PROVINCIALE ZEEUWSE COURAHT Westerling zegt bedrogen te zijn door de Britse spion Sweerts Congres van loodgieterspatroons in Middelburg D£ BILT Kantlijn BRITSE OLIE-DELEGATIE NU REEDS IN DWANGPOSITIE WRAK VAN DE ..AFFRAY" IN HET KANAAL GEVONDEN VOORSPELT: 194e Jaargang - No. 139 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntijn. PI. vcrv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4-53 P- few. tt. p. p. t 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 15 juni 1951 ADVERTENTIEPRIJS 30 et. per mm. Minimum p. advertentie t 3 ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel») van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 30 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 350300 P.Z.CX Middelburg. Bur. Vllsslngen Walstr. 58—50, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, teL 2475 (b.g.g. 2228); Ooitburg: Pr. Mauritsstr. 12, teL 102; TerneurenBrouwerUstr. 2; Zlerlteree: Bogerdstr. C 160. tel. 36 DE HEER BOELHOUWER HIELD PERSCONFERENTIE Voormalige kapitein zit in Frankrijk en werkt aan zijn memoires. Wat heeft de voormalige kapitein Westerling zo ai uitgevoerd na zijn aankomst in Brussel in Augustus 1950, behalve dure fuiven geven? Op een persconferentie in Den Haag heeft de heer B. Boelhouwer, zich noe mend „gevolmachtigde van Westerling", een overzicht gegeven van des „Turks" activiteit. De heer Boelhouwer was in het bezit van een schrifte lijke machtiging van Westerling, die, naar hij zeide, op 't ogenblik in Frankrijk vertoeft. Enige dagen geleden heeft hij met Westerling ge sproken. Ongeveer de derde maand na zijn aankomst in Brussel kreeg Wester ling voor de eerste maal bezoek van de heer Polhaupessy, zich noemend vertegenwoordiger van de republiek Zuid-Molukken Deze verzocht Wes terling steun en medewerking in de strijd der Ambonezen. Westerling zegde deze steun toe. By een derde bespreking met vertegenwoordigers van het bureau Zuid-Molukken in Ne derland, maake Westerling voor het eerst kennis met iemand, die zich Dubois noemde, doch later de oud- SS-er Sweerts bleek te zijn. Het bu reau Zuid-Molukken bood Westerling toen financiële steun aan, doch deze wilde slechts een lening accepteren en zegde toe het geld te zullen terug betalen uit de opbrengsten van zijn memoires. Westerling ontving toer tweemaal een bedrag van 94 duizend Belgische francs. Deze schuld zou als vervallen worden beschouwd op de dag, dat Westerling op Ambon zou landen. Westerling wees deze voor waarde echter van de hand. Her ge leende geld heeft Westerling gebruikt voor de betaling van een aantal pa- Hit verzamelde Nederlandse be drijfsleven is een stormloop begonnen op het „Toezicht op het Credietwezen", dat minister Lieftinck door een wet wil regelen. De bezwaren richten zich voorname lijk tegen het feit, dat de overheid vergaande contróle krijgt op de be trouwbaarheid van credietinstellin- Sen en op het verstrekken van cre- ieten. De vraag ligt dus voor de hand, welke deze bezwaren zijn. Wordt het wetsontwerp wet, dan kan een der consequenties zijn, dat de overheid op een gegeven ogenblik een maximum kan vaststellen voor het verstrekken van credieten aan Ïiarticullere personen en particuliere nstellingen. Handel en industrie kunnen aldus aan banden gelegd worden ten bate van de schatkist daar deze laatste dan gelegenheid krijgt meer crediet op te nemen. Jn zo'n gang van zaken kan wel eens iets gezonds schuilen, doch eveneens iets zeer gevaarlijks. Ge makkelijk kan de overheid het be drijfsleven zodanig aan banden leg gen, dat van een behoorlijk zaken doen geen sprake meer is en onder bepaalde omstandigheden het ge vaar voor werkloosheid in de parti culiere bedrijven