PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nieuwe poging tot bemiddeling in de Koreaanse oorlog Werkgelegenheid blijft goed 0£ BILT Kantlijn Vandaag WERKGEVERS WILLEN STIJGING VAN PRIJSPEIL TEGENGAAN ISRAEL'S LUCHTMACHT BEGINT ACTIE TEGEN SYRIË Wilde staking op scheepswerven Frankrijk heeft thans een nieuwe kieswet Prins op bezoek bij mevrouw Péron VOORSPÉLT: 194e Jaargang - No. 81 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer Adj W de Pagter. Hoofdred. G. Ballintljn PI. verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4.55 p kw fr p. p. f 4.80 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 6 April 1951 ADVERTENTIEPRIJS 20 Ct. per mm. Minimum p. advertentie t 3.— ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adre* Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160)M-burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2473 (b.g.g. 2228): Oostburg. Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Temeuzen Brouwerijstr. 2; Zlerikzee: N. Bogardstr. C 160. tel.26. VREDESOPROEP GEFORMULEERD Felle aanval van generaal Mac Arthur op de „politici" De berichten over Korea zijn tegenstrijdig en wijzen op liet bestaan van twee groepen binnen de Ver. Naties. De ene wil de bemiddelingspogingen voortzetten en een nieuw beroep doen op China, de andere groep voelt meer voor een krachtig militair optreden. De vertegenwoordigers van de twaalf Aziatische en Arabische landen, die enige maanden geleden voor een vreedzame oplossing van het conflict in Korea hebben geijverd, zijn Donderdag te New York in de woning van de Indiase afgevaardigde bij de V.N., sir Senegal Rau, bijeengekomen om hun besprekingen weer op te nemen. Op deze bijeenkomst zou een nieuwe vredesoproep geformuleerd zijn. Te Tokio is commentaar geweigerd op berichten uit Washington, dat ge neraal MacArthur toestemming zou hebben gekregen bases in Mandsjoe- rije te bombarderen. Generaal Strate- meyer zeide echter: „Ik ben MacAr- thurs bevelhebber der luchtstrijd krachten in het Verre Oosten en zal zijn bevelen naar beste krachten uit voeren". Generaal MacArthur zelf heeft in een onderhoud met de militaire cor respondent van de „Daily Telegraph", een felle aanval gedaan op de „poli tici", die hij venveet het oprukken van de troepen der V.N. in Korea te belemmeren. Het was de eerste keer in zijn mi litaire loopbaan, dat hij strijd moest voeren zonder een bepaald doel. Het „ware doel" van een bevelhebber in de oorlog is het vernietigen van de tegenover hem geplaatste strijd krachten, doch dat is in Korea niet het geval. Het wordt tijd, aldus Mac Arthur, dat de politici de werkelijk heid onder ogen zien. Indien zij op hielden er doekjes om te winden, zouden de verbonden legers de Chi nese communisten gemakkelijk ge noeg kunnen verslaan. De toestand zou lachwekkend zyn, indien er geen mensenlevens mee gemoeid waren. De Chinezen beschikken niet over een industrieel potentieel en hebben 26 Joden gewond bij incident in Salzburg Bij een botsing met politie en bur gers zijn te Salzburg Woensdagavond 26 Joden gewond, van wie tien ernstig. Het incident gebeurde voor een bios coop, waar de laatste film van de re gisseur Veit Harlan draaide. De Joden protesteerden tegen deze film. Veit Harlan heeft onder het na zi-regiem de film „Jud Süss" gemaakt. Na de Kamerdebatten kan de rege ring tevreden zijn. Haar beleid ten aanzien van de versobering is met ruime meerderheid door de Ka mer goedgekeurd en daar was het tenslotte om begonnen. De motie-Ne- derhorst, die ten slotte weinig min der was dan een felle aanval op de pryzen-politiek der regering en neer kwam op de afkondiging van een prijsstop, werd ingetrokken. Slechts een der moties-Anariessen werd