PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geheime besprekingen in Teheran over vergelijk in het olieconflict Christelijk V.G.L.O. heeft grote achterstand in te halen Chinese offensief werd een volledige mislukking BILT r Kantlijn Proeven met atomische wapens in Stille Oceaan. Luchtverdediging van Europa nog niet volmaakt Communistisch gemeentebestuur wordt geschorst Gehele luchtmacht jpleiding in het buitenland Meisje aan hersenontsteking overleden. 194e Jaargang-No. 12!? Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer Adj. W. de Pagtcr. Hoofdred. C. BallinUJn PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4.55 p. kw fr p. p. f 4.80 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 26 Mei 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— lng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regelsi van 1-5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. .Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C, Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58—60, tel 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) M'burg Londense Kaal 29. lel. 2077 en 2924: Goes L. Vonrtatr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oost burg: Pr. Mauri tsstr. 12. tel. 102: Temeuzen: Brouwer«ir. 2; Zlerdtree: N. Eogerdstr. C ISO. teL28 Amerikaanse ambassadeur was aciief Premier Mossadeq vroeg sieun voor zijn land en zijn volk De kansen, dat alsnog een oplossing wordt gevonden voor het geschil tussen Engeland cn Perzië over de nationalisatie, zün toegenomen. Premier Mossadeq van Perzië hoeft op een persconferentie verklaard, dat zijn rege ring de Britse oliemaatschappij als onderneming wil laten voortbestaan. De Britse ambassadeur in Teheran heeft Vrijdag een uur met Mossadeq beraadslaagd over een compromis, waarbij Perzië olieindustrie zal nationa liseren, maar de Britten blijven helpen bij de oliewinning om een geregelde afzet van olie te verzekeren. De Amerikaanse ambassadeur in Teheran heeft een belangrijke rol gespeeld in geheime besprekingen om tot een ver gelijk te komen. De Perzische premier had een aan tal journalisten uitgenodigd voor een Eersconferentie in het parlementsge- ouw teneinde „misverstanden" over de nationalisatie recht te zetten. Mossadeq wees de buitenlandse correspondenten er op, onder welke armoedige omstandigheden het Per zische volk leeft, niet alleen in de steden, maar ook op het platteland. De onmetelijke rijkdom van het land wordt door buitenlanders geëxpoi- teerd. De premier verklaarde, dat de Perzische regering alle moeite ge daan had om een buitenlandse lening te verkrijgen. Aangezien deze pogin gen niet waren geslaagd, was de eni ge oplossing het gebruikmaken van de natuurlijke hulpbronnen van het land, waaronder de olie de belang- rijkste plaats innam. Daarom was de eerste stap naar enige hervorming in Perzië de nationalisatie van de olie-industrie. Men zou dan in staat zijn Perzië, het Midden-Oosten en misschien geheel Azië te redden. Wat Perzië deed was van wereldbelang, zo verklaarde de premier. Berichten, dat de Perzische rege ring van plan was de eigendommen van de Britse oliemaatschappij in beslag te nemen bestempelde hij tot valse geruchten. De premier was vergezeld van zijn persoonlijke adjudant, 't parlements lid kolonel Sjeybani, die gewapend de conferentie bijwoonde. Hij sprak met vaste stem, maar de hand, waarin hij de verklaring hield, beefde voortdurend. De hard, maar nauwkeurig wer kende Parlementaire Enquête commissie heeft het vjjfde deel gepubliceerd van haar rapport. Het is een zeer lijvig boekwerk en behan delt de gebeurtenissen, die aan de bevrijding voorafgingen en er on middellijk op volgden. En om het maar meteen recht uit te zeggen: verheffende lectuur vormt ook dit vyfde deel niet. De gebeurtenissen, waarom het gaat, liggen al weer circa zes jaar achter ons. Wij hebben ons reeds min of meer verzoend met de dingen, die toen gebeurd zijn en waaraan wy ons, voor zover zij