PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerikaanse troepen moeten terug uit Korea Raad van Middelburg over de winkelopening op Zondag BILT Kantlijn STRAALJAGER TE UITHUIZEN IN EEN GRACHT NEERGESTORT 194e Jaargang - No. 137 Daft) lad uitgave van de (Irma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntljn PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week 4.55 p. kw. fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 13 Juli 1951 ADVERTENTIEPRIJS >0 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 3.— Inf. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel» 1 van 1—3 regels LIedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 28 cent meer. Giro nr. 339300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—80. tel. 2355 4 lijnen (b.f.f. 2881 of 2160). M'burg Londense Kaai 2fl. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorst»tr. 63, teL 2475 (b.f.g. 2228); Oo*tburg: Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102; Terneuaen: BrouwerlJstr. 2; Zierlkzee: N. Bogerdstr. C 160, tel. 24 GENERAAL WEDEMEYER ADVISEERT. „Wij staan schaak en dat geeft mij zorgen" Generaal Wedemeyer, die tydens de tweede wereldoorlog enige tyd het bevel voerde over de Amerikaanse strijdkrachten op het Aziatisch con tinent, beeft tUdens zijn getuigenis voor de Amerikaanse Senaatscommis sie verklaard: „Amerika dient ztfn troepen uit Korea terug te trekken. Wfl hebben er niets mee bereikt. Ik kan geen beslissende overwinning van de Verbondenen In Korea zien. De ongelukkige situatie waarin we verkeren kan nog wel maanden voortduren". Generaal Wedemeyer zeide, dat hij nooit geadviseerd zou hebben land strijdkrachten in Korea te gebruiken. De agressor had met de lucht- en zee macht afgestraft moeten worden. Amerika verloor nu in Korea zijn beste soldaten. De Noordelijken kunnen volop man schappen blijven zenden. Ook Ameri ka zou dit kunnen doen, zei Wede meyer, „maar wij staan schaak op een" wijze, die mij zeer veel zorgen maakt". Amerika moet zijn troepen uit Korea terugtrekken en tegelijker tijd de diplomatieke betrekkingen met de Sow jet-Unie en de landen van het Sowjet-blok afbreken. De generaal adviseerde algehele mobilisatie. Voorts moest men tot de kern van de zaak doordringen. Men moest zich tot de werkelijke aan stichters richten en dit waren niet de Korean en, doch dit was het Kremlin. Kraak mag niet optreden als zanger. De doelverdediger van het Neder lands elftal. Kraak, zou Zondagavond te Enschede ln een cabaretprogram ma optreden als liedjeszanger. Dit kon echter niet doorgaan. Kraak deel de n.1. mede, dat hij Woensdag j.l. een brief van de commissie voor amateu risme van de K.N.V.B. had ontvan- fen, waarin hem werd verboden aan ergelijke programma's als zanger zijn medewerking te verlenen. Er is rumoer rond „Door de Eeuwen Trouw". De Stichting, die de Ambonezen wilde hel pen, is eensklaps in discrediet ge raakt Er zijn natuurlijk bepaalde kampen in Nederland, die het niet al leen prachtig vinden, dat „Door de Eeuwen Trouw" over de tong gaat maar het bovendien pikant oordelen, dat het uitgerekend het A.R. dagblad „Trouw" is, dat deze zaak aan het rollen heeft gebracht. Hoe de „Door de Eeuwen Trouw"- zaak precies in elkaar zit, is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is, dat deze affaire de Indonesische regering een nieuwe gelegenheid aan de hand doet om te laten zien, welk een ver derfelijke politiek Nederland jegens Indonesië voert en hoe noodzakelijk het daarom is, om de Unie te ver breken. Wij nemen aan, dat „Trouw" slechts goede bedoelingen heeft ge had om de stichting „Door de Eeuwen Trouw", tot welker voor vechters het blad behoorde, te tor pederen. Maar wij wilden wel, dat de onthullingen wat minder opzienba rend waren geweest. Bovendien nemen wij aan, dat er inderdaad het