PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Weinig hoop op overlevenden van de „Astray" Hoofdverkeersweg door Goes wordt verbeterd ZEGETOCHT VAN MAC ARTHUR DOOR SAN FRANCISCO BILT Kantlijn D „Vredesberoep" was een „bloederig document". Vreemde gang van zaken bij verkiezingen in Suriname. Veehandelaar vermoord en van 8000 beroofd Masjoemi en P-N.I. moeten nieuwe regering vormen 194e Jaargang - No. 92 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. 8. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn PI. verv.: \V. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per Week f 4.55 p. kw. fr. p. p. f 4.80 per kw. Losse oummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 19 April '51 ADVERTENTIEPRIJS 20 ct per mm. Minimum p. advertentie f 3. ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f l.—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adrea Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C., Middelburg, Bur. Vlissingen Walstr, 5860. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160) M"burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Temeuxen: Brouwerijstr. 2; Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 160, tel. 26 TELEFOONBOEI KWAM NIET BOVEN. Duikboot ligt hulpeloos op de bodem Do Britso admiraliteit heeft Woensdagavond medegedeeld, dat er weinig hoop meer bestaat op overlevenden bp de ramp met de duikboot „Affray" In Het Kanaal. De reddingspogingen op grote schaal, die de afgelopen 24 uur werden ondernomen, leverden geen resultaten op. In de loop van Woensdag vingen de duikboot „Scythlan" en het radarschip „Boxer" klop signalen op. Hieruit werd opgemaakt, dat de instrumentenkamer niet on der water .stond. Het wordt mogelijk geacht, dat de „Affray" een ongeluk kige daling heeft gemaakt, met de neus in de modder is blijven steken en dat de tanks gesprongen zijn, waardoor het vaartuig hulpeloos op de bodem moet blyven liggen. De reddingsvaartuigen kregen Woensdag opdracht de gunstigste positie in te nemen om eventuele overlevenden te reaüen, die met een speciale uitrusting boven water zou den komen. Kleine vaartuigen spoedden zich WuL..t^.agmorgen met artsen en ver plegend personeei naar de aangeduide plaats. Volgens A.F.P. bevindt een van de overlevenden van de „Truculent" zich aan boord van de verongelukte onder zeeër. Alle schepen welke deel hadden ge nomen aan het zoeken naar de ver miste duikboot liggen nu bij de vind plaats en men heext twaalf explosie- geluid-signalen gegeven om aan de gezagvoerder van de Affray duidelijk te maken, dat zich assistentie ter plaatse bevindt. Dit laatste systeem Dat de door de regering ingeslagen versoderingsweg met over rozen zou gaan, wie heeft daaraan ge- twyfeiu vveuerom zyn echter ue moeilykheden voor een deel te dan ken aan psychologische fouten, die door de regering zelve worden ge maakt. Het oegon met de prysverno- gingen. En de daarop volgende belas tingverhogingen. Die de mensen, hoe zeer zy begrijpen, aat de lasten ho- Ser en zwaaruer zuilen worden, prik- elen, omdat zij de toch al niet opti mistische verwachtingen nog verre overtreffen. Als de regering daar tegenover nu eens uitvoerige mededelingen had ge daan over de bezuinigingen, weike zy denkt door te voeren op de ver schillende overheidsdiensten, zou er een soort evenwiciu zyn ontstaan. Maar over bezuinigingen hoort men weinig en blijkens net voorlopig ver slag van de Tweede Kamer over de belastingontwerpen zijn tal van Ka merleden daarover allerminst te spreken. Zy menen, dat er een soort van uitholling van