PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAHT Vele parlementsleden werden gearresteerd in Djakarta Buisleidingen in September door de Westerschelde 0£ BILT Kantlijn DEBAT NIET TOEGESTAAN OP CONFERENTIE SAN FRANCISCO Vandaag 194e Jaargang - No. 193 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant, Directie F. van de Velde cn F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct per week f 4.55 p. kw. fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 17 Aug. 1951 ADVERTENTIEPRIJS ct. per Kleine advertenties (max. 8 regels i van 1-5 regel» i 1.Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—00, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. teL 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg: Pr. Maurltastr. 12. tel. 102; Terr.euzcn: Brouweiljstr. 2; Zierikzee N. Bogcrdrtr. C 160. tel. 2C. REGERING-SOEKIMAN TRAD OP. Voorzorgsmaatregelen tegen gevaar van communistische staatsgreep De Indonesische regering heeft Woensdagnacht en Donderdagmorgen vroeg in Djakarta een groot aantal arrestaties verricht. Volgens welinge lichte kringen bevinden zich onder de gearresteerden zestien leden van het Indonesische parlement. Van negen hunner (leden van de P.K.I., het front Burah, de Partai Murba, de Boerenbond en een partijloze) werden de na men bekendgemaakt. Voorts werden de directeur en enige redacteuren van het Chinese blad Sin Po gearresteerd, alsmede twee hoofdambtenaren van het ministerie van arbeid. Ook werden arrestaties verricht ln het hoofdkwartier van de P.K.Ï. en van de Sobsi, de communistische arbeidersorganisatie; documenten wer den in beslag genomen. In Djakarta wordt aangenomen, dat de arrestaties in verband staan met communistische demonstraties, die tijdens de viering van de Indonesische onafhankelijkheid worden verwacht of met de mogelijkheid van een staats greep. De regering heeft verder besloten, dat onwettig bezit van wapens voortaan met de dood kan worden bestraft. Donderdagmiddag om 12 uur trok een mobiele brigade een cordon ron dom het parlementsgebouw er was juist een vergadering aan de gang teneinde een afgevaardigde, die nog voortvluchtig was, te kun nen aanhouden. Nadat ook hij was gearresteerd werd de afzetting een half uur beëindigd. De meeste verdachten werden Woensdagnacht aangehouden tijdens huiszoekingen in het hoofdbureau van de communistische partij, het Dezer dagen is. zoals men ook in ons blad heeft kunnen lezen, in Amerika een man overleden, die meer dan wie ook zijn stempel heeft gedrukt op de nieuwsvoorzie ning en publieke voorlichting in zijn land door middel van de dagbladpers. William Hearst een dollar-koning, die nu eens niet als loopjongen of schoenpoetser is begonnen, maar zijn eerste millioenen „gewoon" van zijn vader erfde was een merkwaardig man. Zeer kunstzinnig en bovendien behept met een sterk sociaal gevoel, werd zijn optreden als leider van een van de machtigste Amerikaanse krantenconcerns toch gekenmerkt door een „rücksichtlose", om niet te zeggen gewetenloze bruutheid, die bijna huiveringwekkend aandoet. In dit opzicht is het verhaal van zijn ac tie, die mede leidde tot het uitbreken van de Spaans-Amerikaanse oorlog in 1898 wel tekenend. Onze Nederlandse kranten hebben, vooral in de na-oorlogse jaren, veel geleerd van de moderne Amerikaanse pers. In opmaak, koppen, foto-repor tages en strips vooral deze laatste hadden de bijzondere liefde van Hearst hebben zij veel overgeno men, maar daarbij is het gelukkig toch gebleven. Want wanneer wij zien hoe de grove, niets ontziende sensatiezucht zich heeft meester ge maakt van een belangrijk deel van de Amerikaanse kranten, dan moeten we toch dankbaar zijn. dat in dit op zicht de geest van Hearst nog niet over onze Nederlandse dagbladdirec teuren en hoofdredacteuren is vaar dig geworden. Van William Hearst is bekend, dat hij in Europa enkele kastelen liet slo pen en steen voor steen naar zijn landgoederen deed overbrengen. René Clair, de bekende Franse filmregis seur