PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Verouderde gegevens gebruikt voor Streekplan Walcheren Massale inenting riep halt toe aan pokkenepidemie D£ BILT Deze week DRIE NEDERLANDERS DOOR BENDE NEERGESCHOTEN Amerikaanse onderscheiding voor Nederlands batalion. RAAD VAN EUROPA VOOR PLAN-SCHUMAN Koningin spreekt op Moederdag Vandaag 194e Jaargang - No. 111 Dagblad ultgava ran da firma Provincial» Zeeuws* Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer Adj. W de Pagter. Hoofdrad. O. BalUntQn PI. rerr.: W. Leertouwer en H A Boaahardt ABONNEMENTSPRIJS 31 ct per week f 433 P- kw tr p pf 4.80 par kw Lone nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VUSSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 12 Mei 1951 ADVERTENTIEPRIJS SO et. per mm. Minimum p. advertentie t tr.g. mededelingen driemaal tarief. Kleine ad verten uea (ma*. 8 re**l*) van I—0 regel* f 1-— Iedere regel n.eer 20 cent „Brieven of adrea Bureau van dit Blad' 2S cent meer. Giro ar 339300 P.Z.C- Middelburg. Bur. Vllnlngen Walatr 88-80. tel. 2363 4 UJnen (b.g.g. S861 of SISO» MTwrg Londenae Kaal 29, teL SOTT en 3SS4; Poes L. Vorstatr 6», t*L 3478 (b.** 2228); Ooitburg Pr Mauritaitr 12. tel 101; Temeuxen Brouwerij*tr. 2; Zterlkrer N. Eogerdrtr. C 180, t*L M Komt besmetting uit Duitsland Soldaten uit Brabant met Pinksteren niet naar huis Voldoende koepokstof om gehele bevolking te vaccineren Met botrekKing tot de gevallen van pokken, die in Tilburg en later In en kele andere plaatsen werden vastgesteld, kan thans worden gezegd, dat men tot nu toe te doen heeft met een lichte epidemie van pokken. Dank zU het snelle en krachtige lngrtfpen van de geneeskundige Inspectie van de volksgezondheid, de gemeentelijke geneeskundige dienst ln Tilburg en de artsen mdaar, kon men de toestand onmiddellijk volkomen beheersen. Het Is weer onomstotelijk bewezen, dat vaccinatie het middel is om op krach tige wijze een epidemie ln de kiem te smoren. Aldus de Staatssecretaris van Sociale Zaken, belast met de volksgezond heid, dr. P. Muntendam, ln een Vrijdag ln Den Haag gehouden conferentie, waarbij ook aanwezig was dr. C. Banning, hoofdinspecteur van de Volks- gezondheid. Men heeft de oorsprong van de be smetting nog niet kunnen vaststellen De mogelijkheid bestaat, dat de be smetting uit Duitsland werd iverge bracht. Voor zover men heeft kunnen nagaan komt de, besmetting tn geen geval uit Indonesië. De toestand wordt volkomen be heerst Er is een cordon getrokken rond de plaatsen waar zich de pok- kengevallen voordoen. Aan alle bur gemeesters in Noord-Brabant is ver zocht de massale vaccinatie ter hand te nemen. GEEN PANIERSTEMMING. Dr. Banning deelde mede, dat er in Tilburg een volledige medewerking bestaat. Er heerst niet de minste angst of paniekstemming. In de eer ste vier dagen bedroeg het aantal vaccinaties in Tilburg 100.000. Ten Aan het einde van deze week vangt de feestweek der N.V. Philips aan, georganiseerd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan dezer grootste Nederlandse industrie. Zeer klein ■werd zestig Jaar geleden door één ondernemend man het bedrijf ge sticht. Doorzettingsvermogen, voor uitgang van wetenschap en techniek, de enorme veranderingen in onze da gelijkse gewoonten hebben de schep ping van één man doen uitgroeien tot een wereldconcern, dat, volledig door Nederlands kapitaal beheert en van Nederland uit beheerst, zijn leidende plaats handhaaft te midden