PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Westelijke reacties op jongste „vredesvoorstel" weinig gunstig 0£ BILT Kanilijn r Besprekingen te Kaesong worden hervat Stokes en Harriraan bezochten Abadan Optreden tegen zich misdragende soldaten GRONDWETSWIJZIGING WORDT VERDER VOORBEREID BEVOLKINGSONDERZOEK IN ZEELAND VORDERT GOED VOORSPELT: 194e Jaargang No. 185 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en T. B. den Boer Adj. W de Pagter. Hoofdred. G. BalllntJjn PL verv.: W. Leertouwer en H. A Bosahardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week t 4.55 p. kw. fr p. p. t 4.80 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 8 Aug. 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3 ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie* (max. 8 regels» van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. «Brieven of adrea Bureau van dit Blad" 23 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C. Middelburg Bur. Vllsslngen Walatr 58-60. tel 2355 4 lijnen (b.g-g 2861 of 2160» M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorstatr, 63. taL 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102. Tcrneuzen: Brouweryatr. 2; Zlertktee N Bogerdstr C 160. tel. 34 „EEN NIEUWE PROPAGANDA-ACT1E" Laat Moskou met daden komen Do reacties in de Westerse hoofdsteden op het jonaste Russische voor stel tot het houden van een conferentie tot „versterking van de vrede", zjjn weinig gunstig. In Washington is nog niet beslist of een officieel antwoord gegeven zal worden. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken gaf als commentaar: „Het Kremlin is in die mate tekort gekomen in het na komen van zijn verplichtingen, dat de wereld het vertrouwen in de door de Sowjet-Unie te sluiten verdragen heeft verloren". Ook in Londen was men uiterst terughoudend. In regeringskringen helt men er toe over, het voorstel te zien als een „nieuwe propaganda-actie". Toch vindt minister Morrison, volgens kringen uit zyn omgeving, het voorstel de moeite van het bestuderen waard. De Amerikaanse woordvoerder Mc Dermott vond het zinloos dat de Sowjets nieuwe verplichtingen op zich nemen zolang zij het vertrouwen van de wereld in hun woord niet had den hersteld door bestaande verplich tingen na te komen. „Wy voor ons beschouwen het door de Sowjet-Unie voorgestelde vredes- pact als onderdeel van een propagan dacampagne, die ten doel heeft ons Politie en justitie hebben enkele dagen geleden tegen de speel- clubs van Den Haag Amster dam en enkele andere plaatsen maat regelen genomen, welke voorlopig in elk geval geen twijfel laten bestaan over het antwoord op de vraag of het haar ernst is met de strijd tegen het clandestiene gokje. Het behoeft waarschijnlijk geen nader betoog, dat wij dit krachtig optreden van harte toejuichen. Nog onlangs stelden wij in deze rubriek de meningen tegenover elkaar van twee organen het weekblad „De Hervormde Kerk" en „De Linie" (r.k.), waarbij wij ons met eerstge noemd blad op het standpunt stel den dat het niet aangaat uit prac- tische overwegingen principieel ver- keende handelingen toe te staan of zelfs te reglementeren. Wij maalt ten daarbij toen een vergelijking met de houding, welke men in sommige lan den aanneemt ten aanzien van de prostitutie. De redactie van „De Linie" is het met ons standpunt niet eens en be toogde in een harer nummers, dat de hierboven aangeduide vergelijking mank gaat. Dit laatste, zij volgaarne toegegeven: iedere vergelijking gaat mank, maar wanneer men toch ver gelijkingen maakt, gaat het er om of deze op de voor