PROVINCIALE ZEEUWSE COURAHT Moet laatste Britse bolwerk met wapens verdedigd worden? Schouwen van wateroverlast bevrijd D£ BILT Kantlijn Vandaag ALLEEN VREDE MOGELIJK IN EEN KRACHTIGE VRIJE WERELD I94e Jaargang No. 228 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn, PL verv.: Vr'. Leertoirwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week, f 4.55 p. lew, fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 27 Sept. '51 ADVERTENTIEPRIJS 20 CU p.r mm. Minimum p. advertentie t 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentiei (max. 8 regels) van 1—3 regels <1.—. Iedere regel meer 20 cent. grieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C, Middelburg. Bur. Vllssingen Walstr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Pr. Mauritestr. 12. til. 102: Terneu/.en Brouwerljatr. 2; Zierikzee N. Bogard3tr^C^^_l^-_^- ATTLEE VOOR EEN DILEMMA Nieuwe bemiddelingspoging van de Ver. Staten Perzen zullen bij een landing de installaties opblazen. Het geschil om de Perzische olie tussen Engeland en Perzië heeft zich de laatste 24 uur aanzienlyk toegespitst. Wel heeft Engeland te Teheran een scherp protest ingediend tegen het bevel tot vertrek van het Britse personeel te Abadan (in totaal nog ongeveer 300 man), maar de regering te Londen staat in wezen toch voor een zeer moeilijk dilemma: moet de Britse positie in Perzië met de wapens in de hand worden verdedigd of niet? Onder druk van de Conservatieven hebben de Britse woordvoerders immers reeds enige maanden geleden verklaard, dat Abadan niet zonder meer zal worden prys gegeven en deze verklaring sindsdien meermalen herhaald ook maar thans schijnt er van Amerikaanse zijde toch wel eni. ge druk te worden uitgeoefend om in elk geval een conflict met de wape nen te voorkomen. Inmiddels worden de Perzische strijdkrachten in het Zuiden van het land paraat gehouden. De Britse ambassadeur in Washing ton, Sir Oliver Franks, heeft Woens dag een onderhoud gehad met de Amerikaanse minister van buiten landse zaken Dean Acheson en pre mier Attlee heeft president Truman een persoonlijke boodschap gezonden. Hoewel dit nog niet officieel is be vestigd, neemt men aan dat van En gelse zyde om bemiddeling door de Ver. Staten zou zijn gevraagd. Het zelfde zou wellicht ook door Perzië zijn gedaan tijdens een onderhoud, dat premier Mossadeq in Teheran had met de nieuwe Amerikaanse am bassadeur Henderson, nog vóór deze zijn geloofsbrieven aan de Shah heeft aangeboden. Acheson verklaarde tijdens een Woensdag gehouden persconferentie, dat de Ver. Staten gepoogd hebben te helpen en daartoe natuurlijk ook in de toekomst bereid zijn. De situa tie heeft de volle aandacht van de Amerikaanse regering. Meer wilde Acheson op dit moment niet zeggen. BRITSE KABINET BIJEEN Het besluit om in Teheran te pro testeren, werd in kabinetszitting te Londen genomen in aanwezigheid van de stafchefs van leger en marine Over een eventueel gebruik van troe- Een om de positie in Abadan te hand- aven zal naar gisteren in Londen verluidde in geen geval een be sluit worden genomen voor de Per zen op het laatste protest hebben ge antwoord. Ook verwachtte men, dat vandaag, na de terugkomst van de ministers Morrison en Shinwell uit de Ver. Staten, een volledige kabi netszitting zou worden gehouden. Ook is het niet uitgesloten, dat Attlee met de verkiezingen en de mogelijk heid van een Labour-nederlaag voor de deur, er toe zal overgaan overleg te plegen met de leiders van de Con servatieven en de Liberalen alvorens een besluit te nemen. De oppositie bladen herinnerden Woensdag aan Attlee's belofte aan het parlement de De mannen van het Waterschap Schouwen kunnen zich vandaag op de borst slaan. De Commis saris der Koningin in Zeeland zelve heeft hen gisteren gehuldigd voor de wijze, waarop zij de ontwa tering en de waterbeheersing in hun gebied na de oorlog hebben aange pakt. Zij