van zijn machtige concurrenten. De mannen van Philips hebben pio nierswerk verricht, waai-van de gehe le wereld de voordelen geniet, maar dat toch wel zeer in het bijzonder voor de welvaart van Nederland van betekenis is. Daarom past hier een woord van eerbiedige hulde aan de genen, die gedurende deze zestig ja ren het Philipsconcern hebben geleid en daarbij een kennis, een bekwaam heid, een verantwoordelijkheidsbesef en een energie aan de dag legden, die in ons land, verenigd, hun weerga nauwelijks vinden. De Philipsfeesten moeten beperkt worden in verband met het pokken- gevaar. Het is jammer, dat het zo loopt. Het feit, dat Philips een mijl paal passeert, is er niet minder be langrijk om. De Haak-in-actie van de N.CiLV. is het millioen gepasseerd. Bravo N.C.R.V.! Bravo geestelijke vader van deze actie! Er werd ook op dit gebied iets groots verricht en het Ne derlandse volk heeft getoond, dat het, als de juiste snaren worden aange roerd, een goed willend volk is, met een open oog voor de belangen der lijdende mensheid. De heer J. A. Louwers is thuis. Slechts enkele dagen nadat de Ame rikaan Vogeler in Hongarije in vrij heid werd gesteld, heeft Tsjecho Slo wakije ook aan Louwers de vrijheid hergeven. Amerika heeft vrij zware offers moeten brengen om Vogeler vrjj te krijgen. Vermoedelijk dankt de Nederlander zijn vrijheid aan het stopzetten van de A.K.U.-export naar Tsjecho Slowakije. Hoe het zij, er heerst in Nederland vreugde over de terugkeer van deze landgenoot. De gevangenissen achter het ijzeren gor dijn hebben immers bitter weinig aanlokkelijks. Eisenhower heeft een goede indruk gekregen van de Nederlandse sol daat tijdens de inspectie, die hij deze week heeft gehouden. Dit stemt tot voldoening. Want de Nederlandse soldaat is een goed soldaat, mits hij maar goed geleid wordt. Maar geldt dit niet voor de soldaten van alle na tionaliteiten De Algemene Rekenkamer heeft een boekje opengedaan over de alles behalve verkwikkelijke activiteit in de na-oorlogsjaren van het Beheers instituut. Jammer. Maar wie niet ziende blind en horende doof was, wist spoedig na de bevrijding dat de profiteurs hun sluwe spel speelden en dat menigeen geen weerstand kon bieden aan de verleiding, die de chaos van dat ogenblik vormde. Goed beschouwd is dit een zonnig „Deze Weekje". Een mens is nu een maal aan stemmingen onderhevig, ook als hjj de pen hanteert. Terwyi wy dit schrijven staat de zon aan ae hemel. Er wachten dagen van bezin ning, van rust, van ontspanning. Geen pessimisme daarom in „Deze Week". Dat komt een volgende keer wel weer eens aan bod. aanzien van de pokkengevallen kan men gematigd optimist zijn. Het wordt niet loodzakelrjk geacht in andere provincies maatregelen voor massale herentingen te nemen Wel hebben de geneeskundige inspec teurs de directeuren van de zieken huizen. waaraan barakken zijn ver bonden, gewaarschuwd te zorgen dat deze barakken op korte termpn kun nen worden ontruimd. In totaal zyn in Tilburg oj het ogenblik 39 lijders bekend. Tot nog toe zijn geen sterfgevallen voorgeko men. Wel zijn er enkele zeer ernstige zieken. Ter geruststelling van degenen, die vrezen, dat er niet voldoende koepok stof aanwezig zal zyn, deelde dr. 1 vaccinatie noemde hij één op 4000. By hervaccinatie is die kans veel ge ringer. Men neemt aan, dat deze kans een op ÏOO.UOO of 200.000 bedraagt. DE POKKEN IN HEI VERLEDEN. In 1920 deden zich in ons land 50 gevallen van pokken