aan vaard en dat was toch eigenlijk een motie van ondergeschikt belang, waarin een zeer beleefd verzoek tot de regering werd gericht. Minister van den Brink heeft zich ln dit debat over lonen en prezen van zijn goede zijde laten zien. Hij bleef volkomen meester van de situaties en ontzenuwde de voornaamste argu menten van zyn tegenstanders. Het resultaat van de stemmingen was voor een belangrijk deel zyn persoon lijk succes. De betekenis van de jongste Ka merdebatten is, dat, nadat reeds bij de behandeling van de regeringsver klaring de volksvertegenwoordiging zich accoord had verklaard met de grote lijnen van de versoberingspoli- tiek, de Kamer thans ook uiting gaf aan haar instemming met het practi- sche beleid ter bereiking van een slui tende betalingsbalans. Weliswaar was deze instemming niet unaniem. Want ook ditmaal wer den er natuurlijk pogingen gedaan om politieke munt uit de situatie te slaan, maar de regering kan tevre den zyn. Van betekenis was ook de verkla ring van dr. Drees, dat de rege ring niet aan devaluatie denkt. Zonder dat de verschijnselen veront rustend waren, begon zich toch van een deel van ons volk de opvatting meester te maken, dat goederen be ter zyn dan geld. Dit wijst op vrees voor inflatie'er de verklaring van de minister-president zal er ongetwij feld toe bijdragen, dat deze vrees ver mindert. Hoe minder paniek en hoe minder geprikkeldheid er heersen, hoe gun stiger het effect zal zijn van de terug schakeling naar lager levensniveau. Merkwaardig genoeg leverden de stemmingen Woensdag het schouwspel op, dat twee P.v.d. A.-Kamerleden vóór een communisti sche motie stemden. Men kan zich natuurlijk op het standpunt stellen, dat dit op het re sultaat niet de minste invloed had en dat de bestfzich wel eens vergissen kan Maar de geachte Kamerleden, die zich hier vergisten, moeten met hun gedachten toch wel heel ergens an ders zijn geweest. geen rubber, bijna geen olie en on voldoende voedsel. Zij hebben te kam pen met een wijdverspreide en toe nemende guerilla-beweging. De ver bonden legers behoeven slechts hun kusten te blokkeren en hun pover spoorwegnet te vernietigen om hen spoedig machteloos te maken. In der gelijke omstandigheden zou inmen ging van de Sowjet-Unie onwaar schijnlijk zijn, aldus verklaarde Mac Arthur. VERDERE OPMARS. De verbonden legers zijn Donder dag in groten getale langs het gehele centrale front d» 38ste breedtegraad overgetrokken. Overal wordt toene mende tegenstand gemeld. De Chine zen hebben zich achter geweldige prikkeldraadversperringen ver schanst en de grond ligt bezaaid met mijnen en trucbommen. De manschap pen moesten hun toevlucht nemen tot een tactiek uit de eerste wereldoor log: Over niemandsland kruipen om het prikkeldraad door te snijden. Atoomspionnen in Amerika ter dood veroordeeld Een Amerikaans federaal gerechts hof heeft Donderdag Julins Rosenberg en zijn vrouw Ethel, die schuldig wa ren bevonden aan het uitleveren van atoomgeheimen aan de Sowjet-Unie, ter dood veroordeeld. De federale rechter Irving Kaufman gelastte, dat het vonnis in de week beginnende 21 Mei voltrokken zou worden. Het hof noemde niet de manier van terechtstelling, maar verklaarde dat de terechtstellingen zouden worden vol trokken „volgens de wet". David Greenglass, broer van mevr. Rosenberg, die bekende atoomgehei men achterhaald te hebben, toen hij werkte op de atoombombasis te Los Alamos, en ze doorgegeven te hebben aan de Rosenbergs, was de voornaam ste getuige van de openbare aankla ger tegen zijn zwager en zijn zuster. De Rosenbergs gaven bij het horen van het vonnis geen teken van ont roering. Een vierde aangekaagde. Morton Sobell, werd tot 30 jaar gevangenis straf veroordeeld. De