De Sowjet-Unie vraagt een vijfmogendheden-verdrag JIMMY BROWN, no. 1 OPPEROFFICIEREN AL TE BANG VOOR VERLIES DECORUM TAAK VAN DE KINDERRECHTER ZOU VEEL ZWAARDER WORDEN WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1951 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RUSSISCH VOORSTEL AAN U.S.A. Brief van president Sjwernik aan president Truman De president der Sowjet-Unie Nikolai Sjwernik, heeft zoals wJJ reeds berichtten, een boodschap gezonden aan de president der Verenigde Sta ten, Harry Truman, waarin hij zich uitspreekt voor het sluiten van een vUfmogendhedenverdrag „ter versterking van de vrede". President Sjwernik verzoekt president Truman een bijgevoegde resolutie, ter kennis te brengen van het Amerikaanse volk. De resolutie vormt een welke Maandag door het presidium van de opperste Sowjet is goedgekeurd, antwoord op de resolutie van het Amerikaanse Congres, welke Truman zeven Juli ter kennisgeving aan het Sowjet-volk heeft gezonden. Het Sowiet-volk wordt er dageiyks van overtuigd, dat er verschil bestaat tussen verklaringen en de daden van de Amerikaanse regering. Voorts wordt onder meer gewezen op de kwestie der bewapening van Japan en West Duitsland. „Geestelijke wreedheid" Dat er in Amerika nog steeds vreemde dingen gebeuren, kwam een dezer dagen weer tot uiting. Mevr. Lou Nova uit Los Angelos zag haar els tot echtscheiding „wegens geeste- ïyke wreedheid" door de rech ter toegewezen, omdat haar man een zwaargewicht-bok ser zyn blote voeten op ta fel naast het voor zijn schoon moeder bestemde citroen- schulmgebakje had gelegd. KAMERCOMMISSIE MEENT Er kan nog wel bezuinigd worden Men tekent hierbij echter aan, dat de resolutie van het Amerikaanse congres tot heden niet ter publicatie in de Sowjet-Unie beschikbaar is ge steld. In de Amerikaanse resolutie wordt uitdrukking gegeven aan „het oprechte verlangen naar vrede en de wens van het Amerikaanse volk om de internationale problemen op te lossen". In de brief van president Sjwernik wordt verklaard, dat een vjjfmogend- hedenovereenkomst het vertrouwen in de vrede bij alle mensen zou doen toenemen en het mogelyk zou ma ken de bewapening te verminderen en de defensielasten te verlichten. In de brief wordt verder verklaard, dat de resolutie uitdrukking geeft aan „de gevoelens van oprechte vriendschap van de volken van de Sowjet-Unie voor de volken van de gehele wereld". Het Sowjet-volk is' verenigd in zijn pogingen om een standvastige vrede te bewerkstelli gen en de oorlogsdreiging te elimi neren. Het Sowjet-volk twyfelt er niet aan, dat het Amerikaanse volk evenmin oorlog wenst. Het is zich er echter van bewust, dat in sommige landen kringen zijn, die streven naar de ontketening van een oorlog ter verrijking van zichzelf. Alle vredelievende mensen dienen te streven naar ontwapening, naar een verbod van atoomwapens „en de instelling van een inspectie voor het nakomen van een dergelijk verbod" en naar het sluiten van een vyfmo- gendhedenverdrag voor de verster king van de vrede. De Sowjet-bevol- klng is van mening, dat er geen oor log zou komen als het volk zelf de verdediging van de vrede in handen zou nemen „en die krachten, die be lang hebben bij een oorlog ontmas kert". Vrede tussen het volk van Ameri ka en de Sowjet-Unie „zoals voor- f esteld in uw schrijven" is moge- ijk, indien de betrekkingen op poli tiek, economisch en cultureel terrein tot ontwikkeling zouden worden ge bracht op basis van gelijkwaardig heid. De Amerikaanse autoriteiten dienen af te zien van „discrimina tie ten aanzien van de Sowjet-Unie". Indien het Amerikaanse volk op het bovenstaande zou ingaan, zou het volledige medewerking