PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Truman kraakte harde noten Moeilijke periode van Oostburg's lyceum loopt ten einde 0£ BILT Kantlijn BENELUX-MINISTERS KOMEN MORGEN IN BREDA WEER BIJEEN Schimmel oorzaak van vergiftiging in Frankrijk BERTHA HERTOG'S HUWELIJK BLIJFT ONGELDIG Moordaanslag op Haags echtpaar Onweer richtte schade aan 194e Jaargang - No. 205 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B den Boer. Adj. W. de Pagter Hoofdred. G. BaliinUJn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4.55 p. kw. fr. p. p. f 4.80 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 31 Aug. '51 ADVERTENTIEPRIJS >0 Ct P«t mm. Minimum p. advertentie f 3.— ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels i van 1—5 regels t 1.—- iedere regel meer 20 cent. „Brieven ol adres Bureau van dit Blad" 25 cent mee; Giro nr 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 58—60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 ol 2160). M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terncuzen: Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogcrdstr. C 160. tel. 26. ONTWRICHTING VAN HET MARSHALL-PLAN Scherpe critiek op beknibbelaars van de hulp aan Europa President Truman heeft op zijn wekelykse persconferentie in Washing ton weer eens een paar harde noten gekraakt. In het bijzonder richtte de president zich ditmaal tegen die Congres-leden, die als tegenstanders van de hulpverlening aan Europa in de door de Amerikaanse regering voor gestelde vorm, voortdurend knabbelen aan de bedragen, die moeten wor den uitgetrokken voor economische hulpverlening. Zij ontwrichten het Marsliall-plan, aldus verklaarde de president, die daarbij zeide hét geen bewijs van verstandig economisch denken te vinden, wanneer men er aan medewerkt het economisch herstel van Europa onroogelyk te maken, juist op het moment, dat de krachtsinspanning der betrokken Europese landen succes begint op te leveren. Ook de Russen kregen weer eens een veeg uit de pan. De jongste be schuldigingen der Sowjet-bladen, volgens welke de Ver. Staten er naar zouden streven een derde wereldoorlog te ontketenen, noemde Truman vals en even sterk gelogen als de gehele overige propaganda der Russen. Wat de beknibbelingen op de cre- dieten voor de Marshall-hulp betreft, zeide de president, dat de regering het Congres heeft voorgesteld een bedrag van 8% milliard dollar ter be-* schikking te stellen voor economi sche èn militaire hulp aan die lan den, die blyk hebben gegeven weer stand te zullen bieden bij een even tuele aanval. „Ik heb alles gedaan wat in myn vermogen lag om een drastische ver mindering van dit bedrag tegen te gaan", aldus Truman, „en ik zal dit bljjven doen, maar op het ogenblik lykt het my vry hopeloos De president wees er voorts op, dat het oorspronkelijke plan, zoals dit na Marshalls beroemde rede voor de Harvard-University werd ontwikkeld, voorzag in een hulpverlening gedu rende vier jaren tot een totaal-bedrag van 17 milliard dollar. Indien het Congres zyn goedkeuring zou hech ten aan de nu door de regering ge- Nu de gemeenten voor het pro bleem. komen te staan, hoe zij aan geld moeten komen, nadat gedurende verscheidene jaren net geld gemakkelijk te krijgen is geweest, komt op steeds meer plaatsen de wo ningbouw in gevaar. Reeds thans is het op verscheidene plaatsen in Zeeland zo, dat wel bouwvolume beschikbaar is, maar dat de gemeenten niet weten waar zij het geld vandaan moeten halen. De Zeeuwse gemeentebesturen mopperen daarover. Zij hebben des tijds de deuren open gezet voor de repatriërenden, mede op grond van de toezegging, dat zij extra bouwvo lume zouden ontvangen. Dat het nog eens moeilijk zou worden om de wo ningbouw te financieren konden zij op aat moment niet voorzien. Nu voe len zij zich, met bouwvolume, maar zonder geld, min of meer gedupeerd. En dit is te begrijpen. Zou het rijk daar geen raad op we ten? De banken geven nl. niets Be loften blijven op deze