Koempoelan-1951 in Lunteren: de grootste na de bevrijding Handel's orgelconcerten zijn virtuoos geschreven DE „TROMP" SCHOOT RAAK .r MUZIEK IS EEN BELEVENIS VOOR DEZE JONGE MENSEN DINSDAG 5 JUNI 1951 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 1 SPEEL HET SPEL Padvindersleiders en padvindsters- leidsters beleefden twee goede dagen (Van een onzer redacteuren.) De Goudsberg te Lunteren, waar Mussert nog maar tien jaar geleden z()n hagepreken afstak en de N.S.B. haar demonstraties a la Neurenberg organiseerde, beleefde bet afgelopen week-end andermaal een grootse ma nifestatie, die echter wel een geheel andere geest ademde. Twaalfhonderd padvindersleiders en padvindsterleidsters uit alle delen van het land zoch ten dit verrukkelijk mooie plekje met zjjn sparren, hel en overdadig bloei ende brem op om zich tjjdens de grootste Koempoelan (leldersbQeenkomst), «■elke na de bevrijding ls gehouden, te bezinnen op hun taak ln de padvin dersbeweging: het grote spel mee te spelen en dat te doen in een dienende functie, n.l. om de jongens en meisjes voor te bereiden op hun sprong in het werkelijke leven. heden zo geëigende kampliedjes. Het was al heel laat, toen de tentjes tus sen de dennen werden opgezocht. De Zondagmorgen bracht de ge bruikelijke patrouillewedstrijden, waarbjj maar liefst 41 opdrachten moesten worden uitgevoerd. Het hoogtepunt van de ochtend was een kostelijke Alle deelnemers en deelneemsters aan de Koempoelan-1951 hadden zich gehaast Zaterdagmiddag bjj de ope ning van het tweedaagse kamp aan wezig te zijn, omdat deze opening een voor iedere padvinder wel zeer bij zonder cachet droeg. Na het hijsen van de vlag werd namelijk de nieuwe hoofdcommissaris van de N.P.V., mr. J. M. Ravesloot, op plechtige wijze als zodanig geïnstalleerd. Dit geschiedde op het grote, zacht- glooiende St. Joris-vela, waar de Koempoelanners zich in carrévorm hadden opgesteld en waar ds. S. Kra nenburg, de wnd. secretaris van het N.P.V.-bestuur, de nieuwe hoofdcom missaris, die burgemeester van Al melo is, verzekerde, dat er heel veel van hem wordt verwacht. Nadat hij hem een „goed pad en zonnig spoor" had toegewenst, installeerde oübaas Ph. Baron van Pallandt van Eerde, hoofdkwartiercommissaris, mr. Van Ravesloot, die, met de hand op de driekleur, de padvindersbelofte afleg de. De plechtigheid werd ondermeer bijgewoond door de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, die vervolgens, mét de andere geno digden, plaats nam op een simpel houten trapje, dat naar de „Kimvlak- te" voerde, om te luisteren naar de over het ontstaan van de jeugdbewe ging causerende hopman M. J. Hart- gering. PADVEVDERSMARKT. Daarmee was dan het officiële deelte afgelopen en kwamen de lei ders en leidsters zelf in actie. Zij im proviseerden naby de cantine een grote markt, welke in gezelligheid voor de Middelburgse weekmarkt be paald niet onder deed en een uitste kend beeld gaf van de activiteit der districten. Rotterdam zorgde voor al leraardigst cabaret, „De Oude Yssel' voor een lollige modeshow, Arnhem bracht zijn vlotte „Veluweband" het strijdperk. Maar waar bleef Zee land? Na een reeks van cessies, die voor de Koempoelanners zeer instructief waren, werd de eerste dag besloten met een groots kampvuur ergens op een idyllisch plekje midden in het bos. Grillig beschenen door de hoog oplaaiende vlammen luisterden de 1200 deelnemers en deelneemsters ademloos naar een luguber kamp- vuurverhaal en zongen vol animo de voor dergelijke romantische gelegen- Nederlandse successen bij damkampioenschappen. Het Nederlandse echtpaar J. W. Mo- lin uit Den Haag won de tweede prijs bij de Europese beroepsdanskampioen- schappen, die in Bad Kissingen in Duitsland gehouden werden. Ook de derde prijs werd door een Nederlands paar gewonnen, namelijk door de heer en mevrouw H. A. Meulen. .j..