Vogeldijk ideale plaats voor Middelburgs zwembad VREEMDE JIMMY BROWN, sportheld no. 1 Eisenhower wordt niet voor Straatsburg uitgenodigd ZEEUWS DIALECT HEEFT VEEL GEMEEN MET HET WEST-VLAAMS GEEN SCHULD. TOCH STRAF Nog steeds weinig animo voor de Nationale Reserve Storm luwt Rover kwam van koude kennis thuis DONDERDAG 10 MEI 1051 PROVlNdALZ ZEEUWSE COURANT 3 ZWEMENTHOUSIASTEN VERKLAREN Het is hoog tijd, dat de stad een goede inrichting krijgt Do tyding, dat in Middelburg voorlopig geen nieuwe zwemgelegenheld tot stand zal komen en dat men dus moet voortsukkelen met de ondoelma. tige zwemschool, die deze naam ten onrechte draagt, heeft by de zwem. enthousiasten grote teleurstelling gewekt. Er dient zo spoedig mogeiyk een nieuwe inrichting te komen, zo zeggen ztf, In de eerste plaats opdat de jeugd elndeiyk weer veilig en goed de edele zwemsport kan leren vele Middelburgse kinderen kunnen niet zwemmen of doen het verkeerd maar ook voor het onderricht in reddend zwemmen, voor de organisatie van wedstrijden en om de Inwoners gelegenheid te bieden na beëindiging van de dagtaak nog even een prettig bad te nemen. In de kringen van de Zwemvereniging „Lnctor et Emergo" en de N.V. Zwembad Middelburg begrypt men, dat het aanvankelijk door de gemeente naar voren gebrachte, zeer dure plan voor een inrichting op 't Zand, in de ze tijd niet gemakkelijk kan worden gerealiseerd. Men meent echter, dat sen veel goedkopere en bovendien veel betere oplossing mogelijk is en heeft thans een schetsplan opgesteld voor een zwemschool aan het kanaal by de Vogeldijk. Het plan van de gemeente wordt overigens door de echte zwemmers allerminst toegejuicht. Zij nemen aan, dat het gebruik van leidingwa ter in een afgesloten en chemisch ge reinigd bad een redelijke exploitatie onmogelijk maakt en trouwens: wie speelt het klaar lieden, die gewend zijn in zout water te zwemmen, in een zoet kommetje te krijgen? En wie kruipt graag in water, dat tevoren enige klassen schoolkindertjes met hun weinig hygiënische onhebbelijk- heidjes herbergde? Nee, de beste plaats voor een zwemschool is de Vogeldijk, zo ver klaarde men ons. De meeste ruimte in talud en berm wordt gevonden bij de spoorwegovergang en Rijkswater staat heeft geen bezwaar tegen plaat sing van de school aldaar. Nog beter zou het zijn, wanneer dit 100 m. Zui delijker geschiedt, omdat men dan water van betere kwaliteit heeft. Op eerstgenoemde plaats kan men n.l. in natte zomers soms last hebben van een zoet water-laag. Door voor het zwembad met een electrisch pompje zout water uit het kanaal te halen op een diepte van 4 m. en daarmee enige De Italiaanse minister van handel, Ia Malfa, deed in de vergadering van de Raad van Europa een poging om de Assemblee te bewegen Generaal Eisen- howel uit te nodigen tot het bijwonen van het te voeren defensiedebat. Pre sident Spaak sneed deze poging echter af, nadat in levendige debatten achter de schermen reeds duidelijk was ge worden, dat een groot deel der As semblee voor een dergelijk voorstel niet voelde. Anderen waren de over tuiging toegedaan, dat een uitnodiging, die niet de steun van alle afgevaardig den had, beter niet kon worden ver zonden. De Italiaan kondigde evenwel aan. dat hij zijn pogingen de invitatie tot onderwerp van discussie in de ver gadering te maken, zou voortzetten. Bijbel voor het Huis van Europa. De bijbelse symboliek, waarvan mi nister Stikker in zijn rede voor de Raad van Europa heëft gebruik ge maakt, toen hij de hindernissen op de weg naar een Verenigd Europa met de muren van Jericho vergeleek, heeft