hebben aan een wantoe stand, waarover de ingelanden niet minder dan twee eeuwen hebben ge klaagd, met durf en kosten van een aanzienlijk financieel offer z-esoluut 'n einde gemaakt. Schouwen kan thans voor de dag komen met zijn ontwa tering. Het is, zoals de voorzitter, de heer J. Klompe, opmerkte „uit een poel van ellende herrezen". Het is goed, dat die hulde in het openbaar gebracht werd. Er doet zich in onze jachtige tijd zo zelden gele genheid voor om een goed woord te rechter tijd te zeggen. En als die ge legenheid er is, worden zij zo vaak uit achteloosheid verzuimd. Daarom zullen de Schouwenaren wel in him nopjes zijn. En met reden. Ook een noodkreet slaakte de Commissaris. Het is met de drinkwatervoor ziening van Schouwen en Duiveland en van Tholen nog altijd niet wat het wezen moet. De situatie is zo, dat ingrijpen dringend noodzakelijk is. Men vergeet in Den Haag, dat Schouwen en Tholen getroffen gebie den zijn, waar zéér veel valt op te knappen, zonder dat men bij machte is het zelfstandig te doen. De taak, die men verricht is al zu zwaar, zo veel zwaarder, dan in rustiger tijden. Wat ongedaan blijft, blijft ongedaan, omdat men er niet aan toekomt. Als dat zo is, hebben anderen de taak om bij te springen. Met name als het getroffen gebieden geldt. Vandaar de noodkreet. Moge die ter bevoegder plaatse worden gehoord en verstaan. Naast de gerechtvaardigde trots om de welverdiende hulde inzake de voortvarendheid op ontwateringsge- bied, zal dan de even gemotiveerde dankbaarheid komen voor wat an deren voor Schouwen deden. Men doet reeds veel. zal er wel licht gezegd worden. Het is zonder twijfel waar. Ook de ontwatering kwam niet tot stand zonder een gro te rijkssubsidie. Maar zonder reden slaakt een Commissaris der Koningin géén noodkreet. olievelden in geen geval volledig te ontruimen. Met name de Times be toogde, dat zonodig met geweld maatregelen de uitvoering van het uitwijzingsbesluit moet worden ver hinderd. IN PERZIë In Perzië gelooft men, dat Engeland in geen geval „agressieve" stappen zal ondernemen. Mossadeq zal van daag verslag uitbrengen aan het par lement en mogelyk weer om een ver trouwensvotum vragen. De Perzische Veiligheidsraad is bij een geweest om te overleggen welke maatregelen genomen moeten worden voor het geval Engelse troepen in Perzië zouden landen. Het Franse persbureau A.F.P. weet te berichten, dat Mossadeq zou hebben besloten zo nodig alle olie-installaties te laten op blazen. Door Londen is aan de Perzi sche regering medegedeeld, dat zij ten volle verantwoordelijk is voor de gevolgen van de jongste Perzische maatregelen. is het 350 "jaar geleden, Zoning Lodewijk XIII van Frankrijk, die de leiding van Richel dat Koning Lodewijk Frankrijk, die de lei de staat overliet aan lieu, werd geboren. leden, I I van I Nog bezorgdheid over de toestand van Engelse Koning In een Woensdagavond te Londen uitgegeven bulletin over de gezond heidstoestand van Koning George VI wordt medegedeeld: „alhoewel er geen onderbreking is gekomen in het geleidelijk herstel van de koning en er tot dusverre geen complicaties zijn feweest, is het onvermijdelijk dat de omende periode van een week of tien dagen met enige bezorgdheid tegemoet wordt gezien". Veertien minuten later werd van uit „Clarence House", de woning van Prinses Elisabeth, een verklaring uit gegeven, waarin wordt gezegd dat de Kroonprinses en haar echtgenoot, de Hertog van Edinburgh, hun bezoek aan Canada voor een of twee weken hebben uitgesteld. Brengt Rusland in 1952 H-bom tot ontploffing? Prof. Pontecorvo zou met onderzoekingen belast zijn. De hoofdredacteur van de „Intelli gence Digest", Kenneth de Courcv heeft beweerd dat Rusland in 1952 zijn' eerste waterstofbom tot ontploffin° zal brengen. De Courcy zegt zijn in lichtingen te hebben ontvangen van vooraanstaande personen achter het „ijzeren gordijn", die inzage kunnen