#********************** IV Wanneer U een bromtol opzet en U slaat met de vlakke hand op de top om de bromtoon duidelijker te doen klinken, gaat de tol vaak enigszins schommelen (vóór ze met een nijdige zwaai onder de kast schiet).' Eenzelfde schommelende beweging, maar in véél trager tempo, voert ook de aarde uit terwijl zij zich al draaiende om de zon beweegt. Daardoor wordt in het ene jaargetijde het bovenste deel van de aarde (het Noordelijk halfrond) wat meer door de zon beschenen en krijgt het onderste deel in het tegenoverge stelde jaargetijde wat meer zonne schijn. Terwijl op het ene halfrond het ene jaargetijde heerst, vindt men dus op het andere halfrond het tegenover gestelde. Gedurende onze winter bevindt de aarde zich het dichtst bij de zon, waar door de werking der aantrekkings kracht sterker wordt en hierdoor wordt de schommelende beweging versneld. Het gevolg hiervan is dat herfst en winter hier korter duren dan op het Zuidelijk halfrond. Thans telt de lente bij ons gemiddeld 92 dagen 20 uren, de zomer 93 dagen 15 uren, de herfst 89 dagen 19 uren en de winter 89 da gen 1 uur. Lente en zomer zijn hier dus samen 8 dagen langer dan herfst en winter en dus ook 8 dagen langer dan lente en zomer op het Zuidelijk halfrond. Telt U het maar na op de kalender. Dat U er niets van wilt geloven is niet onbegrijpelijk in een land waar gedurende het grootste deel van het jaar alles tegen vocht en koude be schermd moet worden. Niet voor niets wordt tegenwoordig cellophaan als verpakking gebruikt. En het zonderlinge is: cellophaan, of glaspapier, trekt water aan en laat vocht gemakkelijk door! Toch is het zo! H. Pétillon. voetbalwedstrijd tussen districts- en hoofdkwartlercommissn- rissen, tezamen zo om en nabb de 850 jaar oud. De D.C.'a wonnen deze match, de activiteit van de nieuwe hoofdcommissaris (midvoor) en ds. Kranenburg ten spflt De verliezers werden voorafgegaan door de band, op brancards weggedragen 's Middags werkten alle Koempoe lanners 1 improviste mee aan een Soot historisch spel, voorstellende de tocht van Philips van Bourgondië en Margaretha van Vlaanderen in Gent. De gilden bewogen zich over het St. Jorisveld, boden geschenken aan, (waaronder een grote taart, die een dwerg bleek te bevatten), dans ten en zongen. Een riddertournooi besloot dit spel; de winnaar werd be loond met de handschoen van de scho ne Margaretha. En daarmee was de ze geslaagde Koempoelan, die voor velen een injectie betekende, ten ein de. Mr. Van Ravesloot zeide ons nog, dat er vóór alles eendracht in de padvindersbeweging moet bestaan, vollediger gezegd: eenheid in ver scheidenheid. „Ons doel is, de leugd sterk te maken in het leven, elk op eigen terrein en volgens eigen begin selen", aldus de nieuwe hoofdcommis- Paus Plus X-herdenklng In Nijmegen. Ter gelegenheid van de zaligver klaring van wtylen Paus Pius X werd Zondagmiddag in het Goffert- stadion te Nijmegen in tegenwoor digheid van duizenden, onder wie de hoogste geestelijke cn burgerlijke autoriteiten, een plechtige herdenking gehouden. Onder leiding van Anton 8weers werd door honderden schoolkinderen en door honderden geestelijken en burgers vertolkt het eucharistische massaspel van Ben Heuer, onder de titel „Paus-hulde aan Plus X", waar in deze kerkelijke en sociale hervor mer in de Katholieke kerk werd ge symboliseerd als vredesapostel en rechtshersteller. OEFENING PROGRESS. Nederlandse kruiser sloeg goed figuur. Het U een rustige Zondagmorgen geweest op de „Tromp", met krenten brood bU het ontbijt. Op het achterdek werd een kerkdienst gehouden, ge leld door ds. C oen raad, die enige maanden met de „Evertwn" naar Korea Is geweest. Ii.-t.