het onverwachte gevolg gehad, dat vanochtend dë bibliotheek van het Huis van Europa verrijkt is met een bijbel. Een der afgevaardigden, die 's ministers bijbelvastheid wilde contro leren, vond hl. geen bijbel in de boe kenverzameling van het huis. Toen dit ter ore kwam van de Synode-com missie van de Hervormde kerken van Elzas en Lotharingen, heeft deze een in leer gebonden exemplaar van de Heilige Schrift aan voorzitter Spaak- aangeboden. Rusland door I.O.C. erkend. Te Wenen, waar het Internationaal Olympisch Comité in congres bijeen is, werd Maandag officieel bekend gemaakt, dat Rusland door het I.O.C is erkend. malen per dag het bad door te spoe len, zou dit van drabbig polderwater geen overlast ondervinden, maar de zwemmers in het open kanaal zou den, wanneer het "-emaal heeft ge werkt en er nog niet voldoende is ge spuid, in polderwater zwemmen. Hon derd meter Zuidelijker blijft het water echter altijd helder en zout en is het van dezelfde samenstelling als te Souburg, waar het niet afgekeurd werd! TEGEMOETKOMING IN BOUWKOSTEN. Op onze vraag, aan welke ei9en het zwembad moet voldoen, antwoordde men, dat er in de eerste plaats een grote „pierebak" moet zyn, waar jongens en meisjes (event, in school verband) kunnen leren zwemmen. Wanneer aan die eis wordt voldaan, kan en wil de N.V. Zwembad Middel burg haar kapitaal voor de bouw van de nieuwe zwemschool afstaan, het geen een tegemoetkoming in de bouw kosten betekent van ongeveer f 40.000. Verder moet er een bad zijn van minstens 25 m. lengte (om wedstrij den te kunnen houden), van minstens 13 m. breedte (om een officieel polo- veld te bezitten) en van 3 m. diepte (om het duiken veilig te kunnen le ren en te oefenen). Voor de lessen aan volwassenen moet tussen diep en ondiep bad een baan van 1.50 m. be schikbaar zijn. Om de exploitatie zo gunstig moge lijk te doen zijn, moet er steeds gele genheid bestaan om mannen en vrou wen gelijktijdig te laten zwemmen, cLw.z. in het diepe bassin dient een beweegbaar schot te worden aange bracht. Voor ruimtegebrek behoeft men niet bevreesd te zijn. In het open kanaal kan gemengd gezwommen worden, wanneer dit als openbaar gebied wordt beschouwd. Het voorlo pig plan, dat slechts als uitgangs punt dient voor besprekingen met een gespecialiseerde architect, voorziet voorts in de plaatsing van een aantal vaste cabines, waaraan toegevoegd wisselcabines, bijv. voor schoolzwem men. zwemmen door militairen en topdagen in de vacanties. Het ver dient ook aanbeveling tussen „piere bak" en kleedhokjcs een zandvlakte te maken voor het „droogzwemmen", het „zonnen" en zo nodig uitbreiding van het aantal cabines. Ook is ge dacht aan een eenvoudige rywielber- ging. Door trapsgewijs tegen de dijk enige betonstroken aan te brengen, kan een tribune voor wedstrijden wor den gecreëerd. Aan de landzijde van de school moet een afsluiting komen; een muurtje of schutting van 2 m., hoogte. Men zou het bad als volgt willen gebruiken: vóór 9.30 uur dames Zuid zijde, heren Noordzijde, de rest %Tan de ochtend zwemmen door schoolkin deren en militairen, 's middags tot 19 uur dames en heren, 's avonds zwem vereniging en reddingsbrigade. DE KOSTEN. De kosten van dit zwembad zullen vermoedelijk 90.000 bedragen. Dit is echter niet meer dan een schatting. De N.V. is genegen haar kapitaal af te staan. In plaats van 214 ton uit te geven voor een bad aan de Lage weg, zou de gemeente dus haar doel kun nen bereiken met ongeveer een halve ton. Het beste zou zijn, wanneer de gemeenteraad in principe besloot tot oprichting van een „Stichting