KOELHUIS IS EEN ONDERDEEL VAN DE GEHELE VEILING Chefarine „4" dt^twon^^n De verdwenen grenspaal in het Zwin Een Zeeuws meisje op bezoek bij de marine WIJZIGING IN BEZETTING VAN AMBONEZENKAMPEN OP KOMST Commissie van onderzoek voor E.T.I. samengesteld Nationale veldwedstrijd voor jachthonden DE VIJFTIGDUIZEND VIEL IN GOES EN OMGEVING Centralisatie van ziekenfondsen? 2 PROVINCIALE ZE EO W S M COURANT WOBN8DAO 8 AUGUSTUS 1951 DE MENING VAN ir. VAN SOEST Veilingsvereniging „Zuid-Beveland" begint met „poolvorming" In de vergadering: van de veilingsvereniging „Zuid-Beveland", die gisteren in de Prins van Oranje te Goes werd gehouden onder voorzitterschap van do heer J. Q. C. Lenshoek, is uitvoerig gesproken over de plaats, die het koelhuis in een veilingbedrijf dient, in te nemen. Hierbij kwam vast te staan, dat het koelhuis niet gebruikt mag worden ais middel voor de fruitkwekers om met liun producten to speculeren, teneinde hogere opbrengsten te kry- gen, maar om er voor te zorgen, dat de markt regelmatig van fruit wordt voorzien. Dit jaar zal op de velling te Goes een proef worden genomen met z g. „pools", waardoor een geregelde aanvoer in de wintermaanden wordt gewaarborgd. Do kwestie werd allereerst aange sneden door de financiële commissie, die er bij de behandeling van de ba lans enz., op wees, dat de exploitatie van de koelhuizen een winst oplevcr- do van 14.981,-18. Het bestuur werd in overweging gegeven eens na to gaan of de koel-lonen niet omlaag konden en voorts werd de suggestie gedaan om tot de bouw van 'n nieuw koelhuis te komen, op coöperatieve basis, met aandelen dus. waardoor de deelnemers weliswaar financiële ver plichtingen hebben, maar daardoor ook rechten. De voorzitter zette uit een, dat de koel-lonen vorig jaar wa ren verhoogd, omdat hel exploitatie saldo toen slechts 700,bedroeg. HU zag geen aanleiding om nu mot een voorstel te komen de tarieven te verlagen, temeer omdat dit Jaar de handel een druk gebruik maakte van do koelhuizen. De bouw van een nieuw huis achtte hy pas aan de orde als koelhuis III gereed was. Bij de discussie pleitten verschei dene leden voor de instelling van een afzonderlijke exploitatierekening voor de koelhuizen, zodat de kwekers, die er gebruik van maken, baat van de financiële resultaten hebben. Voor de pakstations, die dit jaar een verlies opleverden van 51.701,08 werd eveneens een afzonderlijke exploita tie bepleit, omdat er leden zyn, die van de stations geen gebruik maken. Het bestuur zegde toe een en ander te bezien, doch het bleek dat de Rijk8tuinbouwconsulent voor Zee land, lr. W. van Soest, een andere richting voorstond. In een korte, in teressante causerie ontwikkelde hij zUn visie op deze problemen en pleitte daarbij met grote nadruk voor een ruimere opvatting van de taak der veilingsverenigingen, waarbij hij de coöperaties in Amerika ten voor beeld stelde. DOEL Eén van de doelstellingen van een koelhuis, dldus ir. van Soest, is het verkrijgen van een betere fruitvoor- ziening in de maanden Januari tot Mei. Er zy'n echter klachten, die er op wijzen, dat de Nederlandse fruit markt niet in staat is om in deze pe riode de Nederlandse markt regelma tig te voorzien, omdat de kwekers hun producten als speculatiemiddel gebruiken. Het koelhuis moet worden gezien als onderdeel van het gehele vellings- orgaan zoals in Amerika gebeurt, waar de kosten omgeslagen worden over alle kwekers. Men