verdedigers hebben medegedeeld, beroep te zullen aantekenen. Plaatsvervangers lunchten bij Gromyko De plaatsvervangers van de Grote Vier hebben Donderdag aangezeten aan een lunch, die hun door de Rus sische afgevaardigde. Gromyko, in de Russische ambassade te Parijs werd aangeboden. Volgens waarnemers zijn de plaats vervangers er niet in geslaagd enige voortgang te maken bij hun pogingen, een voor alle partijen aanvaardbare agenda voor de vier-ministersconfe- rentie op te stellen. ...is het 150 jaar geleden, dat D. Dronkers, die menige Zeeuw se polder heeft ingedijkt, doch vooral naam maakte als pro motor van een spoorwegver- B binding van Zeeland met Bra-1 M bant, te Axel werd geboren. g Verhoging posttarleven in overweging Naar het Handelsblad bericht is een verhoging van de posttarieven in ern stige overweging. De thans voorgenomen tariefsverho ging wordt noodzakelijk geoordeeld ui verband met de stijging van de ex ploitatie-kosten van het P.T.T.-bedrijf. o.a. als gevolg van de laatste loonron- den. Vrijspraak in zigeuner drama te Sittard S. R., alias de oude Marks, hoofdver dachte in het zigeunerdrama te Sit tard, die er van verdacht werd in een café een der Basili's te hebben neer geschoten en tegen wie in hoger be roep zeven jaar gevangenisstraf was geëist, is door het gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken. GEEN DOORBEREKENING LOONSVERHOGING Oproep aan leden van de organisaties De vier verbonden van werkgevers, te weten het Verbond van Neder landse Werkgevers, het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond, het R.K. Verbond vah Werkgevers-VakVerenigingen en het Verbond van l'rot- Chrlstelyke Werkgevers in Nederland, achten het. van het grootste belang aan een verdere styging van het pryspeil zo veel mogeiyk •paal en perk te stellen. Het secretariaat publiceerde het volgende communiqué: Voortgang van de tot dusverre plaats gevonden prijsstijgingen, welke tot verschillende loonaanpassingen heb ben geleid, stelt ons land voor de dreiging van een niet te remmen eco nomische ontwrichting. Niet alleen zou dan het bestaanspeil van grote groepen van de bevolking tot een onverantwoord niveau dalen, ook de dringend noodzakelijke bevordering van onze uitvoer, welke tot een zo laag mogelijk pryspeil dwingt, zou volledig schipbreuk lijden. De Nederlandse ondernemerswe reld gevoelt zich mede voor het te voeren prijsbeleid verantwoordelijk en wenst daarom met alle beschik bare middelen de voor ons land on gunstige prijsontwikkeling te rem men. Deze prijsontwikkeling wordt zowel beïnvloed door de noodzakelij ke invoer van in het buitenland in TEGENSTELLINGEN OPGELAAID Wapenstilstandsovereenkomst werd geschonden De afgelopen dagen Is grote spanning ontstaan tussen Israël en Syrië. Donderdagavond heeft de Israëlische luchtmacht Syrische versterkingen gebombardeerd in een gedemilitariseerde zone nabij het meer van Galilea, Dit bombardement was een „vergeldingsactie" voor een beweerde schen ding door Syrië van de wapenstilstandsovereenkomst. Volgens een Israëlische woordvoer der zyn soldaten van het Syrische le ger en gewapende Arabieren van uit de lucht bestookt. De actie volgde op 'n incident, waarbij zeven Israëli sche politiemannen werden gedood, drie gewond en één gevangen geno men. In de Israëlische lezing van het incident werd gezegd, dat Syrische troepen de gedemilitariseerde zóne van Noord-Israël binnenrukten en een deel van de zóne bezetten. Toen het bericht van de botsing de gemengde wapenstilstandscommissie, die te Haifa in vergadering was, be reikte, stelde de Israëlische delega tie voor, de vergadering te verdagen en onmiddellijk ter plaatse een on derzoek in te stellen. De voorzitter en vertegenwoordiger