Streekplan Walcheren in ontwerp gereed VREEMDE Bepalingen uit Streekplan Walcheren JIMMY BROWN, sportheld no. 1 Geen sterke industrialisatie verwacht it>e/ gaede toekomst Doelmatige bodembestemming voornaamste doel Ontmaskerd' Waar landhuizen en zomerhuizen mogen komen DINSDAG 27 FEBRUARI 1951 PKOVIIVLMf Zfcfcl/Mf St Sociaal-economisch vooronderzoek leverde lichtlijnen op Er zyn mensen, die aan planologie een broertje dood hebben. Van al die plannen unt later niets terecht, zeegen zü. Na de bevrijding evenwel heeft een daartoe in het leven geroepen com missie een reconstructie-plan voor Walcheren opgesteld, het zogenaamde Snelplan. Het verscheen In 1946 in druk en baarde nog al wat opzien. Ook toen zei menigeen: Daar komt bitter weinig van terecht! De ontwerpers echter van dit Snelplan blijken vooruitziende mannen te zijn geweest. Niet alleen Immers is er zeer veel van uitgevoerd en was het bijvoorbeeld de basis voor de herverkaveling van het eiland, maar bovendien vormt het Snelplan de grondslag voor het thans ter visie llggendo Streekplan, dat als het goedgekeurd wordt, het eerste grote Streekplan in Nederland zal zyn. De grote lijnen en menig detail van het Snelplan vindt men in het Streekplan terug. Voor een goed begrip van de betekenis van een Streekplan dient men te weten, dat het doel er van is de bestemming van de.grond voor de doel einden, waarmede de bodem het grootst mogelijke voordeel afwerpt voor de samenleving. Wil men uitmaken wat de meest geschikte bestemming is, dan zal een goed inzicht in het karakter van de samenleving noodzakelijk zjjn. Boven dien zal men moeten uitgaan van het feit, dat de mens de grond maar voor vier dingen kan gebruiken: om er op te werken, om er op te wonen, om er zich op te ontspannen en om er het verkeer op te onderhouden. De planoloog heeft tot taak om de harmonie tussen deze vier functies zo groot mogelijk te doen zijn. Bij het nastreven van deze harmonie moet de plano loog dan met name rekening houden met de vermoedelijke toekomstige ontwikkeling van het gebied, waarvoor hjj zyn streekplan opstelt. TWEE VRAGEN De vraag hoe die toekomstige ont wikkeling er uit zal zien, wordt be antwoord door de resultaten van het sociaal economisch onderzoek, dat aan de opstelling van het Streekplan is voorafgegaan en waarvan men in het Streekplan een samenvatting vindt. De vraag, hoe de planoloog zich denkt, dat op grond van de toekom stige ontwikkeling de grond het nut tigst kan worden aangewend, wordt beantwoord door de „bestemmings- kaart", waarop aangegeven wordt voor welke der vier genoemde func ties, werken, wonen, ontspanning of verkeer, de bodem door hem bestemd is. Het sociaal-economisch voor-onderzoek In de uitkomsten van het sociaal- economisch vooronderzoek wordt vastgesteld, dat Walcheren gekarak teriseerd moet worden als een semi- agrarisch gebied, waarin het proces der verstedelijking reeds een gevor derd stadium heeft bereikt. De mees te bewoners wonen in de steden, een deel van de dorpsbewoners werkt in de steden, met name uit de randge meenten, de industrie verschaft op Walcheren reeds bijna evenveel men sen een bestaan als de landbouw. Hoewel aangenomen wordt, dat de zware industrie in Vlissingen zich zal kunnen handhaven, evenals de meer verscheidenheid vertonende kleine industrie in Middelburg, ver wacht het rapport geen sterke indus triële ontwikkeling op Walcheren, VERHALEN V_l Er zijn ogenblikken, waarop een sportsman een televisiecamera ver wenst. Een dergelijk moment deed zich voor in de rugbywedstrijd, waar in Frankrijk voor het eerst op Engel se bodem zegevierde (113). Eén der spelers verloor namelijk zijn broek jeGelukkig ontfermden zijn me despelers zich over hem door een hechte muur te vormen, waar hel oog van de camera niet doorheen kon dringen, zodat het incident zijn pijn lijk karakter ontnomen werd. Pijnlijk, maar dan in andere zin, was ook de ervaring van een Frans man uit Burbure in het Noorden. Deze man had last van kiespijn, maar meen de