PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Moskou verwerpt voorstel tot een conferentie Grote Vier Burgemeester Bosselaar op hartelijke wijze gehuldigd BILT Kantlijn Vandaag BEGIN 1945 WERD ZWARE STRIJD TEGEN JAPAN VERWACHT 194e Jaargang - No. 130 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer Adj. W. dc Pagter. Hoofdred. G Ballintljn PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4.55 p. kw Cr p. p. f 4.80 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VUSSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 5 Juni 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regain van 1—8 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr 859300 P-Z.C. Middelburg. Bur. Vllssingen Waistr 53—60. teL 2355 4 Hjncn (b.g.g. 2861 of 2160) M'burg Londense Kaal 23, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorgtatr. 83. teL 2475 (b-g-g- 2228); Oostburg- Pr. Maurltsstr. 12. teL 102; Terneuten: Brouwerljstr. 2; Zlerlkxee: N. Bogerdstr. C 160. teLI8 GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK Eerst moeten de plaatsvervangers in Parijs het eens worden De Russische regering heeft het voorstel van de drie Westerse mogend heden om eind Juli een conferentie van de Grote Vier ln Washington te houden, voorlopig verworpen. Moskou wil alleen aan een dergelijke con ferentie deelnemen als het Atlantisch Pact en de Amerikaanse bases voor zee Ln de agenda worden opgenomen. Zolang hier over nog geen overeen—- stemming is bereikt, dienen volgens de Rnssische regering dc plaatsver vangers ln Parijs hun pogingen om een oplossing te vinden, voort te zet ten. De jongste Westelijke nota's hebben dus niets uitgehaald. De toestand is weer precies zo als vóór het Westerse aanbod. Het Russische antwoord werd door Gromyko overhandigd aan de Wester se plaatsvervangers op de agenda conferentie te Parijs. Het is handig opgesteld, maar heeft het tot stand komen van een conferentie der Grote Vier weer volkomen in de lucht doen hangen. De plaatsvervangers immers waren in een impasse geraakt, omdat Gro myko hardnekkig bleef vasthouden aan opneming van het Atlantisch Pact als punt op de agenda en daar voelden de Westerse plaatsvervan gers totaal niets voor. Om deze reden werd over de hoofden van de plaats vervangers heen, een nota naar Mos kou gezonden, met de mededeling, dat er nu genoeg gepraat was over een agenda en de tijd was gekomen voor zaken doen. Het voorstel luidde: een conferentie te Washington te begin nen op 23 Juli. Moskou mocht kiezen Hoe achteloos er ook in tijden van tegenspoed nog vaak wordt om gesprongen met onze belasting gelden heeft de Rekenkamer ons ver leden week weer aan ons verstand gebracht. Wij hebben uit het verslag reeds het een en ander geciteerd, maar la ten hier nog enkele gezellige staal tjes volgen. Een hoofdambtenaar van Land bouw hield op Zaterdagavond vaak „besprekingen" in de Haagse binnen stad. De verkeersinspectie vond ech ter uit, dat die „besprekingen" plaats hadden in een bioscoop. De minister, toen hij dit hoorde, toonde zich ge belgd, omdat zijn mensen werden ge schaduwd. Het trok ook de aandacht van de Rekenkamer, dat een ambtenaar van de buitenlandse dienst, die reeds met ingang van 1 Juni 1936 ter beschik king was gesteld, sedertdien niet was herplaatst en evenmin was ontslagen. Bij onderzoek bleek, dat dit geval ten gevolge van het verloren gaan van archieven van het departement tjjdens de oorlog uit het oog was ver loren. Na de opmerking van de kamer is alsnog ontslag verleend. Aan de Rekenkamer is gebleken, dat een van de