genieten van het Sowjet-volk. Sjwernik besloot met de hoop uit te spreken, dat de re solutie onder de aandacht van het Amerikaanse volk gebracht zou wor den. President Truman heeft de in houd inmiddels ter publicatie gege ven. In de resolutie van het presidium van de opperste Sowjet wordt nog gezegd, dat het Sowjet-volk niet be grijpt, waarom de Amerikaanse re gering de eerder gedane voorstellen tot een vijfmogendhedenverdrag van de hand heeft gewezen. De Russische regering heeft twee maal een derge- iyk verdrag voorgesteld „en de vre delievende mensen in de gehele we reld hebben deze voorstellen krach tig gesteund". In de resolutie wordt een lange lijst gegeven van „voor beelden van discriminatie tegen de Sowjet-Unie door de Amerikaanse regering". Onder meer wordt ge noemd het weigeren van visa aan Sowjet-burgers, het doorzoeken van Sowjet-schepen en het aanhouden van diplomatieke koeriers. Rusland heeft verscheidene malen een vreedzame regeling van het Ko reaanse conflict voorgesteld en in het algemeen de leiding genomen bij dc pogingen om de koude oorlog tot een einde te brengen. De Sowjet-Unie heeft geen agressieve plannen en be dreigt geen enkel land. De strgd- krachten der Sowjet-Unie zijn in geen enkel gewapend conflict betrok ken. De wapenstilstandsbesprekingen in Korea zijn op initiatief van de Sowjet-Unie begonnen. De commissie voor rijksuitgaven □it de Tweede Kamer heeft met ont stemming kennis genomen van het gebruik, dat opperoffieleren en leden van de legerraad maken van dienst auto's voor het afleggen van de af stand tussen woonhui» en bureau. Do commissie is eenstemmig van oordeel, dat evenmin als voor de oor log het decorum schade lijdt doordat i»edoelde opperofficieren zich voor genoemd doel onthouden van het ge- i bruik van dienstauto's. De vraag mag worden gesteld or het decorum van opperofficieren die rich des avonds in uniform buiten hun woning begeven, ook geacht moet i worden schade te ondervinden, wan neer zij daarvoor geen auto gebruiken. Hoe wordt in zulk een geval dan ge- I handeld. want een dienstauto zal daarvoor toch zeker niet worden gc- i bruikt? Het gebruik van een dienstauto i voor het vervoer van een hoge func- j tionaris tussen woonhuis en kantoor is naar het gevoelen van de commis sie op het ogenblik, zowel bij de mi- 1 litaire als bij de burgerlijke departe menten. geregeld op een wijze, waar- i mee het rijksbelang zeker niet is ge baat. De commissie zou het op prijs i stellen in den brede te worden voor- I gelicht over de geldende regeling. Hetgeen de Rekenkamer mededeelt over het gebruik van een dienstauto voor privé-doeleindcn wordt erger lijk genoemd. Dat een hoofdambtenaar in gemoede durft te beweren, dat hij regelmatig Zaterdagsmiddag* en avonds in dc Haagse binnenstad dienst besprekingen heeft te voeren, werpt een merkwaardig liéht op de mentaliteit van deze wel zeer ijverige hoofdambtenaar. De Kamercommissie is verder van oordeel, dat er aanleiding bestaat tot groter zuinigheid aan te manen Als voorbeeld daarvoor kan wor den gewezen op uitgaven, verbonden aan het vieren van jubilea van 's rijks diensten, aan recepties of diners b;j vertrek van rijksambtenaren en aan de uitgaven van boeken en tijdschrif ten. De werkelijke kosten van jubilea en van recepties en diners zijn meestal veel hoger dan die. welke ter kennis komen van dc Rekenkamer, veelal toch zullen er nog vrij aanzienlijke bedragen aan reis- cn verblijfkosten bij moeten worden gerekend. Het wereldgebeuren Twee resoluties Minnie Taylor, het Amerikaanse meisje, dat op een boerderij in Biezelingc werkt, met twee Zeeuwse vriendinnen op een tractor