toeneemt. Het bedrijfsleven meent, dat de tijd nog niet gekomen is om tot dwang te maken, wat momenteel goedschiks gebeurde. En daar kan men het, als dat goedschiks inderdaad practijk is, volkomen mee eens zijn. In deze tijd van duizenden examens in Nederland is het volgende inte ressant De „Nieuwe Rott. Courant" (lib.) bespreekt een geschrift van twee wiskundigen over de algemene waar de van het wiskunde-onderwijs, die veel te hoog wordt aangeslagen; dit vak moet op de schoolprogramma's noodzakelijk een veel geringere plaats innemen, aldus deze schrijvers, en het blad stemt dit toe, omdat wis kunde alleen met absolute waarhe den op een beperkt en levenloos ge bied rekent, terwijl de taalbeoefening leert, dat het leven veelzijdig is en open staat voor velerlei mogelijkhe den „Wanneer de leerling een moeilijk wiskundig vraagstuk heeft opgelost, wat heeft hij dan bereikt? De 'zeer zeker niet geringe) voldoening, die elke geslaagde inspanning "biedt. Maar daarmee is alles gezegd: zijn geest en zijn gemoedsleven zijn niet verrijkt. Maar de beoefening van het Latijn heeft hem menigmaal tevens een levensles gegeven. Een voorbeeld: de mortuis nil nisi bene. Hij weet. dat „bene" niet ^tekent „goed", maar „op een goede wyze"; hij ver zet zich bovendien tegen de ge dachte dat men van een dode niets dan goeds zou mogen ggen, ook als deze een schurk zou zijn geweest. Dit doet hem niet alleen de goede vertaling aan de hand; tegelijk heeft hij een levensles gekregen, die hem altijd zal bijblijven. En als Xeno- phons soldaten, na lange, ge vaarvolle tocht door de bergen, de zee ~ien en juichen. „Thalassa Thalassa dan ziet hij de zeeva rende Grieken, maar ook de levende mens, die na zware worste ling zrjn doel bereikt. Dit alles is voor het leven van oneindige waar de. En hierin ligt de oplossing van het raadsel, waarom zoveel knappe leerlingen moeite met de wiskunde hebben; deze bevredigt niet hun ge voelsleven of hun fantasie; de wis- kundewcrcld is voor hen strak, streng, statig, m' -- onbeweeglijk en dood als een mausoleum". rachutisten. Westerling kreeg ver volgens een voorschot in dollars. Intussen »vas het plan bespioken om Westerling naar Ambon over te brengen om zich aldaar aan het hoofd te stellen van de strijdkrachten der Republiek Zuid-Molukken. IN TANGER. Onderfveg daarheen zou hij volgens de plannen slechts enkele dagen in Tanger behoeven te blijven. Op 1 Fe bruari 1951 kwam Westerling in Tan- §er aan, vergezeld van zijn adjudant 'ok Sweerts reisde naar Tangei. Op 3 Februari vertrok Sweerts uit Lan ger naar Brussel, in gezelschap van een Engelse vliegtuigbemanning, waaronder een voormalig piloot van Churchill. Voor zijn vertrek had hij aan Westerling beloofd, dat diens af reis uit Tanger naar elders na 5 da gen zou geschieden. Op 9 Februari had Westerling nog steeds geen bericht van Sweers uit Brussel ontvangen. Hij begon zich toen in Tanger onveilig te voelen Op 13 Februari arriveerde Sweerts op nieuw in Tanger, nu met een Austra liër. Hij vertelde, dat Westerling on middellijk moest vertrekken. Sweerts had geen geld meer. Westerling kreeg toen een bedrag van 1500 dol lar van een relatie en heeft toen een Den Haag bracht Djakarta op de hoogte. Naar het A X.P. van bevoegde y.