PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bouwarbeiders wensen tweede loonsverhoging van 5 procent DE BILT Auriol en Schuman in New-York. Kantlijn Brits vlagvertoon voor de Perzische kust PRIJSDALING MOGELIJK? Von Falkenhausen acht zich goed behandeld „VOLKSPOLITIE" SCHOOT OP AMERIKAANSE TOERISTENBUS Ruim 3 millioen Duitsers in oorlog omgekomen. Nieuwe voorstellen der Sowjet-Unie. Voorstel om het Suez-kanaal te nationaliseren VRACHTAUTO BIJ GOUDA DOOR SNELTREIN GEGREPEN ZEEUWSE EXPORTEURS HEBBEN NOG VOOR KAPITALEN MOSSELEN Omroepverenigingen werden in het gelijk gesteld VOORSPELT: WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderd. 29 Maart '51 194e Jaargang No. 74 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Boofdred. G. BalllntiJn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 37 ct. per week f 4.55 p. kw. Ir. p. p. f 4.80 per kw. Losse nummers 10 cent. Bur. Vlissingen Walstr. 58—80, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Lon dense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2223); Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102; Temeuzen Brouwerpstr. 2; Zlerlkree: N. BogardstrC^60^teL^G ADVERTENTIEPRIJS 20 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) var. 1—5 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. VOORSTEL VAN AJ1.B. AAN WERKGEVERS E.V.C. eist tien procent en dreigt met stakingen Het bondsbestuur van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, welke is aangesloten by het N.V.V., heeft besloten, zo mogeiyk in samen, werking met de R.K. en Christeiyke bouwarbeidersbonden, aan de werk gevers in de bouw- en nevenbedryven voor te stellen, nog deze week (26 81 Maart) een tweede loonsverhoging van 5 door te voeren. Voorts heeft de A.N.B. aangekon digd de actie van het N.V.V. betref fende het nemen van maatregelen door de regering tot beheersing der prijzen, krachtig te zullen ondersteu nen. De bondsraad zal op korte ter mijn bijeen worden geroepen om maatregelen te treffen, die het wel slagen van beide acties kunnen be vorderen. Inmiddels heeft de (communisti sche) Eenheidsvakcentrale een com muniqué Uitgegeven, waarin in het bijzonder de W.V.C.-ers en de N.V.V.- ers worden opgeroepen de strijd aan te binden voor de uitbetaling van een nieuwe loonsverhoging en wel van 10 procent. „UITBETALING AFDWINGEN". Het verbondsbestuur van de E.V.C. heeft becijferd, dat de kosten van het levensonderhoud de laatste tijd met minstens 15 zijn gestegen. On- Spoedig conferentie der Grote Vier De „He de France", met de Fran se president, Vincent Auriol, aan boord, is Woensdagmiddag in de ha ven van New York aangekomen. Kort voor het aan land gaan ver klaarde Auriol aan boord van het schip, dat zijn land „vast besloten" was iedere mogelijke agressie het hoofd te bieden. Hij zou hoogst waar schijnlijk ..algemene zaken betreffende de wereldsituatie" met Truman be spreken doch hij zou de bijzonderhe den overlaten aan de ministers van buitenlandse zaken, Schuman en Acheson. Schuman, die de reis met Auriol maakt, verklaarde met Acheson o.m. te willen spreken over een conferen tie van de ministers van buitenland se zaken van de Grote Vier. Hg meende, dat zowel Rusland als de drie Westerse grote mogendheden bereid zouden zijn een dêrgelgke conferentie te beleggen. Er wordt de laatste tijd in Neder land opmerkelijk veel aandacht besteed aan 'n boekje, dat reeds eind '49 in Amerika verscheen en ge titeld is „Great Mistakes of the War". Het werd geschreven door een be faamd journalist, Hanson W. Bald win en het geeft een opsomming van de kardinale blunders, die door de leidende figuren in de oorlog werden gemaakt, niet aan Duitse, maar aan geallieerde zijde. Zoals eens Wilson geloofde nu Roo sevelt, aan een wereld na