Zeeuwse Reisgids Twente, land van folklore en rijke schoonheid Beeldje JIMMY BROWN, sportheld no. 1 TWEEDE KAMER WERD BETER EN RUIMER INGERICHT ^/éel Chinese STEENHOMMEL EN R0UWBIJ ZOEMEN OVER EEN DIJKJE rnovwciALt mow si coorakt DEfSDAO JUKI 1 VACANTIE IN EIGEN LAND Tegenstellingen en verrassingen (Van onze speciale verslaggever) Kens lioerl(jk helemaal er uit ztyn! Dat is do innige wens van alle vacan tia gangers. Te vergeten dat kantoor, die werkplaats, het nauw-omsloten tuintje of het bloembak je voor het raam, de sleur van de altyd eisende huishouding, dat verlangt men van de vacantie. Velen, te velen vinden wy, venvachten dat slechts van een vacantia doorgebracht bulten onze gren zen. Dageiyks staan by de douane de grote bussen, vol met opgewekte reizigers, die hunkerend wachten op het ogenblik, dat de grens boom om hoog gaat cn*zy verder kunnen, den vreemde In. En voor een week, veertien dagen of nog langer wordt Nederland, de eigen woonstede en het dageiykse werk vergeten. Maar ls het nu wel zo nodig de grens over te steken? WH geloven van niet. We weten wel dat ait al zo dikwijls gezegd is en dat toch ieder jaar duizenden naar het buitenland trekken. En ook, dat daar weinig aan te veranderen is. Maar we weten ook, dat er onder de dui zenden velen zijn, die na terugkeer zeggen: „Het is erg leuk geweest, maar verschrikkelijk duur. Wat we bewijzen. Een stad is meer dan de som van zyn straten en huizen. Dat geldt voor Almelo, voor Hengelo en niet in het minst voor die schone Overijsselse stad Deventer. In het oude Oldenzaal proeft men het by de eerste stap, die men binnen de muren doet, want het stadie wordt beheerst door de eeuwen-oude half Romaanse half Gothische basiliek. De stenen waaruit het gevaarte is opgetrokken spreken dezelfde rustige schone taal als de velden en bossen in do omtrek. Zo is het ook met Deventer, hoewel daar wat meer de weemoedige stem ming van vergane glorie merkbaar is. Weliswaar staat de stad weer midden in een periode van opbloei, maar de herinnering aan de grote glorie van Deventer als Hanzestad in ae middel eeuwen is nog niet uitgewist. Het is moeiiyk om Twente be ver laten. Er is zo veel te genieten en te bewonderen. We hebben niet gespro ken over Almelo, hoofdstad van het oude Graafschap Almelo, over Hen- Êelo, centrum van nyverheid, over [ellendoorn :net zjjn schitterende omgeving, over die talloze dorpen, die knus verscholen liggen in het zo won dermooie landschap. Twente is voor de buitenlandse tourist niet zo aantrekkelnk, omdat men er wat verder moet kyken dan de oppervlakte. Daarvoor heeft hy meestal de tyd, de lust niet. Maar voor de'Nederlander, die een leerza me en toch prettige -vacantie wil doorbrengen, biedt Overyssel heel veel. 5100 Hotelbedden verwachten hem en de zijnen om maar niet te spreken van de 83 pensions, de 5 jeugdherber gen en de 110 kampeerboerderijen. Wy' waren in Twente: we hadden er geen spyt van. en-oor op zy gelegd hadden was niet voldoende". Zij moeten weten dat er streken in Nederland zyn, waar zy ook kunnen vinden, wat het buiten land geeft: Er eens helemaal uit te zyn. Wij zijn er twee dagen helemaal uit geweest en wel binnen onze eigen grenzen. „Komt u Twente eens bezoeken", had de heer J. A. Veldman, directeur van de Provinciale V.V.V. in Over ijssel, ons namens verscheidene Over ijsselse instanties gevraagd. We zijn gegaan met de gedachte: Twente