PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nieuwe Nazi-beweging opereert in Neder-Saksen Vooronderzoek gebaseerd op Streekplan verouderde Walcheren gegevens DB BILT Israël en Syrië zouden het vuren staken Deze week GEEN REDEN ..ACH EN WEE" TE ROEPEN OVER ..CRESCENDO" Vandaag MacArthur: Amerikaanse luchtmacht is sterk genoeg NEDERLAND HERDACHT DE GEVALLENEN IN DE OORLOG 194e Jaargang -No. 105 Dagblad uitgave van de flrma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer Adj. W. dc Pagter. Hoofdred. G. BalUnUJn PL verv.: \V Leertouwer en H. A Bossnarat. ABONNEMENTSPRIJS 37 CL per weet I i-» P- P- 4J? per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 5 Mei 1951 A D VERTENTHPRU S 20 et. ih mm. Minimum p. advertentie i 3 log. mededelingen driemaal tam- Kleine advertenties (max. regeli van 1—regela t Ij—. Iedere ref« meer 30 cent. „Brieven of adr« Bureau van dit Blad" M cent mee Giro nr. 309900 P.Z.C, Middelt. VIIit1 "gen Walstr 50 60. tel. A 0><g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 28, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2473 (b.gx. 2228): Ooatburg: Pr. Mauritastr. 12, tel. 102; Terneuzen. Brouwerijgtr. 2; Zierlkxae: N. Bogerdatr. C 160. tel HITLERS BRUINHEMDEN WERDEN ZWARTHEMDEN Regering te Bonn heeft besloten de knokploegente verbieden De Wcstdultse regering heeft besloten bepaalde formaties van de „Socia listische Rijkspartij" te verbieden. De Rijkspartij Is een nieuwe onvervalste Nazi-beweging, die kortgeleden Is overgegaan tot de vorming van een Reichsfront, een soort S.A.-formatie. Het Reichsfront omvat zesduizend man tussen 18 en 80 jaar. Aanvan kelijk droegen de leden alleen mouwbanden, maar later werden zij in zwarte hemden gestoken. Het besluit van de Westduitso re gering komt waarlijk niet te vroeg en is eigenlijk, gezien de ervaringen uit het verled sn. nog veel te zachtzin nig Naar minister Robert Lehr op een persconferentie te Bonn meedeel de. is het op het ogenblik nog met mogelijk de Socialistische Rijkspartij illegaal te verklaren; daartoe is toe stemming van het Federale Hof ver eist en dit lichaam fungeert nog niet. De partij zal Zondag aan de ver kiezingen in Neder Saksen deelne men. De minister heeft de autoritei ten daar verzocht alle maatregelen te nemen om te voorkomen, dat de kiezers schrik wordt aangejaagd door uniform-vertoon. Er is Vrijdag overeenstemming be reikt over een onmiddellijk staken van het vuren tussen Syrië en Israël. De Syriese delegatie heeft beloofd, niet meer in de gedemilitariseerde zóne tussenbeide te zullen komen. Zij heeft zich verder ertoe verplicht, een einde te maken aan het smokkelen van wapens un munitie naar de zóne. NU REEDS GESCHONDEN? Volgens een officieel Syrisch com muniqué zou Israël de overeenkomst over het staken van het vuren reeds f eschonden hebben, door in het ge- ïed ten N.W. van het Meer van Ga- lilea, in de gedemilitariseerde zóne, een aanval te doen met de verovering van Saret als doel. Arabische bewo ners van dit gebied hadden de aanval afgeslagen, waarbij een Arabier werd gedood. Volgens een Israëlische woordvoer, der heeft een Syrische infanterie- groep, onder dekking van mortier vuur. nog geen uur na het van kracht worden van de overeenkomst, we derom getracht de heuvel Tel El Moe- tila te veroveren. Eigenlijk is het belangrijkste van deze week, dat het eindelijk lente is geworden, dat de koekoek alom roept en de merel zingt, dat de vlier weer bloeit en de bomen groen zijn. De regen r u i s t op het jonge blad en het is Meiregen, regen, waarvan men groter wordt, zoals het kinderliedje zegt. En groot worden, we wensen het zo zeer, maar we zijn er helaas nog zo heel ver vandaan. MacArthur en Truman schelden elkaar als schooljongens de huid vol. Engeland en Perzië maken ruzie om de olie. In Parijs hebben de plaats vervangers