\j- de verneemt, Is reeds tien dagen voor het verschijnen van de publicaties van het dagblad „Trouw" inzake de moeilijkheden van liet Bureau Zuhl- Molukken en de Stichting „Door de eeuwen trouw" aai» de Nederlandse hoge commissaris in Indonesië, de heer I-amping, verzocht de inlielitln- gen waarover de Nederlandse rege ring met betrekking tot deze kwestie beschikte, aan de Indonesische rege ring door te geven. deze 1500 dollar terug, kreeg onenig heid met Sweerts en ontdekte, dat hij met een oplichter te doen had. De heer Boelhouwer meent, dat Sweerts als een Engelse spion moet worden beschouwd. Hij zei uitdrukkelijk, dat Wester ling zich nooit bemoeid heeft met de aankoop van wapens en vliegtuigen. Hij beschouwde zich als de onderge schikte van Sweerts, die zich minis ter van oorlog van de republiek Zuid- Molukken noemde en was bereid zijn diensten te verlenen. In antwoord op vragen deelde de heer Boelhouwer mee. dat de groep- Westerling in Nederland fresteund wordt door de vereniging van oud illegalen. IDEALEN GEHANDHAAFD..., Westerling legt op 't ogenblik de laatste hand aan zijn memoires. Er is gepoogd deze memoires af te kopen vermoedelijk in opdracht van het Indonesisch gezantschap in Brussel, aldus Boelhouwer), maar daarop is Westerling niet ingegaan. Over diens verdere plannen wilde de zegsman niet ingaan. „Westerling, die" zeel- verblijfsvergunning in een ander land zuinig heeft geleefd en nooit gelden gevraagd. Aangezien op zgn aanvra I v*an Door de Eeuwen Trouw heeft ge nog geen antwoord was binnen- rekomen. gaf hij de 1500 dollar aan Sweerts. Deze had toegezegd hem op een Frans smokkelschm naar Frank rijk te zullen overbrengen. ONENIGHEID. Westerling zag vrijwel niets van Trouwheeft verkwist, is er de man niet naar zyn idealeh op te geven". Op de vraag welke deze idealen waren, was het antwoord: „Westerling wil opkomen en strijden voor de millioenen ver drukten in Indonesië, die dreigen het slachtoffer tè worden van het com munisme". BESPREKINGEN 1N TEHERAN Perzische regering stelt de eis, dat de Anglo-iranian Oil Company betaalt. De Perzische regering heeft de Britse olie-delegatie de eis gesteld, dat de Anglo-Iranian Oil Company meer dan drie kwart van alle inkomsten van de olieverkoop sedert 20 Maart de dag, dat de wet op de nationali. satie van kracht werd zal betalen, alvorens de onderhandelingen tussen de maatschappij en de Perzische regering kunnen beginnen. Het Hoofd van de Britse Militaire Geheime Dienst. Sir Percy Sillitoe zal in Washington besprekingen voeren met ledrh van de Britse Ambassade aldaar en met het Hoofd van hel Federaal Bureau voor Onderzoekingen, J. Edgar Hoover, met betrekking tot de mysterieuze verdwijning van de twee hooggeplaatste Britse diplomaten Donald Maclean en Guy Burgess. Bij zijn aankomst op het vliegveld van New Vork, Idlcwild, werd Sir Per cy Sillitoe door journalisten geïnterviewd. Amerika en Engeland zijn het eens. Besprekingen over vredes verdrag voor Japan zonder Rusland en China. Amerika en Engeland hebben een j volledige overeenkomst bereikt over I het ontwerp van een vredesverdrag Ivoor Japan. Dit is Donderdagavond te Londen in een officieel communl. I qué medegedeeld. Voor Amerika nam aan de bespre kingen deel John Foster Dulles, Tru- I man» speciale afgezant en voor En- I geland, Herbert Morrison, de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Belde regeringen verwierpen, wat I het communiqué noemde het voortdu rend aandringen van de Sowjet-regc- ring op het voorbereiden van het Ja panse vredesverdrag op een bijeen komst \*an de raad van'ministers van Buitenlandse Z3ken van de V.S., En geland, de Sowjet-Unie en China. Gaan onze aannemers bouwen in buitenland? Naar wfl vernemen, bestaat de mo gelijkheid. dat Nederlandse aanne mer» in het buitenland, met name in België, Frankrijk en Noord-Afrika, militaire werken, zoals de bouw van vliegvelden en hangars, gaan uitvoe ren. Er worden daan-oor op het ogen blik onderhandelingen gevoerd. Medewerkers benoemd gou verneurs Suriname en Antillen. NA 58 DAGEN. De delegaties kwamen Donderdag bijeen teneinde