gefotografeerd. KINDERSTRAFRECHT IN NIEUWE BANEN? Algemene Kinder- of Jeugdwet onder één ministerie verdient overweging. De commissie, welke is ingesteld om advies te geven over de vraag, in welke richting het rijkstucht- en opvoedingswezen en het kinderstrafrecht zich moeten ontwikkelen, heeft een rapport uitgebracht, waarin enkele voor stellen worden gedaan om het kinderstrafrecht en -strafprocesrecht te her zien. Deze commissie heeft zich direct rekenschap gegeven van de moeilijk heid dat het kinderbeschermingsrecht in ons land ressorteert onder verschil lende ministeries en zegt dan ook, dat een algemene kinder- of jeugdwet, die deze materie onder één ministerie brengt een doel Is, dat ernstige over weging verdient. Uit het rapport blijkt voorts, dat er naar gestreefd is een regeling voor een kinderstraf- en strafpro cesrecht samen te stellen die met het burgerlgke kinderrecht een logisch geheel vormt en aan de rechter alle mogeiykheden biedt, om voor elk kind en elk gezin de juiste oplossing te vinden, maar waarbij toch de eigen aard van het kinderstrafrecht blijft gehandhaafd. KINDERSTRAFRECHT. Sedert 1905 zijn herhaaldelyk zeer jeugdige kinderen veroordeeld, die stellig niet toerekeningsvatbaar wa ren in de zin der wet. De commissie acht het dringend nodig, dat op dit junt klaarheid ontstaat en stelt 57 Tussen wegen en wegen bestaat na tuurlijk altijd enig verschil. U zult misschien vinden dat uw zuinige le verancier, in zijn zorg om niet te veel overwicht te geven, vrij precies afweegt. Maar de apotheker doet het nog nauwkeuriger en in het laborato rium zijn de weegmethoden tot de grootste verfijning opgevoerd. Zó ver behoeven we echter niet eens te gaan om aan te tonen, dat een pond veren lichter is dan een pond lood. Wanneer we de hoeveelheden van beide stoffen in het luchtledige wegen, zodat de schaal een gelijk ge wicht aanwijst, moeten we toegeven, dat het pond lood even zwaar is als het pond veren. Wegen we dezelfde hoeveelheden daarna op de normale wijze, d.w.z. op een weegschaal in de normale atmosfeer, dan zien we, dat de schaal aan de kant van het lood, naar beneden doorslaat. De veren blijken dus lichter te zijn dan het pond lood. De oorzaak hiervan is niet zo heel moeilijk te begrijpen. De veren (en er zijn er heel wat in een pondont vangen een opwaartse druk van de buitenlucht en dit doet de schaal door slaan naar de kant, waar het lood ligt. In enigszins andere vorm kunt u het zelfde verschijnsel waarnemen, wan neer u een splintertje lood en een veer van hetzelfde gewicht laat val len. Het looddeeltje blijkt dan eerder op de grond terecht te komen, dan de veer, die soms een hele tijd blijft dwarrelen. In het luchtledige vallen beide voorwerpen echter even snel, wijl daar de luchtweerstand en de opwaartse druk ontbreken. Weest u in ieder geval voorzichtig wanneer u met dergelijke problemen tracht uw spruiten in de val te lok ken. Dat doet ons denken aan een van de merkwaardigste dieren der schep ping, n.l. een spin, die met valluiken werkt, gelijk de meest doortrapte gangster uit een detective roman. La ten we hem de volgende keer aan u mogen voorstellen, H. Pétillon. By koninklijk besluit is ingesteld het „Kruis voor Recht en Vr\jheid". Dit onderscheidingsteken zal worden toe- Sekend aan Nederlanders, die met e strijdkrachten ran de Verenigde Naties hebben gestreden. daarom voor. strafvervolging wette lijk uit te sluiten ten aanzien van al le kinderen, die ten tijde van het be gaan der strafbare handeling de Ieef- tyd van twaalf jaren nog niet hadden bereikt. De bestaande mogelijkheid om 16- en 17-jarige verdachten te straffen volgens bepalingen voor