bekend werden, zo vaak ergerden. Wellicht hebben wy ons onbewust rekenschap gegeven van het feit, dat in bewogen tyden, waarin alle geves tigde machtsverhoudingen eensklaps omver worden geworpen, altijd en overal dingen gebeuren, die eigenlijk niet moesten gebeuren. Wellicht gaven wij er ons reken schap van, dat juist dan de benen, die een plotselinge weelde moeten dra gen, buitengewoon sterk moeten zijn. Maar niettemin zijn de feiten, die de Parlementaire Enquêtecommissie onthult, verre van verkwikkelijk, om geen ernstiger en sterker woord te gebruiken. Vooropgesteld, dat de Commissie nadrukkelijk te kennen geeft, dat er tydens, voor en na de be vrijding ook door degenen, die grove fouten maakten, prachtig werk werd verricht, is toch alleen al het feit, dat deze fouten gemaakt werden de moeite van het overdenken waard. Men staat versteld als men thans verneemt, hoe weinig berekend velen waren voor de taak, die hen op de schouders werd gelegd. Is onze rege ring bijvoorbeeld zozéér door de be vrijding verrast, dat zij niet voorzien heeft tot welk een chaos en welk een ten hemel schreiend onrecht de arre statiewoede onmiddellijk na de bevrij ding zou leiden? Wie van zeer nabij de arrestatie ellende heeft kunnen gade slaan, heeft zich destijds verbijsterd afge vraagd, waarom zulk een onrecht werd toegelaten. Hij ontdekt nu, dat het onheil voortsproot uit het feit, dat verschillende instanties elkaar de macht betwistten... elkaar de macht niet gunden... Wie zich destijds verwonderde over het feit, dat de Londense regering niet veel eerder naar bevrijd Neder land kwam om de uitvoerende macht in handen te nemen, ziet nu onthuld, dat generaal Kruis, de toenmalige stafchef, de regering als een voetveeg behandelde. Het rapport der Commis sie spreekt van „insubordinatie", als het beschrijft hoe generaal Kruis de regering trachtte te beletten terug te keren. Het woord „rebellie" echter zou in dat relaas geen kwaad figuur hebben geslagen. Waarom de ministers Gerbrandy c.s. generaal Kruis handhaafden? Omdat zij meenden, dat de stafchef een wit voetje had bij Churchill. Montgomery, ja zelfs bij Eisenho wer. Zij durfden Kruis niet aan en lieten de wet verkrachten. Men komt in het verslag vele van die gevallen tegen. En als men dan nagaat wat sommige van de gemaak te fouten tot gevolg hebben gehad, kan men alleen maar troost zoe ken in de wetenschap, dat ook leidende politici, de mannen dus, die een land, soms de wereld re geren, heel gewone, kleine mens jes zijn, met hun deugden, maar ook hun gebreken, met hun goede, maar ook met hun slechte eigen schappen. Er worden in dit vijfde deel ook kwesties behandeld, waarbij niet slechts van politieke fouten ge sproken kan worden, maar waar men het woord misdadig moet gebruiken. Helaas zijn daarby ook Zeeuwen Gromyko stelde „ultimatum" RUSSEN WILLEN OVER HET ATLANTISCH PACT SPREKEN. Op de conferentie van plaatsvervan gers te Parijs heeft Vrijdag Gromyko zijn Westelijke collega's een „ultima tum" gesteld. Tenzij het Atlantisch Pact als punt op de agenda werd ge zet, had het voor hem geen zin de bijeenkomsten nog langer bij te wo nen, zei de Russische vertegenwoordi ger. De Britse plaatsvervanger acht te Gromyko's eis in flagrante tegen spraak met de oorspronkelijke Sow- jet-nota. waarin om een bijeenkomst van de Grote Vier werd verzocht Daarin werd niet gerept over het At lantisch Pact. Volgens een verklaring van de Amerikaanse Commissie voor de Atoomenergie en het Ministerie van Defensie zijn Vrijdag in de Stille Oceaan met goed gevolg een serie proeven met atomische wapens uit gevoerd. Ondermeer werd ae schok- en hitte-werking van de wapens op verschillende .doelen gemeten. In de officiële verklaring over de recente proeven met atomische wapens wordt niet gesproken over het tot ontplof fing brengen van een waterstofbom. Door ontbreken, van luchtwachtdienst. Gisteravond om half zeven is de oefening „Ombrelle" beëindigd. De resultaten er van