de eigendom voor de deur staat en dat met name de grote gezinnen onevenredig zullen worden getroffen en zij vragen aan de regering: Vertel nu eens wat meer over ue bezuinigingen! Deze reactie Kan niet anders dan logisch worden genoemd. De kans is biet denkbeeldig dat er by de behan deling van de belastingverhogingen in de Kamer een stormpje zal gaan Waaien. De regering had het althans voor een belangryk deel kunnen voorko men Andere moeilykheden bedreigen de regering van de zijde van de middenstand. De complete mid denstand heeft in Utrecht gecongres- seerd en de regering te verstaan ge- feven, dat zij wel bereid is tot het rengen van offers, maar niet om zich zelf op te offeren. De midden stand wenst een redelijke bestaans- mogelykheid en terecht. Tot protesten gaat de midden stand met over. Zij acht deze in een tijd als deze misplaatst. Maar wel gaat de middenstand één front ma ken en dat alleen al brengt mede, dat met de stem van deze bevolkings groep ernstig rekening zal moeten worden gehouden. en Haag is sedert 1948 geen re sidentie meer. Ondervindt Qe stad daarvan schadelijke gevol- „De Linie" (r.k.) verzekert in een Haagse correspondentie, dat het mae- c-enaat dood is en dat het kunstleven m de vroegere residentie daar veel schade door lijdt; de Haagse hoge- Kringen, conservatief en volkomen asociaal en niét byster actief, vermo gen niet meer iets tot stand te bren gen als tegenwoordig in Amsterdam en Rotterdam gebeurt: ..vroeger, toen het Hof nog in Den Haag resideerde, traden deze fa milies bij verschillende gelegenheden n°g wel eens naar buiten, maar dat is tegenwoordig hoge uitzondering, o ^'P'aatsing van het Hof naar faoestdyk heeft voor het culturele le- m Den Haag allesbehalve gun- ®r'£ gewerkt. De „upperten" heeft geïsoleerd en zo goed als geen contact meer met wat buiten haar Kringen omgaat. Weet men wat daar van o.a. het gevolg is? Dat er in Den naag zo goed als geen cultuurcentra meer bestaan, zoals in Amsterdam oyvoorbeeld. Men had vroeger in "en Haag belangrijke personen, die ^langstelling toonden in de kunst en vo°t'beeld werd in die kringen naSev°lgd. Maar dat is. helaas, £n tijd geworden, er bestaat L.„ baj}d meer tussen de kunste- ontmoeten elkaar niet dat leidt tot verarming en Ïwvreemcüruï. Daar komt bu_ ve. gen? heeft men ingevoerd sinds de ramp met de Truculent, toen de manschap pen zich door de ontsnappingsluiken uit het vaartuig bevrydden voordat hulp aanwezig was, zodat v en om kwamen doordat de stroom hen naar zee sleepte. De Affray is voorzien van de nieuwste reddingspakken, welke eveneens zijn ingevoerd na de ramp met de Truculent. Deze z.g. „Michelinmannen" zyn gevuld met lucht, hebben op de linkerschouder een lichtsignaal dat automatisch aan gaat en stellen schipbreukelingen in staat dagenlang dryvende te blijven aan het zeeoppervlak. President Carmona van Portugal overleden. Dinsdagmorgen is te Lissabon over leden de president van Portugal, Carmona, Maarschalk Antonio Oscar de Fra- goso Carmona werd in 1869 geboren uit een oud adellijk Portugees ge slacht. Hij koos een militaire loop baan en ten tijde van het uitroepen van de republiek in 1910 was hy ka pitein. In 1923 werd hij minister van Oorlog. In 1926 besloot het leger een militaire dictatuur te stichten.. Car mona werd eerste minister en bij de eerste presidents-verkiezingen in 1928 werd hij met grote meerderheid voor zeven jaar gekozen. In 1935, 1942 en 1949 werd hij herkozen tot president van Portugalr Plan Schuman ondertekend Plechtigheid in Parijs. Woensdag is in de historische