het zonder de tandarts te kunnen doen. Hij greep in een boze bui de nijptang en rukte zo verwoed aan de tand, die hem folterde, dat zijn kaak been op drie plaatsen brak. De breuk moest zodanig verbonden worden, dat hij zich thans met een zuigfles moet voeden Om nog even in Frankrijk te blij ven, de autoriteiten in Parijs doen hun best om het Eisenhower en zijn echt genote zo goed mogelijk naar de zin te maken. In Versailles is de luxueuze villa van wijlen Lady Mendl Dash in gereedheid gebracht en gemeubileerd in Lodewijk XIV-stijl. De generaal heeft echter besloten niet in de villa te gaan wonen. Of liever, het beshiit is a/Jcoxnstig van mevrouw Eisenho werZij houdt niet van de meubile ring en teil moderne stijl. Van Frankrijk naar Duitsland. Een gevangene uit het Huis van Bewaring van Esslingen bij Stuttgart heeft daar een stout stukje d la Manus Oly uit gehaald. De man zat een straf uit van enkele maanden wegens diefstal. De vrijheid lokte echter. Tijdens een wandeling verliet hij zijn plaats, liep naar een hoek van de binnenplaats en klauterde onder de ogen van zijn be wakers op de muur. In enkele secon den stond hij boven op de rand, be dacht zich even en sprong van acht meter hoogte op de straat. De vluchte ling liep blijkbaar geen letsel op, want hij verdween dadelijk in een der stra ten van de ivijk. dat de maximum toeneming ten opzichte van 1947 28% zal bedra gen tot een bevolking van 84.500. Het minimum zal vermoedelijk 74.000 zün. Dit zou een gebied voor woningbouw vergen van 385 ha. Waar de te bouwen woningen moeten komen, wordt niet alleen bepaald door de bestaansbronnen, maar ook door de ontwikkeling van het forensenwezen. Op Walcheren heeft zich een indus triële forensenbevolking ontwikkeld, die zich grotendeels in de stedelijke randgebieden geconcentreerd heeft. Het voordeel daarvan is, dat een te snelle verstedelijking der bevolking vermeden wordt en de persoonlijke, natuuriyke omgeving wordt gehand- met name als gevolg van de onvol doende ontplooiing van de Vlissingse havenfunctie, waardoor Walcheren het karakter behoudt van een excen trisch gelegen gebied. Onvoldoende kapitaalkracht, een onvoldoende ontwikkelde onderne merslaag maken mede, dat zonder sterke stimulering van alle krach ten, welke ten gunste van een in dustrialisatie kunnen werken, een industriële ontwikkeling niet tot stand zal komen. Industrialisatie acht het rapport niettemin nood- zakelyk, al was het alleen maar om de te verwachten bevolkmgs- toeneming in de komende. 25 jaar met 25% op te kunnen vangen. Aangenomen als redelijke verwach ting wordt, dat de industriële bevol king op Walcheren in de komende 30 jaar zal verdubbelen. Toeneming van de agrarische be volking mag nauwelijks worden ver wacht, eerder een afneming die in de komende 30 jaar 20 25% zal bedra gen. Ook het aantal arbeidskrachten in tuinbouw en visserij zal zich ver moedelijk niet uitbreiden. Toch komt het sociaal-economisch onderzoek niet tot sombere conclu sies voor Walcheren. De agrarische sanering zal van Walcheren een van de gezondste landbouwgebieden in ons land maken. Weliswaar zal de industrie de belangrijkste bestaans- bron worden, waarin meer dan de nelft der bewoners zijn brood zal verdienen, maar de rijke natuur maakt de noodzakelijke harmonie tussen werken, wonen en ontspanning in ruime mate mogelijk. De industri ële bevolking zal voor een groot ge deelte nog in een natuurlijk milieu leven. Het werkgebied. In het Streekplan wordt aangeno men, dat het agrarische werkge bied geen grote verandering zal ondergaan. Men zal evenwel, ge zien de verwachte bevolkingsda ling op het platteland, en de niet verwachte sterke uitbreiding van de industrie, toch verrast zyn te zien, dat toch nog 580 ha cultuur grond, of 3%, onttrokken zal moeten worden aan zyn bestem ming. Voor de uitbreiding van het woon gebied is 385 ha nodig, aan industrie tevens 50 ha en voor het nieuwe vliegveld 103 ha. De belangrijke tuin- bouwgrond zal evenwel zoveel moge lijk onaangetast