is erg aardig. We willen er nog wel eens gaan kiiken. De tocht, die we kris kras door het OostelHk Overijssel maakten, was meer dan aardig; het was een open baring. Twente is een land met tegenstel lingen, het is gul met verrassingen. Op het platteland is heel weinig ver beeldingskracht nodig om zich te wa nen in Het Nederland van drie eeuwen terug. In de drie grotere steden gaat het leven echter in dezelfde tomeloze vaart, als in de randstad Holland met één verschil, de Twentenaar blyft ook in de stad Twentenaar. En wat dat becekent is moeiiyk onder woor den te brengen. M t moet de Twen tenaar in eigen land ontmoeten en meemaken, dan weet men het. DE HOLTERBERG. Wandel eens in zyn de Holterberg, door' bossen, waar men niet ieder ogenlalik uit zyn prettige dromery gehaald wordt door stukken papier en andere rommel, die het bos besmetten. Be zoek de stad Ryssen, zeven honderd jaar lang het hart van een streek, die door do edelen in de zeventiende eeuw met de wydse naam „Lusthof der Edelen" begiftigd werd. De Twentenaar bezit van oudsher veel fantasie en gevoel voor schilder achtigheid. Geen plekje in Nederland is rijker aan folklore, kan bogen op rustieker oorden dan Twente. Evena ren ja, dat ls mogelijk, overtreffen is uitgesloten. Die verbeeldingskracht van de Twentenaar komt ook tot uiting in de drie grote steden. Men kan het ind "ri-iallsatietempo daar best byhouden. De tentoonstelling „ff", die van 21 Augustus tot en met 1 September 1951 in Enschede zal worden gehou den zal dat ten overvloede kunnen STRAKS HONDERDVIJFTIG..... Fracties krijgen beschikking over royale vertrekken. (Van onze parlementaire redacteur). De fraaie, aan het Haagse Binnenhof gelegen zaal, waarin in October 1790 ter gelegenheid van het huweiyk van Prinses Louise met Karei Georg August, erfprins van BrunswykWolfenbiittcl, voor het eerst de hoog geplaatste paren zich gracieus bewogen op de melodie van een menuet en later dc Tweede Kamer der Staten-Generaal haar prozaïsche vergaderin gen ging houden, ondergaat een grondige verbouwing en vernieuwing. De honderd volksvertegenwoordigers zyn er tUdeiyk uit verdreven en moesten hun bivak opslaan in de Ridderzaal. Zy zullen er nu echter spoedig terug keren, want het werk begint z(jn voltooiing te naderen. Met de griffier der Kamer, mr. Schepel en met de architect van de Rijksgebouwendienst, de heer Stomps hebben wy dc situatie in ogenschouw genomen, waarbij we konden consta teren, dat de outillage veel verbeterd is en dat de huisvest «g van de leden sterk is gemoderniseerd en ver fraaid. De beide tribunes, links en rechts van de voorzitter, zijn aanzienlyk uitgebreid, zy steken verder de zaai ill en kunnen daarvoor meer belang stellenden bevatten. Lihks is de pu blieke tribune, rechts d gereserveer de; op de voorste ryen daarvan heeft de parlementaire pers een plaats ge kregen. In het gewelfde plafond is een aan tal -ronde vensters aangebracht, waardoor het daglicht naar binnen valt en waarachter des avonds lam pen branden. De vloer is omlaag ge bracht en loopt naar het midden van de zaal 84 cm. af. De lelijke schotten die tot dusver de zaal ontsierden, zyn verwyderd. Daardoor is ruimte gewonnen voor nog vyftig zetels, voor het wa.j-schyniyke geval, dat het aantal Tweede Kamerleden volgend jaar tot 150 verhoogd wordt. De stenografen nebben direct uit de zaal een ondergrondse verbinding verplaatst er zyn tien