NIEUWS UIT ZEELAND Influenza Sport en wedstrijden JEUK: DÊBRALIIME MARKTBERICHTEN WALCHEREN DINSDAG 27 FEBRUARI 1951 PROV INClALE ZEEUWSE COURANT V.V.V.-Breskens kocht bunkers in de duinen. De bunkers in de duinen tussen Breskens en Groede zijn aangekocht door V.V.V.-Breskens. Zy zullen ver huurd worden voor een prijs, die va rieert van 75 tot 150 per jaar. By V.V.V. zijn reeds thans aanvra gen binnengekomen voor het plaatsen van badhokjes. Inmiddels is het strand geheel van oorlogssouvenirs gezuiverd. VAN VUILNISWAGEN GEVALLEN Het 6-jarige knaapje van de wed. P. te Driewegen, reed Zaterdag op de vuilniswagen mee. Onverwacht viel hij er af en kwam zodanig terecht, dat een hersenschudding het gevolg was. Afscheid Ir. G. de Regt. In kleine kring is in het Strandho- tel te Vlissingen door het personeel, dat rechtstreeks onder hem heeft ge werkt, afscheid genomen van de hoofdingenieur in algemene dienst der PZEM, ïr. G. de Regt, die be noemd werd tot adjunct-directeur van het G.E.B. te Rotterdam. Na mens dit personeel sprak de tech nisch ambtenaar le kl., de heer A. M. Koolwyk, die de scheidende ambte naar toesprak en hem een zilveren sigarettenkoker met inscriptie, enige technische boeken en mevr. De Regt een fraaie herinnering aanbood. Ir. de Regt sprak hierna, mede namens zijn echtgenote, een dankwoord. Ver volgens nam het overige PZEM-per- soneel, dat tevoren reeds een cadeau had aangeboden, afscheid van hem. Middelburg Vlissingen EEN AFSCHEID BIJ HET E _UUR DER „VACANTIEKL ...ES" De afdeling Middelburg van het Centraal Genootschap voor Kinder herstellingsoorden en Gezondheidsko lonies (in de volksmond ,,de vacan- tiekolonies" genoemd) hield haar jaarlijkse algemene vergadering, on der presidium van mevrouw E. Ver maasvan Konijnenburg. Dit jaar droeg deze vergadering een bijzonder karakter. Nadat de penningmeester, de heer P. Luteijn, rekening en ver antwoording had gedaan en gedéchar- geerd was voor zijn beheer, het jaar verslag door de secretaresse, mej. M. J. A. C. de Cleijn Brem, was uit gebracht en goedgekeurd en besloten was ook dit jaar weer 15 kinderen uit te zenden, kwam de bestuursver kiezing aan de orde. Periodiek aftre dend v/aren de dames Vermaasvan Konijnenburg en De Cleijn Brem Eerstgenoemde werd by acclamatie herkozen en nam haar herbenoeming aan. Mej. De Cleijn Brem echter meende, dat voor haar de tijd geko men was, haar functie neer te leg gen. Hoewel de vergadering dit be sluit betreurde, moest zij tenslotte toch zwichten voor de aangevoerde argumenten. Men zal trachten een opvolgster te vinden; zolang deze er nog niet is, zal mej. De Cleijn Brem de voorkomende werkzaamheden bljj- ven verrichten. Zij is gedurende 31 jaren bestuurs lid der afdeling geweest. De laatste kwart eeuw fungeerde zij als secre taresse. Het aantal kinderen, waar van zij de.uitzending heeft verzorgd loopt in de honderden. Meer dan de kinderen zelf, die te jong zijn om het te beseffen, zullen ontelbare ouders zich met dankbaarheid de zorg en nauwgezetheid herinneren, die zij z ch getroostte om de zekerheid te hebben, dat er aan de uitzending niets ont brak. Toen dan ook, nadat de presidente mej. De Cleijn Brem had toegespro ken, de heer D. C. Beaufort voorstel de, de scheidende secretaresse tot erelid dar afdeling té benoemen, werd dit voorstel onder applaus aangeno men. RINGBESTUUR „IN DIENST DER KERK" VERGADERDE TE MIDDELBURG In het kerkcentrum aan het Koor kerkhof te Middelburg