PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Beroep op de frontsoldaten de te staken strijd De stijging der pachtprijzen was in Zeeland matig BILT Kantlijn Nog steeds pessimisme in Teheran. AALMOEZENIER WILDE KEIEZEN AANGENAME DAG BEZORGEN I )rkaan thans boven Mexico. Botsing tussen bus en vrachtauto. BAKKERSKNECHT BEKENDE DE BRANDSTICHTINGEN IN DE 00Y VdtlcJddC VOORSPELT: 194e Jaargang - No. 196 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagtcr. Hoofdred. G. BalllntiJn PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 Ct. per week f 4.55 p. kw. fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 21 Aug. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 1- Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel») van 1—8 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 28 cent meei Giro nr. 389300 P.Z.CL. Middelburg. Bur. Vlissingen Walslr. 58—60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). MTjurg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2223): Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102; Terneuzen: Brouwerljstr. 2; Zicrlkzee: N. Bogorcrtr. NIEUWE TACTIEK DER NOORDELIJKEN. Bussen met brieven voor de officieren Volgens een frontbericht, dat tot nu toe door de geallieerde censuur werd tegengehouden, hebben de Noordelijken gepoogd een staking van het vuren te bewerkstelligen buiten de besprekingen in Kaesong om. In het „niemandsland" hebben zy op in het oog vallende plaatsen bussen geplaatst en hierin brieven gesloten, gericht aan officieren van de Ver. Naties. In deze brieven wordt voorgesteld, dat de soldaten aan de frontli nies op eigen initiatief de wapens zullen neerleggen. In brieven aan bevelvoerende offi cieren wordt gezegd: ..De besprekin gen te Kaesong zijn traags Wij wen sen vrede. Wij stellen voor, dat gij de witte vlag hijst en ons ontmoet op het door uw geschikt geachte tijdstip. Wy kunnen afspreken snel een einde aan de strijd te maken en de wapens neer te leggen en zodoende een einde te maken aan het doden van soldaten van beide partijen. Geef ons antwoord op dit voorstel door een brief in de zelfde bus te plaatsen, waarin gij de ze brief hebt gevonden". In de brieven wordt niets gezegd van een terugtocht door de Ver. Na ties naar de 38ste breedtegraad. Het geallieerde hoofdkwartier heeft inmiddels het resultaat bekend ge maakt van het onderzoek, dat werd ingesteld naar aanleiding van de klacht over een incident in de neutra le zone van Kaesong. Een gewapende Zeeland baart ook dit jaar de toeristen weer de nodige moei lijkheden. De verbetering van de rijksweg door Goes betekent voor de vreemdelingen (én voor de Zeeuwen), dat zij door een aantal erbarmelijk bestrate, nauwe en bochtige straat jes hun weg moeten zoeken door het Bevelandse landbouwcentrum. Juist deze week wordt een begin gemaakt met de afsluiting van de weg Vlissin- gen-Middelburg en de toeristen zul len evenals de Zeeuwen zelf wel wei nig gesticht zijn over de kwaliteiten van de Oude Vlissingse-weg als mo derne verkeersader. Resten de veren velen eveneens een doorn in het oog. Herhaaldelijk is op deze plaats ge pleit voor betere wegen en voor nog sterkere aanpassing van de veerdien sten aan de eisen des tijds. Juist daar om moge hier een geheel andere vi sie op deze problemen niet achterwe ge big ven, die dezer dagen van ge achte zijde onder onze aandacht werd gebracht. Onze briefschrijver stelt zich op het standpunt, dat het uitslui tend het toerisme is, dat in de zomer moeilijkheden baart. Hij schrijft dan: De toename van het toeristenbe zoek, de drommen vreemdelingen met de bijbehorende autobussen en parti culiere wagens, motoren en (brom)- fietsen, zij kunnen in het zomersei zoen en op bijzondere feestdagen niet zo vlot verwerkt worden als