NIEUWS UIT ZEELAND F MARKTBERICHTEN BEZWAREN TEGEN STREEKPLAN E NAVO rara 1 De busverbinding Breskens-Brugge. Marine-avond te Vlissingen North State Algemene Rekenkamer over het Beheersinstituut. DR. DREES: OORLOGSTOESTAND MET DUITSLAND EEN FICTIE Pinksteren dubbel feestelijk dit jaar DONDERDAG 10 MEI 1951 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Stoffelijk overschot geallieerde vlieger geborgen Op de Schorren van de Schelde te Halsteren werd in tegenwoordigheid van een Engelse en Nederlandse ka pitein van de Identificatledienst en de commandant van de Rijkspolitie van Halsteren het stoffelijk overschot geborgen van een der inzittenden van een geallieerd vliegtuig, dat in het voorjaar van 1944 aldaar bran dend in de Schelde was gestort en kort geleden door een schipper bij het vissen omhoog was gehaald. Het bleek een sergeant-vlieger van 19 jaar te zijn, afkomstig uit Schot land. Zijn identiteitsplaatje, alsmede verschillende eigendommen werden op hem gevonden. De familie van de overledene zal nien zo spoedig mogelijk inlichten. Het stoffelijk overschot werd voor lopig geborgen in de boerderij van de heer Bovee. Voorts werden honderden pamflet ten in de Nederlandse taal in het vliegtuig gevonden, alsmede tal van geweren, stenguns, mitrailleurs, dui zenden patronen en ander materiaal voor de illegaliteit. Tenzij de familie anders beslist zal het stoffelijk overschot worden be graven op een der geallieerde be graafplaatsen in ons land. Uitbreiding van „Vrederust". In de Woensdag te Goes gehouden buitengewone algemene vergadering van de Vereniging voor Christelijke verzorging van zenuw- en geestes zieken „Vrederust", is met algeme ne stemmen besloten tot het aangaan van een geldlening van 300.000 in verband met nieuwbouw op de Stich ting (zusterhuis en uitbreiding be drijven). Verder deelde de voorzitter, ds. J. de Vries nog mede, dat zeer waarschijnlijk deze zomer weer een correspondentendag op de stichting zal worden gehouden. Recreatiegeschenken voor de Ambonezen. Van de Vlissir.gse burgerij. Woensdagavond werd In bijzijn van burgemeester mr. B. Kolff ln het Ambonkamp te Vlissingen door een comité uit de burgerij, recreatie-ge schenken aangeboden aan de Ambo nezen. Alvorens de uitreiking begon zong een Ambonees koor het Wilhel mus en het Ambonese volkslied. De voorzitter van het comité, de heer ir. J. H. Krietemeöer, sprak de Am bonezen toe, eerst in het Maleis, daarna in het Nederlands. Spr. zei o.m.: ,,U bent hier ver van uw va derland en wij zullen ons best doen u het verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken. U houdt van mu ziek van voetbal en andere spelen en daarom hebben wy gemeend voor deze artikelen te moeten zorgen." Spr. besloot met te zeggen, dat deze stoffelijke gaven worden overgedra gen uit vriendschap voor de Ambo nezen. Hierna reikte de burgemees ter, mr. B. Kolff, met een hartelijk speechje de artikelen uit, o.a. tennis ballen, muziekinstrumenten, sjoel bakken, met daarby een oorkonde in de Vlissingse kleuren en met het stadswapen. De Ambonese korporaal Siegers dankte. Daarna werden de instrumenten in gebruik genomen en het daarmee gevormde hawaiianor- kest speelde vrolijke melodieën, waar bij ook een lied, dat de dank voor de gave tot uiting bracht. Dezelfde band zal Zaterdag a.s. in het Concertgebouw te Vlissingen spelen. Mr. A. TIELEMAX KANTONRECHTER TE ZUTPHEX Bij Kon. Besluit is benoemd tot Kantonrechter te Zutphen mr. A. Tie- leman, thans griffier van het Kanton gerecht te Middelburg en Kanton rechter plaatsvervanger in het Kan ton Middelburg. GEMEENTERAAD DOMBURG. Het recht op de luwte van de strandhuisjes. De gemeenteraad van Domburg ver gaderde Woensdag onder leiding van burgemeester jhr. ir. H. L. Boogaert. Een crediet van f 390 werd toegestaan voor herstel van een plafond in de Chr. school. De bouwlening voor de B.L.O.