heeft iets dergelijks op buiten gewoon geestige wijze behandeld in een film, die tot titèl droeg „The ghost goes West". Dat was de geest van het oude Europa, die door meni ge rijke Amerikaan op deze wijze naar de States werd overgebracht. William Hearst is nu dood, maar wij hopen toch, dat zijn sensatie-zoe kende geest op haar beurt niet in Oostelijke richting de Oceaan zal oversteken. Want daarmede zouden noch de Nederlandse pers, noch het kranten-lezende publiek gebaat zijn. Onder het hoofd „Belastingpoli- tiek" constateert „Het Vrije Volk" dat het met minder vreugde dan voldoening minister minister Lieftinck kan gelukwensen met de aanneming van zijn belasting voorstellen. Het opleggen van zware lasten aan het Nederlandse volk kan nu immers geen bron van vreugde zijn en het feit, dat deze lasten ons worden opgelegd door de houder van het vredesduivenplat in Moskou maakt de zaak nog erger. En dan vervolgt het blad: „Maar voldoening over de uitslag van de stemmingen in de Eerste Ka mer voelen we zeer zeker, al wordt ook deze voldoening wel getemperd. De manier waarop in de Tweede Ka mer door de heer Oud en zijn fractie ondersteund door de anti-revolution- naire en een deel van de christelijk- historische fractie en door de heer Lucas van de K.V.P. is gesold met afspraken, waarop het regeringsbe leid is gebaseerd, raakt ons niet uit het geheugen. Maar ten slotte heeft minister Lieftinck het pleit gewon nen en de Eerste Kamer heeft deze overwinning bevestigd. Dit op zichzelf is geen verrassing. Niemand heeft ernstig rekening ge houden met de mogelijkheid, dat de Eerste Kamer een crisis zou forceren. Maar opmerkelijk was het wel, dat sommige fracties in de Eerste Kamer zicb minder halsstarrig toonden dan de gelijknamige fracties in de Twee de Kamer. Dit geldt in het bijzonder voor de christelijk-historische fractie, centraal kantoor van de Sobsi, een vakbond, en andere organisaties als mede in woningen van de communis tische parlementsleden. Ook archie ven werden meegenomen. Onder de arrestanten bevinden zich de directeur en vijf redacteuren van het te Djakarta verschijnende Chine se dagblad „Sin Po" en twee hoofd ambtenaren van het Ministerie van Arbeid. PROTEST Ir. Sakirman, fractievoorzitter van de communistische partij, heeft on middellijk bij de autoriteiten tegen de arrestaties en huiszoekingen gepro testeerd. „Deze maatregel is niet tac tisch en wekt bezorgheid onder het volk", zei hij. Hij voegde er aan toe: „De communistische partij is wettig en er bestaat dus voor de regeling geen enkele reden arrestaties en huis zoekingen bij haar leden te verrich ten. Dit geldt vooral nu de 17de Au gustus nadert, op welke datum het volk in broederschap en met een na tionale solidariteit cle dag van de na tionale revolutie zal vieren. De maat regelen van de regering vormen een openlijke schending van de democra tische rechten". Politieke waarnemers drukten hun verbazing uit over de moed van de regering Soekiman, die tot dusver heeft bloot gestaan aan bittere cri- tiek wegens de zwakke binnenlandse politiek. Het prestige van de regering steeg snel toen het nieuws over de arrestaties was bekendgemaakt. Een parlementslid deelde aan Uni ted Press mede dat de regering brie ven en rapporten in beslag had geno men waarin plannen werden uiteen gezet voor een vérstrekkende staats greep in Indonesië. De jongste arres taties te Djakarta zouden op deze in lichtingen zijn gebaseerd. OP SUMATRA Donderdag werd de stad Pematang Siantar aan de Oostkust van Suma tra volledig van de buitenwereld af gesloten doordat de politie en het le ger alle toegangswegen blokkeerden. Het spoorwegverkeer naar de stad werd eveneens stilgelegd, zo meldt de speciale correspondent van Ameta. Ook binnen de stad werd alle verkeer verboden De bevolking moest bin. nenshuis'blijven. Er werden huiszoe kingen verricht, o.a. in het Siantar- hotel. STEEDS NEDERLANDERS! Volgens het Nieuwsblad van Suma tra zou tot de drie by razzia's te Me- dan