manier onver vuld Vorige week botste een vrachtauto uit Joure tussen Meppel en Zwolle tegen een boom, de truck sloeg over de kop en werd in elkaar gedrukt. De chauffeur, een inwoner van Sint Nicolaasga, werd zwaar ge wond. Men bracht de man naar het zie kenhuis in Meppel. Maar zo lezen wij in de Heerenveense Koerier daar zeiden ze: geen plaats! en deden de deur dicht. Daar stonden ze toen; de man, die de gewonde bracht, perplex en de ge wonde zelf te veel buiten westen om. perplex te kunnen zijn. Maar de deur was dicht. Er was geen keus, dan in hemelsnaam maar naar Zwolle. Daar staat ook een ziekenhuis en ze deden de deur open, toen de auto kwam, maar toen ze het verhaal gehoord hadden zeiden ze, net als in Meppel: geen plaats! Toen ging daar de deur ook weer dicht en de auto is maar te ruggereden naar Meppel met de ge wonde, die merkwaardigerwijs nog al tijd leefde, en toen daar de deur van het ziekenhuis weer openging is ex* ge zorgd dat die niét opnieuw gesloten werd, voordat de gewonde er door was gegaan. Het kon nu wel! Zo is het gegaan met de chauffeur; hij leeft gelukkig nog en zal het wel ha len ook, ondanks hetgeen hem bij de ziekenhuizen is wedervaren; maar wij maken toch melding van dit geval, omdat er wel vaker chauffeurs en anderen plotseling gewond raken en er voor zulke gevallen nu eenmaal per se bedden beschikbaar moeten zijn; te Meppel, te Zwolle en overal elders. Een volgende maal zou het eens niet goed kunnen aflopen met het slachtoffer en wij zouden niet graag in de schoenen willen staan van de directeur of directrice, die een half uur tevoren had gezegd: geen plaats! en de deur gesloten. Een soldaat heeft onlangs een hond doodgetrapt. Daar kwam een krantenbericht over. En dat krantenbericht lokte in De Telegraaf een reeks van ingezonden stukken uit. Het blad constateert met voldoening, dat sterker nog dan het grote nieuws", zoals dat in de journalistiek heet, het nieuws dus over Kaesong en Teheran en Burgess en Maclean, het kleine nieuws de mensen interes seert. Het is een oude waarheid. En het is goed zo. Want ons leven hangt van kleinig heden aan elkaar. Van kleinigheden hangt het geluk van een mens af. vraagde bedragen, zou echter pas een bedrag van 14 fz milliard dollar ter beschikking zijn" gesteld. Het denkbeeld om een nïeüw „hoogste agentschap" in te stellen voor het toezicht op alle hulpverleningspro gramma's, wees de president zonder meer van de hand. Het is de taak van de president, zo zeide hij, uitvoe ring te geven aan hetgeen het Con gres hem machtigt te doen. Tenslotte werd Truman nog de vraag gesteld of de verbonden strijd krachten sterker zouden zijn gewor den, wanneer zij de strijd in Korea zouden moeten voortzetten. Deze vraag werd onomwonden met „ja" be antwoord. Al hetgeen door Generaal Ridgway na het openen der onder handelingen te Kaesong en ook na het onderbreken daarvan werd ge daan, had overigens de volledige in-, stemming -van de president. Op de vraag of hij zou antwoorden op de brief van de president der Sow- jet-Unie, waarin deze een Vijfmo- gendhedenverdrag voorstelt, ant woordde Truman, dat hij de briefwis seling zal voortzetten. Hij had echter geen haast met het antwoord, omdat dit met overleg moet geschieden. WILLIAM OATIS. Een verslaggever wees Truman er op dat de nieuwe Tsjecho-Slowaakse ambassadeur te Washington had ver klaard dat de zaak-Oatis, van ge rechtelijk standpunt uit gezien, afge handeld is. Truman antwoordde; „De ze zaak zal in de Ver. Staten nimmer als afgedaan worden beschouwd, voordat Oatis is vrij gelaten". Afzonderlijk vredesverdrag tussen Japan en Tsjang Kai Tsjek? Te Washington werd Donderdag beweerd dat Japan en het nationalis tische China, na het sluiten van een vredesverdrag te San Francisco, een dergelijk afzonderlijk verdrag zullen sluiten. John Foster Dulles zou dit onder geheimhouding aan verscheide ne Senatoren hebben medegedeeld. De reden voor de verzochte geheim houding zou zijn geweest dat het, in