PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Europa heeft gebrek aan wapens niet aan mankracht Herverkaveling van Walcheren in beslissend stadium BILT DE KRANTENMAGNAAT WILLIAM HEARST OVERLEDEN DE TSJECHISCHE VOETBALLERS „SABOTEREN" DE PRODUCTIE Kanilijn Vandaag Ook meer dan 60 arrestaties te Djakarta 194e Jaargang - No. 191 Dagblad uitgave van de tinna Provinciale Zeeuwse Courant, Directie F van de Velde en F. B. den Boer Adj. W de Pagter. Hootdred. G. Balllntijn PI- verv.: W. Leertouwer en H. A Bossnardt ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week t 4.55 p. kw tr p. p. t 4.80 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 15 Aug. '51 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct per mm Minimum p. advertentie t 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax 8 regelai van 1-5 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 23 cent meer. Giro nr 350300 P2.C. Middelburg Bur Vllaslngen Walstr 58—60. tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160» M"burg Londense Kaal 28. teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel. 2475 (b.g.g 22281; Oostburg Pr Mauritsstr 12. tel 102; Terr.euzen Brouwe Ziertkzee N Bogerditr C 160. tel. 3 AMERIKAANSE COMMISSIE MEENT: Moskou vreest atoomaanvallen Voor de verdediging van Europa is thans in de eerste plaats geld nodig, aldns meent de commissie van Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. In haar rapport over Trumans programma voor buitenlandse hulp wordt een uitspraak van generaal Eisenhower aange haald, dat „de aanvoer van uitrusting geen gelijke tred houdt met het op roepen en oefenen van mannen". Niettemin beknibbelt de commissie het gevraagde bedrag van 8500 mil- lloen dollar met 651.250.000 dollar. De commissie meent dat er geen tjjd verloren mag gaan bij de opbouw van de verdediging. In het rapport wordt gezegd: „Rus land vreest klaai'blijkelijk onze voor sprong op het gebied van atomische oorlogsvoering. Het Russische leger is klaar en zou binnenkort in actie kunnen komen. Het zou ongetwijfeld onder de huidige omstandigheden een aanzienlijk gebied onder de voet kun nen lopen. Niettemin moet de Sowjet-rege- ring rekening houden met de moge lijke onmiddellijke vernietiging van haar belangrijke steden en industrie- en. Bovendien zouden de verbindings lijnen der Russen door gebieden lo pen, waar de bevolking in steeds sterkere mate vijandig wordt". Er is de laatste tijd in de Neder landse voetbalwereld nog al wat deining om het optreden van de K.N.V.B. tegenover bestuurders van enige voetbalverenigingen (N.A.C. en Emma), die de amateurbepalin gen hebben overtreden en velen vra gen zich af of dit straffe ingrijpen nu wel helemaal gerechtvaardigd was. De personen, die de overtredingen begingen, althans enige van hen, wor den algemeen erkend als te zijn sportmensen, wie de zuiverheid van het amateurisme minstens zo zeer ter harte gaat als welke K.N.V.B.-be stuurder ook. Een voorbeeld? Het geschorste N.A.C.-bestuurslid A. W. Verlegh: lid van de Technische Com missie en voorzitter van de Keuze commissie van de K.N.V.B., wiens on vermoeid en volkomen belangeloos ijveren voor de voetbalsport alge- ,meen bekend mag worden veronder steld. Maar waarom dan toch een schor sing, zij het dan dat deze in sommige gevallen voorwaardelijk werd opge legd? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in de overweging, dat de voorschriften inderdaad overtreden zijn en dat er dus gestraft moést wor den. Maar wanneer de voorschriften handelingen verbieden, welke ieder een niet alleen toelaatbaar, maar zelfs uit morele overwegingen onver mijdelijk acht, dan zal men o.i. de voorschriften moeten veranderen. Dan zal het niet langer verboden mogen zijn, dat een vereniging de mensen, die jarenlang belangeloos al hun vrije tijd voor de goede zaak hebben ge geven, bij hun afscheid een stoffelijk blijk van haar waardering aanbiedt. Dan zal men het niet als een misdaad, maar integendeel als een erezaak moeten beschouwen een jongen te helpen, zo nodig ook financieel, die spelende voor zijn club een verwon ding opliep, welke hem als in het onderhavige geval levenslang in valide dreigde te maken. Er is de laatste