-school te Middelburg werd mede gegarandeerd. Wijziging werd gebracht in de landschapsverordening, waardoor het mogelijk wordt de eigen verordening toe te passen in de kom van de ge meente. Het pand B 21 werd onbe woonbaar verklaard. Op verzoek van G.S. werden enige wijzigingen aan gebracht in de jaarweddeverordening voor administratief en gemeenteper- soneel. Na enkele opmerkingen werd de 7de begrotingswijziging 1950 goed gekeurd. De voorzitter deelde mede, dat de verordening reinigingsrechten op korte termijn herzien zal worden en in verband daarmede werd een ingekomen verzoekschrift afgewezen. Op verzoek van G.S. werd de ver ordening op de precariorechten ge wijzigd. Een verzoek om een kam peerwagen te mogen plaatsen in de tuin van een woning werd afgewezen, omdat het in strijd is met de bouw en de kampeerverordening. Behandeld werd het Streekplan Walcheren. B. en W. verklaarden, dat zij de bezwaren van de andere gemeenten deelden. Het plan bemoeit zich te veel met de bebouwde kommen in de gemeenten. Speciaal voor Domburg zijn de gren zen van de kom te eng genomen. Het stellen van normen is niet juist, om dat de toestanden in de gemeenten teveel verschillen. De heer L. Dourleyn was het niet eens met de bepaling, dat op heuvels geen groter vloerhoogte dan 30 cm. boven het gemiddelde maaiveld is toegestaan. De heren W. Bos en J-. Warners hadden bezwaar tegen de be paling, dat in de gemeente geen in dustrie wordt toegelaten. STRANDHUISJES. Bij liet voorstel om de politiever ordening te wijzigen, zodat gebrui kers van strandhuisjes ook het ge bruik krijgen van de grond tussen het huisje en de loopplank, plus twee me ter grond achter het huisje, maakten de heer W- Bos en J. Warners be zwaar. Zij meenden, dat ook niet-be- zitters van strandhuisjes mochten profiteren van de luwte, die deze huisjes bieden. De voorzitter en wethouder P. Brand waren van opinie, dat er voor andere strandgebruikers ruimte genoeg was op het strand om van de genoegens te profiteren. Het voorstel van B. en W werd met 4—2 stemmen aangenomen. Aan de heer Ch. L. Dert werd met 4 tegen 3 stemmen (tegen de heren Joh. de Visser, J. de Visser en J. War ners) toegestaan zijn winkel tijdens het zomerseizoen na de ochtendkerk- dienst enkele uren op Zondag te mo gen openeh voor de verkoop van sou venirs en strandartikelen. RONDVRAAG. Bij de rondvraag verzocht de heer J. Warners om maatregelen tegen het gevaar van de autobussen op de hoek StationsstraatSingel en de heer L. Dourleyn vroeg om de steunpalen bij de jonge bomen na te zien. Dit laatste werd toegezegd. Op een andere vraag van de heer Dourleyn deelde de burgemeester me de, dat mogelijk het kampeerterrein Advertentie. Veemarkthallen Rotterdam Vrijdag 11 Mei 278e O - Hw AMSTERDAM MET DE BEKENDE ..ENAVO-GARANTIE" nog deze zomer in gebruik zal komen. Wat de afvoer van het kleedlokaal op het sportterrein betreft, meende wet houder J. de Visser, dat daarmede geen haast was, nu het terrein nog niet in gebruik is. Op een vraag