Wij rijden ook mee met de 4-daagse PHILIPS SNEEUWWIT AUTORADIO, de gezellige reisgenoot Plein 1940 - Gortstraat - Varkensmarkt PHILIPS AutoradiO r. clarijs Fa Peek Ontbijt servies E pars. 68.80 servies 12 pers. 102.25 Gedurende 4 dagen HOLLANDS EERSTE BADPLAATS HEEFT ZICH OPGEMAAKT PROVINCIALI ZEEUWSE COURANT DINSDAG 5 JUNI 1951 Heden werden wy ver- blyd met de geboorte van onze zoon pie te it jan (Peter) c. P. CARELS J. CARELS—sinke Yerseke, 2 Juni 1951. Vierstraat 13. Met grote blijdschap en dankbaarheid, geven wy kennis van de geboorte van ons Dochtertje WILHELMINA. Wy noemen haar WILMA. P. H DEURWAARDER M. DEURWAARDER— SIMONSE. Souburg. 3 Juni 1951. Kanaalstraat 2. Getrouwd Mr. J. I. VAN DOORNINCK en J. J. C. VAN HASSELT. Amersfoort, 4 Juni 1951. Voor de vele blijken van belangstelling, ontvangen ter gelegenheid van mijn 75ste verjaardag, betuig ik langs deze weg aan allen hartelijk dank. E. A. RISSEEUW. Schoondijke, Juni 1951. D. A. Lammestraat 4. Hiermede betuigen wy, mede namens wederzijdse Ouders, onze harteiyke dank voor de belangstel!ing| voor en by ons huweltyk on dervonden. H. A. v. d. BULCK. Jc. v. d. BULCK— TWIGT.I Vlissingen, Juni 1951. Telefonisch aan gesloten onder nummer 319 <K 1189) R.J. DRONKERS, Bakkerij Serooskerke. (W.), Love Parade 75 ets Parade 80 ets Parade Mild I. 1- Gold Parade I. 1.20 Telefonisch aangesloten onder nummer 862—K 1189, Firma Wed. I. A. MELSE Sc Zn. Manufacturenhandel. A 49, Vrouwenpolder. De nieuwste modellen en décors. Mooie porcelelnen combinatie, alles voor 12 personen, 236,25. Nieuwe Burg 32 Telefoon 2734 Middelburg. John Merk, Flipse, Bensdorp, M. W. Hildemisse, A. Wielemaker, Sles-Wittentrop, J. C. Lavooy, B. A. A. Vergouwe, Klumpers Winkel, v.h. Good, Frigidaire-Service, W. Leuvens, J. W. Minderhout, P. A. Rotte, M. Polderman, J. C. Moens, Fotografie en fotohandel, Plein 1940 nr. 5. Cafetaria „De Krab", Plein 1940 nr. 7 Chocolaterie, Plein 1940 nr. 8. Wijnen en gedistilleerd, Plein 1940 nr. 10. Aardappelhandel en Zuivelproducten, Plein 1940 nr. 13, Damesstoffen en mode-artikelen, Gortstraat 26. Heren maatkleding en confectie, Gortstraat 32. Radio- en electriciteitsartikelen, Gortstraat 47. Heren- en kinderconfectie, Gortstraat 44. Kousen en sokken, Gortstraat 54. Koelkasten, Gortstraat 65. Radio- en electriciteitsartikelen, Gortstraat 77. Haarden en kachels, Varkensmarkt 1. Brood, banket en chocolaterie, Varkensmarkt 4. Fruithandel, Varkensmarkt 11. Sigarenmagazijn „De Tabaksplant", Varkensmarkt 13. In de Gortstraat, Varkensmarkt en 1940-Plein Moet U voor kwaliteit, grote sortering en lage prijzen zijn! Door iets héél nieuws geeft het dubbel «et '"'„lm en hebben onderstaande firma's een attractieve winkel-verkoop georganiseerd, waaraan een étalageprijsvraag ver bonden is, met fraaie pryzen. JLn de étalages der- deelnemende zaken ziet U tussen de geëtaleerde artikelen een witte kaart, waarop een woord vermeld staat. Door deze woorden te verzamelen en in juiste volgorde te plaatsen, ontstaat een slagzin. Formulieren hiervoor zijn gratis by de deelnemers verkrijgbaar. Na invulling kunt u de formulieren, voorzien van naam en adres, in een bij de fa. JOHN MERK. Plein 1940, geplaatste bus deponeren. De beschikbaar gestelde prijzen zijn te bezichtigen by FRIGIDAIRE-SERVICE, GORTSTRAAT 65. Prijswinnaars (essen) ontvangen bericht, him pry's persoonlijk te komen afhalen. Deelnemers zyn Firma L. J. van 't Westende, Radio en electriciteit, Markt 73. Juiste inboutv Philips Autoradio komt alleen tot zijn recht als deze op de juiste wijze wordt ingebouwd. Dit kan geschieden door de erkende Philips Inbouwstations, of (via uw dealer) door de Philips Technische Diensten. Gratis service Van 17 Mei tjm 17 Juni 1951 kunnen bezitters van een Philips autoradio toestel hun apparaat GRATIS laten controleren bij de Philips Technische Diensten Amsterdam, Stadhouderskade 129 Rotter dam, Borg. Meineszlaan 96 Den Haag, Loos- dalaseweg 499 Utrecht Stolberglaan 43 Groningen, Wassenberghstraat 34 Enschede, Rietmolenstraat 90 Arnhem, Kastanje- laan 42 Heerlen, Valkenburgerweg 20 Eindhoven, Philips, teL 6000 (toestel 4260) Philips Onovertroffen Service ^EEFT O muziek, tegortsgesj weerberichten, het laatste fiieaws.»