aangehouden Nederlanders beho ren kapitein Geus van het Leger des Heils, directeur van de leprozerie Poelau Sitjanang nabij Belawan. MEDEDELING AAN MOSKOU. Alleen een verklaring en dan tekenen. De Amerikaanse regering heeft Moskou doen weten dat de Russische delegatie op de komende conferentie te San Francisco geen- gelegenheid zal krygen propaganda te maken of de ondertekening van het verdrag met Japan te vertragen. In een officiële nota werd het aldus diplomatiek uitgedrukt: De inhoud van het verdrag zal geen onderwerp van besprekingen uitmaken. De uit nodiging tot bywonen van de conferentie geldt alleen voor „het sluiten en het tekenen van het verdrag. Strategische goederen vla Nederlandse havens naar Tsjecho-Slowakije? Een Amerikaans gerechtshof heeft in Frankfort de 45-jarige Tsjecho- Slowaak Gustav Davidovic er van be schuldigd voor een Tsjechoslowaaks concern in West-Duitsland strategi sche goederen ter waarde van milli oenen dollars te hebben gekocht. Hij zou de goederen via Hamburg. Rotterdam en Amsterdam naar Tsje cho-Slowakije hebben verzonden, na dat Amerikaanse douane aan de Tsje- choslowaakse grens zendingen uit West-Duitsland, had teruggestuurd. Twee studenten met motor In ravijn gestort. Twee Nederlandse studenten uit Amsterdam. Jacob Willing (24 jaar) en Marton Kruit (23 jaar), zftn in de nacht van Woensdag op Donder dag vlak voor St. Laurcnt-de-Mure, ongeveer 20 kilometer van Lyon het slachtoffer geworden van een motor ongeluk. Hun motor slipte en stortte in een ravjjn. Willing. <tie slechts lichte ver wondingen opliep, kon hulp halen. Kruit was er ernstiger aan toe. hij werd met een schedelbreuk naar het ziekenhuis te Lyon overgebracht. ...herdenkt Indonesië de pro clamatie der republiek (1945); ...is het 350 Jaar geleden, dat de Franse wiskundige Pierre de Fermat te Beaumont de Lomagne werd geboren; ...is het 40 jaar geleden, dat Jan Olieslagers tijdens een vliegwedstrijd boven het vlieg veld Kicwit (Belgisch Lim burg) met een vlucht van 7 uren 18 min. en 26 sec. het we- reldafstandsrc-cord bracht op 625 km. en 200 m. Donderdagmiddag is de nieuwe brug over de zeesluis te Terneuzen open gesteld. De oude Baily-brug over de kanaalsluis, die tot nu toe werd ge bruikt, blijft voorlopig eveneens liggen. De inhoud van het te sluiten vre desverdrag, zo heet het in de nota, is opgesteld na besprekingen die elf maanden duurden en waaraan tal van landen deelnamen. Rusland heeft de zelfde gelegenheid gehad suggesties en bezwaren kenbaar te maken als andere landen. De Amerikaanse delegatie op de con ferentie zal de grondslagen van het verdrag uitvoerig uiteenzetten. Elke andere delegatie zal daarna even eens gelegenheid krygen tot een „uit eenzetting en een verklaring"'. Overigens wordt in de nota ook in stemming uitgesproken met het be sluit van de Sowjet-Unie deel te ne men aan de conferentie. President Truman heeft Donderc&g op zyn wekelijkse persconferentie ver klaatd, dat de regeling voor het on dertekenen van het Japanse vredes verdrag- te San Francisco door nie mand zal kunnen worden verstoord. Hij zei dit in antwoord op ue vraag ot het verrassende besluit van de Sowjet-Unie om een delegatie naar San Francisco te zenden schadelijke invloed zou kunnen hebben op de conferentie. In aanmerking genomen, dat de oorlog verloren werd kan Japan te vreden zijn met het ontwerp-vredes- drag. Het ontwerp is rechtvaardig die eensgezind vóór alle voorstellen heeft gestemd. Zij demonstreerde baar eensgezindheid opvallend door cle verklaring van de fractieleider, dat het afwezige lid, de heer Reyers, ook voorgestemd zou hebben als hij aanwezig had kunnen zijn. Een onge bruikelijke mededeling. Moeten wij die beschouwen als een duidelijke wenk aan de dwarsdrijvers in de Tweede-Kamerfractie der C.H.U. of als een waarschuwing aan het adres van de opposant in eigen rijen, prof. Gerretson, die straks in de Eerste Kamer zijn intrede doet?" Het door „Het Vrije Volk" gesigna leerde verschijnsel is inderdaad merk