STANLEY Tentoonstelling ,n:« Boodschaptas jij hebt van je moeder ouderwets lekkere kippensoep koken G. TH RQOVERS 4 ZONEN BRUIDSDAMESBOUQUETTEN AFGELOPEN IS DE OPRUIMING! Dat is goedkoop Mi ïöep ..SLECHTHORENDEN"! GRATIS DEMONSTRATIE FA. F.v.d V00REN GO. KLAAR IK 'N WIP u U PROEFT PE KIP! ALLE GASTARIEVEN MET 1 CENT PER M3 WORDEN VERHOOGD HEERLIJKHEID ONZE KLEINTJES j vet en veilig S°P chuimend, vex 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COU RAN T WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1953. Dankbaar en blfl berich ten wfl de geboorte van ons Docntertje JOZINA ELIABETH. C. LAANEN. J. LAANEN— VAN SLUYS. Domburg, 6 Augustus 1951. Westkappelsewcg 92. Van 1119 Augustus gefloten wegens vacantie. Na die datum kan er weer BINDWERK worden aan genomen, zoals bijbels, tijd schriften, sportbladen, enz. Beleefd aanbevelend, D. J. CAROL, Boekbinderij, Dam Z.Z. 26, Middelburg. Op 22 Juli j.l. werden w(j verbltfd met de geboorte van een Dochtertje en Zusje ADRIAN A. C. MURRE. G. MURRE— ADRIAANSE. MATT HIJS en JAN. Grimsby, R.R. 1, Ontario. Canada. J Zo de Here wil, hopen onze geliefde Ouders J. BALKENENDE en J. BALKENENDE— WOLFERT op Zondag 12 Augustus a s. de dag te herden- ken, waarop zij vóór 25 jaar in het huwelijk traden. Dat zy nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wens van hun Kinderen. Biezelinge, 8 Aug, 1951 Nieuwe Kerkstraat 59. Heden overleed onze geliefde Vader. Be huwd- en Grootvader ABRAHAM LOUS, Weduwnaar van JANNETJE MOL, in de ouderdom van 82 jaar en 8 maanden. Kloe tinge P. LOUS. Rijswijk (Z.H.): L. MOL LOUS- M. G. MOL LOUS— STEL. A. MOL LOUS. L. MOL LOU Kloetinge, 6 Aug. 1951. Voor de vele blijken van belangstelling gedurende de ziekte en de bewijzen van deelneming na het overlij den van onze geliefde Broe der, Zwager en Oom A. C. REIERSE, betuigen wij onze hartelijke dank. Namens de familie, W. REIERSE. Wegens vacantie GESLOTEN van 9 tot 18 Augustus. Eerste Zeeuwse motorslopcry HOEKMAN, 's-GravenpoIder. Fa. A. J. Witte Zn. Artistieke bloembinderij BADHUISSTRAAT 4. bU het Betje Wolffplein Telefoon 2217 Lid van de „Fleurop" Bruidsbouquetten van Stephanotis, anjers, orchideeën, lelietjes der da len of in teer rose of thé- rozen. Vakkundige verzorging Wy verzorgen uw orders voor binnen- en buitenland. Onze rekken zijn weer aangevuld met honderden costuums van de fynste tropicals en komgaren in de nieuwste herfsttinten. TROPICAL COSTUUM in grijs, staalblauw, beige en bruin, met vest 45. SOLIDE KAMGAREN COSTUUM in bruin en grijs KAMGAREN COSTUUM Effen blauw met vest, 100 c/o wol, 145.- EGYPTISCH LINNEN REGENJASSEN dubbel, PANTALONS Enorme sortering in blauw, bruin en grijs, 18.50, 22.50, 30.—, 35.—, LEUKE KINDER JASJES 35.—, 17.50, LODENJASJES MAGAZIJN met capuchon 78.50 37.50 22.50 25.— f^iicuu) Ongel LANGE DELFT 19 DE zaak voor kwaliteitskleding land' MIDDELBURG. lage tegen uiterst pryzen, met een overweldigende sortering. FIRMA J. GERRTTZEN EN W. KOEJEMANS. "■"N Ruime lederen met rits en voorvak f 15.75 Dit vind l|OU HET LEDERHUIS Korte Delft 44 Middelburg. De zaak met de grootste sortering. Dit vindt U by Groede Geopend iedere dag van 3 9 uur. Zaterdag 11 Augus tus laatste 15J Voor de zeer vele bewij zen van deelneming, ons be. toond na het overlijden van onze innig geliefde Man, Vader en Behuwdvader EUGENTUS THEODORUS PHIL1PPUS CHRISTIAAN CORVELEIJN, betingen wy onze oprechte dank. Inzonderheid Dr. VEE- NING, Dr. ifAN KOOTEN en de Zusters VISSER en GRE. Uit aller