W; et te! i NAJAARSKERMIS AFGESCHAFT Provincie Zeeland had batig saldo HOTELKWESTIE TE TERNEUZEN DE STAGNATIES BIJ DE PROV. STOOMBOOTDIENSTEN s PROVINCIALS ZSSUWSE COURANT DINSDAG S JUNI 1901 GEMEENTERA AD VAN GOES Er moet bezuinigd worden! Het merendeel van de Goes© gemeenteraadsleden sprak zich In de Maan dagavond gehouden vergadering uit tegen het voorstel van B. en W. om de najaarskermis te handhaven, niettegenstaande wethouder Roose o.a. had betoogd, dat ook de 2200 aan staangelden node kunnen worden gemist. Vooral nu Ged. Staten hebben bericht, dat op de begroting 1951 aanzien lijk bezuinigd zal moeten worden. De zomerkermis zal worden gehand haafd. het hem beter dat er gelegenheid be stond in eigen omgeving met controle. Ook het derven van de f 2200 staan geld lagen hem zwaar. Vooral nu men toevallig Maandagmiddag „enige on aangename pillen te slikken heeft ge kregen" over de begroting 1951. Uit een schrijven van G. S. is ge bleken, dat hierop aanzienlijk be snoeid zal moeten worden. Zo dreigt de post van t 1000 voor actieve re creatie van de jeugd te moeten ver dwijnen. Verder wordt de verhoogde uitkering van de armenzorg door B. A. vanwege G. S. aangevochten, voor de post ten behoeve van het openba re V.G.L.O. wordt ook zwaar geschut in stelling gebracht, terwijl tevens de post subsidie voor culturele doelein den in het gedrang komt. Toen het voorstel van de meerdei - heid van B. en W. 'tot handhaving daarop in stemming kwam, werd dit met 105 stemmen verworpen. (Vóór stemden de heren Roose. Bakker, Vroome (K.V.P.), de Roo (V.V.D.) en Merison (Midd.) De vergadering had ditmaal een zeer vlot verloop. Do 17 punten van de agenda werden in één uur afge werkt. Het voorstel om het presentiegeld voor de raadsleden van f 5.— op f 7.50 to brengen, ontmoette enige bezwa- fen. De heer De Roo (WD) vond dat het argument van vergoeding voor verlet niet kon gelden voor avond vergaderingen zoals thans meestal ge schiedt. Hij wilde alleen voor dagver- gadering een presentiegeld van f 7.50 verstrekt zien. De heren Sepers, Van Melle (ch.) en Buys (PvdA) konden met het voor stel accoord gaan, daar zij in de ver hoging enige compensatie zagen voor de leden die aan commissievergade ringen moeten deelnemen en hiervoo' geen vergoeding ontvangen. De heren dc Roo (WD) en Zuidema (AR) merkten hierbij op, dat dit niet alle raadsleden treft en dat dan desnoods voor commissievergaderingen enige vergoeding moet worden gegeven. Het amendement de Roo werd echter niet voldoende ondersteund om in stem ming te kunnen worden gebracht Hierop werd het voorstel van B. en W. aangenomen met de heren de Roo en Zuidema als tegenstemmers. KERMISDEBAT. Voorts ontwikkelde zich een kort lccrmisdebat. Het voorstel om de zo merkermis te handhaven lokte hoe genaamd geen bespreking uit De te genstanders achtten hun standpunt voldoende bekend. Het voorstel werd zhs. aangenomen, met aantekening dat de C.H. en A.R-raadsleden tegen waren. Wat betreft de najaarskermis druk te de heer Zuidema (A.R.) er echter zijn teleurstelling over uit, dat B. en W. niet met een voorstel tot afschaf fing waven gekomen, gezien de me ningen hierover geuit in een informa tieve raadsvergadering. Het argument dat de kermislief hebbers anders naar andere centra des vermaaks zouden trekken, achtte hij niet steekhoudend. Dit zal men niet nalaten, ook wan neer men een paar dagen de Goese kermis kan bezoeken. De heer Vis- scher (P.v.d-A.) vertolkte de mening van zijn fractie, die de najaarskermis