waardig en bovendien verheugend Want, hoe men ook over de belasting- politiek van minister Lieftinck moge denken, alleen door eensgezindheid zullen we aan de uitzonderlijke moei lijke situatie van het ogenblik, juist ook op financieel gebied, het hoofd kunnen bieden. En waar gaan we heen, als men het soms zelfs over principiële kwesties, binnen de poli tieke partijen niet eens is? In dit op zicht zijn wij wel zeer benieuwd naar het optreden van de Utrechtse hoog leraar straks in de vernieuwde Eerste Kamer. Vooral ook omdat deze er in het verleden nog al eens blijk van heeft gegeven een eigen mening te hebben, die heus niet altijd overeen stemt met die van al zijn partijgeno ten. Ad int. en billijk en vindt in de geschiedenis zijns gelyke niet. Aldus verklaarde de Japanse minister-president Sjige- roe Josjida op een buitengewone zit ting van het Japanse parlement. Het verdrag sprak niet van Japan se oorlogsschuld of onvoorwaardelij ke overgave. Japan werd als gelijke behandeld en aan zijn activiteit in de toekomst werd een beperking opge legd. Josjida bracht hulde aan Ame rika en dankte Engeland, Frankrijk en andere geallieerden voor de sa menwerking by het verdrag. Louis Jouvet overleden De bekende Franse acteur Louis Jouvet is Donderdagavond overleden. Hij is 63 jaar geworden. Jouvet werd in 1887 te Crozon (Bretagne) geboren. Hij studeerde medicijnen, doch werd in het begin van deze eeuw lid van een Parijs to neelgezelschap. Reeds voor de eerste wereldoorlog verwierf hij zich bekendheid in het theater „Du Vieux-Colombier". Der. tig jaar geleden werd hij benoemd tot directeur van de „Comedie des Champs Elysees". In 1930 kreeg hij grote bekendheid als acteur. Vooral door zijn karakterrollen in de films „La Kermesse Heroique", „Garnet de Bal" en „Drole de Dra- me" is Jouvet in het buitenland be kend geworden. Jouvet viel Dinsdagmiddag flauw bij een repetitie. Hy heeft byna 48 uur in zijn bureau in „Theatre de l'Athenee" bewusteloos gelegen. „Demarcatiecommissie" ingesteld te Kaesong. De Noordelijken hebben Donder dag tjjdens voortgezette besprekin gen in Kaesong het voorstel van vice- admiraal Joy goedgekeurd om een speciale commissie samen te stellen, die zich met het vaststellen van een demarcatielijn zal bezighouden. Het ligt in het voornemen aan de werkzaamheden van deze commissie zo weinig mogelijk publiciteit te ge ven. 21394 1000 -f 30.000. Op nummer 21394 van de 513e Staatsloterij (5e klasse, 10e lijst) is een prijs gevallen van 1000, met een premie van 30.000. Franse zangeres in ravijn gestort. Woensdagavond zijn de beroemde Franse chansonnière Edith Piaf, de voormalige „Miss Europa" Juliette Figueras. de „zanger zonder naam", een musicus en een renner, die zich per auto op weg begaven naar Ciotat in Zuid-Frankrijk, met een vracht auto in botsing gekomen. De auto reed een kilometerpaaltje omver en stortte vervolgens in een 30 meter diep ravyn. Edith Piaf en de „zanger zonder naam" braken elk drie ribben. De Perzische olie. Geen oliehandel via Engeland. In officiële Britse kringen te Te heran is men pessimistisch over het sla&en der besprekingen over de olie. Naar verluidt verwacht de Britse de legatie, dat de Perzen de voorstellen van Stokes op de vergadering van Zaterdag zullen verwerpen. „Wij heb ben een recht-door-zee voorstel op commerciële basis en met inachtne ming van de werkelijke toestand van de olie-industrie gedaan. Een ander voorstel is niet mogelijk" zo verklaar de een functionnaris, die in nauwe be trekking tot de Britse delegatie staat. Richard Stokes heeft Donderdag avond besprekingen gevoerd met Per zische senatoren. Een aantal van hen zou hebben verklaard te hopen, dat overeenstemming zou worden bereikt. Volgens de Perzische gedelegeerde Kazem Hassibi is Perziê slechts be reid aan Engeland de olie te verko pen, welke ait land zelf nodig heeft. Perzië zou er niet in toestemmen, dat Engeland olie ontvangt, die het met winst zou kunnen verkopen. LANGE AFSTANDGAS KOMT