een en ander niet klopt. De Stichting is van het begin af aan wat wild geweest, wat heet hoofdig. Er is onberaden gehandeld. Bezadigde Nederlanders stonden aar zelend tegenover deze actie. Jammer, dat er vermoedelijk veel geld vermorst is. Er had nuttig werk mee kunnen worden gedaanEen triest geval. Een lezeres uit Goes heeft zich boos gemaakt. En terecht. Als dienstbrief van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, afd. Sociografie, Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Ne derlandse Volk, ontving zij een dikke enveloppe van de Centrale Commis sie van het Nederlandse Volkseigen, van de Kon. Ned. Akademie van we tenschappen. De inhoud bestond uit een formu lier van een „Enquête Tijdsbesteding Huisvrouwen", acht kwarto pagina's groot, onberispelijk gedrukt op goed papier. Het is een lange reeks vragen, waar bij de Nederlandse vrouwen moe ten beantwoorden, hoe vaak zij naar de bel moeten, hoe vaak z(j opgebeld worden of zelf opbellen, of zij tijdens hun werk naar de radio luisteren, hoeveel tijd zij besteden aan het over horen van huiswerk, hoe lange tijd zy nodig hebben om zich aan te kleden en naar bed te gaan. Het is natuurlijk zeer goed moge lijk, dat uit de antwoorden, die iedere dag van een hele week gegeven moe ten worden, voor het Nederlandse volk zeer gewichtige ontdekkingen zullen voortspruiten. Maar in de benarde financiële po sitie, waarin ons land verkeert, is alle tijd en alle belastinggeld, aan deze overhelds-enquête besteed, in het water gegooid. En daar hebben wij nu eenmaal een gruwelijke hekel aan. Zet het korps ambtenaren, dat deze enquête heeft uitgedacht, maar voor een hoger doel aan den arbeid. Indien men voort bleef gaan „naar de pijpen van het Kremlin te dansen" zou de Amerikaanse regeringsvorm in gevaar komen. Door de voorgestelde maatregelen uit te voeren, zou men „het initiatief aan het Kremlin ont nemen". Een terugtrekken der troepen dien de echter te geschieden in het kader der Ver. Naties. Wedemeyer deelde de senatoren verder mede, dat hij had willen zor gen, dat de Japanse wapenen in Mandsjoerije aan de Chinese nationa listen waren gekomen, opdat deze wapenen niet in communistische han- de zouden vallen. De krachtsinspanningen van de Ver. Staten in Korea zouden kunnen maken, dat dit land niet in staat zou zyn om verplichtingen na te ko men, welke uit een oogpunt van vei ligheid en later uit economisch oog punt van veel groter belang voor ons zijn", aldus de generaal. Hy had tevoren gesproken over de reeds aangegane verplichtingen in Europa en gezegd: „misschien zullen we elders verplichtingen moeten aan gaan". GEEN NIEUWE STAP BIJ PEKING De lopende Brits-Amerikaanse be sprekingen te Washington hebben nog geen beslissingen opgeleverd wat be trefd het nemen van mogelyke stappen om tot onderhandelingen met de Chinese communisten over Ko- rea te komen, zo wordt uit diploma tieke bron te Washington vernomen. Gemeld wordt, dat in de naaste toekomst van de zijde van het Ver enigd opperbevel in Korea, de V.N.- commissfe van Goede Diensten of de groep van 16 landen met troepen in Korea, geen nieuwe stap bij Peking kan worden verwacht. Margaret Truman beikeek Amsterdam. Gisteren bracht Margaret Truman, vergezeld door een vriendin en Mrs. Chapin, de echtgenote van de Ameri kaanse ambassadeur, een bezoek aan Amsterdam. Om elf uur arriveerde de dochter van de Amerikaanse pre sident per auto aan de ambtswoning van Amsterdams burgemeester. Daarna werd een boottocht door de havens en grachten gemaakt. Zoals bekend zal Margaret Truman van- daags door H.M. de Koningin op pa leis Soestdijk ontvangen worden. Don derdag verlaat de Amerikaanse gaste ons land. Ze reist dan nog naar Brus sel, Parijs en Rome, en zal vanuit Na pels met een Italiaans schip naar New York terugkeren. Joego-Slavlë krijgt financiële