van de heer Joh. de Visser moest medegedeeld worden, dat voor de vuilstortplaats nog geen oplossing is gevonden. De vraag van de heer W. Bos om een omheining langs het Van Voorthuizenplantsoen, zal nader overwogen worden. Op vragen van hetzelfde lid over het sportterrein, werd verwezen naar de Ned. Heidemaatschappij, die al het mogelijke doet voor dat terrein. HET KIPPENHOK. De heer W. Bos vroeg inlichtingen over een kippenhokkwestie. Er is opdracht gegeven een kippenhok af te breken, maar toen wethouder P. Brand iets bouwde zonder toestem ming, behoefde dat niet afgebroken te worden. De voorzitter wees er op, dat het bewuste kippenhok niet alleen zonder vergunning is gebouwd, maar ook strijdig is met de bouwverordening voor wat betreft het brandgevaar. Wethouder P. Brand achtte de op merking een politieke rel. Het door hem opgetrokken bouwwerk was niet in strijd met de bouwverordening. De heer P. de Jager drong aan op onderhoud van de parkeerterreinen en de Duinweg naar Bos en Vee. Verder informeerde hij naar de electrificatie van de boerderijen langs de Westkappelse weg. De voorzitter herinnerde er aan, dat destijds een plan tot electrificatie door de betrok kenen werd afgewezen in verband met de prijs en sloot daarna de ver gadering. Ver.keersexamen te Middelburg. HONDERDEN KINDEREN DEDEN HUN UITERSTE BEST. De actieve afdeling Middelburg en omstreken van de Vereniging voor Veilig Verkeer hoopt ook dit jaar weer een groot aantal goede weg— bruikertjes af te leveren. Gist morgen werd het practisch gedeelte van het jaarlijks jeugd-verkeersexa- men afgenomen en ditmaal werden niet minder dan 222 jonge wielrijders en wielrijdsters van 11 scholen uit Middelburg, Koudekerke en St. Lau rens geëxamineerd. Zij moesten een voorgeschreven route door de stad afleggen en werden op alle „strate gische"' punten streng gecontroleerd. Dit was mogelijk dank zij de grote medewerking van gemeente- en Rijks politie en van de Machinistenschool, die leerlingen voor dit contrölewerk ter beschikking van de vereniging had gesteld. Twee-en-zeventig kinderen, die geen fiets bezitten, legden een voetgan gersexamen af. De Rijksverkeersin spectie had de controle op zich geno men Dezer dagen worden ook ver- keersexamens afgenomen in Ritthem, Meliskerke cn Domburg. De afdeling Middelburg e.o. van .Veilig Verkeer" volstaat echter niet met deze zo nuttige verkeersexamens. Binnenkort zal zij een cursus organi seren om onderwijskrachten op de hoogte te stellen van de nieuwe ver keersregels. Vijftig leerkrachten hebben zich hiervoor opgegeven Spoedig wordt ook het verkeerslokaal geopend, waarin o.m. de fraaie en instructieve maquette, vervaardigd door leerlingen van de Technische School te Middelburg, een plaatsje ^èet verkeersexamen werd gisteren gedeeltelijk bijgewoond door de wet houder de heer J. W. Kögeler. die daarmee blijk gaf van de belangstel ling van het gemeentebestuur. Ook de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, ge tuigde van zijn belangstelling. Na afloop van het examen verenigden alle medewerkers zich in de Schouw burg, waar de voorzitter, de heer E. Visscher, allen dankte, die hun medewerking verleenden. Werd verbeterd. „Wij in Vlaanderen stellen de ser vice, die de S.B.M., deze Hollandse onderneming, ons biedt, op zeer ho- ;e prijs, temeer, omdat deze bus- iiensten van Brugge naar Breskens voor ons de beste en snelste verbin dingen vormen tussen België cn Ne