PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Conferentie te Kaesong na incident tijdelijk afgebroken Middelburgss gemeentebestuur contra de P.T.T.-dienst 0E BILT Kantlijn EEN MILD VREDESVERDRAG MET JAPAN ONTWORPEN MOSSADE0 BLIJFT PREMIER TOT HIJ ZIJN DOEL BEREIKT HEEFT 194e Jaargang - No. 163 Dagblad uitgave van d« firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer AdJ W de Pagter Hoofdrad O Balllntljn PI verv.i W. Leertouwer en EL A Boaahardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct per week f 4J5 p lew fr p. p. f 4.80 per kw Loese nummer» 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Lrijdag 13 Juli 1951 ADVERTENTIEPRIJS 30 et. per mm. Minimum p. edvertenUe t 3.— Uig. mededelingen driemaal Urtef. Kleine advertentie» (max. regela) van 1—4 regel» f L— Iedere regel meer 30 cent. .Brieven of adrea Bureau van dit Blad" 39 cent meer. Giro nr P2.C- Middelburg. Bur. Vllaslngen Walatr 38—80. tel 2333 4 lijnen (b.gg 2861 of 3160) M'burg Londenae Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goea L. Vorotatr 61. tel 2475 (b.g.g 2228/; Oostburg Pr Maurftaa'.r 12. tel 102; Terneuren Brouwerljitr. 3: Elerlkxee N.Bogerdstr C1W.NLI» PRESTIGE-KWESTIE VEROORZAAKT MOEILIJKHEDEN. Noordelijke wachtposten weigerden groep journalisten door te laten De delegatie der verbonden troepen In Korea heeft de onderhandelingen met Noordkoreanen en Chinezen tijdelijk afgebroken als gevolg van een Incident. Donderdagmorgen hielden namelijk Noordelijke wachtposten op de weg naar Kaesong 'n groep van 20 journalisten tegen, die zich naar de plaats, waar geconfereerd wordt, wilde begeven. De journalisten moesten onver- richtorzake terugkeren en daarop weigerde de V.N.-delegatie, die per hell- coptère zou vertrekken, de besprekingen te hervatten. De Noordelijken hebben volgens radio-Peking een geallieerd protest te gen de gang van zaken van de hand gewezen. In het geallieerde protest, dat door kolonel James Murray werd over handigd, stond, dat elke bemoeienis met bevoegd personeel of convooien van de geallieerde delegatie gestaakt diende te worden. Admiraal Joy, de leider van de delegatie zond een boodschap naar de Noordkoreaanse generaal Nam II, waarin hij zei be reid te zijn de onderhandelingen te hervatten, mits de verzekering werd ontvangen, dat zijn convooi „met in begrip van die persvertegenwoordi gers, wier aanwezigheid noodzake lijk wordt geacht" naar Kaesong mocht doorreizen. Behalve journalisten, Amerikanen, Britten, Fransen en een nationalis tische Chinees, vervoerde het convooi ook tolken en ander bedienend per soneel. De leider van de Noordelijke de legatie is van oordeel, dat nog geen journalisten bij de besprekingen aan- De discussie over de roulette is nog steeds in volle gang en ook nu mr. Mulderije heeft verklaard, dat tijdens zijn ministerschap beslist niet op enige tolerantie behoeft te worden gerekend, zal het laatste woord over deze kwestie nog wel niet zijn gesproken. Het is wel eens in teressant twee uitlatingen uit verschil lende levensfeer van ons volk in dit verband tegenover elkaar te stellen. „De Linie" (r.k.) betreurt, dat vol gens een recent ministerieel besluit het gereglementeerde hazardspel in ons land niet toegelaten zal "worden; het blad verwacht ook een gering succes van de strijd tegen de clan destiniteit, waarbij men aan het vroe gere drankverbod in de Ver. Staten gelieve te denken, toen de excessen van drankgebruik juist gigantische vormen gingen aannemen; bovendien, getuige de Staats- en de andere lote rijen, staat men hier toch niet prin cipieel afwijzend tegenover alle kans spel. Het blad schrijft: „Wij zijn niet bepaald enthousiast voor het hazardspel. Maar we vrezen het ergste van een