hulp. De onderhandelingen, die te Lon den tussen Amerika, Engeland en Frankrijk zijn gevoerd over het ver lenen van hulp aan Joegoslavië, heb ben tot overeenstemming geleid. Naar verwachting zal zeer binnen kort worden bekendgemaakt, dat de drie landen bereid zyn tezamen een bedrag van 50 millioen pond te schen ken, als bijdrage tot de stabilisatie van de economie van Joego-Slavië en om dit land te helpen zyn deviezen- moeilijkheden te overwinnen. De besprekingen, die op officieel niveau zijn gevoerd, hebben meer dan twee maanden geduurd. Zaak Thiessen contra Westerling aangehouden. Voor de civiele Kamer van de Ar rondissementsrechtbank te 's-Gra- venhage was Dinsdagmorgen Ray mond Westerling gedagvaard op ver zoek van John Thiessen jr uit 's- Gravenhage, in verband met zekere uitlatingen van Westerling, die, naar eisers oordeel, voor hem beledigend zijn en een aantasting van zijn eer en goede naam. Noch Thiessen, noch westerling waren ter zitting versche nen. Daar de woon- en verblijfplaats van Westerling onbekend is en ver schillende andere formaliteiten niet ztjn vervuld, werd deze zaak door de president veertien dagen aangehou den. Australiër ln Amsterdam (bijna) beroofd. Een Australische vacantieganger, die in een Amsterdamse jeugdherberg logeerde, was bijna het slachtoffer geworden van enkele brutale straat dieven. Deze roofden een fototoestel, dat ln een zijtas van het motorrijwiel van de Australiër had gezeten. Helaas voor hen had een voorbij ganger het gezien, en deze waar schuwde de Radio-autodienst, waarop de dieven prompt gepakt werden. Florence en Turijn niet meer communistisch Verkiezingen in Italië. De Westerse democratische par tijen waren Dinsdagavond verzekerd van een beslissende overwinning op de communisten in vele Italiaanse steden, waaronder Turijn en Florence, waar in het afgelopen weekeinde plaatselijke verkiezingen gehouden zyn. Hoewel de christendemocraten en de met hen verbonden partijen de communisten en hun socialistische bondgenoten uit tientallen gemeente raden, die zij sedert 1946 in 30 pro vincies beheersten, verdreven heb ben, heeft het communistische blok niets van zijn stemkracht verloren. In de steden Florence en Turijn, die voorheen een overwegend com munistisch bestuur hadden, zijn de rollen thans omgekeerd. Het anti- comunistische blok heeft in Florence 113.181 stemmen in totaal behaald (142,454 in 1948) tegen 107,398 (99,114) voor het communistische blok. Voor Turijn zijn de cijfers resp.: 232.432 (288.189) tegen 180,221 (174,012). In andere belangrijke provinciale hoofdsteden heeft de socialistisch- communistische coalitie zich gehand haafd. Jubbega's foren door hemelvuur verwoest. Dinsdagmiddag is by een hevige onweersbui, die boven Zuid-Oost- Friesland woedde, de bliksem in de ongeveer twintig meter hoge toren van de Ned. Herv. Kerk in het dorpje Jubbega geslagen. De vlammen sloe gen er al spoedig uit. maar doordat brandweren van Jubbega en Heeren veen spoedig terplaatse waren, kon men met het natspulten van het kerkdak voorkomen, dat ook de kerk in brand raakte. De toren, die veel houtwerk bevatte, brandde echter ge heel uit. Pool pleegde moordaanslag op vrouw. Rechercheurs van politie vonden Dinsdagmiddag in een woning te Den Haag onaer een vloerkleed de 27-iarige mevr. de wed. M. M. B. Zij had een aantal slag- en steekwonden en haar toestand was zodanig, dat z(j naar een ziekenhuis moest wor den overgebracht. Als verdacht van deze aanslag is gearresteerd een 40- jarige Pool, die met de vrouw sa menleefde. De Schiedamse politie trof de man in uitgeputte toestand langs de spoorlijn DelftSchiedam aan. TRAGISCH SLOT VAN VUEGDEMONSTRATIES. Kapitein-vlieger om het leven gekomen. Te Uithuizen in Groningen U Dinsdagmiddag om half zjt» een straaljager van de vliegbasis I^eeuwnrden neergestort. De