PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Het voorstel van Ridgway door Noordelijken aangenomen Yerseke: dat zijn oesters en mosselen en kreeften! D£ BILT Staken van hei vuren op Korea Communistische bevelhebbers wensen ontmoeting bij 38ste breedtegraad Conferentie te Kaesong tussen 10 en 15 Juli PREMIER VAN SIAM ONTVOERD EN WEER VRIJGELATEN ENGELAND DREIGT MET SLUITING VAN RAFFINADERIJ TE ABADAN Vandaag 194e Jaargang - No. 153 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant- Directie F van de Velde en F. B. den Boer. A dj. W. de Pagter. Hoofdred G Ballintijn Pl. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct per week f 4.55 p. lew fr p. p. f 4.80 per lew Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 2 Juli 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm- Minimum p. advertentie f 3.— Ine. mededelingen driemaal tarief. Kleine Advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. grieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 PJZ.C, Middelburg. Bur. VUsslngen Walstr 58—60. tel. 2355 4 lijnen (b.g4f. 2861 of 2180). MTjurg Londer.se Kaal 29. teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2473 <b.«.g. 2228); Oostburg- Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102; Temeuzen: Brouwerijstr. 2; Zie: N. Bogerdstr. C 180. tel. SS De bevelhebbers van de Noord-Koreanen en van de Chinese vrijwil ligers hebben in een gemeenschappelijke boodschap aan de opperbe velhebber van de Verenigde Naties in Korea, generaal Ridgway, inge stemd met zyn voorstel, een conferentie over het staken van het vu ren te houden, en wel tussen 10 en 15 Juli a.s. te Kaesong bü de 38ste breedtegraad, aldus meldt radio-Peking. De stad Kaesong ligt 65 ki lometer ten Noord-Westen van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, Het antwoord aan Ridgway is ondertekend door maarschalk Kim il- Seoeng, de Noord-Koreaanse opperbevelhebber en generaal Peng ten- Hoeai, de bevelhebber van het Chinese leger in Korea. Het antwoord luidt als volgt; „Wij ontvingen 30 Juni uw bericht, waarin een bijeenkomst werd voor gesteld ter bespreking van een wa penstilstand, die zou voorzien in het staken der vijandelijkheden en het voeren van vredelievende onderhan delingen. Wij zijn gemachtigd u te antwoorden, dat wij accoord gaan met uw voorstel voor deze bijeen komst. Onze vertegenwoordigers zul len uw vertegenwoordigers tussen 10 cn 15 Juli te Kaesong op de 38ste breedtegraad ontmoeten". In de ondertekening van het ant woord treft men voor het eerst de naam van generaal Peng aan als be velhebber van het Chinese legei in Korea. Tot nog toe meende men dat generaal Lin Piao, de bevelhebber van het Chinese vierde veldleger, dat was. Generaal Peng was in 1937 bevel hebber van het achtste communisti sche leger, de kern van de strijd macht, die de nationalisten van Tsjiang Kai Sjek versloeg. Volgens de laatste, onbevestigde berichten had generaal Peng het bevel over het 'hinese leger, dat Tibet Binnentrekt. Kaesong was één van de eerste ste den, die door de communisten ver overd werden, toen zij een jaar en een week geleden Zuid-Korea binnen vielen. Zoals bekend had Ridgway de ha ven van Wonsan in Noord-Korea voorgesteld als plaats van samen- Felle critiek op Kabinet-Soekiman. „Indonesië naar een financieel-economische crisis". „Ik ben pessimistisch over het huidige economische beleid van de regering. Indien er niets wordt gedaan om de toestand 3 verande ren, zal Indonesië naar mijn bere kening aan het einde van dit jaar in een zeer ernstige financieel-econo mische crisis zyn." Aldus verklaar de Sjafruddin, oud-minister van ii- nanciën, tegenover Aneta. De heer Sjafruddin wees op de da