het betoog es sentiële punten opgaan. En dat is, naar onze bescheiden mening, in deze kwestie zeer zeker het geval. De prostitutie is een maatschap pelijk kwaad, onder alle omstandig heden. Mèt „De Linie" zijn wij dus van mening, dat er geen sprake van kan zijn haar, onder welke reglemen tering ook, toe te staan of te dul den. Maar wij zijn het beslist niet eens met het r.k. blad, wanneer dit betoogt, dat het gokspel, zoals het in de door politie en justitie bestre den speelclubs wordt geboden, eigen lijk even onschuldi» is als het spel letje ganzenbord thuis. Bij dit laat ste gaat het immers om het spel, aan de roulette om het gewin! En hierin ligt juist het principiële kwaad. Want wanneer het om het gewin gaat, hoe gelimiteerd en be scheiden ook, is de deur voor exces sen principieel reeds wagenwijd open gezet. Werkelijk, in ons landelijke Zee land hebben we nog wel niet direct met deze gevaren te maken, maar Knokke ligt slechts een paar passen over de Zeeuwse grens en we weten hoe het daar en elders in de speel clubs toegaat. Daarom blijven wij, mèt „De Hervormde Kerk", van me ning, dat er geen sprake van mag zijn, dat om welke practische reden dan ook, voet wordt gegeven aan hen, die bereid zijn tegenover deze zeer ernstige morele gevaren een oogje dicht te knijpen. En wij ver heugen ons van ganser harte dit zij nog eens met nadruk vastgesteld over de activiteit van politie en justitie, in wie wij tot dusver blijk baar nog niet ten onrechte vertrou wen hebben gesteld. Prof. Gerbrandy heeft een boek geschreven over wat hij in de titel noemde „De scheuring van het Rijk." Het verscheen reeds ge ruime tyd geleden in Amerika en onlangs ook in Nederlandse verta ling. De Leeuwarder Courant wijdde onder het opschrift „Zelfrechtvaardi ging" een uitvoerige bespreking aan dit werk, waarin zij zich afvraagt hoe een Spaans geschiedschrijver te- gen het einde van de 16de eeuw de opstand der Nederlanden zou hebben beoordeeld. Ook toen was er een scheuring van een Ryk en ook toen had men een bitter somber beeld kunnen ophangen, waaruit het „fa len" van de opstand duidelijk zou zijn gebleken en waarin de schrijver een wrekende gerechtigheid had kun nen opmerken. De Leeuwarder Courant vergelijkt prof. Gerbrandy met deze aan haar verbeelding ontsproten Spaanse his toricus en schrijft dan verder: „Gerbrandy ziet alles alleen als Nederlander. Hij luistert niet echt en objectief naar Aziatische of Indonesi sche stemmen, hij tracht niet de moeilijke weg van het Indonesische nationalisme te volgen, hij schenkt geen enkele aandacht aan de mening van zendingsarbeiders en missionaris sen, hjj herinnert zich niet dat inde volk in slaap te wiegen", aldus Mc Dermott, die het veelbetekenend achtte, dat het Russische volk geen gelegenheid gehad had zich op de hoogte te stellen van de desbetref fende resolutie van de opperste Sowjet. Hierbij zij aangetekend, dat Radio Moskou in de loop van Dins dag in het Russisch de boodschap van president Truman, de resolutie van het Amerikaanse Congres en Sjwerniks antwoord en de resolutie van de Opperste Sowjet heeft uitge zonden). McDermott zeide, dat de Ameri kaanse resolutie geformuleerd werd in openbare discussie gedurende vele maanden en gevormd werd door de openbare mening, terwijl het Rus sische document „in de beslotenheid, die alle plannen van het Kremlin om geeft", opgesteld was. Alle leden van de V.N. hadden de verplichting op zich genomen om hun geschillen vreedzaam op te los sen en zich te onthouden van het ge bruik van of de bedreiging met ge weld. Indien deze