-rkt door wn Indtaho rlj~ttuM. voted, do ..Tromp' om two* "or hot voorboold van do „Huntorttllloritroop". dio In do vrooKo morion wn« vertrokken. Met de Franse zware kruiser „George Leygues" en de Britse zware kruiser „Swlftsure" In de kiel linie voer het schip de baal van Dou- arnenez uit. at zegt de nieuwe wet? SNELHEID. Bestuurders van motorrijtuigen zijn verplicht hun snelheid zo te regelen, dat zij steeds het motorrijtuig tot stilstand kun nen brengen binnen de afstand, waarover zij de weg vóór het motorrijtuig kunnen overzien en waarover deze vrij is. Familieleden en belangstellenden verwelkomen Hr. Ms. „Everteen" bij ziin thuiskomst ln de haven Helder De „Tromp" kwam niet onder de indruk van het grotere postuur der anderen de commandant, kapitein ter zee H. Bos, waa spoedig inge speeld op de kleinere wendanelhoid van de Fransman en hield zijn schip haarscherp achter de ..George Lcy- gues". Onder dit gemanoeuvreer stonden de artillerieofficier en de kanonniers met verlangende blikRen uit te zien naar een sleepboot, die een 35 meter lange doelschijf voor schietoefeningen voortsleepte. Toen de doelschijf op 12 km. afstand aan stuurboord was gekomen, werden de 15 cm. kanonnen dwars uit „ge bakst", d.w.z. opzjj gedraaid. Op het Franse commando vuurden de krui sers bijna gelijktijdig het eerste sal vo af; de Fransman met negen ka nonnen. de „Tromp" met zes en de .Swifts ure" eveneens met' negen. Het was alsof het schip door een aardbeving geschud werd. De lucht druk deelde onzachte duwen uit op de brug. er barstte een raampje van de patrijspoorten cn zelfs werd de kicsscii van de telefoon gerukt. Het ene salvo volgde op het andere. De „Tromp" loste er elf. de Frans man vijf en de Brit negen. De^vuur- snelhekl van de anderen was noger dan van de oudere ..Tromp", maar volgens een voorlopige uitslag maak ten de kanonniers van de „Tromp" tien treffers tegen de anderen acnt. Voor de artillerie-officier was dit een reden om een rondje te geven. Baconprijs redelijk, maar niet aanlokkelijk. De hoofdafdeling veehouderij van de Stichting voor de Landbouw heeft de politiek besproken, welke de over heid voert met betrekking tot de var kenshouderij. Hoewel het door de re gering wordt voorgesteld alsof de ver hoging van de baconprijs tot f 2.38 een stimulans inhoudt voor de var kenshouderij, is de hoofdafdeling van oordeel, dat zulks nog niet het geval is. Men kan deze verhoging niet zien als een gehele of gedeeltelijke extra winst voor de producent, waardoor de baconmesterij voor hem aantrekkelij ker wordt, aangezien deze verhoging voornamelijk een compensatie is voor de verlaging van de subsidie op het krachtvoer. De prijs op zichzelf van i 2.38 is rede lijk, doch het is de vraag of de boe ren, gezien de grotere risico's deze prijs voldoende zullen achten om tot een-baconmesterij op groter©schaal over te gaan. MUZIEKFEUILLETON Suzi Jeans speelt Vrijdag in Goes met het Utrechts Studentenorkest Zij werd in Wenen geboren en woont thans In Engeland MEN HEEFT WEL EENS DE OPMERKING gemaakt, dat Handei's wer ken de indruk wekken, alsof zjj door de componist dl improviserend aan het papier zyn toevertrouwd, omdat zjjn muziek steeds weer getuigt van een spontane geest en byna nergens doet denken aan een moeizaam geconstru eerde vorm. Dat is geen wonder, want Handel was een groot improvisator, die vooral als organist zijns gelijke niet had. Mede daartfoor werd zj)n styi direct en op-de-man-af: hij had er zich als improvisator aan gewend om zyn gedachten onmiddellijk en klaar om te zetten in klinkende muziek. In het bijzonder komt deze eigenschap naar voren in Handel's achttien con certen voor orgel en orkest, waarvan er één (nr. 4 in F) Vrydag a.s. wordt uitgevoerd door Suzi Jeans, samen met het Utrechts Studentenorkest on der leiding van Hans Brandts Buys in de Grote Kerk te^Goes. Deze concerten, die in ons land be trekkelijk weinig worden uitgevoerd in de originele bezetting, werden des tijds door Handel geschreven