voortgezet verbod. Alleen reeds in Den Haag en Amster dam zijn de speelholen niet meer te tellen en de ingewijden weten, hoe deze gelegenheden centra beginnen te worden van gangsterdom en misdaad. Hier staat elke procureur-generaal ta melijk machteloos tegenover, omdat zijn werk niet mede gedragen wordt door de normale goedwillende burger. Daarom lijkt ons beter: regel deze ma terie, stel ze onder controle, en op een heel klein percentage misdadigers na, zullen èn de spelers, èn de spelbazen zich spontaan achter de procureurs generaal scharen in de strijd tegen de excessen." Het weekblad „De Hervormde Kerk", over hetzelfde onderwerp schrijvende, veroordeelt mét de pro testantse kerken in de Ver. Staten het speelbankbedrijf als een zedelijk kwaad en een maatschappelijk euvel: „Het komt ons voor dat na het krachtige woord van hervormde zijde tegen de voetbalpools, dat gelukkig gehoor heeft gevonden bij de overheid, het hervormde standpunt in dezen niet twijfelachtig meer behoeft te zijn. Te meer niet nu wij door de houding van de protestantse kerken in Ameri ka en door de discussies in Engeland versterkt kunnen zijn in ons gevoelen dat het hier mede gaat om het geeste lijk stempel van ons volksleven. Het xou een wel heel wonderlijke moraal zijn als aan een groep beter gesitueer den gelegenheid werd gegeven in het groot te doen wat aan „de gewone man" in het klein verboden werd. We hopen van harte dat onze overheid en dat ook de volksvertegenwoordiging geen voet aan de grond zullen geven aan hen die door winzucht gedreven, over de morele bezwaren wel heen willen stappen". Inderdaad verdient deze laatste wens ernstige overweging. Is de kwestie principieel gezien niet precies dezelfde als die van de strijd tegen de prostitutie, waarbij in tal van lan den in hoofdzaak uit practische over wegingen is overgegaan tot reglemen tering en controlering van iets, dat toch ook door „De Linie" zonder voorbehoud als een maatschappelijk kwaad zal worden veroordeeld? De parallel doortrekkende, kan men toch moeilijk anders concluderen, dan dat het standpunt van de huidige mi nister en zijn voorgangers! het enige is, dat principieel de juiste lijn trekt We zullen dan verder vertrou wen moeten stellen in justitie en po litie, die de strijd tegen de excessen toch wel met volle energie en vast houdendheid zullen voeren. wezlg kunnen zijn, zolang deze nog een strikt militair karakter dragen en zelfs nog geen overeenstemming is bereikt over de agenda. Deze kwestie zal echter verder overwogen worden en „te zijner tijd" zullen de journalisten worden toege laten. Generaal Ridgway sprak zelf met de journalisten kort voordat zij het neutrale gebied binnenreden. (Offi cieel is thans meegedeeld, dat Kae song zelf door de communisten bezet is). De journalisten kregen de in druk, dat Ridgway er van overtuigd was, dat hun geen moeilijkheden in de weg zouden worden gelegd. Hij vertelde hun nog, dat de besprekin gen goed verliepen, maar dat er geen aanwijzingen waren hoe lang zij zou den duren. PRESTIGE-KWESTIE. Voor de V.N.-delegatle gaat het hier om een prestige-kwestie, daar Kaesong wel in handen Is van de rode troepen, maar voor. deze be sprekingen als neutraal gebied wordt beschouwd, waar de v.N.