der ministers van buiten landse Zaken nu al veertig maal ver gaderd en zij zrjn geen stap verder gekomen, terwijl zij toch alleen maar een programma behoeven op te stel lenIndonesië wil ook de laatste banden met Nederland verbreken, terwijl die laatste banden juist voor Indonesië financieel en economisch zó waardevol zijn, dat menige Ne derlander nauwelijks rouwen zal als z\j verbroken worden. Tito staat weer wat scherper tegenover Stalin. In de heilstaat van dictator Franco zijn weer nieuwe arbeidsconflicten uitgebroken. De Fransen hebben een miserabele luchtmacht, precies als in 1939 en de vorige burgemeester van New York speelde met misdadi gers onder één hoedje. De heer Vo- geler, die in Hongarije gevangen zat is vrijgelaten op uitdrukkelijk ver zoek van de Amerikaanse regering, die er wel wat concessies voor over had. Maar de Nederlander Louwerse zit nog altijd in de gevangenis in Praag en Praag wil wel een nieuw handelsverdrag met ons afsluiten, maar Louwerse vrijlaten wil men niet. We hadden het hierboven over Engeland en de Perzische olie. Merk waardig eigenlijk, dat de arbei dersregering, die in Engeland van het nationaliseren maar niet genoeg kan krijgen, plotseling boo3 wordt, als Perzië nu ook eens een keer iets wil "^mnaliseren Ach ja, die olie hebben de geallieerden nodig, als het tot een oorlog met Rusland mocht komen. Het ziet er allemaal niet bizonder topvol niet bizonder verheffend Maar de koekoek roept en de me rel zingt en de zwaluwen nestelen en het koolzaad is al weer geeL Het is Mei en de regen ruist op jong. groen blad. 5 En wie wanhoopt er in Mei aan de toekomst? „De Rykspartij heeft zich tot taak gesteld Hitlers N.S.D.A.P. te doen herleven", zei minister Lehr. Leiders van de Rijkspartij zijn: Otto Remer, de voormalig generaal- majoor van het Duitse leger, die in 1944 te Berlijn de tegen Hitier ge richte samenzwering ae kop in druk te; de uit het Sudetenland afkomsti ge dr. Fritz Doris, graaf Wolf von Westaro, telg van een befaamde Pruisische familie, die als de intel lectueel van de partij wordt be schouwd, de voormalige bruinhem den- en „Reichswehr"-majoor Kar- fel en de tandarts Franz Keuer, lei- er der propaganda-afdeling. De A.N.P.-correspondent te Bonn vatte zijn indrukken over een neo- Nazi-betoging in een dorp op. de Lli- neburgerheide als volgt samen: Zevenhonderd aanwezigen in een met zwart-wit-rode vlaggen en Rijks adelaar getooide zaal. Zaalwacht in rijlaarzen en met rode armbanden. Marsmuziek, herdenking der in1 krijgsgevangenschap gestorven sol daten en der vrouwen en kinderen, die het slachtoffer van bomaanvallen zijn geweest. Remers toespraak: Rechtvaardi ging van het nationaal-soclalisme cu van de aanval op Polen. „Churchill is de doodgraver van Europa gewor den" (luide bijval). Ten aanzien van de veroordeling van Kesselring, Man- stein, SS-lieden en de befaamde vangenen van Landsberg, zegt mer: „Het Duitse volk zou niet veel meer waard zijn, wanneer het deze vuistslagen aannam". Herbewape ning van Duitsland? Volgens Remer alleen aanvaardbaar voor een her enigd Duitsland, dat een eigen poli tiek kan voeren, onafhankelijk van Oost of West. „Rassenleer" en lei dersbeginsel waren juist Wat wij te verwezenlijken hebben is een evolutie van de nationaal-socialistische ge dachten in een verstandig en aan de tijd aangepaste vorm". „Ik ben en ik blijf nationaal-socialist" (luide bijval) Met enige spanning wordt afge wacht. hoeveel stemmen morgen de Rijkspartij 'n Nedersaksen op zich zal weten te verenigen. De uitslag zal een goede graadmeter zijn van de aantrekkingskracht, die net natlo- naal-soeialisme nog steeds op de Duitsers uitoefent. Amerikaanse korporaal in Wenen neergeschoten. Een korporaal van de Amerikaan se militaire politie Is in de nacht van Donderdag op Vrijdag in het centrum van Wenen door