gezanten, uit 's rijks kas gedurende drie achtereenvolgen de jaren een vergoeding was toege kend van ongeveer 1200 per jaar voor het huren van een eetkamer ameublement De toekenning hield verband met de omstandigheid, dat de betrokkene gedurende de oorlogs jaren zqn gehele inboedel had verlo ren. Bij de kamer rees de vraag, hoe lang het rijk op deze wijze zou moe ten voortgaan en waarom de betrok kene tot dusver de aankoop van een nieuw ameublement had achterwege gelaten. De tegemoetkoming is in middels Ingetrokken. Commentaar geven wij maar niet Alleen hopen we op ingrijpen. in de achttiende eeuw schreef men I BRIEVEN. Tegenwoordig is de A kunst van het brieven schrijven verloren gegaan. Tegenover de hoofs heid van de epistelen, die de mensen twee eeuwen geleden nog aan elkaar zonden, zijn onze bneven akelig nuchtere kattebelletjes. Een sierlijke brief is hoge, hoge uitzondering. He laas. Maar soms krijgt men plotseling een brief onder ogen, die de moeite dubbel en dwars waard is. Het maandblad „Het Boek van Nu" heeft een enquête ingesteld betreffen de de betekenis van Multatuli voor onze tqd; verschillende vooraanstaan de schrijvers hebben hun oordeel op ernstige en degelijke wijze gegeven, maar prof. dr. F. C. Gerretson („Ca- rolus", alias Geerten Gossaert), doet zijn roem van originaliteit gestand door aan de hoofdredacteur dr. P. H. Ritter Jr. („Henricus") dit briefje te zenden: „Beste Henricus, Al sla je me dood: ik heb geen oor deel over Multatuli en wens er ook geen te hebben. Mijn relatie tot de man Is beëindigd op mijn veertiende jaar en wel op de Toeweg naar Kra- lingscheveer op een wandeling met mijn vader. Ik had toen, zoals alle jongens op die leeftijd, wat in de Idee- en gelezen en waagde het er mijn va der over te spreken. Hij luisterde aandachtig en antwoordde tenslotte, lk weet nog niet of in scherts of in ernst: „Dat staat op het niveau van een verlichte schoolfrik. Op dat ni veau denken de Gerretson's niet" tussen drie agenda's. Over het At lantisch Pact werd in geen van de drie agenda's gerept. Blijkbaar hebben de Westerse di- lomaten de halsstarrigheid van hun tussischc tegenspelers onderschat. Het Russische antwoord komt im mers nierop neer: met geen van de drie agenda's kunnen we instemmen, omdat het Atlantisch Pact niet ge noemd wordt. Gromyko heeft niet voor zijn genoegen hiervoor in Parijs gepleit. Eerst moeten de plaatsver vangers tot overeenstemming komen, eerst daarna kan een datum voor een conferentie van de Grote Vier vast gesteld worden. De poging van de Westelijke mo- tg in een eind te maken, is mislukt. Washington zal moeten leren, dat ge duld een schone zaak ls. Thans dient afgewacht te worden, of het Westen zal toegeven aan de Russische eis. Als de Russen met alle geweld over het Atlantisch Pact wil len praten, waarom dan niet? Er zijn voldoende argumenten om het sluiten van het Pact te rechtvaardi gen. begi derland .begint dc Ronde %*an Ne- Is het 100 jaar geleden, dat in de „National Era" te Philadelphia het eerste deel verscheen van een feuilleton, getiteld „Uncle Tom's Cabin", welke roman naderhand in 19 talen werd vertaald. Visser sscheep ie getorpedeerd tijdens oefeningen Twee opvarenden gered Maandagmiddag omstreeks vier uur is tijdens oefeningen van onder zeeboten op de Waddenzee een vls- sersvaartulgje van de Gebrs. E uit Texel, door een oefentorpei raakt en vrijwel onmiddellijk gezon ken. De torpedo was afgeschoten door de onderzeeër O 21. Een volgboot van de Koninklijke Marine, die tijdens de ze oefeningen altijd in de buurt is. kon nog juist