elementaire ver plichtingen door alle leden, de Sow jet-Unie incluis, werden nageleefd, zou de vrede verzekerd zijn. MENING VAN DEN HAAG. Een zegsman van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag gaf het A.N.P. als commentaar: Geen enkele poging mag worden ver waarloosd, welke een redelijke kans biedt om te geraken tot een oplossing van de geschillen, die de vrede in gevaar brengen. Dat een overeen komst tussen de Grote Vijf daarvoor echter het aangewezen middel zou zjjn, valt moeilyk in te zien. Immers, de doelstellingen en de or- Stalin had vouw in zijn broek Nabij het Marx-Engelsplein in Oost-Berlijn, zou dezer dagen een standbeeld van Stalin ont huld worden. Op het laatste ogenblik weigerden de Russi sche vertegenwoordigers de- inwijding bij te wonen, omdat Stalin er te veel als een „bour geois" uitzag. De beeldhouwer had hem namelijk een nette vouw in zijn broek gegeven! Voorts was het beeld niet imponerend genoeg, hoewel het de natuurlijke afbeeldingen van de Russische dictator over treft. Twee zwervende Polen in Delfzijl Een patrouilleboot van de mare chaussee heeft aan de Groningse kust nabij Delfzijl een motorjacht opge pikt, dat in moeilijkheden was ge raakt. Aan boord bevonden zich twee Polen, die volgens hun zeggen reeds vier en een half jaar zwervende wa ren en destijds waren uitgeweken naar Zweden. Hun laatstè ligplaats was Helgoland geweest. Op hun reis naar Delfzijl was de sloep lek gewor den. Het jacht zal in Delfzijl gerepa reerd worden. De Polen mogen even wel niet van boord. opstand der Nederlanden tegen het Spaanse gezag een minderheid van tien pet. haar wil doorzette tegenover een overgrote meerderheid, hij haalt alleen het (ongetwijfeld vele) goede naar voren, dat wij in Indonesië ver richt hebben en bedekt al onze fou ten in het verleden (niet die van sinds 1945!) met de wijde mantel van een plechtige zelfverzekerdheid. Inderdaad was de Indonesische crisis een drama. Gerbrandy maakt er echter een melodrama van en voor het werkelijk tragische aspect dat elke nationale bewustwording met zich meebrengt heeft hij geen ge voel. Zijn boek is er een van een partijpoliticus, niet een van een his toricus. Het was mogelijk geweest op een hoog niveau aan de Indone siërs hun feilen te tonen; nu zal dit geschift daar 'n hoongelach verwek ken. De nobele aandrift van Ger brandy trekken we niet in twijfel, maar de realisering in dit boek lijdt aan gebrek aan formaat." Het is een hard oordeel, dat onze collega uit het hoge Noorden hier velt over de man, die in de jaren 1940'45 als weinig anderen heeft bijgedragen tot het hooghouden van onze nationale eer in een wereld, waarin men maar al te zeer geneigd was met de Nederlandse belangen niet zo heel veel te rekenen. Maar met de Leeuwarder Courant geloven wij, dat Gerbrandy's boek van hetgeen zich tussen Nederland en Indonesië na 1945 heeft afge speeld een wel zeer eenzijdig beeld geeft. Ad. Int. Generaal Ridgway heeft medege deeld, dat de bestandsbesprekingen te Kaesong hervat kunnen worden, mits solide garanties worden gegeven, dat Kaesong neutraal gebied zal blijven. De opperbevelhebber verklaarde, dat hij de onderhandelingen weer zou afbreken als opnieuw communistische troepen Kaesong binnen trekken. ganisatie der Ver. Naties zijn er vol ledig op berekend de vrede te waar borgen. indien alle partijen daartoe oprecht medewerken. Dit geldt met name voor Korea, waar onnoemelijke ellende voorko men had kunnen worden, indien zo wel de Sowjet-Unie als de regering te Peking zich van den beginne af aan de zijde van de Ver. Naties had