te pogen een voor beide partijen bevredigende agenda op te stellen. De eigenlijke onderhan delingen zouden volgens de oorspron kelijke plannen Zaterdag beginnen in de zomerresidentie van de Perzische regering. De besprekingen duurden Donder dag anderhalf uur. Naar verluidt wa ren de Perzen het meest aan het woord. De eerste reactie van waarnemers te Teheran was, dat de Britse delega tie in een bijzonder moeilgke positie verkeerde. Als zy aan de Perzische eisen gevolg gaf, zou dit betekenen, dat zij stilzwijgend de wet op de na tionalisatie aanvaardde, terwijl deze wet reeds als „contractbreuk" ge brandmerkt is. Wezen zij de Perzi sche eisen daarentegen van de hand, dan zou er een grote kans bestaan, dat de Perzen hardnekkig aan hun standpunt vasthielden, in welk geval de besprekingen zelfs niet eens zou den beginnen. De Amerikaanse oliedeskundïge Charles L. Harding noe"ide Donder dag de Perzische plannen „eerder een opzegging van een contract dan na tionalisatie". Het verloren gaan van de olie uit het midden-Oosten voor de vrije landen in de wereld zou volgens hem rantsoenering van petroleum- producten in de V.S. tot gevolg kun nen hebben. De Perzische regering heeft de ka piteins van alle olietankschepen, die aan de steigers van Abadan tanken, verzocht een formulier te tekenen, waarin zij zich bekend verklaren met alle bepalingen van de Perzische wet op de nationalisatie van de olie. MOSSADEQ ZIEK. Reuter meldt uit Teheran, dat de Perzische premier Mossadeq „zeer Maclean heeft een dochter. Mevrouw Melinda Maclean, de echt genote van de vermiste Engelse di plomaat Donald Maclean, heeft Don derdag te Londen het leven geschon ken aan een dochter. Moeder cn kind maken het goed. Het echtpaar Maclean heeft reeds twee jongens van zeven en vyf jaar. ziek" is, een gevolg van overwerk. De Amerikaanse ambassadeur Grady, die hem een bezoek bracht, zei, dat Mossadeq ,zeer zwak" was. De pre mier zou Grady hebben verzekerd, dat het oliegeschil bevredigend zou worden opgelost, zonder dat de leve ring van olie aan de Westelijke lan den nadeel zou ondervinden. Dezer dagen zijn te verwachten de benoeming van dr. C. Nagtegaal tot directeur van het kabinet van de gou verneur van Suriname, en van mr. F E. J. van der Valk tot directeur van het kabinet van de gouverneur der Nederlandse Antillen. Mr. v. d. Valk heeft deel uitgemaakt van de Nederlandse delegatie der R. T. C. De heer Nagtegaal is thans als hoofdadministrateur verbonden aan het ministerie van Uniezaken en Over zeese Rijksdelen. De heer van der Valk is aan dit zelfde ministerie ver bonden als raadsadviseur. 25.000 Zuid'Koreanen stierven in opleidings kampen. OORZAAK: FRAUDE VAN OFFICIEREN. De Zuid-Koreaanse regering heeft medegedeeld, dat negen Zuid-Kore aanse officieren gearresteerd zijn. be schuldigd van het vervalsen van of ficiële documenten, fraude en plicht verzaking. In totaal zou ruim 14 mil- lioen gulden verduisterd zijn, tenge volge waarvan 25.000 mannen in op leidingskampen van de honger omge komen waren. De vroegere plaatsvervangende be velhebber van het verdedigingskorps, waartoe de officieren ook behoren, heeft reeds een vonnis van drie en een half jaar uit te zitten. Ook hij is veroordeeld „wegens fraude". In Poesan is verklaard, dat 80.000 vluchtelingen, die in de laatste maan den zwervend werden aangetroffen Zee is ter plaatse zeventig meter diep. De Britse onderzeeboot „Affray", die op 17 April jj. met "5 man aan boord in Het Kanaal verloren ging, is gevonden. Het wrak ligt 75 k.m. ten Zuid-Westen van het punt, waar de onderzeeboot indertyd onderdook en ongeveer 105 k.m. ten Oosten van de vuurtoren van St. Catherine op de Zuidelijkste