bekijkt dus deze kwestie van een algemeen stand punt uit en men houdt dus geen re kening met de individuele belangen van de kweker. Deze spreiding komt iedereen ten goede, zei ir. van Soest, do koeler en de nict-koeler. Wanneer men de koelhuizen niet afzonderlijk beschouwt, maar als een normaal on derdeel van het bedryf, kan er voor een regelmatige marktvoorziening worden gezorgd en daardoor ook voor een regelmatige werkvoorzie ning in de pakstations. Tenslotte be pleitte ir. van Soest poolvorming door combinatie van partijen fruit. POOLVORMING In aansluiting hierop werd op voor stel van het bestuur besloten om 20% van de aanvoer goudreinetten en jo- TEGEN PIJNEN EN GRIEP. 20 t»bl«tt«n 75 CT. Plek wordt vastgesteld. Het zeewater drong kort geleden met zoveel kracht het Zwin binnen, dat niet alleen de Zwin-blommekens waarover de burgemeester van Knokke zo gevoelvol kan praten direct nieuwe knoppen maakten, maar dat ook de grenspaal 369 tot nieuw leven werd gewekt. De paal viel om en werd weggesleurd. Om haar standplaats opnieuw aan te geven, zal Maandag 16 Augustus a.s. de internationale grenscommissie een tochtje maken naar de Zwin schorren. Lid van deze commissie zijn de burgemeesters van Knokke en Re- tranchement en vertegenwoordigers van het Nederlandse en Belgische ka daster. Voorzitter en secretaris V.B.B. verlaten Vlissingen De voorzitter van de Vlissingse Bestuurdersbond en districtsDestuur- der van de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond, de heer H. v. d. Meer, is benoemd tot secretaris-pen ningmeester van de afdeling Amster dam van deze bond, welke bijna 8000 leden telt Waarschijnlijk zal de heer v. d. Meer zyn nieuwe functie per 1 October a.s. aanvaarden. Als districtsbestuurder in Zeeland zal hij opgevolgd worden door de heer K van Wachtendonk uit Leiden. De heer J. Bouwman, secretaris van de V.B.B. zal eveneens Vlissingen verlaten, want hy is benoemd tot be zoldigd bestuurder van de Algemene Ned. Bouwvakarbeidersbond, afde ling Arnhem, nathans, die in de koelhuizen wor den gebracht, in een pool te brengen. Een commissie zal er voor zorgen, dat deze 20%, wanneer nodig zal wor den geveild, waardoor dus voorkomen wordt, dat er in de wintermaanden feen aanvoer op de veiling is. Voor at men verdere stappen in deze richting gaat ondernemen, zullen eerst de resultaten van deze proef neming worden afgewacht. Het jaarverslag van de secretaris, de heer J. Lindenbergh, wees op het kleine nadelig saldo over 19501951 ad 1.181.03, dat hij niet tdeurstel- lend noemde, omdat hier de afschrij vingen een rol spelen. Tot nieuw lid van de financiële commissie werd gekozen de heer P. Ryk, tot plv. lid He heer C- P. Zuyd- weg. De percentages voor de te beta len provisie 1950'51 werden vast gesteld, evenals de contributie. De aftredende bestuursleden, de heren H. B. Pilaar, A. J. v. d. Linde, A. v. d. Poest Clement en J. J. Lindenbergh, werden by acclamatie herkozen. Voorts werden nog enkele zaken van huishoudelijke aard behandeld. Won esn radioprijsvaag Op 4 Juli j.l. van dit jaar werd In het programma „Schoolradio" van de Vrözinnig Protestantsche Ra dio Omroep in samenwerking met de E.C.A.