den geschaard. Primair is en blijft, of de Sowjet- Unie bereid is in het kader der Ver. Naties met de overgrote meerderheid der vredelievende naties mede te wer ken om het periodieke uitbreken van geweld of een nieuw wereldconflict te voorkomen. Zij zal dit moeten be wijzen door daden, die voor de hand liggen en door ieder weldenkend mens kunnen worden opgesomd. Minister Stokes en Harriman zijn Dinsdagochtend rondgeleid langs de arbeiderswoningen van de Anglo Ira nian in Abadan. Duizenden arbeiders riepen ..Leve Hoessein Makki. de voorvechter van de rechten van Per- zië". Ondanks de grote hitte leidde Makki, de voorzitter van de oliecom missie, zijn gasten ook naar het ..ten tendorp", waar 10.000 Perzische arbei ders wonen. Hij hield daar voor een grote menigte arbeiders een redevoe ring, waarin hij er op wees. dat de arbeiders van de Anglo Iranian van de elementairste levensvoorwaarden verstoken waren en ingrijpende her vormingen nodig waren om hun een behoorlijke levensstandaard te verze keren. Egypte wil verdrag met Engeland opzeggen Op onomwonden wijze heeft de Egyptische minister van buitenlandse zaken, Mohammed Salah el Din. in de Kamer van Afgevaardigden aange kondigd, dat Egypte binnenkort het in 1936 gesloten Brits-Egyptische ver drag zal opzeggen. Salah el Din. die formeel antwoord de op de verklaring van zijn Britse ambtgenoot Herbert Morrison tijdens het debat in het Lagerhuis over het Midden-Oosten, was van mening dat het Britse standpunt verdere onder handelingen overbodig maakte. De minister kreeg veel bijval toen hij de Britse bezetting van Egypte sedert 1882 laakte en de Engelsen de schuld gaf van de geringe mate van paraatheid van het Egyptische leger. Vooral sprak Salah el Din over wat hij noemde de „vernietigende invloed van Engeland in de Soedan". Dagorder in verband mei gebeurtenissen Eindhoven De chef van dc generale staf heeft naar aanleiding van de ge beurtenissen in Eindhoven een spe ciale dagorder uitgegeven. Daarin wordt Tn herinnering ge bracht. dat een aantal militairen uit het kamp Oirschot zich op ergerlijke wijze misdragen hebben. Het Neder landse volk, aldus de dagorder, -be taalt jaarlijks een bedrag van 1500 mlllioen geilden voor zfyn defensie. Het betaalt voor een leger en niet voor een troep zich misdragende sol daten. Bijzonder beschamend is, dat te Eindhoven een deel van de bevol king zich tezamen met onverant woordelijke elementen zich tegen het gezag heeft gekeerd. De chef van de generale staf doet een beroep op de soldaten zich tegen deze erger lijke en onwaardige toestanden te veraetten en zegt steun toe aan ieder, die het gezag handhaaft. Onruststo kers daarentegen zullen streng wor den aangepakt. Aan de commandant van de te Oirschot gelegerde troepen ia opdracht gegeven terstond en krachtig in te grijpen, opdat uitspat tingen als in Eindhoven, niet meer voor zullen komen. Meer dan 200 nieuwe Nederlanders GEEN NAAMSVERANDERING BIJ NATURALISATIE. (Van onze parlementaire redacteur). In haar Dinsdagmiddag gehouden vergadering hechtte de Eerste Kamer haar goedkeuring aan een tiental wetsontwerpen, die aan 217 vreemde lingen het Nederlandse staatsburger schap verlenen. Bij de naturalisatie-ontwerpen deel de minister Van Maarseveen mee. dat er allerlei bezwaren bestaan tegen naamsverandering (met het oog op hun onuitsprekelijke namen) tegelijk met de naturalisatie. Dat bevreemdde de heer Wendelaar van de V.V.D.. die er de aandacht op vestigde, dat deze naamsverandering geen gunst is van de Nederlandse staat, maar van de betrokkenen, die toestaan, dat