blijven. Weliswaar is met betrekking tot de recreatie gebieden de glascultuur enigermate beperkt, maar elders is ruimte voor ontwikkeling van de glascultuur in overvloed. Het industriële werkgebied zal als de industrie zich traag ontwikkplt een uitbreiding vergen van 33 ha. Is de ontwikkeling zoals men verwacht, dan zal er 50 ha nodig zijn, ontwik keld zij zich boven verwachting, dan zal er 62 ha nodig zijn, waarvan resp. 20, 30 en 38 k 42 ha in Vlissingen. Het nieuwe industrieterrein in Vlis singen is, zoals bekend, geprojecteerd aan de Westzyde van het kanaal en ten Noorden van de Paul Kruger- straat (25 ha). Middelburg's indus trieterrein ligt aan de Kleverskerkse- weg (22 ha) en ten slotte heeft Ame- muiden een industrieterrein van 2 ha, zoals nodig is voor deze snel groeien de gemeenschap. Elders op het platteland is indus trie-vestiging niet wenselijk. Het werkgebied van het platteland is daarom alleen voor agrarische en re creatieve doeleinden bestemd. Het Streekplan concentreert de industrie dus doelbewust op de steden, daar behalve Middelburg en Vlissingen slechts Arnemuiden industrie-terrein heeft en Veere een klein industx*ie- terrein geprojecteerd heeft. Het woongebied. Voor de vaststelling van do om vang van het woongebied is dc toekomstige toeneming van de be volking bepalend. Aangenomen wordt, wederom op grond van het sociaal-economisch vooronderzoek, In alle Walcherse gemeente huizen ligt thans het door de Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland ontworpen Streekplan voor Walcheren ter visie. Gedurende drie maanden heeft iedereen gelegenheid om er bezwaren tegen in te bren gen. Daarna zal het Streekplan door de Provinciale Staten in behandeling worden genomen, vermoedelijk in de zomerzitting van dit jaar. Ten slotte moet het Streek plan, nadat het door de Provin ciale Staten is goedgekeurd, door de Kroon worden goedge keurd. Belanghebbenden kun nen tussen deze beide goedkeu ringen hun eventuele bezwaren bij de Kroon kenbaar maken. Het spreekt vanzelf, dat dit Streekplan voor Walcheren van grote betékenis is. Wij zullen er daarom enkele artikelen aan wijden, waarin de voornaamste gedeelten ervan aan een be schouwing worden onderwor pen. J haafd. Het Streekplan beoogt deze tendens in de toekomst te handha ven de randgemeenten moeten scha kel blijven tussen stad en platteland, en te snelle verstedelijking moet wor den vermeden. Oost-Souburg heeft in dit opzicht de grens reeds bereikt of overschreden en zijn functie moet worden overgenomen door een andere randgemeente. Als zodanig komt met name Koudekerke in aanmerking, dat zowel ten opzichte van Vlissingen als van Middelburg zeer gunstig is gelegen. Ook het platteland zal ech ter in de toekomst een deel van de industriële forensen kunnen behou den (ongeveer 6% van de totale be volking), welke een compensatie zul len zjjn voor de verwachte afname vein de agrarische bevolking. Vernacht wordt, dat Vlissingen zich zal ontwikkelen tot een stad van 30.0000 Inwoners, het Middelburgse bevolkingsaantal zal de 24.000 niet overschrijden. Vooral de randgemeen ten, w.o. ook Arnemuiden, zullen een sterke bevolkingsaanwas hebben (on geveer 48%. Van de toekomstige uit breiding van het woongebied zal 364 ha in de steden worden gevonden, slechts 2% op het platteland. Het recreatiegebied. Ten aanzien van het recreatiege bied wordt vastgesteld, dat dit door de inundatie en de verwoesting van de oude kern van Middelburg, blijven de schade heeft geleden. In de toekomst zal de primaire re creatie daarom hoofdzakelyk moeten worden gevonden in de kuststrook. Van belang is daarom de capaciteit van het strand, waarmede rekening moet worden gehouden. Het toekom stige gebruik van het strand zal dan enige wijziging ondergaan, omdat de breedste strandgebleden by Oranje zon en Vrouwenpolder tot nu toe on voldoende tot hun recht kwamen. De iogiesgelegenheld in Vrouwenpolder zal dan ook royaal uitgebreid kunnen en moeten worden, terwyl deze ge meente ook