Ingenieurs-wereld vol belangstelling. Aan de voet van de dylc by de lichtwachterswoning te Baarland staat een werkstuk op stapel, waarvan het welslagen door de ingenieurswereld, ook in het buitenland, met de grootste belangstelling wordt afgewacht. Be gin September zal daar het eerste stuk van drie maal vier en een halve ki lometer gelaste stalen gasleiding tussen Zuid Beveland en Zeeuwsch Vlaan deren te water worden gelaten. Deze leiding zal op 1 Januari 1953 aan Wal cheren en Zuid Beveland het cokesovengas uit Sluiskil moeten leveren. Hall September zullen daarop vanuit de Eendrachtspolder, bewesten het ge hucht Griete, de drie andere helften worden gelegd, waarna de leidingen op de zandplaat, de Rug van Baarland, aan elkaar gelast zullen worden. Wanneer zich geen tegenslagen voordoen, hoopt men dit werk op 1 October gereed te hebben. Vol span ning wachten de technici af, of dit geheel nieuwe technische project zal slagen. Men i3 echter vol vertrouwen. Het aannemingsbedrijf E. W. Smit uit Nymegen-Neerbosch, wier plan als het eenvoudigste, aantrekkelijk ste en goedkoopste werd uitverko ren, heeft de voorwaarde „no cure, no pay" (bij mislukken, geen beta ling) sportief geaccepteerd. Zo wordt aan de oever van Baarland, iuist bij het monument voor de gevallen ge allieerde soldaten, die hier in 1&Ï4 landden om Zuid Beveland te bevrij den, een groot technisch werkstuk geleverd. EEN OUD PLAN De lange afstandsgasvoorziening in Zeeland heeft reeds vele bespre kingen en Voor de technici een mas sa hoofdbrekens gekost. Vier jaar geleden toen het plan rees om een gasleiding door de Westerschelde te leggen, was men van mening dat dit onmogelijk was. Er werd toen een studiecommissie gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de Tech- hogeschool te Delft, de Rijkswater staat en de Staatsmijnen. De aanne mers kregen het verzoek maar eens plannen te maken en prijsopgave te doen. Er werd dus aan hen overge laten een deugdelijk systeem te vin den. Uiteindelijk werd de voorkeur aan het plan van het aannemingsbe drijf Smit uit Nijmegen-Neerbosch gegeven. Twee maanden geleden nam dit bedrijf bij Baarland nog een proef met een leiding van 400 meter, sa mengesteld uit buizen, welke op de dijk aan elkaar waren gelast. Met behulp van sleepboten werd het zware gevaarte 24,7 kg, Der strek kende meter te water getrokken, waarna allerlei manoeuvres met de leiding werden uitgevoerd Uiteindelijk werd zij op een zandplaat neergelegd, waarna bleek dat de leiding zich uit stekend had gehouden. Na enkele da gen bleek de buis reeds gedeeltelijk onder het zand gespoeld te zijn, zo dat voor afdrijven geen gevaar be staat. Het systeem bleek dus te vol doen. Uit drie projecten werd daarop enkele weken geleden dit voorstel van het Technisch Bureau voor ont wikkeling van de industrie, dat met de fa. Smit samenwerkt, gekozen. WERKZAAMHEDEN BEGONNEN Dezer dagen ving men met de de finitieve werkzaamheden aan. Ach ter de dyk worden de buizen, welke een diameter van 100 m.m. hebben en van een stevige beschermende laag van glasdoek, asbestvilt en asphalt zijn voorzien, aan elkaar gelast tot leidingen van 1100 meter. Nadat de lassen op hun dichtheid zfln gecon troleerd met behulp van röntgen fo to's, worden de buizen van een houten glij-mantel van latwerk voor zien, om beschadiging van de as- phaltlaag door eventuele scherpe voorwerpen op de bodem van de zee tegen te gaan. De leiding wordt op een rol stel ling geplaatst, en vervol gens via een brede glijstelling op de dyk, met twee of meer sleepboten in het water gesleept Terwijl de eerste 1100 meter buis leiding enkele uren op de bodem zal rusten, wordt op de dyk het tweede stuk eraan gelast. Het begin van de buis wordt dan naar de zandplaat, de Rug van Baarland, getrokken. De boten zullen by hoog water over die plaat kunnen varen en daar het trek- punt van de leiding met ankers en boeien kunnen neerleggen. In totaal worden drie van deze leidingen ge legd, op ongeveer 50 meter van elk