PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Eerste duel tussen Gromyko en Acheson op Vredesconferentie Zeeuwse merrieswerden nationaal en reserve-kampioene 0E BILT Kantlijn ULTIMATUM VAN M0SSADE0 AAN ENGELAND UITGESTELD Amerika bestelt atoomvliegtuig Ex-burgemeester vau Hilversum stond terecht Smokkelauto aangehouden Emir Talal Koning van Jordanië E.C.A. VERWACHT GOLF VAN ARBEIDSONRUST IN EUROPA 194e Jaargang - No. 210 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van do Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntljn. PL verv.s' W. Leertouwer en H. A_ Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct per week f 4.55 p. kw. £r. p. p. t 4M per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 6 SepL 1951 ADVERTENTIEPRIJS 30 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regels) van 1-8 regela f 1-—iedere regel meer 20 cent. ^Brieven of adrea Bureau van dit Blad" 25 cent meer Giro nr. 358300 F.Z.C. Middelburg. JSurMTUssingen^Walst^ <30^teL^23ó5^4^Ujn^ of 2160). M*burg Londenae Kaal 29, teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 03. teL 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102; rerneuzc/v Brouwerjjstr. 2; Zierikree: N. Bogerdstr. C 100. tel. 28. Nederlaag voor Sowjet-Unie Regeling van de procedure I trlnersactli. van dp 7ii.li' dpr Smvip Regeling van de procedure goedgekeurd Rus noemde uitsluiting van Communistisch China onwettig en ontoelaatbaar. Op de conferentie van San Francisco is het Woensdag tot een eerste duel gekomen tussen de Rus Gromyko en de voorzitter van de conferentie Dean Acheson. Gromyko maakte bezwaren tegen het niet uitnodigen van Com munistisch China. Hü noemde het ontoelaatbaar en onwettig de Chinese Volksrepubliek uit te sluiten. De Rus stelde voor onmiddellijk een uitnodi ging voor het bywonen van de Conferentie naar de „Centrale Volksrege ring van China" te zenden. Acheson zei, dat het Russische voorstel niet aan de orde was. Onder applaus verbrak Acheson de rede van Gromyko. Gromyko maakte daarop gebaren en draaide zich naar de afgevaardig den om Acheson, die achter hem zat, aan te kijken. De Rus herinnerde aan de Confe rentie van San Francisco van 1945, toen de kwestie van het lidmaatschap als eerste punt bij de oprichting van de organisatie der Verenigde Naties ter sprake kwam. De kwestie van de uitnodiging "Can de regering van Peking diende voor alle andere geregeld te worden. Er school enige logica in Ache- sons opvattingen, dat de procedure- kwestie in de allereerste plaats aan de orde kwam, aldus Gromyko, toch stond Acheson in het ongelijk. Gromyko verzocht om een stem- Ons onderwijs staat op de helling: de vernieuwing wordt actueel. Maar ook los van alle plannen om de onderwijsvernieuwing tot wer kelijkheid te maken, blijven allerlei dingen de aandacht trekken. Misschien geschiedt dat omdat we in de periode verkeren, waarin de scholen weer begonnen zijn, misschien omdat ons onderwijs nu eenmaal leeft in de belangstelling van velen. Opmerkelijk is evenwel, dat er ta melijk veel critiek is. Onlangs heeft een Amerikaans geleerde West-Europa bezocht om ons onderwijs te bestude ren. Hij vond het, met name in Ne derland, een nog al suffe boel. Ons onderwijs, zo meende hij, heeft zich niet aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Ons onderwijs geeft de leerlingen een massa ballast mee, waar de jongelui later niets aan heb ben. Omgekeerd staan wij Nederlanders nog al sceptisch tegenover het Ame rikaanse onderwijs. Wij vinden, dat