-missie in Nederland» een door Ad. de Vries geschreven en door Robbert Box (oom Theo) geregis seerd hoorspel voor de jeugd uitge zonden, getiteld „Burgemeester Komaan roept om hulp Aan dit spél was een wedstrijd verbonden, waarvan de uitslag thans bekend is. Tot de gelukkigen behoort Marie Je- remiasse uit wilhelminadorp. Zij en de andere prijswinnaars ko men in aanmerking voor een twee daagse tocht naar de marinebasis Den Helder, en wel op Woensdag 8 en Donderdag 9 Augustus. Het programma voor de eerste dag van het bezoek dat door de E. C, A., de V.P.R.O., de plaatseiyke afdeling van de V.V.V. en het bureau O.S.O. van de Koninklijke Marine is voorbereid, zal hoofdzakelijk bestaan uit verken ningen in de omgeving van Den Hel der, waarbij de zee uiteraard een belangrUke rol zal spelen. De twee de dag er zal worden overnacht in dc Zeevaartschool zal aan boord van Hr. Ms. mijnenveger Schiermonnikoog" een reis langs de Nederlandse kust worden ge maakt. Vlissingers op stap Vele Vlissingers hebben de eerste dagen van deze week benut voor het maken van uitstapjes. Onder meer bracht het personeel van de coöpe ratie „De Broederband" gisteren een bezoek aan Alphen aan de Rijn en „Avifauna". De personeelsvereni ging van de Maatschappij ,,De Schel de" bracht een tweedaags bezoek aan Parys. De Metaalbedrijfsbond te Vlissingen onderneemt vandaag een reisje naar Frankryk. ƒ.4 DE INCIDENTEN TE MIDDELBURG Ongehuwden worden ondergebracht in kampen voor Ambonese gezinnen In beginsel Is besloten de ongehuwde Ambonezen, die zich in ons land bevinden, niet langer in afzonderlijke, kampen te huisvesten, doch hen onder te brengen ln kampen voo.r Ambonese gezinnen. De vrijgezellen uit het kamp te Norg zijn reeds overgebracht naar „Schattenberg" te Wester- bork, waarin gezinnen wonen. Het kamp te Middelburg, waarin enige ruimte is ontstaan door het vertrek van 80 Ambonezen naar Marum en Ybenheer, zal binnenkort eveneens een gemengd karakter kragen. Het bovenstaande werd ons mede gedeeld door de heer E. J. van Baar- sel, contactambtenaar van het mini sterie van Uniezaken en overzeese gebiedsdelen, met wie wy een onder houd hadden naar aanleiding van de incidenten te Middelburg. Hij zeide het geheel verkeerd te vinden, dat de ongehuwden in afzonderlijke kam pen bijeen worden gehouden. Wan neer zij worden opgenomen in ge zinskampen, betekent dit tevens, dat zij worden opgenomen in een ge meenschap, die hun eigen is en waar in zij zich volkomen thuis gevoelen. Zg zijn dan minder geïsoleerd en worden tevens wat geremd. De heer Van Baarsel, oud-overste van 't KNIL, dat hij dertig jaar lang heeft gediend, kent het karakter van de Ambonees en zijn gewoonten en eigenaardigheden als geen ander. „De Ambonees is als een vaatje bus kruit, dat op de meest onverwachte momenten ontploft", zo vertelde hy ons. De maatregelen, welke de politie Zondagavond op de Markt te Mid delburg trof, bleken de volle instem ming van de heer Van Baarsel te hebben. „Zy had niet beter kunnen handelen, want wanneer er ook maar Advertentie 0 •bed Is ook vogr U ideaal! Lekker warm en volkomen geruisloze vering Naar wij vernemen, zal de com missie van onderzoek, welke gevormd zou worden in verband met de moei lijkheden ten aanzien van het Econo- misch-Technologisch Instituut voor Zeeland, bestaan uit de heren L, P. van Oorschot (PvdA), M. van der Himst (KVP), A. H. S. Stemerding (CH), J. Hommes (AR), D. Kodde (St. Gercf.). J. L. Verhagen (VVD) en A. Vermaire (Midd. Partij), allen leden van dc Prov. Staten en verte genwoordigende de achter hun na men genoemde fracties, alsmede uit de heren mr. A. J. J. M. Mes en mr. A. J. van der Weel. leden