vergaderde hst ringbestuur van de Hervormde Mannenorganisatie „In dienst dei- Kerk" onder voorzitterschap van de héér C. Dronkers uit Vlissingen. Er werden huishoudelijke kwesties af gedaan, waarna een bespreking werd gehouden over het oprichten van af delingen in die Walcherse gemeenten, waar deze nog ontbreken. Men be sloot de kerkeraden te verzoeken daartoe stappen te doen na vooraf gaande besprekingen met het mode- ramen van de ring Walcheren. Vrouwenpolder JAARVERGADERING GEREF. MANNEN VERENIGING Te Vrouwenpolder kwam de Gere formeerde Mannenvereniging „On derzoekt de Schriften" in jaarver gadering byeen, onder voorzitter schap van de heer W. Maas. Deze heette de aanwezigen welkom, inzon derheid de heer De Klerk, voorzitter van de afd. Zeeland Hierna las ds secretaris de notulen en bracht zijn jaarverslag uit. Uit het verslag van de penning meester bleek, dat er een goed slot van 46.60 was. De heer De Klerk sprak over „Hoe verwachten wij Jezus, komt?" Op uitvoerige wijze werd dit onderwerp besproken, waarna een drukke be spreking volgde. Westkapelle JAARFEEST „LOOFT DEN HEER" EN „DORCAS". Dezer dagen hielden de Chr. ge mengde zangvereniging „Looft den Heer" en de meisjesvereniging „Dor cas", met de onderafdelingen te West- kapelle, een gecombineerd jaarfeest Na opening door ds. W. Oosthoek, gaf de secretaris der zangvereniging, de heer C. Kaland, op humoristische wijze verslag over het afgelopen jaar Hij wekte de donateurs op hun jaar lijkse bijdrage vrijwillig te verhogen Het koor. onder leiding van de heei M. T. Ventevogel, zong" enige mooie liederen, die met aandacht werden beluisterd. Voorts werd de avond ge vuld met de opvoering van het spel „De ridders met de zilveren schilden' en het toneelstuk „De weg terug Tijdens de pauze werd een verloting gehouden Een fruitmand werd op Amerikaanse wijze verkocht. De op brengst van l' 28.34 werd bestemd voor het Militair Tehuis te Middelburg. Oostkapelle „DE DIJK IS DICHT". Te Oostkapelle werd in het vereni gingsgebouw de film vertoond „De dfik is dicht". Een talrijk publiek volgde deze draaiprent met grote be langstelling. KIEZERSLIJST. Het aantal kiezers, voorkomende op de kiezerslyst van Oostkapelle. badraaat 984. C.II. KIESVERENIGING Te Vlissingen vergaderde de Chr. Historische Kiesvereniging onder voorzitterschap van de heer H. van Rooyen. In zijn openingswoord her dacht deze het overigden van mevr. Hartjes-Nijland, de oprichtster van de Chr. Hist. Vrouwengroep te Vlis singen. Deze werd onder haar leiding een der voornaamste C.H. Vrouwen groepen in ons land. Uit de jaarver slagen van secretaris en penning meester bleek, dat het aantal leden ongeveer hetzelfde was gebleven en dat er een klein batig kassaldo was. Het werd zeer betreurd dat Vlissin gen geen C.H.-lid in de Prov. Sta ten heeft. By de bestuursverkiezing wer'en de heren W. Sanderse Jr en W. Kruisinga herkozen en de heren Gillissen en Adriaanse als be stuursleden in de plaats van de he ren J. Nobels en W. de Ridder, die zich niet herkiesbaar stelden. Tenslotte sprak de heer J. P. Ven tevogel over het kleuteronderwijs. By de plannen om een nieuwe school te stichten memoreerde hg met dank baarheid de steun van B. en W. Ho pelijk komt er dit Jaar nog een Chr. kleuterschool aan de Hogeweg. KALENDER TENTOONSTELLING Te Vlissingen .werd Maandagavond in de zaal 'van dhr de Bilde de jaar lijkse Kklendertentoonstelling voor de studieclub Middelburg-Vlissingen