een Russische sol daat doodgeschoten. Krachtige pa trouilles van de Amerikaanse mili taire politie zrjn Vrijdag de interna tionale sector van Wenen binnenge drongen, op zoek naar twee in Rus sische uniformen geklede mannen, die bij het incident waren betrokken en ontsnapt zijn. MINISTER STAF VERKLAARDE: „Een leger zonder tucht is geen leger" „Wanneer wij de opbouw van ons leger, waarover normaal tien jaar ge daan zou worden, in vier jaar gereed willen hebben, dan worden er door het forceren van het tempo wei eens fouten gemaakt". Dit verklaarde Vrijdagmiddag de minister van Oorlog en Marine, ir. C. Staf, op een pers conferentie in Den Haag. Op deze persconferentie gaven de minister en de staatssecretaris van Oorlog en Marine, vice-admiraal H. C. W. Moorman, nige opheldering over de gang van zaken bij de herhalingsoefeningen, in het bijzonder over „Crescendo II". tijd van de veteranen mocht vragen. Er zullen echter nog meer herhalings oefeningen moeten volgen. Over de duur van die oefeningen is nog geen besluit genomen. Vice-admiraal Moorman meende, dat ook de Indonesië-veteranen het goed zouden doen als ze maar een goed geoefend kader hebben, zoals de Korea-vrijwilligers. Strubbelingen bij de oefening „Cres cendo H" noemde de staatssecretaris „kinderziekten" van een leger in ge forceerde opbouw. Aan wie de schuld van het teleur stellende resultaat? Minister Staf zeide: „Niemand van ons heeft ooit aan de Indonesische veteranen de schuld gegeven. £>ie mensen zijn goed". Volkomen tevreden bleek de minister echter niet te zijn. Hjj noem de het „een schande voor het leger", dat soldaten tijdens hun verblijf op de Veluwe bij honderden „lallend" langs de weg hebben gelopen en bur gers en vrouwen hebben „gemole steerd". Sommige Indonesië-vetera nen moest meer gevoel voor orde en discipline bijgebracht worden. „Een leger zonder orde en tucht is geen leger". Het wegvallen van de oefening „Crescendo" als sluitstuk van de her- halingsofeningen, noemde de minis ter geen reden om „ach en wee" te roepen. Bij de komende herhalings oefeningen zal nu meer aandacht be steed kunnen worden aan de oefening in het bataljon. Daarnaast zullen de staven voor de grote verbanden van _0imentsgevechtsgroep en divisie geoefend worden. Dit kan ook zonder soldaten gebeuren. Daardoor zal de verwezelijking van het drie-divisie plan toch volgens de opzet verlopen. Ten aanzien van de duur der her halingsoefeningen verklaarde ir. Staf dat er geen verschil van mening is geweest over de periode van vier we ken. Iedereen was er van overtuigd, dat men redelykerwys geen langere Twee recepties op de „Willem Ruys". Zelden zal de „Willem Ruys" zo veel bezoekers bijeen hebben gezien als Vrijdagmiddag. Er waren, zoals bekend, twee jubilarissen van de Kon. Rotterdamse Lloyd, die recipi eerden, nl. de heren H. J. Bouwman, inspecteur van de nautische dienst, die er veertig jaar in dienst was en G. J. M. Moussault, hoofd van de civiele dienst, die „in 't zilver" was. Elk der jubilarissen werd namens de directie toegesproken door de heer B. E. Ruys, die geschenken aan bood. viert de vereniging „Ere schuld cn Dankbaarheid" haar 10-jarig bestaan. MORGEN treedt te Cairo koning Fa- roek van Egypte in het huwe lijk met mej. Narriman Sadek. .J i, zijn in quarantaine liddag is Inenting op de Zwolse burgery Inenting tegen poldcen in Zwolle en Voorburg. Te Zwolle en Voorburg zjjn maatre gelen genomen om besmettingsge vaar voor pokken te voorkomen. Te Zwolle heeft namelijk het afgelopen weekeinde een Tilburgse dame gelo geerd. Zij bezocht Zondagochtend de kerk en werd tijdens de dienst on wel. Maandag bleek, dat zij pokken- patiënte was. De gejinnen, waar de dame te gast was, zjjn in quarantaine gesteld. Vrijdagmidds grote schaal van begonnen. In Voorburg heeft het hoofd van de openbare Uloschool