het leeuwendeel van de kampeerterreinen kan verkrygen. In het Walcherse recreatiegebied zjjn ook de waterwingebieden gele gen. Een rem op de recreatiefunctie zullen deze gebieden slechts vormen, wanneer geen overgangen tot het strand worden vrijgehouden. Zowel de verharde overgang bij Oranjezon als de verharde overgang in het ver lengde van de Oostkappelse Duinweg zijn daarom van de grootste beteke nis. Afsluiting van de laatste zou de badplaats Oostkapelle ernstig dupe ren, terwyl afsluiting van de eerste overgang een vermindering van de theoretische strandcapaciteit zou betekenen van liefst 26%. De \1is9lngse strandoppervlakte binnen de voorgestelde gemeente grens is zelfs voor de eigen bevol king ten enen male onvoldoende. Uitbreiding met nieuwe logiesbe- dryven van Vlissingen dient' dan ook slechts met de grootste voor zichtigheid te geschieden. Des te groter is de betekenis van de kuststrook van Koudekerke, in het bizonder voor de eendagsrecreatie uit Vlissingen, Middelburg en zelfs Goes. De kuststrook van Biggekerke be hoort grotendeels tot het waterwin gebied en beschikt slechts over één duinovergang. Dit landschappelijk fraaie gebied gelegen tussen de druk- de badplaatsen Vlissingen, Koudeker ke en Zoutelande moet zo ongerept mogelijk blijven. Zoutelande als fami liebadplaats en Domburg als meer luxe-badplaats kunnen een goede. toe- Ter gelegenheid van de opening van de Boekenweek werd in de Stads schouwburg te Amsterdam een literaire cabaretvoorstelling gegeven, wel ke werd bijgewoond door H. M. Koningin Juliana. De aankomst van H. M. Koningin Juliana in Haar loge. Hst wereldgebeuren De affaire Clementis in Tsjecho Slo wakije is thans de ontknoping gena derd nu president Gottwald het offi ciële stilzwijgen over deze zaak heeft verbroken. Er blijven nog duistere punten. In de eerste plaats: waar is Clementis? Volgens de eerste berichten na zijn komst tegemoet gaan. Zoutelande zal zich in de toekomst meer op het Noorderstrand moeten oriënteren. Met grote zorg zjjn in het kust gebied de terreinen voor de zomer huisjes uitgekozen. De wegen. Het hoofdstuk over de wegen legt wederom de nadruk op de noodzaak van de aanleg van de Kyksvveg van de Sloedam naar Vlissingen met een aftakking naar het veer ten behoe ve van Zeeuwsch-Vlaanderen. De luchtverbinding wordt voor de toekomst nog steeds van grote bete kenis geacht. Vandaar dat het vlieg veld voor Midden-Zeeland bij Rit- them geprojecteerd blyft. Een betere verbindingsweg tus sen Middelburg en Domburg over Grijpskerke en Aagtekerke, de ver vanging van de Noordweg tot Sint Laurens door een andere verbinding en 'n goede verbinding VeereVrou wenpolderDomburg zullen even eens tot stand komen. Vlissingen en Domburg er. Veere en Zoutelande zullen directe onderlinge verbinding krijgen. Het toekomstige foren- senverkèer zal een goede verbinding vereisen tussen de kom van Koude kerke en het nieuwe Vlissingse indus trieterrein en tussen Arnemuiden en Veere, dit laatste voor de forensen vissers. Op deze hier globaal weergegeven inzichten is het bestemmingsplan en de bepalingen daarbij gebouwd. Agrarisch gebied wordt beschermd. In de voorschriften in het Streek plan Walcheren zijn een aantal be palingen opgenomen, die voor be langhebbenden van betekenis zijn. Zo wordt bepaald ten aanzien van de woongebieden, dat buiten de be bouwde kommen van Middelburg en Vlissingen en buiten de industrie terreinen het bouwen van industrie- panden alleen is toegestaan als Ge deputeerde Staten er hun goedkeu ring aan hechten. Landhuizen zullen buiten de uit breidingsplannen der gemeenten al leen mogen verrijzen op de daartoe bestemde gebieden van Dishoek, Vrouwenpolder, Oostkapelle en Val- kenisse. De bouwpercelen zullen tenminste 1500 vierk m. groot moe ten zjjn, de gebouwen mogen niet meer dan twee verdiepingen hebben en moeten 20 meter van de weg af liggen. Zomerhuisjes moeten aan de ge- meentelyke voorschriften voldoen en mogen alleen gebouwd worden in het Vebena-bos te