Zwem bad Middelburg", waarin deelnemen de N.V. in liquidatie, de gemeente (met 50.000) en de zwemvereniging (zonder inbreng van gelden, maar met het aanbod om onderhoudsdien sten te verrichten). Het jaarlijks ex ploitatie-tekort wordt geschat op on geveer 5000. Daar de verhuur van de Vogeldijk aan een aannemer op 1 Januari 1952 eindigt en deze zijn materialen even tueel meer naar het Zuiden moet op slaan, is het nodig, dat spoedig een beslissing wordt genomen. De zwem mers en zwemsters hopen vurig, dat deze gunstig zal luiden en dat zfi op 15 Mei van het volgend jaar de nieu we zwemschool in gebruik kunnen nemen. Het noodziekenhuis te Tilburg wordt met het oog op het pokkengevaar door het Nederlandsohe Koude Kruis Ingericht. Onze foto toont een nood- ziekenhulsb«d voorzien van alle hulpmiddelen zoals dit door de Technische Afdeling in samenwerking met de Medische Afdeling van het Xederland- sche Roode Kruis vervaardigd wordt. Deze bedden zullen In het noodzie kenhuis te Tilburg geplaatst worden. DE AKADEMIEDAGEN Interessante inleiding van dr. P. J. Meertens Op dc Middelburgse Akademledagen hield dr. P. 1. Meertens directeur van het dialectbureau der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, Woensdag een voordracht over de plaats van het Zeeuw» onder de Neder landse dialecten. Dr. Meertens legde daarbij de nadruk op het nauwe ver band tussen de geschiedenis van het Zeeuwse volk en die van zUn taal en op de Invloeden uit West-Ylaanderen. HET GEVAAR VAN VERSLAV1NGSVERGIFTEN Prgf. de Jongh wil drastisch optreden tegen drinkende automobilisten In zijn inleiding tijdens de Akademledagen in Middelburg, heeft prof. dr. S. E. de Jongh uit Leiden Woensdag enkele belangrijke problemen op het se en Zeeuwse dialecten, een overeen Omstreeks het begin van onze jaartelling waren althans Walcheren en Schouwen en een groot deel van het daarachter gelegen land bewoond, waarschgnlijk door het zelfde volk, dat men na' de overstroming van la ter eeuwen (300 tot 800) op een ei landje even voor de kust van het te genwoordige Domburg aantreft en dat langschedelig was. In elk geval behoorde de oudste bevolking van Zeeland tot de zgn Ingvaeonen. de stammen die vóór en tydens de vroe ge middeleeuwen langs de Noordzee kust woonden van Frankrijk tot De nemarken. Allerlei feiten uit de Ka rolingische tijd wijzen op een nauwe samenhang tussen West-Vlaanderen en Zeeland en op de waarschijnlijk heid, dat Vlamingen de Zeeuwse ei landen veroverd of gekoloniseerd hebben. De Zeeuwse rechtsinstellin gen der latere middeleeuwen waren Vlaams georiënteerd: Vlaams waren de privileges van Westkapellc cn Domburg, Vlaams was de organisatie van de Middelburgse Koopmanshanze Sinds de 11de eeuw, aldus spr., heb ben de Cisterciensers van Duinen en Ter Doest (by Lissewege) uitgestrek te gronden in Zeeland bedykt en waarschijnlijk ook bevolkt. Dit alles verklaart de grote over eenstemming tussen de West Vlaam- gebied van de z.g. „verslavingsvergiften" aangesneden en daarbij o.a. inte ressante opmerkingen gemaakt over alcoholisme bij automobilisten en de waarde van de bekende bloedproef, waartegen hy bezwaren ontwikkelde. VERHALEN De Engelse dichteres Violet Norton heeft prachtige verzen geschreven over bloemen, ze is dol op poëzie en op katten, maar toch kon zij niet de geringste liefde opbrengen voor een t'an haar twee dochtertjes. Faith kreeg olies wat haar hartje maar kon bege ren, Angela, haar tweelingzusje, werd schromelijk verwaarloosd. Voor de rechtbank tegen de heer en me vrouw Norton was een aanklacht in gediend