NIEUWS UIT ZEELAND Juli, de maand der toeristen MARKTBERICHTEN WALCHEREN Raad had bezwaren legen uitbreidingsplan Luc van Dam won op pimten WAARDERING VOOR ONDERWIJS NOTA VAN MINISTER RUTTEN -genda WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1951 PROVINCIALE Z£tUWU LUURAN1 Examens steno en typen te Middelburg De uitslag van de door de Nationa le Vereniging van Leraren in Steno grafie te Middelburg gehouden exa mens luidt: typen Nederlands 120 aan slagen per minuut: de dames J. C. de Bree, T. Kasteleijn, L. Schouten. C. Hardon. E. de Klerk. M. Hooger- heyde, M. E. de Visser. M. J. Roose. M. E. de Jager en T. Fiegen, de he ren: P. Bassie. K. Cornelisse en C Sigtermans te Middelburg; de dames E, L. Vader, M. H. Leich, J. M. Ka- rêlse, C. F. Schout, H. G. Groen en P Geervliet; de heren A. Pouwelse, H van Wezel en W. B. Maasdam te Vlis- singen, M. Dees te Waterlandkerkje, de dames M. J. ArendSe en M. E. de Keyzer te Souburg en P. Vader te St. Laurens. Typen Nederlands 250 aanslagen per min.: mej. L. Petiet te Middelburg; Typen Frans 120 aansla gen per min.: mej. A. C. M. Aer- noudts te Sluis; Typen Duits 120 aan slagen per min.: mej. A. C. M Aer- noudts te Sluis; Typen Engels 120 aanslagen per min.: de dames E.' R Milot te Vlissingen, A. C. M Aer- noudts te Sluis en D. M. de Koster te Koudekerke. Steno-typen Nederlands: de dames S. M. Polderman en G. C. J. J. de Vries te Middelburg, A. van Sab- ben te Vlissingen en R. Schat te Val- kenisse. Steno-typen Duits: mej. M C. Bosch te Middelburg. Kantoorste nograaf Nederlands. 130 Igr. per min.: de dames A. van Dalen. H. w. K J Wöhler, H. C. van Aartsen, H. J. Lie* vense, P. van Loo (met lof), C. Pop- pe (met lof), J. Woltman (met lof) en A. J. Kooman te Middelburg; A. W Westveer, A. van Malland (met lof) en A. M. Koolwijk te Vlissingen en A C. M. Aernoudts te Sluis. Kantoorste nograaf Nederlands 165 lgr. per min.: mej. L. Petiet (met lof) en de heer K. Cornelisse te Middelburg. Diktaat- stenograaf 130 lgr. per min.: mej. M C. Bosch en de heer K. Cornelisse te Middelburg; Diktaat-stenograaf Ne derlands 165 lgr. per min.: mej. L Petiet te Middelburg; Kantoorsteno graaf Frans 100 lgr. per min.: mej. N Matthijsse te Middelburg. Kantoor- stenograaf Engels 100 lgr. per min.: de dames M C. den Boer te Vlissingen en M Prince te Middelburg. Particulier secretaresse: de dames .M. C. Bosch en N. Matthhijsse te Middelburg. Dinsdag kwam de gemeenteraad van Domburg bijeen ter behandeling van het uitbreidingsplan. Van drie eigenaars en pachters van gronden, vallende In het plan, waren bezwa ren binnengekomen. B. en W. stelden voor, tegemoet te komen aan het be zwaar van de heer J. Pattenier en de Oostelijke grens van het plan zo veel Westelijk te brengen, dat er van zijn grond slechts een 13 are in het plan zullen vallen. Alle raadsleden hadden bezwaren tegen het plan, omdat het te duur is in uitvoering. Volgens hen zal het bouwrijp maken van de grond zulke hoge kósten met zich brengen, dat de woningen veel te duur worden. Men voelde veel meer voor het doen bouwen op de driehoek bij de villa Dorpszicht. B. en W. antwoordden, dat deze hoek te klein is om er een uitbreidingsplan op te baseren. De hoek is opgenomen in het herbouw plan. er kan dus altijd op gebouwd worden. De grond daar is evenmin voordelig, daar een stuk door te dichte ligging bij de begraafplaats onbebouwd moet blijven. Overigens menen B. en W. dat de raadsleden de zaak te pessimistisch inzien. Het gemeentebestuur zal nooit op de duurste stukken uit het plan laten bouwen. Wethouder de Visser zei voor het plan te zijn, maar niet wan neer geen vergoeding