dien dit plan voortijdig bekend zou worden, voor enkele landen bijzonder moeilijk zou zijn de conferentie te San Francisco bij te-wonen. WERK-VERGADERING IN BRUSSEL Geen resultaten, wel richtlijnen Belgische, Luxemburgse en Nederlandse ministers hebben Donderdag In het Brusselse ministerie van buitenlandse zalcen .een bespreking gehouden, welke men kan zien als eerste van een reeks van. ministeriële werkver gaderingen, zoals deze op de in Juli te Goes gehouden grote Benelux-confe- rentie werden uitgestippeld. Doel van de vergadering was de vraagstukken te onderzoeken, die tengevolge van dë ontwikkeling der economische en financiële betrekkingen tussen de deelnemende landen zijn gerezen. Uit het na afloop verstrekte communiqué blijkt, dat weliswaar geen en kel concreet resultaat werd geboekt, maar dat men liet toch eens werd over enige richtlijnen, di§ het de experts mogelijk zullen maken een pro tocol te ontwerpen, dat a.s. Zaterdag in een nieuwe werkvergadering in hotel „Anneville" hetzelfde waar Koningin Wilhelmina in 1945 by haar terugkeer in Nederland haar intrek nam bij Breda, nader zal worden onderzocht. De vergadering werd van Neder landse zijde bijgewoond door de mi nisters Lieftinck (financiën) en Van den Brink (econ. zaken), alsmede door een aantal hoge ambtenaren, o. w. de heer Spierenburg, directeur-ge neraal voor de buitenlandse economi sche betrekkingen. Luxemburg was vertegenwoordigd door de eerste mi nister Dupong en de minister van economische zaken Raskin, België door de ministers van Zeeland, die de vergadering presideerde en de minis ters Van Houtte (financiën) en Cop- pe (econ. zaken). Ook waren er na tuurlijk hoge Belgische en Luxem burgse ambtenaren. Tegen één uur hebben de Nederlandse afgevaardig den zich enige ty'd teruggetrokken om de Belgische en Luxemburgse ge delegeerden gelegenheid te geven over sommige in beraad gehouden punten overleg te plegen. GEEN BESLISSINGEN. Bij het verlaten der vergadering waren alle deelnemers zeer gesloten over de resultaten der besprekingen. Zij beperkten zich in het algemeen tot de opmerking, dat geen enkele beslissing werd genomen, maar dat men het werk der deskundigen moet afwachten en het ontwerp-protocol, dat deze zullen opstellen. Een verslaggever van Belga heeft nog in kringen rond de Belgische de legatie vernomen, dat Nederland een voorstel heeft ingediend, "ter sane ring van zyn betalingsbalans met België, om het exportvolume van Bel gië en Luxemburg naar Nederland te beperken, en wel uitsluitend voor niet essentiële producten, die niet vrijge geven zijn in het kader van de organi satie voor Europese Economische Sa menwerking. De Belgische delegatie zou in antwoord daarop er op hebben gewezen, dat een dergelijke regeling slechts de textielexport naar Neder land, die toch reeds van maand tot maand afneemt, nog meer zou doen Inkrimpen. Gezien de afwezigheid van de daar- VsfldddQ ...is het 325 jaar geleden, dat de drooglegging van de Wor- mer werd voltooid; ...is het vy'f jaar geleden, dat het proces tegen de Duitse oorlogsmisdadigers te Neuren berg eindigde met de doodstraf voor Goering (zelfmoord), Von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrun- ner, Frank, Frick, Rosenberg. Streicher, Sauckel, Jodl, Seiss Inquart en Bormann. bij betrokken ministers en deskundi gen wordt aangenomen, dat het land bouwvraagstuk in het geheel niet ter sprake is gekomen. De Nederlandse afgevaardigden kwamen «ook met een voorstel be treffende een betalingstechniek. De Belgische delegatie merkte hierom trent op. dat de formule, waarmede de vergadering zou kunnen instem men en welke nog steeds by de des kundigen in studie is, mogelijkerwijze dezelfde zou kunnen zyn, als die wel ke men zich voorstelt In te dienen bij de in September te houden vergade ringen van de O.E.E.S. en de Europe- sè Betalingsunie. In October weer 75 man naar Korea Begin October zal wederom een Ne derlands aanvullingsdetachement, ter sterkte van ongeveer 