hun naam eenvoudiger wordt geschreven. Hij kon de be windsman niet vermurwen, doch wel deelde deze mede. dat de kwestie de aandacht van de regering heeft Ministerraad niet accoord met beperking drukpersvrijheid en weren van revolutionnaire volksvertegenwoordigers Naar wy vernemen heeft de Ministerraad zich over het interim-rapport van de staatscommissie tot herziening van de grondwet beraden. De mi nisterraad heeft daarbij in beginsel besloten dat de voorgestelde u ijziging van hoofdstuk 13 van de Grondwet (instelling van de Kamer voor grond wetsherziening) en van hoofdstuk 14 (overgang naar een nieuwe rechts orde) in verdere behandeling zullen worden genomen. Voorts nam de ministerraad het voorlopig besluit, dat twee wetsontwer pen zuilen worden voorbereid tot het uitbreiden van respectleveiyk het aantal leden van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer. De Ministerraad ging in beginsel accoord met een uitbreiding van het passieve kiesrecht voor de Twee de Kamer mitsdien zal voorgesteld worden de minimum-leeftyd, die men bereikt moet hebben om lid van de Tweede Kamer te kunnen zyn, te verlagen. Ook de voorgestelde nieuwe arti kelen betreffende de buitenlandse betrekkingen zullen het voorwerp van nadere bestudering en verdere behandeling zijn. Het ligt echter niet in het voor nemen van de Ministerraad de voor stellen van de staatscommissie met betrekking tot het vervallen verkla ren van revolutionnaire vertegen woordigers van het lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen en ten aanzien van de drukpersvryheld en het verbod van bepaalde uitgaven aan de orde te stellen. Over de onderwerpen waarmee de Ministerraad zich in principe ver enigd heeft, zal thans nader overleg worden gepleegd en zullen wetsont werpen en memories van toelichting worden voorbereid. Alvorens deze wetsontwerpen de Staten-Generaal gullen bereiken. zullen zij uiteraard nog punten van behandeling in de Ministerraad en de Raad van State uitmaken. Op welk tijdstip zij aan de Staten-Generaal zullen worden aangeboden, is nog niet nauwkeurig tc zeggen, maar het is de bedoeling der regering, dat de behandeling in de Staten-Generaal zal geschieden vóór de Tweede Kamerverkiezingen in 1952, opdat voor deze grondwets herziening geen afzonderlijke Kamer ontbinding en nieuwe verkiezing noodzakelijk zullen zijn. Pakistan antwoordt india De premier van Pakistan heeft een antwoord gezonden op het laat ste telegram van de Indische premier. Hij beschuldigt India er van trachten met militair geweld een „onrechtvaardige en ongegronde e:s ten aanzien van Kasjmir" in vervul ling te doen gaan- Deze houding, aldus de Pakistanse premier.'betekent een „uitdaging aan het adres van de Ver. Naties en een ernstige beireiging van de interna tionale vrede". „Ik heb tot het uiterste getracht het pad van de vrede te wyzen. De wereld moet thans oordelen". De Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, bezichtigt tezamen met een aantal Walcherse autoriteiten, de nieuwe in stallatie voor compostering van huisvuil, welke Zaterdag te Vlissingen in bedrijf werd gesteld. VERBLIJDEND WEINIG T.B.C.-GEV ALLEN Volgende maand Walcheren aan de beurt Éénderde gedeelte van de Zeeuwse bevolking om precies te zyn 72.328 mensen heeft zich tot nu toe onderworpen aan het onderzoek naar t.b.c.