verklaarde de moeder, dat zij niets om Angela gaf Een vierjarig Engels jongetje ts, door in aanraking te komen met een televisie-toestel, geëlectrocuteerd. Het kind had een voet op een kope renslang voor een kacheltje, toen het »n een speelse bui zijn neus tegen het metalen roostertje van de luidspreker auiüde. Het televisie-toestel stond in geschakeld. Het jongetje werd op slag gedood. Gebleken is, dat een schroefje onder stroom stond en dit schroefje maakte contact met het aluminium rooster voor de luidspreker. mevrouw Gronquist in de Verenig de Staten vond het niet aardig van "~ar 20°n>. een sergeant-instructeur ïï-u i "ar*ne> dat hij haar zo weinig y!V' *n een brief onderhield zij hem daarover. »Tpt enkele dagen later ontving wiecrouu' Gronquist 73 brieven, alle op een dag. 200,1 fad 73 recruten uitgeko- 't im JL.9ezt9 L "Schrijf mijn moeder! J een order?' Zodra de psychische kracht, die no dig is om een ontstane gewoonte te beëindigen, ontoereikend is geworden, spreekt men van verslaving. De kiem voor een mogelijke verslaving schuilt in haast iedere mens, aldus prof. de Jongh. Invloeden van buitenaf en «van hogerhand kunnen er toe bijdragen de uitingen der versl^vingsneiging in zo min mogelijk gevaarlijke banen te lei den, het aantasten der verslaving als natuurverschijnsel is echter een hope loze zaak. Er bestaat bijvoorbeeld wennig uitzicht, dat de strijd tegen het roken met succes zal kunnen worden aangebonden. Spr. wees in dit ver band op de doorzichtige voorwendsels, op grond waarvan de gemiddelde huis vader tijdens de oorlog zijn moeizaam verworven en omgespit volkstuintje met tabak beplantte in plaats van met bonen en aardappelen. De arts komt in drieërlei opzicht met verslavingszaken in aanraking. Ten eerste zal hij er tegen hebben te wa ken, dat ten gevolge van zijn thera peutisch handelen de grondslag voor het ontstaan van een verslaving bij een van zijn patiënten wordt gelegd. Ten tweede zal zijn oordeel worden gevraagd bij het beramen van maat regelen ter bestrijding van erkende verslavingsvergiften. In de derde plaats zal hy slachtoffers van ernstige verslaving moeten trachten te genezen. Dagelijks komt de arts te staan te genover het vraagstuk der pijnbestrij ding en hij weet, dat hij in bijna elk geval met behulp van morphine de pijn zou kunnen terugbrengen tot dra gelijke proporties. Hij weet echter eveneens, dat reeds een gering aafital inspuitingen aanleiding kan geven tot het ontstaan van morphinisme. Het is opmerkelijk, aldus spr., hoe weinig de moderne geneeskunde aan verbetering heeft opgeleverd op het terrein der pijnstillende middelen, voor zover deze het peil van aspirine in belangrijke mate te boven gaan. Men snakt naar een vervangingsmiddel van morphine, dat geen verslaving geeft- Aan pogin gen ter verkrijging heeft het niet ont broken; deze leiden echter alle tot te leurstelling. Hieruit moet misschien worden besloten, dat pijnstilling van de gewenste kracht onverbrekelijk ge koppeld is aan verslavingspotentie. Men zal het zoeken naar beter dus wellicht dienen te staken. ALCOHOL EN VERKEER. Van ouds heeft de beschaafde mens alcohol-misbruik afgekeurd Geleide lijk zijn de inzichten verschoven, sinds bekend geworden is dat bijv. bij snelverkeer elk gebruik uit den boze is. Spr. uitte in verband hiermede be zwaren tegen de bloedproef zoals die na een ongeval wordt toegepast. Een bepaald alcoholgehalte van het bloed correspondeert nl. met een des te gro tere incidentele dosis naarmate men een overvloediger alcoholgebruiker pleegt te zijn. Bovendien kan een