nemen van geheime documenten, maar vijandig staan tegenover het Sovjet regiem. Volgens de Courcy is de Russische waterstofbom ontwikkeld door prof. Bruno Pontecorvo, de Britse geleerde, die in Augustus van het vorig jaar uit Engeland verdween. Deze zou thans in het uiterste Zuiden van Rus land de leiding hebben van een labo ratorium voor de ontwikkeling van de H-bom. Dit centrum is naar de Courcy beweért op persoonlijk be vel van Stalin gesticht. Westelijke Geallieerden zullen Italië steunen. Toelating tot de V.N. President Truman heeft ter gele genheid van de overdracht van vier ruiterstandbeelden door de Italiaan se premier De Gasperi, verklaard, dat indien de Sowjet-L'nie zou voortgaan met Italië's toelating tot de Verenig de Naties tegen te gaan, andere we gen gevonden dienden te worden om Italië in staat te stellen „een volle dige rol te spelen bij de handhaving van de beginselen van de Verenigde Naties". In een verklaring, uitgegeven in Washington, Parijs en Londen, zeg gen de Westelyke geallieerden, dat zij bereid zijn „het Italiaanse ver zoek tot herziening van het Italiaan se vredesverdrag van 1947 in gunsti ge zin te overwegen". De drie rege ringen, aldus de verklaring zijn be reid permanente beperkingen en ten- achterstellingen op te heffen. De drie regeringen verzekeren te zullen pogen Italië te doen toelaten tot de Verenigde Naties. De mede ondertekenaars van het verdrag wor den verzocht soortgelijke maatrege len te treffen. De Gasperi heeft verklaard, dat Italië binnen een paar weken nota's zal zenden aan de ondertekenaars van het vredesverdrag, waarin gevraagd zal worden om verzachting van de politieke en militaire besprekingen van het verdrag. Hij zeide, dat hij bereid is met Joe- go-Slavië onderhandelingen te begin nen over de kwestie Triëst. Uit uitlatingen van de Russische pers en radio is reeds gebleken, dat de Sowjet-Unie zich niet met de ver klaring kan verenigen. Nederlandse pootaardappelen naar West-Duitsland. De invoercommissie van de West- Duitse regering heeft toestemming gegeven voor de invoer van pootaard appelen uit Nederland tot een be drag van 650.000 dollar. Negentien doden bij treinramp in Stiermarken Sneltrein liep op goederentrein. Dinsdagnacht Is in Stiermarken een sneltrein op een goederentrein gelopen. De hotsing was zo hevig, dat de wagens van de sneltrein in elkaar schoven. Negentien personen werden gedood en twintig ernstig gejond. Op enkele Oostenrykers na zijn de slachtoffers allen Italianen. Het ongeluk gebeurde op het sta tion Langenwang. De machinist van de sneltrein heeft men nog niet kunnen vinden. De stoker kon pas na uren werken met een snijbran der uit de cabine worden bevrijd, op het ogenblik van de botsing was er bijna geen zicht door de dikke mist en een der signalen stond verkeerd. Een iuridiscne commissie heeft na een onderzoek de stationschef van Langenwang verantwoordelijk ver klaard voor het ongeval. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat hjj een goederentrein op de rails van de exprestrein heeft gebracht zonder het signaal buiten het stati on op onveilig te zetten. Verder wordt de machinist van de expres-trein er van beschuldigd door een stopsignaal heen te zijn gereden. Acheson preciseerde de verklaring „voor de vuist weg" van President Truman. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Acheson, heeft Woens dag op zijn wekelijkse persconferentie een verklaring uitgegeven, waarin hy een uiteenzetting geeft van hetgeen de Ver. Staten zich voorstellen te bereiken in de internationale beraadslagingen, welke thans Worden ge houden. De verklaring schynt bedoeld te zyn om alle misverstanden teniet te doen, die het gevolg zouden kunnen zijn van de mededeling, welke presi dent Truman verleden week op zyn persconferentie voor de vuist weg heeft gedaan en die inhield dat het voor de Ver. Staten onder de huidige omstan