om ze te spelen in de pauzes van zyn ora torium-uitvoeringen. Bij sommige heeft de componist de orgelpartij slechts gedeeltelik genoteerd, omdat het hem ging als een vlot en boeiend spreker, die aan de hand van een paar punten een indrukwekkend be toog kan opbouwen. Handel had aan een paar „muzikale punten" op de orgellessenaar voldoende: zijn orgel partij improviseerde hij dan zo bui tengewoon knap en geïnspireerd, dat het publiek de zaal bijna afbrak van geestdrift. Nog altijd zijn in Engeland de or gelconcerten van Handel zeer popu lair en in byna geen enkel land hoort men ze zo perfect uitvoeren. Daar om is het een bijzondere gebeurtenis, dat Vrydag in Goes een Handelcon- cert wordt gespeeld, door een orga- niste, die reeds jarenlang in Enge land woont en die als het ware gepre destineerd schjjnt voor deze muziek. Immers evenals Handel komt Lady Suzi Jeans oorspronkelijk van het Europese vasteland, waar zij haar op leiding ontving volgens de beste tra dities van de Duitse orgelkunst, om daarna in Engeland te acclimatiseren in die typische sfeer, die ook Handel zo vruchtbaar deed werken. SUZI JEANS. Suzi Jeans werd in Wenen geboren en studeerde by de cantor van de Thomaskirche te Leipzig, dr. Karl Straube. Al spoedig maakte zy grote naam als organiste en clavecymbalis- te en haar spel maakte in Parijs op de toen 90-jarige Charles Marie Wi- dor zo'n grote indruk, dat hij haar aanbood enige tijd les te geven. In 1935 ging Suzi Jeans toen nog Su zi Hoek naar Engeland, waar zy optrad als soliste by het Handelfesti- val te Cambridge. Zy maakte hier kennis met de beroemde natuurkundi ge Sir James Jeans, trouwde enige tyd later met hem en beleefde zeer gelukkige jaren. In 1946 overleed Sir James Jeans en opnieuw begon Suzi Jeans deel te nemen aan het interna tionale concertleven. Inderdaad is er dus enige overeenkomst tussen Han del en deze organiste, van wie bekend is, dat zy deze Handelmuziek ver staat als weinig anderen. DE CONCERTEN. De orgelconcerten van Handel heb ben betrekkelijk weinig gemeen met b.v. werken voor orkest en piano, zo als ze later door Beethoven, Schu- man e.a. werden gecomponeerd. Men kan deze H&ndel-werken het beste vergelijken met een Concerto Gros. so, een werk dus, waarin enkele in strumentalisten, samen het concer tino vormend, afwisselend en samen spelen met het gehele orkest (tutti). Beide groepen wedijveren als het wa re met elkaar en benaderen zodoende tuur zeer doorzichtig heeft gehouden en deze zeer virtuoos heeft geschre ven. De orgelconcerten vormen een prachtig voorbeeld van instrumentale barok en doen zeker niet onder voor de bekende Suites, zoals de „Water- music" enz. ANDERE WERKEN. Het orgelconcert van Haydn. dat Suzi Jeans eveneens speelt, werd voor het eerst door haar uitgevoerd tij dens een Promenadeorkest in de Royal Albert Hall te Londen in 1947, nadat zij de orgel- en orkestpartijen van dit werk had gevonden in de bi bliotheek van het ..Gesellschaft der Musikfreunde" te Wenen. Vorig jaar speelde zy het concert te Salzburg en te Wenen. Het programma voor Vrydag ver meldt voorts als orgelsolo een van Bach's bekende trio-sonaten (in Es). Tenslotte een enkel woord over het „Divertimento" van Michael Haydn, waarmede het concert begint. Van de ze componist, een broer van Joseph, zyn ongeveer driehonderd werken bewaard gebleven, waarvan slechts wol zeer dicht de oorspronkelijke be- een. het Divertimento, in druk is tekenis van het woord „Concert", dat immers „wedyver" betekent. In plaats van het concertino, de kleine groep instrumentalisten dus. laat Handel het orgel spelen, zodat het verschil met het Concerto Grosso voornamelijk ligt in het gebruik van de instrumenten. Er is nog geen spra ke van een zelfstandige partij zoals byvoorbeeld Schuman en Tsjaikows- ky later voor de piano zouden schry- ven. Overigens