uit de tijd acht. Men zou daarom te genstemmen. De heer de Roo ging met het voorstel van B. en W. mee, daar hij geen onderscheid zag tussen de zo mer- en najaarskermis. Handhaaft, men er één, dan kunnen allebei blij ven bestaan. De heren Vroome (K.V. P.) en Merison (Midd.) vonden het niet juist met afbraak te beginnen, nu men de toondagen nieuw leven wil inblazen. BEZUINIGINGEN OP BEGROTING 1951. De heer Vermaire (Midd.) was ook voor afschaffing. Weth. Roose (K.V.P.) nam de ver dediging van het voorstel op zich. Wat de vermaakcentra betreft merkte hij op, dat er sommigen die tegen ker mis zijn, zich wel op dei'gelijke centra bij tentoonstellingen enz., tot in de kleine uurtjes ophouden. Daarom leek Over het jaar 1949 De rekening der provinciale inkom sten en uitgaven over het dienstjaar 1949 heeft een voordelig verschil van f 368.445.74. Het batig slot, dat door bijzondere omstandigheden abnormaal groot is, is als volgt ontstaan. Meer ontvangen dan geraamd f 25.677.17 en minder uitgegeven dan geraamd f 342.768.57. Het college van Ged. Staten stelt de Prov. Staten voor de rekening al dus vast te stellen. De inkomsten van de gewone dienst op f 3.962.728.99 en de uitgaven op f 3.594.283.25. De kapitaalsdienst in inkomsten en uitgaven op een bedrag van f 6-813.763.28 en de reserve-, kas- en verrekendienst in inkomsten en uit gaven op een bedrag van f 24.682,268,68 Grenskanioor ie Retranchement geopend Vrijdag j.L werd de doorlaatpost te Retranchement weer voor het toeris tenverkeer opengesteld. Reeds de eerste dag bleek, dat dit grenskan- toor in een grote behoefte voorziet. Zo passeerden er tegen de avond on geveer duizend fietsers. De doorlaatpost blijft dagelijks voor het toerisme open tot 1 October. Hoewel de laatste jaren in de grens passage te Retranchement veel verbe tering is gekomen, vraagt men zich toch af, of het kantoor deze winter weer volledig zal gesloten worden. Openstelling, ten minste op Zaterda gen en Zondagen, zou zeer gewenst zijn. Subsidiëring E.T.I. De Stichting „Economisch Techno logisch Instituut voor Zeeland" wordt door de Provincie gesubsidieerd met een bedrag van 10.000 per jaar. Ieder Jaar wordt met dit doel genoemd bedrag op de provinciale begroting gebracht zonder dat door de Prov. Staten een formeel besluit tot subsi diëring van het E.T.I. werd genomen. Het komt het college van Ged. Sta ten voor de goede orde gewenst voor om aan de onderhavige subsidiëring een grondslag te geven door deze vast te leggen in een besluit waarin de gebruikelijke subsidievoorwaarden worden opgenomen. Nutsspaarbanken Middelburg en Vlissingen in Mei 1951 De Nutspaarbank te Middelburg had aan het eind van Mei 1951 een te goed van 7.391.171,54, dat wil zeg- ?en 37.654,20 minder dan aan het egin van de maand. In Mei 1950 was er aan het eind van de maand enige teruggang, doch vergeleken bij 1 Januari 1951 bedraagt net tegoed thans toch althd nog 73.118,41 meer. Het aantal rekeningen bedroeg per 31 Mei 1951 10.448. Het totaal tegoed van de Vlissingse Nutspaarbank bedroeg per 31 Met 7.698.718,76 ,dat wil zeggen 60.021,48 minder dan op 1 Mei jl. Ook bij deze bank werd er in Mei van het vorig jaar meer gespaard, want toen bedroeg het tegoed op 31 Mei 108.974,35 meer dan op 1 Mei 1950. Over de eerste vijf maanden van dit jaar werd er 99.565,69 meer terug betaald dan er werd ingelegd. Het aantal rekeningen per 31 Mei be- draagt 16.024. VRAGEN VAN KAMERLID Toeristenverkeer In het gedrang Voor de civiele kamer van de Middelburgse