van Ged. Staten. Mr. dr. A. J. J. M. Mes zal het voorzitterschap vervullen. KERKNIEUWS. Een boodschap van Prinses Wilhelmina De verplaatste personen. Prinses Wilhelmina heeft aan het uitvoerend comité van de wereldraad van kerken, dat deze week nabU Ge- nève bijeenkomt de volgende bood schap gezonden: „Hoewel ik grote waardering heb voor do pogingen, die ondernomen worden vanwege de kerken, andere instanties en personen, teneinde het onmetelijke probleem op te lossen, dat de mensheid heden ten dage en ook in de komende jaren zal blijven drukken, ben ik desniettemin zeer verontrust over alles, wat in deze nog gebeuren moet. Aan u. die daarin eerste initiatief nemers zijt, zou ik gaarne met klem de volgende vraag voorleggen: Zouden niet alle volkeren en naties moeten doordrongen worden van hun wederzijdse verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid, die enkel en alleen op liefde gebouwd kan zijn en tot een wereldomvattende hulp moet worden voor deze ongelukkige mensen, nu en in de toekomst op lan ge termijn. Zoude het niet te verwezenlijken zijn. dat de „displaced persons" alom behandeld worden met liefde en toe wijding en geestelijk en stoffelijk ge holpen op een wijze, die uitsluitend gericht is op hun eigen bestwil. Zij moeten niet aan een of ander doel dienstbaar gemaakt worden en niet anders- te werk gesteld dan on der omstandigheden, overeenstem mend met de belangen van hun ge zin. Ook dc onvolwaardigen en zieken moeten ingeschakeld worden op zulk een wijze, dat zij zich bruikbaar en nuttig 'voelen. Zoude er niet een nog nauwer con tact gèzocht kunnen worden, en sa menwerking gevonden, met die ker ken, die thans in deze de zwaarste last dragen en zoude door u niet meer eenneid en coördinatie kunnen gebracht worden in dc pogingen van allen, die helpen?" NED. HERV. KERK. Beroepen te Oostwold-Terhome: P. v. d. Veer, cand. te Wynjeterp; beroe- ?en bü de Ver. Kerk van Canada W. Gunning te Wychen-Leur. Aangenomen naar Ede (Ned. Prot. N. - Bond) N. Padt te Oostzaan. GEREF. KERKEN. Beroepen te Oudsdorp: A. M. Mee- der, cand. te Overschie. BAPTISTEN GEMEENTE. Bedankt voor Hogezand W. Veen- stra te Musselkanaal. GEREF. KERKEN ONDERH. ART. 31 K. O. Beroepen te IJmuiden (2e maal): J. J. Arnold te Vrouwenpolder: te Haar lemmermeer-Oost: J. Ch. Wijnhoudt te Breukelen. Verplicht orgelspel in kerk te Poortvliet. Men schrijft ons: Vorige week werd ln dit blad ver teld waarom er in de Hervormde Kerk te Wemeldinge geen orgelmu ziek het zingen mag begeleiden. Minder bekend is dat de Hervorm de Kerk van Poortvliet er een juist geheel andere traditie op nahoudt. Het verhaal doet de ronde, dat een zekere Abraham Dumont. koopman te Amstei-dam, en zyn echtgenote Cornelia Gaarwijk te Poortvliet een buitenplaats bezaten, waar zij gere geld de zomermaanden doorbrachten, ln 1806 schonken zy aan de Her vormde Kerk te Poortvliet een fraai orgel en bepaalden- hierbij, wanneer het orgel langer dan zes weken onbe- speeld zou blyven, het aan de erfge namen zou toekomen. In tegenstel. ling tot Wemeldinge werd het bespe len van het orgel in de kerk te Poort, vliet tot een plicht. BENOEMING. De heer O. J. Contant te Tholen is met ingang van 1 September benoemd tot onderwijzer aan de B.L.O.