uitgekeerd wordt voor een tussentijds verdwijnen van een in het plan liggende land- bouwschuur. Na veel discussie bleek, dat er voor het plan in zijn huidige vorm geen meerderheid te vinden was Besloten werd het voorstel aan te houden en te onderzoeken of aan de bezwaren tegemoet kan worden gekomen. De heer Warnar vroeg bij de rond vraag naar de bespeelbaarheid van het sportterrein, daar z.i. de onder houdskosten erg oplopen, waar nu geen inkomsten tegenover staan. De burgemeester antwoordde, dat eind Augustus het terrein opnieuw FILMS VAN DE WEEK Een film van Hitchcock Een arbeider in een vliegtuigfa briek, die verdacht wordt van sabo tage en moord, wordt gezocht door de politie. De man is echter onschul dig en trekt er op uit, om de ware dader(s) te ontmaskeren. Dit is in het kort het gegeven van de thriller Saboteur, die in Alhambra, Vlissin gen, draait. Een weinig opmerkelijk gegeven, een zéér opmerkelijke film, want geregisseerd door de geniale Al fred Hitchcock. Hij is er ook in dit werk weer verbluffend goed in ge slaagd op zeer originele wijze, door knap gebruik van de camera en vir tuoze toepassing van het geluid en door zijn verhaal in wel bijzonder merkwaardige milieux te laten afspe len, ongewone spanningen op te roe pen en deze thriller reliëf te geven. Priscilla Lane, Robert Cummings en Otto Kruger spelen de hoofdrollen in deze rolprent, die men mag vergelij ken met het werk uit Hitchcock's beste tijd, „Een vrouw verdween" en „Het complot der 39 stappen". Waarom Millie trouwde wordt ont huld in de luchtige, amusante come- die van deze naam, welke door Elec tro, Middelburg wordt vertoond. Mil lie is een dametje, dat weet wat het wil en dat niet spoedig voor moeilijk heden terugdeinst. Evelyn Keyes geeft een alleraardigste vertolking van deze rol; Glenn Ford is haar te genspeler. Luxor, Vlissingen, projec teert 'n Indianenfilm, die een episode weergeeft uit het bewogen leven van de onverschrokken, legendarische held uit het Wilde Westen Davy Crockett, De rode havik. George Montgomery speelt de moedige ver kenner, die een aantal pioniers in be scherming neemt tegen de vijandelij ke en verraderlijke Indianen. In de andere hoofdrollen Ellen Drew en Noah Beery Jr. gekeurd zal worden. De heer Dour- leijn vroeg of er nog bouwvolume beschikbaar is en of er van andere gemeenten, welke haar bouwvolume niet gebruiken, niets te krijgen ls. De voorzitter zeide, dat er in 3 jaar slechts 11 woningen gebouwd mogen worden en eerst nog 9 her- bouwplichtigen aan de beurt zijn. De heer Bos vroeg opruiming van een mestvaalt bij het sportterrein en sluiting van het pad achter de gas fabriek voor fietsers. Dit werd toe gezegd, evenals een verzoek van de neer De Jager om verharding van de bermweg op de hoek Singel-westweg GESLAAGD. Voor de gehouden examens van de Ensaid te Breda zijn geslaagd: voor lingerie: N. E. Baas te N. en Sint Joosland en E. Davidse te Arne- muiden; voor costumière: J. Besuien en M. A. Brasser te Souburg en J. A. Ver- schiere te St Laurens; voor coupeuse: J. Geschiere te Grijpskerke, S. C. Douwe te Zoute- Iande en P. Leijnse te Middelburg; voor lingerie-coupeuse: M. Kerk- hove te Souburg. Serooskerke Te Breda slaagde voor het diploma costumière, mej. W. Meliefste te Seroos kerke. Officiële publicaties. VLISSINGEN. HINDERWET. VERDAGING DER BESLISSING OP EEN VERZOEK OM VERGUNNING. B. en W. van Vlissingen, gelet op het verzoek, onder dagtekening van 11 Juni 1951. ingediend door Mevrouw de Wed. P. Post Sc Zn. te Vlissingen, waarbij vergunning wordt gevraagd tot het op richten van een inrichting voor machi nale houtbewerking, waarin zullen wor