Sail d' Horloge van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken het plan Schuman ondertekend. Zoals bekend voorziet het plan in een onder ge meenschappelijk beheer brengen van de steenkool- en staalindustrie van Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux-landen. De ondertekenaars waren de mi nisters Schuman, mr. Stikker, Van Zeeland, Bech, graaf Sforza en kan selier Adenauer. Ieder tekende zes exemplaren van de overeenkomst. De plechtigheid werd door bijna twee honderd journalisten bijgewoond. Na de ondertekening werd een gemeen schappelijke verklaring uitgegeven, waarin o.a- wordt gezegd: „De partijen by de overeenkomst, die 160 millioen inwoners van Euro pa vertegenwoordigen, hebben blijk gegeven van hun vastbeslotenheid, de eerste boven-nationale instelling te stichten en op deze wijze de ware grondslagen te leggen voor een ge organiseerd Europa." „Dit Europa staat open voor alle Europese landen, die vrijheid hebben om te kiezen. Wy hopen van harte, dat andere landen zich bij dit stre ven aan onze zyde zullen scharen." Ex-maarschalk Pétain zwaar ziek. De toestand van ex-maarschalk Pé tain, voor wiens leven Woensdag ochtend gevreesd werd, is Woensdag avond aanzienlyk beter geworden. Zijn echtgenote deelde mede, dat de koorts verminderde en de bloeddruk was verbeterd. Een stiefzoon sprak de berichten tegen, dat een priester de patiënt de laatste sacramenten had toegediend. Ie ministers, die voor de kunst toch zoveel zouden kunnen doem zich bij na niet meer laten zien! Ze hebben het te druk; ze zyn te weinig Hage naar en het week-end brengen ze te veel in hun eigenlijke woonplaats door. Dat was vroeger anders. Zo Is er sprake van, dat het Residentie-orkest en het Rotterdams Philharm. orkest gefusionneerd zullen worden. Dat be tekent een ramp voor het muziekle ven en daarmee zal het einde van het Residentie-orkest gekomen zijn. De bezuiniging is daarvoor geen af doende reden. Welk gering percen tage van de begroting voor O. K. en W. is bestemd voor cultuurdoelein den? Een schamel beetje en in ieder geval veel en veel geringer dan in andere landen. De kunst wordt in dit land niet bemind; men verdenkt er de regering van, dat zij op de kunst bezuinigt, omdat dergelyke bezuini gingen nog de minste weerstand op wekken; het maecenaat is afgestor ven en de kunstenaars zijn nu een maal slechte organisatie-mensen". De beslissing om de boot te verla ten moet door de commandant wor den gegeven. Dit is de luitenant-ter zee le klasse Blackburn. Met span ning werd gewacht op het bovenko men van de telefoonboei, die van bin nen in een duikboot kan worden los gemaakt; aan de boei is een telefoon lijn verbonden, zodat verbinding tus sen de boot onder water en de red dingsschepen boven water mogelijk is. Er werd echter Woensdag geen spoor van een boei gevonden. De opgevangen supersonische tele- f raafsignalen zijn een algemeen ge- ruikt middel om met een onderge doken duikboot contact te onderhou den. Door het water worden morsesig nalen gezonden door middel van ge luidsgolven met frequenties, di( onwaarneembaar zijn voor het men selijk oor, maar wel door instrumen ten kunnen worden waargenomen. Commentaar uit Washington. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde Woensdag tegen over journalisten, dat het jongste Noordkoreaanse „vredesberoep" op de Ver. Naties „een bloederig docu ment is, dat in de verste verte niet op een vredesberoep lykt en dat we melt van de bekende, op niets gegron de beschuldigingen." Het Tweede Kamerlid, de heer de Kort (K.V.P.), heeft vragen gesteld aan de minister van Uniezaken en overzeese Rijksdelen in verband met de onlangs in Suriname gehouden verkiezingen voor de Staten. Daarbij zou in de kieskring Paramaribo slechts ongeveer 25 van de kiezers van het stemrecht gebruik gemaakt hebben. Oorzaak hiervan zou zijn het feit, dat de verkiezingen niet geba seerd zijn geweest op een evenredig kiesstelsel. Ook in de overige distric ten was de opkomst der kiezers ge ring. De vragensteller vreest, dat dit alles zal leiden tot een gering gezag van de aldus gekozen Staten en vraagt bovendien of de verkiezingen wel overal rechtsgeldig zijn, omdat in sommige kieskringen de kiezers meer dan één stem zouden hebben uitgebracht. Ten slotte vraagt de heer de Kort of de minister het juist acht. dat ruim een jaar na de afkondiging van de landsregeling het kiesreglement nog steeds niet is aangepast aan de wet. Eigenaars van plezierjachten hebben in de Westfinse haven Pori, acht duizend ingezetenen gered, die tengevolge van zeer hevige overstromingen van de bui tenwereld waren afgesneden. Een van de duikboten tn het Kanaal op weg naar de plaats waar de ,.\flruy" gezonken is. Inzet: de Conunan- dant van de „Affray", Luitenant John Blackburn. Nichtje hoorde de schoten, maar durfde niet te gaan kijken. Op de Echteldse veehandelaar M. van Krieken is Woensdagochtend een roofmoord gepleegd. De aanvaller stal ruim 8000.van het slachtof fer. Toen van K. in een by zijn woning gelegen schuur het vee wilde gaan voeren, alvorens dit naar de markt zou worden gebracht, werd hij op korte afstand beschoten en dodelijk getroffen. In de woning bevonden zich toen nog de 80-jarige vader van K. en een nichtje- Deze laatste heeft wel kreten om hulp gehoord maar durfde niet te gaan'kijken. Het meis je wist, dat van K. een groot gelds bedrag by zich had. Kort na de aan slag kwam een broer, G. van K. met een vrachtauto om het vee naar de markt, in Den Bosch te vervoeren. Hy vond tóen zijn broer dood op het erf liggen Staking dreigt in textiel industrie van Catalonië. De op Zaterdag begonnen staking van 1.300 arbeiders by een textielfabriek te Manresa by Barcelona dreigt zich uit te breiden tot de gehele textiel industrie van Catalonië- Ook in an dere fabrieken in dit district ligt het werk stil. Aanvankeiyk hadden onderhande lingen met het ministerie van Arbeid succes. Maar toen een regeling in zicht kwam, verklaarden andere fa briekseigenaren, dat zij een loonsver hoging niet konden betalen met het oog op de tegenwoordige hoge prys voor katoen. NA 14 JAAR IN HET VADERLAND. Generaal genoot zichtbaar van de ontvangst. Ongeveer 5000 personen hebben Dinsdagavond generaal Mac Arthur ecu geestdriftig welkom bereid op het vliegveld van San Francisco. Toen Mac Arthur uit het vliegtuig stapte verbrak de menigte het cordon en officieren en vrienden van de generaal moesten een haag vormen om een kleine gang open te laten. De lenzen van een ware battery televisie-, film- en fotocame ra's volgden de generaal, zjjn vrouw en zyn zoon Arthur (die nog nooit In de Ver. Staten is geweest). MacArthur genoot zichtbaar van de ontvangst. Elke keer, dat hij zich tot de menigte wendde en glimlachte, ging er een luid gejuich op. Na de in spectie van de erewacht, werd de ge neraal officieel verwelkomd door de burgemeester van San Francisco, Ro binson, en andere hoge functionaris sen. Een klein Zuid-Koreaans meisje werd bijna bedolven onder de bloe men, die zij mevr. MacArthur wilde aanbieden. Zij was het dochtertje van een consulaire beambte. MacArthur zei„Ik kan niet zeg