-school te Klundert. Voor de eerste maal in Zeeland Op Woensdag 29 Augustus worden te Rilland Bath dc nationale veld- wedstryden van de Ned. Ver. „Lang haar" (Duitse staande-honden) ge houden. De wedstrijden worden geor ganiseerd door de afd. Middelburg van de Ned. Jagersvereniging. Het is de eerste maal, dat een dergelijke nationale wedstryd in Zeeland wordt gehouden. Er zyn reeds inschrijvingen uit al le delen van het land. De afd. Neder land van de Griffionclub verleent haar medewerking. De honden zullen stuk voor stuk worden voorgejaagd en worden beoordeeld op opsporen, voorstaan en aporteren van het wild, op appèl enz., d.w.z, op hun kwalitei ten als jachthond. De Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, stelde een medaille ter be schikking. LOT No. 9 4 8 9 Voor de tweede maal in enkele maanden een 'hoofdprijs van de Staatsloterij ln Zeeland Voor de tweede maal binnen korte tyd Is een hoofdprijs van de Staats loterij in Zeeland gevallen: nl. de vijftigduizend en wel in Goes, op lot no, 9489, verkocht door collecteur H. Bakker. Deze was juist naar Den Haag geweest, toen wij hem om inlichtingen over dit heugelijke nieuws vroegen en hij stond gereed om het bedrag te gaan uitkeren. Het lot was in „tien tjes" verkocht, zodat de heer Bakker na aftrek van de kosten tien maal 4250 kon uitbetalen. Natuurlijk weigerde hy inlichtingen te verschaffen over de gelukkigen, die plotseling ruim vierduizend gulden rijker waren geworden, maar evenals enige maanden geleden by de honderdduizend in Vlissingen, was het ter redactie spoedig bekend, waar zich de fortuinlijke loterymensen bevonden. Het grootste gedeelte van het lot bleef in Goes en kwam bij de meesten uitstekend van pas, omdat zy niet dikwijls of liever gezegd nooit een dergelijk bedrag in handen kra gen. Begx-ypeliik was de vreugde groot, toen ae heer Bakker met de prettige mededeling kwam en onmid dellijk werden plannen gemaakt Ook enkele loterijclubs bevonden zich onder de gelukkigen en de leden waren begrijpelijkerwys in hun nop jes, al krygen zy vanzelf geen grote som in handen, omdat de vierdui zend gulden opnieuw gedeeld moet worden. „Morgen gaan we een gezellige ver gadering op touw zetten", deelde de voorzitter van een loteryclub te We meldinge ons mede. Deze vereniging bestaat uit nog geen 20 leden, zodat elk ongeveer 200 krjjgt uitgekeerd. Het was de eerste keer, dat men een rote pr\js won. Tot nu toe was het b\J kleine bedragen gebleven, die de man niet meer dan 30 opbrachten. ONDERWIJSBENOEMINGEN. Bij beschikking van de minister van onderwijs zijn benoemd: tot tyde- lijk leraar aan de R.H.B.S. te Vlis singen H. W. J. Lindeman, wonende te Rotterdam tot tydeljjk leraar aan de R.H.B.S. en de daaraan verbon den Ryks middelbare school voor meisjes te Middelburg, ir. M. van der Graaf, wonende te Vlissingen: met ingang van 1 September 1951 tot le raar in vaste dienst aan de afdeling R.H.B.S. van het Openbaar Lyceum te Terneuzen D. J. Sraeenk, tydelijk leraar aan die schooL Collecteur Bakker behoefde" niet alle prijswinnaars te bezoeken, want er waren er bij, die hun geduld niet konden bedwingen en gisteravond naar hem toesnelden om met een aan- \al flinke biljetten in hun zak tevre den weg te fietsen. Dat is het verhaal van de vijftig duizend. En nu wachten we maar op een telefoontje, dat meldt dat de honderdduizend er weer eens is Oriënterende bespreking om Zierikzee met Goes te combineren Naar Wy vernemen Is er een oriën terende bespreking gehouden tussen de besturen van de ziekenfondsen „Schouwen-Dulveland" te Zierikzee en Zuid -en Noord Beveland te Goes, teneinde de mogelijkheden van cen tralisatie dezer fondsen In Goes, te bestuderen. Men acht het namelijk niet uitgesloten, dat een dergelijke centralisatie voor de fondsen goed koper zou zijn dan de bestaande toe stand. Vanzelfsprekend is het nog te voor barig hieraan conclusies te verbinden, maar toch mag er de aandacht op worden gevestigd, dat er in het alge meen een streven blijkt te bestaan om bepaalde instellingen en diensten op Schouwen-Duiveland te combine ren met die in overig Zeeland. Daar bij zaï de vraag rijzen of de belangen van dit eiland hierdoor steeds worden gediend. één schot zou zijn gevallen, zou het leed niet te overzien zyn geweest", zo verklaarde hij. „De Ambonezen zijn echte vechtjassen: zij zyn als zo danig opgeleid en het vechten was jarenlang hun taak. Wanneer zy bloed zien of kruitdamp ruiken, wor den zij wild en ontzien niets of nie mand meer. Of er dan doden vallen, interesseert hen niet. De slachtoffers aan hun eigen kant zouden trouwens, wanneer het Zondagavond tot vech ten was gekomen, gering zfjn ge weest. want zij zijn vlug als water en weten zich uitstekend te dekken. De meeste slachtoffers zouden juist on der de burgerbevolking zyn geval len", aldus de heer Van Baarsel. BETROKKEN BIJ MOORD. Er verbiyven thans 1000 vrygezel- len en 2700 gezinnen uit Ambon in ons land. De heer Van Baarsel beves tigde ons, dat zich onder de kampbe volking te Middelburg een aantal raddraaiers bevond, die, naar men kan aannemen, destyds in Djakarta betrokken zijn geweest bij de moord op sergeant Casper. Deze Ambonees was bereid van Java naar zijn eiland terug te keren en dus voortaan te staan onder het gezag van de R.I. Toen hij te Djakarta een kantoor binnenging om zich aan te melden, werd hij overrompeld door een groep andere Ambonezen, die in hem een verrader zagen en doodgeknuppeld. Dat geschiedde nog wel onder het oog van een kapitein. Het was onmo gelijk de daders te arresteren. Wij vroegen de heer Van Baarsel nog, 'of er geen kans bestaat, dat de Ambonese ex-militairen spoedig aan het werk gaan. Hij antwoordde, dat hun leiders dit verbieden, omdat er nog geen uitspraak is gevallen in het proces, dat de Ambonezen de Staat der Nederlanden hebben aangedaan naar aanleiding van hun demobilisa tie, die volgens hen ten onrechte is geschied. Op het ogenblik is het zelfs zo„ dat de kampbewoners, die mili tair zijn geweest, niet eens betaling willen aanvaarden voor de arbeid, welke zij in de keuken, e.d. verrich ten en waarvoor zy een extraatje kunnen ontvangen. De marechausséeversterking, die, naar men ons mededeelde, Zondag reeds gedeeltelyk in de late avond en het begin van de nacht arriveerde, is geheel teruggetrokken, doch er blijft in Middelburg nog enige assi stentie van de Rijkspolitie. De politie heeft de gebeurtenissen van de laatste dagen nog in onder zoek. doch daar het haast uitgeslo ten is, dat men één of meer daders kan aanhouden, is het zeer onwaar schijnlijk, dat het tot een rechtzaak zal komen. MEXICO ,,'n Monument van de oude Maya beschaving. Maar liefst zeven eeuwen kijken van deze tempelpyramide van Chichcn-itza op je neer."