van de V.N., kolonel Bossavy, weigerde echter en stond er op dat de besprekingen werden voortgezet. De Israëlische de legatie had zich toen rechtstreeks met de Syrische delegatie verstaan, over het instellen van een onderzoek. Israël heeft Donderdagavond me degedeeld, dat het bij de Veiligheids raad van de Ver. Naties zal protes teren tegen een „flagrante schen ding" door Syrië van de wapenstil standsovereenkomst. Haak-in-actie overschreed de half millioen De „haak-in-actie" van de N.C.R.V. ten bate van de kankerbestrijding heeft Donderdag een half millioen gul den overschreden. Tot eind Mei wordt de „haak-in-ac tie" nog voortgezet. Een veld vol reuzenpaddestoelen ljjkt dit heuvelterrein in Korea tydens een massale landing van het 187ste regiment Luchtlandingstroepen van het Amerikaanse leger. Met de parachutes worden gelijktijdig uitrustings stukken neergelaten. ZEELAND'S ECONOMISCHE KRONIEK Op drie werven in Groningen wordt niet gewerkt. Bij de scheepswerven langs het Winschoterdiep in Groningen is een wilde staking uitgebroken. Op drie, van de totaal ongeveer tien, tussen Hoogezand en Groningen gelegen werven, ligt het werk geheel stil. De stakers eisen de 5 loonbijslag, maar de directies staan echter op het standpunt dat dit niet mogely'k is omdat de arbeiders nu reeds vier we ken een week loon extra krijgen. Het aantal arbeiders op de verschillende werven varieert van zestig tot onge veer tweehonderd. Hoe groot het aantal stakers is, is niet bekend. De tewaterlating van een coaster van één der werven, kon Donderdag, in verband met de staking, niet door gaan. Suriname heeft een nieuwe regeringsraad De heren J. Drielsma, A. Currie, A. Smit, A. Alberga, F. Oliviera en W. Juglall, die dezer dagen werden voor gedragen voor benoeming in de nieu we regeringsraad van Suriname, zijn Donderdag beëdigd als lid van de re geringsraad. De heer Drielsma is waarnemend premier. De heren Lim A Po en H. Bergan zijn benoemd tot voorzitter resp. ondervoorzitter van de Staten van Suriname. Het onder Panamese vlag varende s.s. „Roma". thans in charter by de Ne derlandse regering, wordt Zondagavond laat te Rotterdam verwacht. Dit is het derde schip, dat Ambonnezen en him ge zinnen naar Nederland brengt. Verbetering van het verkeer In de afgelopen maand stond het verzet van verschillende kringen tegen het Streekplan Walcheren op de voorgrond. De Walcherse gemeentebestu ren, de Stichting voor de Landbouw en de V.V.V. z(jn het niet eens met de rigoureuze wtfze, waarop het toekomstige gebruik van de grond zal worden vastgelegd. Door deze botsing van opinies krygt het plan ongetwijfeld een dynamischer Inslag, waarby aesthetische en commercieel-economische ach tergronden beter tegen elkaar worden afgewogen. De voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de Zeeuwse eilan den herstelde een oud en goed ge bruik door het houden van een jaar rede, waarin een overzicht over het jaar 1950 werd gegeven. Voor de meeste bedrijven was dit een goed jaar, terwijl de verwachtingen voor 1951 niet al te hoog zijn gespannen. De daling van het levenspeil en de grondstoffen-schaarste zou de afzet wel eens kunnen doen stagneren. On dertussen was het werkloosheidscijfer over Februari in Zeeland met 3000 nauwelyks hoger dan in dezelfde maand in 1950. Ons gewest heeft nog altijd het kleinste percentage werk lozen. Gezien het feit, dat ae bevol king sterk is toegenomen betekent dit, dat de werkgelegenheid de laat ste tijd eveneens steeg. Vlissingen werd naast industrie-stad deze maand ook weer marine-stad door het arriveren van de Heemskerck. Voor de eerste stad in Zeeland is dit economisch zeer gunstig. De grote bouwactiviteit aldaar is zeker geen