klinkt de combinatie orgel orkest buitengewoon mooi, vooral omdat Handel de orgelparti- verschenen. Michael Haydn was ver bonden aan het hof van" ue Aartsbis schop van Salzburg en heeft geniale werken geschreven. Van nature was hij echter een zeer bescheiden mens, die het niet nodig vond veel ophef over zyn werk te maken. Daardoor bleef hij leven in de* schaduw van zijn beroemde broer Joseph, met wie h(j als componist ongetwijfeld vergeleken mag worden. Ook dit „Divertimento" voor Strykorkest is een knap stuk werk, dat niet nalaten zal indruk te maken. de K. EEN REPETITIE MET STUDENTEN Enthousiaste werkers Hei wereldgebeuren Lichte ontspanning Het begin van de zomer op ons con tinent en daarmee tevens net begin van de vacantietijd is samengevallen met ten lichte ontspanning in de In ternationale toestand, die de vrees voor oorlog op korte termyn voorlo pig heeft weggenomen. De Russen hebben zich de afgelo pen maanden onthouden van opzien barende of agressieve acties, de Amerikanen zijn na de emotionele oplaaiing van de gemoederen rondom het ontslag van MacArthur wat tot bedaren gekomen, zodat thans een kalmer atmosfeer is ontstaan, diode hoop heeft verlevendigd, dat door on derhandelingen de scherpste kanten van de bestaande conflicten wegge- slepen kunnen worden. In Korea is na het mislukte voorjaarsoffensief van de Chinezen een gevechtspauze ontstaan, die beide partijen gelegen heid geeft hun posities te consolide ren. De uitschakeling van MacArthur doet zich thans voelen. Niet opnieuw zijn de verbondenen in dezelfde fou ten vervallen als vorig jaar. De breedtegraad ls weliswaar weer over schreden, maar de opmars is voldoen de tydig gestaakt om de mogeiykheid van -een wapenstilstand rondom de 38ste breedtegraad open te houden. Generaal Van Fleet heeft Zaterdag oen blijkbaar door Washington ge ïnspireerde verklaring afgelegd, ale anders van toon was dan gewoonlMk. Dit keer geen aankondigen van be slissende slotoffensieven en wat dies meer zij, maar'de nuchtere medede ling, dat geheel Zuid-Korea weer in handen van de verbonden troepen )s en dc geallieerden het daarby voorlo pig zuilen laten. Het ls thans aan de Chinezen het Initiatief te nemen tot besprekingen over een vredesrege-* ling. Of dit initiatief zal komen? Er is weinig aanleiding tot optimisme ln dat opzicht, maar diplomatieke ver rassingen zijn niet uitgesloten. In Perzië. dat dc afgelopen weken een brandpunt van verwarring is ge weest, heeft het nuchtere verstand (voorlopig) gezegevierd over fanatis me en verbittering. De Westerse di plomaten heben de oliekwestie zeer voorzichtig, maar tegel ykertdd ook krachtig aangepakt en dat Is niet zonder resultaat gebleven. De Britse regering, inziend dat halsstarrig ver zet tegen de nationalisatie het extre misme in Perzië in de hand zou wer ken, heeft zich bereid verklaard ver regaand aan de Perzische wensen te gemoet te komen. Tcgciykertyd ech ter is de Perzische regering duideiyk gemaakt, dat Londen in geen geval een eenzijdige actie zal tolereren en zonodig niet zal aarzelen troepen te gebruiken. Mocht dit nog niet vol doende indruk hebben gemaakt op de heren in Teheran, de pcrsooniyke boodschap van president Truman heeft in elk geval wel uitwerking ge had. Truman ontzag op handige wyze de gevoelige tenen van dc Perzen door zich formeel boven de partyen te stellen en vrijwel gelijkluidende brieven te zenden naar Teheran èn Londen. De brief aan Londen was feitelijk overbodig omdat de Britse regering reeds herhaaldeiyk haar be reidheid te kennen had gegeven tot een minnelyke schikking door onder handelingen. Een merkwaardige ver gissing deed zich voor by het over handigen van de Amerikaanse nota's. De Amerikaanse gezant in Teheran verwisselde per abuis Trumans brie ven en gaf aan premier Mossadeq de boodschap, die bestemd was voor