-delegatie even veel rechten heeft als die der communisten. De Chinese radio beweerde, dat de Amerikaanse delegatie de tot standkoming van een staken van het vuren wil vertragen en nu de ver- antwoordeiykheid daarvoor op de Noordeiyken wil schuiven. Generaal Bradley, voorzitter van de Amerikaanse chefs van staven, heeft verklaard, dat naar ziin me ning het geschil wel kan worden bij gelegd. Hfl was optimistisch over een regeling van de Koreaanse oor log. Volgens Bradley stellen de Chi nezen en Noordkoreanen krachtige pogingen in het werk „hun gezicht te redden" in Azië, maar zy zijn wellicht bereid belangrijke conces sies te doen om de strijd te beëindi gen. l.V.V.V. zegtgeen samen werking met communisten. Het internationale verbond van vrije vakverenigingen heeft het aan bod van het communistische wereld- verbond van vakverenigingen om in een gezamenlijke bijeenkomst de le vensbelangen van de arbeiders te be spreken. verworpen. In een telegram van 800 woorden zegt het I.V.V.V.: „Zolang gjj trouwe agenten blijft van de Kom inform, die de buitenlandse politiek van het Kremlin uitvoert, kan er geen geza menlijke actie zijn. Er kan geen eenheid van actie zijn waar geen eenheid van doelstelling is". Het verbond houdt op 't ogenblik een congres in Milaan. De Nederlander Oldenbrok werd onder luide toejuichingen herkozen als secretaris-generaal. ..Wij hebben de juiste man op de juiste plaats", al dus zeide de voorzitter. WERKSTUK VAN FOSTER DULLES GEPUBLICEERD Op het Parlementspleln te Teheran kwam een groot aantal demonstranten bijeen om te protesteren tegen 'de uitspraak van het Internationaal ge rechtshof te Den Haag inzake het Perzisch olie-geschil. Prinses Elisabeth ook naar de Ver. Staten. Volgens Net prinses n bracht door het uitbleven van een of- het Amerikaanse week blad Newsweek ls de hofhouding van nheid ge- prinses Elizabeth In verlegen! flciële uitnodiging aan prinses Eliza beth om. na de rrt» naar Canada In October, een bezoek te brengen aan de Ver. Staten. Newsweek zegt. dat Canada van te voren was ingelicht, zodat het de Ver. Staten kon waarschuwen. Maar Truman had op zUn persconferentie slechts gezegd, dat hij de plannen van het prlnselyk paar niet kende, doch dat het paar natuurlijk welkom zon zijn. Donderdagavond maakte president Truman bekend, dat hU Prinses Eli zabeth en haar cclitgenoot, de her tog van Edinburgh, een uitnodiging heeft doen toekomen voor een be zoek aan de Ver. Staten. Verzoek aan Petsche Franse regering te vormen. De president van de Franss repu bliek, Vincent Auriol, heeft Donder dag de oud-minister van financiën Maurice Petsche gevraagd, of h(J on der de huidige omstandigheden be reid is een nieuwe regering te vor men. Petsche antwoordde, dat hij pas Dinsdag antwoord zal kunnen geven. Geen herstelbetalingen en geen beperkingen opgelegd. Engeland en Amerika hebben Donderdag het ontw erp-vredesverdrag voor Japan gepubliceerd, een document dat 5500 woorden telt, verdeeld in 7 hoofdstukken en 27 artikelen. Formeel zal volgens het verdrag het voor malige Japanse keizerrijk ontbonden worden, maar in feite zal Japan de vQlledlge souvereiniteit terugkrijgen zonder enige beknotting. Het ontwerp Is het resultaat van langdurige geheime besprekingen tus sen de Amerikaan John Foster Dulles, republikeins adviseur van Truman en de Britse minister van Staat Kenneth Younger. Het is aan de twaalf landen, die bij de oorlog tegen Japan waren betrokken toegezonden. Hier bij behoort ook Nederland. Volgens het ontwerp zullen alle ge allieerde bezettingsstrijdkrachten te ruggetrokken worden. Japan kan echter binnen 90 dagen na het van kracht worden, verdragen sluiten over het stationneren van niet-Ja- panse strijdkrachten op de eilanden. Japan zal geen herstelbetalingen be hoeven te verrichten. In beginsel wordt erkend, dat Japan de schade moet herstellen, die het in de oorlog heeft aangericht, maar daarnaast wordt vastgesteld, dat grote betalin gen de Japanse economie zouden ver lammen. Japan moet wel op zich nemen de leden van de geallieerde strijdkrach ten schadeloos te stellen, die als krijgsgevangenen ongewoon geleden hebben. Wanneer een geallieerde mogend heid technische diensten en