deze week be zoek gehad van zijn zoon, die in Til burg woont. De zoon bleek achteraf drager van pokkenbacillen te z(jn. Aan de leerlingen van de school is geadviseerd zich te laten inenten. Drie gezinnen in Voorburg zijn in quarantaine gesteld. REEDS 70.000 PERSONEN* INGEëXT Er was gisteren geen noemens waardige toename van het aantal pokkengevallen in Tilburg. Aan het totaal van 25 gevallen werd er slechts één toegevoegd. Tot nu toe hebben 70.000 personen van de 125.000 zielen tellende Til burgse bevolking aan de oproep tot vaccinatie gevolg gegeven. Vrijdagmiddag raakte door de gro te toeloop de pokstof op. De hulp werd toen ingeroepen van de vlieg basis Gilze-ftijen. Een vlieger-offi cier startte direct naar Schiphol en was een uur na zijn vertrek terug met een nieuwe voorraad entstof. De bollenkwekers uit Hillegom hebben voor een aardige attentie ge zorgd. Vrijdag deden zij alle ver pleegden in het cenakel een bloemen hulde toekomen. Offensief omstreeks Kerstmis was „een massale verkenning". Vrijdag heeft MacArthur zijn getui genis voor de Senaatscommissie voort gezet. Een der senatoren vroeg de ge neraal naar uitleg over zyn verkla ring, dat het offensief in November de terugkeer van de Amerikaanse troe pen tegen Kerstmis zou bewerkstelli gen. MacArthur schetste daarop het of fensief als een „massale verkenning", die op een grootscheepse aanval had kunnen uitlopen ter vernietiging van de laatste resten van het Noord-Ko- reaanse leger. Indien Tsjang Kai Tsjek zou beslui ten tot een aanval op het vasteland vanuit Formosa, zou Mac Arthur advi- sereftjjem „redelijke steun" te verle nen MacArthur zeide, dat, als een land 90% van de last in Korea droeg, het niet aanging, dat andere landen by beslissingen „al te veel invloed" kre gen. Naar zij mening was de Ameri kaanse luchtmacht groot genoeg om bombardementen in het Verre Oosten uit te voeren en daarbij voldoende kracht te behouden om de Sowjet- Unie af te schrikken. Een landing van de Chinese nationalisten op het vasteland zou niet kunnen worden verijdeld indien zij de nodige steun kreeg. MacArhur zeide het volkomen eens OVERAL STILLE TOCHTEN Plechtige samenkomst in de Ridderzaal te Den Haag. In vrijwel alle plaatsen van Nederland zUn Vrijdagavond de gevallenen in de oorlog herdacht en stille tochten gehouden. Te Amsterdam waren 6000 Amsterdammer» samengekomen op het Damterreln, te Baara legde het koninklijk paar een grote krans van aronskelken bi) het monument op het Stationsplein. In Apeldoorn werd de herdenking bijgewoond door Prin ses Wilhelmina. Door de commissie Nationale her denking werd Vrijdagmiddag in de Ridderzaal te Den Haag een plechti ge samenkomst belegd ter herden king van oorlog en bevrijding. De sa menkomst werd gepresideerd door prof. mr. R. Kranenburg, voorzitter van de Eerste Kamer. ger van c In zyn welkomstwoord, waarin hjj in het bijzonder de vertegenwoordi- (le Koningin en de represen- rriende mogendheden begroette, zeide prof. Kranenburg „In het gevoel van grote weemoed, dat deze dag van herdenking altyd weer in ons wekt mengt zien thans een gevoel van andere aard, van zorg; een diepe bezorgdheid voor de toe komst. Hardleers is de mensheid ge bleven en nu, in het jaar 1951, zes Jaren na het einde van de verschrik- ing. gaan wij gebukt onder nieuwe Jasten en zorgen. Militaire, persoon lijke. financiële, economische ook als waarvan men zich vroeger geen voor stelling kon maken." De herdenkingsrede werd uitge sproken door mr. dr. G. J. van Heu gen Goedhart. Hoge Commissaris der V.N. voor vluchtelingen. In tegenwoordigheid van vele hoge militaire en burgerlijke autoriteiten werd op het kerkhof op de Grebbe- berg de jaarlijkse militaire plechtig heid gehouden. Voor de hooidingang stond de ere wacht opgesteld, Destaande uit een onderdeel van het regiment huzaren van Boreel. De