75 man, per schip uit Rotterdam naar Korea ver trekken. Onder deze nieuwe vrijwilli gers bevinden zich zowel oud-militai ren, als jongemannen, die nimmer in militaire dienst waren en die te Schoonhoven een speciale opleiding ontvangen. Voor beide categorieën staat nog steeds de aanmelding open. Zuster Koopman, die onlangs met een transport gewonden uit Korea naar Nederland terugkeerde, heeft zich wederom voor uitzending aange meld en zal binnenkort opnieuw naar Korea vertrekken. Volgens het wetenschappelijke onder zoek is de broodvergiftiging in Mar seille en Pont Saint-Esprit te wijten aan een schimmel, die op verschillen de graansoorten kan voorkomen. De politie zet haar onderzoek voort om na te gaan of er by iemand nalatig heid in het spel is. Behalve de broodvergiftiging heb ben zich thans in andere delen van Frankrijk nieuwe gevallen van voed selvergiftiging voorgedaan. In de dor pen rond Chateaudun in het dal van de Loire zijn tachtig personen ziek geworden nadat zij paardenvlees had den gegeten, dat van een reizende sla ger was gekocht. Het vlees was af komstig van een paard, dat in de wei de gewond was geraakt en daarna af gemaakt. Honderd slachtoffers van voedselver giftiging werden gemeld uit Saint- Galmier in midden-Frankrijk. Hier was ijs de oorzaak. De gevolgen wa ren: flauwtes, het uitbreken van koud zweet en koorts soms zelfs tot 40 gra den. Tegenspraak van Londen. Het Britse ministerie van buiten, landse zaken heeft Donderdag de persberichten tegengesproken, dat de verbiyfplaats van de twee vermiste diplomaten, Maclean cn Burgess, be kend zou zyn bij de Britse inlichtin gendienst. Perzië wil de V.N. om tech nische hulp vragen I-'errië heeft in de economische raad van de Ver. Naties te kennen gegeven, dat hot wellicht zal vragen om technische hulp van de Ver, Na ties voor het uitgebreide programma tot exploitatie van de genationaliseer de olie-ipdustrie, indien het land er niet in slaagt olietechnici te krijgen tengevolge van „politieke bemoeiin gen". De directeur-generaal van de admi nistratie voor technische hulpverle ning v an de Ver. Naties, H. L. Keen- leyside, verklaarde, dat het verzoek zal worden overwogen zodra het; wordt gedaan. Utrechtse ioonslachters weer aan het werk In het conflict tussen de Ioonslach ters en de vleesgrossiers en slagers, waardoor de loonslachtingen in het Utrechts abattoir stagneerden, is overeenstemming bereikt. Er wordt een stichting in het leven geroepen, in welke dienst de Ioonslachters werkzaam zullen zijn. Hiermede wor den ook de Ioonslachters sociale voor zieningen deelachtig. De slagers en grossiers zullen 20 van de aan de sociale voorzieningen verbonden kos ten voor hun rekening nemen. De ioonslachters stemden er in toe, dat het slachtloon met 10 wordt ver minderd. H.K.ti. Prinses Wilhelmina. die vandaag haar 71ste verjaardag viert. Het boterrantsoen in Engeland zal met ingang van 9 September tijdelijk verlaagd worden van 4 tot op 3 ounces per week omdat de aanvoer uit overzee se landen en de binnenlandse productie dit seizoen teleurstellend zijn geweest. Koninklijke lamilie vandaag op Het Loo De koninklijke familie zal vandaag op Palcis Het Loo verenigd zijn om In intieme kring de verjaardag van H. I K.H. Prinses Wilhelmina te vieren. Twee inzittenden van roeibootje verdronken I Te ongeveer kwart over zes Don- I derdagavond ls een roeibootje be mand met een sportvisser en een jon- I gen voor de haven van Stavoren ver- ongeluk t. De visser heeft getracht de roeiboot 1 ninnen te brengen toen slecht weer naderde. Het bootje sloeg om en de twee inzittenden geraakten te water. Men heeft hen daarna niet meer ge zien. zodat aangenomen wordt dat zij zijn verdronken. De slachtoffers zijn de heer K. en de jongen R. uit Kou- ütim. Koning Faroek had pech. Volgens berichten uit Nicosia heeft het jacht van Koning Faroek motor storing gekregen. Een Egyptisch passagiersschip is op weg naar Frankrijk om het Koninklyke echt paar af te