PROVINCIALE ZEEUWSE CQURAHT Verwachtingen over conferentie te Kaesong nog onzeker BILT Kantlijn Ook kans op wapenstilstand in Indo'China- NIEUW AANBOD VAN TRUMAN AAN PREMIER MOSSADEQ Critiek op Staatssecretaris van defensie VELE LANDEN BEËINDIGDEN DE STAAT VAN OORLOG Truman zou Stalin tot bezoek willen uitnodigen- VIETNAMEES ZWAAIT ZIJN HOUWEEL OP WALCHEREN 194e Jaargang - No. 160 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer Adj. W de Pagter Hoofdred G BaUlntQn PI verv.: W. Leertouwer en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct per week f 4JJ p kw fr p, p. i 4J0 per kw Losse nummera 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 10 Juli 1951 ADVERTENTIEPRIJS 30 et. per mm. Minimum p. advertentie t L— ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. regela) van 1-4 regeii f L— Iedere regel meer 20 cent. .Brieven ot adrea Bureau van dit Blad" 23 cent meer. Giro nr 353300 PEC. Middelburg. Bur VÜsslngen Walsti 58--60 tel 2353 4 lijnen (bg.g 3861 of 2160) MUurg Londenae Kaal 29. tel 3077 en 2824; Goea L. Vorstatr 63. t*L 2475 (bgg 2228); Ooatburg Pr Maurltaatr 12. tel 102; Terneusrn Brouweri;»tr 2: Zien*.-'- N Leger dit r CJ^tetM GEEN PERS BIJ WAPENSTILSTANDSBESPREKINGEN. Generaal Ridgway: Zaak is nog in een kritiek stadium De verwachtingen over het verloop van de wapenstilstandsbesprekingen, die vandaag te Kaesong beginnen, z{jn nog zeer onzeker. Generaal Ridgway is Maandag naar Moensan gevlogen voor een onderhoud met de geallieerde delegatie. Te Tokio verklaarde hy, dat de vraag of de besprekingen zullen gelukken nog aan veel twyfel onderhevig is. In elk geval wordt er rekening mee gehouden, dat de Noordelijke gede legeerden zich harde onderhandelaars zullen tonen. Omgkeerd wensen de geallieerden, dat een eventueel staken van het turen op een hechte basis zal berusten. oorspronkelijke basis terug te trek ken. De Amerikaanse minister van lucht macht heeft in een interview voor de televisie verklaard, dat „de aan wezigheid van 1000 vliegtuigen in Noord-Korea cn Mandsjoerije zeker geen voordeel betekent bij de lopen de wapenstilstandsbesprekingen". Ridgway zeide geen voorstander te zijn van de aanwezigheid van jour nalisten op de conferentie te Kae song. „Wij zijn er nog niet zeker van, wat de Noordelijken van plan zijn" zeide hij. „Al wat daarover geschre- verzet te bieden. dag nog werd via de radiozender ver klaard, dat de openbare mening in geheel China zich verzet tegen iedere vertraging van de campagne, om te gen het Amerikaanse imperialisme ven wordt is pure speculatie. Ik acht het niet raadzaam, dat de besprekin gen in gevaar worden gebracht door voorbarige ot verkeerde berichtge ving". Radio Peking zond Maandag in de Engelse uitzending een bericht uit van het persbureau Nieuw China over een eventueel staken van het vuren. In dat bericht wordt gezegd, dat een voorbereidende bespreking is ge voerd met officieren „der Ver. Na ties". Radio Peking gebruikt vrijwel nooit deze zakelijke en kalme term, maar heeft het bijna altijd over „de Brits-Amerikaanse agressors." Zon- Het dagblad „Trouw" is weinig te spreken over de lieden, die de last van de herbewapening te drukkend vinden. Wel is het einde van de strijd in Korea mogelijk daar, maar de herbewapening van het Westen is nog nauwelijks begonnen. Het blad merkt dan op: „Als het waar is, dat de wapenen van het Westen in Korea de aanval hebben afgeslagen, dan volgt daaruit dat wij onze bewapening moeten ver sterken. Want dan blijkt dat hier de weg gegeven is, waarlangs wij, niet alleen in Korea, maar over heel die lange grens tussen Oost en West, die vol van brandhaarden is, de commu nistische agressielust kunnen bedwin gen. De oplossing van het probleem Oost-West is uitsluitend gelegen de opvoering van de kracht van het Westen. Alleen al het speculeren op de goede wil van de communisten