gelijks duidelijker wordende inflatie- tenaenzen, die nog bevorderd wor den door het verstrekken van Laba- rangratificaties aan ambtenaren, hetgeen vele tientallen miilioenen kost. Men had het geld beter kun nen gebruiken voor de uitvoering van irx-igratiewerken of andere pro jecten, door opdrachten te geven aan goedkope technische firma's in Nederland, Duitsland en Zweden. Door het beleid van het ministerie van arbeid worden de kosten voor levensonderhoud in Indonesië dage lijks hoger. „Het volk is het slacht offer van het regeringsbeleid", aldus Sjafruddin. Het interview, dat Aneta had met Sjafruddin, volgde op een aantal scherpe hoofdartikelen in te Djakar ta verschijnende Indonesische bladen, zoals de „Pedoman", „Abadi" en „Keng Po". De „Pedoman" vraagt zich af of de democrat: 3 nog niet tot het in zicht is gekomen, dat het tegen woordige kabinet absoluut incompe tent is, zodat het zaak wordt naar andere wegen te zoeken om het land te redden. Het blad „Keng Po" wijst even eens op de tekortkomingen en zwak heden van het kabinet-Soekiman. Volgens het blad ontbreekt een ge coördineerde samenwerking vrijwel geheelEen dergelijke situatie is wel grappig in een cabaretnummer, maar helemaal niet in de tegenwoor dige positie van het land. Angstig moment voor Nederlandse toeristen. Nederlandse touristen, 32 in getal hebben Zondag een angstig moment doorgemaakt, toen de remmen van hun autobus niet normaal bleken te werken bij het afdalen van een zeer steile en gevaarlijke helling in de Belgische plaats Stavelot. De chauffeur trachtte met de mo tor vaart te minderen, doch zonder resultaat. Een gesloten spooroverweg, halverwege de helling, kon nog op het laatste ogenblik worden geopend. Een der inzittenden, een dame uit Eramen, geraakte in paniek en sprong naar buiten, waarbij zij licht werd gewond. komst aan boord van het Deense schip „Jutlandia". ALS EEN LOPEND VUURTJE. Het bericht over het antwoord werd op het hoofdkwartier van het Acht ste leger in Korea te middernacht ontvangen van een vyf minuien du rende korte-golfuitzending voor de strijdkrachten te Tokio. Hoewel de meeste officieren en manschappen reeds in bed en in slaap waren, ging het nieuws als een lo pend vuurtje door de kampen en ver der naar het front. Regeringsfunctionarissen te Washing ton leggen de nadruk op het „voor waardelijke" karakter van de aan vaarding van Ridgway's voorstel door de Noordkoreanen en Chinezen. Men hecht betekenis aan de keuze van een andere plaats voor de bespreking, na melijk Kaesong in plaats van Wonsan. Volgens de laatste berichten schijnt Kaesong voor practische doeleinden „niemandsland" te zijn. De vermelding van de 38ste breedte graad in het antwoord acht men van veel belang, omdat dit er op schijnt te wijzen, dat de Noord-Koreaanse en Chinese bevelhebbers er de nadruk op leggen, dat zU de bevelhebber van de tegenstander niet „in een sfeer van verslagen zijn" willen ontmoeten. Men acht het waarschijnlijk, dat tot 10 Juli een periode van „waakzaam afwach ten" zal intreden. Op het hoofdkwartier van de Ame rikaanse defensie te Washington daar entegen gelooft men. dat generaal Ridgway het antwoord binnen enkele uren zal aanvaarden, daar zijn instruc ties soepel genoeg zijn om hem te veroorloven, met de tijd en de plaats van de voorgestelde conferentie in te stemmen zonder zich eerst met Washington in verbinding te moeten stellen. Duizenden inwoners van Poesan hebben Zondag een bijeenkomst be zocht, die was belegd door een door de regering gesteunde organisatie. De vergadering stelde een ..verklaring van de Koreaanse bevolking" op, waarin aan de landen, die aan de oorlog in Korea deelnemen, verklaard wordt, dat zü gekant