luxe. INDUSTRIE. In Oost Zeeuwsch Vlaanderen ont stond een arbeidsconflict tussen de grote industrieën langs het kanaal Terneuzen—Gent en de werknemers. Zeeland's reputatie als sociaal rusti- te provincie bleef gehandhaafd, door at dit conflict spoedig werd bijge legd. Een collectieve arbeidsovereen komst zal de werktijden voor conti- nu-arbeid en de lonen op gelijke voet regelen als elders in ons land Voor de fabrieken betekent dit productie moeilijkheden en extra-investexingen. Terecht werd zowel van onderne mers- als van arbeiderszijde gepleit voor een ruimere woningtoewijzing, waardoor van de gunstige ligging van dit gebied beter profijt kan wor den getroken. De houthandel Alberts gaat zyn be drijf geleidelijk overbrengen naar het terrein voor groot-industrie te Mid delburg, waar het 6 ha. zal beslaan. Voor de Middelburgse economie is het behoud van dit bedrijf met natio nale betekenis van groot belang. In Axel werd door het gemeentebestuur en particulieren een industrialisatie- commissie opgexicht, die met concre te plannen hoopt te komen. ISOLEMENT. Jammer dat de Kamer van Koop handel voor Zeeuwsch Vlaanderen ten opzichte van de Zeeuwse Ten toonstelling 1953 een isolementspoli- tiek lijkt te gaan voeren. Men kan een gewest van 270.000 inwoners niet straffeloos in tweeën delen. Veeleer is eenparige actie op z^'n plaats. De accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw stelt momenteel een onderzoek in naar de hoogte van de exploitatiekosten van het vlas in Zeeuwsch Vlaanderen. Wellicht dat dit zal uitwyzen, dat er geen reden is om dit gebied onder de vlasheffing te doen vallen. Deze Industrie zit fi nancieel zeer moeiiyk, o.m. door de na-oorlogs-investeringen, die de con currentie met België verzwaren. Het probleem van het afvalwater der vlasroterijen is momenteel bij de Pro vincie in studie. De vlasindustrie be weert de kosten van een zuiverings installatie niet te kunnen opbrengen. OPLEIDING. In Oostburg werd een begin ge maakt met de bouw van een nieuwe ambachtsschool, terwyl ook die in Vlissingen sterke groei vertoonde. Het vakonderwijs raakt gelukkig steeds"meer in tel. De Vlismar maak te over 1950 een iets kleinere winst dan over 1949 236.000). Haar maatschappelijk kapitaal wordt uit gebreid van 3 tot 5 mill. In Vlis singen heeft zij slechts het oliebun kerstation over. De hoofdvestiging is thans te Rotterdam, wat ook in de statuten zal worden vastgelegd. De 50.000 voetleiding GoesVlissingen werd deze maand in gebruik gesteld. LANDBOUW EN VEETEELT. Op het industrie-terrein te Middel burg krygt Walcheren nu ook zijn aardappel koelhuis met een capaciteit van 1000 ton. De bouwkosten bedra- fen rond 100.000. De Coöperatieve eeuwse Aan- en Verkoopvereniging te Wemeldinge zette in 1950 voor 3.9 mill, onr (1949: 2.6 mill.), waaruit weer eens blijkt, dat de land bouw goede jaren doormaakt. Bij de laatste gelegenheid kwamen nog 60 Walcherse aanvragen binnen voor de Noord Oost Polder, waar voorlopig slechts 40 plaatsen vrij zyn. Dit zou de sanering van Walcheren hier en daar kunnen vertragen. De Goese Paasveemarkt herleefde en bleek een groot succes. De kunstmatige inse minatie neemt sterk toe. In 1950 wer den meer dan 5000 koeien geïnsemi- neerd. Daar men zodoende alleen de beste stieren inschakelt, betekent dit op de duur kwaliteitsverbetering van het ras. De activiteit van de vereni ging „Naar productief vee op Wal cheren" is dus wel op zyn plaats. De Gezondheidsdienst voor dieren vroeg echter meer medewerking van de boeren o.m. voor de t.b.c. bestrijding. Te veel dieren zijn nog aangetast, be halve op Walcheren, waar de veesta pel na de oorlog vernieuwd is. ivervolg op bis. &l prijs gestegen grond- en hulpstof fen als door