den geplaatsteen schaafmachine, een zaagmachine, een schaafmachine en een slijpmachine met een electromotor van resp. 7, 3, 3 en 1 P.K, in het perceel Cruquiusstraat 13/15, overwegende, dat de beslissing op dit verzoek niet kan worden genomen, binnen de termijn, bepaald in art. 8, eerste lid, der Hinder wet, op grond dat het technisch onder zoek nog niet is beëindigd, gelet op art. 8, tweede lid, der Hinderwet, besluiten de beslissing op voormeld verzoek te verdagen. Vlissingen, 3 Augustus 1951. Middelburg FOTO-ZOEKRIT. Dc motorclub „Dc Zeeuwen" te Middelburg organiseerde een gezelli- fe foto-zoekrlt over Walcheren voor romfiets berijders, motorrijders en automobilisten. De 41 deelnemers startten om half 3 op het Molenwa ter te Middelburg, waar om 6 uur de finish was. Na afloop van deze ge slaagde rit werden de 20 prflzen uit gereikt aan de deelnemers met het minste aantal strafpunten. EXAMEN. De heer Joh. de Meij te Baarn, vroe ger te Ritthem en te Middelburg, is geslaagd voor het examen Duits M. O. Vrouwenpolder RAADSVERGADERING. Morgenavond om zeven uur zal de raad der gemeente Vrouwenpolder in openbare vergadering bijeenkomen. Burgerlijke Stand. MIDDELBURG. Bevallen: J. H. Goeman—Duinkerke. d;. H. S. Hermanides—Kappenburg. z.; E. M. de Jonge—Caljouw, d.; A. C. Risseeuw— Buijn, z.; M. van Dorst—Blokpoel, z.; A. P. van Houwelingen—Klein jan. d.; J. Del- lebeke—de Rijke, d. Ondertrouwd: J. J. de Groot, 24 J. en M. P. Feijtel. 24 j.; S. Hubregtse, 20 j. en E, A. de Poeijer, 42 J.; T. J. Hove- stadt, 28 j. en C. van Dort. 25 j.; I. Leijn se, 25 j. en M. S. J. Lorier, 19 j.: M. C Helger, 21 J. en F. Bassie. 17 j.: P. Hoef- kens. 26 j. en F. S. Wielemaker; A. C. A. Trimpe. 26 j. en M. Leijnse, 22 j. Getrouwd: D. de Bruljn, 33 J. en A. M. van Beveren, 28 j.; C. H. Wirtz. 37 j. en I. K. Schotel, 31 j J. de Looff, 36 j. en J. de Jonge, 24 J.; S. Powaza, 28 j. en C. J. Pril, 22 j. Overleden: J. C. J. IJstel, 82 J.. wedn. van E. J. van Riet; M. Moens, 92 j.; N. Vermeulen, 60 j., geh. met J. Bongers; H. C. J. P. Esink, 80 J.; N. S. L. Wlelandt, geh. met P. M. J. Hackenberg. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen: 6 Aug.: Ma ria Weitert Port Jerome; 7 Aug.: Fen Rotterdam. Gepasseerd naar Antwerpen: 6 Aug.: Vlier Lissabon: Edam New York: Arendskerk Marseille; 7 Aug. Rapid Parijs; Rian New Port Mon. Vlissingen vertrokken: 6 Aug.; Beaver- burn Montreal. Gepasseerd van Antwerpen: 6 Aug.: Carpo Rotterdam; Seaham Rotter dam: Bernard V Grimsby; Duivendijk Rotterdam; Rabenhaupt Ayr; 7 Aug.: Shamrock Middelhara. Waar zijn onze schepen Aagtekerk 7 Aug. te Yokohama. Aldegonda 7 Aug. te Bangkok. Alphacca 7 Aug. te Trinidad. Applngedam 6 Aug. te Hamburg. Arendskerk 7 Aug. te Antwerpen. Ariadne 7 Aug. te Barcelona. Billlton 3 Aug. te Soerabaja. Groote Beer p. 7 Aug. van. Ouessant. Heemskerk 7 Aug. te Port Said. Helena 7 Aug. te Havre. Helicon 7 Aug. te New York. Hydra 7 Aug. te Talara. Lissekerk p. 6 Aug. Messina. Loenerkerk 6 Aug. te Port Said. Maas 7 Aug. te Maracaibo. Maaskerk 7 Aug. te Tahoradi. Marisa 7 Aug. te Yokohama. Marpessa 7 Aug. te Zahrani. Mataram p. 7 Aug. Lissabon. Mellskerk 6 Aug. te Karachi. Tero 6 Aug. v. St. Vincent. Teucer 6 Aug. v. Djeddah. Titus G Aug. v. Lissabon. Woensdrecht p. 7 Aug. Gibraltar. Zaan 7 Aug. njn. te Zaandam. Zuiderkruis p. 7 Aug. Nantucket. BOKSEN Do Nederlandse middengewicht- kampioen Luc van Dam heeft gister- avend tc Amsterdam een punten- overwlnnlng geboekt op de Franse middengewichtkampioen Jean Stock. De partQ duurde de volle tien ronden ec was vrij teleurstellend. Onze landgenoot was zeker niet in topvorm en toonde