piloot, kapitein-vlieger G. Deibei, werd gedood. Het toestel nam met drie andere straaljagers deel aan demonstraties, die tydens de legerdag op de tentoonstelling U.T.H.I.L. te Uithuizen werden gegeven. Het toestel vloog met de andere drie op grote hoogte in formatie, toen het plotseling naar beneden schoot en In een gracht naby een polder terecht kivam. Het publiek, dat van de tentoon stellingstribune af de vlicgdemc straties gadesloeg, hoorde een doffe knal en even later zag men slechts drie van de vier straaljagers doorvlie- £en. De verbindingsdienst van de .S.K., die eveneens op het tentoon stellingsterrein was gestationneerd. kon geen contact met het toestel krijgen. Op hetzelfde moment zagen Leeuwarders nabij de oude dijk van Stru\chen te Curacao de Uithuizerpolder een vliegtuig in razende vaart neerkomen. Na de bo men geraakt te hebben stortte het toestel in de gracht voor de boerderij Ottoma. bewoond door de heer K. Doorenbos- Voor het huis stonden de dochter en de schoonzoon van de heer Doorenbos. Zij ontsnapten ternau wernood aan de dood. want vlak voor hen stortte het toestel neer. Enkele ruiten van de boerderij sprongen door de enorme luchtdruk. De piloot werd weggeslingerd en zijn stoffelij ke resten werden later op de avond teruggevonden in een tarweakker. De verslagenheid op het tentoon stellingsterrein was algemeen. Het ongeval geschiedde kort voor het slot van de vliegdemonstraties. Reeds binnen 24 uur na zyn aankomst op Curasao aanvaardde de nieuwe Gouverneur van de Nederlandse Antillen, Z.E. mr. A. A. M. Struycken, l« een plechtige zitting van de Staten zyn ambt By zijn aankomst b*y het ge bouw, waarin de Statenzaal zich bevindt, werd Gouverneur Struycken be groet door de Commissie van Ontvangst uit de Staten. V.l.n.r.: de heren Tromp (Aruba); Kwiers (Curasao); Vogee (Bovenwindse eilanden) en Gerharts (Bonaire), tezamen vormende de Commissie van Ontvangst en Uitgeleide, Gouverneur Struycken en de Kapitein-Adjudant R. van der Beek. Even zichtbaar achter de Gouverneur Is Mr. F. A. Jas, tot dusverre waarnemend Gouverneur. Drie Duitse verstekelingen ln Rotterdam gepakt. Maandagmiddag werden te Rotter dam aan boord van een uit Bremen komend Amerikaans schip drie jeug dige Duitse verstekelingen aangetrof fen. Ze hadden zich aan boord ver stopt in een reddingsboot Daar het schip op stroom lag in de Waalhaven was het hun onmogelijk het schip in Rotterdam te verlaten. Ze zullen per trein naar Duitsland teruggebracht worden. EEN LANGDURIG DEBAT ln de zomermaanden meer „toeristen-winkels" op Zon dag in bedrijf. Na een langdurige discussie, waarbij een aantal raadsleden principiële bezwaren aanvoerde, heeft de gemeenteraad van Middelburg in ztyn gister middag gehouden vergadering met 11 tegen 5 stemmen besloten een uit breiding te geven aan de ontheffing van de winkelsluiting op Zondag. Tot nog toe gold de regeling, dat winkels in souvenirs, goud- en zilverwerken, fotoartikelen en byouterieën, gelegen aan Markt, Lange en Korte Delft, Nieuwe Burg en L. Noordstraat, op de Zondagen ln het tydvak van 1 Mei t.m. 30 September en op Paaszondag geopend mochten zyn van 11 tot 15 uur. Dit wordt nu: 12 tot 16 uur, terwyl de regeling tevens is uitgebreid tot dergeiyke zaken aan Plein 1940, Pottenmarkt, Vlasmarkt, Lange Viele en Gravenstraat en tot de winkels in rookartikelen. Het voorstel van de meer derheid van B. W. werd geamendeerd aangenomen: de raad voelde er nameiyk weinig voor de regeling te doen gelden voor alle betrokken zaken in de stad, zoals was voorgesteld. De eerste spreker, die bezwaren te gen het voorstel opperde, was de heer J. S. Hoek (A.R.): hij meende, dat er geen bijzondere omstandigheden wa ren om inbreuk te maken op de wet telijke voorgeschreven Zondagsrust. Naar zijn idee had men hier eerder te maken met een zucht