derland. Wanneer deze diensten nog wat konden worden uitgebreid, zou dit van groot belar.g zijn voor de Belgen, maar helaas is de bus-exploi tatie gedeeltelijk afhankelijk van de goodwill der Belgische Spoorwegen. Ik geef u echter de verzekering, dat ik niet alleen als Schepen van Brugge, maar in nog meerdere mate als lid van het Belgische parlement, de belangen van deze busdienst sterk zal verdedigen." Aldus sprak de Schepen van Brugge, de heer G. van Eels. Woensdagmorgen in de Burger zaal van het Brugse stadhuis, waar een Nederlands gezelschap, ter gele genheid van een proefrit naar Brug ge, met één der nieuwe bussen van ae S.B.M. officieel door de Brugse magistraat werd ontvangen. De proefrit met één van de drie moderne Crosley-autobussen, die de S.BM. op de lnn BreskensBrugge! in dienst zal stellen, begon Woens dagmorgen in Breskens en kreeg di rect een enigszins feestelijk karak ter, toen voor het vertrek door een groep schoolkinderen het Zeeuwsch- Vlaamse Volkslied werd gezongen. Dit herhaalde zich in Oostburg. Na een voorspoedige rit arriveer de men te Brugge, waar de hierbo ven geschetste ontvangst georgani seerd was. De directeur van de S.B.M., de heer C. Grauw, dankte voor deze ontvangst. Wij zouden gaarne, aldus spr., deze dienst op Brugge nog be ter uitvoeren, maar tot op heden is nog geen succes by de Belgische Spoorwegen bereikt. De heer Grauw dankte speciaal Schepen Eels voor diens toezegging om de pogingen tot het verkrijgen van een meer frequentere dienst te steun, temeer daar deze busdiensten van belang zijn om de Benelux-ge dachte te Bevorderen. Na deze officiële plechtigheid ver enigde het gezelschap zich aan een maaltijd, waarbij nog vele hartelijke woorden werden gesproken, onder meer door burgemeester van Dongen van Aardenburg. en de heer E. Smit van de Prov. V.V.V. Na de maaltijd maakte het gezel schap een wandeling door het mooie, oude stadje Brugge. De nieuwe Crosley-autobussen heb ben 46 zitplaatsen. In iedere bus is een conductrice, waardoor het kaart jes kopen bij de chauffeur tot het verleden behoort. Aangeboden door burgerij. Op Donderdag 17 Mei a.s. wordt in het Concertgebouw te Vlissingen een contact-bijeenkomst gehouden tussen marine en burgerij, ter gelegenheid van de terugkeer der Kon. Marine naar Vlissingen. Deze bijeenkomst wordt bijgewoond door verschillende militaire en burgerlijke autoriteiten en voorts door 250 officieren en man schappen van de Kon. Marine, terwijl de overige beschikbare plaatsen zullen worden bezet door de medewerkers aan de bijeenkomst en een aantal be stuursleden van de organisaties, die met krachtige medewerking van het gemeentebestuur van Vlissingen het initiatief tot deze begroetingsavond hebben genomen, te weten: de Stich ting „Nieuw-Walcheren". de Vlissing se Middenstandscentrale, Bedrijfshore- ca, afd .Vlissingen, „Onze Vloot" afd. Vlissingen en de Bond van Buurtver enigingen „Vlissingen en Oranje". Na een kort openingswoord door de voorzitter van het Uitvoerend Comité zal het woord worden gevoerd door de burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff en de commandant der maritie me middelen in Zeeland, kapt. luit ter zee W. H. de Graaff. Aan het pro gramma werken voorts belangeloos mede, de harmonie „St. Caecilia", die de marine-mannen van boord naar het Concertgebouw zal begeleiden, de Kon. Harmonie „Ons Genoegen", het Vlis- sings Mannenkoor „D.O.U.", de Da mes-Gymnastiekvereniging „Lichaams- Ontwikkeling", Tony Wijnen's minia tuur-cabaret en de Vlissingse pianist Leen Zietse. Het Uitvoerend-Comité betreurt le vendig, door plaatsgebrek ten enenma le niet in staat te zijn ook maar eniger mate tegemoet te kunnen komen aan het in eigen kring levend verlangen op ruime schaal uitnodigingen tot bij woning van de contact-avond te ver spreiden. Het Comité vertrouwt evenwel op aller inzicht, dat, waar deze avond uit sluitend aan-het weerzien van de Kon. Marine in Vlissingen is gewijd, van de burgerij de allernoodzakelijkste zelf beperking met betrekking tot de be zetting der plaatsruimte moest worden gevraagd. Middelburg SPORTDAG C.O.A.K. Woensdag werd op de Nadorstvel- den te Middelburg de jaarlijkse Sportdag van de C.O.A.K. gehouden. Het programma vermeldde o.m. athletiek, voetbal en volleybal. De garnizoenscommandant, majoor J. Potteboom, deed zelf mede aan één der hardloopwedstrijden, de legerpre- dikant sloeg een goed figuur bij het touwtrekken. Westkapelle HET NIEUWE KERKGEBOUW. Van het nieuwe gebouw der Ned Herv. Kerk te Westkapelle woei Woensdag de vlag, want de eerste kapspanten werden geplaatst. O.- en W.-Souburg RINGRIJDERIJ. 3e Pinksterdag zal te Souburg de traditionele ringrijderij worden ge houden. Er zullen 23 ruiters aan deel nemen. Gereden zal worden op het terrein achter de Julianaschool. Bolswarder raad maakte nachtelijke tocht. Het streekmuseum te Bols- Ward is ondergebracht in het zogenaamde nieuwe gedeelte van het raadhuis, maar deze ruimte is te klein gebleken. Daarom stelden B. en W. voor het museum onder te brengen in het oude raadhuis, dat daar voor dan verbouwd zou moeten worden. Om de raad te over tuigen, dat de 4400, die daar voor benodigd zijn, goed be steed waren, maakten de vroe de vaderen na afloop van een raadszitting een nachtelijke tocht naar het oude stadhuis- gedeelte. De burgemeester stak af en toe een lucifer aan, want het was pikdonker op de oude wenteltrap, die naar het toe- komstige museum leidde. Maar de tocht was tevergeefs. De raad kwam, zag, maar stemde het voorstel van B. en W af. cigarettes 11 Verschenen is het verslag van de Algemene Rekenkamer over het be leid van het Nederlands Beheersin stituut. Het verslag geeft zeer uitge breid een beschrijving van de werk zaamheden van dit instituut, alsmede een beoordeling dezer werkzaamhe den. Behandeld worden o.a. de frau degevallen bij de bijkantoren, de klachten over het beheer van de roe rende goederen, de werkzaamheden van de Stichting Nederlands Kunst- lijk moet worden geliqi beheer van de roerende goederen. Bjf het geven van beoordeling is getracht naar zo groot mogelijke ob jectiviteit. Alle sensatie en harts tocht is zoveel mogelijk gebannen en steeds is getracht, de feiten te doen spreken in het verband, waarin zjf passen, dat een evenwichtig geheel zon ontstaan. De belangrijkste suggesties zijn op 3 bladzijden in 28 punten samenge vat. Daaraan gaat vooraf een slotbe schouwing waarin o.m. de wens wordt uitgesproken, dat bij het ne men van beslissingen grotere voort varendheid zal worden betracht. Staking in Spanje duurt voort. Vele van de vierduizend arbeiders, die Dinsdag in de Noordspaanse in dustriestad Pamplona het werk heb ben neergelegd, hebben ook Woens dag gestaakt. Een vrouw werd zwaar en drie an dere personen lichter gewond, toen by de poging van een groep mannen om werkwilligen bij een fabriek te gen te houden, geschoten