herhaaldelijk on verklaarbare aarzelingen als men juist doorzeetten van hem verwacht te. Maar dank zy zyn bewegelijkheid zyn superieure techniek kon hy de onstuimige aanvallen bedwingen van Stock, die vrijwel in alle 10 ron den in de aanval was. Aon het slot van het gevecht toon den belde boksers duideiyke sporen van de stryd. Van Dam was behalve boven het rechter oog ook aan het linkerjukbeen gewond en één van Stocks ogen was leiyk opgezwollen. Een prachtig gevecht leverden ook de middengewichten Job Roos en de Belg Acha. dat dc volle 10 ronden duurde en door Roos op punten werd gewonnen. SCHAKEN Zeeuwss jeugdkampioen verloor in Rotterdam Maandagavond zijn te Rotterdam de bondswedstrijden van de K.N.S.B na een openingswoord van de voor zitter, ir. G. v. Steenis, begonnen. In het tournooi om het jeugdkampioen schap had de Zeeuwse deelnemer A. Smallegange uit Kapelle een slechte start. H(j verloor de eerste twee par tijen. De heren G. J. v. Oorschot uit Sluis en W. J. de Wolf uit Oostburg verloren de eerste party ln hun groe pen. De heer L. J. Woudstra en Gabe Woudstra wonnen hun partij. EERSTE KAMER Wereldomroep Is een zaak van nationaal belang (Van onze parlementaire redacteur) Dinsdagmiddag begon de Eerste Kamer met de behandeling van de be groting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De besprekingen ken merkten zich door een eentonige herhaling niet alleen van wat in de Tweede Kamer re«-da uitvoerig nas gezegd, maar ook van wat de heren senatoren zelf in vorige jaren te berde hadden gebracht. Dr. van Velthoven van de K.V.P. had grote waardering voor de on langs gepubliceerde onderwysnota van minister Rutten, waarin verschil lende plannen tot ondenvii.shcrzU-ning zijn ontvouwd. Vooral had zijn in stemming, dat de vernieuwingen niet met hogere uitgaven gepaard zullen gaan. De Katholieke afgevaardigde betreurde daartegenover de vertra ging in de scholenbouw. Oorspronke lijk was daar 70 millioen voor be stemd. Dit bedrag is verminderd tot 40 millioen. De anti-revolutionnaire heer Schip per bepaalde zich vrijwel geheel tot het nijverheidsonderwijs en klaagde er over, dat aan het bijzonder nijver heidsonderwijs te weinig vryheid wordt gelaten. Hy verlangde meer aandacht van de overheid voor de opleiding van nyverheidsleerkrachten en voor een goede outillage van de verschillende nijverheidsscholen. Evenals de heer Van Velthoven sprak mr. Van Walsum van de P.v. d.A. zyn waardering voor de Onder wijsnota uit. Als burgemeester van Delft ging de Technische Hogeschool in die stad mr. Van Walsum uiteraard zeer ter harte. Ho had geen bezwaar tegen VEILING ZUID-HOLL. EILANDEN. 6 Aug.: Aardappelen grote 7—13. An dijvie 58. Bloemkool 8—36. Snijbonen 20—38. Stamprinsessen 2741. Komkom mer 16—22. Kroten 16—22. Sla 2JO—7.7C. Tomaten 20—72. Fruit: Rode bessen 50—69. Meloenen 53 —79. Perziken 1032. Pruimen 5464. Druiven 1.341.60. Appelen: Transp. de Croncelj 2953. Peren: Oomskinderen 2747. VEILING MIDDELBURG. FFruit: Yellow Transparant 2034, ld. val en kroet 316: Early Victoria tot 12; Oomsklnderen 3335; Rode bessen tot 87; Kruisbessen 2146; Frankenthalers 142153; Tomaten 1748; Perziken 5— 30; Early Laxton 26102; Vaarpruimen 72—80; Netmeloenen 12—70, id. B 10—38. id. C 814; Zilveruien 821; Augurken 955; Pronkbonen 2629; Dubb. Princes- sen 2028; Wagenaars 15—20; Snijbonen 20—52; Saxa's 2024; Doppers tot 38; Ra- barber 4—12; Komkommers A 9—16, id. B 8—13, id. C 8—9; Bospeen 20—38; Bos- kroot 4—8; Andijvie 5—12; Prei tot 32; Postelein 7—26; Rode kool 9; Sav. kool 1622; Spitskool 5—6. Aardappelen: Bon ken 1112. grote 1011. drielingen 6—9, kriel 4—6; Doré 8—11; Bintjes 8—11; BL Eigenheimers 1—12. Aanvoer 30 ton. VEILING ST. MAARTENSDIJK. 