be paalde bloedconcentratie bij iemand, die aan alcohol gewoon is, minder sto rend werken dan bij een gelegenheids drinker. De veiligste methode achtte spr., het chaufferen zonder verkeersovertredin gen te begaan na alcoholgebruik als zodanig vrij te laten. Elke automobilist en motorrijder echter, die by een on geval betrokken wordt, zou volgens spr. daarvoor aansprakelijk moeten worden gesteld, ongeacht nader onder zoek omtrent de schuldvraag. Indien op enigerlei wyze blijkt, dat hy alco hol heeft gebruikt binnen een nader vast te stellen aantal aan het ongeval voorafgaande uren. Dit kan dan even tueel gegrond worden op een specifie ke bloedproef, die dan echter uitdruk kelijk slechts qualitatieve betekenis heeft overgehouden. Spr- behandelde tenslotte de vraag, wat er ten bate van verslavingspatiën ten kan worden gedaan en hij stelde hierbij vast, dat het noch de cocainist, noch de morphinist, noch de alcoholist vrij staat op bevel er mee op te hou den, dit in tegenstelling tot de zware roker. De slachtoffers hebben dus komst die nog altijd hoorbaar is. De afgelegen ligging van Zeeland is bo vendien de oorzaak geweest dat het Zeeuwse dialect een groot aantal ing- vaeoonse verschijnselen heeft be waard, zowel in de taal als in de plaatsnamen. De komst van duizenden Vlamin gen en Brabanders naar Zeeland na de val van Antwerpen (1585) kan de Vlaamse inslag in de Zeeuwse dia- Amerika's grootste en snelste schip. Het grootste en snelste, ooit in de Ver. Staten gebouwde passagiersschip, de „United States" zal 23 Juni te New port Nevis (Virginia) te water gelaten worden. Het schip meet 51.500 ton bru to en is bestemd voor de Noordatlan- tische dienst. lecten alleen maar versterkt hebben. Sindsdien is het gewest taalkundig vrywel geïsoleerd, al ondergaat het natuur]yk vooral in de jongste tyd op steeds groter schaal de nivellerende invloed van verdeer, krant, radio enz. Voor de diftongering van i en u heeft het zich afgesloten, nog altyd zegt men er diek i.p.v. dyk en muus i.p.v. muis, met uitzondering van het land van Hulst, dat zich naar Oost Vlaams en het Brabants oriënteert, tengevol ge van het feit dat het pas in 1044 en 1645 door Frederik Hendrik op de Spaansen werd veroverd. Tal van an dere plaatselijke of insulaire afwy- kingen zyn eveneens uit historische factoren te verklaren. Dr. Meertens eindigde zjjn voordracht met de wens uit te spreken, dat het onder de bekwame leiding van dr. H. C. M. Ghijsen steeds groeiende Zeeuw- I se woordenboek weldra zal kunnen beginnen te verschijnen, waardoor het mogelijk zal zijn een veel gaver ei vollediger beeld van de Zeeuwse dia lecten te construeren dan thans het geval is. recht op een bejegening als van een patiënt. Er is een onttrekkingskuur nodig in een omgeving, waar de ver schaffing van het verslavingsvergift op geen enkele wijze door de patiënt kan worden bevorderd. Wat het alcohol vraagstuk betreft, achtte spr. de sport de beste oplossing. Het staat objectief vast, dat men het drinken moet laten om sportieve prestaties van de eerste rang te leveren. Zodra het een sportie ve traditie geworden zal zijn om niet te drinken, heeft het vraagstuk zich zelf opgelost Toch overweegt de minister nog geen verplichte deelname. Ten aanzien van de Nationale Reser ve heeft de minister van Oorlog thans aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat de aanmelding van vrywilligers en ook de geregelde deelname aan de oefeningen zeker niet bevredigend is. DaarbU komt nog, dat, door het veel vuldig opzeggen der verbintenissen, het verloop in de