-verschynselen, dat begin October 1950 aanving en dat wordt georga niseerd door de Nederlandse centrale vereniging tot bestrijding van tuber culose, in samenwerking met de provinciale Zeeuwse vereniging. De uit slag van dit onderzoek was bijzonder verheugend: het leerde, dat slechts driekwart promille van het aantal onderzochte personen besmet is, dat nog geen één op de duizend mannen en vrouwen, jongens en meisjes, wier borstkas gefotografeerd werd, ïydt aan actieve tuberculose. Tijdens een gisteren te Middelburg fehouden persconferentie, waaraan eelnamen dr. C. van Joost, die be last is met de medische leiding en de verwerking der gegevens, de neer A. C. van Nieuwenhuyzen, die de propa ganda en de administratie voert en de heer J. Paardekooper, hoofd van het technisch team, werd medegedeeld, dat de gemeenten Goes, Veere en Vrouwenpolder, het Oostelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen en de eilanden Tholen, St. Philipsland en Schouwen- Duiveland bezoent zijn en dat thans overig Walcheren en Zws-Vlaan- deren, Noord-Beveland en het platte land van Zuid-Beveland aan de beurt komen. Volgende maand begint het bevolkingsonderzoek op Walcheren; in Middelburg komt men vermoede lijk eind October of begin November. Het percentage van de bevolking, dat zich voor onderzoek aanmeldde, bedraagt 70 tot 75. Sommige gemeen ten bleven beneden de maat. in ande re daarentegen werd de 100% bijna bereikt (Veere, Dreischor). Veel hangt af van de propaganda, die te voren wordt gevoerd. Het onder zoek berust namelijk op basis van vrijwil ligheid; niemand wordt verplicht zich er aan te onderwerpen, maar wel po gen huisbezoekers (sters) de inwo ners van de gemeenten er van te overtuigen, hoe verkeerd het is, zich afzijdig te houden. DE KOSTEN Met name voor de grotere gezinnen kunnen de kosten echter wel een be zwaar vormen. Er wordt namelijk geen subsidie verstrekt, zodat men zich genoodzaakt ziet voor het ma ken van de röntgenfoto de werkelijke kosten, zijnde 1,05 per persoon, in rekening te brengen. Voor de arm lastigen bestaat echter reeds een spe ciale regeling en het ligt voorts in de bedoeling de gemeentebesturen te verzoeken, bij de samenstelling van de begroting voor 1952 rekening te houden met het bevolkingsonderzoek. Overigens kan worden geconstateerd, dat de populariteit hiervan stijgt en dat steeds beter het grote belang hiervan voor de volk: gezondheid wordt begrepen. Zou het achterwege blijven, dan zou de Staat grote bedra gen ten koste moeten leggen aan 10.000 mensen met open t.b.c., om van het door deze ziekte veroorzaakte leed, de gevaren van besmetting en de economische factoren nog maar te zwijgen. De consultatiebureaux kun nen in de huidige vorm onmogelijk alle besmettingsbronnen opsporen, daar zij de zich gezond wanende mensen niet bereiken. Bij het bevolkingsonderzoek worden aan de lopende band foto's (gemid deld drie per minuut), van de borst- organen gemaakt. Het is de bedoe ling in de toekomst een kadaster in te richten van alle röntgenfoto's, die in ons land zijn gemaakt. Helaas be staat er nog geen centrale organisa tie, die de resultaten van het onder zoek verwerkt, maar het Centraal Bureau voor Bevolkingsonderzoek streeft naar unificatie van de werk wijze in alle provincie's. Zodra besmetting blijkt, wordt de patiënt verwezen naar een consulta tiebureau. waarna zo nodig opname in een sanatorium en sociale maatre gelen volgen. Een verplichting om zich te laten behandelen bestaat ech ter niet. Voor de kosten van sanato- riumverpleging behoeft evenwel nie mand terug te schrikken: wie zich vóór het onderzoek verzekert bij de Ned. Sanatorium Vereniging, be hoeft geen wachttijd door te maken: hij is direct ingaande verzekerd. Op grond van theoretische overwegingen zou het onderzoek leder jaar herhaald moeten worden, doch