is tegen elk voorstel tot het staken van het vu ren langs de 38ste breedtegraad. BOMMEN OP BANGKOK. Staatsgreep na hevige strijd verijdeld. De hoofdstad van Siam, Bangkok, is gedurende de laatste dagen bet toneel geweest van een hevige strijd tussen een groep mariniers, die een georganiseerd verzet tegen de regering waren begonnen, het Siamese le ger en de politie. De premier van Siam, Piboel Songgram, werd door de mariniers, die een staatsgreep ondernamen, gearresteerd en ontvoerd toen hy een plechtigheid bijwoonde ter gelegenheid van de overdracht van de baggermachine „Man hattan" door de V.S. aan Siam. Nadat de buitenwijken van Bankok door vliegtuigen van de Siamese luchtmacht waren gebombardeerd en het vlag- geschip van de Marine „Sri Ayudua" in brand was geschoten, hebben de op standclingen premier Piboel Songgram vrijgelaten. Hij heeft weer de leiding van de regering. Zondagmiddag trad in Bangkok een wapenstilstand In. In enkele delen van de stad is het nog onrustig. Onder de ogen van honderden bui tenlandse diplomaten, regeringslei ders en leden van de gewapende macht werd Piboel Songgram, juist toen hij de loopplank van de overge dragen baggermachine wilde op gaan, door een uit de menigte naar voren gekomen groep marineman nen overvallen, en met het pistool op de borst, gedwongen aan boord te gaan van een marinebark, die daar na snel de rivier opvoer. Onmiddel lijk werd te Bangkok de staat van beleg afgekondigd. De radio van de Siamese marine riep om, dat de op standelingen de regering hadden overgenomen omdat men ontevreden was over het huidige regiem. Het bombardement van het Noor delijke gedeelte van Bangkok zou, naar mededelingen van een Neder landse vlootofficier, die op weg was naar Djakarta, uitgevoerd zijn, na dat de luchtmacht een ultimatum had gesteld, dat het gebied waar Pi boel Songgram gevangen gehouden werd, gebombardeerd zou worden zo de premier niet tegen de ochtend zou zijn vrijgelaten. Het bombardement begon precies volgens plan, aldus de Nederlandse zegsman. „Ik hoorde een twaalftal of meer ontploffingen en zag ook luchtafweergeschut ten Noorden van de stad in werking komen". Vliegtuigen van de luchtmacht hebben Zaterdagmorgen vlootinstal- laties te Bangkok gebombardeerd en beschoten. De gehele morgen klon ken in de stad met tussenpozen de ontploffingen van mortiergranaten en het geratel van mitrailleurvuur. Leger en politie hadden Zaterdag morgen in het grootste deel van Bangkok het heft nog in handen. De marine-opstandelingen staan onder leiding van luitenant-generaal Katsj Songgram, voormalig com mandant van de Siamese mariniers, die meer dan een jaar geleden door premier Songgram werd verbannen, beschuldigd van samenzwering met het doel de regering omver te wer pen. Socialistische Internationale weer opgericht. Afgevaardigden van dertig lan den, die tien millioen socialisten ver tegenwoordigen, hebben Zaterdag op een conferentie te Frankfort met al gemene stemmen besloten de „Socia listische Internationale" weer op te richten, die tijdens de tweede wereld oorlog verdween. De K.L.M. heeft voorzichtigheids halve besloten op de Indië-route Bangkok voorlopig niet aan te doen. Zaterdagavond hielden de gevech ten tussen leger en marine op. De verliezen zijn niet bekend, doch dat deze aan weerskanten zwaar zullen zijn staat vast. Nederlandse predikant in Amerika ontslagen. Uitlating was te extremistisch De 27-jarige ds. G. de Haan Leeuwarden, die gedurende de meimaanden de predikant van „Congregational Church" In Mason City (Iowa) zou vervangen, is ont slagen. omdat h(j zich in een Inter view met een plaatselijk dagblad „links-socialistiscn" heeft uitgelaten. Ds. De Haan leverde