gehouden door de Landelijke Vak technische commissie. Er waren vele keurig uitgevoerde sier-, wand- en kantoorkalenders te zien. De typo grafische verzorging van vele kalen ders in steendruk, offsetdruk en drie- en vierkleurendruk was zeer goed. slechts by enkele was ze iets minder. De belangstelling voor deze tentoonstelling was zeer bevredigend. O en W -Souburg COÖP. BOERENLEENBANK. De coöperatieve Boerenleenbank te Souburg hield haar algemene verga dering in „Rehoboth". Na behandeling van notulen en ingekomen stukken bracht de kassier, de heer P. Jonge- pier, verslag uit. Hieruit bleek dat de omzet over 1950 bedroeg f 2,114,281.22 terwijl de balans een totaal aangaf van f 1.235.636,24 met na reservering en af schrijving 'n netto winst van f 2323.70. Aan spaargelden werd ontvangen f 689,397.41 en terugbetaald een be drag van f 652.500.50. De voorzitter van het bestuur, de heer J. Suurmond Pz., die aan de beurt van aftreding was, werd met grote meerderheid herkozen, terwijl voor de heer Chr. Simonse, die we gens vertrek bedankte, gekozen werd de heer S. van Soelen. Hierna werd door de voorzitter be handeld de „Plafondkwestie" van welk onderwerp hij achtereenvolgens be handelde de handels- en betalingsba lans; de credietvraag en de credietbe- perking en de daaruit voortvloeiende overgang van het,, zelfbeschikkings recht der Bank naar de overheid van het bepalen der liquiditeitsgrens. GEREF. JEUGDCLUBS. Onder leiding van de heer B. Koole werd een ouder- en begunstigers avond gehouden van de Geref. jon gens- en meisjesclubs te Soiymrg. De voorzitter sprak zijn teleurstelling uit dat er zo weinigen aanwezig waren. De jongensclub telt thans 39 leden, de meisjesclub 29 leden. Bij de be stuursverkiezing werd gekozen, mej M. ArendseHuson en de heren B. Koole en L van Sluijs. Ds. van de Berg hield een inleiding over: „Hoe denkt u over de jeugd". Enkele vra gen werden gesteld ep beantwoord Ds. v. d. Berg eindigde met dankgebed- Koudekerke COOP. BRANDSTOFFENVERENI- G1NG „ONS BELANG" Te Koudekerke hield de Coöp. Brand- stoffenvereniging haar jaarvergade ring in hotel Walcheren. De voorzitter, de heer J. Koole ge waagde in zijn openingswoord van de thans heersende „vergaderingsmoe heid". De secretaris de heer M. Schipper, Dracht het jaarverslag 1950 uit. Uit dit verslag bleek, dat de brandverze kering werd verhoogd tot 6000. en dat de Boerenleenbank te Koude kerke j 7000.— voor kasgeld ver strekte. Uit het verslag van de pen ningmeester, de heer J. Geldof bleek, dat het kassaldo per 31 October j.l. 156.22 bedroeg. De heer Melse bracht namens de financiële commis sie verslag uit, waarna de penning meester werd gedechargeerd. Tot lid van de financiële commissie werd be noemd de heer P. Roelse en tot re serve plv. lid de heer A. v. d. Hei den. De beide aftredende bestuursle den, de heren J. Geldof en P. Wiele- maker werden herkozen. Tot lossers werden aangesteld de heren A. v. d. Heyden en W. v. Sluis. De heer J de Witte werd herbenoemd tot bode, de heer W. v. Sluis tot plv. bode. De rondvraag bracht o.a. de wenselijkheid naar voren, om spaar- zegels uit te geven. Er bleek niet veel animo, doeh indien men dit wil zullen a»aarze«els worden uitgegeven. Veelal het gevolg van verwaarloosde kou. Maak een eind aan gevarre kou door keel, borst en rug in te wrijven met deze krachtige zalf. Verwijdert con gestie,^vergemakkelijkt ademhaling en geeft spoedige verlichting. JAARVERGADERING