volwassenen blijft gehandhaafd. De commissie geeft in overwe ging de berechting van strafrechte lijk minderjarigen, die zich aan over tredingen schuldig maken, aan de kinderrechter op te dragen. Deze voorgestelde uitbreiding van de taak der kinderrechter, zal ongetwijfeld zware eisen aan hem stellen. Er zul len waarschyniyk meer kinderrech ters nodig z\jn. Voorts wordt nog gewezen op de wenselijkheid om overtredingen der leerplichtwet onder de bevoegdheid der rechtbank te brengen. Ook zou in alle zaken van misdrijf de officier niet tot vervolging kunnen overgaan, dan met machtiging van de kinder rechter. ONDERZOEK. De commissie heeft er naar ge streefd een stelsel van straffen en maatregelen te ontwerpen, dat de rechter de mogelijkheid geeft, voor elk kind de beslissing te nemen, die voor het kind past. Zelfs de kundig- ste kinderrechter zal hiertoe niet kunnen komen, zonder een nauwkeu rig onderzoek naar het kind en het gezin, waartoe het behoort. De com missie brengt het punt van de subsi dieregeling voor kinderbescherming met nadruk onder de aandacht der regering. Deze regeling zal zo moe ten zijn. dat goede kinderbescher ming kan worden verlangd en gege ven. Hoe de subsidiëring in de toe komst geregeld zal zijn, is een zaak van regeringsbeleid. Ook wordt gedacht aan een ver gaande inschakeling van het particu lier initiatief, zowel wat betreft het persoonlykheidsonderzoek als de uit oefening van patronaat en toezicht. Wat de voogdgraden betreft is de commissie kort. Wanneer dc denkbeelden van de commissie Lamers verwezenlijkt zul len worden, dan wordt de zorg voor het persoonlijkheids- en milieu-onder zoek geconcentreerd by de gereorga niseerde voogdijraad en zullen amb tenaren voor de kinderwetten over gaan in dienst van de voogdijraad. Op het Departement is het plan ge rezen om in het kader van de her groepering der ryksgestichten over te gaan tot inrichting van twee centra le rijksobservatie-inrichtingen. één voor jongens en één voor meisjes, waarin alle observatie van rijkswege zou worden geconcentreerd. De rijks opvoedingsgestichten en tuchtscho len zouden aldus worden ontheven van hun tegenwoordige subsidiaire observatiebemoeiingen. Tenslotte zegt dc commissie, dat men voor de practische uitvoering van haar voorstellen, veel van het bestaande zal kunnen benutten, waar nodig met aanpassing aan de nieu were opvattingen. Het nieuwste voorstel van Moskou om een vyf-mogendhedenverdrag te sluiten ter versterking van de vrede, is een onverwachte reactie op een j betrekkeiyk onschuldige resolutie, ^V|die onlangs door het Amerikaanse Congres is aangenomen. In deze re solutie werd „de waarachtige wens naar vrede" van het Amerikaanse volk kenbaar gemaakt, aangevuld met enkele andere phrasen en het geheel werd naar Sjwernik gezonden, een buiten de Sowjet-Unie onbeken de figuur, die een ore-functie be kleedt zonder werkelijke macht. Het verzoek was de tekst van de resolu tie in Rusland te publiceren als een ander geluid in de officiële propa ganda, waarin de Ver. Staten als oorlogszuchtig worden voorgesteld. Het presidium van de Opperste Sow jet heeft thans het Congres over troefd met een resolutie, die veel uitvoeriger is en wemelt van phra sen over vrede en vredelievendheid, over samenwerking en vriendschap. Tegelijkertijd wordt in gematigde ter men de Amerikaanse diplomatie ervan beschuldigd een netwerk van bases rondom ae Sowjet-Unie te leggen en systematisch alle cultureel en eco nomisch contact tussen belde volke ren te verbreken. De tekst van de resolutie hebben wii vrij uitvoerig gepubliceerd teneinde ook 't Russi sche standpunt het volle pond te geven. Van Amerikaanse