men wel zou wensen. Het is zeker niet de gewone norma le bedrijvigheid, welke de verkeers- puzzlc opwerpt. Fraaie, wellicht zelfs al te luxueuze veerboten met betrek kelijk grote laad-capaciteit en snel heid onderhouden regelmatig de verbinding over twee grote veren (Perkpolaer en Breskens) met nog een verbinding van mindere rang tussen Terneuzen-Hoedekenskérke. Het is dus alleen het toerisme, dat de moeilijkheden schept. Men kan over de wenselijkheid om het vreem- deüngenbezoek aan een eiland als Walcheren, een streek als het Goese Land, te bevorderen en aan te moe digen verschillend denken. De particulier zal speciaal de kud de autobus-reizigers, die over stad en badplaatsen worden uitgegoten wei nig waarderen, de markten en stran den worden er van overstroomd en ongenietbaar gemaakt voor de rusti ge normale bevolking en badgasten. Daartegenover staat 'echter, dat ontspanningsbedrijven als café's, restaurants, vervoersondernemingen en bepaalde categorieën van winkels deze vreemdelingen gaarne zien bin nenstromen met hun welgevulde en in ieder geval royaal gestemde geld buidels. Een niet onaanzienlijk gelde lijk voordeel brengt deze toeristen- stroom mede (ook deviezen!), dat velen niet gaarne zouden missen. Een andere vraag is echter of het behoud van dit economische voordeel een drastische verbe tering der veerdiensten rechtvaar digt; drastische verbetering, die al leen zal kunnen bereikt worden, in dien geregeld, althans in. de zomer maanden, MEER gevaren wordt, aleer varen betekent: meer boten en meer personeel beschikbaar te heb ben. Welnu onze briefschrijver meent, dat de kosten daarvan in hoofdzaak door de belanghebbenden zelf en niet door de Nederlandse belastingbetaler gedragen moeten worden. Wil Noord Beveland een brug? Dat het die dan zelf betale, tenzijde voordelen de uitgaven volledig rechtvaardigen. Het gaat niet aan om aan de Staat (tenslotte: de belastingbetaler) de plicht op te leggen om door irrenda- bele verkeersmiddelen het isolement van bepaalde streken op te heffen en de verbindingen te vergemakkelijken buiten het strikt nodige. Er moet gezocht worden naar een evenwicht tussen de verkeersbelan- gen en de verkeerskosten en die kós- bende schoot op een Noordelijke pa trouille, waarbij een Chinees werd gedood. Het incident is het werk van een groep Zuid-Koreaanse partisa- nen, die opdracht hadden de bespre kingen in de war te sturen. Geallieer de militairen waren er niet bij be trokken. SAMENZWERING TEGEN MAO De Amerikaanse militaire attaché in Tokio, kolonel Barrit, heeft ont kend, dat hg heeft deelgenomen aan een samenzwering tegen de Chinese communistische leider Mao Tse Toeng. Hij was daarvan beschuldigd in een uitzending van radio Peking. Kolonel Barrit is vroeger Ameri kaans militair attaché in Peking ge weest. In Februari is hg uit China vertrokken. Tijdens een persconferen tie op Formosa verklaarde hij giste ren. dat hij, noch op eigen initiatief, noch op bevel van zijn chefs, heeft deelgenomen aan enige samenzwe ring. Radio Peking deelde vorige week mede, dat een Italiaan en een Japanner door een Chinees militair hof ter dood zijn veroordeeld wegens hun aandeel in genoemde samenzwe ring. Delegaties komen voorlopig niet bijeen. De Britse en Perzische oliedelcga- ties zullen niet meer bQeeenkomen. voordat de huidige moeilijkheden" op hoog niveau zijn opgelost, aldus een officiële Britse woordvoerder te Teheran. Nieuwe vergaderingen zyn niet belegd, doch de Amerikaanse verte genwoordiger Harriman tracht beide partyen samen te brengen. Reuter verneemt uit Teheran, dat de Perzen vier der acht punten uit de Britse voorstellen hebben verwor pen. Zij maken bezwaar tegen de op richting van een inkooporganisatie voor de Perzische olie en tegen een gelijke winstdeling. Zij