HERV. MANNEN- EN VROUWEN VERENIGINGEN In het gemeentelijk verenigingsge bouw te Koudekerke;werd de gecom bineerde jaarvergadering gehouden van de Ned. Hervormde Mannen- en Vrouwenverenigingen. Ds L. D. v. Dijl verzorgde de Bijbelinleiding, waarna een programma van zang, schetsen en voordrachten werd afgewerkt. Burgemeester en mevrouw Dreg- mans woonden deze feestavond bij, evenals enkele leden van de zuster- afdeling 't Zand, namens welke af deling de heer Swiei*s gelukwensen overbracht. UITVOERING ZANGVERENIGING CRESCENDO. Onder auspiciën van de afdeling Koudekerke van de Zeeuwse Agra rische Raad werd in het verenigings gebouw een uitvoering gegeven door de gemengde zangvereniging „Cres cendo" uit Hoek, onder leiding van haar directeur, de heer J. Kousema ker uit Goes. Na ene openingswoord van de heer J. Vos, voorzitter van de Z.A.R., zong het koor ter inleiding op voortreffe-, lijke wijze een drietal liederen. Het voornaamste onderdeel van het pro gramma vormde de keurige uitvoe ring van de cantate „Ruth, de Moa- bietische". Mevr. Müller uit Terneu zen vertolkte de Ruth-partij, als alt soliste fungeerde mevr. Cardon-Ka- kebeke van Goes en tenor-solist was de heel Van Beloois uit Wiïhelmina- dorp. Aan het slot van de avond bracht de heer Vos koor en dirigent dank voor hun optreden en ook burge meester Dregmans sprak hartelijke woorden. Hij was in 1917 mede-op richter van „Crescendo" en enige ja ren lid, terwijl zijn echtgenote tal van jaren meezong. Deze bood, nadat de voorzitter van de zangvereniging, de heer Ocké. beide sprekers had beant woord, de dames-solisten bloemen aan. BESTUUR GYMNASTIEK VERENIGING Te Koudekerke werd een definitief bestuur gekozen van de onlangs op gerichte gymnastiekvereniging. Me vrouw J. Dregmans werd benoemd tot beschermvrouwe, de heer Jansen uit Vlissingen tot ere-voorzitter (en leider), de heer N. J. Mesker, voor zitter, mevrouw Sloos, secretaresse de heer J. K. Pouwer, penningmees ter, mej. P. de Witte en L. Stroo le den Als datum voor de eerste uit voering werd vastgesteld 16 Maart. Zoutelande JAARVERGADERING „VNESIMU S". De Studievereniging „Onésimus' der Ger. Gem. te Zoutelande hield haar derde jaarvergadering. De Lei ding berustte bij ouderling D. Kodde. Nadat secretaris, penningmeester en bibliothecaris in hun jaarverslagen de stand der vereniging hadden be licht, behandelde de heer W. de Jong de figuur van Jona. In de navergade- ring gaf de heer H. Hoevers in eer. inleiding enige practische wenken ten aanzien van de opvoeding in het Chi. fezin. Het ledental der vereniging edraagt momenteel 14. Domburg JAARVERGADERING VARKENSFONDS. Het varkensfonds te Dombu.„ hield zijn jaarvergadering in café „De Rode Leeuw". De bestuursleden de heren Jac. van Keulen en C. Bimmel wer den herkozen. Na aftrek van kosten voor de dierenarts, welke het fonds geheel voor zijn rekening nam, bleef er nog een batig slot van f 4.08 over. Tot lid van de kascommissie werd de heer S. Minderhoud aangewezen. De leden zullen in 1951 verplicht worden hun varkens te laten inenten. De daaruit voortvloeiende kosten moeten voorlopig dpor de leden zelf worden betaaid. De overige kosten van de dierenarts zal het fonds voor ?ijn re kening nemen. Er waren in het afge lopen jaar 64 leden, met 87 varkens aangesloten. Aan het slot deelde de voorz., de heer Adr. Provoost mee, dat nog niet door alle leden de juiste weg bewandeld wordt wanneer hun varken ziek wordt of een ongeval