zullen pas over maanden bekend worclen als* de films ontwikkeld zijn. Volgens de mi litaire deskundigen is deze oefening succesvoller geweest dan „Cupola en een goede voorbereiding voor de oefening „Cirrus", die in het najaar gehouden wordt. Sir Thomas Williams, commandant van de British Air Forces Overseas in Duitsland, die Vrijdagmiddag met zijn speciale Dakota na een driedaag se reis langs de bases op Soester- berg arriveerde, gaf als zijn mening te kennen, dat ae luchtverdediging van Europa nog niet volmaakt is om aan iedere vijandelijke luchtaan val het hoofd te bieden. Een belang rijk element is het vrijwel volkomen ontbreken van een luchtwachtdienst Alleen in Engeland is een derge lijke organisatie thans, zij het nog summier, in werking, doch in de overige W.-Europese landen ont breekt zij nog geheel. En dit is, voor al nu de snelheid van de vliegtuigen zo veel groter is geworden, een enor me handicap en een positief gevaar, aldus Williams. B. IN F1NSTERWOLDE, MAAR GEEN W. Tweede Kamer keurde het wetsontwerp goed. De Tweede Kamer heeft met 57 te gen 6 stemmen (die der communisten) het wetsontwerp goedgekeurd, waar bij het gemeentebestuur van Finster- wolde wordt geschorst en de burge meester tot regeringscommissaris wordt benoemd. Hij is voor zijn beleid voortaan alleen verantwoording schul dig aan de minister en aan de Com missaris der Koningin in Groningen. Een motie van de communist Stok vis om de beraadslagingen te schorsen en door de Kamer een commissie te doen benoemen uit alle partijen, die een nauwkeurig en objectief onder zoek zal instellen naar alles wat in Finsterwolde is gebeurd, werd met 57 tegen 6 stemmen verworpen. De minister van binnenlandse za ken, mr. van Maarseveen, zei bij de verdediging van het ontwerp het in zeker opzicht met de heer Gortzak van de C.P.N. eens te zijn. Namelijk mei diens bewering, dat het gemeentebe stuur van Finsterwolde de belangen van het grootste deel van de bevol- betrokken. Het gaat daarbij om de schietpartijen in de Harskamp in de zomer van 1945, die aam een aantal politieke delinquenten het leven kost ten. Het blijkt, dat die schietpartijen grotendeels moeten worden toege schreven aan de onvoldoende leiding van het erbij betrokken legeronder deel. Zo is het bijna steeds in dit ver slag. Het ontbrak ons aan genoeg bekwame mannen. Wy zullen in de komende dagen nog enige onderdelen van de onthullingen der Parlemen taire Enquêtecommissie publiceren. Vandaag kan men reeds de belang rijkste beschouwingen uit het rapport in ons blad vinden. Twee dingen moet men by het le zen daarvan niet vergeten. Ten eerste: dat niemand zonder touten is en dat degenen, die de fou ten maakten ook werk van grote waarde verrichtten. Ten tweede: dat dit rapport nu eenmaal onverkwikkelijk moet zijn, omdat het immers gemaakt werd om misstanden te onthullen. Jammer alleen, dat het hier om misstanden gaat, die zes jaar gele den bestonden. Zij zullen ook thans nog bestaan. In Amerika heeft men er kortelings een aantal uit de doeken gedaan. Meent iemand, dat zij alleen in Ame rika bestaan? Voor het overige: hulde aan de le den der Enquêtecommissie, die met zo veel toewijding en volharding het verleden te boek stellen. king heeft behartigd. Dat is juist de grief. Het gemeentebestuur moet zijn plicht doen in het belang van de ge hele bevolking en niet uitsluitend van dat deel, al is het dan een meerder heid, dat communistisch gezind is Het gemeentebestuur heeft getracht de so ciale tegenstellingen in Finsterwolde te verscherpen in plaats van te ver zachten. Ambtenaren, die zich aan hun reglementen hielden, werden met ontslag bedreigd, omdat zij niet tot de C.P.N. wensten toe te treden. Ons land zou over meer opera tionele bases moeten beschikken. Naar het A.N.P. verneemt bestaat er een grote kans dat In de toekomst de gehele opleiding van de Neder landse luchtmacht In het buitenland zal geschieden. Dit zou dan het gevolg zün van het feit, dat Nederland in