Rechtbank zal vandaag ln kort geding worden behandeld een proces tussen een restauranthouder te Breskens en de eigenaresse van een hotelgebouw te Tcrneuzen. Deze kwestie houdt in Ter neuzen dc gemoederen levendig bezig, omdat men ernstig vreest, dat één der twee grote hotels te Tcrneuzen, namelijk het Hotel des Pays Bas aan zijn bestemming zal worden onttrokken en ln de toekomst zal dienen als kantoorgebouw voor verschillende belasting diensten. De vorige huurder van Hotel des Pays Bas moest dit gebouw per 1 Juni jl. ontruimen, aangezien hij het bedrijf niet langer kon voort zetten. De eigenaresse heeft daarop een huurcontract getekend met de Rijksgebouwendienst. Tevoren echter had zij onderhandeld met een res tauranthouder te Breskens en deze wil nu met getuigenverklaringen aantonen, dat reeds een mondelinge huurovereenkomst tot stand was ge komen, waarvan de eigenaresse af week, omdat ze een hoger huurbe drag kon bedingen. Tot zover deze civiele procedure. Van meer belang is intussen, dat tal van instanties in Temeuzen ernstig gekant zijn tegen het onttrekken van het hotel aan de oorspronkelijke bestemming. Het gemeentebestuur, de Midden standsorganisatie, de V.V.V. de A.N. W.B. en K.N.A.C. hebben zich zowel tot het departement van Wederop bouw. het departement van Economi sche Zaken als de Rijksgebouwen dienst gewend, om hun bezwaren BENOEMINGEN IN EXAMEN COMMISSIES. In de commissie Rotterdam voor het examen van hoofdonderwijzer is benoemd tot lid de heer P. van Ooijen, leraar aan de bijzondere kweekschool te Middelburg. In de commissie 's-Gravenhage is tot plaatsvervangend lid benoemd de heer D. R. Klootwijk .leraar aan het openbaar lyceum te Goes. voor te brengen. In de eerste plaats zou het gebrek aan hotelruimte te Terneuzen verergerd worden, daar naast zou de zogenaamde „Bóeren- markt" zwaar benadeeld worden, om dat Hotel des Pays Bas tijdens deze markt fungeerde als beursgebouw en tenslotte zou het gebrek aan verga derruimte in Terneuzen nog weer toe nemen. Het wordt dan ook als een alge meen belang gezien, dat dit hotel zijn oorspronkelijke bestemming be houdt. KAMERLID VRAAGT De kwestie heeft ook de aandacht fe trokken van het lid van de Twee- e Kamer, de heer Posthumus (Arb.), die aan de minister van Wederop bouw en Volkshuisvesting de volgen de vragen schriftelijk heeft gesteld: 1. Is het juist, dat door de Rijks gebouwendienst een huurovereen komst is aangegaan, waardoor één der twee bestaande hotels in Terneu zen aan zijn bestemming onttrokken wordt en gebruikt zal worden voor andere doeleinden? 2. Is deze overeenkomst tot stand gekomen,nadat gebleken is, dat er wel belangstelling was van gegadig den, die bereid zouden zijn het betrok ken pand opnieuw als hotel te ex ploiteren 3. Indien beide bovenstaande vra gen bevestigend beantwoord moeten worden, is de minister dan van me ning, dat Terneuzen en omgeving met het ene overblijvende hotel en de daarbij behorende vergaderruimte voldoende uitgerust zijn, dit medé ook met het oog op het streven van de regering om het toeristenverkeer in ons land te vergroten? 