critiek op de Amerikaanse buitenlandse politiek en zeide: „Een billijke verdeling van de rykdom in de wereld is de enige weg ter verzekering van de vrede De predikant heeft bericht ontvan gen, dat de kerk van zijn diensten geen gebruik kan maken. Hij kwam naar Amerika met een beurs van de Wereldraad van Kerken en studeerde de afgelopen tien maanden aan het theologisch seminarium te Chicago. De voorganger van de „Congregatio nal Church in Mason City Peter Jansen, was van oordeel, dat de ziens wijze van ds. De Haan te extremis tisch was. Het theologische seminari um te Chicago heeft de Nederlander gedurende de vacantie een andere werkkring aangeboden. Hij overweegt echter als metselaar te gaan werken. Badmeester en twee kinderen verdronken- Droevig einde van een uitstapje. Badmeester Jacob Plat van Nes (Ameland) en twee leden van de Ge reformeerde Knapen- en Meisjesver eniging van Grootegast (Friesland), de 15-Jarige Anna Smith en de 14-ja- rige Roelof Niemeyer, zjjn Zaterdag middag by Nes verdronken. Een der leiders en nog een jongen van de groep werden bewusteloos uit het water gehaald. By hen konden de le vensgeesten door toepassing van kunstmatige ademhaling worden op gewekt. Dit was het droevig einde van een uitstapje, dat een groep van 60 kinderen uit Grootegast naar Ameland maakte. Op Ameland is men van mening, dat het gebeurde te wijten is aan het veronachtzamen van de waarschu wing om niet voor 4 uur te gaan zwemmen. De kinderen hadden zo wel van de badmeester als van de begeleiders opdracht gekregen uit sluitend te gaan pootjebaden. Enke len hunner hebben zich hieraan ech ter niet gestoord. De badmeester had al reeds geblazen voor een paar kin deren, die zich te ver in zee hadden gewaagd. Plotseling werd er geschreeuwd, dat een meisje was verdwenen. Het was Anna Smith. Badmeester Plat sprong onmiddel lijk gekleed te water en ook anderen, onder wie Roelof Niemeyer, wilden het meisje te hulp snellen. De 50- jarige badmeester en de 14-jarige jongen hebben deze poging met hun leven moeten betalen. Badmeester Plat laat een vrouw en drie kinderen achter. Weer een Amerikaans vliegtuig verongelukt. ALLE INZITTENDEN (40) OM HET LEVEN GEKOMEN. Een vliegtuig van de „United Air line*", dat op weg was van San Fran cisco naar Chicago, l» bU fort Col lins neergestort. Alle Inzittenden, veertig personen, zijn om het leven Zekomen. Het toestel Is tegen een berg van de Rocky Mountains gevlo- gen. Kind in wastobbe verdronken. Toen mevrouw Van de Berg aan de Gildestraat te Bussum Zaterdagmid dag haar bjjna 2-jarige kleine miste, ging zjj In de buurt op zoek. doch trof het kind nergens. Uiteindeiyk ring zij bH de buren kyken, omdat het kind daar nog wel eens speelde. Deze waren niet thuis. Mevrouw Van de Berg kon echter de woning bin nenkomen en vond haar kindje U. een wastobbe, gevuld met zeepsop. Het kind bleek reeds overleden te zijn. NIEUWE NOTA AAN PERZIE. Productie van Zondag af reeds gehalveerd. De productie van de grote olieraffinaderij te Abadan is met ingang van gisteren ongeveer gehalveerd. Per dag zal slechts 37 millioen liter in plaats van 67>/z millioen liter olieproducten (grotendeels benzine) worden gepro duceerd. De vermindering wordt verkregen door drie van de tien installaties te sluiten en op de andere de productie te verminderen. Dit heeft de algeme ne directeur van de BritsIraanse oliemaatschappij, K. B. Ross medege deeld. In een nieuwe Engelse nota aan de Perzische regering wordt ge dreigd met de sluiting van de olierafflnadery te Abadan, de grootste ter wereld. Deze nota werd door de Engelse ambassadeur te Teheran aan de Per zische regering overhandigd. In de nota wordt er aan toege voegd, dat