Nationale Reserve de grens van het toelaatbare gaat be naderen. Het wereldgebeuren I Het ziet ernaar uit. dat de McArthur- •tonn sterk aan het luwen is. al zul len de binnenlands tegenstellingen in de Ver. Staten niet zo spoedig nun scherpte verliezen. Er la nu eenmaal I een nauw verband tussen de opgewor- Een problemen en de locale politiek, oe verontrustend dat ook kan zijn voor de rest van de wereld, die hier haar eigen belangen van de eerste or de vermengd ziet met, en zelfs ondei - geschikt gemaakt aan motleven, die naar leven niet raken. Maar zelf* op die binnenlandse Amerikaanse poli tiek schijnen de verklaringen van Mc Arthur (het verslag neemt 800 pa gina's in beslag en telt 200.000 woor den!» geenszins een beslissende in vloed te hebben gehad. Geen van de beide partben is er erg mee geholpen en vooral de republikeinen zyn eerder teleurgesteld, al willen ze dat niet gaarne erkennen. Het republikeinse deel van de Se naatscommissie van onderzoek heeft wel geprobeerd Mc Arthur achter het republikeinse karretje te spannen voor zover de grote buitenlandse poli tiek betreft, en met name steun te krijgen voor de door Taft en Hoover gepropageerde beginselen. Maar dat was geen onverdeeld succes. „Er is hier een school in de Ver. Staten". WO zei Senator Johnson, „die gelooft, dat we onze strijdkrachten in hoofdzaak moeten gebruiken voor het Ameri kaanse continent en andere naties in hun strijd tegen het communisme slechts moeten steunen met zee- en luchtmacht". „Ik geloof*', antwoord de McArthur, „dat het de ernstigste fout zou zijn by het gebruik van de strijdkrachten van een land te trach ten de landmacht en de lucht- en zee strijdkrachten te splitsen. Ze vormen een geïntegreerd team. Onder bepaal de omstandigheden cn op een bepaald punt kan de één misschien een zeker overwicht hebben over de ander, maar de militaire kracht moet altijd geba seerd zijn op de volmaakte eenheid van alle drie delen". En daarmee had hy Hoovers idee van het „Gibraltar van het Westeiyk halfrond" van de hand gewezen. En wat Tafts opvattingen betreft, meende McArthur voorzichtig dat „betreffende kwesties inzake de aan wending van de militaire strijdkracht van de naties by de taken, gesteld door de regering, het Congres goed zou doen de grootste aandacht te schenken aan de deskundige adviezen, gegeven door de militaire diensten". Deze antwoorden zyn niet bepaald geschikt om als fanfares te worden gebruikt door de republikeinen, ook al zyn overigens hun opvattingen deels In één iyn met die van McArthur. En wat die opvattingen zelf betreft, zal het rustige relaas van Marshall er wel het zyne toe bij dragen om de reeds gewekte twyfel ten aanzien van de wisheid van McArthurs visie te versterken. Tru- mans aanzien moge zijn gedaald, dat van Marshall schijnt in elk geval nog onaangetast te zyn, en wanneer die zich geheel achter de regeringspol i- tiek in het Verre Oosten plaatst, dan moet dit wel van invloed zyn op de publieke opinie, hoezeer McArthur in een dee! van zijn verklaringen ge tracht heeft op het publieke senti ment te werken. De weerslag van het verhoor ls al duideiyk merkbaar in de commenta ren van de leidende persorganen, waar by voorbeeld de „New Vork Ti mes" schryft, dat „de kwade kansen en gevaren van McArthurs voorstel len alleen al duldeiyk worden door de enkele opsomming ervan, wy kunnen ons niet veroorloven een breuk met onze verbondenen te riskeren door een actie, die ons zou verstrikken in een vrijwel onbeperkte oorlog in Azië". Men staat dus in bepaalde kringen wel gereserveerd tegenover de door