7 Augustus. Eingenh. 10.3010.80, bin tjes 10.30; bonken 11.50. Aanvoer: 500 kisten. Dubb. bonen 24; plantuien leve ring voor 15 Aug. middel en bonken 15.50; drielingen 10.10; picklers 15. Aan voer: 20 ton. VEILING 8CHERPENISSE. 7 Aug. Gele eigenh. 9.6510.11, drielin gen 7.58, bL eigenh. 10^0—10.80. bintjes 9.65, bonken 11.30. Aanvoer: 10 ton. VEILING KAPELLE. 7 Aug. Grote veiling. Frambozen 165; Bramen 122—126; D. Z. bessen 27.10- 27.30; Dubbele prlncessebonen le 32.80 -34.70; idem 2e 21; Yellow Transp. A 55; idem B 45; idem B C 39.10: idem C 35.80; Idem le 36.70; idem 2e 22.10—22.90; Perzik rode zomerappel A 32.30; idem B 30.50; idem C 2; idem le 25.10; idem 2e 15.10; Early Victoria le 23.10—27.20: Idem 2e 10.40—11.60; Oomskinderenpeer B 42.10; idem le 37.4038.10; idem 2e 22.10; Noord Holl. Suikert) le 19.10; idem 2e 14.50; Val- en kroetappels 34.50. Kleine velling: Laxton 35—87; Eldense blauwe 2657; Saarpruimen 40103; Ontario 31—96; Washington 3483; BI. wijnpruimen 25—59; KouweHJnen 2833; Occulanen 1536; Prinsepruimen 24; Tollenaars 3239: Frambozen 80—192; Kruisbessen 19—25; Rode bessen 25—45; Witte bessen 18; Bramen 105—135; Zure morellen 53; Yellow Transp. 9—21; Vic toria 311;. Perzikappel 7—15; Oomskin derenpeer 636; N. H. Surkerlj 1116; Bruine herenpeer 18. VEILING THOLEN. 7 Augustus. Aardappalcn: Eerstelingen: bonken 12.21; gewone 10.33; poters 7.87; Witte eigenheimers: bonken 7.72; gewo ne 1011.60: poters 7.72; Blauwe eigen heimers: bonken 7; gewone 10.4710.92; grote 6.73; voeraardappelen 5.31; Aan voer: 35 ton; bonen 31 cent; Aanvoer: 3800 kg. VISMIJN BRESKENS. Week van 29 Juli4 Aug. 1951. 1756 kg «bot 0.30—0.16. 1863 kg schar 0.52—0.16. 4597 kg schol 0.55—0.16. 1480 kg tong 1.500.87. 5 kg rog 0.50. 513 kg onverkochte vis voor vismeel 0.95',i; 5694 kg garnalen export 2.511.06; 137-kg gar nalen binnenland 1.42L16. Ailes per kg. ZEELAND'S ECONOMISCHE KRONIEK vlissingen. Vandaag: Alhambra: ,,Saboteur", (14 j.>, 7 en 9 uur; Luxor: „De Rode Ha vik (14 j.), 8 uur: Cosy Corner: Tno Jur Abels, 3-6 en 8—11.30 uur Morgen: Alhambra: Als vandaag; Luxor: Als vandaag; Cosy Corner: Als van daag. middelburg. Vandaag Electro: „Waarom Millie trouwde". (14 jr.), 7 en 9.15 uur. Morgen Electro; .Waarom Millie trouwde. (14 jr.), 7 en Jl* uur. Vele kleine gebeurtenissen in de industriële sector De meeste economische berichten over de maand Juli komen uit de sector Industrie. Van alle bedrijvigheden heeft deze zich trouwens het meest van de natuur gedistancieerd. Waar dit in mindere mate het geval is met name in de landbouw kan men aan talloze kleine gebeurtenissen waar nemen dat de uiterlijk weinig spectaculaire tijd van het rijpen der gewassen is aangebroken, die aan oogst, verhandeling en verwerking voorafgaat. Ook in de sector Recreatie zijn ontelbare kleine dingen oorzaak van een massaal proces: het vreemdelingenverkeer een toenemende bron van welvaart. INDUSTRIE. Dat eentonigheid ook prettig kan zijn bewijst de berichtgeving van „onze" werf „De Schelde". Met een regelmaat van een klok gebeuren hier belangrijke dingen. Deze maand liep een tweede Argentijns vracht- en emigrantenschip van stapel. Dit be drijf maakte over 1950 min. gulden winst. Men heeft ruim werk voor alle afdelingen. Voor het lopende jaar verwacht men echter een minder gunstige ontwikkeling wat betreft nieuwe orders, terwijl men in 1950 als grote orders boekte: een Zweeds pas sagiersschip en drie Russische vrachtschepen. In Vlissingen wordt voorts een afdeling opgericht voor het maken van geharde en geslepen