men zich daar al te sterk speciali seert, de waarde van een klassieke opvoeding volkomen miskent en aan de noodzaak van een zo breed moge lijke algemene ontwikkeling te wei nig waarde hecht. In Nederland zelf heeft prof. dr. Hans Freudenthal in de Groene een paar merkwaardige artikelen over ons onderwijs geschreven. Hij meen de, dat men onze jeugd te vroeg al lerlei dingen laat leren, die zij met geen mogelijkheid kan begrijpen. Het bevattingsvermogen stijgt met de ja ren en wat een kind op zestienjarige leeftijd zonder moeite tot zijn geeste lijk eigendom maakt, is op zijn der tiende abacadabra. Aan dit te hoge eisen stellen aan het bevattingsver mogen schrijft prof. Freudenthal het toe, dat bij tal van leerlingen van on ze middelbare scholen reeds na een jaar een ongelooflijke portie kennis volmaakt verdwenen is. De jeugd leerde voor de examens. Geestelijk bezit werd de kennis niet. Als voorbeeld noemde de schrijver in De Groene het onderwijs in de Ne derlandse taal. Hoe weinigen schrij ven na een middelbare schooloplei ding onberispelijk Nederlands! Leer de leerlingen minder grammatica, zegt hij en meer taal. Er zit mis schien iets in deze gedachte. Maar hoe moet een leerling vreemde talen leren, als hij geen grammatica kent? En nogmaals voor enkele ogenblik ken ons onderwijs en dat in het buitenland. In Oosterbeek is onlangs een inter nationale conferentie van leraren ge houden en dergelijke bijeenkomsten kunnen niet genoeg worden toege juicht, meent „Vrij Nederland" on af h. progr.). Ons onderwijs leeft, door allerlei oorzaken, immers in een tamelijk sterk isolement. „Contact over de grenzen heen be tekent het openzetten van ramen waardoor een gewenste frisse wind kan binnenstromen. Wie nog de illusie zou hebben, dat wij met ons onderwijs mee vooraan staan in de wereld van het Westen, kan op zo'n conferentie veel leren. Daar waren Belgische leraren, die met verbazing hoorden dat wy 26—30 lesuren per week voor een leraar een normale taak vinden: zij hebben er 1822. (Voor buitenstaanders: een lesuur is niet hetzelfde als een werk uur; de taak van een leraar omvat heel wat meer dan voor-de-klas- i staan!) Daar werden salarissen ver geleken, herleid volgens muntwaarde en kosten van levensonderhoud en daarbij sloeg Nederland een tamelijk armzalig figuur. Over zaken als de opleiding van leraren, en het aantal leerlingen per klas, konden de Neder landers ook al niet trots zijn. Laat men vooral meer van zulke conferenties houden. Ze zullen het besef versterken dat wij niet langer mogen achterbleven". ming van de gehele conferentie over Achesons beslissing. De Tsjechoslowaakse afgevaardig de verzocht om overweging van Gromyko's voorstel. Acheson wees het verzoek echter af. Ook de Poolse afgevaardigde steun de Gromyko's voorstel. Hij moest her haaldelijk gemaand worden zijn plaats weer in te nemen, toen zijn spreekbeurt van vijf minuten ten ein de was. Een andere gedelegeerde leidde hem tenslotte naar zijn plaats. VERWARRING In de vertaalcentrale ontstond ver warring^ doordat de Britse afgevaar digde zijn spreekbeurt opnam, ter wijl de Poolse afgevaardigde nog op 't podium sprak. De conferentie onderschreef ten slotte Achesons beslissing, dat de procedure voor het debat behandeld diende te worden. Het Sowjet-voorstel werd met 48 tegen drie stemmen verworpen. Met 48 tegen 3 stemmen werd .daar op de door Amerika en Engeland voorgestelde regeling van de proce dure goedgekeurd. Deze regeling be oogt, aldus Reuter, eventuele