zijde is deze tekst vrijwel onmiddellijk als perfide propaganda gekenschetst, ten doel hebbend de herbewapening van de Westelijke landen te vertragen. Dit is natuuriyk de gemakkeiykate vorm van commentaar, die elke verdere discussie uitsluit. Er i.» de afgelopen jaren onder Amerikaanse invloed een denkwijze Koe Sprong op het auto-dak. ontstaan, die bedenkelijk lykt op een simpel zwart wit schema. Aan de JSSPSL.'I ene kant de duivel, aan de andere Schoonheidskoninginnen belangrijker dan munitie. De Britse minister van de fensie, Emanuel Shinwell. heeft vjicantiegangers te Hartlepool medegedeeld, dat schoonheids koninginnen belangrijker wa ren dan munitie. Shinwell, die optrad als jurylid bij een schoonheidswcdstryd zeide. dat vrienden hem na dc besprekin gen. welke de vorige week in de V. S. over standaardisatie van lichte vuurwapens werden gevoerd, gastvrijheid hadden aangeboden. Hy h.id de uitno diging echter afgeslagen en verklaard, dat hy vlug naar huis moest in verband met een schoonheidswedstrijd. Op de vraag of dit zo belangrijk was. antwoordde Shinwell dathü deze gebeurtenis veel belangrij ker achtte dan de bewuste con ferentie. Lichte vuurwapens, munitie en alles wat met oor log te maken had zouden eens hebben afgedaan. ,.Wy willen vrede en geen oorlog", aldus Shinwell. Schoonheidswedstrijden, bad plaatsen en vreugde waren derhalve vee! belangrijker dan defensieaangelegenheden of oorlog. Japanners plunderden bij Nieuw Guinea De opvarenden van een Japans vissersvaartuig hebben een plantage op een eenzaam eiland ten Noorden van Australisch Nieuw-Guinea ge plunderd. Zij toonden de planter een „door een Amerikaanse generaal op Okinawa getekende volmacht om tot de evenaar te mogen vissen Zy stalen copra en eetbare weekdieren, de laatste ter waarde van tien dui zend Australische ponden. De tegen over een overmacht staande planter kon dit niet beletten. Zijn radio- zend-toestel werd buiten werking ge steld, zodat hy niet om hulp kon vragen. Australische patrouille-vaar tuigen hebben thans een Japans vissersvaartuig opgebracht, om na te gaan of zijn opvarenden zich aan deze euveldaad hebben schuldig ge maakt. Dodelijk ongeval met bromfiets Dinsdagavond is op de Kruisstraat, halverwege Roosendaal en het grens dorp Nispen de 20-jarige mej. J. van V.. wonende te Roosendaal, met haar bromfiets tegen een vrachtauto gere den. Zij werd op slag gedood. des avonds ln hun auto's over de stille landwegen van West-Vlaande- ren reden, hebben nabij het plaatsje Gits een merkwaardig avontuur be leefd. In hun licht van hun schyn- werpers zagen zij enkele koelen op de weg. De eerste auto kon de dieren nog ontwijken, maar dc tweede wa gen kwam midden tussen de koelen terecht, die zo hevig schrokken, dat een der koeien bovenop de wagen sprong en het dak indrukte. Een der inzittenden liep verwondingen op aan handen en gezicht. Cokes in Engeland op rantsoen Het Britse ministerie van brand stoffen heeft Dinsdag bekend ge maakt. dat van 15 Augustus af huis brandcokes zal worden gerant soeneerd. Tot dusver was cokes de enige brandstof, die nog vrij te krijgen was. Amerikanen in Europa oak dienstplichtig De Amerikaanse regering treft voorbereidingen om alle Amerikaanse mannen in Europa tussen 18'.'2 jaar cn 26 jaar op te roepen. Tot dusver vielen Amerikaanse jon gelui in Europa, zoals zoons van le den van de strijdkrachten, studenten en employé's bij het leger en de hoge commissie, buiten de dienst plicht. Het aantal recruten wordt op 10.000 geschat. 