lynen gekomen met 92 huisaansluitingen, in plaats van de vroegere vyf fijnen. Door verbetering van de wandel gangen zyn alle onderdelen van het gebouw vlugger bereikbaar gewor den, hetgeen vooral een voordeel is, als er vergaderd wordt met gesloten deuren. Op de begane grond heeft men de kamers gemaakt voor de fractiever gaderingen van de in het parlement vertegenwoordigde party'en. By uit breiding van het aantal leden tot 150 komt men evenwel weer voor moei lijkheden te staan en zullen nieuwe voorzieningen getroffen dienen te worden. Dé K.V.P. bijvoorbeeld komt dan met byna vijftig man op en zal dus de beschikking moeten hebben over een grote ruimte. Doch daarvoor zijn al gelden op de begroting uitge trokken. De onoogelilke en ver onvoldoende toegang tot ae publieke en de pers tribune is vervangen door een brede stenen trap en aan de zijde van het Binnenhof zullen voortaan ook de wachtende chauffeurs en de parket wacht behoorlijke kamers krijgen. MiddelburgRouaansekaai 1 VERKOOP VIA DE HANDEL Éénmaal per jaar naar hel badhuis? De drinkwatervoorziening ten plattelande. In een te Leiden gehouden verga dering van het Ned. Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, heeft de heer H. F. Louwe Kooymans, phar- maceutisch inspecteur van de volks gezondheid. een rede gehouden over ..hygiene van water, bodem en lucht ten plattelande". De spreker wees er o.m. op dat de in Mei 1947 gehouden woningtelling heeft uitgewezen, dat van de ongeveer 2.050.000 woningen in Nederland rond tachtig procent was aangesloten op een waterleidingnet. Met uitzondering van Engeland, is dit percentage hoger dan in de ons om ringende landen. Het opvoeren van het aansluitingspercentage van 80 tot het practische maximum van 92 is slechts een kwestie van geld. In 1939 zou om tot dit maximum te komen een bedrag van 80 millioen gulden nodig zyn geweest. Bij de huidige prijzen en lonen zou dit bedrag wellicht vier maal zo groot moeten zijn. Met voorbeelden toonde spr. aan, dat de drinkwatervoorziening op het plat teland hier en daar zeer veel te wen sen overlaat. Zo is uit een vrij uitge breid onderzoek in een dorp in Noord- Brabant gebleken, dat slechts in 4 van de 100 onderzochte gevallen het water, hoewel niet fraai van samenstelling, voor, het gebruik nog wel toelaatbaar was. In Buren (Betuwe), een stadje met 1000 inwoners in de kom. is bij verreweg het merendeel der woningen geen raiddel tot watervoorziening aan wezig. Het grootste deel van de bur gerij is dan ook verplicht al het drink en gebruikswater te betrekken uit een uit 1732 daterende stadspomp. Voorts toonde spr. aan, dat vele Ne derlanders weinig of geen gebruik ma ken van zwem- en badgelegenheden. Blijkens de laatste cijfers gaat de ge middelde Nederlander maar éénmaal per jaar naar een badhuis en twee maal per jaar naar een zwembad- Slechts een kwart van de gemeenten beschikt over een zweminrichting; ruim honderd van de 1015 gemeenten bezitten een badhuis. Op de tweede verdieping kreeg de leeszaal voor de leden een bijna drie keer zo grote oppervlakte. RADIO-HOKJE. Voor het eerst is in de zaal wel naast de publieke tribune ook een radio-hokje aangebracht. Wel hebben de Kamerleden zich een jaar lang het gebruik van hun eigen home moeten ontzeggen, maar als zij daar op of omstreeKs 19 Juni weer gaan vergaderen, hebben zy een huisvesting teruggekregen, waar in het prettig zal zyn te