krijgt. eMn is ten allen tyde verplicht onmiddellijk een commissaris te waar schuwen. Diamantsmokkelaar in het groot gearresteerd. INTERNATIONALE BENDE OPEREERT IN AMERIKA. De 31-jaar oude Oostenrijkse leraar in Hebreeuws, Leiser Weitman is te New York wegens smokkelen van diamant gearresteerd. Hy wordt er van beschuldigd voor een bedrag van ruim twee en een half millioen gulden aan industrie-diamant clan destien in de Ver. Staten te hebben gebracht. Langs geheimzinnige weg is een bedrag van 50 000 dollars als borg voor zijn invrijheidsstelling aangebo den, Een neef van Weitman, die een boekenstalletje exploiteert, vertelde voor de rechter dat hij drie keer uit België werd opgebeld om de borgstelling te storten. Een vreem deling heeft het bedrag haastig In het boekenstalletje gedeponeerd en verdween. Men vermoedt te New York dat het geld afkomstig is van een internationale smokkelbende in diamant en goud. die haar hoofd kwartier in België heeft. In een interview met het Madrileens blad Arriba heeft generaal Franco ver klaard, dat Spanje in voorkomend geval de Franse maarschalk Petain gastvrij zou ontvangen. Politierechter Middelburg. Mishandeling en diefstal Door de Politierechter te Middel burg werd Vrijdag weer een aantal kleine misdrijven behandeld. Allereerst stond terecht de taxi-on dernemer J. P. K. te Vlissingen, die in October te Souburg een zekere L. de K. had mishandeld, omdat deze een passagier, die hij naar het café „De Zwaan" had gebracht, niet in dit ca fé wilde toelaten. Verdachte werd kwaad, toen hij zag, dat K. zijn cliënt hardhandig beetpakte en naar buiten duwde. Toen hij even later ditzelfde lot onderging, kon hij zich niet meer inhouden, en begon hij de K. af te rossen- Het gevolg was dat hij werd veroordeeld tot f 26.— of 10 dagen. Drie personen, de brander C. L. te Vlissingen, de chauffeur A. S. te Groe de en de reizend muzikant M. H., had den zich in de maand Augustus van t vorig jaar schuldig gemaakt aan dief stal van een aantal lagers, afkomstig van het sloopwerk van de Z.V.T.M. te Breskens. Samen hadden zij ongeveer 40 van deze wit-metalen lagers gesto len, die elk ongeveer 3 kilogram wo gen. Alle verdachten bekenden het hun tenlaste gelegde. L. werd veroor deeld tot f 25.— of 10 dagen, terwijl S. en H. ieder f 50.— of 20 dagen te gen'zich hoorden uitspreken. De scharenslijper H. D. te Middel burg, die deze lagers had gekocht, werd schuldig verklaard aan heling en veroordeelt tot f 40,— of 20 dagen. Advertentie VOETBAL ENGELSE PROFCLUB NAAR ONS LAND. De Engelse profclub Exeter City zal een aantal wedstrijden In ons land spelen. Op 20 Mei komen de Engelsen uit tegen Alax. drie dagen later wordt gespeeld tegen een Haarlems elftal. In Utrecht komen de profs op 27 Mei uit tegen een elftal van DOS en de trip zal wor den besloten met een wedstrijd op 30 Mei tegen een Haags elftal. HANDBAL De handbal-competitie. *DISTKICT ZUID le KLASSE. De laatste Zondag van de maand is in de le klasse van District Zuid een rustdag, daardoor kunnen we eens aandacht besteden aan de com- petitiestanden. Bij de heren is het Eindhoven ge lukt om op j.l. Zondag 18 Febr. Be slag te leggen op de kampioenstitel. Wat onze Zeeuwse vertegenwoordi gers Hellas uit Goes betreft, kan men zien, dat deze na zich vorig jaar met moeite te hebben kunnen handhaven, ze het dit iaar beter doen. en het gepresteerd neb ben nu op de derde plaats te prij ken. Hellas zal zich tot het