het Westeuro- pese luchtverdedigingssysteem over meer operationele bases zou moeten beschikken en er daardoor niet vol doende bases overblyven voor oplei ding. In kringen van de militaire lucht vaart is men van dit bezwaar door drongen en zal men waarschijnlijk de ze opleiding in het buitenland toe juichen. „Evertsen" te Tanger aangekomen. De Nederlandse torpedobootjager „Evertsen", die heeft deelgenomen aan de operaties bij Korea en op de terugweg is naar Nederland, 13 te Tanger aangekomen. Hclnrich Glehsner, candidaat v het presidentschap in Oostenrijk. IIU heeft de meeste kans om gekozen te worden. VERBONDEN TROE PEN RUKKEN OP Vredesgeruchten zijn van twijfelachtige waarde. De troepen der Ver. Naties rukken langs het gehele Koreaanse front op. Dc tegenstand der Noordelijken neemt af. Een Amerikaanse gepantserde eenheid rukte ten Noorden van Seoel op tot op vijf kilometer van de breedte graad. Tengevolge van de druk der verbondenen schijnt de terugtocht der Noordelijken op sommige plaatsen gedesorganiseerd te zyn, aldus Reuter. Nog steeds zijn er geen aanwijzin gen dat de Noordelijken het plan heb ben zich op een bepaalde linie voor een defensief jte organiseren. Amerikaanse officieren verklaren, dat de soldaten der Noordelijken niet meer bereid zijn hun leven te wagen, ten gevolge van de zware artillerie- en luchtaanvallen, die onafgebroken uit gevoerd worden. Generaal Van Fleet heeft Vrijdag een bezoek aan het centrale front ge bracht. Hij zeide na afloop van het bezoek, dat de verbonden troepen door de stellingen van de Noordelijken wa ren heengebroken. In Lake Success worden de berich ten over Russische bereidwilligheid tot besprekingen over Korea sterk in twijfel getrokken. Volgens een dezer berichten zou het Zweedse ministerie Nog zes gevallen van encyphalitus. Tc Breda is een meisje aan hersen ontsteking overleden. Sedert de massale inenting Ln Bra bant zijn in Tilburg vier en in Eind hoven één geval van hersenontste king geconstateerd. Ook in Nijme gen is een patiënt lydende aan het kwaadaardige gevolg van eerste vac cinatie tegen de pokken. van buitenlandse zaken van Moskou bepaalde inlichtingen hebben ontvan gen, die werden doorgestuurd naar de Zweedse legatie by dc V.N. Het wordt echter onwaarschijnlijk geacht, dat het Kremlin enig voorstel zal doen tot beëindigen van de Kore aanse oorlog. Een dergelijk initiatief zou de stilzwijgende erkenning inhou den. dat de Koreaanse oorlog op aan stichten van Moskou wordt gevoerd en dat Moskou ook in staat Is de oorlog op elk gewenst tijdstip te doen ein digen. 37 neo-faseisfen gearres teerd ln Italië. De Italiaanse politie heeft 37 neo fascisten gearresteerd, die ervan worden beschuldigd sinds November verleden jaar zeven bomaanslagen te hebben gepleegd. De bommen wer den geworpen in kantoorgebouwen van politieke partijen e.d. Niemand werd bij deze bomaansla gen gedood of gewond. In een door de politie uitgegeven communiqué wordt medegedeeld dat de arrestanten schrik wilden aanja gen door het gebruik van terroristi- 1 sche middelen. De meeste arrestanten waren aan gesloten bij de „Italiaanse sociale beweging", dit is een neo-fascislische politieke party, die vier afgevaardig den in de Italiaanse Tweede Kamer heeft. De politie heeft ook de hand gelegd op correspondentie, ammuni tie en springstoffen. KORTE PREDICATIE JEZUS VOLGEN Zij verlieten alles en volgden Hem. (Lucas 5 11 b) Een ontmoeting met Jezus is altijd beslissend. Waar Jezus komt, daar klinkt Zijn oproep tot bekering en volgen. Het woord ran Jezus wekt zielestrijd. Daar moet zoveel worden losgelaten wat waarde voor ons heeft. Jezus volgen Wij leren het zien in het teken van het offer en overgave. Zo is Jezus eenmaal gekomen tot enkele eenvoudige vissers van Galilea. Zij waren vertrouwd met hun beroep. Op de zee, in hun boot. waren zij pas in hun element. In deze levens treedt Jezus binnen en Zijn woorden en daden brengen hu zielen in beroeringHij belooft hen. dat