naar winstbe jag van enkele winkeliers, dan met een tegemoetkoming aan de vreemde lingen, en hij voerde aan, dat een Christelijke overheid in een Christe lijk land de Zondag moet erkennen als de dag des Heren. Hy kon zich niet met het voorstel verenigen, even min als de heer A. J. Schot (S.G.), die eveneens principiële bezwaren naar voren bracht. „Als men de mid denstand zó denkt te helpen, gaan w\j ver achteruit", aldus dit lid. De heer J. M. Wondergem (C.H.) verklaarde zich tegen uitbreiding van de onthef fing voor de gehele stad en de heer H. J. Flierman (Arb.) drong er op aan, dat de politie waakzaam is te gen overtreding van het Werktijden besluit. Wethouder J. W. Kögeler, legde uit, waarom hy als minderheid in het college tegen het voorstel was: het accent is volgens hem verlegd van de toerist naar de winkelier. De voorzitter, burgemeester mr. dr. N. Bolkestein, deelde mede, dat de Bedrijfsgroep Detailhandel een en quête heeft ingesteld naar de mening van de betrokken winkeliers. Velen hunner antwoordden in 't geheel niet, waaruit weinig interesse bleek voor eigen principes en belangen. In de binnenstad antwoordden 47 winke liers wél; 30 waren vóór uitbreiding van de openstelling, 13 tegen en 4 gaven geen mening. Dat men na lang aarzelen een uitbreiding tot de gehele stad voorstelde, geschiedde uit bil ly khe idsoverwegingen. TWEE STEMMINGEN Ook de meerderheid van B. en W. voelt niet veel voor openstelling der winkels op Zondag, zo vervolgde de voorzitter. Men moet echter beden ken, dat de vreemdelingenindustrie voor Middelburg hoogst belangrijk is, dat de winkelstand op zware lasten zit, mede door de herbouw en wel eens in moeilijke omstandigheden zou kunnen komen, wanneer de koop kracht vermindert. De toeristen kunnen door de middenstand niet worden gemist. Ook merkte spr. nog op, dat men een zwa re verantwoordelijkheid op zich laadt door tegen te stemmen, omdat men niet kan beoordelen, in hoeverre het voor vele winkeliers noodzakelijk is iets extra's te verdienen. De heer Kögeler vond, dat de ontheffing niet mag gelden voor alle „toeristenza ken" in de stad en mr. P. van Empel (CJï.) gaf hem daarin gelyk. Uit breiding tot de winkels in de boven genoemde straten had de instemming van 11 leden. Tegen waren de wet houders A. J. Berenpas en L. J. Geers; blanco stemden de heren M. WatteL A. J. Schot, P. Meliefste. Het ge amendeerde voorstel werd uiteindelijk aangenomen met 11 tegen 5 stemmen, die van de heren M. Wattel (A.R.), A. J. Schot. J. S. Hoek, P. Meliefste (Alt.) en wethouder Kögeler. (Vervolg op pag. 2). Nationale Perzische Olie maatschappij opgericht. BRIEF AAN „DE VROEGERE MAAT SCHAPPIJ" Perzische functionarissen te Tehe- rand hebben medegedeeld, dat de „Nationale Perzische Oliemaatschap pij" haar eerste brief aan de „vroe gere oliemaatschappij" geschreven heeft. De brief werd overhandigd aan de bedrijfsleider der raffinaderij, Erick Drake. Hierin wordt verzocht 75 procent der inkomsten, verminderd met de kosten sinds 20 Maart, de datum van het nationalisatiebesluit, over te dragen. De overbiyvende 25 procent dienden gereserveerd te biy. ven voor eventuele compensatie-aan spraken van de „vroegere maat schappij". Een woordvoerder van het Perzi sche ministerie van financiën ver klaarde, dat bij de komende onder handelingen alle Britse voorstellen voor „de een of andere vorm van na tionalisatie". (Morrisons zinsnede) verworpen zouden worden. Van be gin af aan zou men eisen, dat de na tionalisatie als een „voldongen feit" aanvaard zou worden. Mocht de „An- lo-Iranian" zulks weigeren, dan zou 'erzië de onderhandelingen afbreken. De prijsstijgingen zijn nog meegevallen. De heer M. Ruppert, voorzitter van het C.N.V., heeft voor de algemene vergadering van het Christelijk Gra fisch Verbond het standpunt van het C.N.V. ten aanzien