be tekent de ondergang van het Westen. Het is een bewijs van grenzeloze domheid en van een totaal gemis aan inzicht in de geestelijke aard der com munistische agressie, als er in het Westen nog mensen gevonden worden die dit niet inzien. Dat is de zwakheid van de moderne Westelijke democra tische wereld. De vijfde colonne is erg. Maar deze zesde colonne' van begin selloze sukkels zou ons helemaal de das omdoen". Tot zover „Trouw". Inderdaad hpb- gen de wapenen van het Westen de aanval in Korea afgeslagen en die wapenen konden dat doen zonder dat het omvangrijke en uiterst kostbare herbewapeningsprogram was afge werkt. Dit bewijst, dat het Westen niet zo zwak is als sommigen voor geven. Wat nu de herbewapening be treft. Men kan van mening zyn, dat die herbewapening onvermijdelijk is, maar toch daarnaast vaststellen, dat de lasten, die op Nederland drukken te zwaar zijn in verhouding tot de lasten van anderen, die evenzeer pro fiteren van de veiligheid, welke de Westerse bewapening biedt. Niet aan vermindering van de her bewapening behoeft direct gedacht te worden, maar wel aan vermindering van de lasten voor Nederland. Wel licht kan „Trouw" ook over deze practische kant van het bewapenings vraagstuk eens een duidelijke uit spraak doen!! Wel uitermate rustig hebben de Zeeuwen tot nog toe de kwes tie van de Antwerpen-Moer- dyk-verbinding beschouwd. Er zijn geen luide stemmen pro of contra het Moerdijkkanaal opge gaan. Men was in feite weinig ge ïnteresseerd. Weliswaar loopt tot op heden de verbindingsweg Antwer- pen-Moerdijk via het Kanaal door Zuid Beveland, maar de scheepvaart door dat kanaal ging langs Zeeland heen en het aantal Zeeuwse belang hebbenden bij die scheepvaart was klein. Ongetwijfeld zal die gedesinteres seerde houding veranderen, wanneer in de komende weken blijkt, dat van Belgische zijde ernstig wordt ge streefd naar aanvaarding van het plan Van Konijnenburg voor de ka nalisatie van De Eendracht en de verlegging van de Antwerpen-Moer- dijk-verbinding naar dit oude vaar water. Immers het heropenen van die oude verbinding en het maken van de daarvoor vereiste kunstwerken zal het Oostelijk deel van deze pro vincie ingrijpend veranderen. Zo ingrijpend, dat mei in Zeeland deze plannen nauwgezet zal moeten bestuderen en voor de belangen, die men heeft op verkeersgebied, op het stuk van inpolderingen, van grond- verlies door het heropenen van het Kreekrak, van veranderingen voor Verklaringen van diverse autoritei ten en professoren werden geciteerd, dat ongeacht het resultaat van de Ko reaanse vredesbesprekingen China sterk moet blijven omdat de Ver. Staten niet kunnen worden vertrouwd. De gevechtsactiviteit aan de fron ten is hangende de besprekingen nog niet geheel tot stilstand gekomen. Volgens een verklaring van het ge allieerde opperbevel werd Zondag druk wegverkeer waargenomen in Noord-Korea. Aan het Westfront werden de geal lieerde vooruitgeschoven troepen-met hevig mortiervuur bestookt. Ten Noorden van Hwatsjon zijn de ver bondenen ongeveer drie kilometer opgerukt, op weinig tegenstand stui tend. Noordoostelijk van Janggoe, waar de geallieerden ook drie kilome ter opgerukt waren, zijn de Noordelij ken tot de tegenaanval overgegaan. Zij dwongen de verbondenen op hun Opstandelingen leden grote verliezen. Volgens Reuter zjjn er aanwijzin gen, dat ook in Indo-China moge lijkheden zijn voor wapenstilstands besprekingen tussen de Franse au toriteiten en de opstandelingen van de Vletminh-beweging. De commu nistische verzetsbeweging zou hoge re verliezen hebben geleden, dan de leiders verwacht hadden. De drie di visies partisanen, die vergeefs poog den de rjjstdelta Tonkin in handen te krijgen, zouden zich terugtrekken naar hun schuilplaatsen in de bergen aan de Chinese grens. Keizer Bao Dai, hoofd van de pro- Franse regering van Vietnam zal vandaag naar Saigon