deskundi gen van Japan verlangt, moet Tokio na onderhandelen aan deze wens ge volg geven. Voor dergelijke diensten moet in grondstoffen betaald worden. Japan zal alle voorrechten, die het sinds 1901 in China genoot, moeten laten varen. Het verplicht zich te houden i een vreeozame politiek en zal naar het lidmaatschap van de Ver. Naties mogen dingen. Wat betreft het grondgebied wordt in het ontwerp-verdrag het volgende bepaald AFSTAND VAN GEBIED Japan verliest de souvereiniteit over Formosa, de Pescadores-ellan- den, de Koerilen, Sachalln en de eilanden In de Grote Oceaan, die on der Japans mandaat staan. Tokio dient verder de volledige onafhanke lijkheid te erkennen van Korea. Over de toekomst van Formosa wordt ln het verdrag niets naders be- isald. Japan zelf zal moeten uitma len met welk Chinese regering zy het officieel vredesverdrag wil slui ten, met de communistische regering of met het regiem van Tsjang Kal Tsjek. NEET VERNEDEREND. John Foster Dulles verklaarde gis teren, dat het verdrag niet vernede rend is en tevens een revanche-oorlog voorkomt. Japan behoeft geen 300 tot 400 millioen dollar per jaar aan bezet- tingskosten meer te betalen, maar het is volgens Dulles de vraag of het land het daardoor verder zonder Amerikaanse economische hulp zou kunnen stellen. De Amerikaanse ba ses ln Japan zullen gehandhaafd blij ven. Dulles verwachtte, dat de belang hebbende landen het ontwerp zonder belangrijke veranderingen zullen aanvaarden. De Sowjet-Unie zou on dertekening niet kunnen tegenhou den. Volgens Reuter zal het grootmoe dig verdrag de industriële concurren ten van Japan niet erg welkom zyn. Aan de Japanse Industrie zullen ln feite geen beperkingen worden opge legd. De Japanse fondsen zyn de laat ste tyd op beurzen In Londen en New York snel gestegen. Korea-detachement in October terug verwacht. Een nieuw Nederlands aflossings detachement voor Korea, ter sterkte van ongeveer 250 man, onder wie 22 officieren, zal Zaterdag 21 Juli met het Amerikaanse troepenschip „Ge neral Mac Rae" van Rotterdam ver trekken. Ook een Belgisch detache ment zal die dag te Rotterdam wor den ingescheept. Met ditzelfde schip zal eind Augus tus het oorspronkelijke Nederlandse detachement onder commando van de luit. kolonel W. D. H. Eekhout utt Korea naar Nederland terugkeren. Onvoorziene vertraging voorbehou den wordt het begin October in Ne derland verwacht. Duitser ret zonnewarmte om in energie. Na tientallen jaren van proefne mingen is het de 51-jarige Josef Krü- gel tc Diisseldorf gelukt zonnewarm te in energie om te zetten, aldus be richt een Duits persbureau. In het dooc Krügel geconstrueerde apparaat worden vier stalen cylinders met voor warmte gevoelige ammoni ak aan de stralen van de zon blootge steld. De daarbij ontstane gassen ontwikkelen gemiddeld een druk van 15 atmosfeer. De in energie omgezet te gassen worden, nadat zij een tur bine hebben aangedreven, weer in stalen cylinders opgevangen en afge koeld. Amerikaanse viiegbases in Marokko. De Amerikaanse luchtmacht heeft toestemming gekregen bases in Ma rokko te vestigen. Men verwacht, dat de eerste Ame rikaanse oorlogsvliegtuigen, super- forten van het type B-29 en straal jagers van het type F-84. Zaterdag op een vliegveld by Casablanca zul len aankomen. Dit vliegveld is een der hoofdba ses van de Amerikanen, die in Ma rokko worden aangelegd. AL ZAL HET MAANDEN DUREN. Washington dringt ook bij de Britten aan op een accoord Premier Mossadeq van Perzië heeft Donderdag la het parlement verze kerd, dat hy niet zal aftreden voordat zyn taak, het nationaliseren van de olie-industrie, voltooid zal zyn. Mosaadeq sprak ruim een uur, waarby zyn stem af en toe tot een gefluister daalde. Als Engeland het