naam, P. B. CORVELEIJN— VETTER. Vlissingen, Augustus 1951. van de nieuwste boorapparaten, w.o. Philips, Oticon- Jewel, Audium, Audiette, Shipton, Western Electric enz. op Donderdag 9 Augustus bij de Heer J. Montaan, Gist- straat 13 te Middelburg, van 's morgens 11 uur tot 18 uur n.m, GEHEEL VRIJBLIJVENDE voorlichtingen omtrent het gebruik van onze boor apparaten. Nicuwstraat 18 - Deventer - Telefoon K 67004071 EEN UNOX LEKKERNIJ - SLECHTS 45 CT Boven een bord Royco ziet U altijd een vergenoegd gezicht. Omdat Royco zo lekker is. En de huisvrouw heeft reden om extra tevreden te zijn, omdat Royco ook zo makkelijk te bereiden is. Maar 5 minuten koken. Gebruik bij 't brood ook eens een kop Royco. 't Zal U smaken. Altijd een paar pakjes in huis hebben, is 't verstandigst. Voor de vele bewy'zen van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze ge. liefde zorgzame Man, Va der, Behuwd- en Grootvader JOHANNES MARIEN VAN DONK, betuigen wy onze oprechte dank. Uit aller naam, P. M. VAN DONK- VAN DEN BROECKE. O. en W. Souburg, Augustus 1951. De directie van het Provinciaal Gasbedrijf Zeeland maakt bekend, dat in verband met de sedert 1 Aug. 1951 ingetreden kolenprijsverhoging, voor haar verzor gingsgebied Toepassing van de nieuwe tarieven zal voor het eerst by de meteropname van September a.s. geschieden. TE KOOP GEVRAAGD. Inlichtingen omtrent titel, event, rechten, archief en prijs aan Boekhandel v. BENTHEM JUTTING N.V., Middelburg, letter J. De „Stanley" gereedschappen zijn bekend om hun preciese en uitsteken de kwaliteit. Een dezer dagen ontvin gen wy van dit kwaliteitsmerk, o.a. Blokschaven Sponningschaven Spookschaven ook verstelbaar Rijschaven Verder een grote collectie Zweedse steekbeitels en Gutsen en „Irwin"-boren KOSTELOOS omboren wij uw by ons gekocht horren- gaas met leerdoek, zodat de scherpe kanten verdwijnen. LANGE DELFT 31 MIDDELBURG TELEF. 2236 Wie kan ons helpen aan 90 stuks gave mooie bloedkoralen, 13 m.m. groot? TH. SMIT, Meerzijde 8, Volendam. Alleenwonend Heer zoekt nette beschaafde jurfrouw [Voor de huishouding, leeftijd 4050 jaar, Ned. Herv. Brieven No. 705, Bureau P.Z.C., Middelburg. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij bet overlijden van onze Man en Vader, betuigen wij onze hartelijke dank. Mede namens de Kinderen, Wed A. DE VRIEND WESTVEER. Baarland, Augustus 1951. Voor de talrijke bewijzen van medeleven, ons betoond na het plotseling verschei den en bij de teraardebestel ling van mijn beminde Echtgenoot en onze geliefde Vader, Behuwdvader Grootvader, de Heer GERRIT WAGENV OORDE, betuig ik langs deze weg onze oprechte dank. Uit aller naam, M. WAGENVOORDE— SLOOVER. Middelburg, 8 Augustus '51. Biedt zich aan kappersbediende, goed kunnende knippen en scheren. Brieven no. A 225, Bureau P.Z.C., Goes. Gemeente NOORD WELLE. Aan de openbare lagere school te NOORDWELLE (2 mans-school) wordt ge vraagd een HOOFD. Ruime woning met tuin be schikbaar. Goede bus- en tramver binding met Zierikzee duin en strand. V ei plaatsingskostenbesluit van toepassing. Sollicitaties binnen 10 da gen na het verschijnen van dit blad. Gemeente Rilland-Bath De Burgemeester van Ril land-Bath maakt bekend, dat het door de Gemeente raad vastgestelde plan tot herziening van het olan van uitbreiding (partieel plan) met toelichting prof iel teke- ning en bebouwingsvoor schriften ex artikel 39 der woningwet ter secretarie 'dezer gemeente ter inzage voor een ieder is nederge- legd van 8 Augustus 1951 tot en met 21 Augustus 1951. Rilland-Bath, 8 Aug. 1951. De Burgemeester voornoemd, J. A. DE GOFFAU. Van 1—5 regels f 1.