wensen alle inkomsten uit de olie en wensen geen terugkeer van de Anglo-Iranian in welke vorm ook. Harriman heeft de Perzen onom wonden doen weten dat hg het Britse aanbod als schappelijk beschouwd. Dat heeft premier Mossadeq en zijn adviseurs doen aarzelen het aanbod definitief te verwerpen, omdat zij de Ver. Staten niet al te zeer voor het hoofd willen stoten. In Amerikaanse en Britse kringen te Teheran was men Maandag nog steeds zeer pessimistisch gestemd over het verloop van de onderhande lingen. Een Amerikaanse militaire mis sie, onder leiding van generaal-ma joor bij de luchtmacht James W, Spry, is Maandag naar Madrid ver trokken. DE ONGEREGELDHEDEN IN KAMP LUNETTEN. Goedbedoelde geste door Ambonezen verkeerd begrepen. Een plan van een aalmoezenier om het groepje Keiezen, die in het Am bonezenkamp Lunetten te Vught onder minder prettige omstandigheden vertoeven, een aangename ontspanning te bezorgen, is de indirecte aanlei ding tot de ongeregeldheden in dit kamp geworden, zo heeft de substituut- officier van Justitie b(j het parket medegedeeld. Onder de ruim drie duizend bewo ners van het woonoord „Lunetten" bevinden zich zestig Keiezen. (bewo ners van de Kei-eilanden) onder wie veertig Katholieken. Deze minder heid, die zowel confessioneel als poli tiek anders is geaard dan de over grote meerderheid in het woonoord, voelde zich niet bijster op haar ge mak. Een aalmoezenier, die op de hoogte was van de minder prettige omstandigheden, waarin de hém toe vertrouwden verkeerden, zou met hen per autobus uit Vught naar een kloos ter in Limburg gaan, waar de Kei ezen enkele volksdansen mochten ko men demonstreren. Het vertrek uit het woonoord, werd door de Ambone zen ten onrechte uitgelegd als een vlucht uit de politieke sfeer en als een duidelijke demonstratie van het standpunt der minderheid. Dit voor val alarmeerde enige Ambonezen, die bovendien nog van een revolver had den horen spreken. Het gevolg hier van was het reeds gemelde handge meen. Een der zwaargewonden, die thans in het Groot Ziekengasthuis te 's Hertogenbosch wordt verpleegd, is zodanig aan de linkerhand gewond geraakt, dat de onderarm moest wor den geamputeerd. ten behoren te worden gedragen door degenen die bij het verkeer belang hebben en niet op anderen te worden afgewenteld. Er is tegenwoordig meer en meer een tendens van provincialisme en regionalisme in ons land merkbaar, maar dat is eigenlijk weer een onderwerp apart! Iedere sti-eek, iedere provincie, iedere gemeente, eist voor zich spe ciale belangstelling en mist daarbij vaak het gevoel voor proporties. Het spreken en schrijven „voor eigen parochie" is tegenwoordig schering en inslag, in het klein en in het groot! Iedere gemeente van enige omvang wenst een zwembad.(liefst overdekt), een sportterrein, allerlei onderwijs inrichtingen, park-aanleg, enz. Vlis singen zou ten koste van tonnen gouds zyn badstrand wel willen ver groot zien. En dat in een tijd waarin het land arm is en de grootste zuinig heid bij overheid en particulieren ge boden is om faillissement te voorko men! Werkelijkheid: men moet niet ver der willen springen dan de stok lang is en de lengte van de stok hangt af van de geldmiddelen die men ervoor betalen kan! Wij gaven hierboven de opinie van een geachte Zeeuw, om dat wij de objectiviteit gaarne willen dienen. Deze briefschrijver verzuimt ech ter enkele zeer belangrijke zijden van deze problemen te belichten. Om deze reden komen wij morgen op het bovenstaande nader terne. Straaljager neergestort bij auto met soldaten. Maandag is een oefenstraalvlieg- tulg van het type T-33 nabij Fort Dix (New Jersey) verongelukt. Het toestel stortte neer aan de rand van een luchtbasis vlak bij een vracht auto met soldaten. De beide inzit tenden van de machine en