McArthur gepropageerde gedragsiyn. hetgeen niet betekent, dat men in Amerika niet bereid zou zijn krach tiger op te treden wanneer dat nood- zakelyk zou worden. En in elk geval wil men een striktere blokkade. Als Engeland verstandig is verleent het hiertoe, juist op dit moment, alle me dewerking. Hoewel de minister erkent, dat het bindend verlengen van de verbinte nissen de aanmeldingen ongunstig zou kunnen beïnvloeden, is zulks niette min in overweging. Voor het huidige zullen de resultaten van de onlangs plaats gehad hebbende organisatie wijzigingen. waardoor meer tekening is gekomen in de regionale taak dor uit de Nationale Reserve te formeren oorlogsverbanden, moeten worden af gewacht. Indien de Nationale Reserve echter het haar opgelegde contingent niet kan opbrengen, dan kan zulks aanleiding zijn ter zake bijzondere maatregelen te nemen. De minister acht de tijd ech ter nog niet gekomen om. naast de vrijwillige aanmelding, een verplich ting tot deelname te stellen. 66. Geen vijf minuten later was de remor- queur in staat Jimmy Brown te praten. De schipper stuurde zo, dat hy „langszy" kwam en toen was het Piet Potlood die door de scheepsroe per Jimmy een hartelijke begroeting toeschreeuw de. „Hóéó. die Jimmy!" riep hy. „Elndeljjk heb ben wy je ontdekt. Gaat alles goed? Zijn er geen moeilykheden?" Jimmy Brown was toch een beet je verbaasd dat er plotseling een schip naast hem was komen opduiken. Hij hoorde ook de stem van Piet Potlood, maar in de stemming om op dit ogenblik een vriendelijk babbeltje te gaan maken, was hy toch niet. Hg keek even op en riep: „Va ren jullie maar vast door naar Calais en begin niet met aan m'n kop te zaniken met allerlei raadgevingen". „Goed, goed, Jimmy!" riep Piet Potlood terug. „Maar heb je geen trek in een slok lekkere hete koffie?" „Drink die zelf maar op", schreeuwde Jimmy terug, „ik heb geen mi nuut te verliezen". Stak hij later toch nog het huls in brand Een roofoverval of poging daartoe heeft een niet alledaags slot gekre gen. Dinsdagavond tegen midder nacht kwam de 63-jarige alleenwo nende tuinder W. C. Giele te IJssel- monde in het donker de bykeuken van zyn houten huis binnen, toen hij met een hard voorwerp op het ach terhoofd werd geslagen. De tuinder keerde zich snel om en begon in het donker een worsteling met zyn aan valler. een jongeman, die hem daarop een tweede slag op het hoofd gaf. Toch wist de oude baas de aanvaller er onder te krygen. Met zijn klomp begon hy deze dusdanig op het ge zicht te timmeren, dat de jongeman om genade smeekte. Toen de tuinder tenslotte oprees, zag de aanvaller kans te ontsnappen. Giele, die een diepe snjjwond aan het voorhoofd en een buil op het ach terhoofd had opgelopen, fietste direct naar de 20 minuten verder gelegen politiepost LJsaelmonde. Spoedig wa ren maatregelen getroffen om de overvaller nog te achterhalen, maar- op weg naar de woning zag men deze in lichtelaaie staan. Aan blussen viel niet eens meer te denken. De vraag is nu of de aanvaller is teruggekeerd toen hg de tuinder zag wegrijden en na eerst toch nog zijn slag te hebben geslagen, het huls in brand gestoken heeft. Weer een auto in de Schle gereden. DITMAAL GEEN SLACHTOFFERS Op dezelfde plaats waar Zondag avond een Belgische bus ls veronge lukt. ls Dinsdagavond wederom een auto te water gereden. Ditmaal was het de heer B. over zyn stuur kwijt die de macht over zijn stuur kwyt raakte. HH kon echter nog juist by- tijds uit zyn wagen springen. Andere personen zaten er niet te zijn wagen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 5