—, (6 punts letter). Iedere regel meer 20 cent. Maximum 8 regels. „Brieven of adres bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling contant. Te koop z.g.a.n. haardkachel wegens plaatsgebrek. Van de Swalmenstr. 10, Vlissingen. Te koop transportfiets en zes antieke korenaar stoelen met armstoel. Slijkstraat 15, Vlissingen. 0 Te koop rijwiel met hulp motor, partijtje nieuw touw werk. Slijkstraat 15,Vlissingen. 0 Te koop damesfiets, v, d. Spieghelstraat 65, Vlissingen. Te koop herenrijwiel, tussen 5.30 en 6.30 u. C. v. RIET, Prin ses Marijkepl. 12 ben., Mid delburg. 0 Te koop studieboeken, le en 2e klas R.H.B.S. Schroeweg 14, Middelburg. Tc koop D.K.W. 98 c.c. in pr. staat en Frans heien sport- rijwiel. Bree 31, Middelburg, 6 uur. 0 Te koop accordeon z.g.a.n. 32 bassen, merk „Weltmeister". Te bevr.: P. KORSUISE, Oost- Kerkstraat B 165, Colijnsplaat. 0 Te koop ruim 10 A. (pl!m. 80 roeden) gerst te velde, was sende aan de baan van Klinke. LOU ROELSE, Westkapelle. 0 Te koop 3 tortelduiven met kooi. A. J. ROSKAM. Koop mansvoetpad 9, Oost-Souburg. 0 Vrijkomend huis Koudeker- ke. Te koop woonhuis niet schuurtje, varkens- en kippen hok. Baantje A 75, Koudeker- ke. Aanvaarding deze of vol gende maand in overleg met huurder. Te bevr.: Middelb.str. C 4 B, Koudekerke. 0 Verloren op 21 Juli om pl.m. 17.30 uur tussen Lewedorp en Wolfaartsdljk. beige regenjas en grijs windjack (met Swan- vuipen). Tegen beloning terug te bezorgen: Herengracht 30, Middelburg. 0 Verloren heren polshorloge, van Hobeinstr. n. J. v. Goyen- laan, gedacht. (No. 27-242). Tegen bel. ter. te bez.: J. v. Goyenlaan, no. 79, Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD 0 Te koop gevraagd 2e hands goederen, naaimachines, an tiek. sieraden, enz. enz. C. MOMMAAS, Slijkstr. 15, Vliss. TE HUUR VERLOREN De Notaris J. L. VAN HARST is voornemens om op Zaterdag 11 Augustus 1951, des namiddags half drie, te Arnemuiden in café „Spoorzicht" publiek te verkopen een HUIS EN ERF aan de Noordstraat by de Markt 19 te ARNEMUIDEN, groot 102 centiaren. Ont ruimd te aanvaarden. Zake. lijké Jasten 20,15. Kijkdag Vrijdag 10 Augus tus van 1012 en van 24 uur en 11 Augustus van 10 12 uur. Nadere inlichtingen geeft de Notaris, Lange Noord, straat 63, over de Blinden- hoek, Middelburg. DIVERSEN 0 Door omstandigh, nog vrij van 11—18 Aug. en vanaf 1 Sept. gem. zomerhuisje, 7-pers. Vroonweg Oostkapelle, Adres: L Noordstr. 5759, M'burg. Tel. 2492. 0 Te huur aan zee. duin en strand in Vrouwenpolder voor Sept. gemeub. landhuisjes. Br. lett. D 24, Bur. P.Z.C., Vlis singen. Wegens dienstplicht vra. gen wij 2 nette bedienden, waarvan liefst één bekend met het chocoladevak; te. vens is er plaats voor een nette vlugge leerjongen. Banket-Bakkerij M. H. DE VOS. Nieuwe Burg 12, Middelburg, Telefoon 2791. (Erkend leraar) WONINGRUEL 0 Woningr. Aang. Hillegers- berg b. Bergse pi. mod. vr. bo- venh., 2 k. ens., zijk., keuk., bale., 2 gr. sl.k. badk,, bergr. Gevr. M'burg of omg.: vrij huis ong. zelfde gr. of als 3-h. ruil mod. winkelp. m. woonr, centr. stad. Br. m. uitv. inl. no. 704. Bur. P.Z.C., Middelburg. KENNISMAKING 0 Nette jongeman zoekt ken- nism. met net meisje. Lft. tot 21 j. Br. m. foto op erew. ret. onder lett. E 25, Bur. P.Z.C., Vlissingen. 