acht sol daten kwamen om het leven. Het toestel vloog onmiddellijk in brand. bi de grote weg van Arnhem naar Doetincliem ligt als een ernstig ver keersobstakel by Doesburg de eeuwen-oude schipbrug. Vele malen per dag wordt het middenstuk uitgevaren om de scheepvaart over de rivier te laten passeren. Sinds het vorig jaar wordt hard gewerkt aan de bouw van een vaste brug over de rivier, die even ten Noorden v; de schipbrug wordt gelegd. De onderbouw van de nieuwe brug is vrijwel gereed. De volgende maand zal de overspanning worden ingevaren en op haar plaats gezet. De foto toont de nieuwe overspanning. Legde reeds 1600 km. af. De orkaan, die op Jamaica 109 mensenlevens heeft geëist en voor 56 I milliocn dollar schade heeft nange- I richt, Is over het Mexicaanse schier eiland Yakatan geraasd en heeft thans de golf van Mexico bereikt. Volgens de Amerikaanse meteoro logische stations zal de orkaan, die tijdens het overtrekken over het schiereiland in hevigheid ia afgeno men. nu boven de zee zijn vroegere kracht herkrhgen. De orkaan, die reeds 1.600 kilometer heeft afge legd. beweegt zich op het ogenblik in de richting van ae Rio Grande, die de grens tussen Mexico en de V.S. vormt. Reizende inbrekers in Borne gearresteerd. De rijkspolitie te Bornc heeft twee Amsterdamse Inbrekers gearresteerd, die het in hoofdzaak op pastorieën hadden gemunt. Vooral het gebied van Maas en Waal en Twente maakten zij onveilig. Zij deden zich voor als toeristen, doch by hun ar restatie waren zy in het bezit van een hele serie Inbrekers-werktuigen. Bel de personen, de kantoorbediende M. en de kcllner K. zijn in het Huis van Bewaring te Almelo ingesloten. Zij hebben een gedeelteljjke bekentenis afgelegd. Leden van Zweeds muziekcorps gewond. PSYCHOPAAT EN PYROMAAN. Jongen is niet toerekeningsvatbaar. Te Sittard is een autobus, waar in e een Zweeds muziekcorps naar Rotterdam reisde, op een vracht auto, komende uit de richting Koer- j m rv'nn h.l Ici-iiIk. D<- l'jariïe bakker-kneclit I'. V.. die werd verdacht van de brand.tlrh- punt door de vrachtauto in de flank tingen In de Ooypnlder bij Nijmegen, heeft Maandagmiddag een volledige gegrepen en geheel opengescheurd, bekentenis afgelegd. Volgens de Officier van Justitie te Arnhem is de jon- Ook de vrachtauto, die 15 varkens gen een psychopaat en een pyromaan en kan hy niet als volkomen toere- vervoerde, werd zwaar beschadigd, keningsvatbaar worden beschouwd. De bestuurder van de autobus en i j>e jongen is op een na de jongste, van zeven kinderen en zeker niet de één van de leden van het muziek- j intelligentste. gezelschap werden licht gewond en I konden na in het ziekenhuis te Stt- j tard verbonden te zijn. met het ge hele gezelschap de reis naar Rot- i terdam voortzetten. De bestuurder van de vrachtauto vv««u ei»- j Volgen3 zijn verklaringen heeft hy in het zie- jn junj jj, de brand gesticht bij de bakker VanMook te Bemmel (bij Nijmegen). Kort voor deze brand stichting was in dezelfde bakker? een k'eine brand uitgebroken, waar bij hij zelf ternauwernood aan de vuurdood was ontkomen. Hij heeft toen blijkbaar een „tik" gekregen, welke in hem de drang deed ontwa ken naar brandstichtingen. werd eveneens licht gewond. Zijn I van houding, naast hem zittende broer werd ern- vniaon» stig gewond en moest kenhuis worden opgenomen. De vr.r kens werden alle van de vracht auto geslingerd. Enige dieren liepen verwondingen op en moesten wor den afgemaakt Brits vakverbond wil loonsverhogingen eisen. De leiders van het Trade Union Congres, het Engelse verbond van vakverenigingen, hebben de 8 milli- oen arbeiders, die bij deze organisa- tie aangesloten zijn, aangemoedigd verhoging van de lonen te eisen, op dat deze gelijke tred zullen houden met de stijging van de kosten van