de oorlog, waarin goedheid en naastenliefde zouden regeren en waarin de wede voor goed het heilzaam bezit der mensheid zou worden. Van Stalin duchtte hij geen kwaad. Stalin was veranderd., van de communisten ver wachtte hij geen onheil. Zg zouden big zijn, dat zij hun land weer kon den opbouwen, dat door de Duitsers was verwoest. Roosevelt had het ln het geallieerd overleg voor het zeggen. Daarom liet men Rusland en Duitsland niet elk aar uitputten, maar steunde men Rusland zo krachtig, dat het de gro te overwinnaar in het Oosten kon worden. Men bewoog Rusland om deel te nemen aan de oorlog tegen Japan en het veroverde in enkele maanden Mandsjoerge, terwijl Japan al versla gen was. Men gebruikte zonder noodzaak de atoombom. Men eiste van Duitsland onvoor waardelijke overgave en smoorde daardoor de verzetsbeweging, die de oorlog sterk had kunnen bekorten in de kiem. Bovendien vernietigde men ter wille van die onvoorwaardelijke overgave de Duitse steden en maakte Duitsland daardoor weerloos. Churchill wilde de Duitsers ln de Balkan aanvallen, waar zij 't zwakst waren en waai' men krachtige steun van de partisanen zou hebben gekre gen. Eisenhower wilde de landing in Normandië en gaf daardoor Rusland de gelegenheid zich van geheel Mid den- en Zuid-Oost Europa meester te maken. Aan de Elbe en voor Praag bleven de geallieerde legers rustig wachten totdat de Russen waren gearriveerd En zo ontstond een situatie, die alle na-oorlogse moeilijkheden in Europa heeft veroorzaakt. Kardinale fouten. Inderdaad! Het zijn niet de eerste, die door grote mannen werden gemaakt. Van degenen, die in de jaren 1933-'39 de wereld regeerden, had practisch niemand Hitiers Mèin Kampf gelezen En toch stond alleen in dat boek uit voerig te lezen, wat Hitler van plan was en hoe htj die plannen uit wilde voeren. De Engelsman Wickham steed danks de jongste 5 loonsverhoging is de koopkracht der werkers derhal ve met ruim 10 gedaald. Men wijst er op, dat slechts een doelbewust organiseren en tot ont wikkeling brengen van massale en eensgezinde stakingsacties voor de verwezenlgking van de door de com munisten gestelde eis, de arbeiders klasse kan vrijwaren voor verdere daling van het levenspeil. Men roept de werkers op de onmid dellijke uitbetaling van 5 van de werkgevers af te dwingen als eerste stap naar de verwezenlgking van de 10 loonsverhoging. Oorlogsschepen naar Abadan. Voorzitter Chr. Werkgevers verbond over lonen. De voorzitter van het Verbond van Chr. Prot. Werkgevers, de heer A. Borst, heeft in een bijeenkomst van dat Verbond te Utrecht enkele mededelin gen gedaan over de onderhandelingen, die gevoerd werden over de loontoe- slag in verband met de prijsstijgingen. Na diepgaand onderzoek bleek, dat de kosten van levensonderhoud sinds September 1949 waren gestegen met 9.5 De arbeidersvertegenwoordi gers waren bereid een consumptiebe perking van 5 te aanvaarden en de regering stelde tenslotte een loonsver hoging van 5% voor tot een inkomen van f 4000.— per jaar. Intussen evenwel berekende men bij de arbeidersvakcentrales, dat door nieuwe prgsstijgingen de kosten al weer 3 hoger lagen en men persis teerde bij de eis van 6 loonsverho ging. Er is een lichtpunt, aldus spr., na melijk, dat de mogelgkheid van prys- daling niet ls uitgesloten, en daarmede de mogelgkheid dat de door de arbei dersorganisaties steeds naar voren ge brachte vermenigvuldigingsfactor zijn kracht en betekenis geheel verliest. „Daarom doe ik ook hier een ernstig De Britse admiraliteit heeft behead j £roep de he; In het gebouw van het Gas- en Waterleidingbedryf der Gemeente Apel doorn is Woensdag een huistelefooncentrale in gebruik genomen, welke door de P.T.T. geheel is aangepast aan de mogeiykheden van een blinde centralist, die bovendien beide