voor; ln 1926 waren er 15 gevallen, ln 1929 was er in ons land een alastrim-epidemie. welke men met pokken kan vergel y ken. Toen waren er 700 gevallen, waarvan 21 sterfgevallen. De laatste grote epidemie was in de jaren 1870 tot 1873. Toen waren er in ons land op een bevolking van 4 A 5 millioen 20.575 sterfgevallen. Omtrent net verloop van de geval len van pokken in Tilburg, merkte dr. fanning op, dat hel voor de me dicus moeilyk is onmiddellijk het eer ste geval te constateren. De Neder landse rae<Jicus kent de pokken eigen lijk alleen van een daatje. Het zal elke medicus kunnen overkomen, dat hij niet onmiddellijk een geval van pokken vaststelt GARNIZOENEN GECONSIGNEERD. Op last van de inspectie dei Volks, gezondheid in Den Haag zijn alle mi litairen in de kazernes en kampen te 's Hertogenbosch, Vuglit, Tilburg, Eindhoven en Geldrop, net ingang van Vrijdag tot nader order gecon signeerd, in verband met besmetting*, gevaar voor pokken. Dit houdt tevens in, dat militairen uit andere garni zoenen en plaatsen zich niet naar deze gemeenten mogen lie geven. Militairen, die hun Pinkster-verlof in een der genoemde Dlaatsen haddeD willen doorbrengen, zullen deze da- fen elders in het land moeten door- rengen. Slechts wanneer zij in her bezit zijn van het internationaal gel dende bewijs, dat zij tegen barnet- Banning mee, dat de koepokinrich- ting ïmmum zijn, mogen zij zich in tinrr In lmctin-nom Dan vn irrata vdat ting in Amsterdam een zo grote voor raad koepokstof in voorraad heeft, dat practisch de gehele bevolking van Nederland kan worden gevaccineerd De kans op hersenontsteking Dij deze gemeénte ophouden. Voor wat het garnizoen 's Hertogenbosch be treft, houdt deze maatregel in, dat ruim 2000 militairen in ae kazernes moeten blijven. OVERVAL OP WEST-JAVA. Twee politiemannen en twee vrouwen Drie Nederlandse employe's, twee Indonesische politiemannen en twee vrouwen van politiemannen zyn Vrijdagavond op West-Java vermoord door een twee tot driehonderd man sterke goedbewapende bende in polltle- en legeruniformen. De Nederlandse kruiser „Tromp", die deel uitmaakt van het smaldeel V, Is Vrijdagochtend voor een bezoek aan Stockholm in de Zweedse hoofdstad aangekomen. Op het dek staat de bemanning aangetreden; terwijl op de kade een erewacht van Zweedse Mariniers staat opgesteld. (Telefoto). Pinksteren met zonneschijn De But verwacht, dat het weer tijdens de Pinksterdagen niet zo heel veel zal verschillen van dat van de afgelopen dagen. De neerslagkansen zijn gering. Hoewel tijdelijk wolken velden kunnen overdrijven, mogen ook flinke perioden met zonneschijn verwacht worden. De mogelijkheid bestaat, dat de temperaturen, die aanvankelijk aan de lage kant zijn. in de loop van de Pinksterdagen een lichte stijging zullen óndergaan. Aan het Nederlandse bataljon ln Korea is Vrijdag de onderscheiding toegekend van vermelding door pre sident Truman, wegens „het op alt- »en MOTIE VAN ACHTTIEN LEDEN. Duitse socialist wond zich zodanig op, dat hij in onmacht viel. De Algemene Vergadering van de Raad van Europa heeft zich Vrijdag uitgesproken voor een zo spoedig mogelijke bekrachtiging van het plan- Schuman. De Duitse sociaaldemocratische afgevaardigden stemden tegen. De afgevaardigden van de Engelse LabourpartiJ onthielden zich van stem. ming. De Nederlanders waren als ge woonlijk tegen het vallen van de avond van hun eigen onderneming, Mira Montana, in het Soekaboemi- sche, naar de