geschil voor de Ver. Naties brengt zal Perzië alle documenten van de Anglo-Iranlan in beslag nemen en daarmee Britse In menging in Perzische binnenlandse aangelegenheden aantonen, zei Moe- sadeq. Hij diende drie wetsontwerpen in om de financiële moeilijkheden het hoofd te bieden- Eén ervan voorziet in het uitschrijven van een staatslening van 220 millioen gulden tegen zes procent én een looptijd van twee jaar. De oliecrisis kan nog maanden du ren. voorspelde Mossadeq somber, en de regering nopen de verkiezingen van volgend jaar Februari uit te «tel len. Naar in Londen verluidt. i« de pro ductie van de raffinaderij te Abadan thans tot een tiende van de normale verminderd. De Britse ambassadeur te Teheran, sir Francis Shepherd, verklaarde Donderdag op een persconferentie, dat de reis van Avercll Harrlman naar Perzië niet veel zin had, daar de Per zen Tramans advies om de aanbeve ling van het Internationaal Gerechts hof te accepteren, reeds van de hand gewezen hebben. Op een vraag zeide Shepherd, dat. ofschoon de Britse regering over de reis van Harriman geraadpleegd was, Truman niet te kennen had gegeven, dat het rijn bedoeling is. Harriman als „bemiddelaar" naar Perzië te zenden. Volgens waarnemers moet achter het recent besluit van Britse rijde om de olie-technici niet uit Abadan te rug te halen en sluiting van de raf finaderij te vermijden. Amerikaanse invloed gezien worden. Te Washing ton is men van mening, dat een re geringswisseling in Teheran thans d« kwestie voor het Westen slechts on gunstig zou kunnen beïnvloeden, daar de invloed van de communistische Toedeh-partij er door vergroot zou worden. Washington en Londen zou den daarom tot een accoord met Mos sadeq willen geraken en dit zou de zin rijn van Harrimans reis. GESCHll OVER AANLEG VAN KABELNET Bevolking geadviseerd geen medewerking te verlenen P.T.T.: „De kleine man wordt van deze unieke actie de dupe". P.T.T. is sinds half Mei ln Middelburg bezig met de technische werk zaamheden, welke nodig zyn voor de uitbreiding en verbetering van de ra diodistributie ter plaatse. Nu het huidige luchtnet wordt vervangen door een kabelnet en het aantal stations, waarnaar de abonné's kunnen luisteren wordt uitgebreid van twee tot vier, moeten alom ln de stad nieuwe lood kabels worden gelegd, die, wanneer de huiseigenaren daarvoor hun toe stemming verlenen, aan de gevels van de woningen worden gespykerd. Het gemeentebestuur van Middelburg ls daartegen ln verzet gekomen, daar het deze kabels zeer ontsierend vindt voor het stadssehoon en heeft zich thans met een circulaire van de volgende inhoud tot de huiseigenaren gericht: „Over de aanleg van de loodkabels voor de radiodistributie is een geschil gerezen tussen het Staatsbedrijf der P.T.T. en de gemeente Middel burg, welk geschil nog niet ls opgelost. In afwachting van nadere medede lingen onzerzijds verzoeken w(j iedere huiseigenaar van Middelburg drin gend: a. aan de P.T.T. geen vergunning te geven voor het aanbrengen van loodkabels aan de gevel; b. indien reeds een dergelijke vergunning is ge geven, deze terstond in te trekken; c. niet toe te laten, dat enig werk aan de gevel wordt verricht. W'y doen dit beroep op de bevolking ln het belang van het aanzien van haar hulzen en van het stadssehoon van onze mooie stad". en onder dit doelmatig beheer ver staat men o.m. het vernieuwen, wan neer dit economisch verantwoord is, van de oude netten en de uitbreiding van het aantal programma's tot vier. Het spreekt vanzelf, dat de daarvoor toegestane credieten niet mogen wor den overschreden. Thans wordt ook te Middelburg tot de uitbreiding en vernieuwing (die tevens zal leiden tot verbetering van de kwaliteit der Het radiodistributienet te Middel