gen hoe goed het is, thuis te zijn. De ze ontvangst zullen wij niet verge ten". Per auto reed de familie MacAr thur van het vliegveld naar San Fran cisco, gevolgd door een stoet van dui zenden andere auto's. Langs de route naar het voorname Francis Hotel, waar een suite voor hem en zijn gezin gereserveerd was, stonden duizenden mensen opgesteld. Jaar van grote activiteit Binnen acht maanden gereed In Goes staat er dit jaar op het gebied van openbare werken nog heel wat te gebeuren! Grote, lang verwachte verbeteringen zullen tot stand komen, welke echter ook met tydeiyke ongemakken gepaard zullen moe ten gaan. Straks zal begonnen worden met de verbetering van de hoofd verkeersweg, waarover reeds sedert 1939 wordt gepraat. De bewoners van W'ilhelminastraat, Zuidvlietstraat enz. hebben met de aanleg van de nieu we riolering reeds een voorproefje gehad van de onvermijdelijke ongemak, ken. In de komende maanden zal hiervan nog in veel ruimere mate kunnen worden „geprofiteerd", wanneer het grote verkeer door de veelal nauwe straten zal moeten worden omgelegd. Met begrip voor de noodzakeJykheld hiervan, zal echter ongetwyfeld ieder deze moeilykheden op de koop 'toe willen nemen. Vooral wanneer men hoort wat uiteindelijk het resultaat van deze opofferingen zal zyn. op de Ryksbegroting. In September jl. werd opnieuw begonnen en vooral door de vlotte medewerking van de hoofdingenieur-directeur van de Rykswaterstaat in Zeeland, ir. Th. Heyblom, kwam de zaak toen spoedig voor elkaar. Het Ryk zal 75 bijdra- gen in de kosten van de hoofdbaan, tot een maximum van 250.000. Er zal ongeveer 150.000 voor rekening van de gemeente blijven. EEN MODERNE VERKEERSWEG. Dinsdag 8 Mei zal de aanbesteding worden gehouden. Wanneer daarop half Juni de gunning kan geschieden, wordt gehoopt dat het werk binnen acht maanden geheel gereed zal kun nen zyn. De verkeersbaan wordt 7 m. breed, by de Koepoort zelfs 8 m. Langs de baan komt een betonwand met daar naast aan beide zijden een rijwielpad van rode tegels. Totaal wordt de nieuwe weg dus ruim 10 m. breed. De trottoirs krygen een breedte van 2 3.50 ra in een onderhoud met de directeur van gemeentewerken, de heer J. Oranje, was deze zo vriendeiyk een en ander uit de doekjes te doen. Sta pels tekeningen, foto s en enkele ma quettes kwamen ter tafel en by het zien van dit alles, dwingt het grote bewondering af voor wat deze vol ijverige directeur met zijn betrekke lijk beperkte staf van personeel, in de afgelopen twee jaar heeft gepres teerd. De hoofdverkeersweg zal dus nu worden verbeterd. Geen enkele weg gebruiker zal niet van de noodzake lijkheid hiervan doordrongen zyn. Reeds in 1939 werd hierover gepraat. Men wilde er toen een klinkerweg van maken en het was toen reeds zover, dat het Ryk in de kosten zou bydra- gen. De oorlog deed echter alle plan nen in duigen vallen. In 1946 werd de zaak opnieuw opgenomen, nieuwe toezeggingen verden gedaan, de plannen kwamen gereed doch leen zij tot uitvoering zouden komen, ont brak het de Waterstaat aan de dui ten. Mede door volhouden van ti. en W.. kwam deze zaak later opnieuw De verlichting zal op de modernste wijze geschieden met T.L.