vertra- gingsactlc van de z(jde der Sowjet- Unie tegen te gaan. De stemming vormde de tweede nederlaag voor de Sowjet-Unie. Acheson werd tot permanente voorzitter en Percy Spender (Austra lië) tot vice-voorzitter gekozen. De Sowjet-delegatie deelde afschrif ten uit van amendementen op de re geling van de procedure. Het voor naamste amendement stelt de ophef fing voor van de beperking tot een uur van de spreektijd behalve voor de mogendheden, die het ontwerp voorstel steunen. De Poolse gedelegeerde zei, dat de beperking een voorbeeld van „Ameri kaans imperialisme" vormde. „Wen sen de gedelegeerden 'n Amerikaanse dictatuur te aanvaarden?" zo vroeg hij. De conferentie ondersteunde met 36 tegen drie stemmen de beslissing van Acheson om de kwestie van de uitnodiging van de regering van Pe king, zoals Gromyko voorstelde, buiten de orde te stellen. UITGEJOUWD Gromyko was Dinsdagavond de gast van de Amerikaanse delegatie, die een receptie had georganiseerd. Hij schudde daar de president dc hand. Toen hij de receptie verliet werd Gromyko op straat door een menigte uitgejouwd. Korea-vrijwilligers begin October thuis Onvoorziene omstandigheden voor behouden kan verwacht worden, dat de vrijwilligers van het Nederland se detachement Verenigde Naties, die op 26 October 1950 onder com mando van wijlen luitenant kolonel Den Ouden naar Korea vertrokken, begin October a.s. in ons land zul len terugkeren. ZONDER OPGAVE VAN REDENEN Perzië zou oliedeskundigen uit Nederland willen aanstellen Woensdagochtend werd bekend gemaakt, dat de Perzische premier Mos sadeq besloten had de Britse regering vijftien dagen de tijd te geven om de onderhandelingen over de Perzische olie te heropenen. Als Engeland hierin niet toestemde, zou Perzië alle Britse technici, ongeveer 350, die nog in Abadan en op de Zuid Perzische olievelden zyn, uitwazen. Woensdagavond nam het Perzische kabinet echter het besluit het ulti matum aan Engeland uit te stellen. In feite was het reeds door de Senaat goedgekeurd. De plaatsvervangende premier Fatemi, die mededeling deed van het uitstel, gaf geen reden op. Hij ver klaarde alleen, dat de Sjah niet van het ultimatum op de hoogte was. Premier Mossadeq zal, naar ver wacht wordt, vandaag de Kamer om een vertrouwensvotum over de ulti matumkwestie vragen. Eerder op de dag had Fatemi nog verklaard, dat indien de Briten zou den vertrekken de Perzische regering voornamelijk oliedeskundigen uit Zwitserland, Zweden en Nederland zou nemen. Ook zou de Perzische re gering aanbiedingen bestuderen van een Nederlandse firma, die Perzië olietankschepen wil verkopen. Perzië was niet verlangend Amerikaan- In het Operagebouw van San Francisco heeft president Truman Dinsdag avond met een rede de conferentie voor een Vredesverdrag met Japan ge- opend. President Truman tijdens zijn toespraak. (Telefoto). De Verenigde Staten hebben roet de ^Consolidated Vul tee Aircraft Corpo ration" te San Diego In Callfornié een contract gealoten voor de bouw van een door atoomkracht voortbe wogen vliegtuig. Voor de Amsterdamse politierech ter stond terecht de 55-jarige ex- burgemeester van Hilversum G. H. J- F. die er van werd beschuldigd uit dé woning van een ambtenaar btf het Beheersinstituut De J. een radio toestel te hebben weggenomen. F. zeide, dat hij het toestel had meege nomen. omdat het zijn eigendom was. H(j was na de capitulatie geïnter neerd en toen h(j na 5 Jaar Interne ring terugkeerde, nam htf het toestel mee, dat h(j bfl een handelaar in Bergen had gekocht. De