nabijgelegen onderne ming Goenoeng Boeleud gegaan om daar te overnachten. Zij werden be geleid door een politiewacht van twintig man. Bij de aanval van de bende verweerde de politiewacht zich hardnekkig, doch moest voor de overmacht zwichten, nadat twee po litiemannen en twee vrouwen gedood waren en een politieman zwaar ge wond was. Daarna sommeerden de bendeleden dé Nederlanders riaar bui ten te komen, waar zij about-portant werden neergeschoten. Toen politie- hulp kwam opdagen uit Soekaboemi, verdween de bende met ruim tien ge weren. De namen van de Hollanders zijn; B. Timmerman, C. A. de Voogd en F. Meeter. De Koningin heeft zich bereid ver klaard om Zondag 13 Mei een korte radiorede te houden ter gelegenheid van Moederdag. De toespraak zal Zon dagavond van 20 uur tot 20 uur 10 via beide zenders worden uitgezon den als nationaal programma. muntende wijze vervullen van zijn dienst, waarbij buitengewone heldhaf tigheid aan de dag is gelegd". De onderscheiding is verleend naar aanleiding van het aandeel van het Nederlandse bataljon in de gevech ten te Hoengsong en Wondjoe, die van 12 tot 15 Februari il. zijn gele verd. Zoals bekend, i3 de commandant van het Nederlandse bataljon, wijlen luitenant-kolonel R. den Ouden, tij dens de gevechten bij Hoengsong ge sneuveld. Ook pokken te Dordrecht. Te Dordrecht zijn twee personen in het ziekenhuis opgenomen voor een nader onderzoek naar de aard van hun ziekte. Men wil nagaap of de ziekte van deze personen, die afkom stig zijn van een kort geleden in Dor drecht aangekomen schip, pokken zou kunnen zijn. Drie Dordtse gezin nen, die in aanraking zijn geweest met de opgenomen personen, zijn in hun huizen geïsoleerd. GEMEENTERAAD VLISSINGEN. Een oorlogsrapport gebezigd! De raad van de gemeente Vlissingen vergaderde Vrijdagavond te acht uur onder leiding van burgemeester mr. B. Kolff voor het afdoen van een agenda, die slechts weinig stof tot discussie gaf. By de aanvang van de zitting feliciteerde de voorzitter wethouder L. P. van Oorschot met de hem verleende Koninklijke onderscheiding, (applaus van de raadsleden). De heer van Oorschot dankte voor de vriendelijke woorden en voor de instem ming van de raad. Bij de ingekomen stukken bevond zich een brief van Ged. St. over de vergoeding aan de raadsleden. Deze brief wera in handen van B. en W. esteld voor prae-advies, nadat de -eer J. Marijs (AR.) er op gewezen had, dat raadsleden, die in loondienst zijn een middag moeten verzuimen voor het bijwonen van de raadsver gaderingen en dat een vergoeding van 7,50 per zitting hem billijk voorkwam. Zonder discussie besloot de raad tot vaststellen van een regeling voor de exploitatie van de besmettelijke- zieken-barak, een verandering in het gebouw van de Finse school Rem- brandtlaan, een reeks grondtransac- ties, wijziging van enkele woninghu- ren, mede-garanderen van een lening voor de bouw van een B.L.O.-school te Middelburg en het uitbetalen van voorschotten op de jongste 5 sa larisverhoging aan het gemeenteper- soneel. De raad verklaarde zich in begin sel accoord met de wijziging van het aantal commissarissen en de ver deling van de aandelen in de Water leidingmaatschappij Midden-Zeeland, maar niet dan nadat de voorzitter op een aantal vragen van ir. M. A. L. Beun (P. v. d. A.) had geant woord, die er op wees, dat de in vloed van Vlissingen in deze maat schappij zou teruglopen, want het aandelenpercentage zakte van 24 tot 21 met een