burg verkeert door oorlogsschade en andere oorzaken in zeer slechte staat Er wordt nog gewerkt met een z.g. luchtnet een verouderd systeem, dat ook weinig aesthetisch ls en veelvul dig tot storingen aanleiding geeft temeer, daar het materiaal versleten is. P.T.T. heeft de door de regering opgedragen taak, de distributienet ten zo doelmatig mogelijk te beheren ontvangsten) overgegaan. Hierop ls sterk aangedrongen door de abonné's en door enige radio-omroepverenigin gen. In verband met de actie van het gemeentebestuur hadden wjj een on derhoud met de adj.-directeur van het Telefoondistrict Breda. ir. E. Ter- heggen en de sectiechef te Goes, de heer J. van de Laar. TOESTEMMING VERLEEND. Zij deelden ons mede, dat P.T.T. met grote venvonderlng van deze ac tie kennis heeft genomen. In Augus tus 1950 heeft het gemeentebestuur zelf aan P.T.T. verzocht een „vier programma's-net" te maken, er daar- by aan herinnerend, dat de Vliaslng- se abonné's reeds over vier stations beschikten. Toen P.T.T. besloot bet werk aan te vatten, heeft zy B. en W. toestemming gevraagd om grond- kabels ln gemeentegrond te leggen en loodkabels aan gemeentewoningen te spykeren. Het college verklaarde zich daarmede schriftelijk accoord en de directeur van het Telefoondistrict betuigde zHn dank voor deze mede werking. Het werk ls vervolgens aanbesteed en gegund en medio Mei werd er mee begonnen. Men vindt het verbazingwekkend, dat het ge meentebestuur twee maanden later, nadat reeds ln een deel van de stad kabels zjjn gelegd, met bezwaren komt en dat het college particulieren adviseert geen toestemming voor bet spykeren van kabels aan de gevels te verlenen,terwyi het zelf wél permis sie gaf om kabels langs gem een te wo ningen te lelden. Wijzigingen verwacht in tie Indonesische regering. Nog deze week zullen in de samen stelling van het Indonesische kabinet grote veranderingen plaats hebben, meldt het te Djakarta verschijnende dagblad „Indonesia Raya". Zo zou de minister van Economische Zaken, mr. Sujono Hadlnoto (P.N.I.) worden benoemd tot „coördinator der wei- waart" en de sultan van DJokja zou de veiligheid moeten coördineren. Als opvolger van mr. Sujono Hadl noto wordt oud-minister Wilopo ge noemd. In elk geval moet worden voorzien in de vacature van Justitie, wegens het aftreden van Moh. Yamin, en de sedert de kabinetsformatie niet bezette post van Landbouw. Officieel ls echter nog niets meege deeld. „Ik heb geen commentaar", zei dc minister van Voorlichting en hij voegde er aan toe, dat de rege ring de betekenis van de functie van „coördinator der welvaart" niet be grijpt. Minister dringt aan op verhoging productie veevoer Minister Mansholt heeft tydens een rede in Wageningen aangedron gen op verhoging van de productie van veevoer. De invoer is namelyk zeer onstandvastig en dat schaadt de bedrijfszekerheid. De jongste be richten over de internationale voe- dergraanpositie zyn zorgeiyk, daar de oogstvooruitzichten in de Ver. Staten matig zyn. Opnieuw noodweer boven West-Duitsland. Donderdag is Zuldwest-Dultsland opnieuw door noodweer geteisterd, waardoor grote schade aan gebou wen en oogst ls toegebracht en verscheiden personen lxcht werden gewond. In het gebied van Ludwlgsburg werd Donderdag ongeveer tachtig procent van de wyn-, groente- en fruitoogst vernietigd. De straten stonden onder water en het verkeer lag stil. In het gebied van Leonburg (Württemberg) strandden vele auto's in de hagel, die op sommige plaat sen bijna een meter hoog lag. VOORSPÉLT: De Bilt voorspelt: Wisselend be wolkt met enkele buien. Zwakke tot matige wind. hoofdzakelijk tussen West en Zuid. Weinig verandering in (Slot op peg. 2Jupoperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1