Koudekerke, en de daartoe bestemde gebieden van Vrouwenpolder. (De kleine, uitneem- bare zomerhuisjes, die meer kam- peerhuisjes zijn, zuilen op de kam peerterreinen van Vrouwenpolder, Oranjezon, Oostkapelle, Domburg, Zoutelande en Dishoek mogen wor den geplaatst). Buiten de bestaande uitbreidings plannen is hotelbomv alleen toege staan In Dishoek. Vrouwenpolder en bij bet Xollebos in Vlissingen. Het bouwperceel moet ten minste 4000 vierk m. groot zijn, de panden mo gen niet meer dan 8 verdiepingen hebben en moeten 20 meter van de weg staan. Wat de werkgebieden aangaat, zal de industrie geconcentreerd worden op Middelburg en Vlissingen. HET AGRARISCH GEBIED. Ten aanzien van het agrarisch ge bied: het Streekplan tracht op de landbouwgronden alles te weren wat ongewenst moet worden geacht, zo als ontoelaatbare woningbouw, lint bebouwing, etc. De landbouw staat wellicht min of meer sceptisch te genover de „vryheidsbbeperkingen", die zijn opgenomen. Anderzjjds dient men te oedenken, dat deze beper kingen uitsluitend ten doel hebben te voorkomen, dat de landbouw ge schaad wordt. Agrarische bedrijfsgebouwen moe ten geplaatst worden op een bouw perceel van ten minste ha.; gebouwen en inrichtingen voor glas cultuur moeten naar de wegzjjde worden afgeschermd. Voor een gevestigd bedrjjf, waarbij geen woningen aanwezig zijn, mag niet meer dan één eens- fe zinshuis worden opgericht met ien verstande dat het bedrijf ten minste 5 ha. groot is. Gedeputeerde Staten kunnen evenwel ontheffing verlenen. Op een gevestigd bedrjjf, waarbjj één woning aanwezig is. mag nog één eensgezinshuis worden opgericht, mits het akkerbouw- of veeteeltbedrjjf 15 ha„ het fruitteelt- bedrjjf 10 ha. en het tuinbouwbe drijf 5 ha. groot is. Als er reeds twee woningen aanwezig zijn, zjjn deze afmetingen 30 ha. Buitenplaatsen mogen op de agra rische gronden worden aangelegd, mits de totale oppervlakte van het perceel minstens 2 ha. bedraagt. De beperkende bepalingen voor de glascultuur zjjn gemaakt om het prachtige oude gebied bij Vrouwen polder zo gaaf mogelijk te houden. DISHOEK MOET VERPLAATST. Wat de waterwingebieden op woes te grond aangaat, waarin het tegen woordige recreatiegebied bij Dishoek is gelegen, zijn dusdanige bepalingen gemaakt, dat inderdaad het recrea tiegebied naar het Zuiden zal moe ten worden verplaatst, ten einde ver ontreiniging van het drinkwater te voorkomen. Weliswaar komt slechts 1/3 van het water, dat Vlissingen nodig heeft, uit dit gebied, maar Den Haag houdt met het oog op moeilijkheden en noodgevallen vast aan het behoud van dit waterwin gebied. DE DUINEN. In de duingebieden zal niet meer mogen worden gebouwd. Wel mag er een golfterrein worden aangelegd, met de bijbehorende gebouwen. Het vroongebied mag alleen worden ge bruikt voor recreatie, weidebouw en veeteelt met uitzondering van pluim veeteelt. Als bizondere natuurgebieden wor den aangemerkt de Kreekgebieden bij Westkapelle, Veere en Ramme- kens. Zy genieten speciale bescher ming. Er mag één hotel of recrea- tiebedrijf worden opgericht, alsmede een kampeerterrein. Als natuurmonumenten worden beschouwd de wallen van Veere en Middelburg en de vluchtbergen. Ten slotte bestemt het Streekplan een hoek op Walcheren boven de spooriyn aan het Sloe tot schietter- rein. verdwijning was de voormalige mi nister naar Joego-Slavië gevlucht, in latere geruchten was sprake van ar restatie en overbrenging naar een Russische gevangenis. Deze laatste le zing begint waarschijnlijker te wor den naar mate het langer duurt, dat Clementis iets van zich laat horen, waartoe hij toch als „vrij man" in het land .van Tito in staat zou zijn. Ten zij Clementis het veiliger acht voor lopig in het verborgene te blijven le ven. Een tweede duister punt betreft de positie van Gottwald zelf. Alweer volgens de geruchten was hij het, die Clementis tijdig waarschuwde en daarom later zelf onder politiebewa king kwam te staan. Hoe is dit te rij men met de felle rede, die hij thans tegen Clementis en zijn