*.# Het nieuwste type Philips Autora3io,NX 593 V, doet niet onder roor Uw radio thuis: 5 golfbanden, waaronder 3 voor de kortegolf gemakkelijk af leesbare schaal stabiele afstemming grote gevoeligheid - timbre voor muziek en spraak, naar wens te regelen gemakkelijk in te bouwen, doordat voedings- en ontvangstgedeelte afzonderlijk kunnen worden gemonteerd Een pracht-apparaat, dat Uw leverancier U graag zal demonstreren. VOOR ELK TYPE AUTO KEUS UIT 2 MODELLEN N.V. Mantelmagazyn „DE DUIF", te Middelburg. Algemene vergadering van aandeelhouders op Woens dag 13 Juni 1951, des na middags te 4 uur, ten kan tore van Mr. ANNE BOLLE aan de Nieuwstraat nr. 28 te Middelburg. Punten van behandeling liggen ten kantore der N.V. Aandeelhouders, die de ver gadering wensen bij te wo nen, moeten hun aandelen deponeren ten kantore der N.V., vóór of op 11 Juni 1951. DE DIRECTIE. Laat uw banden vulcaniseren en coveren bij Tevens gevraagd leerling-knecht Blanckstraat 1-3 5 7 Goes - Telefoon 3080 W ederopbouwplan Het Hoofd van het ge meentebestuur van Zoute- lande brengt ter openbare kennis, dat van 7 tot en met 30 Juni 1951 een ontwerp van een wederopbouwplan op de secretarie der ge meente voor een ieder ter inzage ligt. En dat gedu rende die termijn een ieder schriftelyk bij de gemeen teraad bezwaren tegen het ontwerp kan indienen. Zoutelande, 2 Juni 1951. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voorn., D. KODDE. OPTIMISTISCHE VERWACHTING Vele attracties voor de duizenden gasten. (Van onze Haagse redacteur) Den Haag Mei Toen de touringcars uit Heerenveen, uit Meppel en uit Almelo, alt Zutphen, Velp, Amersfoort, Goes en Schagen verleden jaar Augustus drommen vakantiegangers naar Schevenlngen brachten en de bewoners uit de verste streken van ons land zich vermaakten aan het strand en de zee, waren de zakenmensen van de grootste Nederlandse bad plaats al weer bezig met hun voorbereidingen voor.... het aanstaande seizoen. Want er komt heel wat kyken om de honderdduizenden landge noten en vreemdelingen waardig te ontvangen en hun het vertier te bieden, dat zij in Scheveningen zoeken. Thans is men nagenoeg gereed en ntet alleen de enorme drukte, die de schaarse zomerse dagen van dit jaar reeds te zien hebben gegeven, maar ook de talrijke besprekingen voor ho telkamers hebben optimistische ver wachtingen gewekt voor de komende maanden. Amerikanen, Engelsen, Belgen, Zwitsers en Duitsers (uit W. Duitsland), hebben reeds laten re serveren; ongeveer 250 Zwitsers zijn al met speciale treinen, die Scheve ningen tot eindpunt hadden, voor een kort bezoek aan Nederland gearri veerd. De badplaats heeft zich vrijwel ge heel van zyn zware oorlogswonden hersteld en het zal er deze zomer weer uitzien als van ouds. Alleen „de pier", waarop men zich zo heerlyk in het zonnetje kon koesteren, is nog niet herbouwd. Het ziet er niet naar uit, dat zy zal terugkeren, want daarmede zouden enige millioenen Semoeid zyn, een bedrag, dat hoven e draagkracht van de Exploitatie Maatschappy Scheveningen gaat De oude pier officieel wandelhoofd geheten heeft indertyd 750.000 gekost Met ongeveer 600.000 bezoe kers per jaar, die vyftien cent per persoon