jaren al veel ge schreven over het amateurisme, over de wenselijkheid volgens sommi gen althans om ook in ons land beroepsvoetbal mogelijk te maken. Wij geloven echter, dat men, wanneer men werkelijk prijs stelt op gezond amateurisme, de al tè knellende en onnatuurlijke bepalingen toch zal moeten opruimen. Anders zou men het veel-gekoesterde wicht wel eens uit pure liefde kunnen dood-drukken. In „Elseviers Weekblad" (lib.) uitte mr. P. J. Oud, burgemeester van Rotterdam, zijn bezorgdheid om trent het tempo van de wederopbouw van zijn zo zwaar getroffen stad; de hoeveelheid werken, die in uitvoering is, liep n.l. terug terwijl op toeneming gerekend was: „In de binnenstad is de gang van zaken wel bijzonder teleurstellend. Dat valt bij een wandeling niet zo di rect op, maar de cijfers geven een verontrustend beeld. Was er in het begin van het vorig jaar nog een to taal van zestig millioen aan gebou wen in de verwoeste binnenstad, waarvoor rijksgoedkeuring was ver kregen, aan het eind van 1950 was dit bedrag tot 36 millioen gedaald. In verhouding tot wat gereed komt zijn dus geen nieuwe plannen in uitvoe ring genomen. Daarbij moeten de Rotterdammers ondervinden, dat eigen energie en ondernemingsgeest geen baat meer bieden. Onzekerheid omtrent de financiering, het uitblij ven van een regeling voor getroffen stadskernen hebben niet alleen stag natie veroorzaakt, maar het is reeds zo ver gekomen, dat voor bouwwer ken, welke typisch in de binnenstad thuis horen en daar een nuttige func tie vervullen, geen goedkeuring kon worden verkregen, terwijl de Finan ciering geheel verzekerd was. Het geeft een gevoel van machteloosheid en dat terwijl nog maar een klein deel van het ontzaglijke herstelwerk De commissie heeft in geheime zit ting bijzonderheden over een serie plannen vernomen, die „als zij in werking worden gesteld, Sowjet-aan- vallen zouden afschrikken of af slaan". Binnen het jaar, aldus de commis sie, zou geld ophouden de voornaam ste hinderpaal te zijn voor de Euro pese bewapening en voldoende Euro pees geld beschikbaar zijn om in Europa vervaardigd militair materi aal te betalen. 400 MILLIOEN VOO KFRANCO De Amerikaanse Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen heeft het plan goedgekeurd om Spanje een economische bijstand ter waarde van 400.000.000 dollar te verlenen. De commissie verwierp de critiek van haar sub-commissie (die met enkele andere leden een reis door Europa heeft gemaakt) op het Spaanse re giem. Deze sub-commissie had aan geraden de bijstand te verlenen onder voorwaarde, dat de Spaanse regering „de door het Spaanse volk beminde vrijheden" zou bevorderen. Rictgway: „eenvoudig, redelijk en recht door zee" Dinsdag zijn te Kaesong de dele gaties twee uur en 40 minuten bijeen geweest. Opnieuw werden geen re sultaten bereikt behalve het besluit de volgende dag opnieuw te vergade ren. Generaal Ridway heeft op een persconferentie de Amerikaanse voor stellen „eenvoudig, redelijk en recht door zee" genoemd en de Noordelijke eisen „volkomen onredelijk". Volgens het geallieerde voorstel moeten beide partijen op enkele plaatsen hun hui dige stellingen wijzigen. De gealli eerden behouden controle over een gedeelte van Noord Korea, de Noor delijken behouden een strook van Zuid-Korea in het uiterste Westen. Ridgway zeide, dat de tegenstan der zich sinds het begin van de on derhandelingen aanzienlijk versterkt heeft. Op een vraag of de geallieer den dan stil gezeten hadden, was het antwoord: „Nee, maar de tegenstan der versterkt zich stelselmatig en wij niet", waarbij het subtiel verschil tussen stelselmatig en gewoon ver sterken in het midden werd gelaten. Generaal Gruenther pleit voor Duitse herbewapening. „Het is van zeer groot belang, dat West-Duitsland wordt ingeschakeld bij de verdediging van West-Europa". Dit is de mening van luitenant-gene raal Gruenther, de chef van gene raal Eisenhowers staf. kenbaar ge maakt aan een Amerikaanse Con grescommissie. Generaal Gruenther ziet de Koreaanse oorlog als een gro te Russische fout. Deze oorlog was het begin van een keten van ge beurtenissen, die zullen leiden tot de grootste machtsconcentratie, die de wereld ooit heeft aanschouwd. DE SCHEPPER