werd. Winkels en café's en bars in de bin nenstad waren gesloten, maar op sommige banken en in kleine fabrie ken werd gewerkt. In de ochtendbladen was een rege ringswaarschuwing opgenomen, aat arbeiders, die niet aan het werk gin gen en werkgevers die hun fabrieken niet openden, zich aan zware straffen blootstelden. KERKNIEUWS. .AFGEVAARDIGDEN PARTICULIERE SYNODE GEREF. KERKEN De classis Middelburg der Geref. Kerken benoemde tot afgevaardigden naar de eerstkomende particuliere synode van Zeeland, als primi: de predikanten A. Veldkamp, Middel burg en S. van Wouwe, Serooskerke en de ouderlingen A. Geschiere, Grijpskerke en E. Tange, Souburg. Als secundi werden aangewezen de predikanten C. Boon, St. Laurens en A. Verschoor, Vlissingen, en de ouderlingen A_ U. Ie Cointre, Middel burg en A. P. Wouters, Veere. TWEEDE KAMER. Confiscatie van vijandelijke vermogens besproken. (Van onze parlementaire redacteur) Een groot deel van de in de Tweede Kamer gevoerde debatten over de wijziging cn aanvulling van het Besluit Vijandelijk Vermogen was gewijd aan de vraag, of Nederland gerechtigd is eenzijdig de staat van oorlog met Duitsland - in de zin van dit Besluit te beëindigen. De communistische mr. dr. Stokvis meende van niet. Woensdagmiddag heeft de minister-president dr. Drees over deze kwes tie zijn licht laten schijnen. HU merkte op, na de communisten hun onwaar, achtigheld en hun meten met twee maten to hebben verweten, dat er geen enkele reden aan te voeren is, om de oorlogstoestand met Duitsland ie la ten voortbestaan. Want wat dit land ons ook heeft aangedaan, vast staat, dat het ons achterland is, waarmede weer econo mische relaties onderhouden moeten worden. De feitelijke oorlogstoestand ligt al weer lang achter ons. Zinloos is het, om hem dan formeel nog te laten voortduren, temeer omdat binnen af zienbare tijd door de houding, die Rusland aanneemt, geen opheffing internationaal van de staat van oorlog te verwachten is. De onder handelingen daarover verlopen bij zonder stroef en traag. In voorbereiding is een wetsont werp tot integrale ontvljanding van in Nederland wonende Italianen, zo deelde dr. Drees nog mee. De minister van Justitie, mr. Mul- derrj, sprak zijn voldoening er over uit, dat in feite geen der afgevaar digden bezwaar had tegen de confis catie van vijandelijk vermogen. Het is de taak van Duitsland, zo zeide hij, zijn onderdanen voor deze confisca ties schadeloos te stellen. In een technische beschouwing be sprak de minister van Financiën, prof. mr. Lieftinck, het verband tus sen de wyziging en aanvulling van het Besluit Vijandelijk Vermogen en de door Duitsland verschuldigde oor logsschadevergoeding, alsmede de vergoeding van de oorlogsschade in ons land. Bij de replieken was van belang de verklaring van mgr. dr. Stokman (K.V.P.), dat er bij zijn fractie be zwaren bestaan tegen de terugwer kende kracht van artikel 14 van het Besluit Vijandelijk Vermogen en te gen de confiscatie van de landerijen van de aan de grens wonende Duit sers, waarvoor aan deze Duitsers hun middelen van bestaan ontnomen worden. De heer Roolvink (K.V.P.) diende een motie in, waarin gevraagd werd om een milde houding van onze wet gever ten aanzien van de confiscatie van landeryen van Duitse grensbewo ners. Minister Mulderije verzocht echter aan de Kamer deze motie te verwer pen, aangezien inwilliging van het verzoek in strijd is met ons eigen be lang. Advertentie. le Pinksterdag