de twee opvarenden van het zinkende scheepje halen. Het scheepje bevond zich in een gebied waar vaak oefeningen worden gehouden en dat daarom met boeien en vlaggen is af gezet. ONTHULLINGEN VAN ACHESON Daarom werd hoge prijs betaald voor deelneming van Rusland aan de oorlog Minister Acheson heeft zich Maandag voor de Senaatscommissie van Onderzoek gekant tegen de beweringen, dat op de conferentie van Jalta in Februari 1945 een veel te hoge prijs is betaald voor deelneming van Rusland aan de oorlog in Japan. Acheson voerde aan, dat ten tijde van Jalta nog niet bekend was of Amerika er in zou slagen atoombommen te vervaardigen en tegen Japan te gebruiken. De militaire leiders waren op dat tijdstip eenstemmig van mening, dat het op de knieën brengen van Japan een verschrikkelijke en zeer bloedige slag zou vergen. Wij hebben toen te Jalta de vol gende overeenkomst met de Russen gesloten. De Sowjet-Unie zou, drie maanden na het einde van de oorlog in Europa, Japan de oorlog verkla ren. (De Russen hadden deze termijn bedongen om hun troepen te hergroe peren, zij voerden voorts aan, dat, bij een vroegere deelneming aan de strijd, de Transsiberische spoorweg overbelast zou geraken). Voor haar deelneming aan de strijd tegen Japan werd de Russen toegezegd: de Zui delijke helft van het eiland Sachalin, de ten Noorden van de eigenlijke Ja panse eilanden gelegen eilandengroep der Koerillen en het herkrijgen van hun vroegere belangen in de havens Port Arthur en Dairen en in de bei de spoorwegen door Mandsjoerije", aldus Acheson. Wij achtten het daarom op dat tijdstip zeer belangrijk dat ook de Sowjet-Unie aan de oorlog tegen Ja pan zou deelnemen, aldus Acheson, er bestond hoegenaamd geen twijfel over, dat de Russen mee zouden doen. De vraag was echter jvanneer. Het grote gevaar bestond, dat de Sowjet-Unie ons de oorlog tegen Ja pan zou laten voeren en dat zij mee zou gaan doen, wanneer de krijg in feite was afgelopen en wij onze men sen en goederen hadden geofferd om de Japanners in hun eigen land te verslaan. De Russen hadden dan in een zeer gunstige positie verkeerd om eisen te stellen. Er stonden, in begin 1945, 700.000 man Japanse troepen in Mandsjoe rije en 1.235.000 in China. De Ame rikaanse militaire leiders wensten, dat de Russen tijdig aan de strijd tegen de Japanners zouden deel ne men, opdat de troepen in Japan zelf die de Ver. Staten zouden kunnen aanvallen geen versterkingen zou den ontvangen van het Chinese vas teland. Aangezien lk nu een goed zoon van mijn vader wilde zijn, heb ik op dat niveau, en dus ook aan Multatuli, niet meer gedacht Je zult me dus wel willen excuseren. Als steeds hartelijk totut tuus Ca- rolus". Het is geen sierlijk briefje. Maar wel een origineel en geestig epistel. En daarom onze aandacht waard. Zes hoge Griekse officieren gearresteerd Rumoer rondom altreden van maarschalk Papagos Het Griekse opperbevel heeft de ar restatie van zes lefrer-officieren, on der wie drie brigade-generaals, gelast. Zü worden beschuldigd van insubordi natie toen veldmaarschalk Alexander Papagos dc vorige week Woensdag zijn ontslag indiende. ZU zouden ge poogd hebben een radio-station te be zetten en wachten hebben geplaatst voor openbare gebouwen en het par lementsgebouw in Athene. De Amerikaanse ambassadeur te Athene, John Peurifoy, heeft Maan dag een onderhoud van twee-en-een- half uur gehad met veldmaarschalk Papagos. Hij trachtte hem te overrede» zijn post van opperbevelhebber, die Papagos de vorige week opgaf, weer in te nemen. Papagos heeft zich o.a. beklaagd over uitlatingen van