uiterste moeten geven om de verkregen plaats te behouden, want de nog res terende wedstrijden, thuis tegen Eindhoven en E.H.V. en uit tegen H.E.W. zijn vast niet van de gemak kelijkste. De stand Is hier: Eindhoven 11 11 0 0 94-34 22 Agressive 10 6 0 4 57-37 12 Hellas 11 6 0 5 60-60 12 HEW 11 6 0 5 77-81 12 PSV II 10 5 1 4 50-47 11 EHV 10 5 0 5 38-45 10 DES II 10 2 1 7 40-49 5 Volt 11 0 0 11 20-82 0 DE DAMES. Bij de dames staat het voor het eerst in de eerste klasse uitkomen de Hellas uit Goes met 3 punten voorsprong aan de kop, en van de nog resterende wedstrijden zijn er twee thuis tegen de zwaarste con- curenten, n.i. Eindhoven en EHV en uit tegen HEW; het zijn wel geen gemakkelijke wedstrijden, maar met het terreinvoordeel in ogenschouw genomen moeten de nog nodige pun ten vergaard kunnen worden. Het zou voor de Hellas-dames en voor de handbalsport in Zeeland in Het algemeen, een mooi resultaat zijn als het kampioenschap van het Zui den in Goes zou belanden. De stand is hier: Hellas 11 8 2 1 33-17 18 Eindhoven 11 5 5 1 17- 9 15 EHV 10 6 1 3 21-18 13 HEW 12 5 2 5 17-12 12 LEW 11 3 4 3 15-15 10 PSV II 11 3 3 5 16-18 9 Woensel 10 1 3 6 8-22 5 Swift 11 1 2 8 10-26 4 is een kwellende ergernis die U hel leven ondragelijk maakt Bestrijdt jeuk en zwellingen grondig door onmiddellijk betten (deppen) met I HELDERE VLOEISTOF, GEEN GAAS I GEEN PLEISTERS, GEEN VLEKKEN Waar 7ijn onze schepen Abbedijk 26 te BalUmore. Aldabi 25 te Santos, n R'dam. Algorab 25 te Hamburg n. R'dam. Almkerk 26 te Marseille (uitr. Alphard 26 te Antw. v. Hamburg. Alwaki 26 te Buenos Aires. Arkeldijk 26 te Vera Cruz v. R'dam. Averdijk 26 te Boston thuisr. Bantam 26 te Suez, thuisr. Bintang 25 te P. Swettenham. Blitar 26 te Surabaja n. R'dam. Danae 25 te Messina. Draco 25 te Messina. Draco 25 te Oran. Ena 25 te Curacao v. Las Piedras. Felipes 26 te Bangkok v. Pladju. Gadila 25 te Curaso. Garoet 26 te Cheribon n. Makassar. Heelsum 25 te Mobile. Heidei $25 te Corral Hoogkerk 26 te Hamburg. Kllpfonteln 27 te Tenertffe verw, Langkoeas 25 v. Belawan n. Singapore. Laurenskerk 28 te Genua, thuisr. Leopoldskerk p. 26 Finlsterre. thuir. Lissekerk p. 26 Gibraltar, thuisr. Macoma 26 te Tarakan. Mataram 25 te Londen v R dam. Meüskerk 26 te P. Swettenham, thuisr. Merwede 25 te Duinkerken. MUra 26 te Melbourne v. Hobart. Nigerstroom 25 te Hamburg. Ophir 28 te Belawan. Overijsel 25 te Brisbane v. R'dam. Prins Alexander 25 te Bremen. Roeblah 26 te Port Said, ultr. Ruys 25 te Kaapstad. Sarangan 28 te Singapore, uitr. Saroena 25 te Muntok. Sarpedon 15 te Philadelphia. Schie 26 te Curacao. Singkep 26 te Aden. thuisr. Sliedrecht 26 te Abadan v. Kaapstad. Veendam 26 te New York. Volendam 25 te New York. W. Ruys p. 26 K. de Gate n. Southampton VEILING ZUID-BEVELAND. 26 Febr.: Groenten: Spruiten 32—52; Witlof A 31—34. ld. B 18 Wüpneren 4- Kroten 7—7.50. Prei 14—16. Boer kool 19—20. Alles pr 100 kg. bos of stuks. VISMIJN VEEKE. 2 Febr.: Export garnalen 1022 kg 1.50— 1.61. Schar 106 kg 30—33; Bot 135 kg 22- 27. Rog 7 kg 3235. Ongesorteerde vis 159 kg 25—52 Tong 1 kg 1.20. Alles pei kg. VEEMARKT ROTTERDAM. 26 FEBRUARI Aangevoerd in totaal 1425 dieren, w.o 783 vette koeien en 642 vette varkens Prijzen per kg.r vette koeien 1 2,35-2,60 2.05—2.30, 1.95—2.05; varkens lev. gew. 1.69 ,1.65, 1.55. De aanvoer van vette koeien was gro- ter met redely ke handel en prtjshou dend. De varkens met iets kleiyere aanvoel tamelyk handel doch niet geheel prijs houdend. Enkel beste 1 ct. boven note ring. GRAANBEURS ROTTERDAM. 