zij ricsers ran mensen zullen worden. En dan komt ook in hun le ven de strijd. Dan moeten rij dit oude, vertrouwde leven loslaten, de boten op de oever trekken en Hem volgen. Zojuist hebben zij dc wonderbare visvangst beleefd. Daarin heeft Jezus bewezen dat Hij de Heer is en alle dingen Hem onderworpen zijn. Zo verdwijnt de twijfel en is er alleen nog maar plaats voor aanbidding. Dan is daar Petrus, die op zijn knieen valt en uitroept: „Heer, ga toch weg van mij, want ik ben een zondig mens". Maar eigenlijk veeleer bedoelt„Heer, blijf bij mij. want buiten U kan ik niet meer leven'" En Jezus is gebleven! Door Hem hebben zij de moed opgebracht hun schepen op het land te trekken, alles te verlaten en Hem alleen te volgen. Dit kostte hen veelJa, alles. Maar juist dit volgen van Jezus maakte hun leven zinvol. Nog altijd gaat Jezus door deze we reld en Hij roept mensen om Hem te volgen Behoort gij reeds tot Zijn volgelin gen? Hij roept ook UHij belooft zulke grote dingen! Want Jezus volgen be tekent: Alles verlaten wat van ons is en alles ontvangen wat van Hem is! En alleen dit volgen maakt het leven de moeite waard. Wemeldinge. W. DE GOEDE. Franse trawler na aanvaring bij Newfoundland gezonken. Na een aanvaring tussen twee Franse trawlers in de mLst ter hoogte van Newfoundland, is een der traw lers gezonken. Men vreest, dat hier bij een groot aantal doden te betreu ren zijn, daar er zich ongeveer 45 man aan boord van het gezonken schip bevonden. Een aantal vissers is in hot water waargenomen. Schepen zoeken nu naar overlevenden. Zeeuwse Schooldag ie Goes Pastorale zorg van hei onderwijs De jaarlijkse Zeeuwse Schooldag van het negende district van de School raad trok Vrijdag honderden leerkrach ten en bestuursleden van de Prot. Chr. scholen uit alle delen der provincie naar Goes. In de geheel gevulde Schut tershofzaal behandelden twee eminente sprekers enkele actuele vraagstuk ken. In de morgenbijeenkomst hield de heer P. Jouwsma, hoofd van een C.V O.-school te Enschedé en tweede voorzitter van de „Groote". een cau serie over „Roeping en taak van het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs" en des middags sprak prof. dr. K. Dijk uit Amsterdam over „De pastorale zorg van het onderwijs". Wegens verblijf buitenslands van de voorzitter, de heer P. Dekker, berustte de leiding van deze dag bij de heei J. van IJssclstein uit Middelburg. Na opening op de gebruikelijke wijze sprak deze een welkomstwoord tot de vertegenwoordigers van de Goese kerkeraden. dr. K. Huizenga, inspec teur Chr. Nat Schoolonderwijs, de beide inspecteurs van het L.O., de he ren C. Kuiper en A. A. Leenhouts en de burgemeester van Goes, mr. W. C. ten Kate. De secretaris-penningmeester, de heer H. C. van Donk, deelde mede dat de rekening over 1950 sloot met een tekort van f 167.69, dat door de School raad wordt gedekt. Nadat de aftredende bestuursleden, ds. J. S. Hartjes, Vlissingen en de heer L. Laport, Goes, bij acclamatie waren herbenoemd, verkreeg de eerste spre ker van deze dag, de heer P. Jouws ma, het woord. „ROEPING EN TAAK VAN HET V.G.L.O.". De Chr. Onderwijswereld heeft tot dusver wat schuchter gestaan tegen over het V.GX.O., als jongste creatie van ons onderwijsstelsel. Een oorzaak hiervan is, dat het 8ste leerjaar in de Duitse tijd is gekomen. Ook heeft zich na dc- bevrijding in het Chr. onder wijs een lauwheid en laksheid geopen baard, aldus deze spreker. Deze neerslag drukt ook op de ves tiging en uitbouw van het Chr. V.G. L.O. De achterstand is ontstellend groot. Terwijl er 80 openbare en 115 R.K-V.G-L.O. scholen zijn, bestaan er slechts 16 Prot. Chr. V.GJL..O. scholen. Reeds na de invoering van het 7de leerjaar heeft het Chr. onderwijs te weinig de kans gegrepen om hiervan te maken, wat mogelijk was. Zolang de splitsing in onder- en bo venbouw nog niet is voltooid, mag er een 8-klassige school zijn. Naar de me ning van spreker moet deze school echter opzij gezet worden. Dit zal of fers