premier Veni- zelos. Deze laatste zou hebben ver klaard. dat „Griekenland, waarlijk niet van de kaart zal verdwijnen, in dien Papagos niet langer de Griekse strijdkrachten leidt". Afvoer K.L en K.N.LL uit Indonesië voltooid „In vooridurende samenwerking volbracht" gezamenlijk communiqué de- Indonesische en de Neder landse regeringen officieel mede, dat op 4 Juni de afvoer van de Konink lijke Land/Viacht uit Indonesië is vol- In een len de Een machinegeweer-peloton van het Nederlandse Detachement V.N. trekt naar het Oostciyk-centrale front. Met een vrolijk marsliedje weten de jongens er best de stemming in te houden. „Max", hun mascotte, blijkt geenszins ongevoelig voor de Nederlandse klanken. Bouwstop voor scholen. Voorlopig geen goedkeuring De minister van Onderwijs, K. en tëoid en dat op die datum tevens W. heeft zich genoodzaakt gezien te alle leden van het voormalige K. N. j bepalen, dat voor de verbouw van I. L. voorzover z\j niet zijn overge- i scholen, waarvan de kosten een be gaan naar de Indonesische strijd- drag van 15.000 te boven gaan. krachten of in Indonesië zijn ge-1 tot nader order geen Rfjksgoedkeu- demobiliseerd, naar Nederland zijn rin^ zal worden verleend, overgebracht. Voor dc .bouw van scholen, welke Beide regeringen constateren met (Menen voor het vervangen van reeds voldoening dat de wederzijdse militai- bestaande schoolgebouwen, zal eerst re en burgerlijke autoriteiten, die Rijksgoedkeuring worden verleend, met deze omvangrijke taak waren j nadat deze scholen op een vaat te belast, deze in voortdurende samen- stellen urgentielijst zullen zijn ge werking hebben volbracht. Beide re- plaatst. Voor de bouw of uitbreiding eerinsren hebben aldus uitvoering se- van andere scholen zal slechts de ■■■■PIorden verleend, van de op de Ronde-Tafel-Conferen tie overeengekomen regelingen be treffende de militaire aangelegenhe den. Moordenaar van Perzische premier gearresteerd De 28-jarige leider van de Perzi sche religieuze secte „Fadayian Is lam". Saiavi. die sinds de moord op minister-president Razmara door de politie gezocht werd, is gearresteerd. De politie wil hem tevens ondervra gen in verband met de vermoording van de voormalige minister-president. Abdoel Hoessein Hadjir. in Novem ber 1949. De regering heeft de „Fa dayian Islam" van beide moorden be schuldigd. op de urgentielijst is rel door de minister nadat plaatsing geschied dan wel een urgentieverklaring is afgegeven. Ten aanzien van de bijzondere scholen is het bovendien nog nood zakelijk. dat een verklaring wordt overgelegd waaruit blijkt, dat het gemeentebestuur instemt met de ur gentie van de bouw of de verbouw van de school en voorts dat het fi nancieringsplan van deze bouw of verbouw in orde is. Oud-gouverneur van Wesl-Java overleden. In Den Haag is overleden de heer L. G. C. A. van der Hoek. oud-gou verneur van de provincie West-Java, in het voormalige Nederlands-Indie. HEEL AAGTEKERKE VIERDE FEEST Bloemen, toespraken en festiviteiten Terwjjl burgemeester J. Bosselaar van Aagtekerke Maandagmiddag in het kleine, met papieren guirlandes en een schat aan bloemstukken ver sierde gemeentelijk vergaderlokaal de vele sprekers aanhoorde, die hem huldigden ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum, rumoerde bui ten het feestgedruis van Aagtekerke's bevolking, die voor deze bijzondere dag vrijaf had genomen. De mannen en vrouwen, van wie velen nog in Zeeuwse kledij, keken met welbehagen naar de prachtig versierde sjezen, die rond de kerk en het raadhuis reden en luisterden onderwijl met aan dacht naar