VAN DE „GELE PERS". „Levert gij de copie, ik lever de oorlog". De bekende Amerikaanse krantenmagnaat William Randolph Hearst is Dinsdag In de ouderdom van 88 jaar te Beverley Hills (Callfornië) over leden. Hearst, die reeds enige jaren ziek was, verkeerde sinds Maandag in be wusteloze toestand. William Hearst kreeg van zijn va der, die senator was. het blad „San Francisco Examiner". Hearst ging zich bij het redigeren van deze krant toeleggen op berichten over politiek geknoei, corruptie, misdaad en sexue- le zaken en legde daarmee de grond slag voor de „gele journalistiek", die het in de eerste plaats van sensatie moet hebben en speculeert op de la gere instincten van de massa. Hij was een van de eerste, die grote koppen gebruikte en rode drukinkt om belangrijke berichten te doen op vallen. Na enkele jaren was Hearst bezitter van ongeveer 40 bladen en tijdschriften en van een half dozijn internationale persbureaux. Later kreeg hg ook belangen bij de radio. Het Hearst-concern kreeg daarmee een grote invloed op de Derichtge- ving in de Ver. Staten. Het verhaal gaat, dat een van zijn verslaggeversin Cuba seinde: „Alles is rustig. Er zijn geen moeilijkheden en er komt geen oorlog. Ik wil te rugkeren". Hearst antwoordde: „Blijf. Als gij de copie levert, lever ...is het zeven jaar geleden, dat de Geallieerden voet aan wal zetten aan de Franse Zuid kust tussen Toulon en Cannes. De Duitsers moesten terug trekken uit Zuid West Frank rijk en overal kwamen de Franse binnenlandse strijd krachten in het geweer. Zij veroverden de ene stad na de andere. J is tot stand gebracht. De verwoes ting van het oude Rotterdam was een nationale ramp en het bewustzijn heeft geleefd dat de wederopbouw een nationale taak was. Berekend is, dat daarvan na tien jaar ruw ge schat een achtste deel is ten uitvoer gebracht". Wat burgemeester Oud hier zegt over de wederopbouw van Rotter dam, zal de bewoners van even zwaar getroffen delen van ons gewest uit het hart gegrepen zijn. Walcheren, West-Zeeuwsch-Vlaanderende ramp was er heus niet zoveel gerin ger dan die van Rotterdam en het offer, dat men hier bracht, droeg in elk geval in belangrijke mate bij tot de bevrijding van meer dan Nederland alleen. Maar wat is er ook hier overgebleven van het besef, dat de schade door allen gedragen moest worden, dat de wederopbouw een waarlijk nationale taak was ik de oorlog". Inderdaad bewerkte de krantenmagnaat door een felle op hitsende campagne, dat Amerika een militaire actie begon in Cuba. Tijdens de eerste wereldoorlog pro beerde Hearst de Ver. Staten buiten het conflict te houden. Later kreeg Hearst sympathieën voor Hitier en Mussolini en deed hij felle aanvallen op Roosevelt en diens interventiepoli- tiek. Hoewel Hearst vaak de feiten deed verdraaien en gekleurd nieuws deed verspreiden vonden zgn kranten en tijdschriften millioenen lezers. Van- Maandag 18 AugUHtus if» een begin gemaakt met het vervangen van de voorlopige ivegwUzer* op Walcheren door nieuwe. De foto links toont het weghalen van een der oude wegwijzers door de dienst van de A.N.W.B. I)e rechtse foto geeft een beeld van «Ie onthulling te Westkapelle van de eerste nieuwe wegwijzer door de Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot. Vele autoriteiten wa ren by deze plechtigheid aanwezig. Poging tot omverwerping R.l. mislukte door incidenten. Behalve' de arrestatie op Oost-Su- matra, onder wie zich ongeveer 50 Chinezen en 4 Nederlanders zouden bevinden, z(jn naar thans verno men wordt ook in de laatste dagen te Djakarta razzia's gehouden. Meer dan 60 personen zouden in arrest zijn gesteld. Ook deze arrestaties houden verband met de gebeurtenissen te Prlok. Het blad „Javapost", dat de vorige week opschudding verwekte door het bericht over een poging om de rege ring van de R.l. omver te werpen en een Sowjet-regiem in te stellen, schrijft thans, dat de regering „be trouwbaar bewijsmateriaal" heeft ge vonden, dat „onomstotelijk" in de richting zou leiden van buitenlandse mogendheden. De omverwerping mis lukte door het uitbreken vorige week van incidenten te Priok en Bogor (Buitenzorg). INDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSDAG. Ter voorkoming van ordeverstorin