valt dit jaar samen met Moederdag. Dat is dus dubbel feest voor Moeder! Nu ze de schoon- maakdrukte achter de rug heeft, hoopt ze met Pinksteren eens heer lijk uit te rusten. Vader tracteert op een gezellig uitstapje en 't mooiste geschenk voor Moederdag ja 't is haar al verklapt: van de kinderen krijgt zij een prachtig „Sa- fira"-tafelcouvert, vlekvrij door en door. Duur? Weineen, de kinderen hebben er hun Niemeyer's waardepunten voor besteed, die zij altijd spaarden voor de vliegtuigplaatjes. Toen hun album „Vliegende Vleugels" vol was, besloten zij door te sparen om Moeder te kunnen verrassen. Ook U kunt dubbel genieten wanneer U Niemeijer's Koffie en Thee gebruikt. Welk een pittig kopje koffie schenkt U van Niemeyer's Paarsmerk en hoe zeldzaam geurig is een kopje Gala- Thee of Princess-Thee. Op elk pakje bevinden zich waardepunten voor het „Safira"-taf el bestek Schrijft U even een briefkaart aan Niemeijer, Groningen en U ontvangt omgaand franco de geïllustreerde ge- schenkenlijst. VEEMARKT ROTTERDAM. Van 7 en 8 Mei 1951. Aangevoerd werden 3104 stuks rund vee (waarvan naar schatting 1515 vette koeien en 1589 stuks gebruiksvee). 83 vette kalveren: 349 gras kalveren: 1747 nuchtere kalveren; 790 varkens; 623 big gen; 169 paarden; 6 veulens; 74 schapen; 217 weide lammeren; 49 bokken of gei ten. Totaal 7113 dieren. Vette koeien prijs per kg. le kw. 265 295, 2e kw. 240-265. 3e kw. 210—240. Vette kalveren prijs per kg. Ie kw. 260— 300, 2e kw. 230—260, 3e kw. 220-230. Prijs in ct. p. kg. en gld. p. st. le 2e 3e le 2e 3e kwaliteit Graskalveren Nuchtere kalveren Varkens L g. 190 184 174 Biggen Slachtpaarden 215 205 195 Schapen Kalfkoeien Melkkoeien Vare koeien Vaarzen VEILING KAPELLE. 9 Mei. Kleine veiling Jonathan 4283. Gol den Delicious 35—75. Goudreinetten 59, Stukappels 12—31. St. Remy 34-50. Klei- peren 44. Franciscia Borgia 32—53. Diversen: Noten 55. Groenten Spinazie 17, Rabarber 27. Prei 892, Uien 511, Kropsla 510, Ra dijs 11, Bloemkool 853. Bloemen Tulpen 2331, Violen 45, Madeliefje 2. kwaliteit 340 240 160 53 48 45 165 145 100 1060 875 750 1060 875 750 700 600 550 630 620 520 VEILING ZUID BEVELAND. 9 Mei 1951. GroentenSpinazie 19—20. Rabarber 10—11. Prei 9. Witlof A 21—27. idem B 15—16. Stoofsla 10—11. Bloemkool B 37— 45. Idem C 28—29. Radijs 11—12. Selderij 350—5. VISMIJN VEERE. 9 Mei. Export garnalen, aanvoer 1844 kg., 91— 105; Schar, aanvoer 1004 kg., 1540; Bot, aanvoer 710 kg., 29—38; Middel tong. aan voer 47 kg., 96—136: Rog, aanvoer 276 kg.. 1826; Griet, aanvoer lli kg., 120; Vis iever, aanvoer 2/z kg.. 155. Minister-president di. Drees ont raadde eveneens zeer sterk dc aanne ming van de motie. De heer Roolvink, zoveel tegen stand ontmoetend, trok daarop zijn motie in. Hy verdedigde daartegenover ccn amendement om niet bij verrassing een einde te maken aan de mogelijk heid tot het indienen van verzoeken om ontvijanding, doch deze mogelijk heid te laten voortduren totdat de wet tot wijziging en aanvulling van het Besluit vijandelijk Vermogen in wer king treedt. Over dit amendement, dat door minister Mulderije ontraden werd, zal vandaag worden gestemd. imgaarden, heeft geruime tijd ge- go. Thans kan echter worden me- MOTORSPORT De uitslag van de Bloesemrit Het opmaken van de uitslag van de op 29 April jl. door de MAC Schclde- gouwen in samenwerking met de V. V.V. voor de Bcvclanden georgani seerde Sterrit naar de bloeiende booi vergt degedeeld. dat