Je regering van Perzië verantwoordeiyk is voor de bescher ming van alle Britse onderdanen in Perzië en mocht Perzië in dit opzicht tekort schieten, dan zal de Perzische regering alleen verantwoordelijk zjjn voor de gevolgen. De Engelse nota vestigt dc aan dacht op de aan de tankschepen ver leende opdracht, niet naar Abadan te varen en voegt hieraan toe: „Daar de opslagruimte te Abadan beperkt is, moet dit betekenen, dat de raffina- Nederlandse ballonvaarder landde op dek van schip. De Nederlandse ballonvaarders, het echtpaar Boesman en de heer de Vos Klootwijk stegen Zaterdag in Kopen hagen op voor een tocht per ballon over de Sont. Voor deze vaart werden de Henri Dunant" en de „Delia Mou- ton" gebruikt Boven het water gekomen kwam de heer de Vos Klootwijk, balloncom mandant van de „Delia Mouton", ech ter in een lastig parket te verkeren. Plotseling viel er een windstilte en er zou gevaar hebben bestaan, dat hij op zee had moeten dalen. Een der in de buurt patrouillerende politieboten bracht echter redding en voor de eerste maal in de ballongeschiede- nis, daalde een ballon succesvol op het dek van een schip. De Henri Du nant" met het echtpaar Boesman en twee Deense journalisten aan boord wist op een eenzaam eiland in de Sont. dat thans een natuurreservaat is, zonder ongelukken te landen. „ZEELAND IN ANDERMANS OGEN" (11) Maar waarom hebben ze daar de beste ter wereld Zeventien journalisten worden nooit meer verlost van hun heimwee Als burgemeester A. C. Willemsen van Yerseke over zyn gemeente be gint, dan zit hy na tien woorden by de oesters, de kreeften en de mosselen, die Yerseke een wereldreputatie gaven. En over die oesters, de kreeften en mosselen kan hy weer niet spreken, zonder dat hij de deugden opsomt van de bevolking van Yerseke. Nergens ter wereld bestaat er een zo verfynde oestercultuur als by ons, zegt burgemeester Willemsen en hy heeft in heel wat landen rondgekeken, dus hy kan het weten. Allemaal goed en wel, zeggen de journalisten van buiten Zeeland cn ze twyfelen, want zy hebben de blanke oesters nog niet geproefd en de fel rode kreeft nog niet op een schoon-gedckte dis zien lokken, allemaal goed en wel, maar waar zit het hem dan in, dat er nergens ter wereld lekkerder oesters te vinden zijn? Ais die vraag gesteld is, wryft burgemeester Willemsen, met een vriendelHk en goedkeurend lachje, in zyn handen, want op die vraag heeft hij gewacht! Dat komt, omdat we hier een ener gieke, hardwerkende, met onderne mingslust bezielde bevolking heb ben, die hart heeft voor oesters en kreeften. Dank zij die voortreffelyke, eigenschappen heeft Yerseke Zierik- zee, waar men het eerst de oesters uit Schotland importeerde en zelf ging kweken (dat was in 1620) maar verder ook Tfcolen en Bergen op Zoom, die vroeger zware concurren ten waren, weten te overvleugelen. Dat is geen geringe lof voor de bevolking van Yerseke, die overi gens inderdaad geheel West Europa van oesters voorziet. Maar zy ver dient die lof, want zjj greep de grote kans, toen die zich voordeed en wist van doorzetten. DE GROTE KANS Die kans kwam omstreeks 1870. Reeds in 1820 was men begonnen met de vrije oestervangst -te laten voor wat zij was. De mannen van Yerseke redeneerden, dat men wel licht meer succes zou hebben, als men kunstmatig ging kweken, als men dus welbewust het product ging ver edelen. Het mankeerde toen echter nog aan exportmogelijkheden. Maar ook die kwamen en wel toen de Kreekrak- dam gelegd was en de spoorweg zijn voorstel was „opgeschort intrede deed. Nu naar het buitenland!! zeiden de oesterkwekers hier en er volgde een verbluffend snelle ontwikkeling. Het kostte inspanning, er moest gewaagd worden, er moest