gen heeft het militaire commando van Djakarta bepalingen vastgesteld voor de viering van de Indonesische onafhankelijkheidsdag. Tijdens de plechtigheid op het pa leis van Soekarno, waar deze o.m. een rede zal uitspreken, is het voor demonstranten verboden spandoeken met leuzen inzake partijeisen of met critiek en ophitsende spreuken mee zelfsprekend telde de krantenmag- I te dragen. Portretten of carlcaturen naat ook 'vele vijanden. mogen ook niet worden vertoond. MINDER SPORT, HARDER WERKEN. Vele clubs „broeinesten van vijandschap". De communisttache autoriteiten in Tsjecho-SIowakije werken plannen uit om de bedrijvigheid op sportgebied te beperken. De fabrieknraden zullen een eind maken aan hun bemoeiingen met de sport en ln de eerste plaats de fabrieksvoetbalcliibs ontbinden. De productie van de zware industrie zou onder de sport te Ifyden hebben. Het blad „Lidova Demokracie" schreef, dat er vaak te ruw gespeeld wordt. Het gevolg ls dat bij wedstrij den tussen fabrieksploegen soms de helft van de spelers gewond raakt. De geblesseerde spelers kunnen dagen lang niet werken en de fabrieksraden voeren dit als excuus aan, wanneer de productiecijfers niet worden be reikt. Het blad verzekert verder, dat ve le clubs broeinesten geworden zijn van vijandschap tegen de arbeiders klasse. Bestuursleden zouden zich met steun van „kapitalistische agen- Nieuwe bevelhebber Britse thuisvloot. De Britse admiraliteit heeft be kend gemaakt, dat admiraal sir George E. Creasey is benoemd tot op perbevelhebber van de Britse thuis vloot. Admiraal Creasy, die admiraal sir Philip L. Vian opvolgt, is sedert No vember 1949 vice-chef van de mari nestaf geweest. Hij was commandant van de torpe- dobootjager „Codrington", die in Mei 1940 prinses Juliana en prins Bern- hard naar Engeland bracht. HET MOEILIJKSTE WERK Gronden in Zuidwatering en bij Westkapelle worden toegewezen Voor Walcheren zijn belangrijke dagen aangebroken! De herverkavelings werkzaamheden z(jn thans zo ver gevorderd, dat een begin kan worden gemaakt met de toewijzing van de nieuwe kavels. En voor de Zuidwatering (2000 ha) èn voor het gebied rond Westkapelle (1000 ha) is het plan voor toedeling, waarom het bij de herverkaveling uiteindelijk gaat. gereed eD de betrokken landbouwers worden nu ingelicht, welke gronden zij in eigen dom of pacht zullen ontvangen en hoe groot de oppervlakte is. Na „roven oogst" (het binnenhalen van de oogst-1951) of, wanneer het weiland betreft, nadat het vee in de stal is gebracht, znllen zij hun nieuwe grond in gebruik kunnen nemen. houden, maar 80 van de boeren dagelijks verschijnen er gemiddeld dertig in het café om de voor hen zo bijzonder gewichtige beslissing te ver nemen komt toch voor een verras sing te staan. En dan de reacties? De landbou wers kleven, figuurlijk gesproken, nog danig aan hun eigen grond, heb ben niet zelden het idee: wat ik had, was goed, wat ik krijg, is minder en kunnen zich begrijpelijkerwijze moei lijk onmiddellijk omschakelen. Niet temin blijken de meesten tevreden te zijn met de hun toegedachte percelen Allen hebben echter het recht bezwa ren in te dienen tegen deze beslissing. De klachten worden beoordeeld door de Herverkavelingscommissie en wan neer geen overeenstemming tussen partijen~wordt bereikt, wordt de raad van beroep ingeschakeld. Inderdaad In totaal moeten 16.000 hectaren land worden verdeeld. De andere delen van Walcheren komen volgend jaar aan de beurt, zodat men kan zeggen, dat eind 1952 de herverkaveling van het eiland haar beslag heeft gekregen. Dat de daaraan verbonden, onnoemlijk talrijke werkzaamheden dan nog niet voltooid zijn, spreekt vanzelf. In een rustig kamertje van een Sou- burgs café, waar stapels kaarten en registers bij de hand liggen, ontvan gen een ambtenaar van het bureau van uitvoering en een lid van de Her verkavelingscommissie momenteel ie dere ochtend, iedere middag en iedere avond landbouwers uit de Zuidwate ring om hen mede te delen, welke gronden hun zijn toegewezen. Destijds hebben deze mensen reeds hun wen sen kenbaar kunnen maken en daar- Ad. int. mede is zoveel mogelijk rekening ge- zijn er landbouwers, die geen genoe gen willen nemen met wat zij krijgen, maar