26 Febr.: Binnenlandse granen (offi cieuze noteringen per i00 Kg franco Rot terdam). Tarwe prijshoudend prima zon der vochtconditie gf 24 -24.40: gernida. kwaliteit op vochtconditie rot f 24.30 overige granen vast. Zomargerst t "»8 37.75; haver 32—34; rogge f 32.50— 34.*,. Door een technische storing ter zet ter\j kon het overzicht van de Zater dag-competitie niet in dit nummer worden afgedrukt. WIE' RENNEN PELLENAARS PLOEGLEIDEND De Nederlandse vertrouwensman van de organisatie van de Ronde van frankrijk, de heer R. de Grood, heeft 2. Pellenaars, die als gevolg van een ongeluk in de Ronde van Duitsland m iet afgelopen jaar zijn loopbaan als wielrenner moest afsluiten, verzocht om als ploegleider van de Nederlan ders in de Ronde van Frankrijk te wil len optreden. Pellenaars heeft deze functie op zich genomen. TENMI1 Nederlandse I. C. versloeg Racing Club de Bruxelles. Nadat dj Nederlandse Internatio nale Club Zaterdag in het R.A.L- gebouw te Amsterdam, dank zij overwinningen van Van Swol, Van Dalsum en Van Meegeren op resp. Moreau, Verbeeck en Mezzi een 3-1 voorsprong had behaald (Rinkel ver loor van Destremau), zag het er na het dubbelspel tussen Van Swol Rinkel en Destremau Moreau. dat eveneens door onze landgenoten werd gewonnen, naar uit. dat de I. C. de totale zege voor het grijpen had Zondagmiddag wisten de Belgi sche gasten van de Racing Club de Bruxelles. tegen wie de l.C. een vriendschappelijke wedstrijd van 10 partijen speelde, zich echter te her stellen en de stand op 44 te bren gen. Achtereenvolgens verloren Van Swol, Van Dalsum en Van Meege ren hun enkelspelen, resp. tegen Destremau, Mezzi en Moreau. Daar na wist echter Dehnert met een overwinning op Verbeeck de l-C weer een voorsprong te verschaffen en zo bracht uiteindelijk het dubbel spel tussen de beide aërde en vier de spelers de beslissing. Dehnert sloeg met Van Dalsum het koppel Mezzi en Verbeeck. De Nederlandse l.C. behaalde dus een vrij benauwde 64 overwinning op de Belgen. HOCKEY OVERZICHT 2e KLASSE A. Cadetten won reglementair van Tempo. Middelburg nam revanche in Kaatsheuvel en wist hierdoor een plaatsje op te schuiven. De aanstaan de kampioen Breda II zag in Dongen geen kans de volle buit binnen te ha len en hierdoor is Liberty op eiger veld ongeslagen gebleven. Breda II moet nu nog van Tempo winnen om zeker te zijn van het kampioenschap, daar Middelburg door het winnen van de resterende wedstrijden en moge lijk door het toewijzen van één of beide protesten tegen Liberty, de kans heeft om nog aan 21 punten te ko men. Deze kans is echter gering, daai Middelburg nog naai Breda II en Push II moet, terwijl in Middelburg nog komen Push II, Cadetten en Li berty. De stand is thans als volgt: Breda H Cadetten l Push D Forward II Liberty I Middelburg 1 D.E.S. I Tempo I 12 9 2 1 37—11 20 13 8 2 3 38—16 18 12 6 2 4 28—27 14 14 6 2 6 30—32 14 13 4 5 4 27—28 13 9 4 2 3 23—11 10 13 4 1 8 26—33 9 12 0 0 12 5—55 0 SCHAKEN Middelburg verloor met 8i/2-H/2. Te Rotterdam werd de hoofdklasse schaakwedstrijd gespeeld tussen Kra- lingen (Rotterdam) en Middelburg voor de competitie van de K.N.S.B. Kralingen won met 8%— 1V&. De gedetailleerde uitslag luidt: Mr. E. Mulder—H. Strooband 10; C. J. R. Sammelius—drs. M. C. Ver burg 1—0; Drs. T. ten Kate—K. Maartense 1—0; Mr. W. H. Sandt- fort—P. M. de Kriyn 1—0; W. Ver snelJ. Sinke F. A. van SantenP. D. de Zeeuw 1—0; Dr. J. M. A. Wind—A. Dobbelaar l&\ J. Schenk-^J. L. Woudstra J. van den BerghJ. Scheltens 1—0; J. W. A. Koster—W. Flisse- baalje 10. De massakamp Terneuzen overig Zeeuwsch-Vlaanderen. De persoonlijke uitslagen van de Zaterdag door de Terneuzense Schaak club gehouden, ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan georganiseerde massakamp Terneuzen—Overig Zw.