten- weunende joenk'eid de meuhe- lek'eid van deu'-leere in stad. En zo is 't nog, mae vroeher wier dae vee minder hébruuk van hemaekt as noe. En lópende of op de fiets goenge z' iedere morhe op pad. Autobusse mochte nog uuthe- vonden 'orre! Mae de beuterge- le tram ut Vlissienge kwam trouw op z'n tied uut de Lange Viele, de mart opschuve. En ok da brune dienk op wiele da ze „Stoomtram Walcheren" noem den, (waer 'k die naem toch méér heléze?) Ie kwam puffend en blaezend antuffe zomae schééf over de Vlissiengse wegt, iiaedut 'n eest an z'n passaziers zowat 'eel Walcheren ao' laete zie. Der hoeng 'n vent mee 'n rooie vlahe stae zwaoie as 'n stierevechter, en dan kwam voetje vo voetje de tram over de wegt, over de waeterhank en lanst dén kerntieldiek nae de loskooi tot naest de Stations- bruhhe om uut te blaeze bie de Surreseese bóót, die dae ok kwam om z?n volk (en de koeie) te losse. En aol de joek'eid die in on zen 'oofdstad van de Previnciè mog deu' leere verdeelde der ei he over de diverse scholen. En deë ulder best, of nie! Tussen de middeg kwaeme d' overbite- vers anzwème mee der boter- 'amme bie der as stamhaste van et machteg hezèllehe, kleine en smaolle cafètje op de mart. 'n leder pakten zelf z'n hor retje en 'n mes en bestelden im- persant z'n „koffie-school"„ dat was koffie mee de melk en de suker der a vast in. Wan as je noe héén scholier was. dan kreeg je koffie op 'n bloedje mee 'n kannetje room en in X pampiertje verpakte klontjes der bie. In de zeumer droenke ze melk of fosco, en ik wete eihelek nie of der wè staerke dranke lie- schoenke wier. Om tien vo aolf' één kwaeme de H.B.S. joengers anvliehe, en dan was et spil compleet. De liróte joengers zaete an de midden-taefel en vonde dat 'ul der éést „Het Leven" en „De Prins" mochte bekieke, en nae- dien pas de snotneuze uut de laehere klassen van schole. De kastelein was eihelek meer 'n VaOder vo aol die joengers, wan ie dee 'n lapje rond je viengers as de messen dae scherper waere hebleke as tuus. En ie verdeelden onze boter- 'amme as ik dae mee m'n broer ruzie om miek. En ie snee onze bolus in tweën en ons krente- broodje ok en haf ieder den 'elt as me aollebei den bolus of 't krentebroodje wouen En as 'n kleine joengen hroot wou weze en 'n hlas bier be stelden, dan zei de baos: ,Jie bier! Bè je noe hlad zot, je kan melk, koffie of 'n komme suk- kelaodemelk kriehe, en haet dae noe mae in dat 'oekje zitte, en nenie te vee léven ouwe mee je kornuiten 'oor, dienkt derom"! Ier en daer zaete wat boere te (in vroeheriaere) praete mee ernstehe hezichte over de prieze van de land- bouwproducte en over de stand van de hewasse. En 't was dae hoed en rusteg om te weze, vo'n ieder. Mae zo rusteg as et in de wé ke was, zo druk en vol en roe- zeg was et op de dunderdaehe! Dan stommelden aolles deu' mekaore; de' Iengelse en Belze toeriste, de scholiere, de boere- vrouwe soms mee manden en guus bie der, afvijn 't was dae zo vol as in 'n ei! Sind da' je verbie 't buffet strompelden riep je je bestel- lienge en dan „nae boven"! Dae zat je as 'aerienge in 'rt tunne, en je keek over de heraniums nae aol de tentdakjes op de mart. Dan was t gauw ete en gauw nae buten, wan de mart!, dae mog je zolank as de schole dat toeliet, rondkieke! En heniete van den onzin die de mart- schreeuwers uutriepe om klante te lokke. In de naemiddeg veranderden 'n publiek, dan zaete der soms eele kooitjes ouwe vriendinne thee te drienke (of bier mee véé suker!) Moeders wachtten dae mee pak en zak op d'r man en sae- men wee op de guus uut'scho le! En dan nae den tram in de lange Viele, of nae de „slof" ik bedoele; de Surreseese bóót! Of nae de brune stoomtram, mee z'n waehes van kraelbeschot, die de hrote reize over 't eiland wee behon. De conducteur ao zo'n blien- kend kopere toetertje opzie en ie blies vo elk vertrek van de tram. De kubus-locometief zuchtte diep en langzaem schoof 'n lanst den blauwen diek et land in. Mee 'n paer lilleke brullen van de stoomfluit of 'n wou zèhe: „vaerwel Middelburg, ons hae eel nae Domburg as me 't be- léve meuhe!" In de zeumer ko' je op de bal- connetjes stae, en 's winters brandde der in de toaehen 'n heweune vulkachel en 'n ieder schikten zen eihe dae zo'n bitje om 'eene, om te klesse of te kaerte. Zolank as ze deu stad reë, hoeng aolles as bie 'n echten tram: de conducteur hoeng der 'uut bie 'n 'alte en toeterden loee vo 't vertrek. Mae buten en verdl as 't réhende of as de con ducteur noe net 'n mooi spil kaerten ao, dan stak 'n z'n ood deu 't raempje en riep: Jae Jaonus, rië mae! En Jaonus riep eest nog 's nae 't dochtertje van den baes van 't tramstationnetje: „dag Tan netje, de poeljes nog a'heleid!? En as me dan aol klaerhela- chen aodde, dan haf 'n stoom, en: tjoek, tjoek, tjoek, hoeng et vaerder. De vrouweliengen zaete mee mekaore te praete, de kleine guus keke deu 't raempje, de schoolhaende 'eeren en doemes zoas ze soms a léke, keke in der boeke en leerden 'ulder lesse. Of deë of ze leerden. Dat was schole hae in 'n tied die as eihelek nop nie zo 'eel lank achter ons leid 'oor! En noe. afijn, noe komme ze heweun elke morhe uut Noord- Beveland of vaerre uut Zuud- Beveland of Zeeuwsch-Vlaende- re en ze bin soms nog beter op tied as 't joenge-hoed dat in stad en naest de schole weunt. BESPIEGHELAER. Wij belichtten destijds 's morgens twee en 's avonds nog eens zes uur. Toen we na 80 dagen oogstten, bleek de sla zes keer zo zwaar te zyn als dc normale planten, die wy tegelij kertijd in hetzelfde glashuis hadden gezet Het gewicht van de erwten steeg van 1,8 tot 3,6 gr. per plant en de haver was na 80 dagen 42 cm. lang, dat was 9 cm langer dan de onbelichte planten. Het meest suc ces hadden wij met de daglichtbui zen. WAGEN MET ZES BUIZEN Deze proeven vormden het begin van dc onderzoekingen, die zelfs nu nog niet afgesloten zijn. Nadat wy het geschikste licht hadden gevon den, construeerden wy een soort wa gen met zes buizen, die wij met een snelheid van twee meter per minuut over de tien meter lange beplante bakken lieten glijden. Het licht was van 15 November 1950 tot 10 Janua ri van dit jaar ingeschakeld van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens- Na deze donkerste dagen hebben wy het licht nog tot 6 uur 's morgens la ten branden. Zo werd het dus voor de planten nooit nacht. Het is onmogelyk in kort bestek op de resultaten met de verschillen de lampen en belichtingstijden by de tientallen planten in te gaan. Er spelen hier heel veel factoren mee, zoals bijv. de afstand, lichtkleuren en sterkte, zodat over het werk ge makkelijk. een dik boek valt te Toegepaste kunst Er i* voor een vrouw een groot ar beidsveld weggelegd, wanneer zij haar beroep vinden wil in de toegepaste kunst. Daarvoor zijn in de eerste plaats de pottenbakkerijen en de we verijen. Men kan daar natuurlijk niet binnenstappen en met een opgewekt gezicht verkondigen, dat men wil pot tenbakken of gobelins weven, want dan zal men daarop waarschijnlijk niet reaperen met een „blij. dat U ge komen bent; tp(j hebben altijd juist op U gewacht". Neen, voor dergelijke be drijven moet hard gewerkt en goed gestudeerd worden, doch dat ia moge lijk en het is ook bereikbaar. De op leiding behoeft allerminst kostbaar te zyn en het theoretische gedeelte kan ook van korte duur zijn, indien men behoorlijke hersenen heeft, aanleg 'voor het vak en van werken houdt. In ons land is een zeer groot aantal kleine bedrijven, waar aardewerk ge maakt wordt en waarin vele vrouwen een behoorlyk en plezierig bestaan hebben, dat laatste zeker, want iets scheppen, dat mooi is en met eigen handen, geeft altijd grote voldoening. Het maken van een kopje, het ont werpen van een eenvoudig bord, het zoeken van de juiste kleuren daarbij, deze schijnbaar eenvoudige zaken ge ven reeds een grote inspanning en te vredenheid. Teleurstelling kan ook met grote regelmatigheid daarbij op bezoek komen, doch al bij al is het pottenbakken een werk, dat een vrouw ligt. Zo ook is het met weven. Naast onze grote textielindustrie bestaat er in ons land een omvangrijke bedrijvig heid aan kleine weefgetouwen, waarop zeer kunstzinnige tapijten en wand kleden gemaakt worden. Onze grote passagiersschepen varen met veel van deze kostelijke Nederlandse producten in hun salons en eetzalen en men zou verbaasd zijn te horen, hoeveel dui zenden arbeidsuren van vrouwenhan den daarin verdisconteerd zyn. Daar om, het leven van de vrouw kan ook in mooie banen geleid worden buiten kantoor en huishouden: de toegepaste kunst is een richtinp, waarin onze vrouw misschien wel te weinig haar gedachten laat gaan. Wie heeft interesse Yoor de '.vliegende benzinetank" van