tandwielen. Zodoende wordt de eco nomische basis steeds breder en de Vlissingse economie minder gevoelig voor conjunctuur. Een werf in Bres- kens voltooide een belangrijke op dracht door het afbouwen van en de plaatsing van motoren op een kotter, die in West-Indië de trellvisserij gaat beoefenen. De houthandel Alberts te Middelburg kwam met een emissie van 630,000, nodig voor het finan cieren der steeds duurdere voorraden de overplaatsing van het bedrijf naar het Industrie-terrein te Middel burg. In Yerseke zijn verscheidene mosselfabrleken weer begonnen te draaien, voornamelijk voor Belgische orders. De uitbreiding van de Middelburg se melkfabriek die 16 min. kg melk per jaar, dat is 86% van de productie der Walcherse koeien, ver werkt is nagenoeg voltooid. In St. Maartensdijk werd de werkplaats voor minder-validen geopend, waar legersokken zullen worden vervaar digd. In de kanaal-zöne van Oost Zeeuwsch-Vlaandefen dreigde een Seuw arbeidsconflict Inzake de loon- assificatie. Hopelijk zal, ook hier een vredige oplossing worden gevon den, overeenkomstig de reputatie van onze provincie: het gebied met de grootste arbeidsvrede van ons land. DE M.T.9. De M.T.S. te Vlissingen leverde zyn eerste twintig geslaagden, een feit dat zeker mag worden geboekstaafd in onze industriële geschiedenis. Goes ziet als streekcentrum zyn am bachtsschool zo groeien, dat voor 1954 een nieuw gebouw geprojecteerd ls voor 450 leerlingen. Moet men ho pen dat dit reeds voortijdig te klein zal biyken te zyn Nu al telt deze school 400 leerlingen! Aan de Zee vaartschool te Vlissingen zal een op leiding voor radio-techniek worden verbonden. De berichten dat men in België Vlaamse werklozen naar Bel gisch Limburg beoogt te verplaatsen kunnen van belang zyn voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Men volge de- ontwikkeling met een waakzaam )e watervoorziening van Vlissin gen en de Walcherse dorpen zal wor den gewaarborgd door modernisering van net pompstation te Biggekerke. In perioden van grote vraag naar water zal men thans niet zoveel meer van Ossendrecht behoeven ln te ko pen. Vermeld zy hier nog een uitvin ding van een Zeeuws ingenieur tot het ontijzeren van water, welke voor het eerst bH de Waterleidingmaat schappij Midden-Zeeland zal worden toegepast. LANDBOUW. In de algemene vergadering van de Zeeuwse Polder- en Waterschaps- bond werd naar voren gebracht, dat de pachtprijzen niet zijn gebaseerd op net huidige prijspeil, integendeel daar ver bij achteraankomen. De Pol der Walcherqp wil 600.000 lenen voor de oeververdediging n.l. ten ba te van de strandhoofden op het Zui- derstrand der Noordwatering. De Veilingvereniging St. Maartensdijk e.o. behaalde in het boekjaar 1950/'5l een omzet van 528.000. De omzet van de Coöperatieve Veilingvereni ging Walcheren bedroeg in 1950 on- feveer l1^ min. gulden evenals in 949. Een orazetvermeerdering van min. gulden zal nodig zyn om een behooriyk rendement te verkrygen. De export van groenten en fruit uit Zeeuwsch-Vlaanderen naar België geschiedt thans weer vla Selzaete by Sas van Gent in plaats van vla N. Brabant. Tenslotte vermelden wy nog de jaariykse veulenkeuring op Walcheren en de goede berichten over de oogstvoorultzichten in Zee land. Wel zal na het natte voorjaar dc oogst later vallen. VISSERIJ. De resultaten van de vissery op de Zeeuwse stromen over April en Mei van dit jaar waren teleurstellend, be halve in de garnalen -en kreeftenvis serij. De verbeteringen aan de vis sershaven te Vlissingen het aan brengen van een nieuwe damwand kwamen deze maand practisch ge reed. VERKEER Verheugend ls hier het publiceren van de plannen tot