4. Hebben bij het aangaan van deze huurovereenkomst door het Rijk, andere overwegingen een rol ge speeld, die gewichtiger zijn dan die, in de vorige vraag genoemd? PERSONEEL ZONDER BLAAM Pers zal zoveel mogelijk worden ingelicht Het college van Gedeputeerde Staten zal bevorderen, dat aan de pers zoveel mogelijk alle belangrijke berichten over de Provinciale Stoomboot- diensten worden verstrekt, aldus een mededeling van G. S. aan de Pro vinciale Staten. Deze mededeling werd gedaan naar aanleiding van klachten, die by de behandeling van de begroting 1951 in de Statenzitting werden geuit over de Provinciale Stoombootdiensten. Burgemeester Bosselaar (vervolg van blz. l) De jubilaris dankte tenslotte voor de vele waarderende woorden tot hem ucii JXICL LC vclw uc gesproken en hoopte, dat God hem de waterstaat, die immers met het on- kracht zou gvven ..i alles te doen in liet belang der gemeente. Wethouder Melse sloot hierop de bij zondere raadsvergadering met gebed. RIJ VAN SPREKERS. Na een korte pauze, waarin verver singen aangeboden werden, voerden achtereenvolgens nog het woord de burgemeester van Koudekerke en voorzitter van de Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen op Walcheren ,de heer J. L. Dregmans. de Ambachtsheer van Aagtekerke. jhr. van Kinschot, ds. L. H. W. Theu- nissen, Ned. Herv. predikant te Aag tekerke, de heer J. W. Schuurman, oud-gemeentesecretaris van kerke, ds. J. G. Pontier, predikant van de Geref. Kerk te Domburg, ds. J. E. Visser, oud-Geref. predikant van Domburg, S. Maljaars namens de kerkeraad der Geref. gemeente te Aagtekerke, M. de Visser, comman dant van de vrijwillige brandweer van Aagtekerke, de voorzitter van de Zeeuwse C.B.T.B., de heer C. de Put ter en de heer J. D. P. de Smit, direc teur van Bouw- en Woningtoezicht. De oudste zoon van de burgemees ter, de heer L. Bosselaar bracht zijn vader de gelukwensen over namens het gemeentebestuur van Ellewouts- dijk, waarvan de heer Bosselaar Jr. gemeenteraadslid is. De zwager van de jubilaris, de heer S. Louwerse te Domburg, sloot de ry van sprekers. Op genoegelyke en humoristische wij ze haalde spr., die zyn afkeer voor de microfoon duidelijk demonstreerde, herinneringen op uit de evacuatie-pe riode. Burgemeester Bosselaar dankte tenslotte alle sprekers afzonderlijk voor de huldigende woorden tot hem gesproken. Van de gelegenheid om de jubilaris en zijn echtgenote te compli menteren werd druk gebruik ge maakt. Niet alleen in de middag, maar ook ln de avond werd het feest in Aagte kerke voortgezet. Des avonds was er zang van de zangvereniging „Nut en Genoegen" en van „De Lofstem en gaf de muziekvereniging „Agatha" oen concert. P< lege, uit de aard der zaait vooral van belang, inlichtingen te verkrijgen, wanneer zich plotseling stagnatie voordoet. Voor zover deze verband houdt met de aanlegplaatsen in de laatste tijd de meest voorkomende gevallen moet veelal volstaan wor- len met te verwijzen naar de Ryks- derhoud der aanlegplaatsen van de beide grote veren over de Wester- Schelde-dienst is belast. Is de stagnatie echter het gevolg van evenementen aan schepen, bijv. machinestoringen, dan kunnen niet altijd voldoende inlichtingen worden verstrekt, omdat dan óf een onder zoek naar de oorzaak der storing gaande is, Of de herstelwerkzaamhe den, vaak inbegrepen de voorziening aan onderdelen, worden georgani seerd. In deze gevallen is het vaak ondoenlijk over de storing en de tijdsduur nodig voor de opheffing daarvan, inlichtingen te verstrekken. RECHTZETTING Vervolgens wordt door het college van Ged. Staten een uitvoerige recht zetting gegeven van het gebeurde met de „Koningin Wilhelmina" op 26 November van het vorig jaar en van het staken van de dienst Vlissingen Breskens op 29 December 1950 ten gevolge van dichte mist. Walcherse vlastelers bijeen In de Bogardzaal te Middelburg kwamen de vlastelers der Coöp. Land- bouwvereniging „Eiland