aar. Hoewel er reeds een ankerver bod ter plaatse is, kan dus by even tuele ongevallen practisch altijd slechts één buis tegelijk onklaar ge raken. (vervolg op blz. t) J Rotterdamse onderwijzeres in Franse Alpen verongelukt Door rotsblok verpletterd. De 25-jarige onderwijzeres Mcinar- da Luikinga uit Rotterdam, is tijdens vacantie in de Franse Alpen door een rotsblok, dat tijdens stormweer van de bergen rolde, getroffen en ge dood. Mei. Luikinga verliet Woensdag de jeugdherberg te Valloire, in gezel schap van een vriendin en drie Fran- was van Tot tweemaal toe raakte het gezelschap verdwaald, waardoor mej. Luikinga zo vermoeid was geworden, dat zij besloot even uit te rusten. Een van de Franse jongemannen besloot haar gezelschap te blijven houden. Men zou elkaar dan in Albiez weer ont moeten. Er stak evenwel een storm op die zodanig in kracht toenam, dat een rotsblok van enkele honder den kilo's, dat op de helling van de berg lag, aan het rollen ging en de Rotterdamse onderwijzeres verplet terde. De Franse jongeman daalde zo vlug mogelijk af naar het dal om gidsen te halen. Deze hebben het ont zielde lichaam geborgen en naar St. Jean de Maurienne overgebracht. Prof. Soepomo in ons land gearriveerd. SAMENWERKING MOET GEZUIVERD WOKDEN VAN FORMALITEITEN Vergezeld van zjjn adviseur, is Donderdagmiddag op Schiphol gearri veerd prof. dr. Raden Soepomo, die in Nederland informele besprekingen komt voeren over de omzetting der Unie in een normaal internationaal verdrag. Prof. Soepomo werd ver welkomd door mr. N. S. Blom, staatssecretaris van buitenlandse za ken mr. J. Kiveron, secretaris-gene raal van Minuor en mr. Djoemhana, waarnemend hoge commissaris van Indonesië in Nederland. Tot de pers zei prof. Soepomo: „Ik ben naar Nederland gekomen om be sprekingen te voeren met de Neder landse regering over de omvorming van de unie tot een gewoon in ternationaal verdrag. Ik stel er prijs op te verklaren dat het niet in onze bedoeling ligt de samenwerking met Nederland op te zeggen, wy willen de gehele samenwerking tussen onze beide landen zuiveren van de forma liteiten, die in de praktyk blijken ko loniaal psychologische reacties by het Indonesische volk te wekken, en de goede verhoudingen te verstoren. Ik heb het volste vertrouwen, dat men in Nederland niet star zal bly- ven vasthouden aan de formeel-ju ridische inkleding waarin onze sa menwerking is vervat. Kermisexploitant werd bestolen. Van de 2000.die aan een ker misexploitant tijdens de kermis te Zaandam werden ontstolen, kon nog een bedrag van 1300.worden ach terhaald, toen een oneeriyke knecht te Rotterdam werd aangehouden. De exploitant, die Zaterdag de lo nen wilde uitbetalen, miste zijn por tefeuille. Hy verdacht van de diefstal een knecht, die eerst 14 dagen in dienst was. en die dezelfde dag ont slag had genomen, zonder om zyn geld van de afgelopen week te vra gen. Nadat de politie had gezocht ging de exploitant zelf op onderzoek uit. Hij reisde naar Rotterdam, in de hoop de jongen aan te treffen bij zijn moeder. Toen hij echter 's avonds naar de Zaan terug wilde keren, kwam hy hem bn het station D.P. te gen. "Van de 700.— had de knecht nieuwe kleren gekocht. De knecht, die onder een valse naam by de exploitant in dienst was getreden, had op zyri eigen naam nog drie maanden gevangenisstraf tegoed. Rockefeller Jr. hertrouwd. John D. Rockefeller jr., de 77-jari- ge Amerikaanse multl-millionair, is in Providence, Rhode Island, in het huwelijk getreden met mevrouw Martha Baird Allen. De bruid is 56 jaar oud. Zij is de weduwe van Ar thur M. Allen, een vooraanstaand ju rist in Providence. Zy is vroeger als pianiste opgetreden. Rockefeller's eerste vrouw, met wie hy 47 jaar ge huwd is geweest, stierf in 1948. Zij hadden vyf zoons en een dochter. VOORSPELT: IETS WARMER Weersverwachting geldig tot Vrij dagavond. Droog en op de meeste plaatsen vrij zonnig weer met iets hogere tempe raturen dan gisteren. Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1