0 Hier Dumppaleïs annex Volkswarenhuis J. J. COSIJN Zn., Vliss.straat 42, tel. 3210, M'burg. Het huis waar u altijd slaagt. Eenvoudige doch nette bediening. J. J. CQSIJN en Zn. Middelburg. Bij ons slaagt iedere beurs dik of dun. Voor elk wat wils. Let op de prijzen. Veldbedden f 16.50, tenten (nieuw) f 42.50, capes, tevens grondzeil f 7.50. J. J. COSIJN en Zn., M'burg. 0 Overalls f 10; Broodtassen f 1.50, f 2.00, f 2.50; Fietstassen f 2.75. Ransels U.S. f 10; Kitt- bags f 10; Vechtpetjes f 1. f 2.25: Trumanpetjes met zon neschild, khaki en wit f 2.50; Windjacks f 2.50, f 5.00, f 7.50. J. J. COSIJN en Zn.. M'burg. 0 Windjacks extra grote ma ten. prima f 12.50; Rijbroeken f 15; Colbertjassen f 17.50; Veldflessen f 1.95, f 1.00. Etens- blikken f 1.50. Werksolcken f 1.95. Cam. jassen f 3.50, f 5.00, f 7.50. J. J. COSIJN en Zn. Middelburg. 0 Zuidwesters f 1.95; Oliejek kers f 5.50: Off. Regenjassen 1 45: Tropenbroeken, groen f 5.50, f 9.75. Am. Werkbroe ken niet koper beslag f 14.50. Battle dress broeken f 7.50. J. J. COSIJN en Zn., M'burg. 0 Groene Werkjassen f 6.50, f 7.50; Marva rokjes voor meis jes, kamgaren (nieuw) f 12.50. Khaki rokken f 8.25. Diverse ondergoederen f 0.60, f 1.00. Plunjezakken f 2.00, f 3.50. Mil. jassen f 15 en f 17.50. Winter jassen 19.50. J. J. COSIJN en Zn., Middelburg. 0 Duffel coats f 45. Jeep jassen f 45. Lederen koppels (nieuw) f 3.50, oud f 2.75. Marvatassen. geschikt voor patroontassen voor jagers f 3.50. Strozakken 9.50. J .J. COSIJN en Zn., Middelburg. 0 En tenslotte, U weet heti Geen filialen, geen vertegen woordigers. Al deze goederen uitsluitend verkrijgbaar in dumppaleis J. J. COSIJN en Zn., Vliss,str. 42, tel. 3210, Mid delburg. 0 Koopt daar waar U grote keus heeft. Koopt een degelijk en voordelig rijwiel in de Rij wiel Centrale, Koudekerkse weg 59» Telef. 2544, Vlissingen. 0 In ruil aangeb. Royal-Enfield '35 ZK met z.g.a.n. lederen uit rusting voor 250 of 350 KK. C. A. COMPEER, Nw. Vliss. weg 347, Souburg. „HOLLAXDIA" N.V. Afd. „KOBNA", Vlissingen, vraagt CHAUFFEUR. Liefst in bezit van chauf feursdiploma E.V.O._en derg. Schriftelijke sollicitaties in te zenden. Persoonlijk be zoek alleen' na oproep. OP STAM TE KOOP een te velde staand prima gewas AARDAPPELEN (Bintje), 0,84 H.A., om geving O. Souburg. Aanwij. zing door Kantoor N.H.M., Grote Abele, O. Souburg. Verdere inlichtingen te be komen aan het kantoor N. H.M, Zuidsingel 92, Middel, burg. 0 Alleen morgen op de Markt te Middelburg mogen wij voor een fabriek wegens opheffing verkopen een partij zuiver wollen herensokken, in effen bewerkt en fantasie, de aller nieuwste dessins en met lastex boord, winkelprijs 4.85 NU voor ""8." t Interlockhuis, Goes. Brieven of bestellingen per post op bovenstaande aanbie ding kunnen wij niet uitvoeren. Dus alleen morgen op de markt te Middelburg verkrijgbaar. Bovenstaande aanbieding is uitsluitend le kwaliteit en ab soluut zonder fouten, 't Inter lockhuis, Goes. 0 Vitrines, toonbanken, laden, kasten, betimmeringen, gratis advies. Fa. BUIGOM, Wijn- gaardstr. 37, Goes, tel. 2783. 0 Prima roestvrije wastobben, stampkuipen, stampers, water- kuipen en handwasmachine, koopje. L. DE KONING, Oost- kerkpL 4, Middelburg. 0 Raambiljetten voor elk doel in lichtdruk. Voor een exclu sief ontwerp zorgt onze te kenaar. Reproductiebedr. „VAN BERKEL", Nieuwendijk 45, Vlissingen, tel. 2910. 0 Van Ilauwaert is een klasse sportrijwïel, alleen verkrijgbaar bij KEES in het Bellamypark, Vlissingen. 0 Nergens goedkoper, nergens beter. Bontjassen reeds vanaf f 125 met schriftelijke garantie, alleen bij T. KUIJPER. Lanip- sinsstr. 15b, Vlissingen. Te!. 2123. 0 Voor uw hond! FLORA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 4