van de 5% con sumptiebeperking uiteengezet. Het C.N.V.. aldus de heer Ruppert, heeft de 5% consumptiebeperking slechts aanvaard, op voorwaarde dat de rege ring maatregelen op het gebied van prijzen en productie zou nemen. In dien de consumptiebeperking de 5% te boven zou gaan, zou het meerdere gecompenseerd moeten worden, ten zij een ernstige verslechtering van de economische positie zou Intreden. Het C.N.V. echter meent dat dit niet het geval is: de cyfers over het grains'verbruik op 15 April en 15 Mei wyzen uit, dat men te pesslmisttsch Is geweest over de ontwikkeling van de prHzen op de wereldmarkt. De stij ging la meegevallen, en momenteel Is zelfs een daling waar te nemen. Indien inderdaad bljjkt. dat de con sumptiebeperking de 5% niet, of al thans zeer weinig overtreft, dan zal de opdracht van het C.N.V. moeten biyven het handhaven van de arbeids- rust. Regering schor' paspoortregeling op. Naar wy vernemen Is de uitvoe ring van de gewijzigde regeling voor de uitgifte van paspoorten, welke tot vele klachten heeft geleid, door de regering thans opgeschort. „Ambonezen moeten Den Haag bezetten". DAT HOOPT EEN INDONESISCH PARLEMENTSLID Het Indonesich Parlementslid Sa- hetappy Engel, heeft aan een te Djakarta verschijnend dagblad ver klaard, dat de onthullingen in het dagblad „Trouw" tactiek van de he ren Gerbrandy, Weiter ca. zijn, om hun gedrag góed te praten. „Ook ver telde hy, dat h(j al enige maanden geleden van de nu onthulde plannen op de hoogte was geweest, en dat hy pogingen in het werk gesteld had om uit levering van Westerling te ver krijgen. De neer Sahetappy zeide voort* van mening te zyn, dat de Nederlandse regering de Ambonezen onder het voorwendsel, dat ze anders „door de Indonesiërs in stukken gesneden zou den worden" naar Nederland had overgebracht. Hy voegde hieraan toe te hopen, dat de Ambonezen, onte vreden met hun lot, tot handelen zouden overgaan en Den Haag zou den bezetten. Dr. Nlkijuluw weet van niets. Dr. J. P. Nikijuluw zendt het A.N.P. de volgende verklaring toe: „Naar aanleiding van de berichten in de pers betreffende „duistere activitei ten" van Ambonezen van het „Bu reau Zuid Molukken" te Den Haag wens ik als algemeen vertegenwoor diger van de republiek der zuid-Mo- lukken uitdrukkelyk te verklaren, dat. indien deze activiteiten werk el yk bedreven zyn door genoemde perso nen, zy dit gedaan hebben buiten verantwoordelijkheid van de regering der R.M.S." Investeringscommissie Ingesteld publiekrechtelijke lichamen. De ministers van financiën en van binnenlandse zaken zyn van oordeel, dat het onder de huidige omstandig heden noodzakelijk ls de kapitaalsin vesteringen door de overheid te be perken. De lagere publiekrechtelijke lichamen hebben zich bereid ver klaard met de regering samen te wer ken om dit doel te bereiken. De ministers van financiën en bin nenlandse zaken hebben nu een inves teringscommissie voor de lagere pu bliekrechtelijke lichamen Ingesteld. Deze commissie heeft tot taak: Te adviseren over de toelaat baarheid van Investeringen in roeren de en onroerende goederen, waarme de ln totaal een kapitaalsuitgave van meer dan 100.000 gemoeid zal zyn. b. Desgevraagd of eigener bewe ging van advies te dienen over alle aangelegenheden op het gebied der overheidsinvesteringen en de daarme de samenhangende vraagstukken. Tot voorzitter van de commissie is benoemd: mr. H. A. M. van den Dries, secretaris-generaal van het ministe rie van financiën. Als vertegenwoordiger voor de drie Zuldeiyke provincies ls aangewezen mr. J. A. P. M. van Hasselt, lid van G. S. der provincie Noord-Brabant. DE VOORSPELT: WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt met opklarin gen. Geen neerslag van betekenis. Iets koeler. Matige tot krachtige Zuidwestelijke wind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1