- Vlaanderen. luidden als volgt: D. M. Vermet. ZuidzandeM. J. Quakkelaar liL; J. v d. Hage. Axel A. Stadhouders 1—0; L. M. Siliakus, Oostburg—P v. d. Sande 1—0; G. van Oorschot. SluisJ. P. v.d. Staal li M. Jansen. Axel—G. de Decker l'j16; W. J. de Wolf, Oostburg—G. Dyse- lynck 0—1; L. Woudstra. Middelburg G. Tichelman 1—0; H. Enkelaar, SluisJ. J. Kaan 01; L. Verhey, SluisD. van Wijck V2—-V&; M. C. Mattelé, Axel—M. C. Harinck H; J. A. Smits. Breskens—H. Voorhans 0—1; W. Leenhouts, Zaamslag—J. P. Kieft VzU; J. Schakel. SluisB. Burger liA. Ruitenburg. Axel A. de Coninck 0—1; M. Millenaar, SluiskilJ. v. Bemmelen liU; A. Hofman, Sas van Gent—J. Boerman 0—1; C. Schooff. Sluiskil—H. Barendse 1—0; P Jansen. Axel—A. Hamerlinck 01; H. Peeters. Axel—A. de Nie 1— 0; R H. de Ridder. Zaamslag—J Fran- gois li—Ve; W. Daele, Sas van Gent J. de Waal 0—1; L. A. de Vlieger, Breskens—A. van Oosterom 1—0; M. Wonderghem, Axel—R. R. Visser 1—0; R. Poppe, Sas van Gent—J. 't Gilde 01; J v d, Abeele, Sas van Gent P. van Bortel 0—1; G. Woudstra. Mid delburg—P Goossens 1—0; P. Ris- seeuw, Oostburg—M. de Putter 1—0; J .Verduyn, Breskens—J. v. d. Staal li—ié; L. Scheele. IJzendijkeL. Sim pelaar 10. De totale uitslag luidde 15—14. BILJARTEN MIDDELBURGSE BILJAKTCOMPETITIK. De uitslagen van de voor do Mid delburgse biljartcompetitie gespeelde wedstrijden waren: PoedelaarsEen dracht 51; CarnbrinusA.B.C. 4 2. De stand is nu: Poedelaars 66 39 0 27 78 Carnbrinus 66 34 2 30 70 A.B.C. 66 33 1 32 67 Eendracht 66 24 1 41 49 Er zijn thans nog twee wedstrijden te spelen, namelijk Poedelaars 2— Eendracht 2 en Carnbrinus 2—A.B.C. 2. Eendracht staat dus definitief op de onderste plaats. Een teleurstelling voor de club, die vorig jaar dé beker won. De overige drie hebben alle nog een kans op de beker, daar het maxi mum aantal punten uit iedere wed strijd 12 is De Poedelaars hebben echter wel de beste papieren. Officiële publicaties MIDDELBURG. niNDERWET. en W. van Middelburg maken be kend, dat het verzoek van de Coöp. Melkinrichting en Zuivelfabriek ..Wal cheren" te Middelburg om op perceel Poelendaelesingel no. 4. een melkpoeder afdeling te mogen oprichten, door hen iï ingewilligd. Middelburg, 19 Februari 1951. Nagekomen advertentie. Heden overleed, tot onze diepe droefheia. zacht en kalm, na een smartelijk geduldig ge dragen lijden, onze ge liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder. Mej. ISABELLA GEERTRIÜOA BKEKE. geboren NELISSE Wed. van A. BEEKe. in de ouderdom van bij- an 62 jaar Uit ailer naam, W. v. d. REE—BEEKE Groede (Krabbendijk). Groede, 24 Februari '51 Heden ovei leed plotse ling, onze lieve Man Broeder en Zwager, de Heer J. W. PEPPELMAN VAN KAMPEN, Kapitein der Artillerie b.d.. in de ouderdom van 71 iaar. Uit aller naam, E. H. PEPPELMAN VAN KAMPEN - PEPPELMAN VAN KAMPEN Joppe (Gelderland), 25 Februari 1951. „Caluna". De begrafenis zal plaats hebben Woens dag 28 Februari a.s.. s n m 2 uut. op de Alge mene Begraafplaats te GorsseL Liever geen bezoek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 3