levensonderhoud Tevens hebben zij er bg de regering op aangedrongen de belastingen op winsten te verho gen en stappen te nemen tot verla ging van de kosten van verbruiks- goederen door middel van prysbe- heersing en subsidies. Aanvankeiyk bleef P. V. hardnek kig ontkennen, maar toen hem werd meegedeeld dat de familie van de on zekerheid verlost wilde worden en de waarheid wilde weten, veranderde hy viert prinses Margaret Rose van Engeland haar 21e verjaar dag: is liet 150 jaar geleien, dat de staatsman en historicus mr. G. Groen van Prinsterer te Voorburg werd geboren. WEINIG GRONDBEZITTERS Los grasland echter kwam van 74- op 89.- per ha. Voor de provincie Zeeland met zijn groot aantal pachtboeren heeft het pachtprijsniveau grote betekenis. Elk jaar verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's Gravenhage uitvoerige gegevens over de pachtprij zen en na bewerking van deze gegevens volgt publicatie. Thans is de sta tistiek gepubliceerd van de pachtprijzen over het jaar 19491950. YVy tekenen hierby aan, dat voor de statistiek de pachtprijzen uitslui tend werden ontleend aan door de Grondkamers goedgekeurde overeen komsten. Het meest opvallende voor dit pachtjaar is geweest, dat er enkele gebieden waren met een achteruit gaande pachtprijs voor boerderijen. Tot die gebieden behoorden Goeree en Overflakkee en Tholen met St. Phi. lipsland. LOS LAND. In Zeeiand werd 4384 ha. los bouw land verpacht, waarvan ruim 3000 ha. in Zeeuwsch-Vlaanderen, Zuid-Bcve- land en Schouwen-Duiveland met een slechts zeer geringe verandering in de gemiddelde prijs tegenover 1948 1949. Voor los grasland werd in de zee kleigebieden een gemiddelde prijsstij ging geconstateerd van 8 De stijging der gemiddelde pacht prijzen voor los grasland in de Gro ningse en Zeeuwse landbouwgebieden was over het algemeen vrrj sterk, daarentegen trad in de Zuidhollandse zeekleigebieden een daling op, terwijl de pachtprijzen in dè Friese klei- bouwstreek slechts een kleine toene ming vertonen. Zowel voor boerderijen als voor los bouw- en los grasland liggen in de zeekleigebieden de prijzen in 60 h 70 der gevallen tussen 100 en 140. F" is weinier verschil tussen boewfc»- rijen en los land. Dit wil zeggen, dat de aanwezigheid van bedrgfsge bou wen door de pachters niet met een belangrijk hogere prijs wordt gewaar deerd. Vergelijking met voorgaande jaren is niet mogelijk, zodat ook niet kan worden vastgesteld in hoeverre Vergelijking met voorgaande ïlf het ontbreken van enig verschil tus sen de pachtprijzen voor boerderijen en los land in de zeekleigebieden ver. oorzaakt wordt door de tegenwoordi ge verhoudingen. Het zal bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat de verpachter in verband met de relatief lage pach ten. de onderhoudskosten van de be drijfsgebouwen. buiten het pachtcon- tract om, zal trachten af te wentelen op de pachter. G RONDBEZITTERS. Veel grond in Zeeland is eigendom van personen, die niet in deze provin cie wonen. Van de 12.333 ha., die wer den verpacht in het seizoen '49--'50, behoorde 39 c/c aan personen die niet in de provincie woonden en daarmee staat Zeeland aan de top van alle provincies. De verpachte grond in Zeeland vormt 71 van de totale cultuur grond. Wanneer we daartegenover stellen, dat in eeheel Nederland 58 van de cultuurgrond verpacht wordt, dan blijkt wel duidelijk het bijzondere ka rakter van de Zeeuwse landbouw. Door in het buitenland wonende verpachters werd in Zeeland verpacht 2.184 ha. cultuurgrond, waarvan 1917 h.a. behoorde aan Belgen. Bij dat buitenlands bezit was circa 1000 ha. los land. Fransen bezaten 240 ha. van de verpachte cultuur grond. GEMIDDELDE PACHTPRIJS. De gemiddelde pachtprijs berekend over 205 boerderijen in Zeeland be droeg voor het jaar '49'50 106 per ha. en