digheden noodzakelyk is in de toekomstige betrekkingen met de Sowjet- L'nie meer op kracht dan op diplomatie te vertrouwen. Critici van Trumans verklaring luidden gezegd, dat de Russische regering dit zou kunnen uit leggen als te betekenen dat het geen zin heeft verder met de Ver. Staten te onderhandelen, hetgeen volgens hen er toe zou kunnen bydragen liet Krem lin in de richting van een oorlog te drijven. In de tevoren opgestelde verklaring van Acheson wordt hieromtrent het volgende gezegd: „Geen persoon ot staat moet een verkeerd begrip heb ben omtrent ons doel en de manier waarop wij dat willen bereiken. Wij willen vrede, vrijheid en gerechtig heid. Wij willen dit bereiken door ae I vrije staten gezamenlyk zo sterk te In het Julianakamp te Kijkduin werd Dinsdagmiddag het commando van liet Vrouwen Hulp Korps overgedragen door de waarnemend com mandant. Kapitein Mevr. N. Bloemendaal aan Majoor mej. A. Halbesma. Het défilé voor de nieuwe commandant; van links naar rechts: Lult. Gen. L. C. Buurman van Vreeden, majoor mej. A. Halbesma, nieuwe comman dant en de scheidende commandant mevr. N. Bloemendaal. Haak-in bracht 3 millioen op. Tijdens een persconferentie, waarin de N.C.R.V. de plannen voor het ko mende winterseizoen ontvouwde werd medegedeeld, dat in enkele plaatsen in de maand October nog Haak In- tentoonstellingen zullen worden ge houden, waarna de „restanten" der bazars te Utrecht zullen worden ge veild. Men mag dan aannemen, dat de Haak In-actie rond 3.000.000 zal hebben opgebracht. Aan het Konin gin Wilhelminafonds is gevraagd een „verlanglijst" samen te stellen ter besteding van dit prachtige be drag. Omstreeks 1 November hoopt men dan de Haak In-actie officieel te beëindigen. Er zal tenslotte een accountantsrapport verschijnen, op dat het Nederlandse volk wete, dat alle zo spontaan bijeengebrachte gel den voor de kankerbestrijding zijn besteed. Man stak zijn vrouw neer. De 36-jarige W. heeft voor zyn woning in Arnhem zijn vrouw zeven steken toegebracht met een mes. waarvan vier in de rug en drie in de borst. Onmiddellijk daarna ging hij naar het politiebureau om zich zelf aan te geven De vrouw werd naar het gemeenteziekenhuis overgebracht, haar toestand is niet levensgevaar lijk Door electrische trein gegrepen en gedood. De 64-jarige los-arbeider T. W. uit Woerden is Woensdag onder de ge meente Moordrecht onder een uit Gouda komende electrische trein ge komen en gedood.' Het slachtoffer was in dienst bij een Woerdense aan nemer, die werkzaamheden voor de spoorwegen uitvoert. Hij stak vlak voor ae hem van achteren naderende trein de lijn over. Ontwateringsplan ad 3,25 millioen voltooid Gemaal Schelphoek feestelijk in gebruik genomen. Eeuwen lang is het met de afwatering van Schouwen en met name met de waterbeheersing maar zo-zo geweest en hadden de ingelanden regelma tig overlast van hemelvocht en grondwater. Sommige watergangen waren zo smal geworden, dat zy absoluut niet in staat waren om het water te lo zen, andere waren zo ondiep, dat de vogels er niet meer dan een voetenbad in konden nemen! Het kwam op enkele plaatsen voor, dat gronden, die twee meter en meer boven het normale polderpeil lagen, blank kwamen te staan, omdat de waterafvoer onvoldoende was. Kortom: er viel wat op te knappen. Aan die toestand is Woensdag met de ingebruikneming van het nieuwe gemaal Schelphoek ten Zuiden van Serooskerke (S.) een definitief einde gekomen. Met de ihgebruikneming is nameiyk het nieuwe ontwateringsplan van het Waterschap Schouwen voltooid, een plan, waarvan ook de aanlig gende polders in belangrijke mate profiteren. Gedurende ten minste een mensenleeftijd zal dit gedeelte van Zeeland van alle wateroverlast bevryd zyn. Weliswaar moet een gedeelte der leidingen in de Schelphoek nog ver beterd worden, maar dit zal in het kader der ruilverkaveling voor dit ge bied op korte termyn kunnen