gevochten worden voor de leidende plaats op de Euro pese markt. Maar het waren zwoe gers, daar in Yerseke. en durvers en als het nodig was vechtjassen en nu worden er met alleen voor kapitalen aan oesters omgezet, maar trekt niet minder dan 95 procent van de bevol king profyt van de oesters, direct, of indirect! By al hun goede deugden hebben de mannen van Yerseke ook nog die van het geduld. Want vier jaren duurt het, eer de piepjonge oesters consumptieoesters geworden zijn en wat kan er in vier jaar al niet ge beuren! Zij waken over hun oesters als moeders over hun kinderen en als de schelpziekte dreigt, die door dr. P. Koringa met het vernuft van een meesterdetective bestreden en overwonnen is, dan stoppen de man nen van Yerseke hun oesters dood leuk in een chemisch bad en de zaak komt weer recht. Vier jaar lang zorg! Eer het resultaat van de ar beid te zien is! (vervolg op 6Zz. t) dery zal moeten sluiten, zoodra de huidige opslagruimte voor geraffi neerde producten vol ia. I>e toevoer van ruwe olie van de olievelden zal spoedig gestaakt moeten worden". „Engeland kan moeilijk geloven, dat de Perzische regering zelfs te elfder ure niet de onverstandigheid van haar onverzoenlijke houding zal inzien", aldus deze nota. OLIEGËKCHIL VOOR INTER* NATIOXAA L GEK ECHTSHOF. Zaterdag kwam het internationaal gerechshof te Den Haag in openbare zitting bijeen, teneinde de mondelin ge uiteenzettingen te horen van de partijen in het geschil tussen de Per zische regering en de Anglo-Iraanse oliemaatschappij. Het betreft hier niet de eigenlijke zaak. die op 26 Mei door de Britse regering aatn het Hof werd voorge legd. maar het op 22 Juni gedane Britse verzoek voorlopige maatre gelen aan te geven om de rechten van beide partyen in het geschil te beschermen, totdat het Hoi een be slissing heeft genomen in de eigen lijke zaak. De grote /ergaderzaal van het Vredespaleis was reeds voor de aan- vang gevuld met vele belangstellen den. onder wie ambassadeurs, ^gezan ten en vertegenwoordigers van de diplomatieke missies in ons land met hun dames. Perzië had geen vertegenwoordi ger naar het Hof gezonden, zodat de tegenover het Hof geplaatste tafel voor Perzië leeg bleef. Aan de tafel voor de Britse dele gatie hadden 12 personen plaats ge nomen, onder wie de in toga en met pruik geklede officiële Britse delega tie. die uit 5 personen bestond. On der de 7 andere aanwezigen bevon den zich vertegenwoordigers van de Anglo-Iraanse olie maatschappy en regeringsfunctionarissen. Een Per zische delegatie woonde de zitting, die de gehele dag duurde, als waar nemers bij. De Britse ..Attorney-Goneral', Sir Frank Soskicc,, herhaalde In een uitvoerige uiteenzetting de door zfln regering gevraagde voorlopige maat regelen en betoogde welke gevaren er voor de olie-industrie in Perzië en meer in het bhzonder voor de oliemaatschappy zullen ontstaan, in dien er geer. voorlopige maatrege len tot bescherming van de maat schappij en haar personeel zouden worden gegeven. De datum waarop het Hof 7 be slissing in de zaak zal meo ien, zal nog nader worden bekend ge maakt. Radio-Teheran heeft meegedeeld, dat het anti-sabotagewctsvoorstel in het parlement is ingetrokken. Het is het 375 jaar geleden. dat Zierikzee na een hardnek kig beleg door de Spanjaarden werd veroverd. is het 10 jaar geleden, dat Riga door de Duitsers werd ingenomen. VOORSPELT: DROOG WEEK. Weersverwachting geldig tot he denavond. Droog weer met slechts enkele over drijvende wolkenvelden, hoofdzakelyk in het uiterste noorden van het land, aanvankelijk weinig wincï. later in het Noorden van het land matige Westelijke wind. Opnieuw iets war mer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1