hetgeen binnen in het vergaderlokaal van hün burge meester gezegd werd. Want al behoorden zij niet tot de genodigden, kei hard klonken de stemmen van de sprekers uit de luidsprekers over het pleintje, waar de jeugd, getooid met feestmutsen en rijkelijk voorzien van oranje, joelend keer op keer door de ter ere van burgemeester Bosselaar opgerichte erepoort trok. Aagtekerke vierde feest, van alle huizen wap perde de vlag en op de akkers rustte de arbeid. Philips heeft een nieuw televisie ontvangtoestel op de markt gebracht. Waren de belde vorige ontvangers die dit bedrijf in Nederland lanceerde van het z.g. dlrect-zichttype, het nieu we apparaat type TX 701 A is voor zien van een optisch systeem. Het beeld wordt hlerbjj via een stelsel van lenzen en holle spiegels vergroot ge projecteerd op een scherm van 34 x 46 cm. Het toestel, ontworpen voor het 625 lynen-systeem, bevat vier ont vangstkanalen en 33 bulzen. Het is geschikt voor de ontvangst van Phi lips Experimentele Televisie (kanaal 2) en van de zender Loptk (kanaal 4). De afmetingen van de toestelkast bedragen: hoogte 110 cm., breedte 72 cm. en diepte 47 cm. Rond het middaguur begaf zich een stoet van 40 ruiters naar het huis van de burgemeester. Bij zijn woning werd de zilveren jubilaris toegespro ken door de commandant van het ere-escorte, de heer P. Visser Wzn., die de burgemeester en zijn echtgeno te uitnodigde in een open landauer plaats te nemen, waarna een tocht door het dorp werd gemaakt. In de omgeving van het raadhuis werd de burgemeester toegezongen door de aldaar onder leiding van het hoofd van de school der Geref. Gemeente, de heer J. Bouwman, opgestelde schooljeugd. BUITENGEWONE RAADSZITTING. Om kwart over één ving in het ge- meentelijk vergaderlokaal de buiten gewone raadsvergadering aan, welke werd bijgewoond door vele genodig den, waaronder de meeste burgemees- omliggende Van de Commissaris ters uit de gemeenten, der Koningin was bericht van verhindering binnen gekomen. Wethouder J. Melse opende de vergadering met gebed, waarna hij zich in een toespraak tot de burge meester richtte. Spr. herinnerde aan de installatie van de heer Bosselaar tot burgemeester en aan de moeilijke jaren, die burgemeester Bosselaar ln de bezettingstijd heeft meegemaakt en waarin nq vele gevaren heeft ge trotseerd. In veler Harten heeft vaak de angst geleefd, dat men de burge meester, die in die tijd zijn critiek op het Duitse bestuur niet onder stoelen of banken stak, zou moeten missen, maar gelukkig is dit niet gebeurd. Wethouder Melse feliciteerde de jubi laris en zijn echtgenote namens de raad en sprak de hoop uit. dat het burgemeester Bosselaar onder Gods leiding nog vele jaren vergund mag zijn de belangen van de gemeente Aagtekerke met dezelfde energie te behartigen als in de afgelopen 25 jaar. „U hebt uw werk gedaan met toewij ding in uw hart, in alle eenvoud, rus tig en kalm". Aldus de volgende spre ker. de heer J. Berza, die als voorzit ter van het huldigingscomité de feli citaties overbracht van de gehele gehele jffelrjk Aagtekerkse bevolking. Als stol blijk van erkentelijkheid bood spr. de jubilaris namens de burgerij een schilderij aan voorstellende de kerk met toren en het gemeentehuis, ver vaardigd door de schilder Vaarzon Morel uit Veere, benevens een twee tal boekwerken. Ook mevrouw Bosse laar betrok spr. in zijn hulde en bood haar een fraaie bloemenmand aan. Nadat nog het raadslid, S. de Visser Gzn., zijn felicitaties in dichtvorm had uitgebracht en de gemeente-se cretaris, de heer K. Dekker, de blijde gevoelens van het