36. „Zo zo", zei Jimmy nadenkend, „jy zou dus wel eens wat anders willen. TrienJa, dat kan ik my begrypen. Welnu, als het buiten wat warmer wordt, heb ik er geen bezwaar tegen, dat je elke middag wat op het grasveld komt spelen. Dat zullen de kindertjes ook wel-aardig vinden". „De kindertjes misschien wel, Brown", antwoord de Trien, „maar ik niet. Ik heb namelyk 'n héél ander plannetje in myn hoofd, als ik zo vry mag zyn het u te zeggen". Jimmy keek Trien een beetje verbaasd aan en hy zag ook, dat Toos van zenuwachtigheid met haar ogen zat te knippe ren. „Nou vertel maar op", zei hy. „Wat heb je op je hart?" Trien haalde eens diep adem en toen zei ze „Kyk 's meneer Brown, als ik me niet vergis, is u ook maar als gewone aap uit het oerwoud begonnen en nu is u zoveel als directeur van een dierentuin. En om 't nu maar kort en krachtig te zeggenik wil óók het hok uit, ik wil hogerop, ik wil juffrouw van de vestiaire worden, hier in de dierentuin". Trien was zelf big, dat het er uit was. Zy keek Jimmy een tikkeltje schichtig aan en zy bloosde van opwinding. duivel, aan de andere kant zijn tegenspeler. Rusland dryft naar oorlog, naar agressie en we reldoverheersing, de Westerse lan den verdedigen de beschaving, de vrede en de democratie. Het merk waardige is, dat de communisten precies hetzelfde schema gebruiken, echter met omgekeerde rollen. In het rode schema zijn de „Amerikaan se imperialisten" de grote boosdoe ners en bondgenoten van Mars en tooien de leiders in het Kremlin zich met de vredesduif. Het is alleszins begrypelyk, dat in officiële propaganda van welk land ook de eigen zaak als die des rechtvaardigen wordt voorgesteld. In werkelijkheid verschillen de metho den, die de grote mogendheden toe passen om hun macht en invloed te vergroten slechts gradueel en is de Russische politiek evenmin van Im perialistische smetten vry als de Amerikaanse. Wanneer, om een voor beeld te noemen, Hongaryc als een satelliet van Moskou wordt afge schilderd. kan daartegen direct Grie kenland als een volkomen van Wash ington afhankelyk land worden ge noemd. Wanneer wordt gewezen op tie ver volgingen in Rusland van „politiek onbetrouwbaren" ligt een verwyzlng naar de positie van de negerbevol king in het Zuiden van de Ver. Sta ten voor de hand. Aldus is het niet moeilyk om aanvallen op toestanden en strevingen in de ene staat te be antwoorden met gelyksoortige tegen aanvallen. Een debat tussen Oost en West is daarom zo onvruchtbaar, omdat in beide kampen een geheel andere taal wordt gesproken met als grondslag een andere ideologie. Het artikel van Morrison in de Praw- da en het antwoord daarop van de redactie heeft het nog eens ten overvloede bewezen. Wie als resul taat van dergelyk soort discussies verwacht, dat de ene party het standpunt van de andere zal overne men, is nog in naïef denken bevan gen. Het is best mogelyk, dat een overtuigde communist en een Wes terse democraat beiden een volko men logisch betoog leveren en toch tot tegengestelde conclusies komen. Het gaat er maar om van welke grondslag wordt uitgegaan cn die is in de marxistische ideologie totaal anders dan ln het Westerse liberalis me. Toch kan de huidige wisseling van resoluties, artikelen en redevoerin gen nut hebben. De enige kans op verbetering van de betrekkingen is een overeenkomst tussen de grote mogendheden, waarby de wereld in invloedssferen en neutrale gebieden verdeeld wordt en de grote machten zich verbinden eikaars gebieden niet aan te tasten. Roosevelt zweefde iets dergelijks voor ogen by de achteraf veel be- smaalde conferenties te Jalta en Te heran. Het Russische aanbod tot wat een „vredespact" genoemd wordt ls blykbaar een poging tot de sfeer van deze conferenties terug te ko men.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 5