vliegen om met Franse militairen de gevolgen van de onderhandelingen in Korea voor zijn land te bespreken. Bom gestolen. De politie van Dusseldorf is op zoek naar een 800 kg zware bom, die enkele dagen geleden naby de stad is gestolen door lieden, die in schroot handelen Het is een Amerikaanse vliegtuigbom, die In een bos was ge vonden en door de mijnopruimings- dienst was klaargemaakt om tot ont ploffing te worden gebracht. Ge vreesd wordt, dat de dieven de bom ondeskundig zullen behandelen met alle gevolgen van dien. „TE LAAT GEKOMEN". Voorstel om persoonlijk adviseur naar Perzië te zenden. President Truman heeft in een brief aan de Perzische minister-president, Mossadeq, aangeboden zyn adviseur voor buitenlandse aangelegenheden, Averell Harriman, naar Perzië te zenden om te helpen bij het vinden van een oplossing voor het olie-geschiL Het aanbod moet niet beschouwd worden als een voorstel tot bemid deling tussen Perzië en Engeland, doch als een nieuw beroep op Perzië matiging en behoedzaamheid te be trachten. Truman zegt In zijn brief te ho- Sen, dat een weg gevonden kan wor- en om de Britse hulp bij de exploi tatie van de strategisch zo belang rijke olie te behouden. Anders dreigt de exploitatie in het honderd te lo pen en dat zou een ramp zijn. Truman legt nadruk op „de onpar tijdigheid van het internationale ge rechtshof"' en stelt voor de uitspraak te beschouwen als een voorstel van een onpartijdig lichaam. De Amerikaanse ambassadeur te Teheran, Henry Grady, heeft op een persconferentie verklaard, dat de reactie van Mossadeq op het aanbod van Truman „teleurstellend" Is. Volgens Mossadeq z\jn de geno men besluiten niet meer te herroe- Controle op reizen van Britse ambtenaren. Alle Britse ambtenaren, die op de hoogte zijn van belangrijke staats- aangelegenheden, hebben de aanzeg- fing ontvangen, dat zij hun chefs van ienst op de hoogte moeten stellen van een voorgenomen reis naar het buitenland. In de aanzegging is ge wezen op „het gevaar van reizen achter het IJzeren Gordijn, Noord- Korea of China". Dergelyke reizen zijn echter niet verboden. pen laai ien en ls het aanbod van Truman te t gekomen. In een telegram aan de Ver. Na ties heeft de Perzische minister van buitenlandse zaken inmiddels mee gedeeld, dat Prezië zijn onderteke ning van de conventie van 1930 in trekt, omdat zijn vertrouwen in het Hof is „geschokt" door de actie in zake dc olie-kwestie met Engeland. Reuter verneemt uit Abadan, dat in de komende dagen 150 Britse inge nieurs van de raffinaderij geëvacu eerd zullen worden. Dit is ae eerste vermindering op grote schaal van het Britse personeel van de oliemaat schappij. Een gezelschap burgemeesters, directeuren van gemeentewerken en water schapsautoriteiten uit Zeeland, Brabant en Limburg, onder wie de Hoofd ingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat in Brabant, heeft een excursie gemaakt naar de Rheinische Kalksteinwerke te W'iilfratb bij Dussel dorf. Dit bedrijf is met zUn lengte van 14 km. het grootste In zijn soort in Europa. Een gedeelte van het gezelschap bezichtigt de groeve, waar bet rotssteen met springstofladingen wordt losgeslagen- Duitse kotter bij Stortemelk op mijn gelopen. Maandagavond ia op de Westsr- ponder bij Stortemelk een Duitse motorkotter op een mjjn gelopen, kort nadat de loodsboot de «teven had gewend om terug te varen naar Terschelling. Het «chip begon vr(J «nel te zinken. Na ontvangst van een radio-bericht voer de redding boot ..Brandarii»" uit Terschelling uit cn een uur later konden de vnf Duitse schipbreukelingen van d« kustvaarder, die in een sloep op zee ronddobberden, san boord genomen worden. Deze maand 2100 Nederlanders naar Canada. Deze maand zullen ongeveer 2100 Nederlanders zich per boot naar Ca nada begeven om zich daar te ves tigen. Woensdag a.a. vertrekt het a s. „Volendam' van dc Holland Ameri ka