Walcheren" bijeen voor het houden van bespre kingen met enkele bestuursleden van de Coöperatieve Vlasfabriek „Din- teloord" te Steenbergen. Na een welkomstwoord, hield de voorzitter der Coöperatie, de heer P. M. Sneep, een inleiding over de op richting en werkwijze van de Coöpe ratie. De secretaris, de heer J. W. van Nieuwenhuijzen, sprak aan de hand van een circulaire over de vlasinleve ring, de financiële toestand en de na betalingen. Hierna werden de motie ven voor de uitgave van nieuwe aan delen, maar ook de nadelen daarvan uiteengezet. Verschillende vragen wer den uitvoerig beantwoord. Er werden, naar aanleiding van de besprekingen over de aandelen-uitgave, enkele aan vragen ingediend. De opkomst voor deze vergadering was gering. Op de avond van 26 November 1950 kon de „Koningin Wilhelmina", ten gevolge van een optredende mist, niet meer de haven van Breskens uitvaren. Het schip is de nacht over ln de haven van Breskens gebleven en kon eerst de volgende morgen weer uitvaren. Onmiddellijk na het staken van de dienst, werd hiervan kennis gegeven aan de Nederlandse Spoorwegen te Vlissingen. Diverse reizigers hebben zich nog aange meld om naar Breskens te worden overgezet, doch deze trokken, bij het aanhouden van de mist, langzamer hand af. Toen de agent om 12.30 uur 's nachts zijn dienst beëindigd had en huis waarts ging, waren te Vlissingen geen passagiers meer aanwezig en sloot hij de provinciale wachtkamer af. Wat het geval met de „Prins Hen drik" betreft, die verleden jaar De cember in de mist geraakte en uren over tijd te Breskens aankwam, deelt het college van G. S. h'et vol gende mede. Toen het schip des nachts te Vlissingen aankwam, werd aan de passagiers, die met de trein verder moesten, medegedeeld, dat de laatste trein reeds vertrokken was. De stationsbeambte was van mening, dat de reizigers de nacht wel door konden brengen in de stationska mer, maar deze bleek gesloten te z\jn. De reizigers kregen daarop toe stemming plaats te nemen in een ver warmd rijtuig van de Dieseltrein, die reeds voor de volgende dag klaar stond, hetwelk uiteraard op hoge prtjs werd gesteld. Geen dezer passagiers had zich te voren naar de provinciale wachtka mer begeven en aan de dienstdoende goederenklerk om onderdak voor de nacht verzocht Volgens het college van G. S. is het personeel van de Stoombootdien sten in geen enkel opzicht te kort geschoten by het uitoefenen van de dienst. Veesmakkel bij Cllnge Door ambtenaren der Invoerrech ten en accynzen te Clinge werden de zer dagen enkele smokkelaars be trapt, toen zy probeerden een koe over de grens te ariiven. De koe werd inbeslag genomen doch de smokkelaars wisten in het duister te ontkomen. Ter aardebestelllng stoffelijk overschot B. Vleugels In alle eenvoud werd Maandagmid dag te Vlissingen teraarde besteld het stoffelyk overschot van de heer B. Vleugels, in leven muziekleraar en cellist te Vlissingen, die vorige week aldaar op 70-jarige leeftijd overleed. Aan de groeve, waar oud-leerlingen, vrienden en afgevaardigden van ver enigingen, waaraan de heer Vleugels zijn beste krachten had gegeven, de laatste eer bewezen, werd o.a. het woord gevoerd door de voorzitter van de Souburgse zangvereniging „U.D. I.", waarvan de overledene 26 jaar lang dirigent was. Voorts sprak de heer Piet de Rooy namens het West- kappels dameskoor. Aanwezig was verder een afvaardiging van de ar beiderszangvereniging „De Volks stem" te Vlissingen, die 21 jaar lang onder leiding van de heer Vleugels zong. De „Vereniging voor Instru mentale Muziek" te Middelburg, waar de overledene als cellist mede werkte, werd vertegenwoordigd door de voorzitter dezer vereniging, nota ris R. Batten. „St. Caecilia" uit St. Jansteen voor de microfoon Zondag bracht het 65 leden tellen de zangkoor „St. Caecilia' 'uit Sint Jansteen een bezoek aan de K.R.O.