gemeentepersoneel op deze dag had geschetst, was het woord aan de burgemeester. DANKWOORD VAN DE BURGEMEESTER. De jubilaris dankte God, dat hij op deze dag met vrouw en familie als hoofd van de gemeente hier heeft mo gen staan. Niet één vergadering in de 25 jaar heeft spr. wegens ziekte moe ten verzuimen. Spr. dankte de raad voor de gemakkelijke taak, die hij steeds heeft gehad bij het leiden van de vergadering en verzekerde, dat de voorzittershamer, die hij uit handen ontving van zijn vader, nog net zo is als ?5 jaar. In zjjn dankwoord betrok spr. ook de belde wethouders in de bezettings tijd van wie spr. altijd loyale mede werking heeft mogen ondervinden, ook na de bevrijding. (vervolg op blz. t) Vragen over de reis van prof. Bakker Het lid van dc Tweede Kamer de heer Goedhart (Arb.) heeft aan de minister \vn Buitenlandse Zaken de volgende vragen schriftelijk gesteld. 1. Is het juist, dat de reis van de kernphyslcus prof. dr. C. J. Bakker naar Argentinië in opdracht van dc regering gemaakt werd 2. Acht dc minister het gewenst, dat er op het gebied van het atoom onderzoek samenwerking en uitwisse ling van gegevens tussen Nederland en' Argentinië tot stand komt, terwijl het huidige Argentijnse regime zich afzijdig houdt van politiek-mllltalre samenwerking met de mogendheden van Noord-Amerika en West-Euro pa? Dief ging er plotseling met 5000 van door Verbaasd publiek bleef rustig toekijken Op een even verbluffende als bru tale wijze heeft, naar eerst thans door het A.N.P. wordt gemeld. Zater dagmiddag tegen het middaguur een circa 28-jarige man kans gezien j 5000.uit een geldtrommel. achter het loket, in het postkantoor aan de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid, te pakken en spoorloos te verdwijnen. De man zei tegen de loketambtenaar, dat hij een rekening bij de post cheque- en girodienst wilde openen en de ambtenaar ging het daarvoor vereiste invulformulier halen. Nau welijks had de ambtenaar zijn post verlaten of de man klom op de balie, deed een greep in de op het bureau staande geldbak, pakte een stapeltje bankbiljetten, en manoeuvreerde op behendige wijze tussen het aanvanke lijk sprakeloos staande publiek naar de uitgang toe. De ambtenaar, terug komend met het formulier, bemerkte wat er was geschied, maakte alarm. Twee personen renden naar baiten. zq hadden echter het nakijken, want de dief had op de hoek van de nabij gelegen Saxen Weimarlaan zijn flets gereed staan. Hij sprong er op en is nu spoorloos. Er stonden circa acht mensen voor de balie toen de dief het geld weg nam. Het is daarom voor de politie een volkomen raadsel, dat geen hun ner ook maar Iets gedaan heeft om de man tenminste in zijn vlucht te be lemmeren. Helen Keiler maakte tournée door Zuid-Afrika De blinde en dove Amerikaanse schrijfster Helen Keiler heeft een tourneé door Zuid-Afrika gemaakt, waarbij zij in vele plaatsen toespra ken heeft gehouden. Zij wekte daarbij het publiek op, belangstelling te to nen voor de blinden van elk ras. He len Keiler heeft de predikant A. W. Blaxall, voorzitter van de Zuidafri- kaanse Nationale Raad voor doven en blinden, verzocht, allen te willen danken, die hebben meegeholpen om haar bezoek aan de Unie tot een ge denkwaardige gebeurtenis in haar le ven te maken. DE VOORSPELT: WEINIG VERANDERING. Geldig tot Dinsdagavond. Droog en op dc meeste plaatsen zonnig weer .maar in het Noorden van het land nu en dan overdrijvende wolkenvelden. Matige en af en toe vrjj krachtige Noordelijke wind. Wel- nl g verandering ln temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1