werken. FEUILLETON DOORj MYRA GAY 38 Haar gedachten gingen terug naar dat vreseiyk ogenblik waarop ze de deur van haar flat had geopend en ze het slappe uitgestrekte lichaam van dat meisje op haar blauw-met-gouden Chinese kleed had zien liggen. Ze rilde en had het gevoel dat ze nooit weer warm«ou worden. Toen hoorde ze Steve in de andere kamer rondlopen, en hy floot een vrolyk liedje. Hy deed met opzet zo geruststellend. Ze glimlachte even en voelde zich getroost. Ze werd wakker doordat de zon in haar kamer scheen en ze de verruk- keiyke geur van koffie en gebakken spek opsnoof. Steve klopte op de deur en vroeg haar iets aan te trekken en te komen ontbyten. Ze haastte zich naar de badkamer, nam gauw een douche, kamde haar haar en maakte zich een beetje op. Ze trok de zwartzyden pyama aan die haar familie haar het vorig jaar had gegeven en die ze nog nooit had ge dragen. Ze trad een beetje verlegen binnen. Steve deed heel zakeiyk. Hy wees met trots op de tafel die hy voor het ontbyt had gedekt „Kyk eens! Een vorstelijk ontbyt!" Ze knipperde met haar ogen. Haar verbaasde blik ontwaarde narcissen in een grote vaas en warme panne koeken die uit een half afgedekte schaal gluurden. Steve haastte zich met het uit te leggen. „Neen, ik ben niet verantwoorde lijk voor de bloemen en hoe-heten-die- dingen. juffrouw Cartwright heeft ze gebracht". Julie ging aan de tafel zitten en trok een grimas. „Ik voel me een beetje schuldig ten opzichte van juf frouw Cartwright Ik heb aldoor lo pen denken dat ze toch zo'n gemene heks was en daar doet ze me opeens zulke aardige dingen en stapelt vuri ge kolen op myn hoofd!" Steve knikte. „Ja, ik voel me ook schuldig". Julie was hongerig en verbaasde er zich over dat ze met zoveel smaak kon eten in een kamer waar oen moord was gepleegd. Maar nu in het vrolijke morgenlicht schenen de ge beurtenissen van gisteren onwezeniyk en ver-af. Ze dacht aan iets. „Staat er iets in de krant over de gebeurte nissen van gisteren?" Ze kon er niet toe komen het woord „moord" te ge bruiken. Steve knikte. „Niets nieuws. We staan er nog steeds buiten". Dat vond ze aardig. Wy. Het klonk gezellig. Hij ging voort: „Het schijnt, dat die Celia Hollis niet zo'n aardig meisje was als die goeie juffrouw Cart wright zich zo enthousiast verbeeld de. Ze had een zwaar strafregister voor zo'n jong ding. In de gevangenis en in het verbeteringsgesticht ge weest wegens diefstal. En niet zo'n kleine ook. Ze had het speciaal op juwelen voorzien. Ze had een ry valse namen zo lang als je arm. En Er klopte iemand op de deur. Steve zei: „Ik zal wel gaan", en glimlachte geruststellend naar Julie. Ze had de Indruk, dat die glimlach heel wat ln- tanning vereiste. Toen wist ze, dat hij net zo zenuwachtig en gespannen was als zy. Het was juffrouw Cartwright, vol excuses dat ze hen by hun ontbyt moest storen. Maar langzamerhand ging ze over tot de werkelijke reden van haar bezoek. „O, juffrouw Page ik bedoel me vrouw Ferris, hoe kunt u het me ooit vergeven! Dat meisje, dat ik gisteren In uw kamer liet, was een oplichtster! Ze hoorde by een bende of zoiets". „O, ja?" mompelde Steve. Juffrouw Cartwright babbelde voort: „Weet u zeker, dat ze niets heeft weggenomen? Dat dat deed ze voor haar beroep. Toegang krijgen tot andermans kamers en dingen ste len. Ze praatte zo zachtjes en zag er uit als een echte dame! O, het spyt me toch zo, mevrouw Ferris!" „Mijn