binnenlandse factoren. In de door de vier centrale Werk geversorganisaties op 15 Maart j.l. gepubliceerde verklaring erkent het Nederlandse bedrijfsleven zich be reid ten volle zyn deel te dragen in de verhoogde lasten, welke op ons volk drukken. Op grond hiervan ge voelen de organisaties de noodzaak er by hun leden op aan te dringen om als op korte termyn effect sorteren de maatregel zich beperkingen op te leggen ten aanzien van de volledige doorberekening van thans werkende prijsverhogende krachten. Zy doen daarom op hun leden het dringende beroep er van af te zien om op grond van de jongste loonsverhoging de prijzen van de eindproducten te ver hogen. De vier verbonden gevoelen zich onder de huidige omstandigheden verplicht met nadruk te wijzen op de bezwaren van een eventueel van overheidswege in het leven te roepen apparaat ter uitvoering van een stel sel van gedetailleerde prijsbeheer- sing en distributie. Een dergelijk stelsel zal voor de vrijmaking van 't internationale Europese handelsver keer een onoverkomenlijke belemme ring vormen en de Europese econo mische samenwerking in gevaar brengen. Doel: uitschakeling van de communisten De Franse Nationale Vergadering: heeft Donderdag de voorstellen tot hervorming van het kiesrechtstelsel met 264 tegen 252 stemmen aangeno men. De communisten. Gaullisten en ver scheidene afgevaardigden van de mid den- en rechtervleugel stemden tegen het voorstel. Het wetsvoorstel is bedoeld om het aantal communisten in het parlement te verminderen, maar de opstellers verwachten niet, dat het aantal stem men op de communistische partij sterk zal dalen. Zij verwachten echter, dat het nieuwe meerderheidsstelsel het aantal communistische en met hen sympathiserende afgevaardigden (177 in totaal) met de helft zal verminde ren. De Gaullisten hebben veel critiek laten horen, omdat zij het voorstel evenzeer tegen hen zelf als tegen de •ommunisten gericht beschouwen. Erewacht van meisjes in blauw uniform Woensdag heeft Prins Bernhard een bezoek gebracht aan mevrouw Eva Péron, de echtgenote van de Ai*- gentynse president. Mevrouw Péron ontving de Prins in haar werkkamer in het ministerie van openbare wer ken. In ditzelfde vertrek in Spaanse styl met gaanderijen, waarin rozen en orchideeën overvloedig prijkten, pleegt mevrouw Péx*on de arbeiders te ontvangen, die met hun vraag stukken bij haar komen. Mevrouw Péron en de Prins namen na de begroeting plaats op een sofa in gobelinstijl, waarachter zich de levensgrote portretten van generaal Péron en zijn echtgenote bevonden. Het onderhoud, dat door het hele gevolg van de Prins werd bijgewoond, duurde ruim een uur. Toen de Prins het ministerie verliet, stonden even als bij zijn aankomst meisjes van de Pexonistische partij in blauw uniform bij wijze van erewacht in ryen opge steld langs de uitgang. ARGENTIJNSE RIDDERORDE. President Péron heeft een besluit ondertekend, waarbij aan Prins Bern hard het groot-kruis van de orde van verdienste verleend wordt. Vissersvaartuig zonk, bemanning sprong overboord Nabij Bloemendaal is de IJmuiden- se Kotter „IJrn. 206" Donderdagmor gen door machineschade aan de grond gelopen. De vissersboot sloeg lek en liep vol water. De twee mannen, die zich aan boord bevonden, sprongen overboord. Zwemmende en geholpen door iemand, die hen wadend tege moet ging en hen een ljjn toewierp, bereikten zij veilig het strand. In een op het strand opgerichte tent werden zij op verhaal gebracht. TIJDELIJK REGEN. Weersverwachting geldig tot Vrij dagavond. Overwegend zwaar bewolkt met la ter vanuit het Zuidwesten regen Zwakke tot matige wind draaiend naar Zuid. Weinig verandering in tem peratuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1