er aan deze sterrit werd deelgenomen door niet minder dan 497 voertuigen, bemand met ruim 1000 personen. Meer dan 200 voertui gen kwamen uit België. Een prachtig resultaat en ongetwijfeld zal deze sterrit volgend jaar weer gehouden worden. De prijs voor de grootste Neder landse club ging naar de M.C. Delfia uit Delft, welke met 36 voertuigen aan de finish kwam. De grootste Bel gische club waa de A.M.C. Schaer- beek uit Brussel met 27 voertuigen. Negen clubs kwamen verder nog in aanmerking voor een omdat zU| - - aan de f Harley and Indian Riders uit Gent, de M.C. Sparta uit Zierikzee, de M. C. Tubize uit België, de M.C. St. Gil les uit België, de M.C. Molenbeek uit België, de M.C. Schiedam, de M.C. Westland, de M.C. Gouda. De beker voor de verstkomende motorrijder ging naar de heer H. G. v. d. Berg te Arnhem, die in Gronin gen startte. De heer G. dc Jager uit Leeuwarden, die slechts enkele kilo meters minder had gereden, kreeg een prijs voor een bijzondere presta tie. De beker voor de verstkomende automobilist werd gewonnen door dc heer J. Hofmans Jr. uit Amsterdam, die het vertrek uit Delfzijl nam. De heer Gemay uit Virton, ccn plaatsje by de Frans-Belgisch-Luxemburgse grens, kreeg een prijs voor een Bij zondere prestatie. De prijs voor de oudste motorrijder UIUU3 nwtiiiieu veruci ""g rking voor een clubplaquette, zij met 10 of meer voertuigen finish kwamen. Het waren de werd gewonnen door de 69-jarige heer Herphelin uit Spa (B.), die ook verleden jaar voor de Benelux Ronde deze prijs won. Een krasse oude baas. De prijs voor de oudste automobilist tenslotte ging naar de heer J. K. van Loo te Middelburg. VOETBAL Engeland won van Argentinië met 2-1. Engeland heeft zijn onbeslagen re cord voor thuiswedstrijden tegen buitenlandse nationale ploegen kun nen handhaven door ln het Wembley- stadion met 21 van Argentinië "te winnen. Maar het was een dubbeltje op zijn kant want de Argentijnen na men in de eerste helft de leiding door hun rechtsbuiten Mario Boye en stonden ongeveer 10 minuten voor het einde nog met 1—0 voor. Men kreeg by tijden de indruk dat de En gelsen nimmer zouden scoren, alhoe wel ze voortdurend in de aanval wa ren. In de laatste 10 minuten werd hun volhouden echter beloond en kwam het Engelse overwicht toch in doelpunten tot uitdrukking. De rechts binnen Mortensen scoorde de gelijk maker onder een storm van toejui chingen en even later bracht mid- voor Milburn de stand op 21. SCHAKEN. Botwinnik won 23ste partij. De afgebroken 23ste partij werd na schitterend spel door Botwinnil: na de hervatting gewonnen. Bron- stein stond bjj het afbreken een pion voor, maar in positioneel opzicht mocht aan het spel van Botwinnik de voorkeur worden gegeven. In de tweede seance maakte de wereldkampioen schitterend gebruik van de goede posities, welke zijn raadsheren innamen hetgeen hem de overwinning bezorgde. Na de party hebben beide overwinning bezoi I de 23ste grootmeesters wordt de 24ste, 11% punt. Vi tevens laatste stein moet winnen "om veroveren, met remise blijft Botwin nik titelhouder. Vrijdag e party gespeeld. Bron- om de titel Advertentie. Heden nam God tot Zich onze lieve Zwager en Oom JACOB US JOHANNES ADRIAAN FOLEY, oud 61 jaar. Delft: J. M. v. d. REPE—SCHEE LE J. M. d. REPE Utrecht: N. C. CROïN—LAMAIN Katwijk a. Zee: A. LAMAIN A. LAMAIN—DE JONGE en Kinderen. Oostkapelle, 6 Mei 1951. Huize Vacuna.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 7