Att- lce. De brief gaf in het Iraanse parle ment aanleiding tot een verbitterd debat, dat tenslotte tot een overwin ning voor de gematigden leidde. Pre mier Mossadeq verKlaarde zich ac- coord met een conferentie over de na tionalisatie-kwestie met vertegen woordigers van de Britse oliemaat schappij. Er zal dus onderhandeld worden en daarmee is de kans op een compromis, dat de Perzische wensen bevredigt en tegeiykertyd de gere gelde aanvoer van olie voor gebruik in het Westen verzekert, gestegen. Ook in Perzië een ontspanning van de situatie, die in Londen opluchting heeft veroorzaakt, ook al zijn de moeilijkheden nog lang niet van de ^aan. Lady Suzi Jean». „Alsjeblieft niet zo'n zwaar Wag ner-décor! Een genoegelyk, oua- Weens achtergrondje, dèt is, wat we hier moeten hebben", zegt Hans Brandts Buys tegen de violisten van het Utrechts Studenten Orkest, die onder zyn leiding bezig zyn, de bege leiding in te studeren bij een Orgel concert van Haydn. De orgelparty wordt voorlopig door een der studen ten op de vleugel gespeeld, en nu komt het er op aan, daar een mooie strijkersbegeleiaing by te spelen. Door die vergelyking van de dirigent hebben de studenten dadelijk begre pen, dat hun spel te zwaar was en, opnieuw begonnen, klinken de ac- coorden, waarmee de orgelsolo straks ondersteund moet worden, dadeiyk lichter, sieriykerWeenser. Een goedkeurend knikje van de dirigent. Dan gaat het een poosje goed. tot dat er weer wordt afgetikt: .Jullie spe len daar wel een eenvoudig begefei- dingsfiguurtje, maar denk er om dat dit óók muziek moet zyn. Je moet er niet by indutten! De begeleiding moet even mooi afgewerkt en levend zyn als de solo, en niet zo'n beetje ver veeld doordobberen Het woord „repeteren" is eigenlijk een vreemd woord voor hetgeen er mee bedoeld wil zyn. Het ls vaak herhalen, zeker, maar door die herha lingen mag de geest der muziek niet gedrukt, niet gedood worden. By Hans Brandts Buys, de geestdriftige studentenmuziekleider, betekent re peteren: de muzikale energie opwek ken en richten op het schone doeL Hy werkt graag met deze jonge muziek liefhebbers, misschien juist omdat ze de molentred van het „vak" niet ken nen. Voor hun is de muziek een bele venis, iedere keer weer, wanneer zy samenkomen in koor- of orkestver- band. En Brandts Buys geeft aan die beleving inhoud met* zijn opmerkin gen. die soms de werking hebben van een vrolijke kwinkslag en die even vaak voeren tot een instructieve uit eenzetting, waarmee deze muziekiie- vende jongelui hun persoonlijk voor deel mee kunnen doen. Er komt een gevaarlyk plekje In de partituur: een ritenuto, dat door het orkest heel soepel opgevangen moet worden. „Wacht eens even", zegt Ter gelegenheid van het con cert, dat Vrijdag a.s. te Goes in de Grote Kerk wordt gege ven. ontvingen wy van de be kende musicoloog Wouter Paap uit Utrecht bijgaand ar tikel over een repetitie met het Utrechts Studenten Orkest. Brandts Buys, „tot nu toe heb ik al leen maar de maat behoeven te slaan, maar hier ga ik dirigerenLet op myn slag, want nu moet ik op jullie kunnen rekenen!" Alle ogen volgen gespannen de armen-in-hemdsmou- wen (geen dirigent repeteert ooit in zyn jasje), en er komt inderdaad die soepele, gelijk-afgerondc vertraging tot stand, die aan het gezamenlijk musiceren de natuurlijke, expressieve beweging verleent. Zo gaat het meer dan een uur ach tereen nu moet er eens een streek uitgeknobbeld worden, waarvoor de dirigent het initiatief uit het orkest zelf laat voortkomen, dan moet de juiste verhouding van de stemmen geregeld worden. Het loopt intussen tegen elven. ..Als we nu vanavond eens tot half twaalf doorwerken, wie gaat er dan eerder weg? Vinger opsteken". Er wordt geen vinger opgestoken, immers het begint nu Juist goed te wordenWOUTER PAAP,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 5