verbreding van de Nieuwe Vlissingse weg, nu de wa tergang naar het Westen wordt ver legd. Pas wanneer deze weg verbe terd Is zal men kunnen spreken van een goede verbinding Vlissingen Bergen op Zoom. Zeer interessant is king! het nieuwe project voor een betere verbinding ScheldeRijn via een weer doorgebroken Kreekrak-dam en de kanalisatie van de Eendracht. Naast het Moerdijkkanaal is dit het tweede alternatief voor het kanaal door Zuid-Beveland. De Zuidoosteiy- ke hoek van Oost Zeeuwsch-Vlaande ren is uit zyn isolement verlost door het in gebruik nemen van de nieuwe weg HulstNieuw Namen. Op 1 Jan. van dit jaar bleek de Nederlandse koopvaardy-vloot over 3 min. aan tonnage te beschikken. Daarvan had Zeeland een zeer klein deel, n.L 12 schepen met 17.330 ton. Het verkeer over de Schelde breidt zich nog steeds uit. In het eerste halfjaar van 1951 werden 1.7 min. passagiers en 250.000 auto's vervoerd, over dezelfde periode in 1938 resp. 300.000 en 44.000. Het jaarverslag over 1950 van de N.V. Haven van Vlissingen vermeldde voor dat jaar de aankomst van twee maal zoveel schepen als ln 1949. RECREATIE. Zeeland wordt als nooit tevoren met vreemdelingen overstroomd. De toeristen-invasie ln Middelburg ls daarvan slechts één voorbeeld. De Zeeuwse steden en stranden moeten wel grote aantrekkingskracht uitoe fenen op allen die het weke asfalt eens voor korte tyd willen vergeten. Domburg opende zyn nieuwe badge legenheid en van Renesse tot Retran- chement ls het een en ai gezellige en kleurige bedrijvigheid. Wy vermelden hier nog de Bene- luxronde waaraan een groot en Inter nationaal „motorisch/' gezelschap deelnam en die Zeeland ln het cen trum der sport-belangstelllng plaat ste. Middelburg, het eindpunt van deze tour, zal wellicht geheel her bouwd zyn als het de volgende keer weer als gastheer optreedt. De vor deringen die deze maand zyn ge maakt zyn hoopgevend. ALGEMEEN. De byeenkomst der Benelux-mi nisters te Goes was voor Zeeland welhaast nog belangrijker om de keu ze der plaats dan om zyn inhoud. Kennelijk is onze provincie in dit in ternationale verband gunstig gele gen. Mogen wy dit maandoverzicht besluiten met te herinneren aan het in Juli steeds weerkerende einde van de examen- en overgangsplaag. Ge slaagden en niet-geslaagden kunnen in de komende vacantie-maand de nodige energie opdoen voor dc nieu we cursusof de eerste betrek- de vestiging van een nieuwe Tech nische Hogeschool in Eindhoven, maar wel was hij zeer verwonderd, dat daarmede in strijd met vroege re toezeggingen van de minister thans haast gemaakt wordt, hoewel de capaciteit in Delft nog niet tot 3500 studenten is uitgebreid. Over de plannen betreffende Eindhoven vroeg hy volledig te worden ingelicht. DE WERELDOMROEP De heer Kerslens van de K.V.P.. verweet de minister, dat hy van de Wereldomroep bezuinigingen heeft verlangd -- die loyaal zyn uitgevoerd doch tegeiykertyd uitbreiding van de taak van de omroep. Niet alleen is het de wens van de regering, dat naar enkele landen achter net yzeren gordyn wordt uitgezonden, maar te vens moet gedacht worden aan de Nederlanders in Indonesië en in de Antillen en aan de talryke Neder landse «nigranten, die overal \*er- spreid in de wereld wonen. De Wereldomroep, die ons land op het gebied van de radiouitzendingen in 1Ö26 tot een eersterangs mogend heid maakte, is echter zover afge zakt, dat we ons er voor dienen te schamen. Eigenlijk kunnen we nog beter geen Wereldomroep hebben dan zo een, vond de heer Kerstens. AVONDZITTING In de avondvergadering wees de heer Wendelaar (V.V.D.), op de ver ontrustende toestand van onze cul tuurmonumenten. De heer De Zwaan (CJS.U.), vond de nota van de minis ter inzake de onderwijshervorming een „moedige daad". Nadat dc heren Woltjcr (A R Louwes (V.V.D.) en Kropman (K.V.P.), nog het woord hadden gevoerd, bepleitte de heer Algra (A.R.), tenslotte een wettel y- ke regeling van de subsidies voor jeugdorganisaties. Over de.Wereld omroep zei spreker, dat hy deze zaak van nationaal belang acht. VEILING ZUID-BEVELAND. 