minister van Oorlog en Marine, ir. C. Staf. sprak een korte herdenkingsrede uit. Na krans- legging werden twee minuten stilte in acht genomen. Op dc Nationale H denkingsdag vond op de Grebbeberg een herden kingsplechtigheid plaats. De Minis ter van Oorlog en Marine, Ir. C. Staf, legt een krans aan de voet van het nieuwe monument. te znn met het Amerikaanse voorstel tot net instellen van een wapenem bargo tegen communistisch China. Op de vraag, of hjj vertrouwen had in ae onkreukbaarheid van de staf chefs, antwoordde MacArthur, dat hij volkomen vertrouwen had in hun be roepsbekwaamheid en onkreukbaar- Indonesische minister acht zich niet bekwaam genoeg. De nieuw genoemde Indonesische minister van defensie. Soemitro. heeft zich uit het kabinet terugge trokken. De hoer Soemitro deelde aan Aneta mee, dat hij zich niet deskun dig genoeg achtte voor de functie, die hem was toegedacht. Als nieuwe candidaat voor de portefeuille is ge steld mr. Sewaka. de gouverneur van West-Java. B. EN W. VAN VLISSINGEN: In Vlissingen reeds een en ander ten gunste veranderd B. en W van Vlissingen hebben aan de raad een schrijven gezonden over het Streekplan-Walcheren, waarbij zij uitvoerig ingaan op het rapport „So ciaal-economisch vooronderzoek omtrent het Streekplan Walcheren 1951" dat eveneens kortgeleden werd gepubliceerd. Hoewel dit vooronderzoek geen onderdeel van het Streekplan vormt, menen B. en W. er toch op te moeten wyzen, dat de onderzoekingen, welke blijkens bovengenoemd rapport, aan het streekplan ten grondslag liggen, op sterk verouderde gegevens rusten. De conclusies, die aan de hand daarvan worden getrokken, zyn daardoor meer malen onjuist. „Er Is gelukkig reeds een en ander ten gunste van Vlissingen veranderd", aldus B. en W. B. en W. geven daarna een opsom ming van enkele inmiddels verander de omstandigheden en noemen daar bij allereerst de terugkeer van de Ma rine, waarvan het rapport vermeldt, dat zy nog niet is teruggekeerd. Dit is inmiddels gebeurd en bovendien be staat er gegronde hoop, dat de om vang, die van vóór de oorlog zal over treffen. Met de terugkeer van de Belgische loodsen wordt in het rapport geen re kening gehouden. Deze terugkeer is inmiddels reeds begonnen en kan al leen versneld worden door het bou wen van woningen, waartoe voortdu rend pogingen in het werk worden ge steld. In één der tabellen staat vermeld, dat het aantal arbeidskrachten bij de S.H.V. in de toekomst 70 zal bedragen Dit aantal bedraagt thans reeds 113 (in vaste dienst). „DE SCHELDE". Wat de ontwikkeling van de Kon. Mij. „De Schelde" betreft, heeft het rapport over het voor-onderzoek bij B- en W. de indruk gewekt, dat niet alleen geen rekening is gehouden met de feiten van de laatste 3 jaren, doch dat aan de gehele na-oorlogse groei onvoldoende aandacht is besteed. In het rapport wordt meermalen als een ongunstige factor vermeld, dat de af deling vliegtuigbouw van de K.M. „De Schelde" naar elders is overgebracht Niet vergeten moet hierbij echter wor den. dat deze afdeling in de oorlogs jaren op abnormale wijze was ge groeid. Men zal zich nog kunnen her inneren, dat gedurende de jaren 1940— 1944 tientallen jongemannen bij de vliegtuigafdeling „ondergebracht" wer den. teneinde te voorkomen, dat deze jongens naar Duitsland werden gezon den. Tegenover het verlies van de vlieg tuigafdeling staat echter, dat de scheepsbouw en machinebouw een grotere vlucht hebben genomen; voor al de machinefabriek, welke oorspron kelijk byna al haar opdrachten van de scheepsafdeling kreeg, verwerft zich te dien aanzien een steeds grote re mate van onafhankelijkheid, waar door haar eindproducten in aantal en gevarieerdheid toenemen. Het aantal arbeiders, dat thans bij „De Schelde" werkt is bijna even groot als het aantal, dat het bedrijf in 1943 in dienst had en zou reeds overschre