geschieden. Er was dus voor Schouwen Woensdag reden te over tot juichen. En er Is inderdaad oprecht gejuicht In 's Landskanier te Zierikzee, het gebouw van het Waterschap Schou wen, verzamelde zich in de morgen uren een gezelschap, bestaande uit het bestuur van het Waterschap en talrijke genodigden. De voorzitter van het Waterschap, de heer J. Klom pe, riep een hartelijk welkom toe aan jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, Commissaris der Koningin in de pro- land, jhr. mr. J. Schuurbeque Boeije, vincie Zeeland, ir. F. P. Mesu, di recteur van de Cultuur Technische Dienst te Utrecht, de leden van Gede puteerde Staten C. Philipse en C. Hamelink, de hoofdir. dir. van de Prov. Waterstaat, ir. H. D. J. Swa- ters en de andere genodigden, onder wie wn o.m. opmerkten ir. A. Fran ke, Rijkscultuurconsulent voor Zee burgemeester van Zierikzee, jhr. mr. R. J. H. Q. Roël, burgemeester van Haamstede, jhr. A. van Citters, de heer J. Vriesendorp van Renesse, ir. T. Michielsen, directeur der P.Z.E.M., mr. dr. R. W. graaf van Lynden, vi- ce-voorzitter van de Zeeuwse Polder en Waterschapsbond, en vele anderen. WAT ER VERRICHT WERD De heer Klompe gaf na dit welkom het woord aan de heer J. L. Breeman, waterbouwkundige van de Cultuur technische Dienst, die er aan herin nerde, hoe na inleidende besprekingen in. 1942, in 1945 besloten werd om herstel van het Schouwse inundatie- gebied gepaard te doen gaan met een verbetering der afwatering. Spreker schetste hierna de totstandkoming van het plan voor de ontwaterings- werken, dat thans zijn bekroning vindt in de ingebruikneming van het nieuwe gemaal Schelphoek, dat een capaciteit heeft van 300 m3 per min., werkt met een verticale schroefpomp met verstelbare schoepen en direct op zee loost. Hoe beiangryk de totale uitvoering van het project geweest is, blijkt wel uit het feit. dat waar nodig alle be staande gemalen volkomen gemoder niseerd werden, het nieuwe gemaal Schelphoek werd gebouwd, 140 ion. wateringen werden aangelegd of ver beterd, 630.000 m3 grond werd ver zet, 735 kunstwerken werden uitge voerd, het polderpeil werd verlaagd met 35 cM. De totale kosten belopen 3.265.000, waarvan 66 procent door subsidies gedekt, wordt. Een der moeilijkste gedeelten was de zoge naamde „korrelput" aan de Verseput- se weg, waar een hoofdleiding gelegd moest worden door 150 meter drijf zand. Het werk kostte 50.000 ex tra, maar de moeilijkheden werden i schitterend overwonnen. Na deze uiteenzetting van de heer Breeman gaf ir. D. C. Pleyte van het Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden een aantal tech nische bijzonderheden over de wijze, waarop thans de bemaling van het Waterschap Schouwen geschiedt. De heer Klompe dankte de spre kers voor hun voorlichting, DE DRIEKLEUR Om 12 uur begaf het gezelschap zich per auto op weg om een tocht te maken langs de meest markante punten in het gebied van het Water schap, waar aanzienlijke veranderin gen en verbeteringen zijn gekomen. Deze tocht eindigde bij het nieuwe gemaal Schelphoek, waar de Commis saris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot de nationale driekleur hees en de motoren in werking wer den gesteld. UIT EEN POEL VAN ELLENDE HERREZEN Tijdens een hierop volgende bijeen komst in hotel Mondragon werd het woord gevoerd door de voorzitter van het Waterschap, de Commissaris der Koningin en verscheidene andere sprekers. De heer J. Klompe herinnerde er aan, hoe reeds in 1877 Schouwen een gemaal kreeg, maar hoe men toen verzuimde de toevoerkanalen naar dit gemaal voldoende capaciteit te geven. Het gemaal voldeed daardoor niet, de wateroverlast bleef bestaan, verbetering kon niet eerder intreden dan nadat het grote, thans uitge voerde ontwaterinprsp'lan ter hand werd genomen. Warme hulde bracht spreker aan ir. Mesu van de Cul tuurtechnische Dienst, de heer Bree man. ir. Franke, ir. Herweyer, als mede