mogelyke kans van 18 De burgemeester antwoordde, dat de maatschappij noodlijdend is en gesubsidieerd wordt door het mini sterie voor Sociale Zaken, waardoor in vele gevallen toestemming van dit ministerie nodig is, zodat een iets kleinere zeggenschap voor Vlissingen niet zoveel uitmaakt. Benoemd werd tot onderwijzer voor algemeen vormend onderwijs aan de huishoud- en industrieschool, de heer W. P. A. de Rooij. STREEKPLAN. De raad ging accoord met de wij zigingen, die B. en W. aan Gedepu teerde Staten voorlegden voor wat betreft het Streekplan Walcheren. De heer J. Marrjs (A.R.) meende, dat B. en W. op uitstekende wijze de bezwaren formuleerden. Spr. had al lerminst bewondering voor het Streekplan. Dat plan is als een mis lukking te beschouwen en het heeft heel weinig waarde. De burgemeester wees er op, dat B. en W. bezwaren hebben tegen de algemene richtlijnen en voorts nog enige concrete bezwaren inzake Vlis singen. Voor Vlissingen heeft de opsteller cijfers en feiten gebruikt, die sterk verouderd waren en ten dele ont leend aan-het oorlogsrapport, dat door prof. van Vuuren werd uitge bracht over de grenswijziging. B. en W. meenden iat tegen het gebruik van deze onjuiste gegevens bezwaar gemaakt moest worden De raad besloot bij dc Kroon in beroep te gaan tegen een wijziging welke Ged. St. hebben gebracht in een raadsbesluit betreffende de vast stelling van een bijdrage ex art. 101 der L.O.-wet aan een bijzondere school. WINKELS OPEN OP ZONDAG. Het voorstel van B. en W. om aan een aantal winkeliers onder bepaal de voorwaarden toe te staan gedu rende het badseizoen hun bedrijven des Zondags enkele uren te openen lokte enige discussie uit. Mej. T. M. van Heulen (P. v. d. A) drong aan op scherp toezicht, dat geen andere dan de geoorloofde artikelen ver kocht zouden worden. De "heer P. Wanst (R.K.) sprak zich tegen het voorstel uit, want hjj vreesde, dat geleidelijk meer winkeliers hun be drijven op Zondag zouden willen openen. Ook was hij beducht voor druk op het personeel om toch des Zondags dienst te doen. De heer F. van Sabben (C.H.) mo tiveerde zijn stem tegen het voorstel. De Nederlandse afgevaardigde Van der Goes van Naters heeft aan de Assemblée van de Raad van Europa voorgesteld om, met het oog op de scherpe tegenstellingen der menin gen over Tandbouwkwesties in de economische commissie, een bijzonde re commissie voor voedselvoci I lening en landbouw in te stellen. De econo mische commissie had geen overeen stemming kunnen bereiken over haar adviezen aan de Assemblée over de plannen voor een Europese Unie voor de landbouw. De Saarkwestie heeft tot moeilijk heden te Straatsburg geleid. De Duitse socialist Roth deed in de As semblée heftige aanvallen op de Franse Saarpolitiek. Hij wond zich zodanig op. dat hij in onmacht viel. De vergadering moést geschorst wor den. Achttien leden van de Europese Assemblée hebben een voorstel ge daan. de regeringen van de Raad van Europa, de V. S. en Canada dringend te verzoeken om te verklaren, dat men zich gemeenschappelijk zal ver zetten tegen „elke verdere uitl/rei- ding van het gebied van Sowjetrussi- sche overheersing in Europa". ...wordt te Eindhoven op grootse wijze het feit her dacht, dat 60 jaar geleden de grondslag werd gelegd van het Philipsconcern; MORGEN is het 25 jaar geleden, dat maarschalk J. Pilsoeski in Polen een staatsgreep deed. OVERMORGEN viert de V.P.R.O. te Utrecht zijn 25-jarig bestaan. is het 11 jaar