handen mist. Deze installatie werd gebouwd volgens een model, dat in Engeland in gebruik is, doch dat hier door de P.T.T. vqrder geperfectionneerd is. Toetsen en kiesschijf van een normaal toestel z(jn op dit apparaat vervangen door hefbomen. De centralist, Bas van Wolveren, bedient de nieuwe centrale. Brutale Latijnse spreuk tot afscheid van België. Generaal von Falkenhausen, die door de Belgische regering is vrijge laten, vertoeft thans weer ln Duits land.'Hg verklaarde tegenover jour nalisten dat hn te Brussel goed was behandeld en dat alleen „een groep linksgerichte kringen zich niet erg fatsoenlijk had gedragen" tegenover hem. Von Falkenhausen schreef de La tijnse spreuk „ingrata Belgia, non nos- sidebis ossa mea" (ondankbaar Bel gië, gij zult mijn gebeente niet be zitten) in het gouden boek van de douane van Aken. Op 9 Maart werden von Falkenhau sen. Reeder en Bertram veroordeeld. De Belgische minister van Justitie heeft gebruik gemaakt van zijn be voegdheid ten aanzien van vreemde lingen, de uitvoering van een straf te mogen schorsen en deze door de vreemdelingenpolitie over de grens te laten zetten. In principe heeft een dergelijke maatregel een tijdelijk ka rakter en ontslaat zg de veroordeel den niet van een verdere uitboeting van de opgelegde straf. Indien de ge neraals m België terugkeerde^, zou den zij opnieuw in hechtenis geno men kunnen worden. Naar het zich laat aanzien zullen de straffen ech ter kwijtgescholden worden. gemaakt, dat twee Britse oorlogs schepen, de ^Flamingo" en de „Wild Goose", naar Abadan aan de Perzi sche Golf gezonden zyn. Deze twee schepen vormen met het fregat „Wren" het Britse eskader ln de Per zische Golf, Een Belgisch militair vliegtuig is Woensdag te pletter gestort te St. Ge rard. De beide inzittenden kwamen in de vlammen om. factor mede te helpen verkleinen door niet anders dan hoog nodig en strikt noodzakelijk de pryzen te ver hogen". Vier Britse soldaten naar Oost-Berlijn gedeserteerd. Het Russische persbureau heeft uit Berlijn gemeld dat vier Britse soldaten de Oost-Duitse grens heb ben overschreden en om asyl hebben gevraagd. INCIDENT IN HART VAN BERLIJN. Inzittenden maeftten foto's van politiemannen op Potsdamer Platz. Op de „Potsdamer Platz", waar de Britse, Amerikaanse en Russische sectoren van Beriyn aan elkaar grenzen, is een Amerikaanse legerbus door de Oostduitse „volkspolitie" beschoten. Er zijn geen slachtoffers. In de bussen bevonden zich Amerikaanse militairen en burgers en vele vrouwen en kinderen Op de bus werden vijftien a achttien revolverschoten gelost. Een Britse woordvoerder deelde mede, dat de Westerse geallieerde be velhebbers te Berlgn „een krachtig protest zullen indienen tegen het misdadige optreden der Oostduitse volkspolitie, aie een bus met Ameri kaanse toeristen, waaronder vele vrouwen en kinderen, heeft bescho ten". V De vier autobussen hadden bij hun lit door Berlijn op verscheidene plaatsen gestopt, teneinde de inzit tenden in de gelegenheid te stellen foto's te nemen van niet-militaire ob jecten. Dit was ook bg vorige gele genheden geschied. Bg deze gelegen heid reden de Amerikaanse legerbus- sen, die terugkeerden van een bezoek aan Oost-Berlijn, langzaam langs de verhoging voor de verkeerspolitie in het midden van het plein, waarop zich drie bewapende leden van de Oostduitse „volkspolitie" bevonden. Het verluidt, dat verscheidene inzit tenden der bussen foto's van de Oost duitse politiemannen maakten. NIEMAND GEWOND. Eén der volkspolitieleden gelastte de bestuurder van de eerste autobus te stoppen. Deze scheen dit bevel niet te begrijpen en reed door. Toen de tweede bus voorbij reed, trokken de Oostduitsers hun revolvers en scho ten op de derde. De inzittenden van Door het Westduitse regerings kantoor