betaalden, was een winstge vende exploitatie mogelyk. Dat zou nu niet meer het geval zyn. Ook de onooglyke ruïne aan het Noordelijke gedeelte van de boule vard, die eens het Oranje-hotel was, is nog niet geheel verdwenen. Doch daar zullen eerlang vier flatgebou wen verrijzen, die de Bank voor On roerende Zaken in Amsterdam er wil bouwen. Op die plaats komt voorts een gebouw voor badplaatsbelangen, dat een zaal voor een 600 a 700 per sonen zal bevatten, een welkome uit breiding van de vergaderplaatsgele- genheia in Scheveningen. GRAND HOTEL Overigens mag het oude vissers dorp, dat uitgroeide tot een mondaine badplaats, maar waar ook de gewo ne man zich uitstekend thuis voelt, er weer zyn! Van grote betekenis is, dat het Grand Hotel weer open gaat. Het is eenvoudig ingericht, zodat ook de toerist met een betrekkelyk be scheiden beurs er gebruik van kan maken. Het telt ruim 200 kamers met 503 bedden. Het kost ons veel zorgen om een zo groot bedrijf als dit gaande te hou den, bekende ons mr. A. Adema Zijl stra., directeur van de N.V. Exploi tatie Maatschappij Scheveningen, die de grote hotels in beheer heeft. De kosten zyn enorm gestegen en het publiek zit niet meer zo ruim in zijn geld. Er worden wel klachten geuit over wat men met een lelyk woord de verproletarisering van de badplaats zou kunnen noemen. Het bedryf is namelyk in 1883 nog al exclusief op gezet. Men kan evenwel geen prikkel draad om de badplaats spannen. Als het gety verloopt, dient men de ba kens te verzetten, men moet zich aanpassen en het publiek zo veel mo gelijk bieden wat het verlangt, zon der er eenkennis van te maken. Een compensatie voor deze „ver- proletarisering" vormen de concerten in de Kurzaal en het Holland Festi val met zijn kunstmanifestaties op verschillend gebied. De muzieklief hebbers zullen weer volop kunnen ge nieten van belangrijke noviteiten en reprises. Wat de concerten betreft, werkt men echter met verlies. Er wordt gedokterd aan een oplossing voor de moeilykheden.Zij zal volgens de heer Adama Zijlstra gevonden moeten worden in de toekenning van een Rijks- of gemeentesubsidie. Tenzij dat andere middel wordt aangegrepen: het toestaan van de roulette. Er zyn wel zogenaamde be sloten clubs op Scheveningen waar men naar hartelust kan gokken er is er onlangs weer een geopend in het Casino doch de Exploitatie Maatschappy heeft daartoe niet zijn toevlucht willen nemen, omdat zy op het standpunt staat, dat alle clubs verboden dienen te worden en dat slechts enkele concessies om een speelzaal te houden behoren te wor den verleend. De Exploitatie Maat schappy Scheveningen moet daar voor dan zeker in aanmerking ko men, meent de heer Zijlstra, omdat zy jarenlang op goede gronden naar een legale oplossing heeft gestreefd. Een meevaller voor Scheveningen is dit jaar, dat het zogenaamde voor seizoen goed zal zijn, doordat van 26 Mei tot half Juni twee grote con gressen het derde Wereld Petro leum Congres en het congres van Actuarissen honderden deelne mers naar Scheveningen zullen bren gen. Maar ook 't seizoen zelf wettigt een optimistische verwachting. Ér zal namelyk weer genoeg te beleven zyn: behalve de vele concerten, dans en balletuitvoeringen, toneel en lichte kunst, cabaret, vuurwerk en circus voorstellingen. En dan overdag na- tuurlyk zee, zon (als die deze zomer nu maar schynen wil!) en zand, die weer duizenden naar Neêrland's eer ste badplaats zullen lokken. (Nadruk verboden) Een Franse en een Portugese kloos terzuster zijn door een volksgerechtshof te Nanking tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van ver waarlozing en slechte behandeling van onder haar hoede gestelde kinderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 6