Lyn met 1500 emigranten. Boek over Korea (Van onze parlementaire redacteur!. Binnenkort zal het ministerie van Buitenlandse Zaken een boekwerk uitgeven, waarin gedocumenteerd de geschiedenis van de Mtrtyd ln Korea en Nederlands aandeel daarin, zal worden weergegeven. In het voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer over de begrotingen Van de departementen van Oorlog en van Marine wordt gezegd, dat of schoon vele leden het aanblijven van vice-admiraal H. C. W. Moorman als staatssecretaris toejuichen, enkele leden zich minder Ingenomen toonden met de benoeming van de jongste staatssecretaris mr. Kranenburg die in het bijzonder is belast met de zorg voor het materiaal. Zij acht ten het niet verantwoord, dat die taak wordt toevertrouwd aan een man, die op dit stuk ervaring mist. Verscheidene leden betoogden, dat de militaire bijdrage voor de veilig heid van ons land een aangelegen heid is van gemeenschappelijke ver antwoordelijkheid. In ait verband werd opgemerkt, dat sommige poli tieke partijen met zekere geestdrift ijveren voor de bewapening, maar aat de Party van de Arbeid in deze een zekere mate van lauwheid aan de dag legt. waardoor onjuiste con troversen in het leven worden geroe pen. Deze bewering vond natuurlek ook bestrijding. Voorts hadden vele leden met vol doening kennis genomen van het ont slag van generaal Kruis als opperbe velhebber van het Nederlandse le ger. De door hem uitgegeven dagor der had op treffende wijze de juist heid van de door de regering geno men beslissing bevestigd, want deze order gaf naar de mening van de ze leden blyk van een gebrek aan innerlijke discipline Andere leden merkten op, dat uit de Kamer toch een woord van dank en hulde aan de generaal niet mocht ontbreken. Tenslotte hebben enkele leden ken nis genomen van het bescheid der regering aan de Algemene Rekenka mer, dat het decorum regelmatig vervoer per dienstauto zou vorderen voor opperofficieren en leden van de Legerraad voor het aflegg.en van de afstand tussen woning cn bureau. Dit naar aanleiding van een waar schuwing tegen het verspillen van gelden. Bedoelde leden achtten de uiterste zuinigheid geboden in de huidige tijdsomstandigheden en von den gebruik van dienstauto's in be doelde gevallen toch overbodig. MEER ZELFSTANDIGHEID VOOR DUITSLAND. Nederland moet nog even wachten. Maandag hebben de meeste landen, die ln de «trtfd tegen het Derde RUk van Hitler betrokken z|jn geweest officieel de staat van oorlog met DulU- land beëindigd. In andere landen uitgezonderd de Sow jet-groep 1* de procedure voor een formele afkondiging van een desbetreffend besluit be gonnen. De Britse afkondiging werd gepublloeerd In een speciale editie van de „Londen Gazette", het Britse staatsblad. van oorlog, die op 1 December 1941 begon, te beëindigen. De bevoegdheden van de bezet- tlngsautoriteïten zullen daarmee niet automatisch worden overgedra- §en aan de Wcstdultsc regering, al- us Trumans toelichting, wel Ls het de bedoeling de Wcstduitsc repu bliek ln toenemende mate zeggen schap over eigen aangelegenheden te geven, opdat Duitsland weer een vol ledig souvereine natie zal worden. In Den Haag Ls medegedeeld, dat Nederland nog niet toe ls aan beëin diging van de staat van oorlog ora redenen van wetgevende aard. Bjj de Eerste Kamer zijn nameljjk In deze afkondiging wordt ge zegd, dat het tot dusver onmogelijk is gebleken oen vredesverdrag te sluiten. Dc Britse regering heeft daarom besloten niet op een verdrag te wachten om dc formele staat van oorlog te doen eindigen. President Truman heeft het Con gres verzocht een resolutie aan tc nemen, waarin de president wordt toegestaan bij proclamatie de staat President Truman zou volgens U. P. overwegen Stalin uit te nodigen een bezoek aan de Ver. Staten te brengen. Hij heeft een beslissing echter uitgesteld tot na het einde van de onderhandelingen