voor de statistiek is mede gedeeld, dat in de tweede wereld oorlog ruim drie millioen Duitsers op de slagvelden vielen of in steden door bombardementen om het leven zgn gekomen. Men verwacht dat dit aantal nog zal stjjgen, wanneer meer der thans nog als vermist te boek staande in de overlijdensregisters zul len worden opgenomen. heeft na de vorige oorlog al een boek geschreven, waarin hij de blunders opsomt, die in de jaren 1892-1922 door de staatslieden der wereld wérden ge maakt. En reeds Macchiavelli con stateerde, dat men versteld zou staan als men eens wist met hoeveel onver stand en onkunde de wereld gere geerd werd. Ook in onze tgd is dat natuurlijk zo. Soms worden die fouten, de kort zichtigheid, het onverstand en de be nepenheid der staatslieden gesigna leerd. Wij bedoelen tijdig. Maar dat betekent nog allerminst, dat zij algemeen onderkend worden en voorkomen. Het algemene inzicht breekt zich pas baan als het te laat is dit voertuig wierpen zich onmiddel lijk op de bodem. Niemand werd door de kleine twintig schoten, die werden gelost, gewond. Direct na de beschie ting reden de bussen ln verschillende richtingen de Britse en Amerikaanse sectoren binnen. Een half uur na het incident ver schenen tachtig man versterkingen der Oostberlijnse politie. Deze stelden zich gevechtsklaar op in een naburi ge levensmiddelenwinkel. Kort daar op kwamen hoge functionarissen van de Oost- en Westberlgnse politie ter plaatse aan en bespraken het inci dent met hun ondergeschikten. Vier uur later was de toestand weer nor- j maal. Demilitarisering van Duitsland staat voorop. De Sowjet-Unie heeft op de confe rentie van plaatsvervangers nieuwe voorstellen ingediend betreffende de vermindering der bewapening van de vier grote mogendheden en de oor zaken van de internationale span ning. De Sowjet-agenda vermeldt o.a. de punten demilitarisering van Duits land. de vermindering van de gewa pende strijdmachten der grote vier en ln verband hiermede internationale contróle, alsmede het nakomen der tegenwoordige verplichtingen, voort vloeiende uit verdragen en overeen komsten tussen de vier mogendheden. In het Egyptische parlement Is een wetsontwerp igediend tot nationalise ring van de maatsehappg, die het Suez-kanaal beheert. Het wetsontwerp werd ingediend door een journalist-advocaat, waar mee voor het eerst gebruik werd ge maakt van een speciale clausule van de grondwet, die ook aan niet-leden van het parlement toestaat wets voorstellen in te dienen. Het ontwerp stelt voor de aandelen van de maatschappij aan de Egypti sche regering over te dragen en de aandeelhouders met schatklstobliga- ties schadeloos te stellen. Langzaam-aan-actie In Britse wapenfabrieken. Een paar duizend arbeiders in vier Britse wapenfabrieken hebben be sloten te weigeren overwerk te doen. Deze actie zal naar verwacht wordt de herbewapening vertragen. Het doel van de actie, die niet de steun heeft van de vakverenigingen, is het verkrijgen van twee weken betaalde vacantie. Thans hebben de arbeiders een week vacantie. ONBEWAAKTE OVERWEG. Drie doden, één zwaargewonde. Woensdagmiddag is op een onbe waakte overweg tussen Gouda en ZevenhuizenMoerkapelle een met eieren en kippen geladen vrachtauto door een uit Groningen komende diesel-expresse gegrepen. Drie Inzit tenden van de auto werden op slag gedood, een jongetje levensgevaarlijk gewond. De treinbestuurder liep lich te verwondingen op. In de auto bevonden zich de koop- nessenhuis, eveneens in Gouda. De behandelende geneesheer had gister avond nog hoop hem in het leven te kunnen houden. Het gezin Koning had zeven kinderen. De lijn van Gouda naar Den Haag was geruime tyd over één spoor versperd, aangezien de politie een onderzoek moest instellen. GOEDERENWAGON ONTSPOORD. Het treinverkeer