mede samen zweerders heeft gehouden? Mogelijk zijn de geruchten onjuist geweest, mo gelijk verkeert Gottwald in een dwangpositie, waardoor hij wel moest spreken zoals hij deed om zich te be hoeden voor verdenkingen van kette rij. Een felle redevoering hoeft nog niets te zeggen. Ook Clementis placht zich in beter dagen vlot van de be kende communistische terminologie te bedienen en toch is hij thans als „agent" ontmaskerd. Opmerkelijk is. dat Gottwald sprak over een samenzwering in de partij „op grote schaal". Daarmee is wel be vestigd, dat in Tsjecho-Slowakije een sterke Titolstische stroming bestond, die zich echter niet van de belangrijkste sleutelposities heeft kunnen meester maken. Onder een groot aantal hoge functionarissen, die zich behalve com munist ook nog Tsjech voelen, bestaat rancune tegen de volstrekte onderho righeid aan Moskou. De leiding van de geheime politie is echter in handen van meedogenloze Kominform-getrou- we communisten; de minister-presi dent, Zatopochy, is eveneens een on verdachte fanaticus in de leer. Daar bij komt, dat Tsjecho-Slowakije geo grafisch ongunstiger ligt dan Joego- Slavië, dichter bij de Sowjet-Unie, omgrensd door andere volksdemo cratieën, en dat maakt een omwente ling volgens het recept van Tito zeer moeilijk. Gottwald kondigde vergro ting der werkzaamheid aan in de partij en een „onafgebroken zuive ring" in de diverse diensten van de uitvoerende macht. Een prettig voor uitzicht voor de rode elite in Tsjecho- Slowakije. Als een zwaard van Damo cles blijft arrestatie en „ontmaskering" boven de hoofden van alle topfunc tionarissen hangen, door een stille ter reur wordt gepoogd afwijkende in- .zichten het leven onmogelijk te hou den. Wie enige sympathie mocht voe len voor Clementis doet beter zijn spraakorgaan daarvan geen deelge noot te maken en in het openbaar trouw te blijven aan de onfeilbare Stalin en de dogma's van Lenin. Een- voudigen in het"volk hadden zich af gevraagd wie zij moesten geloven, de ontmaskeraars of de ontmaskerde, zei- de Gottwald en zijn antwoord was: „geloof in de partij". Dit simpele re cept voor de eenvoudigen van geest onthult de kern van de communisti sche ideologie en verklaart de fana tieke toewijding van fanatieke aan hangers, die menen zich voor een rechtvaardige zaak in te zetten. Het verklaart waarom met een communist noch vruchtbaar te argumenteren, noch samen te werken valt. In laatste instantie is de drijfveer blind geloof in partij leerstellingen en blinde ver ering van de leider en zijn discipelen. En wat de leiders in het Kremlin zelf betreft, voor zover zij geen gevange nen zijn van hun eigen dogma's, be dienen zij zich van het Marxistische geloof voor naakte machtspolitiek. Be grijpelijk dat een recent boekje, waarin teleurgestelden van het slag Arthur Koestier hun desillusies uit schrijven, getiteld is: „De God, die faalde". 7. Juist op het ogenblik, dat de ini doodsnood ver kerende Jimmy dacht, dat het voorgoed met hem afgelopen was, drong zich eensklaps een grote, robuste figuur door de menigte. Het was niemand minder dan Dirk de Duiker, die behalve een groot zwemkampioen ook een wyd en zijd bekend men senredder was. Het aantal mannen, vrouwen en kinderen, dat Dirk in de loop van zijn nuttig leven aan de woeste golven had ontrukt, was zo groot, dat de goede Dirk er dagwerk aan had gehad cn er kon dan ook niemand te water raken of Dirk was er als de kippen by om hem met een koene sprong na te springen. Het was alsof hy het róók, dat er iemand van de wal in de sloot was geraakt. „Wat is hier aan de hand?" schreeuwde Dirk dc Duiker, terwijl hy zijn jasje al uittrok, want hy wist natuurlijk al lang wat er aan de hand was. „Die sufferd daar beneden heeft zó een knaap van een korreper laten schieten en toen is de vrijer 'm nagesprongen en hij kan niet eens zwemmen", zei een oud mannetje giechelend. Maar Dirk luisterde niet eens. Hy nam een aanloop en dook Jimmy achterna..

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 5