J. beweerde het toestel van een Canadees te heb ben gekocht, maar de politierechter trok dit in twijfel. Na ondertekening van een verbaal door De J. werd de zaak voor onbepaalde tfld aangehou den, teneinde na te gaan of De J. meineed had gepleegd. Protest tegen komst in Engeland van Spaans ambassadeur Het Britse vakverenigingscongres T.U.C. heeft met algemene stemmen een resolutie aangenomen, waarin wordt geprotesteerd tegen de komst in Engeland van „een ambassadeur, die fascistisch Spanje vertegenwoor digd". Na een schietpartij Het is aan de speciale brigade van de Belgische douane in Turnhout ge lukt een der smokkelauto's aan te houden, die regelmatig opereren langs de Belgisch-Nederlandse grens. De bewoners van Turnhout sloegen de achtervolging gade, die zich af speelde in een overvolle straat. Ko gels floten en de voorbijgangers zoch ten ylings dekking, want de doua niers, die in een snelle auto zaten, vuurden heftig op een smokkelauto, welke in volle vaart trachtte te ont snappen. Nabij de Paterstraat sprong een der inzittenden uit het voertuig en verdween. De achterbanden van de auto wa ren blijkbaar kogelvast, want on danks voltreffers, reed de bestuur der door met een 80 km. vaart. De douane-wagen slaagde er tenslotte in de smokkelauto te achterhalen en een lichte aanryding te veroorzaken, waardoor de bestuurder in moeilijk heden kwam en moest stoppen. De inhoud van de auto bleek te be staan uit Nederlandse boter en eie ren. De bestuurder H. uit Westmalle werd gearresteerd. Vliegtuig brandend neergestort. LICHTACROBATE OMGEKOMEN Naar Reuter meldt, is te St. Paul (Minesota) in de Verenigde Staten, een vliegtuig waarop een jeugdige acrobate halsbrekende toeren ver richtte, brandend neergestort. De piloot kwam bij het ongeluk om, terwijl de luchtacrobate zwaar gewond naar het ziekenhuis werd overgebracht, waar zij aan de ver wondingen is overleden. se technici aan te stellen, omdat deze bijna onvermijdelijk de Britse lijn zouden volgen en Perzië onder in vloed van de grote olietrusts zouden trachten te brengen". Fatemi voegde aan zijn verklaring toe, dat Mossadeq na de rede in de Senaat ingestort was en nu weer het bed moest houden. Emir Talal, oudste zoon van koning Abdoellah, is Woensdag tot koning van Jordanië uitgeroepen. Zyn vader werd in Juli vermoord. Talal zal de tweede koning van Jor danië zijn. Zijn vader nam na de eer ste wereldoorlog de macht over in Transjordanië en werd koning na de tweede wereldoorlog, toen Engeland het mandaat over zijn gebied beëin digde. De nieuwe koning werd in 1911 ge-- boren. Evenals de meeste kinderen van. zijn dynastie werd hij naar de woestijn gezonden om te worden ver zorgd door een vreemde stam. Ambonese matroos door Javanen gestoken In Rotterdam is het Woensdag tot een vechtpartij gekomen tussen een tiental Javanen en een Ambo nese opvarende van de luchtdoelkrui ser „Tromp". De Ambonees vluchtte naar de ..Tromp" waar bleek, dat hij zes messteken had opgelopen. Zoontje at ijsje, vader verdronk. Te Delft is de 34-jarige P. B. in de provinciale vaart verdronken. Het zoontje van de man was in een kano aan het varen en kwam naar de kant omdat zyn vader hem een ijsje wilde laten kopen. Terwijl de jongen de ijswafel ging halen, paste de vader op de kano. Hij raakte ech ter door onverklaarbare oorzaak te water en verdronk. HET GEVAAR IS DREIGEND Oorzaak ligt in vermindering van de levensstandaard door de herbewapening Een memorandum opgesteld voor de politieke ambtenaren van de E.C.A. heeft