den zyn, indien er voldoende wonin gen beschikbaar waren geweest Tenslotte merken B. en W. op, dat in het rapport ten opzichte van Vlis singen meermalen verwezen wordt naar het „Rapport, uitgebracht aan de Commissie Grenswijziging Vlissingen" door drs. Chr. van Paassen en drs. G. J. van den Berg, onder leiding van prof. L. van Vuuren. Dit rapport werd samengesteld ln 1942, in een tijd, toen voor Vlissingen al zeer abnormale omstandigheden gol den. De toen verzamelde gegevens, welke destijds reeds aanstonds door de officiële Instanties, welke de zaak be handeld hebben, als onjuist zijn ter zijde gesteld, moeten dan ook groten deels als waardeloos worden be schouwd en de daaruit getrokken con clusies kunnen moeilijk aanvaard worden. B. en W. betreuren het, dat deze on derzoekingen steunen op deze sterk verouderde gegevens. Tenslotte gaan zij in op enkele be zwaren tegen het „Streekplan" zelf, voor zover het de gemeente Vlissingen betreft KORTE PREDICATIE ....en z\j keerden weder naar Jeruzalem met grote blijd schap en zij waren voortdu rend in de tempel, lovende en dankende God. (slot van het Lucas-evangeüe) Waar halen die mensen hun blijdschap vandaan.' Hebben ze dan niet voorgoed hun Meester verloren? Is dat dan bij die onbegrijpelijke hemelvaart niet een laatst en letterlijk „vaar"wel ge weest? Staan ze dan niet alleen al# wezen zonder zekerheid, zonder uit zicht en zonder moed? Lucas vertelt in de laatste paar re gels van zijn Evangelie, dat deze men sen iets hebben ontvangen: een op dracht, een belofte en een zegen. Voor Lucas is dat voldoende om hier niét te spreken over de droefheid van - wege het afscheid, maar wél over de vreugde waarmee zij terugkeren naar Jeruzalem. Ze hebben een zegen de zegen van Christus. En ze weten wal een woord van Hem betekent Ze hadden verlamden zien opveren, ze hadden het beleefd hoe blinden door Zijn woord het licht der ogen ontvingen als een onbegrijpelijk geschenk en vreemd lachend met nop steeds tastende ar men heengegaan waren, indrinkend de kleuren en ontdekkend de contou ren van Gods schepping. Ze zijn niet langer werkeloos en le dig o, vloek van het niets om han den hebben trant ze hebben een opdracht. Om uit te gaan in de wereld in Christus' naam en alle mensen op te roepen tot bekering en te verkon digen de vergeving der zonde. En ze weten dat het de opdracht is ran Eén, Die met Zijn leven voor de waarach tigheid er van heeft ingestaan. Ze zijn niet langer moedeloos. Vroe ger zouden zij zich afgevraagd heb ben: hoe kunnen wij die opdracht uit voeren hoe moeten we het in vre desnaam aan de wereld vertellen, want is dit geen onbegonnen werk om de mensen op te roepen tot bekerinp? Maar ze zij niet moedeloos, want ze hebben een belofte meegekregen: de belofte des Vaders. God zal ze .aan doen met kracht uit de hoogte" het is Gods zaak en niet hun eigen zaak. Hij zal het hun doen gelukken. Pinksteren is voor hen zeer nabij.' Lucas zegt dat er blije, gezegende mensen naar Jeruzalem terugkeer den Hebben u?(j verleerd te leven met dat heerlijkxéijde uitzicht dat die eer ste discipelen hadden? Waarom eigen lijk? Hebben wij dan minder dan zij? Hebben wij geen zegen, geen opdracht, geen belofte? Jk ben met u" heeft Jezus gezegd, ,jot aan de voleinding der wereld". Zalig is h(j, die dit Woord gelooft en niet onzeker en werkeloos en moe deloos voortleeft, maar met anderen samenkomt in de tempel van zijn woonplaats „lovende en dankende God" om vandaar uit zijn blijde taak in de wereld te vervullen waartoe God hem roept Schoondijke M. J. W. Schopenhauer VOORSPELT: VERANDERLIJKE BEWOLKING Geldig tot Zaterdagavond. Veranderlijke bewolking met hier en daar enkele regen- of onweersbui. Zwakke tot matige wind, hoofdzake lijk tussen Zuidoost en Zuidwest. Iets lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1