7 Augustus. Grote velling: Frambozen 170: Bramen 126—129.60; Dubb. Prln cessebonen A 34.4035.90; idem B 28.20— 28.60. alles per 100 kg. Verpakt fruit: Beauty of Bath A 44— 70: idem B 40—65; idem C 26—31, alles per 100 kg. Fruit voor export: Yellow Transp. A 52.90—56.10; B 42.10—43.30; I 39.90—43.90; II 23.70—26; Pcrzlkappel A 35.10; B 24.lt); C 25.8030.70; I 25—32; II 10.05-17; Earlv Victoria I 20.40—23; U 12.30: Beauty of Bath I 28-33; H 18.80; C 28.30. alles per 100 kg. Gewone veiling: Yellow Transp. grof en fabr. 10—23; Perzikappeli. grof en fabr„ 3—18; Early Victoria, grof en fabr.. 3—12; Beauty of Bath, grof en fabr., 8— 17; Oomskinderenpeer 9—41: Br. Heren peer 12—22; N. H. Suikerpeer 10—30; Ro. de bessen 25—34; Charpruimen 23— 64; Early Laxton 25—78; Eld blauwen 12— 50; Ontario 31—73; Oranjeprulmcn 30— 31; Okkelancn 727; TollenaarspruJmcn 28—33, alles per 100 kg.; Perziken 4—17, per 100 6tuks. VEILING KRABBENDIJKE. 6 Augustus. Grote veiling. Yellow Tr. A 53.20; idem B 41.90; idem B C 39; idem C 37.60; idem 2e 21.40; Perzik rode zo merappel A 30.80; Idem B 29.20; idem B C 28.10; idem C 26; Idem le 26.80; Idem 2e 14.40; Early Victoria A 31.50; Idem 2e 11.70. Kleine veiling: Bonen 25.30-31.30; Yel low Transp. 9—27; Zomerappel 11—32; B. of Bath 12—36; Yellow Transp., ver pakt 4165; Oomskinderenpeer 848; Ontario 32—85; Saarpruimen 25—72; El- derse blauwe 20—38; Laxton 40—72; BI. wijnpruimen 38—68. VISMIJN BRESKENS. Week van 29 Juli—4 Augustus. 1756 kg. bot van f 0.30—0.16; 1863 kg Schar van f 0.52—0.16; 4597 kg. Schol van f 0.55—0.16; 1480 kg. Tong van f 1.50— 0.87: 5 kg. Rog 0.50; 5.15 kg. Onver- koer.te vis voor vismeel 0.09fa; 65^ kg. export garnalen van f 251—1 06; 187 kg. binnenland garnalen van f 1.42IJ6. VISMIJN VEERE. 7 Augustus. Export garnalen 1311 kg.: I.28—2.23; Schar 239 kg.: 20-41; Bot 731 kg.: 17—33; Schol 41 kg.: 36-43; Middel tong 287 kg.: 84—126; Rog 21 kg.: 17—27; Vlslever 2 kg.: 98; Paling 1H kg.: 1.63. VEILING ST. ANNALAND. 7 Aug. Doré 1250, gele eigenh. 10.41— II.10, drielingen 824. bonken 9.04, gew., afw., 9.0—10.24. bintjes 10.10—10.16. gew afw. 9.34—9.75. drielingen 7.06. bonken 1151—11.63. Aanvoer: 65 ton. VEILING ZIERIKZEE. 6 Aug.: Aardappelen 9—10. Prlncesse bonen 25. Snijbonen 41. Tomaten 1640. Doperwten 8. Andijvie 7—9. Boskroten 5—6. Bospeen 17—28. Meloenen 18—82. Perziken 17—23. Bloemkool 8—44. Kom kommers 18—24. Kropsla 5—9. Pruimen 29—114. Yellow Trar.sp. 11—30. Early Vic toria 8—10. Oomsklnderpeer 2043. N. Holl. Suikerpeer 20-26. Morellen 78. alles P«r 100 kg. bos of stuks, I1ERBERICHT VAN HANDELAREN. Goes. 7 Augustus. Groto kipeleren 13 cent.; kleine kipeieren 11 cent; gans eleren 15 cent; kalkoeneieren 14 cent. Prijs voor verse kippeneieren tot a.s. Zaterdag f 2.38 per kg. Voor vuilschali- ge en gewassen eieren wordt 2 et. per stuk minder uitbetaald. GESLAAGD. Bij de te Rotterdam door de Ver eniging tot bevordering van het Elec- trotechnisch Vakonderwya in Neder land gehouden examens slaagden voor het diploma Sterkstroommon teur V. E. V., de heer J. G. Welleman te Lewedorp en voor het diploma hulpmonteur V.E.V. de heren L. de Vos te Middelburg en A. P. Poppe te NicuwiaML

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 3