ZutphenHenge- man in vogelvocr en 'pluimvee I 1°was Woensdagmiddag enige Koning uit Boskoop, zon 37-Jarige I UW gestremd ten gevolge van het zwager Alblas en de oudste twee zoontjes van K., die morgén veertig jaar zou zgn geworden. De stoffelg- ke overschotten werden overgebracht naar het Van Itersonéziekenhuis in Gouda, terwijl hst zwaar gewonde jongetje is opgenomen in het Diaco- Pseudo-mir.isterdoch'er stond andermaal terecht. De Alkmaarse rechtbank zette Woensdag de zaak voort tegen de 34-jarige Amsterdamse modiste mej. J. v. G., die zoals destijds uitvoe rig gemeld ln Bergen (N-H.) een pensionhouder oplichtte door zich uit te geven als dochter van minis ter Van Maarseveen en grote verte ringen te maken. Er was een psy chiatrisch rapport uitgebracht, dat concludeerde tot sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid. De officier van Justitie eiste een gevangenis straf, gelijk aan de voorlopige nech- tenis ong. negen maanden en onvoorw. ter beschikkingstelling met opname in de Rekkense Stichting. De tweede verdachte, mevr. H. A., die in 't gezelschap vertoefde van mej Van G. en als medeplichtige werd beschouwd, werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewgs. ontsporen van een goederenwagon. Reizigers werden met bussen ver voerd DE M0SSEL-M1SERE. Maar Frankrijk verbiedt de Invoer. De Zeeuwse mosselcultuur maakt benarde tyden door. Men weet het dat de kwekers onlangs de alarmklok hebben geluid, nu hun bedrgven door de beruchte parasiet aan de rand van de afgrond zyn gebracht. Algemeen be kend is echter niet dat op de Ooster- en Westerschelde nog enorme hoe veelheden parasietvrye mosselen liggen, welke niet uitgevoerd kunnen worden. En hiermee zyn het de exporteurs die geruïneerd dreigen te wor den. Deze sombere geluiden vernamen wij uit exporteurskringen te Yerseke. Toen in het najaar de gevolgen van het optreden van de parasiet zich steeds meer deden gelden, ging een aantal handelaren over tot de aan koop van Deense, Duitse en Wadden zeemosselen. Alles moest contant worden betaald, zodat hierin enorme kapitalen werden geïnvesteerd. De reden van deze risicovolle acti viteit? Getracht moest worden de Franse markt ten koste van alles te gen de opdringende Denen te behou den. De kansen stonden goed voor de Zeeuwen, daar zij het voordeel had den een vers product te kunnen leve ren, doordat de afstand vanuit Zee land naar de Franse grens veel ge ringer is. FRANS INVOERVERBOD. Op 18 November kwam echter als een donderslag by heldere hemel het Franse verbod om mosselen uit Ne derland in te voeren, ondanks het feit dat de mossel een geliberaliseerd product is. Men vreesde dat met deze mosselen uit Nederland de parasiet in Frankrgk zou worden binnenge bracht. Het is de Zeeuwse exporteurs echter volkomen onbegrnpelgk hoe dit argument kan worden aange voerd. Nog daargelaten het feit dat bij de onderzoekingen van dr. Kon-in ga aan de Middellandse zee werd ge constateerd dat de bewuste parasiet daar aanwezig is, merkt men van ex- porteurszgde o.i. terecht op, dat hier toch geen zaad- doch consumptie mosselen zouden worden ingevoerd! Bovendien heeft de Franse veterinai re dienst verklaard dat de met de pa rasiet aangetaste mosselen niet scha delijk zijn voor de consumptie en ver der zijn er zelfs verklaringen, dat de nog in Zeeland beschikbare mosselen ook vrij van parasieten zijn! Wat zou er dan nog voor bezwaar kunnen zijn om deze in Frankrijk te laten invoe ren? Vorige maand werd toestemming verkregen om Nederlandse mosselen in Frankrgk te importeren, wanneer deze rechtstreeks van de Waddenzee kwamen. De mosselvisserij is daar echter sterk van het weer afhanke lijk, terwijl bovendien het vervoer over een veel grotere afstand moet geschieden, zodat er in de praktijk