kosten, doch het gaat ora het gro te belang van de kinderen. Voorberei dende klassen bij nijverheidsscholen e.d. zijn volgens spreker financieel minder gewenst Volgens hem zou de 6-klassige grond- school van alle opleidingen voor ulo e.d. verlost moeten worden. Men jaagt teveel naar kennis, terwijl van de ka raktervorming weinig terecht komt. De inleider was er voorstander van. dat alle kinderen uit de 6de klas naai de V.GJL.O. school gaan, waar de eer ste klas dan kan dienen als determi- neerklas voor Ulo. H.B.S. enz. Ontegenzeggelijk zijn er vele prac- tische moeilijkheden, vooral op het platteland, waar de ouders de kinde ren van 13 en 14 jaar vaak in het be- drijf willen hebben. Door de kerke lijke gespletenheid is het dikwijls niet mogelijk een streek-V.G.L.O.-school ri stichten. De heer Jouwsma wees er de schoolbesturen en leerkrachten op. dat men desnoods een eigen leerkracht moet opofferen om de kinderen naar een V.G.L.O.-school of -klas te laten gaan. Op de inleiding volgde een drukke bespreking. DE PASTORALE ZORG. Des middags sprak prof. dr. K. Dijk over „De pastorale zorg van het on derwijs". Willen de scholen aan haar doel beantwoorden; dan dienen zij sa men fe werken met het gezin aan de opvoeding. Wie de Chr. opvoeding od de achtergrond dringt, vergrijpt zich geestelijk aan wat de jeugd in de eer ste plaats nodig heeft. De religieuze vorming sluit daarom een pastorale taak in. De school mag geen ogenblik vergeten, een deel van de opvoeding van de ouders te hebben overgeno men. De pastorale zorg in het onderwijs houdt zich alleen bezig met de kinde ren in hun ontluikend geestelijk le ven. Moeilijkheden bij interkerkelijke scholen behoeven niet voor te komen. Wanneer Christenen overeen komen samen te werken, aanvaarden zij ae verplichting de kerkelijke strijd bui ten dé schoolmuren te houden. Er moet samenspreking met de ou ders wezen en ook dient rekening ge houden te worden met psychologische factoren en therapeutische zielszorg; er moet een studie gemaakt worden Gemeentelijke vergoe dingen aan de lage kant. De Zeeuwse Schooldag te Goes had^ditmaal een bijzonder aantrekkelijk karakter, door dat in de koffiezaal van het Goese Schuttershof een grote tentoonstelling van leermidde len, schoolmeubelen, physica- instrumenten e.d. was inge richt. Veertien firma's op dit gebied toonden in keurig ver zorgde stands de nieuwste uit gaven en leermiddelen. Het be hoeft geen betoog dat van de zijde der leerkrachten voor een en ander grote belangstelling bestond. Met een korte rede verricht te de inspecteur van het L.O. in de inspectie Goes, de heer C. Kuiper, des morgens de of ficiële opening. Hij wees hier bij o.m. op de bijzondere bete kenis van een dergelijke expo sitie voor de leerkrachten. De aanschaffing van de leermid delen e.d. is evenwel gebonden aan het bedrag der gemeente lijke vergoeding. Volgens de statistiekcyfers i3 deze on danks aanmerkelijke verhogin gen in Zeeland echter aan de zeer lage kant. Gemeente- en schoolbesturen moeten beden ken. dat de prijzen van veie leermiddelen en schoolbehoef- ten drie of viermaal zo hoog zijn dan voor de oorlog. Het bedrag dat het schoolhoofd voor de jaarlijkse uitgaven wordt toegekend, dient dus ook naar evenredigheid ver hoogd te worden. De hoofden werd in overwe ging gegeven meer aandacht te schenken aan het onderwijs in de lagere klassen. Dit moet behoed worden voor sleur en saaiheid. van het karakter van dc bepaalde streek waarin men werkt, de religieu ze gesteldheid en het sociale en eco nomische milieu, waaruit de kinderen komen. Na enige bespreking en samenzang ging prof- Dijk daarop voor in dank gebed. DE VOORSPELT: PLAATSELIJKE BUIEN In de vroege ochtend plaatselijk mist, overigens veranderlijke bewol king met enkele opklaringen, maar voornamelijk in de middag ook plaat selijk enkele regen- of onweersbuien. Zwakke tot matige wind uit uiteen lopende richtingen. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1