Blair? Charlie Blair, die met zijn „vliegende benzinetank" op 31 Januari j.L een recordvlucht maakte over de Atlantische Oce aan en in Mei van dit jaar de wereld verbaasde met zijn Noordpoolvlucht, wil zijn „kist" verkopen. „Hij is voor de eerste de beste, die 20.000 dollar op tafel legt en ik geef er de garantie bij, dat de propellers er niet afvallen en dat hy even goed vliegt als een itratócruiser". Er zijn al een paar mensen naar het wereld wonder van Blair komen kij ken. Als de Nederlandse Bank geen bezwaren heeft, aldus Blair, kan een Nederlander hem ook van me kopen. Als hij maar 20.000 dollar heeft. schrijven. In het algemeen is gecon stateerd, dat door extra licht de wortels krachtiger worden, de smaak der vruchten intensiever is, dat de planten vlugger groeien en over het algemeen steviger zyn en dat ten slotte de kleur feller en stralender is dan by de normale planten. Hoewel men zich ook in Nederland met de bestraling der planten bezig houdt we herinneren aan het werk van de heren J. W. M. Roodenburg en R. van der Veen zal er nog veel tyd overheengaan, tot de toepassing van de lichtbestraling economisch verantwoord is. SPAAR DE HARTEN! 98 kilometer per jaar minder wandelen in huis. Een dokter uit Detroit in de Amerikaanse staat Michigan gelooft, dat huisvrouwen de inspanningen van htm hart kunnen verminderen en waar schyniyk zelfs langer kunen leven, als zy hun dageiykse werk doeltreffen der verrichten. Dr. John G. Bielawski, zo heet deze deskundige van de „Michigan Heart Association", zegt, dat de meeste vrouwen tweemaal de noodzakeiyke energie gebruiken om hun huishoudelijke taken te vervullen en nog veel meer energie nodeloos verspillen. Als vrouwen hun huishoudelijke werk goed zouden indelen, schrijft hy, zouden zy het lopen met 75 pro cent, het reiken met 60 procent en andere lichamelijke inspanningen eveneens met 75 procent kunnen ver minderen. Dr. Bielawski baseert zyn conclusies op een studie, die hy en een assistent hebben gemaakt van het werk, dat een groot aantal huis vrouwen op één dag heeft verricht. Met een centimeter en een „stop watch" registreerden de onderzoekers het aantal stappen en het aantal ke ren, dat de vrouwen reikten en buk ten. Daarna werkten zy uit, hoeveel onnodige stappen en bewegingen ach terwege konden blijven. Zy waren daarna in staat een vrouw aan te to nen, op welke manier zy zich een wandeling van 98 kilometer per jaar kan besparen by het bereiden van één dageiykse maaltyd. ENKELE RICHTLIJNEN Dr. Bielawski geeft vrouwen, die op de in het huishoudelyke werk te gebruiken energie willen besparen, de volgende richtlijnen: 1. Bergt de dingen, die u by het fornuis nodig hebt (pannen, potten, enz.), zo dicht mogelijk by dat for nuis op. 2. Bergt de dingen, die u het eerst by de gootsteen nodig hebt zoals groente, die vóór het koken moet worden gewassen dicht bij die gootsteen op. 3. Houdt de ingrediënten en ge reedschappen, die u voor mengen en bakken nodig hebt, op één plaats by elkaar. 4. Laat uw kasten binnen uw be reik aanbrengen om onnodig reiken en bukken te voorkomen. 5. Doe zo veel mogelyk werk zit tend (stryken, het voeden van een baby, enz.). 6. Gebruikt een wagentje om stof doeken, wrijfwas en andere zaken van de ene kamer naar de andere te ver voeren. 7. Loopt langzaam. Snel lopen vergt anderhalf maal zoveel energie als langzaam wandelen. Het oplopen van een trap kost zeven maal zoveel energie als het lopen in horizontale richting. „De huisvrouw heeft evengoed een werkkring als de „kostwinner" van de familie", zegt dr. Bielawski. „Elke mogelykheden om haar tijd en energie te besparen is van groot belang voor haar lichameiyke welzijn". Met het doen uitvoeren van op voedkundige programma's helpt de „Michigan Heart Association" lijders aan hartziekten aan een betere inde ling van hun leven. Weer anderen worden door de ver eniging geholpen bij het voorkomen van hartkwalen. De publicatie van een boekje „Het hart van het huis" dat huisvrouwen voorlicht over be sparing van tijd en energie by het huishoudelyke werk behoort ook tot de activiteiten van de vereniging. In andere Amerikaanse staten be staan erveneens organisaties op dit gebied. Him doelstellingen komen on geveer overeen met die van de orga nisatie in Michigan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 7