< „Da's bij CABALLERO af. Dat is ook constante kwaliteit I" Voorlichting over de bollenteelt Op verzoek van de rijlcstuinbouw- consulent voor Zeeland zal de Zeeuw se Groentetelers Vereniging zich be lasten met de behartiging van de be langen der bollentelers ln Zeeland, omdat deze geen enkele organisatie hebben, welke hun belangen behar tigt. voor wat betreft de cultuur technische zyde van de bollenteelt. Voorlichting in verband met ziekte bestrijding, oogsten enz. blijkt drin gend nodig, zodat thans voorlich tingsavonden worden georganiseerd, waarby het woord gevoerd zal wor den door de heer P. G. Balkenende, hoofdassistent bij de rijks-tuinbouw- voorlichtingsdienst voor de bloem bollenteelt te Lisse. Bovendien zal acn bestuurslid van een der grootste bollenveillngen uit Lisse een of meer van deze avonden bezoeken. De data voor deze bijeenkomsten zyn ais volgt vastgesteld: Waarde, heden avond café Kloet; Zaamslag, Donder dagavond „Het wapen van Zeeland", Goes eveneens Donderdagavond. „De Landbouw" en Stavenisse, Vrijdag, Goedcgebuure. NED. HEIDE MAATSCHAPPIJ De Nederl. Heide My zal de 61ste algemene vergadering houden op 7 September a.s. te Haarlem. Op de aanbeveling vacatures commissaris sen komt o.a. voor de heer G. H, E. M. van Waes te Westdorpe. GOESE BEIAARDIER SPEELT IN BERGEN OP ZOOM. De beiaardier van Goes, de heer W. L. Harthoorn, heeft van B. en W. van Bergen op Zoom het verzoek ontvan gen om op Zondag 19 Augustus 1951 van 4 tot 5 uur een beiaardconcert te geven te Bergen op Zoom, welke uit nodiging door de heer Harthoorn is. aanvasrd. Waarom de politie niet schoot Geen bevel, maar wel een dringend advies De burgemeester van Middelburg, mr. dr. N. Bolkestein, verzocht ons naar aanleiding van de publicaties over het optreden van de politie te genover de ordeverstoorders op jl. Zondagavond, mede te delen, dat een „bevel" om niet te schieten in de let terlijke zin van het woord niet is ge geven. Wèl was reeds eerder naar aanleiding van de relletjes met Am bonezen op de Middelburgse kermis van hogerhand aan de politie een „dringend advies" gegeven geen ge bruik te maken van de vuurwapens en de burgemeester gaf toe, dat een dergelijk dringend advies voor onder geschikten slechts in nuance verschilt van een bevel. Toch zou, aldus de burgemeester, wanneer onder de ge wijzigde omstandigheden van Zondag avond door de politiemannen gescho ten was, niemand hun dit euvel heb ben kunnen duiden. Wat betreft het laat of tè laat ar riveren van versterkingen, deelde de burgemeester mede, dat later in de avond even na half elf waarschijn lijk ongeveer twintig manschap pen van de Maréchaussee waren aan gekomen. Men meende echter, dat met deze versterking nog geen vol doende macht tegenover de onrust stokers kon worden gesteld en achtte het bovendien verstandiger voorgeno men maatregelenomsingeling van het kamp en afvoer van een aantal Am bonezen bij daglicht uit te voeren. De rust keerde inmiddels ook langza merhand op de Markt weer en het ging er dus aldus de burgemeester niet In de eerste plaats meer om de onlusten te onderdrukken, maar wel om herhaling te voorkomen. Tot zover de mededelingen van de burgemeester. Wij menen hier aan te moeten toevoegen, dat het o.i. weinig zin heeft achteraf de waarde te willen bepalen van een van hogerhand gege ven dringend advies. In elk geval kunnen wij ons voorstellen, dat dit voor ondergeschikten maar weinig af wijkt van een bevel. Met de burgemeester kunnen wij ons verheugen, dat de gevolgde tac tiek er toe heeft geleid, dat de moei lijkheden zijn overwonnen zonder dat er slachtoffers zijn gevallen. Maar de gekozen oplossing heeft hiernaast toch