- studio's te Hilversum. Hier werd on der leiding van de directeur, de heer W. Bartz, een zanguitvoering gege ven, die op gramofoonplaten werd vastgelegd en die op Zaterdag 9 Juni - 3. zal worden uitgezonden. Het St. Caeciliakoor zal binnenkort eveneens optreden voor het N.I.R. te Brussel en bij de aanstaande herden king van de Guldensporendag te Kortryk. Textielfabrieken Emile Lockefeer N.V. te Hulst opgericht Met een maatschappelijk kapitaal van 500.000, verdeeld in 500 aande len van 1000, is opgericht de tex tielfabrieken Emile Lockefeer N.V. te Hulst. Doel ls het fabriceren en ver handelen van geweven en gebreide ar tikelen in de meest uitgebreide zin. Geplaatst zyn 270 aandelen, vol te storten door inbreng van de stoom- tricotagefabriek E. Lockefeer, de we- very Lockefeer en de Zeeuwse breie- "i voorheen Penneman. Directeuren jn de heren E. Th., A. A. S. en W. A. M. Lockefeer. Franse oorkonde voor oud-Middelburger De heer C. P. Oiyslager, vroeger te Middelburg, thans commies aan het ministerie van Marine in Den Haag heeft door bemiddeling van de consul- generaal van Frankryk van het Fran se ministerie van Oorlog een oorkon de ontvangen voor de hulp, verleend aan een Franse soldaat tydens de be zetting. Zoals bekend werd er ln de oorlogsjaren te Arnemuiden een Frans soldaat, Roger Houssin ge naamd, verborgen. Geruime tyd is deze Houssin ook ondergedoken weest bij de heer Olyslager, destijds wonende aan de Oude Vlissingse weg. Zaterdag overdracht van de „Maipü" Naar wij vernemen, zal de „Maipü", het vracht- en emigrantenschip, dat bij de Kon. My. „De Schelde" te Vlis singen voor Argentynse rekening werd gebouwd, a.s. Zaterdagmorgen omstreeks twaalf uur in de Vlissing se buitenhaven aan de rederij worden overgedragen. Minimale belangstelling voor bezichtiging van Middelburgs stadhuis Op de eerste dag (Zaterdagmiddag j.l.), dat het Middelburgse stadhuis voor het publiek ter bezichtiging was opengesteld, is de belangstelling maar zeer matig geweest. Niet meer dan 12 volwassenen en twee kinderen kwa men een kykje nemen. Generale repetitie De 75-jarige James Gerhardt te Burdlington in Colorado heeft Maandag zijn eigen be grafenis bijgewoond. Gerhard zette deze „generale repetitie" op touw, omdat hy wilde weten, hoe het by zyn be grafenis zou toegaan. De ge hele plechtigheid is op gramo foonplaten opgenomen, die by zyn werkelijke begrafenis zul len worden afgedraaid. Op de bok van de lijkstoet reed Gerhardt mee naar de zaal, die hy voor dit doel had gehuurd en waar duizend men sen waren samengekomen. Hy voelde zich niet zo erg op zyn gemak, toen de predikant de verdiensten van ae „overlede ne" prees, maar fleurde op, toen de pianist „Abide with me" speelae. Na afloop van de plechtigheid nam Gerhardt de kostbare kist mee, die hy in zyn kelder bewaart. Zyn commentaar luidde: „Het zou al te jammer geweest zijn, wanneer ik al dood was geweest en deze plechtigheid had moeten missen''. Schuur Ingestort te St. Annaland De landbouwschuur van de heer N. Hage te St. Annaland, welke wordt verbouwd, is ingestort. Men ver moedt, dat de schuur door de harde wind schade heeft opgelopen, waar door de constructie