weinig van terecht kan komen. DE VOORUITZICHTEN. De hoogste Nederlandse regerings instanties op handelsgebied hebben zich reeds in deze zaak gemengd om te trachten het Franse invoerver bod ongedaan te maken. Het resul taat was echter tot dusver nihil. De exporteurs kunnen niet aan de in druk ontkomen dat de Denen, met gebruikmaking van het dankbaar aangegrepen wapen van de mossel parasiet, in deze affaire een rol heb ben gespeeld, teneinde zich zo op de Franse markt van de Zeeuwse con current te ontdoen. Hoe het ook zij, de positie van de Zeeuwse expor teurs is zeer moeilijk geworden. En daarbg ryst tegelijkertgd de vraag wat de vooruitzichten zullen zgn, wanneer straks wordt overgegaan tot het uitzaaien van zaad van de Eems op de Zeeuwse percelen. Indien Frankrgk in zgn houding volhardt, zou het niet onmogelijk kunnen zgn dat ook deze mosselen mettertgd on verkoopbaar blgven. Temeer omdat Frankrijk thans nog ongeveer het enige afzetgebied is voor het Zeeuw se product. België, dat vroeger ook een belangrijke afneemster was, schijnt volgens de exporteurs op mosselgebied geheel „verdeenst" te zgn. De Deense mosselen zijn na melijk veel groter van stuk, waar door zij bij onze Zuiderburen thans zeer gevraagd zgn. Het feit dat de Deense mossel minder goed van smaak is. neemt men daar blijkbaar op de koop toe. Het is slechts te hopen dat de ge luiden van de exporteurs t.a.v. de toekomst van de Zeeuwse mosselcul tuur. te pessimistisch zullen blgken te zjjn. Op het ogenblik staat het er voor de betrokkenen echter weinig rooskleurig voor. Diverse handelaren, "o verklaarde men ons nog, hebben thans reeds grotere strop geleden dan de kwekers. Geen radioprogramma's in „Het Radiogramma". Woensdag is uitspraak gedaan ln het kort geding tussen de vijf om roepverenigingen en de N.V. Druk kers- en Uitgeversmaatschappij C. Misset te Doetinchem, die het blad van de stichting „Het Radioprogram ma" sinds acht Maart drukt. De pre sident van de Arnhemse Rechtbank, mr. J. H. Smits, heeft bij vonnis be volen om. zo lang ten aanzien van de stichting niet bij gewijsde anders mocht zgn beslist, van de dag van de uitspraak af in „Het Radioprogram ma" achterwege te laten het afdruk ken van de radioprogramma's van de omroepverenigingen in verkorte of onverkorte of in welke vorm ook. op verbeurte van een dwangsom van f 10.000.per verschijnend nummer. Mr. J. Thomassen overleden. In 's Gravenhage is overleden mr. J. Thomassen, de voormalige parti culiere secretaris van Prins Bern- hard. Juist dezer dagen was hij be noemd tot directeur van het kabinet van de gouverneur van Suriname. Tijdens ae oorlog deed hg belangrijk illegaal werk. Arbeiders bij de Metro worden „gevorderd". Het Franse ministerie van Vervoer heeft 28.000 stakende arbeiders van de Pargse vervoerdiensten gevorderd. Een woordvoerder van het ge- meenschappelgke stakingscomité verklaarde, dat de stakers hadden besloten de staking „voor onbepaal de tijd" voort te zetten. Dit besluit was genomen na 'n „onbevredigend" onderhoud met de minister van ver voer, Antoine Pinay. Volgens het sta kingscomité is er een impasse ont staan. De woordvoerder verklaarde, dat „ieder voor zich zelf zou moeten uit maken wat hy rou moeten doen, wanneer hij een vorderingsoproep thuis kreeg". Wanneer iemand geen gehoor geeft aan een opvorderingsoproep kan dit leiden tot schorsing, ontslag en even tueel tot gevangenisstraf van 1 maand tot een jaar of een boete van 1000 tot 300.000 francs. VRU KOUD. Aanvankeiyk marige tot zwakke wind tussen West en Zuid-West, la ter matige tot krachtige wind tus sen West en Noord. Koude ochtend, overdag ongeveer dezelfde tempera- .tuur als gisteren. Half tot zwaar be wolkt met nu en dan buien.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 1