ontegenzeggelijk het nadeel gehad wij wezen daarop reeds in onze „Kantlijn" van Dinsdag dal de eerbied voor het gezag toch wel enigs zins is geschaad. De overwegingen, welke tot de gevolgde tactiek leid den. volkomen respecterende, betreu ren wij deze schaduwzijde toch wel! Prestige is een teer ding en men zal er toch goed aan doen zich steeds voor ogen te" houden, dat het er in moeilijke situaties als zich Zondag avond in Middelburg helaas hebben voorgedaan, in de eerste plaats op aan komt door duidelijke bevelen er blijk van te geven, dat men de toestand meester is. Jeugd-Zwemdag te Vlissingen Onder het motto „Zwemmen voor de jeugd, een vreugd een deugd", organiseert de Kon. Ned. Zwembond snds 1949 jaariyks een Jeugdzwem- dag, welke naar zij hoopt in de toe komst een traditie zal worden. Daar door de Bond nog geen da tum vastgesteld is, heeft het bestuur van de vlissingse Zwem- en Polo club „De Zeehond" in samenwerking met de Vlissingse Zwemclub" beslo ten de Jeugd-zwemdag te organise ren op Woensdag 5 September te Vlissingen. De eisen der zwemproeven zyn niet zwaar, n.l. 50 meter schoolslag, 50 meter rugslag, minuut water trappen voor personen 10-12 jaar; 75 meter schoolslag, 50 meter rug slag, 1 minuut watertrappen voor personen 13 en 14 jaar. Hieraan kunnen deelnemen alle personen van 10 tot en met 14 jaar. Voor het afleggen der zwemproe ven kan men zich opgeven op het zwemschip bij de zwemmeester, de heer Van Anraad, vóór 1 September. WANDELKAART CADZAND. De V.V.V. Cadzand is de laatste tyd bijzonder actief, verleent niet al leen bemiddeling bij het onderbrengen van het steeds toenemend aantal gasten ln hotels of pensions, maar weet de gasten ook op andere wyze de nodige service te verlenen. Zo worden dit seizoen voor het eerst autobustochten georganiseerd naar Brugge en Brussel, welke trips bij de gasten zeer in de smaak vallen. Thans ontvingen wy een nieuwe wandelkaart van Cadzand en omge ving. De kaart zelve is smaakvol uit gevoerd en bovenal zeer duldeiyk. Zowel de hoofd- als de binnenwegen staan er duidelyk op aangegeven, evenals de diverse afstanden, <le voornaamste bezienswaardigheden, hotels en pensions, kampeerterreinen enz. Aan de kaart is bevestigd een zeer duidelijke omschry ving van de aanbe volen uitstapjes, zowel voor wande laars als voor tochtjes per fiets. Niet alleen wordt een opsomming gegeven van de bezienswaardigheden in de femeente van West Zeeuwsch-Vlaan- eren, maar ook van Brugge en Knocke en de andere Belgische bad plaatsen. Een woord van waardering voor de samenstellers van deze kaart, is ze ker op zyn plaats. JUBILARIS HARTELIJK GEHULDIGD. De drogist A. M. van Varik, die gis teren veertig jaar in dienst was van de firma Schulte Thieme te Mid delburg, is in verband met dit jubi leum hartelijk gehuldigd. Hy werd namens de heer W. L. M. P. Thieme toegesproken door diens oudste dochter, die de verdiensten van de heer Van Varik voor de zaak in het licht stelde, hem dank bracht voor zijn trouw en toewyding en hem ge luk wenste. De heer Thieme bood de jubilaris een fraai radiotoestel aan, terwijl mevrouw Van Varik bloemen in ontvangst mocht nemen. Namens het personeel sprak mej. Steijn har- teiyke woorden en overhandigde een lectuurbak. De heer Van Varik, die nog vele andere geschenken en tal rijke bloemstukken ontving, dankte tenslotte voor de hem bewezen hulde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 2