aan het Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden, met name de heren Pleyte, de Waard en de ontwerper van het gebouw van 't nieuw gemaal, de heer J. de Jongh. (Zie vervolg op pag. 2) doen worden, dat deze doeleinden kun nen worden verwezenlijkt. Dit stre ven is gegrondvest op de overtuiging, dat het niet voldoende is de vrede te willen. De vrije wereld moet ook over de kracht beschikken om deze te handhaven". Acheson wees er op, dat de jongste conferenties van San Francisco, Ot tawa en Washington deze gezind heid duideiyk hebben gedemonstreerd. Anderen hebben getoond, zo zeide Acheson, dat zij wel de mond vol heb ben van vrede, maar deze in werke lijkheid niet wensen. Acheson besloot met te zeggen: „Wij verwachten vele nieuwe veran deringen op deze weg te maken op twee andere diplomatieke byeenkom- sten van groot belang, welke in de naaste toekomst zullen worden ge houden. n.l. de algemene vergadering der Ver. Naties te Parijs en de in November a.s. in Rome te houden bij eenkomst van de Noord-Atlantische Raad." De „Willem Barendsz" weer uitgevaren. Woensdagmiddag is de „Willem Barendsz" de drijvende traanfabriek van de Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart, voor de zes de expeditie naar de Zuidelijke IJs zee vertrokken. Minister Mansholt maakte de reis tot IJmuiden mee. Het schip, waarover ook ditmaal kapitein I. J. Klyn het gezag voert, vaart eerst naar Curagao om stook olie in te nemen en zet vervolgens koers naar Kaapstad, waar evenals vorig jaar de 12 jagers gereed lig gen, die de „iWllem Barendsz" naar net vanggebied vergezellen. Rode Kruis zorgt voor ontspanning Ambonezen. Drie grote vrachtauto's van het Ro de Kruis hebben een geheel nieuwe inrichting voor de cantine van het Ambonezen-woonoord bij Vught, een bibliotheek, sportartikelen en het meubilair voor de schouwburgzaal aangevoerd. Deze schenking werd met groot enthousiasme ontvangen. Bin nenkort krijgen de overige 48 woon oorden der Ambonezen dergelijke zen dingen. Bovendien zal de filmdienst van het Nederlandse Rode Kruis ge regeld bioscoopvoorstellingen in deze woonoorden gaan geven. Hel „incident" op de koloniale studiedagen te Gent. Het A.N.P. heeft zich tot de heer Aukes, secretaris van het Afrika-in- stituut, gewend naar aanleiding van wat het Belgische blad „De nieuwe Gids" schreef over „een incident" op de koloniale studiedagen te Gent. De heer Aukes deelde het A.N.P. mede, dat de strekking van zijn rede, die op Belgisch verzopk in de Neder landse taal werd gehouden, niet ten volle kon worden begrepen door de genen, die deze taal in België niet machtig zijn. Deze, waaronder de heer Jungers, gouverneur-generaal van de Belgische Congo, waren aan gewezen op een ter plaatse gemaakt Hoogst aanvechtbaar uittreksel in de Franse taal, hetgeen tot begripsver warringen aanleiding moest geven. De heer Auken heeft aangedron gen op een samenwerking op weten schappelijk en practisch gebied ten voordele van de ontwikkeling van Afrika in het algemeen. De opmer king over een teveel aan kapitaal is op wel zeer afdoende wijze weerlegd door het hoofd van de E.C.A-com- missie voor België en Congo, die de Marshall-gelden fourneert. Coalitieregering in Zweden. De Zweedse socialistische regering heeft Woensdag besloten een coali tie met de agrariërs aan 'te gaan. Het besluit werd genomen na een vergadering van leiders der sociaal democraten en agrariërs. Er waren reeds verscheidene weken voorberei dende besprekingen gevoerd. Men neemt aan, dat de agrariërs binnenkort twee regeringszetels zul len bezetten. Deze zullen vrijkomen door het op handen zijnde aftreden van enige ministers. VOORSPELT, OVERWEGEND DROOG. Geldig tot Donderdagavond. Overwegend droog weer met wis selende bewolking en een matige Zuid-Westelijke wind. Dezelfde of iets hogere temperaturen dan giste ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1