vrouw heeft nog geen tyd gehad om de ochtendbladen door te zien". Steve wendde zich tot Julie. „Dat meisje, dat hier gisteren een poosje op je wachtte, werd natuuriyk door een van haar eigen bende-geno ten vermoord, toen ze was wegge gaan". „O!" zei Julie. Het was alles wat ze kon uitbrengen. Steve slaagde erin juffrouw Cart wright kwijt te raken. Maar Julie had de trek in haar ontbyt verloren. „Steve, hoe goed ken jy Kip Kirk?" vroeg ze langzaam. Steve schudde zyn hoofd. ,Jk ken hem eigenlyk nauwelyks. Hy kwam gisteravond op me toe en zei, dat hy je in de rol van Lorinda wilde horen. Zyn vader zond hem vooruit als ver kenner. Dat zei hy tenminste". Julie sprak langzaam. „Hij was de kerel, die van de brug afdook". „Dat weet ik. Dat stond in de krant. Ze hebben hem vannacht vast gehouden by wyze van lesje, denk ik. In ieder geval heeft hij een voor proefje van het gevang gehad en ik denk, dat hy niet gauw weer zo'n stom stukje zal uithalen, wedden schap of niet. Hij moest een flink borggeld betalen en hij heeft een maand voorwaardelijk gekregen. Zyn vader dreigt hem te onterven en meer van dat lolligs". Julie moest zekerheid hebben. „Maar nu is hy toch uit de gevangenis. Steve knikte. „Het was gewoon gekkenwerk van hem, of hy nu we reldkampioen is of niet!" Hy keek naar Julie. „Wat heb jy hier eigenlyk mee te maken lief kind? Vertel eens op". Geschrokken mompelde Julie: „Wat bedoel je?" „O. dat weet je besti Vanaf het ogenblik dat we in die verkeersop stopping raakten, ben je zo zenuw achtig als Ik weet niet wat geweest. Wat heb je uitgevoerd? Die kerel afgehuurd om zyn grote sprong te maken opdat jy een paar vellen re clame zou krygen? Zo ja, kom er dan voor uit! Ik ben je ixnpressario. Ik ben degene die voor ons allebei moet denken. „Natuuriyk heb ik die man niet huurd Ik had hem nog nooit ge: voordat" Haar stem verloor zich In het niets. Steve snapte het ook zo wel. „Tot je hem op de brug ontmoette. Ik snap het al. Hy moet tenslotte toch uit de wagen van meneer Low zyn gekomen. Daarom wou jy weten of er nog Ie mand op de achterbank aanwezig was. Je wist dat het Kip was die die duik maakte, is het niet?" Zyn ge zicht stond streng. £Wordt vervolgd) Advertentie. Nederlandse Spoorwegen Tabel 7, pagina 9, 1ste kolom. Amsterdam C.S. v. Den Haag Rotterdam D.P. aangeg. tewljz. als volgt: als volgt; n 1224 n 1244 n 1317 n 1346 n 1346 TOCHT DOOR OOST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN Voorjaarsdag bracht aangename verrassingen. Kleine witte wolken bewegen zich snel langs een zuiver blauwe hemel, verblindende zon-kaatsende golven dansen op en neer, de gele zandbank volgt in zwaaiende giyding do gang van de boot en als dan nog een schip passeert, roepen al die tegenstrijdige bewegingen een draaierig gevoel op b\j Zwerfmans, die zich op de Veerpont Zuidwaarts spoedt. „Wat een weertje!" zegt de knecht terwQI hy schouderschokt van genoegen. Ja, zo Lt het! Een echt zonnige stralende dag. De visdiefjes, achter de boot bezig hun slag te slaan bi de opdwarrelende schrocfkolken, vinden dat ook. Uit pure biydschap grissen ze elkaar de visjes of garnaaltjes af die ze buit maken? ze zweven, vliegen, remmen fladderend af en duiken, dat het een aard heeft. toon, met bliksemsnelle rukken voor waarts, dan weer als zweefvliegend stilhangend voor de nestopeningen. Eén met gele kop, dat is het man netje. O, als de zon vry spel