dit is in de practijk onmogelijk. Het duurt alleen reeds 2^ jaar om Zeeland af te wer ken. Waarschijnlijk zal echter om de drie jaar een nieuw onderzoek begin nen. Van groot belang is het, dat by het onderzoek ook andere afwijkingen in de borstorganen aan het licht komen. Zo zgn in drie gevallen kwaadaardige longgezwellen ontdekt, en kon tydig worden ingegrepen. Hosoitaalschip gal radioteleg.afische instructies Cornells Taal. de 35-jarige stuur man van de Nederlandse treilcr „Oceaan Zes" (thuishaven Schevenin- gen), is Dinsdag, terwyl zyn vaartuig zich in de Noordzee bevond, door een ongeval ernstig gewond. Taal liep over het dek. toen zyn oliejas door een windvlaag met de lier in aanra king kwam, waarmede men juist be zig was de netten ln te halen. Voor dat Taal zyn jas weer los kan ma ken, was hij rond de windas getrok ken. Zyn linkerbeen werd beneden de knie byna van het lichaam geschei den, terwijl hij ook aan het rechter been ernstige verwondingen kreeg. Toen dit ongeval gebeurde, bevond de „Oceaan Zes" zich ter hoogte van de Schotse haven Aberdeen, op een afstand van ongeveer 200 kilometer uit de kust. Radiotelegrafisch gaf „Dc Hoop" instructies voor een voorlopige be handeling van de gewonde, die door de schipper werd uitgevoerd. Tevens werd ae schipper de raad gegeven onverwyid koers te zetten naai- Aberdeen, waar een ambulance-auto aan de kade gereed stond om de ge wonde man naar het ziekenhuis te brengen. Deportaties uit Boedapest zijn geëindigd Naar uit een artikel in een Hon- gaais blad valt op te maken, zyn de massa-deportaties uit Boedapest ge ëindigd. Buitenlanders menen, dat sinds 21 Mei 45.000 personen zonder vorm van proces zijn weggevoerd. Het Hongaarse blad publiceerde een lijst met 4281 namen, hoofdzake lijk van personen, die voor de oorlog tot de vooraanstaande kringen be hoorden. o.a. gewezen ministers, ge neraals, officieren, fabrikanten en bankiers. Het blad voegt er aan toe, dat „geen enkele arbeider is geëva cueerd'". De evacuatie had slechts betrekking op „klassevyanden". In antwoord op de protesten uit de Westerse landen tegen de evacuaties schrijft het communistische dagblad, dat de bescherming tegen „Hongaar se fascisten, aristocraten en ban kiers" geen schending betekent van de rechten van de mens. Amerikaanse raket 210 km de lucht in Een vijf ton wegende Vikiifg-raket van de Amerikaanse marine, die in Amerika is vervaardigd, heeft bij proeven te White Sands (Mexico) een hoogte bereikt van 210 kilometer, het geen een record betekent voor een enkelvoudige raket. De raket bleef op het hoogste punt tien minuten in de lucht en bereikte naar schatting een snelheid van bijna 9000 kilometer per uur. De raket kwam ongeveer 65 km. ten Noorden van haar uitgangspunt op de grond terug. Indonesisch kabinet besprak de ongeregeldheden Dinsdag is het Indonesische kabi net in speciale zitting bijeen geweest om de ongeregeldheden op Java te be spreken. Na afloop der bijeenkomst zeide de minister van voorlichting tot de pers: Het is de plicht der regering om krachtige maatregelen te nemen tegen alle anti-nationale acties en bewegin gen, welke het gezag aantasten en or de en veiligheid verstoren. Alle gezagsapparaten hebben de in structie ontvangen om vastberaden op te treden, met in acht neming van de thans geldende wetten en bepalingen- In Djakarta is een uitgaansverbod afgekondigd. MINDER WIND. Weersverwachting tot Woensdag avond. Wisselende bewolking met enkele verspreide buien. Matige Zuidweste lijke wind. Iets hogere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1