over het beëindigen van de strhd ln Korea. Anderzijds zou Truman de raad zijn gegeven in verband met de hoge leeftijd van Stalin niet de Russische premier uit te nodigen, maar een delegatie van het Russische Politbu reau. De Amerikaanse president heeft in zijn boodschap aan zijn Russische collega Sjvernik doen weten, dat er geen oorlog zal zijn als het Russi sche volk op de hoogte zal worden gebr^ht van de vredesdoeleinden van het volk en de regering der Ver. Staten, aldus Truman. de mossel- en oestercultuur in de Oosterschelde en tal van kleinere be langen actief zal moeten opkomen. Zolang het ging om een Antwer- pen-Moerdijk-verbmding, die in hoofdzaak over Brabants grondge bied zou lopen, kon Zeeland zich een gedesinteresseerde houding veroorlo ven, maar nu het gaat om de vele grote en kleinere Zeeuwse belangen, die met het plan Van Konijnenburg gemoeid zijn, gaat dat niet. Ligt hier geen taak voor de pro vinciale instanties, die op econo misch en planologisch gebied aan de ontwikkeling van dit gewest leiding pogen te geven? Zij zouden althans prognose's kun nen maken van de gevolgen, welke de Eenidrachtskanalisatle voor Zeeland zou hebben en daardoor een basis kunnen leggen voor nuttige advie zen aan de Nederlandse onderhan delaars die straks met de Belgen tot een regeling van de kwestie der waterverbindingen moeten komen Dat die onderhandelingen op til zijn, is vrijwel zeker. Ad. Int. SPRAAKVERWARRING BIJ HET TOLHUIS. Buitenlandse studenten zijn gisteren enthousiast aan het werk getogen. Nguyen Vanthinh, een klein, bruin manneke uit Cholon (Zuidelijk Viet nam), zwoegde gistermiddag in het zweet zjjns aanschyns op het Walcherse land. Driftig pikte zyn houweel de fundering kapot van een stukje oude weg naby de Zoutelandse tol, maar nu en dan kwam dat werktuig even tot rust en dan liet Nguyen zjjn blik dwalen over het vlakke, zonnige Wal cheren, van de witte BIggekerkse molen, die onvermoeibaar met zijn vier armen door de lucht maaide, naar de velden met de zachtjes op de wind wiegelende, lila bloempjes van het blauwmaanzaad. Nguyen vond het leven mooi, maar één ding mankeerde er toch aan: niemand kon hem uitleggen, waarvoor dat blauwmaanzaad wordt gebruikt, want niemand wist het Franse woord voor veekoeken. De buitenlandse werk-studenten hebben weer hun entrée gemaakt in het landelijke, naar mest en wilde roosjes geurende Biggekerke en dus kunt ge, evenals de vorige zomer, in het D.U.W.-kamp en op het werkter rein weer genieten van een vermake lijke spraakverwarring. Twintig mi nuten had Ad Compagner, die phi- losophie studeert en de enige Ne derlander is in dit intenationale troepje enthousiaste werkers, giste ren nodig om twee Italiaanse kna pen, Mario en Luigi uit Genua, aan het verstand te peuteren hoeveel zij per week verdienen met het veran deren van het overbodig geworden stukje weg in bouwland. In een mengelmoes van Engels, Frans en Italiaans werd hun verteld, dat zij op negen gulden zoveel konden reke nen; Mario snapte er geen syllabe van, Luigi dacht eerst, dat hij 98 zou dienen en toen, dat hem aan het einde van de week 98 cent te wach ten stond. Het eerste van de twee kampen te Biggekerke zou door ongeveer 80 buitenlandse studenten worden mee gemaakt, maar tot gistermiddag hadden zich nog maar vijf Italianen, twaalf studenten uit Frankrijk, zes Engelsen en één Zweed bh de staf, aangewezen door het Ned. Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrek kingen, gemeld. Het wachten is nu nog op méér Fransen en Italianen en op Duitsers en Denen. Amerika nen Komen er ditmaal niet op Wal cheren. GEEN GEMAKKELIJKE „JOB". De jongens blijven tot 28 Juli; daarna arriveert een nieuwe groep. Zij voltooien de vorig jaar door stu denten aangelegde weg van de Zou telandse tol naar de Zoutelandse dui nen, zeer terecht Studentenweg ge heten en zij werken in accooraloon. Op de Zaterdagmorgen bltfven schoppen en houwelen rusten; dan worden excursies gemaakt, o.a. naar Rotterdam en Den Haag. De arbeid is gisteren met een ge weldige animo gestart en zere rug gen en enorme blaren werden la chend op de koop toe genomen. Er werd in twee groepen gewerkt. De ene legde smalspoor aan, waarover straks de kipkarretjes met zand voor het dichten van de sloten zul len worden voortgeduwd. „Can you sell me a ticket for your railway?" vroeg een grapjas aan een kame raad, maar al schoot het werk goed op, het was nog niet zo ver, dat spoorkaartjes konden worden ver kocht. De andere groep had een heel wat zwaarder karwei te verrichten; toen wij zelf de pikhouweel ter hand na men. bleek ons pas goed, dat het loswroeten van een oude wegfunde- ring allerminst een peuleschilletie ls. Nguyen Vanthinh had er overigens niet veel moeite mee. evenmin als een rijzige student uit Israël. Beiden studeren in Frankrijk voor inge nieur. beiden waren vol lof voor de rustieke schoonheid van het 'Wal cherse land en voor de gezelligheid van de huizen. Nguyen vooral was hongerig naar bijzonderheden over ons land en stelde de lastigste vra gen: hoeveel vierkante kilometer ligt beneden de zeespiegel, hoeveel kostte het om de walcherse dyken te dichten, waarom was het zo stil in de straten van Roosendaal, hoe veel dijken telt Nederland en hoe lang zijn zij wel? Het leek wel een examen uit een nachtmerrie Ieder moeizaam gegeven ant woord noteerde Nguyen ijverig in een onwaarschijnlijk "klein notitie boekje. „Ik ga artikelen over Uw land schrijven in een Vietnamese krant" onthulde hy en hjj liet er somber op volgen: „Maar bij óns bestaat geen oersvrijheid.... twee wetsontwerpen aanhangig, welke met de beëindiging van de staat van oorlog nauw verband hou den en betrekking hebben op de be stemming van het vijandelijk vermo gen. Verwacht kan worden, dat de Eerste Kamer deze wetsontwerpen zo spoedig mogelijk, in leder geval vóór het zomerreces, dat omstreeks 1 Augustus ingaat, zal behandelen. Wanneer deze wetten het staatsblad zullen hebben bereikt is van Neder land een verklaring over beëindiging van de staat van oorlog met Duits land te verwachten. Nieuwe straaljagers bij Russische luchtparade. De Russische luchtmacht heeft voor Stalin, Molotof. Malenkof, Be- ria en vele andere leden van het po- litburo en commandanten der Sow- jet-strjjdkrachten, gedemonstreerd met de nieuwste vliegtuigen waar over zij beschikt. De luchtparade werd gehouden boven het vliegveld Toesjino ter gelegenheid van de ..dag van de Russische luchtmacht". 'Vol gens radio-Moskou namen aan de pa rade twee nieuwe straaljagers, een opmerkelijke helicopter, een vlieg- boot en een amphibievliegtuig deel. Ook wend een demonstratie gegeven door honderden parachutisten. Wes terse luchtvaartattaché's toonden 8T°te interesse voor een toestel van het Yak-type, dat slechts een aanloop van vijftien meter nodig had om van de grond lo« te komen. De nieuwe straaljagers zouden sneller zijn dan de befaamde Mig-15. Op een persconferentie In Londen verklaarde de stafchef van dc Ame rikaanse luchtmacht, generaal Hoyt Vandenberg, die een inspectiereis door Europa maakt, dat de Rode Luchtmacht in Mandsjoerije de laat ste maand met vijftien verschillende typen toestellen is uitgebreid. Zij be schikt nu over 1150 vliegtuigen, waaronder 120 nieuwe straaljagers. De commissie fruitteelt van de Stichting voor de Landbouw stemt in met het voorstel om maatregelen te tref. fen. welke er toe zullen leiden, dat appels en peren beneden bepaalde minimum ma ten niet voor directe menselijke consump tie worden bestemd. DE VOORSPELT: VEEL BEWOLKING. Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige, tij delijk vrij krachtige Zuidelijke wind. ruimend naar Zuidwest Weinig veran dering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1