voorspeld, dat er in West-Europa een grote golf van arbeidsonrust te verwachten is In de naaste toekomst, aldus meidt de New York Time« uit Washington. Deze onrust zou winst voor de communisten en een verminde ring van de herbewapening ten gevolge hebben. De ECA had berekend dat voor eco nomische hulp 673 millioen dollar nodig zouden zijn. De economische moeilijkheden, die West-Europa te wachten staan vloeien volgens het memorandum voort uit een gebrek aan grondstoffen, dat verminderde industriële productie, minder goede ren voor de consumptie en hogere prijzen tengevolge zal hebben. Het gevolg van de herbewapening zal zijn verdere verlaging van de al gevaarlijke lage levensstandaard. Der halve is een grote golf van arbeids- Weduwe van Louis Bouwmeester overleden In de ouderdom van 82 jaar is te Amsterdam overleden mevrouw J. Bouwmeester geb. De Boer. weduwe van de grote toneelspeler Louis Bouw meester. PAARDENSHOW IN DEN BOSCH H.M. de Koningin reikte medaille uit aan Zeeuwse fokker De tweede dag van de nationale paardententoonstelling van „Het Neder- landsche Trekpaard" in Den Bosch is een groot zonnig feest geworden, 's Morgens eerst de laatste keuringen en daarna de kampioenschappen, welke voor Zeeland by de merries weer een eclatant succes opleverden. De kampioene èn de reserve kampioene uit Zeeland. En bovendien nog 14 van de 26 eerste prijzen. Magnifique! Een tweede hoogtepunt lag in de middag, toen H.M. Koningin Julia na een bezoek bracht aan de indrukwekkende show, welke op traditionele wijze deze prachtige Bosse „paarden-dagen" van 1951 besloot. Deze vor stelijke belangstelling vormde een sympathiek bewys van waardering voor het prachtige werk van onze Nederlandse Koudbloedfokkers. Voor Zeeland was het een groots moment, toen H.M. de Koningin aan de heer Marcel de Dobbelaere uit IJzendijke de door haar beschikbaar gestelde medaille voor de kampioen merrie Jenny uitreikte. Vooral bij de kampioenskeuringen voor de merries kwam Zeeland uit stekend voor de dag: zestien paarden, die in haar klassen de hoogste plaat sen hadden bezet, werden hier voor de jury (de heren D. J. den Hertog Jager uit Herveld en Ant. de Schutter Koenraadt uit Heiningen) geleid en van deze zestien kwamen er niet min der dan negen uit Zeeland. Het wa ren er drie uit de vermaarde stallen de Dobbelaere uit IJzendijke (Jenny, haar dochter Ninette en Hilda) en verder Bianca van Nico van A. Serra- rens uit Ossenisse, Monna van Mon- tain van A. J. SaloméVerhage te Groede, Mirza van Mina van J. van HalBuzeijn te Eede, Josephine van de Middelhorst van A. J. Verhage Hoste te Schoondijke. Fanny van Clin- ge van W. de Buck te Meliskerke en Lady van Joh. de Feijter Jzn. te Schoondijke. Het in buitengewoon groten getale aanwezige publiek volgde de verrich tingen van de jury in grote spanning, vooral toen in laatste instantie drie paarden werden teruggeroepen: Jen ny en Lady en de eveneens buitenge woon mooie merrie Josephine van den Hiersenhof van G. C. Janssen uit Beers. Onder daverend applaus werd ten slotte de einduitslag bekend gemaakt: kampioene de waarlyk prachtige brui ne merrie Jenny uit de stallen de Dobbelaere en reserve kampioene La- I dy van Joh. de Feijter Jzn. te Schoon dijke. Een prachtig succes voor Zee land, dat vooral bij de oudere mer ries zo uitstekend voor de dag kwam! DE HENGSTEN. Bij de hengsten verschenen acht dieren voor de jury, die nu uit de heren W. J. L. de Groof uit Kruintn- gen en H. Boonen uit Neer bestond. Hierbij waren twee