halen. SINGAPORE'S POLITIE MACHT WAS PARAAT Mansoer Abadi wil toch op haar wachten Het Opper-Gerechtshof van Malalc- ka heeft het beroep van de Malelse onderwijzer Mansoer Adabl tegen de nietig-verklaring door het Hoge Ge rechtshof van zyn Mohammedaanse huwelijk met Bertha Hertogh afge- De gehele politiemacht van Singa pore was paraat, voor het geval de uitspraak tot nieuwe ongeregeldhe den aanleiding zou geven. In de uitspraak wordt o.m. gezegd dat het Opper-Gerechtshof het huwe lijk ongeldig acht, maar dat het lage re hof toch niet de bevoegdheid had het nietig te verklaren, doch wel het recht om het kind onder de hoede der ouders te stellen. Abadi zeide na de uitspraak, dat hij op Bertha zou wachten tot zij meerderjarig zal zijn en dat hij met zijn raadsman overleg zal plegen over de wenselijkheid om de zaak voor een hogere gerechtsinstantie te brengen. IN BERGEN OP ZOOM. Zodra de uitspraak bekend werd, bood het comité „Bertha Hertogh" zijn gelukwensen aan de familie aan. Bertha zelf had gisteren ter voorko ming van moeilijkheden huisarrest en bovendien stond het huis onder ex tra politiebewaking. Enige deining ontstond, toen twee Indonesiërs bij zonder veel belangstelling voor het huis van de familie Hertogh toonden. Bij politieonderzoek bleek echter, dat zij alleen de „beroemde Bertha" eens wilden zien. Het waren een ambte naar en een onderwijzeres, die vla de lcrant van Bertha hadden gehoord. 51 landen naar San Fransisco Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft Donderdag bekend gemaakt, dat 51 landen aan de conferentie te San Francisco over het Japanse vredesverdrag zullen deelnemen. Een woordvoerder zeide, dat hierbij de Ver. Staten en Japan begrepen waren. Syrië heeft nog niet geantwoord. Birma, India en Joego slavië hebben medegedeeld de confe rentie niet te zullen bijwonen. NA ZEVEN JAAR Herbouw waarschijnlijk in Juni gereed a.s. In een pryzenswaardig tempo wordt gewerkt aan de herbouw van de R.H.B.S. te Oostburg, welke school na de bevrijding werd herdoopt in „Koningin Wilhelmina Lyceum". Wanneer de voortekenen niet bedriegen zal dit bouwwerk in Juni a.s. geheel gereed zyn. Dan zal er een einde zyn gekomen aan een jarenlange periode van grote moeilykheden, dan zullen de nood-barakken voor goed kunnen ver dwijnen, dan eerst zal rustig onderwijs weer mogelyk zyn. Grote waardering moet men heb ben voor de energie en doorzettings vermogen van directeur en leraren, die onder moeilijke omstandigheden de school tot nog grotere bloei heb ben weten te orengen, waardoor het Koningin Wilhelmina Lyceum een bijzondex-e goede naam heeft fekregen, ondanks het feit dat de xxisvesting op de duur toch onhoud baar werd. Nog is echter het leed niet gele den en wacht er nog een moeilijk jaax-, omdat noodgedwongen een deel van het gebouw, dat thans nog in gebruik is, tijdelijk ontruimd moet worden. Veimoedelijk zullen zo lang enkele klassen worden onder gebracht in de sinds kort ontruimde Chr. lagere school en in de barak die daarachter staat. DE INRICHTING. In gezelschap van de rector van het lyceum, de heer A. Hoolhorst, die zo enorm veel voor zijn school heeft gedaan, brachten we een be zoek aan het terrein. Hier heerste een en al bedrijvigheid. Timmerlieden waren bezig de dakspanten aan te brengen op het hoofdgebouw, zodat dit gedeelte binnen enkele dagen on der de kap zal zijn. Het gymnastiek lokaal, dat gespaard bleef, hoewel het zwaar wex-d beschadigd, bleek hersteld en van een nieuw dak voor zien. Er zyn intussen toiletten, kleed kamers en een bergplaats voor de toestellen aangebracht. Het gymnas tiekonderwijs, dat geruime tijd moest worden gestaakt, zal dus bin nen afzienbare tijd weer hervat kun nen worden. De andere zijvleugel, waarin nog enkele lokalen konden worden on dergebracht, wordt eveneens her steld en met oude steen bygewerkt Dit gedeelte wordt echter tijdelgk ontruimd, omdat er muren moeten worden uitgebroken en nieuwe ra men alsmede een nieuw dak worden