geleden, dat Nederland capituleerde voor de Duitse overmacht Elf doden bij treinongeval I.i India. Vrijdagavond kwamen elf personen om het leven en elf anderen werden gewond by een botsing tussen een personen- en een goederentrein by Har Arbhanga-station, 12 km. Patna (India). Dit voorstel is een onderdeel van een motie, dat door de Engelse afge vaardigde Duncan Sandys Is inge diend voor het debat dat vandaag over de defensie wordt gehouden. In de motie wordt verder aan de betrokken regeringen verzocht Grie kenland en Turkye op te nemen ln het stelsel van de Westerse defensie en „het deze twee landen mogeiyk te maken deel te nemen aan het voor- gestelde Europese leger". De Zondagsrust wordt er door ver stoord. Ook de heer J. Marijs (A.R) sprak zich tegen het voorstel uit. De voorzitter lichtte toe, dat als er klachten komen over Zondagsar- beid van personeel, de verordening weer zal worden ingetrokken. Het personeel kan via de vakorganisatie klachten bij B. en W. voorbrengen. Middelburg heeft ook een rege ling voor openstelling van enkele winkels op Zondag. De heer L. P. van Oorschot (P. v. d. A.) lichtte toe, dat de winke liersverenigingen zich er mee accoord verklaarden geen personeel op Zon- in dienst te stellen. Iet 13 teeen 3 stemmen werd het voorstel van B. en W. aangenomen. KORTE PREDICATIE PINKSTERFEEST De Heilige Geest zal u in dachtig maken, alles tcat Ik u gezegd heb. Joh. 14 26. Het Pinksterfeest is het leest van de Geest. Nader gezegd: de Heilige Geest, de Geest die van boven komt. Het gaat niet om de een of andere geest, maar om de Geest, die niet van de aarde en die niet uit de mensen is. Als een geschenk van God is Hij ge geven. Dit mag wel met nadruk wor den gezegd, omdat er in de loop der eeuwen heel wat uitgegeven is als goddelijke Geest, dat het in werkelijk heid niet was. De Heilige Geest heeft niets te maken met „drijverij", ook niet met godsdienstige drijverij. Het woord .„geest" is tegenwoordig een mode-begrip geworden. Het duidt dan aan een zekere onderlinge gebon denheid. Zo spreken we van de geest van het verzet: van de geest der be zettingsjaren, die maar niet terug wil komen; van de geest van ons volk, die er niet beter op geworden is; van de geest van onze provincievan de geest van ons dorp; van de geest der mid deleeuwen; van de geest van het Hu manisme. Er is zo een eindeloze reeks van „geesten". Dit zijn geesten, die we kunnen na speuren en tot een voorwerp van stu die kunnen maken, want zij komen voort uit de mens. Dat is met de Heilige Geest niet het geval. Die kunnen we alleen kennen, omdat God zelf zich daardoor wil openbaren. Door Hem tril God in ons werken. Wat werkt de Heilige Geest? Hij maakt indachtig alles wat Jezus Christus gezegd heeft. Hij maakt dat ik weet dat dit alles ook voor mij is. De Heilige Geest heb ik nodig om God de Vader en Christus Jezus te kennen, te geloven en te belijden. De Heilige Geest maakt dat er altijd een band is tussen Christus Jezus en iede re gelovige. H\j maakt dat de gelovi gen de woorden van Christus verstaan en daaruit leven en daardoor altijd worden getroost. O, Heilige Geest, o Heilige God, wil onze geest verlichten tot hij God, de Vader kennen leer' en Jezus Christus, onze Heer. H. VOORSPELTt DROOG. Droog en overwegend zonnig weer met zwakke tot matige wind tussen Noord-Oost en Noord. Dezelfde of Iets lagere temperaturen dan giste ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1