punt van het eiland Wight. Dit is Donderdag officieel te Lon den meegedeeld. De zee is op de plaats, waar de „Affray" gevonden werd, zeventig meter diep. Men zal het wrak ver moedelijk moeilyk vlot krijgen. Het eerste spoor van de „Affray" werd gevonden met behulp van een hy- arophoon van één der opsporingssche pen. De schepen en vliegtuigen, die aan de opsporing hebben deelgeno men, moeten de eerste dagen van het onderzoek herhaalde malen boven liet wrak hebben gekoerst. Donderdagavond daalden verschei dene duikers af om te zien, of het mo gelijk is het vaartuig naar de opper vlakte te ..rengen. Zrj verrichtten hun werk onder moeilijke omstandigheden Ten gevolge van stromingen aan de oppervlakte en onder water kon ie- Aftreden Indonesische minister van justitie verwacht. In Djakarta wordt het aftreden van mr. Moh. Yamin als minister van Justitie uit het zes weken oude ka- binet-Soekiman verwacht. Het aftre den van de partijloze minister Yamin zou een gevolg zijn van de vrijlating van 950 politieke gevangenen, waai- over sedert het einde der vorige week dere duiker slechts 20 minuten onder water blijven. De „Affray", een onderzeeboot van de A-klasse, was 36 April j.J. uit de vlootbasis Portsmouth vertrokken met de opdracht te duiken en de vol gende dag weer aan de oppervlakte te komen. ten Zuiden van de Han, leden aan in het Parlement en de pers levendig ïlulfton nn hono-A» Volan u-ovHön ie- TT„ Tn^nnM.;^nUA ziekten en honger. Velen Werden door mijnen gedood of gewond. De rege ring zou getracht hebben hulp te ver lenen. maar rijst en medicijnen waren niet voorhanden. gediscussieerd is. De Indonesische bla den berichtten Maandag en Dinsdag, dat er van legerzijde bezwaren be stonden tegen de bij de vrijlating ge volgde procedure. DE SOLDEERBOUTEN RUSTTEN Ontvangst door gemeentebestuur in de Burgerzaal van het Stadhuis. Enige honderden loodgieterspatroons uit alle delen van het land hebben hun soldeerbout enkele dagen rust gegund om zelf in Middelburg, tezamen met moeder de vrouw, de jaarlykse congresdagen van de Bond van Lood gieters- en Fitterspatroons in Nederland by te wonen. Gistermorgen wer den zy in de Burgerzaal van het Stadhuis door het gemeentebestuur ont vangen, waarna het eigenlijke congres een aanvang nam. 's Avonds was er een gezellig samenzyn in het Schuttershof en voor vandaag staat nog een rondrit over Walcheren op het programma. Het congres, dat tevens het karakter draagt van een reünie en van een excursie, wordt begunstigd door byzonder mooi zomerweer en dat Is maar gelukkig ook, want regen buien en daarmee gepaard gaande lekkages zyn deze dagen heslist niet welkom spraak en gaf als zijn overtuiging, dat de Zeeuwse hoofdstad eens haar oude schoonheid terug zal hebben, ja. wellicht schoner zal zijn dan ooit te voren. Dat zal dan in een niet gering deel te danken zijn aan de activiteit van het gemeentebestuur. Het gezelschap bezichtigde vervol gens het gothische stadhuis, waarna nog een groepsfoto op de Markt werd gemaakt. Om half 12 begon het congres in de Concert- en Gehoorzaal, dat onder broken werd door een Zeeuwse kof fietafel en beëindigd met een diner in het Schuttershof. De voorzitter van In de Burgerzaal, waar na de offi ciële opening nimmer meer zo'n uit gebreid gezelschap werd ontvangen, werden de bijna 500 dames en heren toegesproken door burgemeester mr. dr. N. Bolkestein, die er de aandacht op vestigde, dat de loodgieters een belangryk aandeel leveren in de her bouw van de stad, die hen hartelijk verwelkomde en die tenslotte de hoop uitte, dat het congres ten volle zal slagen en men na afloop met goede herinneringen aan Middelburg naar huis zal terugkeren. De