aangebracht. In Januari a.s. hoopt men echter de hoofdvleugel gereed te hebben en in gebruik te kunnen nemen. De school krggt 10 ruime lesloka len en 7 vaklokalen, kamers voor directeur, leraren, concierge enz. ONTSPANNINGS-LOKAAL. Voorts wil de heer Hoolhorst twee ruime overblijflokalen inrichten, waarvan er één zal worden gebruikt voor ontspanning en één voor studie. Dit initiatief is zeker toe te juichen, gelet op het feit dat zeker ruim 100 leerlingen tussen de middag hun bo terham op school opeten. Boven het twee verdiepingen hoge gebouw komt een ruime bergzolder en onder het gebouw de grote kel ders voor centrale verwarming, berg plaats voor kolen en werkplaats. Voor de school komt een gras- en bloementuin, vermoedelijk met een vijver, terwijl aan de achterzijde de botanische tuin zal worden aange legd. Jammer dat exxkele storende bun kers op het sportterrein en ook ach ter de school, het geheel ontsieren. Het* ligt echter in de bedoeling om deze zoveel mogelyk te camoufleren door het aanbrengen van een be planting. Wanneer alles gereed zal zyn, zal deze school, die van zo'n grote be tekenis is voor geheel West Zeeuwsch Vlaanderen, ongetwijfeld weer een sieraad zyn voor de gehele streek. Door vroegere vriend van de zoon Op de 55-jarige toonkunstenaar P. Z., een bekende koorleider in Den Haag, is Woensdagavond laat in zyn woning aan de Den Helderstraat een moordaanslag gepleegd door een vroegere vriend van zijn zoon. De heer Z. was met zijn vrouw en 16-jarige zoon naar de bioscoop ge weest. Op weg naar huis werden zij gevolgd door de 31-jarige electricien J. B. uit Den Haag. Deze B. was lange tijd omgegaan met de 18-jari- ge zoon van cle heer Z„ een vriend schap waaraan de jongen op bevel van zijn vader een einde had ge maakt. Toen de familie Z. de woning bin nenging, drong ook B. naar binnen. In de gang trok hij een revolver en met een „nu gaan jullie beiden er aan" loste hg vier schoten op het echtpaar. Mevrouw Z. werd niet ge raakt, doch de heer Z. werd door eni ge schoten in buik en been getroffen. In zorgwekkende toestand is hg naar een ziekenhuis overgebracht. De dader B. is onmiddellijk na zijn daad gevlucht naar het Westland. In een schuurtje bij Nootdorp vonden Donderdagmorgen enkele arbeiders zijn stoffelijk overschot. Met een re volverschot heeft hij een einde aan zijn leven gemaakt. Den Haag en Rotterdam een half uur zonder stroom. Angstaanjagende onweersbuien trokken gistermorgen over ons land en hebben hier en daar hun sporen achtergelaten. Boven Amsterdam ging het onweer vergezeld van regen, hagel en harde windstoten. Twee hui zen op het Bickerseiland en in de Ja cob van Lennepstraat werden door de bliksem getroffen, terwijl tal van bo men het begaven. Het traniverkeer ondervond enige stagnatie. In de Wgde Wormer woedde een hevig onweer, gepaard gaande met slagregens en felle windstoten. Een feesttent, opgesteld voor de driedaag se feesten, die vandaag te Wijde Wor mer zullen worden geopend werd ge heel opgenomen en ondersteboven ge slagen. De werklieden die in de tent aan de installatie werkten bleven ge lukkig ongedeerd. Den Haag en Rotterdam waren gistermorgen in een Egyptische duis ternis gehuld. In alle woningen en ge bouwen kon men het zonder Kunst licht niet stellen. Auto's en tranis reden met de lampen aan. Het elec- triciteitsverbruik steeg in Den Haag zo geweldig dat door de directie van het G.E.B. voor een belangrijk gedeel te van 's-Gravenhage-West de stróomtoevoer moest worden afgeslo ten. In Rotterdam was het Noorde lijk stadsdeel eveneens een half uur van stroom verstoken. Bij Winterswijk werd de 60-jarige vrouw van de landbouwer B. tijdens het melken door de bliksem gedood, tegelijk met drie koeien. VOORSPELT: KOELER. Geldig tot Vrydagavond. Over het algemeen half bewolkt met voornamelgk in de namiddag nog enkele buien, waarvansommige met onweer. Meest matige wind tussen Zuid en Zuid-West Koeler.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1