Zeeuwse heng sten, nl. Herseur van Alstein van P. J. Boënne te Graauw en H. Buijsse te Biervliet en Nico van Stegeshof van de Coöp. Hengstenhoudersver. „Eiland Tholen" te St. Maartensdijk. Bovendien de hengst Edelman van Veldzicht, bij Joh. de Feijter in Schoondijke gefokt Ook hier verliep de keuring onder een grote spanning, welke pas gebro ken werd toen het eindresultaat was bekend gemaakt Kampioen: Eduard van Koppushoen van G. J. Toonen te Maren—Alem en H. J. Koopmans te Kessel (vorig jaar reserve-kampioen). Reserve-kampioen de in Zeeland ge fokte hengst Edelman van Veldzicht van J. C. Roodzant te Dirksland. DE LAATSTE KEURINGEN. Vroeger in de morgen waren de laatste keuringen in de rubrieken verricht, welke de volgende resulta ten opleverde: Categorie 21, hengsten met de beste nakomelingen: Eerste prijs: Nico van Beek van L. Grombag c.s. te Beek (Li); tweede prijs: Urbain van Certain A. Aer- noudts te Sluis, G. van Hal te St. Kruis en Joh. Kuijpers Hzn. te St Oedenrode, Karei van Certain van P. J. Boënne te Graauw; 3e prijs: Nico van Smakt van de Hengstenhouders ver. ..Zuid-Beveland" te Waarde. Categorie 23, loten van 4 merriën van één eigenaar. (Vervolg op pag. 2). onrust te verwachten met daaruit voortvloeiende winst voor de commu nisten. Het gevaar is dreigend. Het voort duren van de economische hulp, aldus het memorandum, de verdeling daar van op een dergelijke wijze, dat het in grotere mate dan tevoren de lage re salarisgroepen ten goede komt, is van dringend belang voor de veilig heid van de Ver. Staten. Het memorandum gaat verder, dat vele landen al duidelijk gemaakt heb ben, dat zij hun verplichtingen t.o.v. het Noordatlantische Pact zullen moeten verminderen, als de hulp van de Ver. Staten niet op zfln minst even groot is als de voorgaande ja ren. Anders zou de defensie-inspan ning het peil van de consumptie van het volk verminderen. Werkgevers en regeringen zijn er in bijna alle Westeuropese landen in geslaagd de huidige adempauze in de stijging van de kosten van het levens onderhoud te gebruiken om eisen tot loonsverhoging af te wijzen. Als een gevolg daarvan zullen de gecumuleer de eisen van de arbeiders met bijzon dere kracht gevoeld worden, zodra de kosten van het levensonderhoud weer zullen gaan stijgen. Functionarissen van de E. C. A. onderhandelen reeds met de Franse regering over de wijze, waarop deze arbeidsonrust voorkomen kan wor- Vrachtauto (met letters T.I.R.) had geen last van de douane. Een vrachtauto met goederen voor Nederland, die voorzien was van een plaat met de letters „T.IJL" kon Woensdag de Zwitsers-Duitse grens passeren zonder dat er douane-forma liteiten behoeften te worden vervuld en zonder dat er douanerechten be hoefden te worden betaald. De douanebeambten lieten de wa gen zonder meer doorgaan, nadat de chauffeur het nieuwe paspoort voor internationaal wegverkeer, uitgege ven onder auspiciën van de economi sche commissie voor Europa der Ver enigde Naties, had getoond. Tot dusverre hebben drie landen Zwitserland. Duitsland en Nederland het T.I.R-systeem, dat bespoedi ging van het goederenvervoer op de Europese wegen beoogt, ingevoerd. Men verwacht, dat ook andere landen hiertoe zullen overgaan. VOORSPÉLT: OVERWEGEND DROOG. Weersverwachting tot Donderdag avond. Zwakke tot matige Noordoostelijke wind. Overwegend droog weer met nu en dan overdrijvende wolkenvelden. Aanvankelijk nog plaatselijk mist Over het algemeen Iets minder warm dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1