voor 19481949 102 (bere kend over 235 verpachtingen). Voor los bouwland werd een stjjging geconstateerd van J 104 per ha. op f 107 per ha. Los grasland steeg van 75 per ha. tot 89 per ha. Er werden vier tuinderijen verpacht met een oppervlakte van 14 ha. tegen een gemiddelde prijs van f 390 per ha. De verpachting van tuinderijen in 19481949 was van geen betekenis, zodat vergelijking niet mogelijk is. Er werd in 1949—1950 totaal 45 ha. los tuinland verpacht tegen 173 gemiddeld per ha. (vorig jaar 226). De helf van de cultuurgrond, die in het seizoen '49'50 werd verpacht, behoorde tot bedrijven, die tussen de 20 en 50 ha. groot waren. STREEKPRIJS. De statistiek wijst uit, dat de pacht prijs voor het iaar 19491950 in Zee land naar de stFèek tamelijk sterk varieerde. Voor Tholen en Sint Philipsland be droeg de gemiddelde pacht voor boer derijen 102 per ha., voqr los bouw land 115 en voor los grasland 76. Deze pryzen waren voor Schouwen en Duiveland 116, 121 en 92 voor Noord.Be\*land 111. 117 en 75. voor Zuid-Beveland 110 113 en 98, voor Walcheren 117, 109 en 103, voor West Zeeuwsch Vlaande ren 107, 100 en 110 en voor Oost Zeeuwsch Vlaanderen 97, 92 en 58. Hy heeft bekend dat hij een luci fer in de hooischuren wierp of een lu cifer legde aan de voet van de hooi schelven. Hij had zelf met zeker ge noegen naar de brand eekeken en verklaarde telkens een onbedwingba re drang in zich te voelen om brand te stichten. De jongeman blijft voorlopig in arrest en zul waurschyniyk binnen kort voor de rechtbank moeten ver schijnen. Hij wordt beschouwd als geestelijk niet toerekenbaar. Hy heeft zijn spijt uitgedrukt over wat er gebeurd is en op de vraag, of hij nog meer brandstichtingen zou ple gen. antwoordde hij: „Als ik die drang in mij voel opkomen, dan weet ik niet wat er zal gebeuren". Ten opzichte van de familie, welke in Leuth een zeer goede naam heeft, is de gehele gemeenschap uit de Ooy mild gestemd. De boer A. Jeuke. een neef van de familie V.. verklaarde: „Toen mijn schuur ln brand vloog, was het erg. maar dat de jongen V. de brand gesticht heeft, vind ik nog veel erger". De rust in Ooy is thans weerge keerd. Gratie in Indonesië aan 14.000 gevangenen. Ter gelegenheid van de onafhanke lijkheidsdag heeft de regering op 17 Augustus gratie verleend aan ruim 11.000 personen. Volgens Antara be. vinden zich onder de vrijgelaten ge vangenen 23 Nederlanders. De 4000 voormalige guerilla-soida- ten. die 16 Augustus plotseling uit Makassar zijn verdwenen naar schuil plaatsen in Zuid-Celebes hebben tij dens hun tocht naar het binneniand een brug opgeblazen, aldus blijkt uit een communiqué van de Indonesische regering. Hierin worden strenge maatregelen tegen deze voormalige guerilla-soldaten aangekondigd. Aan de plaatselijke autoriteiten zijn de nodige instructies gegeven. „President Robert" thans in Le Havre. Het onder Liberiaanse vlag va rende luxejacht „President Robert", dat in de tweede week van deze maand van zich deed spreken door dat de plotseling uit Maastricht verdwenen notaris Q. zich te Oost ende aan boord van het jacht had ingescheept, ligt op het ogenblik in Le Havre. Na op 2 Augustus Lon den verlaten te hebben is het jacht op 5 Augustus Le Havre binnenge lopen. Toen het jacht Le Havre aandeed, had het behalve het gezelschap, dat zich te Oostende had ingescheept, ook een aantal Engelsen aan boord Alle passagiers, onder wie notaris Q. hebben zich van Le Havre naar Parijs begeven. DE REGENZoNE IN AANTOCHT. Weersverwachting geldig tot Dinsdag avond Aanvankelijk vrij zonnig weer. later toenemende bewolking maar waarschijnlijk nog tot aan de avond droog weer. Tot matig of vrij krachtig toenemende wind tussen Zuid en Zuidwest. Iets hogere tem peraturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1