-buizen welke met vieren tegelyk worden ge monteerd in armaturen op palen van 8 m. hoogte. De weg zal hierdoor ge heel verlicht worden. DE RIOLERING. Een ander zeer omvangrijk kostbaar project voor de gemeente Goes, is de nieuwe riolering. Trots de tegenslag door de vele regenval één dag regen kost de gemeente gemiddeld 1000 is men thans zo ver, dat de grootste buizen zjjn ge legd. In twee jaar tyds ging 1 km. hoofdriolering tot een bedrag van 700.000 in de grond. Nog vyf ki lometer zal moeten volgen, doch men zal wel tien jaar verder zijn voordat dit alles gereed is. Toch gaat men verder met de rioleringswerkzaam heden. Op 24 April a.s. zal het eer ste deel van de zuiveringsinstallatie aan het eind van de Zuidvlietstraat worden aanbesteed. Ook weer een karwei van ongeveer drie ton. (vervolg op bic. DC Laatste eer aan Bevin. Een grote, zwygende menigte heeft Woensdag de ïykstoet gadegeslagen, die zich langzaam achter de baar met het stoffeiyk overschot van En- gelands voormalige minister van Bui tenlandse Zaken, Ernest Bevin, naar het crematorium begaf. Naast de meeste leden van het Britse kabinet waren taliijke diplo maten uit de gehele wereld, politici, vakbondsleiders en andere autoritei ten byeengekomen om de nagedach tenis van Bevin te eren. Onder de 142 kransen van grote internationale figuren en eenvoudige arbeiders bevonden zich een reusach tige krans van rozen van Koning Faroek van Egypte en een van de V.N. Byna alle landen van de wereld hebben door bloemen aan hun mede- I Noordoosteiyke wind. leven uiting gegeven- Toen het bericht van Mac Arthurs aankomst bekend werd, begonnen in alle delen van de V. S. fabriekssirenes te loeien, torenklokken te beieren en autohoorns te toeteren. Toen door de radio's het sein van aankomst weer klonk, floepten de floodlight-installa- ties voor alle wolkenkrabbers van San Francisco aan en begonnen de saluutschoten te daveren uit zeventien vuurmonden. Sommigen in de menig te, die voor het hotel was samenge stroomd, droegen borden met op schriften als „vrede tot elke prijs. Einde aan de oorlog in Korea", doch de dragers werden spoedig omringd door groepjes dreigende burgers en pas uit Korea teruggekeerde mari niers, die hun de borden uit de han den rükten en hun een paak slag ga ven. Er vielen echter geen slachtof fers en toen de politie kwam om in te grijpen, behoorde het incident tot het verleden. NIET IN DE POLITIEK. Woensdag heeft MacArthur een ry- toer door San Francisco gemaakt Hy was gezeten in een open auto, tus sen de gouverneur van Californië en de burgemeester van San Francisco. In een volgauto zaten de echtgenote en de zoon van MacArthur. Langs de route hadden zich zoveel mensen opgesteld, dat de wagen nau welijks vooruit kon komen. De gene raal groette vrolyk naar de juichen de massa. MacArthur verklaarde later: „Men heeft my juist gevraagd of lk voor nemens ben my met de politiek in te laten." Ik heb geantwoord: „Neen." Voor Maandag einde van de crisis? Binnen vyf dagen dienen de voor zitters van de Masjoemi (Mohamme daanse party') en de P.N.I. (Nationa le party) de heren Soekiman en Sidik Djojosoekarto, een nationaal coalitie kabinet op brede basis te vormen. Dit deelde president Soekarno Woensdag ten paleize aan de pers mede, nadat hy had bekend gemaakt, dat mr. Sar- tono (P.N.L) op zyn verzoek oj .he ven was van de opdracht tot vorming van zulk een kabinet. In politieke kringen meent men, dat de aanwijzing van nieuwe formateurs een gerede kans geeft, dat de Indone sische kabinetscrisis, die een maand oud is, a,s Maandag beëindigd zal zyn. VOORSPELT: VRIJ VEEL BEWOLKING. Weersverwachting, geldig tot Don- Ierdagavond. Half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog weer. Aan vankeiyk zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen, in het Noorden van het land later matige Noordoos tel yke wind. Ongeveer de- 1 zelfde temperaturen als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1