ondeugdeiyk Is geworden. Daar alle arbeiders op tyd uit de schuur konden komen, zyn er feen persooniyke ongelukken eurd, maar er is vry veel materiële schade aangericht. Eervol ontslag bur gemeester van Oosterland Bij K. B. is aan de heer A. C. van der Have, op zyn verzoek, met ingang van 1 Junt ƒ.1. eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Oos terland, met dankbetuiging voor de langdurige diensten door hem als zo danig bewezen. De sluis van Terneuzen De Belgische minister van openba re werken heeft er in toegestemd het bedrag van 10 millioen frank, voor zien in de buitengewone begroting voor de werken aan de stop van Ter- naaien en de sluis van Terneuzen, te verhogen tot 80 millioen, namelijk 40 millioen voor elk. De uitvoering der werken zal veel hogere sommen ver gen, maar door de verhoging der aan vankelijk vastgestelde credieten wil de regering bewijzen, dat zy er grote waarde aan hecht. De „Mecklenburg" op 6 Juli naar Folkestone Zoals bekend zal Vrijdag 6 Juli het s.s. „Mecklenburg" van de Stoom vaartmaatschappij „Zeeland" voor het eerst in het seizoen van Vlissingen vertrekken naar Folkestone. Het ver trek is bepaald op 12 uur 's middags en de aankomst in Folkestone op 18.50. De laatste reis wordt gemaakt op Maandag 3 September van Folkestone. Marine-sportkampioenschappen. Op 6, 7 en 8 Juni a.s. worden te Hil versum de jaarlijkse marine-sport kampioenschappen gehouden. Hieraan zal ook deelgenomen worden door een afdeling van de „Jacob van Heems- kerek". Afgezien van de persoonlijke kam pioenschappen zal het schip of de in richting, die de meeste punten be haalt, in het bezit komen van de wis selbeker van de commandant Zee macht Nederland. Arbeiders vonden landmijn. Arbeiders van „Het Vrye van Sluis" vonden by de Boerendam te Retranchement een zogenaamde richelmyn. De Mynopruimingsdienst was spoedig aanwezig. Daar het niet raadzaam geoordeeld werd, de myn te vervoeren, werd hij ter plaatse tot ontploffing gebracht. Slachtoffer verkeersongeval Krabbendijke, overleden Maandagmorgen is het slachtoffer van het verkeersongeval bij Krabben dijke, de heer Boers uit Bergen op Zoom, in het ziekenhuis te Bergen op Zoom zonder bij kennis te zyn geko men, aan de opgelopen verwondingen overleden. Zoals gemeld botste de heer Boers met zyn motor tegen een auto, bekwam een schedelbasisfrac- tuur, een gebroken arm en een gebro ken been. Geul van Ossehoek. Door het Loodswezen is in het Brouwershavense Gat een nieuwe vaargeul afgetond, die vooral van be lang is voor de Oudorper garnalenvis- sers, die in Brouwershaven hun vangst gaan aflevex*en. Deze nieuwe vaargeul, waarin 6 tonnen zyn gelegd, is by laag water 25 dm. diep en loopt van het Brou wershavense Gat naar het Springer. Aan de nieuwe vaarweg is de naam gegeven van Geul van Ossehoek. Algemene vergadering Z.L.M. Op de Woensdag 20 Juni a.s. in de Veilingsgebouwen te Krabbendyke te houden algemene vergadering van de Z.L.M., zal de rykscultuur-consulent in Zeeland, ir. A. Franke, een inlei ding houden over: „Grondverbete- ringsmogelykheden in Zeeland". P.Z.E.M. MUTATIES. By de P.Z.E.M. werd benoemd in vaste dienst als klerk 3e klas de heer H. Izeboud te Middelburg; in tydeiy- ke dienst als Technisch Ambtenaar 3e klas de heer G. van der By te Beverwyk. Bevorderd werden tot voorman- vakman: Th. J. Verhoef te Vlissin gen; tot bankwerker le klas: W. P. Hak te Vlissingen; tot hulpelectri» cien: K. Hamelink te Uzi

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 2