heeft tussen de schuivende wolken, leeft het hier van de insecten. We volgen er weer een paar, vinden via hondsdraf het ruw vergeet-my- nietje, maar 2 a 3 cm. hoog, koe koeksbloemen op het punt open te gaan en liggende bremplanten; kleu rige dagpauwogen wieken voorby, er staat stinkende gouwe, drie soorten ereprys hebben zich op dit plekje ge nesteld. Een boompieper beraamt reisjes van uit de top van een jonge popu lier naar de zon, om echter al gauw weer van plan te veranderen en „en vol plané" terug te keren naar zyn zitplaats. Zwerfmans zet zich een wyie in de zon. 't Vogelgejodel en 't jonge ge ruis van bronsbladerige populieren is te heeriyk om er niet van te genie ten. Langzaam bewegen zich de boe ren over hun akkers, met of zonder kop-knikkende paarden, zaaiend of hakkend en de kleuren van hun kle ren verwazigen in de nevelige sfeer, die de zon uit de aarde roept. In de verte glanzen de rode daken van Nieuw-Namen door een gordijn van populieren. GOED VERBORGEN. Dan zoemt langzaam weer een hom mel voorby. Hy heeft belangstelling voor de klaverveldjes, die hier vlakby staan. Maarwat zoekt hy ho ning, waar zich alleen bladeren bevin den Hé, hebben die blaadjes niet een vreemde diepgroene kleur en een eigenaardige vorm? Met de neus er opgedrukt ervaart Zwerfmans de verrassing van de dag. Er zijn klaver bloempjes, witte, maar er staan tel kens slechts drie losse bloempjes by elkaar, geen wonder dat ze zo goed verborgen bleven (behalve dan voor de hommel). En elk bloemhoofdje biykt zo sa mengesteld. De flora geeft deze klaver dan ook als een aparte soort. Het is de onder grondse klaver, een soort, die juist als de aardnootjes, de groeiende vruchten de grond inboort, waar ze in 't verborgen rijpen. En als vind plaatsen worden alleen Bergen op zoom, Walcheren en Mook genoemd. Elders adventief (aangevoerd) staat er bij, maar voor deze dyk bel? Si ik dat voorshands niet te geloven. In elk feval is Zeeland nu (als een ander werfmans niet vóór was) een nieuwe vindplaats ryker. Een reserve, wan neer de andere mogeiyk door de vloed is verdwenen. Dank je wel, beste hommel! Met wat voorzichtig verzameld be wijsmateriaal schuift Zwerfmans weer onder 't prikkeldraad door naar zyn rijwiel, dat nog geduldig wacht. In de verte blinken de rode daken van Nieuw-Namen door een gordyn van bottende populieren. Laat ze lokken voor ditmaal. Deze dag is ook zonder Nieuw-Namen goed. BAREND ZWERFMANS. Het Vlaamse land ligt op zyn best als Zwerfmans over het fietspad rolt; bloeiende appelbomen en strepen koolzaad-geel geven fleurigheid aan het groen-en-beige patroon, dat de onbegroeide en begroeide akkers sa men vormen en hier en daar ligt een gerimpelde plas fel te schitteren. De reis gaat over Hulst naar Nieuw-Namen door een atmosfeer geurig van koolzaad, dennen, meU aoorn en zandige dampende aarde. Steeds langzamer beweegt zich het rywiel om het speurend oog van zyn berijder gelegenheid te bieden onder weg iets aardigs te ontdekken. Nu daar waren al de bloeiende mei doorns, maar er is ook gouden brem bloesem, weitjes met paardebloemen en blauwe plekken ereprys. Daar zijn blonde veulens naast wat donkerder trotse merries by de boerderijen en rose varkens, die knorrend rondlopen door madeliefryke graslanden. Dan, botsstaat het trouwe ros tegen een boom en kruipt zyn baas onder prikkeldraad door een planten- ryk dykje op. Waarom juist deze dijk? Ja, waar