voorzit ter van de B.L.F.N., de heer B. J. Lankkamp, beantwoordde deze toe- de afdeling „Kring Walcheren" en van de regelingscommissie, de heer A. Jobse. sprak een welkomstwoord, waarin hij zeer speciaal ook het ere lid de heer G. van Nederveen, jaren lang bestuurslid van de bond en pio nier van de afdeling, betrok. Hij her innerde voorts aan het aandeel der geallieerden in de bevrijding van Walcheren, waarna op zijn verzoek staande het Zeeuwse volkslied werd gezongen. TOESPRAAK VAN DE BURGEMEESTER. Burgemeester Bolkestein, die ver volgens het woord verkreeg, zeide versteld te staan van het grote aan tal lood- en zinkdiefstallen. Deze heb ben hem geleerd, dat de metalen, waarmee de loodgieters dagelijks werken, geen onedele metalen meer genoemd mogen worden. Het is droe vig, maar noodzakelijk, dat zij thans ook in grote hoeveelheden voor de be wapening moeten worden gebruikt, waardoor de prijzen enorm zyn ge stegen. Met nadruk sprak de burgemeester de hoop uit, dat de loodgietershulp steeds zo spoedig mogelyk wordt in geroepen, wanneer réparatiewerk moet worden uitgevoerd, opdat ons toch reeds te geringe woningbezit zo goed mogelijk behouden blijft. Spr. zeide tenslotte te geloven, dat de B. L.F N. en zijn leden individueel de toekomst optimistischer tegemoet kunnen zien: de woningbouw zal nog vele jaren volop werk verschaffen. (Vervolg op pag. 2). Legeroefeningen in groot verband in 1952. Volgend jaar zal ons leger een mi litaire oefening in groot verband houden. D: 'aatste herhalingsoefe ningen van Indonesië-veteranen die na de mislukking van dc oefening Cresccndo-II tot bataljonsniveau be perkt bleven,, hebben een zodanig gunstig verloop gehad, dat zij be schouwd kunnen worden als de basis voor de grotere oefening in 1952. Ter voorbereiding van deze oefening, die ongeveer één maand zal duren, 'zul len dit jaar nog enkele stafkwartieren voor herhalingsoefeningen opgeroe pen worden. Voorts zullen huidige en toekomstige divisiecommandanten enige tijd bij Engelse en Amerikaan se staven in Duitsland worden inge deeld ten einde het specifieke staf- werk te bestuderen. „Ook de werkgevers moeten offers brengen". ALDUS MINISTER MANSHOLT TE UTRECHT Minister Mansholt heeft in de te Utrecht gehouden algemene verga dering van de Stichting voor zelf standige handel en industrie ver klaard de actie tegen de noodzakelij ke credietbeperking en credietcon- tróle te betreuren. Hij legde er de nadruk op, dat de loon- en salaris- trekkenden reeds hun offer brengen, maar nu zouden de werkgevers zich aan het hunne willen onttrekken De minister deed nadrukkelijk uitko men, dat dit tot gevolg zou kunnen hebben, dat de regering zich zou moeten onttrekken aan de looncon- tróle en dit zou zeer betreurenswaar dige gevolgen hebben. Men dient er rekening mee te houden, dat ln de jaren 1940-1950 het aandeel van de loon- en salaristrekkenden in het na tionale inkomen, daalde, dat van de werkgevers daarentegen steeg. De minister is van oordeel, dat men niet steeds kan terugvallen tot een ver- bruiksvermlndering door de arbei ders. Hij wees er voorts op. dat de produc tieverhoging de enige mogelijkheid voor een duurzame welvaart voor de boeren en het platteland vormt. Deze productieverhoging kan wel 50 tot 100f?- bedragen, mits er een groter vrij ruilverkeer komt. evenals spe cialisatie. Er dient haast gemaakt* te worden met de landbouwintegratie, maar er zijn voor ons land zeker su- pernationale maatregelen nodig MINDER WARM Weersverwachting geldig tot he denavond: Tamelijk veel bewolking met slechts hier en daar een bui Meest matige wind tussen Zuid en West. Minder warm dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1