zij zijn sterk in de minderheid. Sommige Ritthemers zijn wat teleur gesteld, dat zij hun grond niet dicht bij huis krijgen, doch de omstandig heden maken dit onmogelijk. NIEUWE BOERDERIJEN. Op 1 Maart jl. is met de opstelling van het veldelingsschema begonnen en half Juli kwam het plan voor *de Zuidwatering gereed. Men heeft wei nig fantasie nodig om zich te kunnen voorstellen, hoe moeilijk en teer dit werk is geweest. In de chaotische toe stand van weleer is evenwel thans or de gebracht; in de toekomst zal in de Zuidwatering economischer en dus beter geboerd worden. Het meest be nijdenswaardig zijn de lieden, die straks één der bedrijven van de Stich ting Beheer Landbouwgronden zullen pachten. Deze stichting heeft zes boer derijen laten bouwen op bedrijven van 14 ha„ welke uitgegeven worden aan boeren uit andere delen van Wal cheren, die daar „weggesaneerd" zijn, onder wie drie uit Westkapelle. Het hoofd van het bureau van uitvoering, ir. W. A. van der Werff, heeft ons zo'n nieuwe boerderij laten zien; het bleek ons, dat zij niet alleen aesthetisch vol komen verantwoord is, maar ook zeer doelmatig en modern is ingericht Ook Staatsbosbeheer, dat tevens de zorg heeft over het fort Rammekens en de kreek, zal een aantal hectaren cultuurgrond verpachten. De grond, waarover in de toekomst de nieuwe rijksweg zal lopen, is gereserveerd voor de Staat. Wanneer de toedeling aan de be trokkenen bekend is gemaakt, zullen de grenzen van hun gronden ter plaat se kenbaar worden gemaakt met paal tjes of piketten. Ook dat is geen ge makkelijk karwei, want natuurlijk, ten schuldig maken aan sabotage van het vgfjaren-plan. Volgens het blad „Rude Pravo" is het voetbalspel verder in discrediet gekomen door toedoen van spelers in bekende clubs als Sparta en Slavia Zij zouden onlangs onder de naam van een derdeklasse club door de provincie getoerd hebben en tegen de ploeg van de beroemde glasfabriek Bor hebben gespeeld. Bij deze gelegenheid ontvingen zij vazen en andere geschenken en zelfs zakgeld. De zaak kwam uit doordat een Praagse sportjournalist, die zich on der de toeschouwers bevond, de spe lers herkende en rapport uitbracht aan de staatscommissie voor voet balaangelegenheden. Enkele spelers en officials werden toen voor het le ven geschorst. Perzen niet tevreden over Britse voorstellen. Na een vergadering van de Perzi sche ministerraad, die drie uur duur de, heeft een Perzische onderstaats secretaris verklaard: „Wij hadden ge hoopt, dat de Britse voorstellen gun stiger zouden zgn. Sedert Maandag is de hoop op een overeenstemming verminderd". Dr. Nikijoelow uit de politiek. De vertegenwoordiger van de „re publiek Zuia-Molukken", dr. J. P. Ni- kijuluw heeft rich teruggetrokken uit de politiek. Hg wil zich geheel aan zijn taak als arts wijden. dient er voor gezorgd te wo'rden. dat iedere landbouwer aan rijn trekken komt. SANERINGSPROBLEMEN. Van volgende week af zullen de landbouwers van het herverkavelings- blok Westkapelle ingelicht worden over de voorlopige toewijzing. De sa nering van de gronden in dit gebied was een uitermate moeilijke zaak en is dan ook zeer critisch bekeken. Er is hier namelijk vrijwel uitsluitend sprake van klein eigendom en dus treft men er ook na de verkaveling merendeels kleine lapjes grond aan, die echter niet langer schots en scheef liggen, doch ordelijk naast elkaar aan de wegen. Vroeger hadden sommige Westkapelse landbouwers zelfs grénd in Zoutelande. Meliskerke en bij Dom burg. Doordat niemand uit het land bouwgebied achter het dorp naar de Noord-Oostpolder verhuisde en er dus geen grond beschikbaar kwam voor sanering van kleine bedrijven en door dat dit gebied van het klein eigendom omgeven is door een gordel van grote bedrijven, was het onvermijdelijk, dat een aantal Westkapelaars grond in de richting van Zoutelande kreeg toege wezen. vrij ver van hun woning. De barrière van grote bedrijven maakte het onmogelijk dit land dichter bij het dorp te brengen. DE VOORSPELT: OVERWEGEND DROOG WEER. Weersverwachting tot Woensdag avond. Overdrijvende wolkenvelden maar overwegend droog weer. Zwakke tot matige Westelijke wind. Iets hogere temperaturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1