om? INTUÏTIE. Dat is blykbaar de onfeilbare in tuïtie van de natuuronderzoeker. Lok kend staan daar polletjes akker- hoornbloem, hun frisse wit trekt je Wil deze wijziging in uw Reisgids aanbrengen. Ondergrondse Ma»«r (Trifoiiwm 4 uiterrant urr aan, als een nachtvlinder moét toe schieten op het lamplicht. De plantjes verraden een zandige ondergrond en dusmogelyke verrassingen. Nu moet men niet hoog op die plantjes neerkyken; als je bukt en de kelkjes van dichtbij bewondert, komt ook de onmiddellijke omgeving naar voren. Ditmaal zandmuur, klei ne veldkers Een hommel zoemt aan, prachtig fluweelzwart met fel-oranje achter- lyfspunt. De steenhommel zoekt naar een passende woning. Hem volgend, zo dichr hy de bodem, leren we een ietsje van zyn leven enin dit ge val zien we ook eigenaardige plantjes, waar hy omheengonst. Een vlinderbloem, een wikke onge- twyfeld, maar telkens dat éne licht paarse bloempje per bladoksel. Deze eerste vondst is niet slecht; hoewel hier en daar wat schraal in ontwik keling kan dit plantje niet anders zijn. dan de Lathyruswikke (Vicia lathvroïdes), een lang niet algemene zandplant. Dank je, steenhommel! Een gele moshommel brengt me bij een steilrandje, waar ik plotseling een zwaft-met-witte by zie. Dat is een rouwby (Melecta) en nu is het zeker, dat hier Anthophora's (andere byen) moeten huizen, waarby de rouwbijen immers parasiteren. Daar zyn ze al, zoemend mét hoge De minimum-wachtgelden voor oud K.N.I.L.-militairen. De regering heeft aan de Eerste Kamer medegedeeld, dat de minister van Unizaken in nauw overleg met het ministerie van sociale zaken, concrete voorstellen heeft geformu leerd, met betrekking tot de mini mum-wachtgelden voor gewezen K.N.I L.-militairen, welke thans nog een onderwerp van overleg uitma ken met de minister van financiën. Gezien het stadium van dit overleg, is het nog niet doenlijk thans ter zake nadere inlichtingen te ver strekken. 86. Eindeiyk, nadat Jimmy vier-en-een-half uur aan één stuk had doorgezwommen, gaf hy een teken dat hy iets te zeggen had. „Ik zou wel trek hebben in een stuk of twintig bananen", schreeuwde hy. Piet Potlood holde hals over kop naar de kombuis, die grotendeels als voorraadka mer was ingericht. Er lag daar van alles: gekook te eieren, tomaten, chocoladerepen, vier dozen met slagroompunten, drie dozyn gebraden kippe tjes, een geweldige ketel met hete anysraelk. In een reusachtige pan stonden de raasdonders met spek op een laag pitje. Maar waar Piet Potlood ook keek, bananen waren er niet by. Hy haalde er teneinde raad Karei Kanus, de scheepsjongen b(j en deze beaamde dat er géén bananen aan boord waren. De schrik sloeg Plet Potlood om het hart, want hy kende Jimmy Brown en hy wist hoe hy te keer zou gaan als hy hoorde dat er geen en kele banaan was ingeslagen. „Jimmy", riep hy zo vriendeiyk mogelyk. „Er zyn op het ogenblik geen bananen, ik zal een paar lekkere tomaten voor je klaar maken. Wil je d'r een beetje zout op?" Jimmy zei een paar seconden niets en toen wierp hy een tameiyk valse blik naar zyn oude vriend. „Geen bananen!" schreeuwde hy woedend. „Dat is het grootste schandaal, waarvan ik ooit gehoord heb. En wou je me nu met die flauwe tomaten afschepen. Vreten jullie die zelf maar op. Bananen wil ik en anders niets. Goed hoor! Dan zal ik Amerika wel proberen te halen zonder eten".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 8